Bogreol
Danske_Lov
Danske_Lov_Moerk
Danske_Lov_Moerk_Rav
Danske_Lov_Rav
Norske_Lov
Retssager_Reol

BUDWEIS og BUDWEISER - Produktbetegnelser

Resumé

Bryggeri i Ceske Budějovice ikke berettiget til at anvende betegnelser som BUDWEIS og BUDWEISER for deres produkter

Dom i sagerne V001005 & V010905

AnheuserBusch, Incorporated
(advokat Christian Th. Kjølbye)
mod
1. Premium Beer Import ApS
og
2. Budjovický Msansky Pivovar a.s.
(advokat Lasse A. S. Christensen for begge)

følgende

DOM:

Indledning
Parterne i sagerne er på den ene side AnheuserBusch, Incorporated (AnheuserBusch), der er producent af øl med hovedsæde i St. Louis, Missouri, og på den anden side Premium Beer Import ApS (Premium), Kolding, og Budjovický Msansky Pivovar a.s. (BUDJOVICKÝ MSANSKÝ PIVOVAR a.s. )(Budjovický Msansky), Ceské Budjovice, henholdsvis dansk importør af øl og tjekkisk producent af øl. 

Sagens hovedspørgsmål er om den benyttelse som de sagsøgte har gjort af betegnelser som BUDWEIS og BUDWEISER, er berettiget ud fra den antagelse at bynavnet Ceské Budjovice på dansk modsvares af Budweis, og om benyttelsen af BUDWEIS mv. er berettiget fordi denne betegnelse skulle være beskyttet efter reglerne om beskyttede geografiske betegnelser eller protected geographical indications (BGB/PGI).
AnheuserBusch er indehaver af varemærkerne BUDWEISER <w>, VR 1948 01000 registreret i klasse 32 for øl, og BUD <w>, VR 1979 01053 i klasse 30 og klasse 32, herunder øl, ale og porter.

BUDWEISER er et kendt varemærke med en høj markedsværdi; det er bl.a. gjort kendt ved reklamering i forbindelse sportsbegivenheder, herunder gennem sponsorater, og med almindelig reklamering herunder i form af "product placement".

I Danmark sælges BUDWEISER i behersket omfang. Salget lå i årene 1998 ­ 2007 på mellem 78.000 kasser og 31.500 kasser om året. I 2007 var salget 50.000 kasser. Markedsføringsomkostningerne i Danmark var i årene 1998 ­ 2004 mellem 156.000 USD og 88.000 USD om året.

BUDWEISER (og BUD) er registreret som varemærker for AnheuserBusch i en lang række lande, men der er også mange lande hvor BUDWEISER tilkommer andre, herunder især Budjovický Budvar národní podnik der ligeledes ligger i Ceské Budjovice. Premium er importør af Budjovický Msansky Pivovar a.s.' produkter og af en lang række andre udenlandske øl. Budjovický Msansky Pivovar a.s. præsenterer sig på en engelsksproget version af selskabets hjemmeside www.budweiser1795.com med en redegørelse for bryggeriets historie i Budejovice og for oprettelsen af en forgænger til Budjovický Msansky i 1795 som i 1871 blev et privatejet selskab der i 1894 fik navnet Die Budweiser Bräuberechtigten Bürgerliches BräuhausGegründet 1795 Budweis (The Budweis burgers licenced to brew Burger brewery founded in 1795 Budweis).

Påstande
AnheuserBuschs påstande
I sag V001005 (BUDWEISER BEER):


3

Påstand 1

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de i Danmark er uberettiget til at benytte betegnelsen
BUDWEISER i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og markedsføring af øl,
som ikke er fremstillet af eller med tilladelse fra AnheuserBusch Inc., herunder den brug
som udvises af bilag 5, 6 og 7 der viser BUDWEISER BEER produktet fra Budjovický
Msansky Pivovar.

Påstand 2

Det af Fogedretten i Kolding den 30. december 2004 nedlagte forbud over for sagsøgte Pre
mium Beer Import ApS kendes lovlig gjort og forfulgt.

Påstand 3

De sagsøgte tilpligtes in solidum som følge af de sagsøgtes markedsføring og salg af BUD
WEISER BEER produktet, jf. bilag 5, 6 og 7, at betale en erstatning til AnheuserBusch, Inc. på
kr. 500.000,00, subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra an
læggelsen af sag V 001005 den 12. januar 2005.

Påstand 4

Sagsøgte Premium Beer Import ApS idømmes bødestraf i henhold til retsplejelovens § 651,
stk. 1, som følge af overtrædelse af det af Fogedretten i Kolding den 30. december 2004 ned
lagte forbud.

I sag V010905 (BUDWEIS BOHEMIA):
Påstand 1

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS BOHEMIA
således som det fremgår af etiketterne på forsiden og bagsiden af BUDWEIS BOHEMIA
(Dark) produktet, jf. bilag 8 og 9, og på BUDWEIS BOHEMIA (Lager) produktet, jf. bilag 14
og 15.

Påstand 2


4

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse
med en henvisning til the famous city Budweis, således som det fremgår af bilag 9 og 15.

Påstand 3

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse
med en henvisning til citizens of Budweis, således som det fremgår af bilag 9 og 15.

Påstand 4

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse
med en henvisning til 370 03 Budweis i forbindelse med angivelse af den tjekkiske produ
cents adresse, jf. bilag 9 og 15.

Påstand 5

De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at de sagsøgte er uberettigede til i forbindelse med salg,
import, eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen "Budweis" i sæt
ningen Brewed and bottled by BUDJOVICKÝ MSANSKÝ PIVOVAR a.s. in Budweis,
Czech Republic på etiketterne på forsiden, jf. bilag 8 og 14.

Påstand 6

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEISER i indskrif
ten i seglet på etiketten på forsiden, jf. bilag 8 og 14, der bærer teksten BUDWEISER BÜR
GERBRÄU ADMINISTR. INSIGL 1795.

Påstand 7

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen "Budweiser Bier" i sæt
ningen "We were the first brewery in the world to sell and export beer from this region na
med "Budweiser Bier"", jf. bilag 9 og 15.


5


Påstand 8

De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import,
eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweiser i websi
teadressen www.budweiser1795.com, jf. bilag 9 og 15.

Påstand 9

Det af Fogedretten i Kolding den 7. juli 2005 nedlagte forbud over for Premium Beer Import
ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. kendes lovlig gjort og forfulgt.

Subsidiært
Påstand 9 a (Subsidiært i forhold til påstand 9)

Subsidiært påstås dom som angivet i påstand 9 vedrørende et eller flere af de forbud 18,
som fremgår af Fogedretten i Koldings kendelse af 7. juli 2005.

Påstand 10
De sagsøgte tilpligtes in solidum som følge af deres markedsføring og salg af BUDWEIS
BOHEMIA produktet, jf. bilag 8, 9, 14 og 15, at betale en erstatning til AnheuserBusch, Inc.
på kr. 500.000,00, subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra
anlæggelsen af sag V 010905 den 13. juli 2005.

Påstand 11
De sagsøgte idømmes bødestraf i medfør af Retsplejelovens § 651 som følge af overtrædelse
af det af Fogedretten i Kolding den 7. juli 2005 nedlagte forbud.

Subsidiært
Påstand 11 a (Subsidiært i forhold til påstand 11):De sagsøgte tilpligtes at anerkende at de er
uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport og markedsføring af øl at benytte be
tegnelsen BUDWEIS BOHEMIA således som det fremgår af etiketterne på forsiden af
Mestansky 1795 Dark produktet og Mestansky 1795 Lager produktet, jf. bilag 5657.

AnheuserBusch har med bistand fra de sagsøgte illustreret selskabets påstande således:


6

V 1005


7


8


910


11


12


13


1415


16


Premiums og Budjovický Msanskys påstande:
De nedlagte forbud ophæves, og de sagsøgte frifindes.

Sagernes omstændigheder
Premiums varemærkeansøgning
Premium søgte den 12. juni 2004 som fuldmægtig for Budjovický Msansky om registre
ring af et varemærke bestående af en etiket med bogstaverne B.B. og betegnelsen BUDWEI
SER BEER for bl.a. klasse 32 øl. Patent og Varemærkestyrelsen sendte den 28. juni 2004 en
forvekslelighedsundersøgelse med bl.a. AnheuserBuschs mærker, herunder ordmærket
BUDWEISER, til Premium. Der foreligger i den forbindelse et telefonnotat om en samtale
den 30. juni 2004 mellem Martin Dam for patentfuldmægtigen og en ansat i styrelsen bl.a.
om beskyttede geografiske betegnelser.
Den 6. december 2004 skrev AnheuserBuschs advokat et advarselsbrev til Premium i
anledning af at Premium bl.a. i SuperBest havde begyndt markedsføring af en øl med beteg
nelsen BUDWEISER BEER produceret af Budjovický Msansky Pivovar a.s. Advokaten an
førte at krænkelsen var særlig alvorlig fordi styrelsen havde gjort Premium opmærksom på
AnheuserBuschs varemærke. Advokaten stillede en række spørgsmål, herunder om antallet


17

af Msanskyprodukter der var importeret og solgt, lagerets størrelse, sælgeren af øllet og
køberne. Advokaten gjorde også opmærksom på at et på flasken påsat logo for BGB (Beskyt
tet Geografisk Betegnelse, (jf. nedenfor) ikke var retvisende idet beskyttelsen vedrørte nav
nene "Budjovické pivo", "Ceskobudjovické pivo" og Budjovický Msansky var".
Den 8. og 9. december 2004 meddelte Martin Dam Patent og Varemærkestyrelsen at
Premium trak ansøgningen om registrering tilbage.
I brev af 10. december 2004 til AnheuserBuschs advokat meddelte Premiums davæ
rende advokat at det beroede på en fejl fra styrelsens side at BUDWEISER BEER var medta
get. Det blev ikke oplyst nærmere hvori denne fejl fra styrelsens side skulle bestå. I øvrigt be
stred advokaten under henvisning til reglerne om BGB at der forelå en krænkelse af Anheu
serBuschs rettigheder.

BGB/PGI
I forbindelse med Tjekkiets indtræden i EU den 1. maj 2004 blev i tiltrædelsestraktaten fastsat
at Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske
betegnelser og oprindelsesbetegnelser skulle ændres som følger:

a) I artikel 1 tilføjes følgende afsnit:
Navnene "Budjovické pivo", "Ceskobudjovické pivo" og Budjovický Msansky var" skal
registreres som beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og anføres i bilaget i overensstemmelse med
de specifikationer, som Kommissionen har [fået] forelagt. Dette berører ikke eventuelle ølvaremærker
eller andre rettigheder, som findes i Den Europæiske Union på tiltrædelsestidspunktet.

Den 28. april 2004 indleverede Budjovický Msansky Pivovar a.s. en specifikation af
den geografiske betegnelse Budjovické pivo til Europakommissionens generaldirektorat for
landbrug. Efter beskrivelse af produktet hedder det i pkt. 8):

"The specific labelling details relating to the indication ...: The labelling associates the prod
uct designation Budjovické pivo or any of the corresponding equivalents in the languages used in
European Union. This is without prejudice to any beer mark or other right existing in the European
Union on the date of accession".


18

Generaldirektoratet kvitterede for modtagelsen i et brev af 3. juni 2004 til den tjekkiske
repræsentant ved EU og meddelte bl.a.:

"In this context I would like to draw your attention to the fact that the names Budjovické pivo,
Ceskobudjovické pivo and Budjovický Msansky are the only names that have been registered by
means of the Act of Accession 2003. Hence the references to other equivalent names in the official lan
guages of the European Union ... are not appropriate. In fact, the Commission services consider that
these references do not form part of the product specifications of the three registered PGIs.
..."

Der foreligger ikke yderligere materiale i sagen om registreringen af de nævnte geografiske
betegnelser. Registreringerne fremgår af bilag til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96
af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter
proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 med senere ændringer, herun
der de ændringer der følger af akt vedrørende vilkårene for bl.a. Den Tjekkiske Republiks til
trædelse af Den Europæiske Union (L 236 af 23. september 2003), konsolideret udgave af 1.
maj 2004, se bilaget under Øl, Den Tjekkiske Republik.

TRIPssagen
WTO's panel har behandlet en henvendelse fra bl.a. USA vedrørende de europæiske
BGB'ers forhold til TRIPSaftalens artikel 16. Da tvisten kun har meget begrænset, om over
hovedet nogen, betydning for den foreliggende sag, vil den ikke blive refereret. Det kan
noteres at det i konklusionen (7.688) hedder:

"... the Panel concludes that, with respect to the coexistence of GIs [BGB'er] with prior trade
marks, the Regulation [forordningen om beskyttede geografiske betegnelser] is inconsistent with Arti
cle 16.1 of the TRIPS Agreement but, on the basis of evidence presented to the panel, this is justified by
Article 17 of the TRIPS Agreement..."

Fogedsagerne
Fogedforbud den 30. december 2004

Den 30. december 2004 afsagde fogedretten i Kolding følgende kendelse:


19


Det forbydes Premium Beer Import ApS i Danmark at benytte betegnelsen Budweiser i for
bindelse med salg, import, eksport, annoncering og markedsføring af øl, som ikke er fremstillet af eller
med tilladelse fra AnheuserBusch Inc., herunder den brug som udvises af bilag 5, 6 og 7 (der viser
Budweiser Beer fra Budejovicky Mestansky Pivovar).

Af sagsfremstillingen fremgår:

AnheuserBusch Inc. fremstiller og sælger den amerikanske øl Budweiser og har fra 1987 mar
kedsført denne øl på det danske marked. AnheuserBusch Inc. registrerede i 1948 varemærket Bud
weiser i Danmark og registrerede i 1979 mærket Bud og i 1990 mærket Bud Light i Danmark.
Ved Sø og Handelsrettens dom af 20. oktober 2000, som er trykt i U 2002.612 S, bestemte Sø og
Handelsretten bl.a., at det tjekkiske bryggeri Budejovicky Budvar og dets danske forhandler var ube
rettiget til at benytte betegnelsen Budweiser i forbindelse med salg m.v. af øl, som ikke er fremstillet af
eller med samtykke fra AnheuserBusch Inc. Parterne er enige om, at de oplysninger om Anheuser
Busch Inc. og dennes produkter, der fremgår af denne dom, kan lægges til grund i sagen.
Fra omkring 1. november 2004 begyndte Premium Beer Import ApS at importere øl fra det tjek
kiske bryggeri Budjovický Msansky Pivovar, som er hjemmehørende i byen Ceské Budjovice
(Budweis på tysk), i ½liters flasker med sølvpapir om halsen og med for og bagetiketter, som frem
går af sagens bilag 5 og 6. Det fremgår heraf, at øllen bl.a. er angivet som Budweiser Beer. Øllen er
solgt i 20stykskasser som den, der er afbildet i sagens bilag 7, hvorpå der bl.a. er anført Budweiser
Beer.
Det fremgår af sagen, at der under overskriften Budweiser Beer er annonceret for Mestanskys
øl i en tilbudsavis fra SuperBest, der i uge 41 blev husstandsomdelt til ca. 1,4 millioner husstande i
Danmark, og at Mestanskys øl i uge 49 blev solgt som månedens øl i Føtex.
Ved brev af 6. december 2004 anmodede AnheuserBusch lnc.s advokat Premium Beer Import
ApS om straks at ophøre med at bruge betegnelsen Budweiser i Danmark, idet AnheuserBusch Inc.
gjorde gældende, at Premium Beer Import ApS brug var i strid med AnheuserBusch Inc.s vare
mærkeret. Ved brev af 10. december 2004 afviste Premium Beer Import ApS, at der forelå en krænkel
se af AnheuserBusch Incs varemærkeret. AnheuserBusch lnc.s forbudsbegæring blev herefter mod
taget af fogedretten den 15. december 2004.
...

Forklaringer:


20

Aage Vestergaard har behørigt formanet forklaret, at Premium Beer Import ApS som en af de
første aktører i Danmark har importeret øl siden 1991. Tidligere importerede han også for Anheuser
Busch Inc. Tjekkisk øl er blevet populært i Danmark, derfor fik han kontakt med det tjekkiske bryggeri
Mestansky. Han lavede en aftale med bryggeriet om, at han fik eneret til at importere Mestanskys øl
til Danmark. Mestanskys øl har ikke tidligere været solgt i Danmark. Efter at Tjekkiet var blevet med
lem af EU, var det hans opfattelse, at der skulle være ens etiketter i EU. Der skulle endvidere være et
returmærke på bagetiketten. Den amerikanske Budweiser er i dag ikke så godt kørende i Skandinavi
en som de tjekkiske øl. Derfor var det vigtigste for ham i forbindelse med udformning af etiketten, at
Original Czech Lager fremstod tydeligt. Han begyndte omkring sommeren 2004 at forberede salg og
markedsføring af øllen. Det har kostet en del i markedsføringsudgifter. Siden 1. november 2004 har
han importeret ca. 5.000 kasser á 20 øl. Han handler med Supergros, som videresælger til mange køb
mænd. Han ved ikke præcis, hvem der har øllen på hylderne, men Føtex, Bilka og SuperBest har den.
Han har ca. 1.000 kasser øl stående på sit lager. Han har ikke lager andre steder. Der er ikke lavet så
meget markedsføringsmateriale med navnet på. Ud over emballagen er det alene ølbrikker og papkort
til borde. Grunden til, at Budweiser fremgår af etiketten, er, at han har fået at vide, at det må man
godt, efter at Tjekkiet er blevet medlem af EU. Varemærkeansøgningen på B.B. Budweiser er truk
ket tilbage og nu alene indgivet som en ansøgning om registrering af B.B., da han og Mestansky ikke
har noget ønske om at registrere Budweiser.
Martin Dam har behørigt formanet forklaret, at han tidligere har været ansat i Premium Beer
Import ApS og nu er salgsdirektør i Mestansky. Han er bosiddende i Danmark, men opererer for
Mestansky i hele Europa. Det er hans opfattelse, at man efter Tjekkiets optagelse i EU har lov til at
bruge de 3 beskyttede geografiske betegnelser (BGB) Budejovicke pivo, Ceskobudejovicke pivo og
Budejovicky mestansky var i oversat udgave til i hvert fald de 3 hovedEUsprog. Derfor begyndte
Mestansky først markedsføringen af den af sagen omhandlede øl efter 1. maj 2004, hvor Tjekkiet var
optaget i EU. Det skyldtes en misforståelse hos en medarbejder fra Patent og Varemærkestyrelsen, at
varemærkeansøgningen i første omgang omfattede Budweiser. Det var alene hensigten, at Mestan
sky skulle have registreret navnet B.B.. Mestansky, som tidligere hed BBBB, har brygget øl under be
tegnelsen Budweiser i 1800tallet. Han har selv set et eksportdokument, hvoraf fremgik, at der var
solgt 81 hektoliter Budweiser Bier til USA. Mestansky yder ikke et tilskud til Premium Beer Import
ApS i forbindelse med markedsføring af øllen i Danmark. Det er Mestansky, der har udarbejdet eti
ketten. Der er gjort en del ud af at adskille den fra den amerikanske Budweiserøl. Det er hans opfat
telse, at betegnelsen Budweiser Beer på etiketten er en geografisk betegnelse, idet der er tale om en
engelsk oversættelse af Budejovicke pivo. De første øl fra Mestansky kom til Danmark omkring ok
tober/november 2004.


21

Procedure:
Anheusser Busch Inc. ...
Premium Beer Import ApS ...
AnheuserBusch lnc.s påstand 2 bør ikke tages til følge, da det i givet fald vil være muligt at
ometikettere Premium Beer Import ApS øl.

Fogedrettens bemærkninger:
...
Efter sagens karakter finder fogedretten, at forbuddet skal gøres betinget af en sikkerhedsstillel
se, jf. retsplejelovens § 644, der passende kan fastsættes til 500.000 kr.
Som sagen foreligger oplyst for fogedretten, kan det ikke udelukkes, at ometikettering af Pre
mium Beer Import ApS øl vil være mulig. Herefter, og da Premium Beer Import ApS ikke på forhånd
har tilkendegivet ikke at ville respektere et forbud, finder fogedretten ikke, at en destruktion for tiden
er nødvendigt for at håndhæve forbuddet. AnheuserBusch lnc.s påstand 2 tages derfor ikke til følge.

Forbuddet blev påkæret til Vestre Landsret, men kæremålet blev frafaldet den 26. sep
tember 2005 inden den mundtlige forhandling der var berammet til den 4. oktober 2005.

Fogedforbud den 7. juli 2005
Den 7. juli 2005 nedlagde fogedretten i Kolding efter at der var stillet sikkerhed på 500.000
kr., følgende forbud:

1. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweis Bohemia, således som det
fremgår af etiketterne på forsiden og bagsiden af Mestansky Dark produktet, jf. bilag 8
og 9 og på Mestansky Lager produkter, jf. bilag 14 og 15.
2. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweis i forbindelse med en hen
visning til the famous city Budweis, således som det fremgår af bilag 9 og 15.
3. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweis i forbindelse med en hen
visning til citizens of Budweis, således som det fremgår af bilag 9 og 15.
4. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweis i forbindelse med en hen


22

visning til 370 03 Budweis i forbindelse med angivelse af den tjekkiske producents
adresse, jf. bilag 9 og 15.
5. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweis i sætningen Brewed and
bottled by BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR a.s. in Budweis, Czech Republic
på etiketten på forsiden, jf. bilag 8 og 14.
6. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweiser i indskriften i seglet på
etiketten på forsiden, jf. bilag 8 og 14, der bærer teksten BUDWEISER BÜRGERBRÄU
ADMINISTR. INSIGL 1795.
7. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweiser Bier i sætningen We were
the first brewery in the world to sell and export beer from this region named Budwei
ser Bier, jf. bilag 9 og 15.
8. Det forbydes rekvisitus og Budjovický Msansky Pivovar a.s. i Danmark i forbindelse
med markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEISER i website adressen
www.budweiser1795.com, jf. bilag 9 og 15.
9. Budjovický Msansky Pivovar a.s. og Premium Beer Import ApS skal forinden salg og
markedsføring i Danmark af B.B. Dark og B.B. Lager at fjerne de i bilag 8, 9, 14 og 15 vi
ste etiketter fra flaskerne og fjerne betegnelser omfattet af dette forbud fra kasser, hyl
deforkanter og andet salgsmateriale.

I forbindelse med sagens behandling blev afgivet følgende forklaringer:

Martin Dam har forklaret, at han er ansat som salgsdirektør i Budjovický Msansky Pivovar a.s..
Han blev ansat den 1. april 2004. Han har tidligere været ansat hos rekvirenten i 10 år. Hans opgave
hos Budjovický Msansky Pivovar a.s. er at stå for det internationale salg i Europa. Han finder
blandt andet distributionspartnere i de europæiske lande. Bryggeriet i Tjekkiet har en afdeling, som
designer labels. De i sagen omhandlede labels er designet af en mand i denne marketingafdeling med
bistand af Budjovický Msansky Pivovar a.s.´s tjekkiske advokat. Grunden til at der står Budweis på
etiketten er, at det er vigtigt for dem at fortælle, at øllet kommer fra netop denne by i Tjekkiet. Det er i
ølkredse kendt, at der laves kvalitetsøl i Budweis, Tjekkiet. Grunden til at de ikke skriver Ceské
Budjovice, er, at det ikke ville give mening for folk uden for Tjekkiet. Uden for Tjekkiet er byen kendt
som Budweis. Der er flere europæiske lande, hvor rekvirenten ikke har varemærkeretten til navnet
Budweiser. I disse lande ligger varemærkeretten enten hos det tjekkiske bryggeri Budvar eller


23

Budjovický Msansky Pivovar a.s.. Han ved ikke hvorfor betegnelsen Ceské Budjovice er skiftet
med Budweis i adresseangivelsen. Han har ikke været involveret i drøftelserne vedrørende designet af
den nye etiket. Han får måske 50 labels sendt til eftersyn om ugen og gør ikke ret meget ud af at se
dem efter. Han er ikke overrasket over, at der står Budweis eller Budweiser 8 gange på etiketterne.
Han har i arkiverne hos Budjovický Msansky Pivovar a.s. set bevis på, at der blev eksporte
ret øl fra Tjekkiet til Amerika 5 år før AnheuserBusch Inc. blev stiftet. Han er sikker på, at det ekspor
terede øl blev solgt under betegnelsen Budweiser Bier. Han kan godt se, at det ikke fremgår af bilag
E.
Der er stor forskel på smagen af rekvirentens øl og Budjovický Msansky Pivovar a.s. øl.
Budjovický Msansky Pivovar a.s. øl er brygget på en helt speciel måde med kildevand hentet 300
meter under jorden i Tjekkiet. Der bruges speciel humle og malt til brygningen. AnheuserBusch Inc.
øl er brygget på ris. Han har aldrig hørt nogen sige, at de troede, at Budjovický Msansky Pivovar
a.s. øl kom fra AnheuserBusch lnc.. Det er vigtigt for Budjovický Msansky Pivovar a.s. at adskille
sig fra AnheuserBusch Inc.
Han ved ikke, hvad B.B. på etiketten står for. Budjovický Msansky Pivovar a.s. har registre
ret varemærket B.B. Betegnelsen B.B. er aldrig brugt alene i Danmark. Tilføjelsen from Budweis Bo
hemia er påført, fordi det er et kvalitetsstempel, at øllen kommer netop derfra. Det er vigtigt for for
brugeren at vide, hvor øllet kommer fra. I eksempelvis Tjekkiet og Østrig, hvor Budjovický
Msansky Pivovar a.s. har varemærkeretten til Budweiser sælges øllen under betegnelsen Budwei
ser Bürgerbräu.
Efter fogedsagen i december 2004 betalte Budjovický Msansky Pivovar a.s. et firma for at
sætte klistermærker over betegnelsen Budweiser. Han ved ikke, hvorfor der ikke er sat mærker over
alle betegnelserne. Det pågældende firma har ikke gjort arbejdet godt nok, de blev instrueret i at dæk
ke alle steder, hvor der stod Budweiser. Han ved ikke, hvad firmaet hedder. Han har ikke selv kon
trolleret, at øllene var korrekt mærket om, han ved ikke, om andre har kontrolleret det.
De har informeret de store købmandskæder i Danmark om, at de ikke på hyldeforkanter, kasse
strimler og lignende må bruge betegnelsen Budweiser om Budjovický Msansky Pivovar a.s. øl. Han
tror øllen på toldpapirerne er betegnet som B.B. Han ved ikke, hvorfor der står Ceské Budjovice på
Budjovický Msansky Pivovar a.s. hjemmeside. Han tror internetadressen er skiftet til
www.Budweiser1795.com for at signalere, at Budjovický Msansky Pivovar a.s. er ældre end både
AnheuserBusch Inc. og Budvar.
Han kender ikke firmaet Vestegnens Øl og Vand, han deltager ikke i det daglige salg i Dan
mark. Premium Beer Import ApS er ansvarlig for det daglige salg i Danmark.


24

Aage Vestergaard har forklaret, at han er direktør i Premium Beer Import ApS. Han startede
med import af øl i 1990. I starten importerede han primært øl fra England, men har senere udvidet
sortimentet betydeligt. 1 1997 købte Carlsberg 2/3 af firmaet. Han og Carlsberg gik fra hinanden og
delte firmaet for 2 år siden. Han fortsatte selv med import af de ølmærker han fik overladt ved delin
gen af firmaet. Han har nu et sortiment på ca. 90 100 forskellige øl. Han importerer øl fra 25 forskelli
ge bryggerier i verden, herunder nogle af verdens største bryggerier. Han handler med tjekkisk øl for
di det sælger godt i Danmark. Tjekkisk øl er i Danmark kendt som et kvalitetsprodukt på niveau med
belgisk øl.
Det er hans opfattelse at det i forhold til andre importøl ikke går så godt for AnheuserBusch
Inc. med salget af Budweiser i Danmark. Budweiser henvender sig til unge mennesker og Anheuser
Busch Inc. oplever derfor stor konkurrence fra de nye drinksprodukter. Det er hans opfattelse, at An
heuserBusch Inc. sælger 9095 % af deres produktion i USA. Budweiser er ikke nogen stor salgssucces
i Europa. Da han forhandlede Budweiser, solgte den bedre, men da var der også kun ca. 50 forskellige
importøl i handlen, i dag er der 7800. Han har aldrig hørt om nogen, der troede, at B.B. kom fra An
heuserBusch Inc.. Der er stor smagsforskel på B.B. og Budweiser. Det ville ikke være en fordel for
B.B., hvis folk troede den kom fra AnheuserBusch Inc.. Det er da en forholdsvis god salgshistorie at
være den ægte Budweiser. Men det er ikke så væsentligt, da øllene er så forskellige og derfor hen
vender sig til forskellige målgrupper. Hans sælgere lancerer ikke historien om, at dette er den første
og ægte Budweiser.
Han har intet med design af labels og så videre at gøre. Han importerer øllene som de er fra
Budjovický Msansky Pivovar a.s.. Han vidste ikke, der stod Budweis 8 gange på etiketterne. Det
var ikke for ham noget problem, at der stod Ceské Budjovice på den gamle. Der er i Kolding og Fre
dericia kommuner et værksted, hvor man aktiverer arbejdsledige. Han bruger normalt dette værksted
til påklæbning af pant A mærker. Det var dette værksted, der satte de hvide klistermærker på den i
forbudet af 30. december 2004 omhandlede øl. Han har også selv ansat folk i aktivering på sit eget la
ger, og de kan godt have sat nogle af mærkerne på, han husker det ikke præcist. Både folkene på
kommunens værksted og hans egne folk blev instrueret i, hvordan Budweiser betegnelserne skulle
dækkes til. De valgte at dække de store betegnelser, da det ville være for bøvlet af pille hele etiketten
af.
Han har intet Point of Sale materiale vedrørende B.B. Budweis Bohemia øllen. Der står B.B.
Budweis Bohemia på etiketterne, kasserne og hyldeforkanterne. Blandt andre Coop har deres egne
hyldeforkanter, og de er instrueret i, at der ikke må stå B.B. Budweiser. Han leverer ikke input til,
hvad der skal stå på kædernes kassestrimler.
Han mener B.B. Dark var i handlen i februar 2005. Det kan tage fra 2 måneder til et halvt år at få
en øl i handlen. Han kan godt have haft møder med kunder om denne øl før jul 2004. Der er vel i


25

Danmark solgt ca. 3.000 kasser B.B. Dark og 2.000 kasser B.B. Lager. Han har blandt andet solgt dem
til cafeer, Dansk Supermarked, Coop og Super Gros. Han ved ikke, hvor mange der ligger på lager
netop nu.
Han kender firmaet Vestegnens Øl og Vand. Det er et lille grossistfirma, der handler med øl fra
både Carlsberg, Tuborg, Bryggerigruppen og ham selv.

Under proceduren gjorde Premium Beer ApS bl.a. gældende at et eventuelt forbud kun
kunne nedlægges mod en sikkerhedsstillelse på ikke under 1 million kr.

Fogedretten anførte:

AnheuserBusch Inc. er indehaver af varemærkerne Budweiser, Bud og Bud i Danmark. Det er under
denne sag ubestridt, at mærkerne er velkendte i Danmark. Spørgsmålet under denne sag er, hvorvidt
Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s.´ brug af betegnelserne Budweis og
Budweiser er berettiget i medfør af varemærkelovens § 5, nr. 1 og 2 om adresse og geografisk oprin
delse. For at benyttelsen skal være berettiget i henhold til § 5, nr. 1 og 2 kræver det, at betegnelserne
benyttes i overensstemmelse med god markedsføringsskik.
I Sø og Handelsrettens dom af 20. oktober 2000 refereret i UfR 2002 s. 612, bestemmes det, at
bryggeriet Budejovicky Budvars benyttelse af en engelsk, tysk eller fransk oversættelse af betegnelsen
for virksomheden ikke var i overensstemmelse med god markedsføringsskik, idet en sådan betegnel
se, der indebar anvendelse af ordet Budweiser, ikke var nødvendig som angivelse af producenten. Det
fremgår endvidere, at betegnelsen Budweiser for varens geografiske oprindelse ikke var berettiget ef
ter varemærkelovens § 5, nr. 2. Det fandtes ikke at have betydning, at byen Ceské Budjovice tidligere
havde de parallelle betegnelser Ceské Budjovice og Budweis, idet byen siden 1918, kun afbrudt af
den tyske besættelse fra 1939 til 1945, officielt har heddet Ceské Budjovice. Det fandtes ligeledes
uden betydning, at byen i et ikke ubetydeligt omfang i Tyskland fortsat betegnes som Budweis.
I Sø og Handelsrettens dom er der således taget stilling til, at betegnelsen Budweiser som va
rens geografiske oprindelse ikke er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Fogedretten
finder i forlængelse heraf ikke at Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s.
brug af betegnelserne Budweis Bohemia og Budweiser er i overensstemmelse med god markedsfø
ringsskik. Der er herved lagt vægt på at betegnelsen Budweis Bohemia har så stor lighed med vare
mærket Budweiser, at der er risiko for forveksling og risiko for, at forbrugeren tror, at der består et
kontraktforhold mellem Budjovický Msansky Pivovar a.s. og AnheuserBusch Inc. og at den måde
betegnelsen fremstår gør, at den har karakter af et kendetegn. Det er videre tillagt vægt, at det ikke er
nødvendigt for Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. at anvende beteg


26

nelsen Budweis, idet man kan anvende byens officielle navn Ceské Budjovice. Det findes ikke bevist,
at byens almindeligt anvendte navn i Danmark er Budweis.
Det er på denne baggrund sandsynliggjort, at Premium Beer Import ApS og Budjovický
Msansky Pivovar a.s.´ brug af betegnelserne Budweis Bohemia og Budweiser indebærer en krænkel
se af AnheuserBusch Inc.'s varemærke, jf. varemærkelovens § 4 og derfor strider imod Anheuser
Busch Inc.´s ret, jf. retsplejelovens § 642, nr. 1. Det er ubestridt, at betingelsen i § 642, nr. 2 er opfyldt,
og der må antages at være en betydelig risiko for, at værdien af AnheuserBusch Inc. varemærke for
ringes, hvis AnheuserBusch henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang, jf. rets
plejelovens § 642, nr. 3. Herefter og da retsplejelovens § 643 ikke er til hinder herfor, er betingelserne
for nedlæggelse af fogedforbud opfyldt.
Herefter tages rekvirentens påstande 18 til følge.
Efter sagens karakter finder fogedretten, at forbuddet skal gøres betinget af en sikkerhedsstillel
se, jf. retsplejelovens § 644, der passende kan fastsættes til 500.000 kr.
Henset til den mellem parterne værende tvist og til den noget mangelfulde overdækning af be
tegnelsen Budweiser, der blev foretaget efter fogedrettens forbud af 30. december 2004, finder foged
retten det nødvendigt til sikring af forbuddets overholdelse at påbyde Budjovický Msansky Pivo
var a.s. og Premium Beer Import ApS forinden salg og markedsføring i Danmark af B.B. Dark og B.B.
Lager at fjerne de i bilag 8, 9, 14 og 15 viste etiketter fra flaskerne og fjerne betegnelser omfattet af det
te forbud fra kasser, hyldeforkanter og andet salgsmateriale.

Forbuddet blev påkæret. Ved Vestre Landsrets kendelse af 19. januar 2006 blev fogedrettens
kendelse stadfæstet.

Sagernes øvrige omstændigheder

I brev af 13. april 2005 til Budjovický Msanskys advokat gjorde AnheuserBuschs advokat
indsigelse mod markedsføring af en øl med angivelsen Budweis og Budweiser og krævede at
Budjovický Msansky ophørte med brugen heraf bl.a. fordi det var en krænkelse af foged
forbuddet af 30. december 2004. Budjovický Msansky's advokat bestred der forelå en
krænkelse bl.a. fordi der var tale om en loyal henvisning til produktets oprindelse. Der er fo
relagt en række eksempler på benyttelse af betegnelserne Budweis og Budweiser på kasse
boner, hjemmesider med omtale af fx B.B. Budweis Bohemia og faktura fra Vestegnens Øl &
Vand af 21. juni 2005 med angivelse af "BB Budweis 20x50".


27

Den 22. januar 2007 sendte AnheuserBuschs advokat endnu en gang en advarselsskri
velse til Premium og Budjovický Msansky i anledning af at Premium og Budjovický
Msansky havde påbegyndt markedsføring af et ølprodukt Mestansky 1795 med en frem
trædende indskrift "Budweis Bohemia" på mærkaten. Advokaten stillede en række spørgs
mål om omfanget af salget, tidspunktet for første detailsalg, om der var andre anvendelser af
"Budweis Bohemia", "Budweis" eller "Budweiser". Advokaten sendte den 5. februar 2007
anmodning til fogedretten om beslaglæggelse af et lager med øl bærende etiketten "Budweis
Bohemia" og om forbud mod benyttelse af betegnelsen "Budweis Bohemia". Med brevet
fulgte billeder af øletiketter med "Budweis".
Budjovický Msanskys og Premiums advokat svarede den 7. februar 2007 at hans kli
enter ikke var enige i at etiketterne var en krænkelse af AnheuserBuschs rettigheder eller
var i strid med de nedlagte forbud. Advokaten erklærede også at hans klienter ville ophøre
med at benytte ordene "Budweis" og "Budweiser" i forbindelse med salg af Budjovický
Msanskys øl i Danmark. Advokaten afslog at give de af AnheuserBuschs advokat ønskede
oplysninger.

Historie og geografi
Der er af de sagsøgte fremlagt en længere række bilag vedrørende benyttelsen af betegnelsen
Budweis for Ceské Budjovice i Danmark eller på dansk i artikler med omtale af byen, her
under artikler på hjemmesider, historisk materiale om byen og bryggerier i byen, herunder
ældre øletiketter. Endvidere er fremlagt en del materiale om benyttelse af betegnelsen på en
gelsk og tysk materiale og også på tjekkisk materiale, fortrinsvis turistmateriale.


Forklaring
Jií Sedlak har forklaret at han er selvstændig og som europæisk varemærkeagent har rådgi
vet Budjovický Msansky siden 2001 bl.a. med selskabets varemærkeregistreringer i Tjek
kiet og Europa i øvrigt. Han var også rådgiver for bryggeriet i forbindelse med forhandlin
gerne om Tjekkiets og andre landes optagelse i den Europæiske Union. Han har ikke person
ligt deltaget i forhandlingerne; det var det tjekkiske landbrugsministerium. Det var et ønske
fra statens side at beskyttelsen af betegnelserne også omfattede oversættelse af betegnelser
ne. Den beskyttede betegnelse Budjovické pivo skal oversættes til Budweiser Beer. Bud
jovické pivo er den efter traktaten beskyttede tjekkiske betegnelse, og beskyttelsen er tildelt


28

umiddelbart ved traktaten. Specifikationen som senere blev sendt til Europakommissionen,
var ønsket af denne og angiver de nærmere specifikationer for det beskyttede produkt. Den
endelige specifikation er den hvoraf en kopi er fremlagt i retten og som slutter med: "The la
belling associates the product designation Budjovické pivo or any of the corresponding
equivalents in the languages used in European Union. This is without prejudice to any beer
mark or other right existing in the European Union on the date of accession". Specifikationen
forelå under optagelsesforhandlingerne som begyndte i 2002. Det der blev godkendt under
optagelsesforhandlingerne, var de tre tjekkiske betegnelser og de fremmedsprogede ækviva
lenter.
Betegnelsen BB som benyttes på visse etiketter, stammer fra den gamle betegnelse Bür
gerliches Bräuhaus Budweis som er grundlagt i 1795. 1795 anvendes også som betegnelse i
markedsføringen af Budjovický Msanskys øl.

Parternes argumenter
AnheuserBusch
Påstand 1 i V 10/05 og påstand 1 i V109/05 om krænkelsen
AnheuscherBusch har siden 1948 haft eneret til BUDWEISER i Danmark i henhold til vare
mærkelovens § 4, stk. 1 og stk. 2. BUDWEISER er velkendt og indarbejdet.
Der foreligger åbenbar forvekslingsrisiko når de sagsøgte benytter betegnelser som
BUDWEISER og BUDWEIS, og også risiko for urigtige antagelser om forbindelse mellem
mærkerne, idet offentligheden bibringes indtryk af at der er en forbindelse mellem produk
terne eller de producerende virksomheder. Der foreligger henholdsvis identitet (BUDWEI
SER), kvasiidentitet (BUDWEIS) og en meget høj graf af mærkelighed (BUDWEISER BEER)
med BUDWEISER.
Forkortelsen BB som optræder på produkterne i forbindelse med betegnelserne BUD
WEISER BEER og BUDWEIS BOHEMIA, må forstås som en forkortelse af BUDWEISER
BEER eller BUDWEIS BOHEMIA. Begge betegnelser er i strid med AnheuserBuschs rettig
heder.
Budjovický Msanskys brug af betegnelserne BUDWEISER, BUDWEIS og BUDWEIS
BOHEMIA i forbindelse med markedsføring og salg af øl i Danmark kan derfor forbydes på
baggrund af AnheusherBuschs ret til BUDWEISER.


29

Budjovický Msansky har på ingen måde fremlagt bevis for eksistensen af rettighe
der, herunder hverken varemærke eller førstebrugsrettigheder til betegnelserne i Danmark
og de fremlagte oplysninger om byen Ceské Budjovice er uden relevans.
Anvendelsen er ligeledes i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18, idet Budjo
vický Msanskys brug af betegnelserne BUDWEISER, BUDWEIS og BUDWEIS BOHEMIA
er unødig, illoyal, unfair og skadelig i forhold til AnheuserBusch. Budjovický Msanskys
anvendelse af betegnelserne kan ikke legitimeres ved henvisning til at betegnelserne ikke er
brugt som varemærker eller kendetegn, navnlig ikke når man ser hvordan betegnelserne er
anvendt. Der findes ikke en by i Tjekkiet ved navn Budweis, hvorfor der ikke kan være tale
om loyal angivelse af adresse eller geografisk oprindelse. Det er i sig selv en overtrædelse af
god markedsføringsskik at produktet BUDWEIS BOHEMIA blev markedsført og solgt kort
tid efter nedlæggelsen af fogedforbudet den 30. december 2004 mod brugen af betegnelsen
BUDWEISER.
Betingelserne i varemærkelovens § 5, nr. 1 og 2, om lovlig angivelse af adresse og geo
grafiske oprindelse er ikke opfyldt; Budjovický Msanskys betegnelser er ikke angivelser
vedrørende bryggeriets adresse eller øllets geografiske oprindelse. Byen hvorfra øllet kom
mer, hedder Ceské Budjovice og ikke Budweis. Ceské Budjovice er også den almindeligt
benyttede stedsangivelse i Danmark; Budjovický Msansky har ikke bevist andet. Det ma
teriale som bryggeriet har fremlagt, retter sig navnlig til turister og viser ikke meget om den
almindeligt benyttede betegnelse for byen i Danmark.
De to forekomster af BUDWEIS BOHEMIA nævnt i påstand 1 i V109/05 har kende
tegnskarakter. Den i påstand 8 i V109/05 anførte brug af BUDWEISER som dominerende be
standdel af et forretningskendetegn i form af et domænenavn har også kendetegnskarakter.
Den i påstand 6 i V109/05 nævnte brug af BUDWEISER i en tekst i et segl, der fremstår som
et navn har ligeledes kendetegnskarakter. Og den i påstand 7 i V109/05 anførte brug af
BUDWEISER med reference til eksport beer "named Budweiser Beer" har utvivlsomt kende
tegnskarakter. De fem ovennævnte tilfælde af (mis)brug af kendetegn på produkterne i sag
V109/05 har afsmittende virkning på de øvrige fire forekomster der er nævnt i påstand 25 i
sag V 109/05, som uanset de konstruerede bynavnskontekster formentlig i den givne sam
menhæng vil blive opfattet som kendetegn og i hvert fald som en henvisning til BUDWEI
SER.


30

Der findes ikke regler i fødevarelovgivningen der legitimerer Budjovický Msanskys
brug af de anvendte betegnelser.

Beskyttelse af oprindelsesbetegnelser (BGB´er)
Det afvises at AnheuserBuschs ret til BUDWEISER begrænses af tre tjekkiske oprindelsesbe
tegnelser der er nævnt bilaget til tiltrædelsestraktaten. Den forpligtelse som EU ved tiltræ
delsestraktaten påtog sig over for Tjekkiet, omfatter kun de tre tjekkiske BGB´er i den anførte
form og ikke som hævdet af Budjovický Msanskys også de påståede "oversættelser". Til
trædelsestraktaten angiver blot at BGB´erne skal registreres og anføres i bilaget til Kommis
sionens forordning 1107/96. Traktaten omfatter de tjekkiske navne, ikke "oversættelser". Det
fremgår videre at bestemmelsen ikke berører eventuelle ølvaremærker eller andre rettighe
der som findes i Den Europæiske Union på tiltrædelsestidspunktet.
Budjovický Msanskys kan ikke finde nogen form for støtte i de drøftelser der blev
ført i forbindelse med WTOtvisten mellem USA og EU vedrørende spørgsmålet om beskyt
telse af geografiske betegnelser krænker TRIPSaftalen. Såvel de afgivne indlæg som resulta
terne i rapporten fra panelet støtter AnheuserBuschs opfattelse.

Påstand 2 i V 10/05 og 9 og 9a i V 109/05 om stadfæstelse af fogedforbud
Det af fogedretten i Kolding den 30. december 2004 nedlagte forbud over for Premium Beer
Import ApS skal stadfæstes da samtlige forbudsbetingelser var opfyldt. Det samme gælder
fogedrettens forbud af 7. juli 2005.
Fogedrettens pålæg i forbuddets pkt. 9 var berettiget og nødvendigt til sikring af over
holdelsen af forbud 18, navnlig også under hensyn til den helt utilstrækkelige ommærkning
af etiketter efter fogedforbuddet af 30. december 2004 og den manglende overholdelse af det
te forbud.

Påstand 3 i V 10/05 og påstand 10 i V 109/05 om erstatning
Varemærket BUDWEISER og AnheuserBusch har lidt væsentlig skade som følge af
Budjovický Msanskys iøjnefaldende og gentagne anvendelser af betegnelserne BUDWEI
SER, BUDWEIS og BUDWEIS BOHEMIA på øletiketter og i andet markedsførings og salgs
materiale; anvendelsen har givet det fejlagtige indtryk at produkterne kunne forbindes med


31

BUDWEISERproduktet fra AnheuserBusch. Der kræves ikke erstatning for omsætningstab,
men for markedsforstyrrelse fordi varemærkets image er blevet skadet.
Til støtte for kravet anføres at der i forbindelse med de to fogedsager blev fun
det ca. 10.000 kasser a 20 flasker omfattet af forbuddet svarende til 200.000 flasker øl. Ud
salgsprisen er ca. 20 kr. hvilket fører til et samlet salg på 4 mio. kr. i detailhandelen. Antages
detailleddet at betale 10 kr. pr. flaske i indkøbspris, har Premium haft et salg på 2 mio. kr. og
en fortjeneste på 1 mio. kr.
Budjovický Msansky og Premium skal ud over erstatning efter varemærke
lovens § 43 betale vederlag for brugen af BUDWEISER.
Budjovický Msanskys meget begrænsede vilje til at fremkomme med oplys
ninger til bedømmelse af krænkelsernes omfang og karakter bør tillægges processuel skade
virkning; erstatning og vederlag må udmåles skønsmæssigt af retten og bør i hvert fald ligge
på 500.000 kr. i hver af sagerne.
AnheuserBuschs udgifter til bankgaranti i forbindelse med fogedforbuddenes
nedlæggelse kræves også erstattet, en udgift indtil nu på 3.275 USD (ca. 16.000 DKK).

Påstand 4 i V 10/05 og påstand 11 i V 109/05 om bødestraf efter retsplejelovens § 651
Budjovický Msansky har forsætligt overtrådt begge fogedforbud, herunder bl.a. ved fort
sat markedsføring og salg af Budweiser Beer med utilstrækkelig tillægsetikettering og helt
undladelse af at efterkomme fogedforbudet af 30. december 2004. Endvidere skete lancering,
markedsføring og salg af BUDWEIS BOHEMIA med anvendelsen af BUDWEISER flere gan
ge på flaskens etiketter, uanset anvendelsen af BUDWEISER var fuldt ud omfattet af foged
forbuddet af 30. december 2004. Salg og markedsføring af dette produkt er i hvert fald sket
helt frem til medio juni 2005 og har haft et ikke ubetydeligt omfang.
Budjovický Msansky foretog endvidere lancering, markedsføring og salg af
BUDWEIS BOHEMIA 1795 efter fogedforbuddet den 7. juli 2005 der i pkt. 1 forbød anven
delsen af BUDWEIS BOHEMIA.

Sagsomkostninger
Der skal tilkendes et ikke ubetydeligt sagsomkostningsbeløb idet der er tale om et særdeles
omfangsrigt sagskompleks bestående af 6 sager i alt, to fogedforbudssager, to kæresager og
to justifikationssager hvortil der er medgået et meget betydeligt tidsforbrug.


32


Premium Beer og Budjovický Msansky
Påstand 1 i V 10/05 og påstand 18 i V109/05 om krænkelsen
AnheusherBuschs varemærkerettigheder anerkendes, herunder at BUDWEISER er velkendt.
Budjovický Msanskys brug af de omstridte angivelser har hjemmel i tiltrædelses
traktaten; betegnelsen " Budjovické pivo" er som en BGB beskyttet på en særlig måde i kraft
af tiltrædelsestraktaten mellem Tjekkiet og EU. Optagelsen af BGB´erne i tiltrædelsestrakta
ten er den retsstiftende kendsgerning. Det er uden betydning om den normale registrerings
og offentliggørelsesprocedure er fulgt.
For de BGB´er der er beskyttet i medfør af tiltrædelsestraktaten, gælder bestemmelser
ne i BGBforordningen 2081/92 kun i det omfang de er forenelige med traktaten. Beskyttelsen
gælder i overensstemmelse med den af den tjekkiske stat indgivne specifikation, som Kom
missionen blot skal tage til efterretning. Beskyttelsen medfører bl.a. at en varemærkeret der
kolliderer med den geografiske betegnelse, ikke kan fortrænge denne. Varemærkeretten og
den geografiske betegnelse må sameksistere.
Til støtte for at angivelsen af oversættelser eller ækvivalente betegnelser er tilladelige,
henvises til EFdomstolens dom af 26. februar 2008 i sag C132/05 (Parmiggiano/Parmesan).
Dommen viser at der kan anvendes oversættelser i tilfælde hvor den geografiske betegnelse
er uanvendelig eller uforståelig på det pågældende sprog.
BGB´erne er ved traktaten anerkendt "without prejudice", og det betyder at betegnel
serne kan anvendes i sameksistens med eksisterende ølvaremærker.
BUDWEIS er en almindeligt kendt betegnelse for byen Ceské Budjovice i Tjekkiet. Det
tilsvarende adjektiv og betegnelse for noget eller nogen derfra er "budweiser". Disse angi
velser er benyttet i forbindelse med loyal angivelse af øllets oprindelse. Budjovický
Msansky har anvendt de to betegnelser i forbindelse med markedsføring og salg af øl siden
1800tallet hvilket var før AnheuserBuschs eksistens. Det er AnheuserBusch der tog vare
mærket BUDWEISER i brug fuldt ud bekendt med at betegnelsen betyder "fra Budweis", og
at Budweis var og er en geografisk betegnelse. AnheuserBusch må acceptere disse betegnel
ser og de varemærkeretlige konsekvenser efter varemærkelovens § 5, nr. 1 og 2. BUDWEI
SER har fra starten været en vildledende oprindelsesangivelse for amerikansk øl med den
følge at varemærkets styrke og særpræg er begrænset. AnheuserBusch kan derfor ikke for
byde Budjovický Msanskys loyale brug af oprindelsesbetegnelsen BUDWEIS.


33

Budjovický Msanskys brug af de angivelser som der er nedlagt fogedforbud imod,
er som anført hjemlet i varemærkelovens § 5, nr. 1 og nr. 2, om brug af eget navn og adresse
og angivelser vedrørende varens geografiske oprindelse; angivelserne bruges alene som op
rindelsesangivelse og oplysning om Budjovický Msanskys navn og adresse. Det er doku
menteret at Budweis eksisterer som by på landkortet, og at navnet anvendes i Danmark for
den by der på tjekkisk hedder Ceské Budjovice. BUDWEIS BOHEMIA er blot den engelske
oversættelse af "Bøhmisk Budweis" eller "Budweis Bøhmen".
AnheuserBusch kan ikke støtte ret på udtalelser i forbindelse med WTOtvisten mel
lem EU og USA i relation til TRIPSaftalen.
Budjovický Msanskys brug af betegnelserne indeholdende "Budweis"er ikke i strid
med god markedsføringsskik, for bryggeriet handler loyalt i forhold til AnheuserBuschs le
gitime interesser; man forsøger ikke at give udtryk for et link til AnheuserBusch. Der sker
hverken udnyttelse af særpræg eller renomme, og varemærket bringes ikke i miskredit og
udsættes heller ikke for nedvurdering. Budjovický Msanskys brug af BUDWEIS er nød
vendig, naturlig og helt i tråd med redelig og god markedsføringsskik da benyttelsen af by
navnet Budweis er en videreførelse af bryggeriets mangeårige tradition.

Påstand 2 og 3 i V109/05
Det gøres gældende at henvisningen til bynavnet Budweis hverken udgør anvendelse af tegn
eller forretningskendetegn. Anvendelsen skal ses i den samlede kontekst; en sammenligning
med det enkelte ord og AnheuserBuschs varemærke er misvisende. Brugen er sket i over
ensstemmelse med god markedsføringsskik.

Påstand 4 og 5 i V109/05
Angivelsen af Budjovický Msanskys postadresse og bynavn er direkte omfattet af vare
mærkelovens § 5, nr. 1, og angivelse er sket på et for forbrugerne forståeligt sprog som lige
ledes påkrævet efter bekendtgørelsen om fødevaremærkning. Bynavnet anvendes i øvrigt
hverken som varemærke, tegn eller forretningskendetegn.

Påstand 6


34

Der er ikke hjemmel til at forbyde brugen af Budjovický Msanskys officielle segl anno
1795 på etiketterne. Indskriften i seglet er i øvrigt så lille at det kan være svært at læse den, så
det kan ikke være en krænkelse.

Påstand 7
Der er ikke hjemmel til nedlæggelse af fogedforbud, idet BUDWEISER BEER i den konkrete
sammenhæng hverken udgør tegn eller forretningskendetegn, og ordsammensætningerne er
som led i en kontekst helt berettiget. Det må opfattes som en videregivelse af faktiske oplys
ninger i en brødtekst.

Påstand 8
Angivelsen er angivelsen af producentens internetadresse og ikke brug af kendetegn, og an
vendelsen er heller ikke i strid med det nedlagte fogedforbud af 30. december 2004, fordi in
ternetadressen www.budweiser1795.com ikke kan sidestilles med brug af betegnelsen af
BUDWEISER. Der er således alene blot sket en gengivelse af faktum.

Påstand 2 i V 10/05 og 9 og 9a i V 109/05 om stadfæstelse af fogedforbud og selvstændig
påstand 2 og 3
Fogedforbudet nedlagt den 30. december 2004 i V10/05 er uhjemlet: Forbuddet er for generelt
og vidtgående og bør derfor ophæves. Der henvises i det hele til det oven for anførte.

Påstand 3 i V 10/05 og påstand 10 i V 109/05 om erstatning
Budjovický Msansky har ikke krænket AnheuserBuschs ret. Der er ikke forvekslingsrisi
ko mellem produkterne. Der er heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort et tab. Det be
strides at Budjovický Msansky ved sin markedsføring skulle kunne give det indtryk at
parternes produkter er forbundet. Hverken etikette eller emballage er ens, og der er ikke tale
om varer solgt under forvekslelige varemærker eller identiske produkter. Endelig må tages i
betragtning at Budjovický Msanskys anvendelse af mærket har været yderst beskeden.

Påstand 4 i V 10/05 og påstand 11 og 11a i V 109/05 om bødestraf efter retsplejelovens § 651


35

Premium Beer har ikke overtrådt fogedforbuddet af 30. december 2004 i V10/05. Premium
Beer kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands handlinger. Den korrigerede etikettering ud
gør ikke en forsætlig overtrædelse af det nedlagte fogedforbud.
Videre bestrides at Premium Beer har overtrådt det af fogedretten i Kolding nedlagte
forbud af 7. juli 2005. Endvidere anføres at Budjovický Msansky er ophørt med at anven
de de pågældende etiketter der i øvrigt kun blev anvendt ganske kortvarigt.
Da der ikke er tale om forsætlige overtrædelser af de nedlagte fogedforbud, skal der
ikke idømmes bøde efter retsplejeloven § 651.

Rettens begrundelse og resultat
Anheuser­Busch er indehaver af varemærket BUDWEISER der som anført i rettens dom af
20. oktober 2000 (sag V170/97, U 2002.612 S) og som også anerkendt af Premium og
Budjovický Msansky, må anses for at være velkendt her i landet. Dette må efter EF
domstolens praksis føre til at der tilkommer varemærket en udvidet beskyttelse også i for
hold til varer der er ligeartede med de varer for hvilke BUDWEISER er registreret, jf. herved
EFdomstolens dom af 10. april 2008 i sag C102/07 (Adidas), præmis 37 med henvisninger.
Denne beskyttelse begrænses ikke af beskyttelsen af de geografiske betegnelser
"Budjovické pivo", "Ceskobudjovické pivo" og Budjovický Msansky var" i henhold til
Kommissionens forordning 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnel
ser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92, jf. nu
Rådets forordning (EF) af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprin
delsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer. Beskyttelsen omfatter de geografi
ske betegnelser som angivet og ikke "oversættelser" eller "ækvivalenter". Retten kommer
derfor ikke til at tage stilling til om en beskyttelse af ækvivalenter til de geografiske beteg
nelser kan gøres gældende "horisontalt" til skade for AnheuserBuschs varemærkeret.
Det kan yderligere anføres at der ved tiltrædelsestraktaten blev taget forbehold således
at beskyttelsen af de geografiske betegnelser ikke berørte eventuelle varemærker for øl. På
grundlag af den opmærksomhed der har været, bl.a. i forbindelse med drøftelserne i WTO,
om varemærker i forhold til beskyttede geografiske betegnelser, må det antages at der med
bestemmelsen bl.a. sigtedes til beskyttelsen af BUDWEISER.
Betegnelsen af Budjovický Msanskys øl som BUDWEISER BEER, jf. Anheuser
Buschs påstand 1 og som vist på billedet af etiketten, er derfor klart i strid med Anheuser


36

Buschs rettigheder. Det samme gælder de referencer til BUDWEISER som findes på bageti
ketten der indeholder fem henvisninger til BUDWEISER BEER som betegnelse for det af
Budjovický Msansky og Premium markedsførte produkt.
Det må vel anerkendes at Ceské Budjovice i betydeligt omfang særligt på tysk, men
også i et vist omfang på dansk inden for særligt interesserede kredse, betegnes med det tyske
navn som indtil 1. verdenskrigs afslutning var den tyske parallelbetegnelse for byen, jf. her
om nærmere bemærkningerne i præmisserne til rettens dom af 20. oktober 2000. Det kan der
for være naturligt i visse sammenhænge og i begrænset, forklarende omfang at anføre byens
tysksprogede betegnelse, men det kan selvsagt ikke føre til at det er berettiget som sket at be
tegne et produkt fra denne by som en BUDWEISER, særligt ikke i det omfang som det er sket
på bagetiketten.
AnheuserBusch skal derfor have medhold i påstand 1 og 2 i sagen V 10/05.
Af de anførte grunde skal AnheuserBusch også have medhold i påstand 1 i sagen V
109/05, da benyttelsen af betegnelsen BUDWEIS også i forbindelse med BOHEMIA (den en
gelske og latinske betegnelse for den del af Den Tjekkiske Republik der hedder Cesky) er en
retsstridig anvendelse af en betegnelse der er forvekslelig med AnheuserBuschs varemærke
BUDWEISER. I hvert fald i den foreliggende sammenhæng må også henvisningerne til Bud
weis i forbindelse med omtalen af byen Budjovice og dens indbyggere opfattes som en an
givelse der kan føre til den urigtige opfattelse at en BUDWEISER kommer fra Budjovice.
Påstand 2 og 3 skal derfor også tages til følge. De samme betragtninger må føre til at også på
stand 4 og 5 der i forhold til den tjekkiske producents adresse eller firma ganske overflødigt
angiver hjemstedet som Budweis og ikke Budjovice, tages til følge. Og det samme gælder
påstand 7 og 8 der er egnet til at vildlede om identiteten af Budjovický Msansky på en
måde der kan føre til forveksling med det konkurrerende foretagende AnheuserBusch som
indehaver af BUDWEISER.
Med hensyn til påstand 6 må det anerkendes at det er et historisk faktum at Ceské
Budjovice i et vist omfang i den tid hvor Tjekkiet var en del af det Østrigske dobbeltmonar
ki, betegnedes som Budweis, og at seglet viser dette. Budjovický Msansky er uanset om
selskabet nedstammer fra det i seglet anførte bryggeri, en del af den bryggeritradition der
har blomstret og fortsat blomstrer i Ceské Budjovice. Det er derfor ikke uberettiget at vise
seglet heller ikke som led i markedsføringen, dog kun for så vidt denne indskrænker sig til
den foreliggende meget beskedne gengivelse.


37

Med den anførte begrænsning stadfæstes fogedforbuddet.
Samlet foreligger der i sagerne en bevidst og gentaget krænkelse af AnheuserBuschs
varemærke som forpligter til betaling af vederlag som retten for hver sag fastsætter til
158.000 kr. som de sagsøgte skal udrede solidarisk. Beløbene skal forrentes fra de respektive
tidspunkter for sagsanlæg. I beløbet indgår også AnheuserBuschs erstatningskrav på 3.275
USD i forbindelse med udgifter forbundet med sikkerhedsstillelser i relation til de to foged
forbud.
Ved fastsættelsen af beløbet er taget hensyn til at Premium Beer Import ApS og
Budjovický Msansky Pivovar a.s. ikke har givet nærmere oplysninger om omsætningstal
og avancer mv., og dette skal ikke komme dem til fordel. Det kan videre lægges til grund at
de sagsøgtes markedsføring og salg af øl under betegnelsen BUDWEIS og BUDWEISER har
medført en ikke ubetydelig kommerciel skade for AnheuserBusch. Det er på den anden side
også taget i betragtning at AnheuserBuschs salg i Danmark i det væsentlige må antages at
have været upåvirket af sagerne.
Premium Beer Import ApS har overtrådt fogedforbuddet af den 30. november 2004 ved
markedsføring af flasker med den på side 9 viste helt utilstrækkelige inddækning af "Bud
weiser" og ved at undlade inddækning på bagsiden som vist på side 10. Straffen efter rets
plejelovens § 651, stk. 1, kan passende fastsættes til 30.000 kr.
Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky har begge overtrådt fogedfor
buddet af 7. juli 2005 ved markedsføring af en øl betegnet som BB "from Budweis Bohemia"
efter fogedforbuddet og uagtet at fogedretten ved forbuddet forbød parterne at benytte be
tegnelsen "Budweis Bohemia" i forbindelse med markedsføring af øl. Straffen efter retspleje
lovens § 651, stk. 1, fastsættes for hver af de sagsøgte til 35.000 kr.
Under hensyn til de interesser parterne har i sagerne, og til det langvarige forløb, her
under to fogedforbud og to kæresager og en domsforhandling over tre dage, skal de sagsøg
te solidarisk betale 600.000 kr. i sagsomkostninger med tillæg af 48.600 kr. til dækning af
retsafgifter og 18.888 til dækning af øvrige omkostninger.

Thi kendes for ret:

1. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende,
at de i Danmark er uberettiget til at benytte betegnelsen BUDWEISER i forbindelse


38

med salg, import, eksport, annoncering og markedsføring af øl, som ikke er frem
stillet af eller med tilladelse fra AnheuserBusch Inc., herunder den brug som ud
vises af bilag 5, 6 og 7, der viser BUDWEISER BEER produktet fra Budjovický
Msansky Pivovar a.s.

2. Det af fogedretten i Kolding den 30. december 2004 nedlagte fogedforbud stadfæ
stes.

3. Premium Beer Import ApS straffes med en bøde på 30.000 kr.

4. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at være uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS BOHEMIA, således som det
fremgår af etiketterne på forsiden og bagsiden af Budweis Bohemia (Dark) pro
duktet, jf. bilag 8 og 9, og på Budweis Bohemia (Lager) produktet, jf. bilag 14 og
15.

5. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse med en hen
visning til the famous city Budweis, således som det fremgår af bilag 9 og 15.

6. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at være uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse med en hen
visning til "citizens of Budweis", således som det fremgår af bilag 9 og 15.

7. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at være uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og


39

markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i forbindelse med en hen
visning til 370 03 BUDWEIS i forbindelse med angivelse af den tjekkiske produ
cents adresse, jf. bilag 9 og 15.

8. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at de er uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUDWEIS i sætningen Brewed and
bottled by BUDJOVICKÝ MSANSKÝ PIVOVAR a.s. in Budweis, Czech Repu
blic på etiketterne på forsiden, jf. bilag 8 og 14.

9. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. frifindes for
den af AnheuserBusch nedlagte påstand om at Premium Beer Import ApS og
Budjovický Msansky Pivovar a.s. er uberettigede til i forbindelse med salg, im
port, eksport, annoncering og markedsføring af øl at benytte betegnelsen BUD
WEISER i indskriften i seglet på etiketten på forsiden, jf. bilag 8 og 14, der bærer
teksten "BUDWEISER BÜRGERBRÄU ADMINISTR. INSIGL. 1795".

10. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at være uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen "Budweiser Bier" i sætningen "We we
re the first brewery in the world to sell an export beer from this region named
Budweiser Beer", jf. bilag 9 og 15.

11. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal anerkende
at være uberettigede til i forbindelse med salg, import, eksport, annoncering og
markedsføring af øl at benytte betegnelsen Budweiser i websiteadressen
www.budweiser1795.com, jf. bilag 9 og 15.


40

12. Det af fogedretten i Kolding nedlagte forbud af den 7. juli 2005 over for Premium
Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. stadfæstes bortset fra for
buddets pkt. 6.

13. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. straffes hver
med en bøde på 35.000 kr..

14. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal in solidum
inden 14 dage til AnheuserBusch Inc. betale i alt 316.000 kr., hvoraf 158.000 kr.
forrentes fra den 12. januar 2005 og 158.000 kr. forrentes fra den 13. juli 2005.

15. Premium Beer Import ApS og Budjovický Msansky Pivovar a.s. skal inden
samme frist i sagsomkostninger betale 667.488 kr. til AnheuserBusch Inc. Sags
omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.


John Tyrrestrup Jens Feilberg Otto Raben


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»