BUGLES - Markedsføring af figurmærke

Resumé

OK Snacks A/S´s markedsføring og salg af snackproduktet Corn Snack i den foreviste form og emballage var i strid med Frito-Lay Trading Company´s varemærke (figurmærke) - markedsført som snackproduktet BUGLES

Dom i sagen V-116-04


Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH
(Advokat Louise Unmack Rygaard)

mod

OK Snacks A/S
(Advokat René Lykke Wethelund)

afsagt sålydende

D O M:

Sagens hovedspørgsmål er, om Frito-Lay Trading Company G.m.b.H (Frito-Lay), der markedsfører snackproduktet "BUGLES", kan forbyde OK Snacks A/S (OK Snacks) at markedsføre mv. snackproduktet Corn Snack i de foreliggende produktudformninger og emballager.

Påstande

Frito-Lay har endeligt nedlagt følgende påstande:

1. OK Snacks tilpligtes at anerkende at være/have været uberettiget til at producere og/eller importere, markedsføre og sælge de i bilag 1 og 2 viste produktemballager og de i bilag 3 viste snackprodukter.

2. OK Snacks tilpligtes til Frito-Lay at betale kr. 100.000 i erstatning og/eller vederlag.

OK Snacks har endeligt nedlagt påstand om frifindelse, for påstand 2's vedkommende subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat lavere beløb.

Sagsfremstilling

Varemærker

General Mills Inc., Delaware, USA, er indehaver af følgende figurmærke:

Mærket blev registreret den 27. februar 1998 for klasse 30 (kornbaseret snacks) efter en ansøgning, indgivet den 7. juni 1994. Af særlige bemærkninger på registersudskriften fremgår, at "mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse".

Det er ubestridt, at Frito-Lay i henhold til licensaftale med General Mills Inc. er eneberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket i Danmark, og at Frito-Lay er påtaleberettiget med hensyn til krænkelser af varemærket. I henhold til licensaftalen er Frito-Lay forpligtet til til General Mills at betale "... earned royalties on all Licensed Products sold ... based on the Net Sales ...", for "Bugles Products" med 5 %.

Frito-Lay har også registreret et internationalt figurmærke, no. 552364, (klasse 29 og 30), der ikke er identisk med, men som ligner det, der er registreret i Danmark.

OK Snacks' aftalepartner og hjemmelsmand, det spanske selskab LENG-D'OR, S.A., ansøgte den 1. april 1996 om registrering af følgende, tredimensionale EF-varemærke for klasse 29 og 30:

General Mills' tidligere licenstager, Smiths Food Group BV, rejste indsigelse mod registreringen med henvisningen til et i Benelux den 9. november 1988 registreret varemærke, som er identisk med det ovenfor nævnte internationale varemærke 552364.

Oficina De Armonización Del Mercado Interior, la cuarta Sala de Recurso ("Fourth Board oif Appeal") traf den 27. oktober 2004 afgørelse, hvorefter varemærkeregistreringen blev udslettet for bl.a. "savoury snack foods; chips and crisps" i klasse 29 og "savoury snack foods; ...crackers and savoury foods, in particular appetizers" i klasse 30.

I afgørelsen hedder det bl.a.:

"18
It is not correct that the Office has held the conflicting trade marks to possess only weak distinctive character. On comparing
the signs in the contested decision it is stated that the signs are derived from a simple three-dimensional shape, namely, a cone, which is hardly distinctive. However, the decision then goes on to specify that despite their simplicity, the shapes are not commonplace in the context of the products in dispute. As a result, for these goods the three-dimensional conical shapes obtained not by slicing but by extrusion are distinctive and thus are registrable as distinctive signs.

19
The contested decision was also correct insofar as it concluded that the two marks yielded a similar overall impression. Taking
into account that the average consumer very seldom will be able to compare the marks directly, he will have to rely on the imper-
fect image of the marks retained in memory. In this context the differences in shape and in the surface are basically ancillary and will be hard to remember, and instead it is what is basic and common to both that will predominate and be memorable, i.e.
they are both conical in shape, regardless of whether or not the cone is flattened."

Med ansøgningsdato den 3. maj 1999 fik LENG D'OR, S.A., for klasse 29 og 30 i juni 2000 registreret følgende tredimensionale EF-varemærke:

Der er ikke fremsat indsigelser eller indgivet begæring om udslettelse af dette mærke.

Produkterne. Markedsforhold.

Frito-Lays "BUGLES"-produkt har været markedsført i Danmark gennem mange år og sælges bredt i detailhandelen, f.eks. i Fakta-butikker, Dansk Supermarkeds butikker, COOP Danmarks butikker, etc., men ikke i ALDI. BUGLES sælges i emballager, poser og æsker, med de kegleformede snacks afbilledet. Emballagerne ser således ud:

"Corn Snacks", som OK Snacks importerer fra producenten LENG D'OR, S.A., Spanien, sælges i detailhandelen i ALDI-butikker og blev tidligere markedsført i denne poseemballage:

"Corn Snacks" markedsføres nu i en poseemballage, der således ud:

Som det fremgår af emballagerne har "Corn Snacks"-produktet ændret form derved, at den oprindelige, noget fladtrykte kegleform har fået "hofter" - er blevet mere klokkeformet.

Følgende foto (bilag 3) af Corn Snack-produkterne ved siden af hinanden (det nye produkt i de to rækker til venstre) er fremlagt til sagen, smh. Frito-Lays påstand 1:

Ifølge en A.C. Nielsen-undersøgelse viste salgstallene for "BUGLES" fra 1994 ­ 1998 (ca. 215.000 ­ ca. 244.000 kg årligt), for 1999 et fald til ca. 132.000 kg og for 2000 til ca. 57.200 kg. Tallene for de tre følgende år viste stigning år for år (2001: 85.500 kg, 2002: 112.400 kg, og 2003: 119.600 kg).

En af Frito-Lay selv iværksat markedsundersøgelse over 4 uger i 2004 vedrørende kendskabsgraden til varemærker indenfor det foreliggende vareområde udviste en "prompted awareness" mht. "BUGLES" på fra ca. 71 % til ca. 82 %, kun overgået af "Kims" (ca. 97-99 %), "Estrella" (ca. 95-97 %) og "Pringles" (ca. 86-90 %).

Der har til brug for sagen været indhentet en markedsundersøgelse hos GfK Danmark A/S. Af spørgetemaet fremgår:

"...
Bekendthedsgraden af BUGLES produktform/vareudstyr på det danske marked bedes undersøgt. Undersøgelsen skal vise uhjul-
pet og hjulpet bekendthedsgrad.

Undersøgelsen bedes baseret dels på et billede af BUGLES (som registreret som varemærke, jf. vedhæftede) og dels på et billede af BUGLES produkter.

Undersøgelsen bedes foretaget blandt så mange personer, at undersøgelsen efter bureauets opfattelse giver et retvisende billede af bekendthedsgraden på det danske marked.

Undersøgelsen bedes foretaget blandt personer i alderen 15-70 år."

Der indgik 1000 personer i undersøgelsen. Af disse svarede 47 % "ja" og 53 % "nej" til spørgsmålet: "Kender du dette produkt/mærke?".

Af de 47 % (474 personer), der angav at kende produktet/mærket, svarede 56 % på spørgsmålet: "Hvad hedder mærket/produktet?": "BUGLES", hvilket svarer til en bekendthedsgrad på ca. 27 % af alle adspurgte.

Af de 53 % (526 personer), der angav ikke at kende produktet/mærket, svarede 29 % (209 personer) "ja" til følgende spørgsmål: "Dette produkt er et snack/chips produkt. Kender du produktet eller mærket?". Af disse 29 % svarede 50 % på spørgsmålet: "Hvad hedder produktet?": "BUGLES".

Af de, der samlet ikke kendte mærket (422 personer), svarede 16 % "BUGLES" til spørgsmålet: "Hvilket af følgende produkter eller mærker er dette produkt: PRINGLES, BUGLES, KIM's, ESTRELLA, SANTA MARIA eller ved ikke?".

Det beregnede totalkendskab udgjorde herefter ca. 44 % (438 personer), hvoraf 224 havde fået forevist et produktfoto, mens 214 havde fået forevist et foto af det registrerede varemærke.

Hollandsk dom

Den 1. april 2004 afsagde retten i Utrecht, Holland, dom i en sag anlagt af Smiths Food Group B.V. og Frito-Lay mod hollandske firmaer (Bastini Holding B.V., Copac B.V. og Bastini B.V.) vedrørende disses salg og markedsføring af produkter, svarende til dem, som nærværende sag vedrører, dvs. svarende til OK Snacks tidligere kegleformede og senere mere klokkeformede snack. LENG D'OR, S.A., havde interveneret i sagen til fordel for de hollandske firmaer. Sagen blev afgjort efter hollandsk varemærkeret.

Retten tog ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det tidligere produkt krænkede Frito-Lays varemærkeret under henvisning til, at produktet med denne form var taget af markedet.

Med hensyn til det senere produkt udtalte retten, at dette var forveksleligt med Frito-Lays BUGLES-produkt, og at de hollandske firmaer krænkede Frito-Lays veremærkeret ved at sælge produktet.

Retten udtalte endvidere, at det krænkede Frito-Lays rettigheder, at den af de hollandske firmaer markedsførte snack i et antal var afbilledet på produktemballagen.

Dommen er appelleret, men appelsagen er efter de foreliggende oplysninger udsat på forligsforhandlinger.

Forklaringer

Legal counsel i Nordeuropa Christa van de Paverd har som Frito-Lays repræsentant forklaret, at BUGLES - i uændret form ­ uden ophør har været solgt i Danmark siden 1976. BUGLES blev oprindelig alene solgt i en rød æske, men sælges nu i en æske med 150 g og poser med 80 g og 125 g. Emballagen er blevet ændret undervejs, men designet er næsten det samme. BUGLES sælges næsten overalt ­ i supermarkeder og andre dagligvarebutikker, 7 eleven-butikker, tankstationer, kiosker mv. Æsken
sælges dog kun i Netto.

Frito-Lay har solgt ca. 1,8 mio. enheder i 2003, ca. 2,3 mio. i 2004 og ca. 2,7 mio. i 2005.

BUGLES er nr. 2 på markedet for krydrede snacks i Danmark (ekskl. kartoffelchips) og har en markedsandel på 2 %. Kim's er nr. 1.

Omkostninger til markedsføring i butikker har andraget 2,7 mio. kr. i 2003, ca. 4,5 mio. i 2004 og 4,7 mio. i 2005.

Frito-Lay hørte første gang om Corn Snack i sommeren 2003. Der reageres hver gang, et produkt, der ligner BUGLES, kommer på markedet. BUGLES er et meget vigtigt produkt for Frito-Lay i Danmark. Der er afgjort forvekslingsrisiko mellem BUGLES og Corn Snack. Markedsføringen af Corn Snack vil skade BUGLES' ry og selve brandet alvorligt. Der er ikke andre "cone shape"-snacks på det danske marked.

Frito-Lay har indtil videre ikke fremsat begæring om ophævelse af LENG D'OR's seneste varemærkeregistrering, men har det under overvejelse. Registreringen giver imidlertid ikke OK Snacks nogen ret til retsstridig brug.

Corn Snack forhandles i ALDI til 9,95 kr. for 200 g. BUGLES, der ikke forhandles i ALDI, sælges i æsken med 150 g til ca. 17 kr. Prisen varierer lidt.

Under produktionsprocessen vil produktets form blive ændret fra sit perfekte udgangspunkt.

Direktør Torben Juul Andersen, OK Snacks, har forklaret, at han har været i snacks-branchen siden 1981. OK Snacks-koncernen består bl.a. af et produktionsselskab, hvis hovedprodukt er flæskesvær, og et salgsselskab, der repræsenterer flere forskellige firmaer. OK Snacks sælger 10 produkter, der indkøbes som halvfabrikata, behandles og krydres, hvorefter de pakkes i emballage og sælges. Som et sideprodukt sælges spisefedt. OK Snacks handler med hele dagligvarehandlen. Et datterselskab til OK Snacks har på et tidspunkt repræsenteret Frito-Lay og distribueret BUGLES.

Corn Snack er et discountprodukt, der kun sælges til ALDI, der ikke bruger penge på markedsføring. Snacks-markedet i dag er præget af efterspørgsel på kvalitetsprodukter, gerne fedtfattige, men prisen er meget vigtig.

BUGLES var oprindeligt baseret på genmodificerede ("GMO") majs. Dette gav på et tidspunkt anledning til postyr, og Frito-Lay måtte rydde hylderne og udskifte produkterne. Det kostede mange penge at forsøge at tilbagevinde markedet, og det var efter dette tidspunkt, at Frito-Lay begyndt at markedsføre BUGLES i poser, der var en billigere emballage end æskerne.

Det var ALDI, der opfordrede OK Snacks til at finde en majsbaseret snack. Der blev ikke sagt noget om formen. OK Snacks henvendte sig til LENG D'OR, som OK Snacks også køber andre produkter hos, og som var den eneste af OK Snacks' leverandører, som leverede majs-snacks. Han tænkte på intet tidspunkt på BUGLES, som er et "high class"-produkt med en anden form.

Efter Frito-Lays henvendelse valgte OK Snacks at skifte produktet ud med en snack med en anden form. Det har ikke påvirket salget i ALDI, der har været stabilt. OK Snacks orienterede LENG D'OR om henvendelsen fra Frito-Lay. OK Snacks var orienteret om retssagen i Holland.

En BUGLES kan bruges som ske, hvilket en Corn Snack ikke er egnet til. OK Snacks emballage adskiller sig mere fra Frito-Lays, end det var tilfældet i den hollandske sag. OK Snacks har selv stået for sin emballage.

Han kan godt være enig i, at det kan være svært for den almindelige forbruger at se forskel på produkterne.

OK Snacks afsætter årligt ca. 30.000 kg Corn Snack til en gennemsnitlig salgspris på 25 kr. pr. kg., svarende til en omsætning på DK 750.000. OK Snacks gennemsnitlige dækningsbidrag har været 22 %.

Procedure

Frito-Lay har anført, at OK Snacks krænker Generel Mills Inc.'s registrerede danske vareudstyrsmærke. Der er gjort uafbrudt brug af varemærket siden 1976 ­ både ved at sælge produktet med denne produkt form og ved at have produktet afbilledet på emballagen. Den mindre afvigelse i produktets form i forhold til varemærket er uden betydning for vurderingen. Forskellen skyldes produktionsteknikken.

Varemærket blev ifølge registerudskriften registreret på grundlag af indarbejdelse, men mærket har også særpræg. Dette underbygges af, at det i såvel "Board of Appeals" afgørelse af 27. oktober 2004 i klagesagen som i den hollandske retsafgørelse udtales, at mærket har særpræg. At mærket også af de danske myndigheder er vurderet som havende sær-
præg, fremgår forudsætningsvis af varemærkelovens § 2, hvorefter det for registrering af et mærke som udstyrsmærke er et kriterium, at der foreligger adskillelsesevne, altså særpræg.

Det er ved resultatet af den foretagne markedsundersøgelse dokumenteret, at mærket må anses for velkendt her i landet, hvorfor det nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, - også for varer af samme art. Af markedsundersøgelsen fremgår således, at den totale bekendtskabsgrad til mærket er 44 %. BUGLES var det eneste produkt med den form på markedet, før Corn Snacks dukkede op. BUGLES er nr. 2 på det danske marked. BUGLES har været på markedet siden 1976 som det eneste snackprodukt med kegleformen og har en markedsandel på 2 %.

Der er ubestridt varelighed mellem parternes produkter. Mærkerne er endvidere forvekslelige. Dette blev også slået fast i den hollandske dom, der må tillægges betydning, da de hollandske nationale regler har samme EF-retlige regler som baggrund, som de danske regler.

Der er detailforskelle mellem produkterne, men helhedsindtrykket er det samme. I det udviskede erindringsbillede er produkterne forvekslelige for forbrugerne. Dette medgav partsrepræsentanten fra OK Snacks også i sin forklaring. Det afgørende er helhedsindtrykket. Som forklaret af FritoLays partsrepræsentant vil markedsføring af Corn Snack være fatal for BUGLES-brandet og påvirke salget.

Det er underordnet at Corn Snack alene sælges i ALDI, hvor BUGLES ikke sælges, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 5. marts 2003 Hustol ctr. Läkerol (V 15/02).

Frito-Lay kan på dette grundlag forbyde OK Snacks at sælge Corn Snacks i den foreliggende udformning og at gøre brug af emballage med produktet afbilledet.

Markedsføringen af Corn Snack er også i strid med god markedsføringsskik. Først blev Corn Snack markedsført i én form, så ­ efter at der blev rejst indsigelse ­ i en lidt ændret form. OK Snacks har således fulgt samme mønster som de hollandske firmaer, jf. den hollandske dom. OK Snacks, der tidligere har haft med distribution af BUGLES at gøre, har derfor haft et særligt kendskab til dette produkt, og markedsføringen har fundet sted i ond tro.

LENG D'OR's registrering af sit figurmærke instituerer ikke en ret til at gøre brug af mærket, smh. varemærkelovens § 4 og varemærkeforordningens art. 9. Indehaveren af en ældre varemærket kan begære et yngre, med det ældre forveksleligt mærke udslettet, og Frito-Lay kan derfor når som helst indenfor en 5 års periode, jf. forordningens art. 53, stk. 2, begære LENG D'OR's mærke udslettet. Hertil kommer, at LENG D'OR har været i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen, hvorefter retten til at få slettet mærket ikke er begrænset til 5 år. At gøre markedsføringsmæssig brug af mærket er LENG D'ORs egen risiko.

5 års fristen, der skal regnes fra "brugen", er ikke udløbet. Markedsføringen af CORN SNACK blev, hvad enten der er tale om Holland eller Danmark, påbegyndt i 2003.

Frito-Lay har krav på erstatning og vederlag. En licensafgift på 5 % må anses for dokumenteret og er i øvrigt ganske sædvanlig. OK Snacks' omsætning af Corn Snack er ubestridt ca. 750.000 kr. om året. For 2 ½ år vil en licens udgøre ca. 93.000 kr., som må være udgangspunktet for licenskravet. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse. Frito-Lays øgede omsætning på BUGLES 2003 ­ 2005 skyldes markedsføringsindsatsen.

Frito-Lay har som udenlandsk virksomhed haft udgifter til oversættelse og transport og har udlagt omkostningerne til markedsundersøgelsen med 38.000 kr.

OK Snacks har anført, at Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede, at formen på Frito-Lays produkt ikke i sig selv havde tilstrækkeligt særpræg til at begrunde en registrering af varemærket. Først flere år efter ansøgningen blev mærket registreret på grund af indarbejdelse. Frito-Lays udstyrsmærke har således et meget begrænset særpræg, hvilket har stor betydning ved vurderingen af udstrækningen af beskyttelsen.

LENG D'OR har i sommeren 2000 fået registreret "Bell"-formen som EF-varemærke med prioritet fra maj 1999, uden at der er rejst indsigelser imod registreringen. Frito-Lay har været bekendt med registreringen og må anses at have accepteret denne. Det ville være kunstigt og urimeligt, om Frito-Lay kunne hindre OK Snacks' brug af mærket, når man ikke gennem mere end 5 år har rejst indsigelse mod registreringen.

Der er tale om identiske varer, men ikke identiske mærker. Spørgsmålet om varemærkekrænkelse skal derfor behandles efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, hvorefter det er en betingelse, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne. Men da Frito-Lays mærke er et svagt varemærke med begrænset særpræg, er det kun beskyttet ved "næsten identitet" mellem mærkerne, og dette er ikke tilfældet. Hertil kommer, at der efter princippet i varemærkelovens § 2, stk. 2, ikke kan erhverves
varemærkeret til tegn, der alene består af en udformning, som følger af varens egen karakter. Dette princip påvirker omfanget af beskyttelsen af Frito-Lays mærke.

Det er ikke dokumenteret ved markedsundersøgelsen, at Frito-Lays udstyrsmærke er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Det bestrides ikke, at navnet "BUGLES" er velkendt, men undersøgelsen dokumenterer ikke et så stort kendskab til snackens form. Kun 47 % oplyste at kende til snacken, og kun i alt 26 % kunne uhjulpet oplyse, at snacken var BUGLES. Hertil kommer, at de øvrige betingelser efter varemærkelovens § 4, stk. 2, ikke er opfyldt, hvilket Frito-Lay end ikke har gjort gældende.

Intet tyder på, at Frito-Lay har lidt skade på sit renommé, hvilket fremgangen i salgstallene for 2003 ­ 2005 underbygger.

Produkterne ligner ikke hinanden. OK Snacks snack er klokkeformet med runde sider ("hofter"), mens Frito-Lays er kegleformet med lige sider. Begge former er grundformer, som man ikke kan opnå eneret til.

Produkterne er ikke forvekslelige for forbrugerne. Der er store prisforskelle mellem produkterne, der sælges forskellige steder og i emballager af meget forskelligt udseende, hvortil kommer, at produkterne, som anført, alt andet lige ikke ligner hinanden. Det er almindeligt, at udseendet på snacks-produkter ligger tæt op af hinanden. Når alt tages i betragtning, foreligger der ikke forvekslingsrisiko.

OK Snacks har heller ikke handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. Produkterne er, som anført, forskellige, sælges i forskellige butikker, til forskellige aftagere og til forskellige priser. OK Snacks har gjort, hvad man kunne for at opfylde overfor ALDI og trak de gamle produkter tilbage fra markedet, da der blev rejst indsigelse, og erstattede dem med nye.

Den hollandske dom, der er anket, har ingen betydning for denne sag. Benelux-landene er kendt for at tage vidtstrakte hensyn til varemærkerettighedsindehavere, mens Danmark er mere nuanceret.

Frito-Lay har ikke bevist eller blot sandsynliggjort at have lidt et tab. Frito-Lay har i perioden, hvor Corn Snack har været på markedet, haft et mersalg på 1 mio. poser. Det er oplagt, at der ikke er noget tab, heller ikke med hensyn til markedsforstyrrelse.

Frito-Lays egen licensaftale kan ikke bruges som udgangspunkt for et vederlagskrav. De 5 % i licensafgift omfatter andet og mere end selve snack'en. Det skal tages i betragtning, at der ikke foreligger nogen reel forvekslingsrisiko i salgssituationen. Et eventuelt vederlag skal fastsættes til et symbolsk beløb.

Rettens bemærkninger

Det bemærkes, at den omstændighed, at Leng D'Or, S.A., i 2000 har fået registreret en EF-varemærkeret til et mærke svarende til formen på det Corn Snack-produkt, der nu markedsføres af OK Snacks, uden at der efter det oplyste indtil nu er rejst indsigelse mod registreringen, ikke afskærer Frito-Lay fra at rejse indsigelse mod OK Snacks' markedsføring af Corn Snack, der efter det oplyste blev opstartet her i landet i 2003.

Ved vurderingen af omfanget af den beskyttelse, som Frito-Lays - i 1998 registrerede - varemærkeret nyder, finder retten, der ikke kan imødekomme Frito-Lays anbringende om velkendthed her i landet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, at det må tages i betragtning, at mærket efter de foreliggende oplysninger, herunder den kontinuerlige brug gennem ca. 30 år sammenholdt med oplysningerne om markedsføringsindsats, salgstal og distribution, må anses som vel indarbejdet.

Med hensyn til det tidligere, lidt "fladtrykte", kegleformede Corn Snack-produkt, der i betydelig grad ligner BUGLES og General Mills Inc.'s varemærke, finder retten ­ uanset de forskelligheder, der opstår under produktionsprocessen ­, at formen må anses for klart forvekslelig med BUGLES-produktet og varemærket.

Med hensyn til det ændrede, mere klokkeformede Corn Snack-produkt, der nu markedsføres af OK Snacks, er det rettens opfattelse, at også dette produkt ligner BUGLES, og at det efter en samlet vurdering i overensstemmelse med OK Snacks' direktør, Torben Juul Andersens forklaring ligeledes må anses for forveksleligt med mærket. Oplysningerne med hensyn til parternes produkters forskellige salgssteder fører ikke til nogen anden vurdering.

Markedsføring af Corn Snack i de foreliggende produktudgaver, jf. bilag 3, krænker under de anførte omstændigheder General Mills Inc.'s varemærkeret, som Frito-Lay er bemyndiget til at håndhæve, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, og er tillige stridende mod markedsføringslovens § 1. Da OK Snacks på denne baggrund endvidere ikke er berettiget til at gøre brug af de foreliggende emballager med de omhandlede snacks afbilledet (bilag 1 og bilag 2), tages Frito-Lays påstand 1 i det hele til følge.

OK Snacks, der har handlet ansvarspådragende, har under de anførte omstændigheder pligt til at betale vederlag samt erstatning for markedsforstyrrelse, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, stk. 2. Beløbet fastsættes skønsmæssigt til 60.000 kr.

Der findes efter det foreliggende ikke at være grundlag for at pålægge OK Snacks at godtgøre Frito-Lay de udlagte omkostninger, 38.000 kr., til markedsundersøgelse. Beløbet afholdes derfor endeligt af Frito-Lay. Med hensyn til sagens omkostninger forholdes herefter som nedenfor bestemt.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, OK Snacks A/S, skal anerkende at være/have været uberettiget til at producere og/eller importere, markedsføre og sælge de i bilag 1 og 2 viste produktemballager og de i bilag 3 viste snackprodukter.

Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgeren, Frito-Lay Trading Company (Europe) G.m.b.H, betale 60.000 kr. i erstatning og vederlag samt i sagsomkostninger 30.000 kr., heraf 4.300 kr. til dækning af retsafgift.

Claus Forum Petersen

Hans Jørgen Nielsen

Rolf Malling Petersen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»