Chiron Mill bearbejdningscenter var mangelfuldt

Resumé

Et købt bearbejdningscenter med tilbehør var mangelfuldt, og køberen havde derfor krav på et forholdsmæssigt afslag.

Dom i sagen H 45/05


S.A. Maskinservice A/S
(Advokat Thomas Hjorth
mod 
Ole Vejsager Maskiner A/S 
(Advokat Carlo Siebert

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt der var mangler ved et Chiron Mill 2000 bearbejdningscenter med tilbehør, som S.A. Maskinservice A/S (i det følgende: S.A. Maskinservice) havde købt af Ole Vejsager Maskiner A/S  (i det følgende: Ole Vejsager Maskiner.

S.A. Maskinservice har nedlagt endelig påstand om, at Ole Vejsager Maskiner skal betae 944.165 kr. med procesrente fra den 19. maj 2005.

Ole Vejsager Maskiner har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at S.A. Maskinservice skal betale 60.000 kr. med procesrente fra den 1. juli 2002. 

Ordrebekræftelsen og reklamationen

Efter Ole Vejsager Maskiners ordrebekræftelse af 1. november 2001 var den samlede pris for maskinen med tilbehør 2.025.000 kr. Efter ordrebekræftelsen skulle størstedelen af købesummen betales ved leveringen, som fandt sted i maj måned 2002, mens resten skulle betales "ved godkendelse af maskinen, dog senest 30 dage efter leveringen".

Ordrebekræftelsen specificerede over 2 A4-sider med enkelt linieafstand nøje de nærmere data for det købte vertikale CNC-bearbejdningscenter og over de følgende 2½-3 A4-sider de nærmere data for det tilbehør, som skulle monteres på maskinen. Det fremgår bl.a. af ordrebekræftelsens beskrivelse af maskinen, at denne havde en kølebeholder med et indhold på 160 l og pumpeydelse på 80 l/min ved 1,5 bar. Som ekstra tilbehør var der bl.a. bestilt en high speed pakke for hovedspindelet, NC-svingbart hoved og et "Stationært 3-D tastesystem Typ TS 27 R, Fabr. Renishaw, med adapterplade og afblæsningsrør for taste- indsatsen, for værktøjsbrudkontrol, for automatisk værktøjslængdeudmåling, for autom. maskinkompensation i Y- og Z-akse, incl. NC-Option Procesnær måling." 

S.A. Maskinservice reklamerede efter leveringen over forskellige mangler, og der blev foretaget forskellige afhjælpningsforsøg, i hvilken forbindelse Ole Vejsager Maskiner bl.a. monterede en ny spåntransportør på maskinen, ligesom softwaren blev testet og rettet bl.a. i samarbejde med Siemens, som var underleverandør af styreenheden. Ole Vejsager Maskiner anmodede herefter den 30. april 2003 om betaling af restkøbesummen på 60.000 kr. S.A. Maskinservices advokat meddelte imidlertid den 10. juni 2003, at maskinen fortsat led af nærmere angivne mangler, som S.A. Maskinservice bad om at få endeligt afhjulpet inden 1 måned. Ole Vejsager Maskiner svarede, senest ved brev af 15. august 2003, at alle eventuelle problemer med maskinen ville blive undersøgt og løst, når restkøbesummen på 60.000 kr. 
var betalt.

Forklaringer

Steen Andersen har forklaret, at han er indehaver af og direktør for S.A. Maskinservice, som han har drevet i 25 år, og som har 5 ansatte. Virksomheden er underleverandør til den grafiske industri, fødevareindustrien, Novo mv. og foretager fræsning af stål- og plastemner efter tegning. Han kender Ole Vejsager godt. De har været på forskellige messer sammen, og Vejsager har tit besøgt hans virksomhed.

Han bestilte maskinen, efter at Ole Vejsager havde forevist ham den på en Hannover-messe. Han "faldt for" det svingbare hoved, fordi det kunne få produktionstiderne ned. Han havde i forvejen en tilsvarende maskine uden drejeligt hoved, men det var det drejelige hoved, som gjorde maskinen interessant Han har gennem årene købt 16 CNC-bearbejdningscentre. Man får et prospekt på maskinen og på de forskellige styringer og øvrigt tilbehør, som man måtte ønske. Renishaw tastesystemet har han på alle sine bearbejdningscentre. Ole Vejsager sagde til ham, at "Nu skal du være moderne og diameterudmåle, enten med laserudmåling eller den der T 27S". Det ville han gerne kunne. 

Leveringen af maskinen blev forsinket, og han udnyttede tiden ved at sende en medarbejder til leverandøren i 1 uge til oplæring og på teknisk skole. Da maskinen ankom, og den pågældende medarbejder begyndte at arbejde hermed, viste det sig, at der var problemer med styringen. Han måtte fyre den pågældende medarbejder 6 uger efter leveringen af maskinen, fordi den pågældende troede, han blot kunne møde kl. 11 om formiddagen. 

Ved leveringen skulle Ole Vejsager bygge pumpesystem og filter på. Projektet måtte imidlertid laves om. Maskinen var født med en indre snegl til at transportere spåner ud af et rør, så han havde ikke behov for en egentlig spåntransportør, troede han, men det virkede ikke med plastik. Han er aldrig blevet spurgt, hvilke materialer han arbejdede i, og disse materialer er almindelige for underleverandører som hans virksomhed. Da sneglen ikke virkede, måtte der monteres en ny model med længere snegl, men den virkede fortsat ikke ordentligt. Derfor måtte man montere en Knoll spåntransportør. Vejsager og hans underleverandør, som satte spåntransportøren på for at afhjælpe problemet, burde have spurgt ham, hvilke materialer han arbejdede i, inden de satte en ny spåntransportør på, som heller ikke kunne transportere plast. 

Underleverandøren skiftede software flere gange, og det var svært for ham at sige, at der var fejl ved maskinen, når det var en ny mand som betjente den. Medarbejderen troede, det var ham selv, der lavede fejlene, selv om det ved nærmere undersøgelse viste sig at være maskinen. De har "brokket", altså lavet fejlbehæftede emner, for en frygtelig masse penge på grund af disse fejl. 

Han fik ikke montørrapporter fra Vejsager eller Chiron, selv om han flere gange bad herom. 

Det har kostet mange mandetimer at demonstrere fejlene på maskinen for Ole Vejsager, Chiron og Siemens. Maskinen er købt til at kunne udføre arbejde på 15-20 % af den tid, man ellers måtte bruge hertil, men der har været så mange problemer med den, at denne gevinst ikke er blevet opnået. 

Den manglende køling er et stort problem. De "kører" meget aluminium i virksomheden, og det smelter, fordi det ikke køles tilstrækkeligt. De kan ikke "køre" så hurtigt, som de har brug for, når den udvendige køling kun giver 14 l/min. Han har 50 l/min på andre maskiner og syntes, at 80 l/min lød godt. Der blev ikke over for ham sagt noget om, at de 80 l/min ikke skulle kunne opnås i forbindelse med det drejbare hoved, som var den eneste grund til, at han købte maskinen. 

De havde også glædet sig til diameterudmåling, så de kunne spare et prøvespin og gå direkte i gang med emnerne, men de fik det aldrig op at køre, og han kan derfor ikke sige, hvad det ville have betydet i praksis. 

Maskinen kan efter hans opfattelse ikke lave skarpe hjørner. Det burde ikke være svært. Det er efter hans mening de runde hjørner, der er svære. De har brug for at kunne lave skarpe hjørner i virksomheden og må så lave dem på andre maskiner. Det er en byrde, at de således må udføre 3 operationer i 3 opspændinger i stedet for som loven én. 

Det er ikke unormalt, at man har problemer med nye maskiner, indtil montøren har fået indstillet parametre osv. Efter en uges tid plejer det at være i orden. 

Ole Vejsager har forklaret, at han er direktør for Ole Vejsager Maskiner og har været i branchen siden 1962. Han havde kendt Steen Andersen i 12 år, da de indgik handlen. Det var det svingbare hoved ved fræsemaskinen, som Steen Andersen faldt for, men han så også maskinen med lige hoved. Alle brochurer og tekniske beskrivelser har Steen Andersen fået af ham, men han kan dog ikke huske, om dette også gælder for Renishaw-anlægget, som er et tredjepartsprodukt, som Chiron skulle levere sammen med maskinen. Han var sammen med tekniker Jørgen Schmidt med til at drøfte konfigurationen under hensyn til de ting, maskinen skulle lave. Kunder udarbejder normalt en maskinspecifikation med deres ønsker, og det, som de skrev ind i ordrebekræftelsen, var Steen Andersens ønsker.

Hans og Chirons teknikere stillede maskinen op hos S.A. Maskinservice, og afleveringsforretningen skete sammen med den medarbejder, som Steen Andersen havde fået oplært hos Chiron. Montørrapporter udleveres først til kunderne, når garanti-perioden er udløbet. Her udførte de afhjælpning for Chiron, som derfor skulle have rapporterne. 

Jesper Andersen har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder og har været ansat hos S.A. Maskinservice de seneste 16 år. Han kom først til at arbejde med maskinen, efter at en anden medarbejder, som havde været til oplæring hos Chiron, havde måttet forlade firmaet. 

Der var hyppige besøg fra Ole Vejsager Maskiner. I starten var de der konstant i 14 dage til 3 uger, derefter 1-2 dage ugentligt i de første 2 måneder. Han blev afbrudt i sit arbejde, når han skulle demonstrere fejl ved maskinen. Hver gang, der skulle løses et problem med styresystemet, tog det tid. Han skulle først forklare problemet til Jørgen Schmidt, der så forelagde problemet for Siemens. Der var en tekniker i virksomheden 2 dage i 2002, hvor han rettede fejl på maskinen den ene dag og underviste vidnet den anden. Derefter var det hele ret overskueligt, således at han havde let ved at finde ud af maskinen.

Efter at der havde været syn og skøn, og efter at Siemens igennem 4 dage havde rettet software med 3 mand, er de fleste softwarefejl rettet. Der er dog enkelte softwarefejl, som fortsat kan få maskinen til at gå ned.

Han har skønnet, at han har brugt 72 timer på undervisning eller demonstration og afprøvning af maskinen for teknikere. Derudover har der været et tidsforbrug, når maskinen har haft unødige stop, som ikke urealistisk kan sættes til 4-5 timer ugentligt. 

Jørgen Schmidt har forklaret, at han har været ansat hos Ole Vejsager Maskiner de seneste 9 år og i alt har været 17 år i maskinbranchen. Han er uddannet maskinarbejder, teknonom og værkfører. Ole Vejsager havde den oprindelige kontakt til S.A. Maskinservice, han kom selv med, efter at kundens interesse i at købe maskinen havde vist sig mere seriøs. Han havde kontakt til maskinleverandøren Chiron om optionerne. Han var i den forbindelse ude hos S.A. Maskinservice, hvor de fik den beskrivelse, som fremgår af ordrebekræftelsen. Det var især det svingbare hoved, som interesserede Steen Andersen. Der var ikke nogen kravspecifikation, som det er normal procedure ved køb og salg af en maskine. Det var den første Chiron Mill 2000, de solgte, og den var på det tidspunkt en helt ny maskintype. 

S.A. Maskinservice ønskede at koble køleanlægget til sit eksisterende kølevandsanlæg og ville derfor have en mindre kølemid-delbeholder end den, som Chiron leverede med maskinen. Derfor mente Steen Andersen, at han kunne nøjes med en Brink-mann pumpe til indvendig køling, og han bestilte et specielt Union kølemiddelanlæg med denne pumpe. I det svingbare hoved er der ikke plads til store slanger til fremføring af kølemiddel, så der må sættes stort tryk på kølemidlet for at få mere køle-middel igennem. Skal man have 80 l/min igennem det svingbare hoved, kræver det en meget stor lysning, som ikke er mulig med et svingbart hoved. De 80 l/min, som standardmaskinen kan levere, kan således ikke leveres gennem et svingbart hoved. Svingbart hoved har været kendt i mange år, og for en fagmand som Steen Andersen er det efter hans opfattelse velkendt, at der ikke kan være så stor lysning i et svingbart hoved som i et fast hoved, og at kølemiddelkapaciteten, som er angivet i stand-ardmaskinens specifikationer, ikke kan opnås gennem et svingbart hoved. Han foreslog Steen Andersen at sætte trykket op, men denne svarede, at han kørte med 15 bar i sine andre maskiner, og at trykket ikke skulle være højere her. De foreslog også Steen Andersen en Welderholder for at forbedre afkølingen, men det ville Steen Andersen ikke bruge penge på.

Der var problemer med sneglen. Efter et par måneder satte de en ny snegl på, som imidlertid ikke virkede godt nok. Man skulle nok have sat en transportør på i stedet, og det gav de så senere S.A. Maskinservice, og det løste efter hans opfattelse problemet 100 %. De havde ikke hørt noget om plastemner, før transportøren var monteret, og de fik intet at vide herom ved ordreafgivelsen. De udleverer ikke rapporter på garantiservice. De var ude hos S.A. Maskinservice i måske højst 100 timer i alt over 2-3 år, og det var ofte kun ½-2/3 time ad gangen. 

Jan Hammer har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder og fra 1987 til 2004 var ansat som servicetekniker hos Ole Vejsager Maskiner. Han opstillede maskinen sammen med en tysk montør i maj 2002 hos S.A. Maskinservice. Den daværende operatør på maskinen havde et godt greb om denne. Efter kort tid ophørte den pågældende operatør imidlertid hos S.A.

Maskinservice, og da den nye operatør ikke havde været på kursus i maskinen, måtte de starte helt forfra med at lære ham op i den. Der viste sig ­ som normalt - forskellige småfejl, som de rettede i forbindelse med opstillingen, der tog 8-14 dage. De brug-te megen tid på maskinens køleanlæg og på båndtransportøren. Der blev monteret en ny snegl, som efter hans opfattelse virkede, men S.A. Maskinservice ville have en anden form for transportør. De syntes, at køleanlægget fungerede godt nok, men kunden fandt den udvendige køling for ringe i forhold til specifikationerne og var utilfreds hermed.

Man foreslog at forbedre den udvendige køling ved at ændre filtre, slangeføring mv., hvilket var kompliceret, men kommentaren var, at maskinen bare skulle virke, således som kunden havde købt den. Montørrapporterne har han udarbejdet som selvstændig erhvervsdrivende, idet han var hyret af Ole Vejsager Maskiner til at foretage servicearbejdet. 

Syn og skøn

Ingeniør Claes C. Agerup har den 6. september 2004 afgivet en syns- og skønserklæring og den 30. november 2004 en supplerende syns- og skønserklæring. Det fremgår heraf at langt de fleste af problemerne vedrørende bearbejdningscentret er 
løst af Siemens/Chirons teknikere ved at installere nye versioner af software, og at det er helt normalt, at softwaren til nye produkter, som det i sagen omhandlede bearbejdningscenter, kan være fejlbehæftet.

S.A. Maskinservices forventning om en "ydre køling" på 80 l/min (eller 50 l/min som på S.A. Maskinservices andre bearbejd-ningsmaskiner) ser endvidere ikke umiddelbart ud til at kunne opfyldes. Syns- og skønsmanden bemærker i den forbindelse, at der i forbindelse med leveringen af bearbejdningscentret også blev leveret en kølemiddelbeholder med pumper, som sandsyn-ligvis er Chirons egen løsning på den ydre og indre køling af bearbejdningscentre med svingbart hoved, og som fortsat befinder sig hos S.A. Maskinservice, men som aldrig blev taget i drift, idet der i stedet efter S.A. Maskinservices ønske blev anvendt et Union anlæg. Det er ifølge Chiron umuligt at få 80 l/min gennem det svingbare hoved, idet den maksimale kølemængde p.t. er 20 l/min, men en regulering af den nuværende kølekapacitet på 14-18 l/min op til den 20 l/min vil måske reducere S.A. Maskinservices problemer med fastbrænding af spåner, og en sådan regulering bør Ole Vejsager Maskiner efter syns- og skønsmandens opfattelse foretage uden beregning.

Syns- og skønsmanden bemærker om spåntransportøren, at bearbejdningscentret vil kunne bearbejde alle bearbejdelige materialer, (herunder plastic), forudsat at man anvender de rigtige værktøjer. Syns- og skønsmanden antager, at en tilpasset Mayfran spåntransportør vil kunne løse problemerne til en pris i størrelsesordenen 50.000 kr. ekskl. moms. Måleudstyret Renishaw TS 27 R er i stand til at foretage diameterudmåling, men denne funktion er ikke taget i anvendelse af Chiron på det købte bearbejdningscenter og fremgår heller ikke af ordrebekræftelsen. 

Parternes synspunkter

S.A. Maskinservices advokat har gjort gældende, at maskinen er behæftet med mangler. Listen over mangler var oprindelig længere, men er blevet kortere efter, at der er ydet service af producenten i forhold til maskinens software. 

Der er dog fortsat mangler ved maskinens software, idet skærmen fryser, hvilket nødvendiggør, at maskinen må slukkes og tændes igen. 

Maskinens kølesystem er mangelfuldt, idet kølesystemet ikke har den lovede kapacitet.

Der er lovet en køleydelse på 80 l/ min, men ifølge syns- og skønsmanden kan denne ydelse kun påregnes ved en maskine med et fast hoved og ikke ved svingbart hoved, hvor der alene kan opnås 20 l/min, og dette bevirker, at maskinens ekstra-udstyr ikke kan udnyttes. Maskinen var fra begyndelsen udstyret med en tragt til bortledning af spåner. Tragten er senere af Ole Vejsager Maskiner udskiftet med en spåntransportør, fordi plasticspåner satte sig fast i pumpen, når maskinen bearbejdede plastic. Maskinen er fortsat ikke egnet til at bearbejde plastic, således at spåntransportøren bør udskiftes. 

S.A. Maskinservice har brug for, at maskinen kan lave skarpe hjørner. At maskinen ikke kan dette, er en væsentlig mangel. 
Maskinen kan heller ikke diameterudmåle, selv om denne funktion fremgår af det udleverede prospekt vedrørende det monterede Renishaw tastesystem TS 27 R. Dette er en mangel.

Som følge af manglerne ved maskinen har S.A. Maskinservice krav på 944.615 kr. i forholdsmæssigt afslag og erstatning. Der kræves herunder 400.000 kr. i forholdsmæssigt afslag, idet maskinen som følge af manglerne har haft en mindre værdi for S.A. Maskiner end forudsat ved købet. Endvidere kræves erstatning for udgifter til syn og skøn, som det var nødvendigt at få afholdt, da maskinen var mangelfuld, og idet dette har bevirket afhjælpning af forskellige problemer med maskinen. Renishaw TS 27 R har vist sig at være en unødvendig anskaffelse, idet det ikke som forudsat kan foretage diameterudmåling, ligesom spåntrans-portøren er mangelfuld og bør udskiftes. Der kræves også erstatning for mistede arbejdstimer for S.A. Maskinservices egne ansatte, der har måttet spilde megen tid med de mange afhjælpningsforsøg. Disse timer debiterer S.A. Maskinservice normalt med 850 kr. med tillæg af moms. 

Ole Vejsager Maskiners advokat har gjort gældende, at problemerne med maskinens software har været ganske normale og forventelige, og at de alle er blevet rettet. Det er ikke en mangel ved maskinen, at det svingbare hoved ikke kan afkøles med 80 l/min. Denne angivelse findes i ordrebekræftelsen alene i forbindelse med specifikationen af standardmaskinen med fast hoved, og der er intet grundlag for at antage, at den leverede maskine ikke kunne give den ønskede køleydelse med det fast hoved monteret. Det er imidlertid ikke fysisk muligt at fremføre 80 l/min gennem et svingbart hoved, hvilket S.A. Maskinservice som fagfolk med mange års erfaring på dette område må være fuldt på det rene med. 

Maskinen kan lave skarpe hjørner, og det er ikke godtgjort, at det er nogen mangel, at maskinen ikke gør hjørnerne lige så skarpe som en anden maskine, som S.A. Maskinservice har. 

Det er ikke godtgjort, at Ole Vejsager Maskiner vidste eller burde vide, at S.A. Maskinservice skulle bruge maskinen til at bearbejde plastic, og det er ikke aftalt, at Ole Vejsager Maskiner skulle levere en spåntransportør, der kunne transportere plasticspåner. Den monterede spåntransportør er derfor ikke mangelfuld. 

Det er ikke aftalt, at Renishaw tastesystemet skal kunne foretage diameterudmåling, og det er derfor ingen mangel ved maskinen, at den ikke kan dette. 

S.A. Maskinservice har ikke dokumenteret de øvrige tabsposter. 

Tværtimod skal S.A. Maskinservice dømmes til at betale Ole Vejstrup Maskiner de manglende 60.000 kr. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Begge parter er fagfolk med indgående kendskab til fræsemaskiner og forstår de tekniske problemer, som konfiguration af sådanne maskiner kan give anledning til. Ved bedømmelsen af sagen må der endvidere tages hensyn til, at S.A. Maskinservice uanset de problemer, som der har været, har kunnet bruge maskinen i de forløbne 5 år. Afgørende for, om den leverede maski-ne led af mangler, er de specifikationer af den samlede maskinkonfiguration og de aftaler, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Man kan i den forbindelse ikke gå ud fra, at en maskine, der er konfigureret af en række særskilte enheder, kan udnytte alle de muligheder, som de enkelte enheder isoleret set måtte tilbyde. At det forholder sig således, er et almindeligt forekommende og almindeligt kendt fænomen ved tekniske indretninger, og begge parter bør som fagfolk i maskinbranchen være fuldt bekendt hermed. Retten er enig med syns- og skønsmanden i, at man ved en ny maskine som den foreliggende ofte vil kunne komme ud for, at softwaren er behæftet med fejl, og at det er ganske normalt og noget, som køberen må tåle, at sådanne problemer løses af underleverandører gennem opdateringer af software, således som det også er sket i det foreliggende tilfælde. Dette er således ikke nogen mangel.

Ordrebekræftelsen er ikke ganske klar med hensyn til køleanlægget. Der tales om en kølebeholder med en pumpeydelse på 80 l/min. ved 1,5 bar, men samtidig er det oplyst, at S.A. Maskinservice sluttede maskinen til sit eget kølesystem. Som fagkyndig inden for maskinområdet kunne S.A. Maskinservice imidlertid efter rettens opfattelse ikke med rimelighed forvente, at den kon-figurerede maskine kunne levere et tryk på 80 l/min. fra det svingbare hoved, men måtte være klar over, at det ville afhænge af konfigurationen, hvilken køleydelse der kunne forventes som output i den sidste ende, her ved udgangen af det svingbare hoved. Ordrebekræftelsen angav ikke noget nærmere om denne ydelse, og S.A. Maskinservice har således ikke betinget sig nogen bestemt ydelse ved udgangen af det svingbare hoved, ligesom Ole Vejsager Maskiner omvendt heller ikke har stillet S.A. Maskinservice nogen bestemt ydelse i udsigt. Syns- og skønsmandens målinger har imidlertid vist, at maskinen ikke leverer det output, som Ole Vejsager Maskiner selv angiver som maskinens kapacitet ved det svingbare hoved, nemlig 20 l/min, men kun 14-18 l/min. Dette må betragtes som en mangel.

Der var fra starten problemer med spåntransportøren, og Ole Vejsager Maskiner udskiftede efter nogen tid den originale spån-transportør med en ny, som imidlertid ikke fuldt ud opfyldte S.A. Maskinservices behov, idet den ikke er egnet til at transportere plastspåner. Manglen ved spåntransportøren er således ikke fuldt ud afhjulpet. S.A. Maskinservice har i ordrebekræftelsen ikke betinget sig, at maskinen kan lave lige så skarpe hjørner som S.A. Maskinservices Mazak-maskiner, og maskinens manglende evne hertil kan på det foreliggende grundlag ikke anses for en mangel. Ordrebekræftelsen nævner heller ikke, at maskinen skal kunne foretage diameterudmåling, og den manglende omtale heraf, samtidig med, at det nævnes, at maskinen kan foretage
automatisk værktøjslængdeudmåling, må efter rettens opfattelse forstås således, at den maskine, S.A. Maskinservice købte, efter sine specifikationer ikke skulle kunne foretage diameterudmåling. Den manglende evne hertil er således ikke nogen mangel.

Retten finder, at de ovenfor nærmere angivne mangler har medført en nedsat brugbarhed og værdi af maskinen for S.A. Maskinservice.

Ved fastsættelsen af størrelsen af det forholdsmæssige afslag, som S.A. Maskinservice kan kræve, må der tages hensyn til, at S.A. Maskinservice har brugt maskinen igennem 5 år og herunder gjort brug af det svingbare hoved med den forhåndenværende køleevne og af den leverede båndtransportør med dens forhåndenværende evne til at transportere spåner. Retten finder på denne baggrund ud fra et samlet skøn, at afslaget passende kan ansættes til det beløb på 60.000 kr., som S.A. Maskinservice har tilbageholdt af købesummen. S.A. Maskinservices krav om erstatning for ekstra tidsforbrug omfatter hele det tidsforbrug, som S.A. Maskinservice angiver at have haft som følge af problemer med maskinen. Det opgjorte krav angår således også tidsforbrug på grund af forhold, som retten ovenfor ikke har anset for mangler. Kravet og den opgørelse, det bygger på, angår således ikke kun det ekstra tidsforbrug, som S.A. Maskinservice har haft på grund af de forhold, som retten ovenfor har anset som mangler ved maskinen, nemlig at maskinen kun leverer en køling på 14-18 l/min gennem det svingbare hoved i stedet for det af Ole Vejsager Maskiner angivne output på 20 l/min, og den ikke fuldt ud afhjulpne mangel ved spåntransportøren.

Hertil kommer, at indkøring af en ny maskine som den foreliggende altid vil medføre et vist ekstra arbejde for køberen, således at også en mangelfri maskine i begyndelsen ville have krævet ekstra arbejde af S.A. Maskinservice, særlig i betragtning af, at maskinen byggede på en helt ny teknik, som de ansatte hos S.A. Maskinservice skulle lære at håndtere. En del af det ekstra tidsforbrug skyldes endvidere samtidig, at S.A. Maskinservice midt i indkøringsfasen udskiftede den operatør, som havde været på kursus i maskinen hos Chiron og fået et godt greb om dens betjening, med en ny operatør, der ikke havde været på et så-dant kursus, og som derfor først skulle lære at betjene maskinen. Under disse omstændigheder findes S.A. Maskinservice ikke at have godtgjort at være blevet påført et tidsforbrug, som overstiger det tidsforbrug, som S.A. Maskinservice under alle om-stændigheder ville have haft i forbindelse med indkøring mv. af denne maskine, hvis den ikke havde haft de ovenfor angivne mangler, og der er således ikke grundlag for at pålægge Ole Vejsager Maskiner at betale erstatning til S.A. Maskinservice herfor.

Efter sagens resultat bør hver part bære sine egne omkostninger og endeligt bære halvdelen af omkostningerne til syn og skøn. S.A. Maskinservice har afholdt 57.612 kr. ekskl. moms til syn og skøn. og Ole Vejsager Maskiner skal derfor betale S.A. Maskinservice halvdelen af dette beløb eller i alt 28.806 kr.

T H I K E N D E S F O R R E T

Ole Vejsager Maskiner A/S og S.A. Maskinservice A/S frifindes for hinandens påstande under denne sag. 
Ole Vejsager Maskiner A/S skal inden 14 dage betale 28.806 kr. i sagsomkostninger til S.A. Maskinservice A/S. 

Otto Raben 
Michael B. Elmer 
Allan Suhrke 
(retsformand) 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»