Bortvisning - fritstilling af fodboldtræner

Resumé

TN var fritstillet fra en stilling som assistenttræner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i Superligaen. I forbindelse med at TN påbegyndte en ulønnet stilling som træner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i 1. division, blev han bortvist fra den førstnævnte stilling. Sagen behandler spørgsmålet om, hvorvidt retten til bortvisning var fortabt ved passivitet

Dom i sagen F-7-03


Telekommunikationsforbundet for TN 
(Advokat Christian Harlang) 

mod 

FC Nordsjælland A/S 
tidligere Farum Boldklub A/S 
(Advokat Sten Balslev) 


Sagens hovedspørgsmål er, om bortvisningen af sagsøgeren, TN, der var ansat som fodboldtræner hos sagsøgte, Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S), men på bortvisningstidspunktet opsagt og fritstillet, fandt sted med rette, herunder om FC Nordsjælland er afskåret fra at gøre bortvisningen gældende som følge af passivitet. 

Påstande

TN har nedlagt påstand om, at FC Nordsjælland A/S tilpligtes at betale TN 589.500 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 12. marts 2003. 

FC Nordsjælland har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. 

Der er ikke tvist om den beløbsmæssige opgørelse af TNs påstand, der består af ikke betalt løn for perioden 28. november 2002 til 31. december 2003 med tillæg af feriepenge 12,5 %. FC Nordsjælland har ikke bestridt, at TN har krav på feriepenge af det beløb, som retten evt. tilkender ham. 

Sagsfremstilling

TN var i år 2000 fuldtidsansat som telefonmontør for TDC og i sin fritid træner i fodboldklubben Skjold Birkerød for klubbens 1. herreseniorhold, indtil han pr. 1. juli 2000 tiltrådte en fuldtidsstilling som træner i Farum Boldklub. I forbindelse med sin tiltræden fik TN orlov fra sin stilling hos TDC. 

Af TNs ansættelseskontrakt af 18. juni 2000 med Farum Boldklub fremgår, at ansættelsesperioden var 1 år, og at det ville blive hans arbejds- og ansvarsområde at være cheftræner for klubbens 1. herreseniorhold frem til 31. december 2000 og herefter fra 1. januar 2001 at fungere som assistenttræner for cheftræneren. Lønnen var aftalt til 40.000 kr. pr. måned, hvortil kom kørselsgodtgørelse efter statens takster, p.t. 2,66 kr. pr. km, for kørsel i klubbens tjeneste. Af aftalen, der på Farum Boldklubs vegne var underskrevet af Peter Brixtofte og Ib Bolvig, 
fremgår endvidere: 

"Såfremt klubben uberettiget opsiger eller bortviser træneren før periodens udløb, forfalder hele restlønnen i månedsvise rater frem til periodens udløb. Som uberettiget opsigelse regnes opsigelse der ikke er begrundet i længerevarende sygdom, anden fravær eller misligholdelse af aftalen i øvrigt fra trænerens side." 

At TN skulle fungere som assistenttræner fra 1. januar 2001, skyldtes, at Christian Andersen på dette tidspunkt skulle tiltræde som cheftræner i klubben, hvilket også skete. 

Den 21. november 2000 indgik parterne en tillægsaftale til ansættelsesaftalen, hvorved TNs ansættelsesperiode blev forlænget med 2½ år til udløb den 31. december 2003, og således, at "alle øvrige bestemmelser i aftalen af 18. juni 2000 fortsætter uændret." Tillægsaftalen var på Farum Boldklubs vegne underskrevet af Peter Brixtofte og Jørgen Lindhardt.

Forlængelsen af ansættelsesperioden indebar for TN, at han måtte opsige sin stilling i TDC. Han opnåede i stedet ansættelse i Farum Kommune, hvor han samtidig med øjeblikkelig virkning fik bevilliget orlov til den 31. december 2003. 

Ved skrivelse af 26. juni 2002, underskrevet af Jørgen Torm, blev TN opsagt fra sin stilling som assistenttræner til fratræden med udgangen af december 2003. Af opsigelsesskrivelsen fremgår endvidere bl.a.: 

"... 
Det meddeles samtidig, at du fritstilles med øjeblikkelig virkning, således at du ikke i opsigelsesperioden, der i overensstemmelse med ansættelseskontrakten af 18. juni 2000 og 21. november 2000 udløber med udgangen af december 2003, har nogen arbejdsforpligtelse overfor Farum Boldklub A/S. 
... 
Lønnen vil i opsigelsesperioden som hidtil blive afregnet til normal forfaldstid. 

Opmærksomheden henledes udtrykkelig på, at reglerne i Markedsføringslovens § 1 og § 10 såvel som den til ansættelsesforholdet knyttede loyalitetsforpligtelse består uændret i fritstillingsperioden. 
..." 

Ved skrivelse af 4. september 2002 rettede TN sålydende henvendelse til Farum Rådhus:

"Sender hermed som aftalt mit CV. 

I forhold til situationen i Farum Boldklub vil jeg høre om jeg evt. kan starte før orloven udløber den 31. december 2003? 

Håber at få en afgørelse på dette snarest." 

Den 9. november 2002 indgik TN og Skjold Birkerød sålydende aftale, der på Skjold Birkerøds vegne var underskrevet af Ove Mortensen:

"Der er hermed aftalt, at TN ansættes som træner i Skjold Birkerød. 

Ansættelsesperioden er 1. januar 2003 til 31. december 2003. 

Nærværende aftale skal genforhandles senest den 1. september 2003. 

TN får dækket sine udgifter i forbindelse med kørsel, som TN afholder på Skjold Birkerøds vegne, samt rejsegodtgørelse, administrationsudgifter, sportstøj m.m.

I en artikel i Frederiksborg Amtsavis den 11. november 2002 fremgår under overskriften "TN ny træner" bl.a. følgende: 

"Det bliver en god gammel kending, der skal afløse Tonni Nielsen i trænersædet i Birkerød. Tilbage på posten kommer TN, der rent faktisk afløstes af Tonni Nielsen for to-et halvt år siden. TN havde god succes i Birkerød, som han afleverede som oprykker til 1. division. Naboerne Farum lagde mærke til det, og hentede ham sammen med venstreflanken Thomas Schultz til lubben. I det første halve år var TN cheftræner i Farum, inden Christian Andersen planmæssigt kom til efter at have fuldført sin kontrakt i B 93. Derefter var TN assistenttræner for Christian Andersen i Farum, indtil Farum-skandalen begyndte at rulle i foråret. TN røg ud, da Farum begyndte at skære i sin overvældende store stab..."

I en skrivelse af 17. november 2002 rettede TN sålydende henvendelse til Farum Boldklub, att.: Jørgen Torm: 

"Jeg vil hermed gøre opmærksom på, at jeg starter som træner i Skjold Birkerød pr. 01.01.2003 til 31.12.2003. 

Min aftale indeholder godtgørelse til dækning af udgifter som jeg har i forbindelse med jobbet. Se kopi af aftale." 

Ved Farum Boldklubs advokats anbefalede skrivelse af 28. november 2002 blev TN bortvist. Skrivelsen er sålydende: 

"Min klient, Farum Boldklub A/S, har overgivet mig Deres skrivelse af 17. ds., modtaget den 19. ds., til besvarelse. 

Det fremgår at De pr. 1. januar 2003 tiltræder en stilling som fuldtidstræner i Birkerød blandt andet med ansvaret for Birkerøds 1. seniorhold i 2. division. 

Indgåelsen af en sådan ansættelsesaftale er selvsagt uforenelig med den loyalitetsforpligtelse m.v., der er knyttet til Deres ansættelsesforhold med Farum Boldklub A/S, hvilken forpligtelse består uændret i fritstillingsperioden, jfr. herved skrivelse til Dem af 26. juni 2002. 

Deres handlemåde konstituerer væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet med Farum Boldklub A/S. 

Som følge heraf skal det hermed meddeles at De med øjeblikkelig virkning bortvises. 

Konsekvensen heraf er at min klients forpligtelse til at udbetale løn samtidig er bortfaldet." 

Ved skrivelse af 9. december 2002 protesterede TNs fagforening, Telekommunikationsforbundet, over "denne, efter vores opfattelse, aldeles uberettigede bortvisning." Skrivelsen var underskrevet af afdelingssekretær Jørgen Hansen. 

Skrivelsen blev besvaret af Farum Boldklubs advokat, der i skrivelse af 12. december 2002 bl.a. anførte, at "det må betegnes som overraskende, at Deres medlem øjensynlig har haft en forventning om, han kunne arbejde fuldtids som træner i naboklubben, Birkerød, samtidig med at han oppebærer fuld løn i Farum Boldklub." 

Den 1. januar 2003 tiltrådte TN i Skjold Birkerød som træner for klubbens 1. seniorhold. 

Der er fremlagt en række udskrifter fra Skjold Birkerøds hjemmeside, der alle er udskrevet den 10. april 2003, bl.a. en med overskriften "Kampoplæg", der oplyses senest at være opdateret den 3. april 2003. Af denne udskrift fremgår bl.a.: 

"Mørke skyer begynder så småt at trække sig sammen om Birkerøds elitehold i fodbold. Medierne har allerede dømt holdet til danmarksserien efter sommerferien ... Vores spillertrup, med træner Tom i spidsen arbejder ... ud fra den enkle filosofi, at så længe der er liv er der håb...".

Af udskrifter fra hjemmesiden om "Erhvervsklub" fremgår bl.a.: 

"Skjolds Erhvervsklub blev stiftet i oktober 1999, med det formål at skabe et nødvendigt økonomisk grundlag for elitefodbold i Skjold, Birkerød. Indtil nu er mange tiltag iværksat, ikke mindst har Erhvervsklubben formået at påvirke etableringen af et anpartsselskab i Skjolds fodboldafdeling, som skal medvirke til at holde et højt sportsligt niveau via sin økonomiske vækst. 

Sideløbende med den aktivitet har Erhvervsklubben holdt en række spændende og oplevelsesrige arrangementer, hvor virksomhedsledere har haft mulighed for at udveksle erfaringer i et uhøjtideligt og afslappet miljø 
... 
Som medlem af Skjolds Erhvervsklub har din virksomhed adgang til en række aktiviteter ... Fri adgang til samtlige divisionskampe på Birkerød Stadion. Fri reklameplads på Birkerød Stadion ... din virksomhed (bliver) en aktiv del af Skjold fodboldafdelings nye professionelle struktur ­ den nye imageskaber i lokalsamfundet, hvor målet er at fastholde elitefodbold på et kvalitativt højt niveau..." 

Under "formål" fremgår følgende: 


· Målsætningen for Skjolds Erhvervsklub er, at skabe en samhørighed mellem elitefodbold og erhvervslivet i Birkerød Kommune. 

· En samhørighed som gensidigt sikrer et fællesskab omkring fodboldens fremtid på divisionsniveau. 

· En erhvervsklub som arbejder for at skabe varige forretningsmæssige forbindelser for oplevelser, gennem dynamiske handlinger." 

Under "sponsorer" fremgår det, at der er nedsat et sponsorudvalg på 6 personer, heriblandt Ove Mortensen, og at der er udarbejdet nyt sponsorkoncept, som forventes "udsendt i uge 10". Det fremgår endvidere, at sponsorudvalget håber på fortsat støtte fra de firmaer, som har støttet arbejdet i klubben i flere år, og at der er et "stort ønske om at finde nye sponsorer." 

Af en udskrift fra www.farum-boldklub.dk under "nyheder" fremgår følgende: 

"18.06.03 ­ DBU har fordelt Danmarksserie puljerne for sæsonen 2003/2004. Farum Boldklubs Danmarksserie hold kan se hen mod et par store lokalbrag når den nye sæson starter... Farum kom således i pulje med nedrykkerne fra Birkerød, oprykkerne Stenløse og Værløse ..." 

Det er ubestridt, at der den 14. marts 2003 blev sendt sponsormateriale fra Skjold Birkerød til Advokatfirmaet Balslev & Jørgsholm (Farum Boldklubs advokat), der har adresse på Farum Hovedgade i Farum. Materialet indeholdt bl.a. en skrivelse, stilet til "Birkerøds erhvervsliv", og et par sider, beskrivende klubbens "sponsorkoncept 2003", bl.a. med "klubfakta" samt en orientering om forskellige sponsormuligheder: ""Trøjesponsor" fra 15.000 kr. ... , "Teamsponsor" fra 8.000 kr. ... , "Bandesponsor" fra 3.500 kr. ... samt annoncering i klubbens kampprogram fra 1.250 kr. ..."

Af TNs kørselsregnskab for 2003, der er opgjort på månedsbasis, fremgår, at TN har beregnet kørselsgodtgørelse efter en takst på 2,90 kr. pr. km. De afregnede beløb svinger fra 3.132 kr. (1.080 km) til 6.220 kr. (2.145 km) pr. måned. Antallet af dage, hvor TN ifølge regnskabet har kørt, svinger fra 15 til 24 pr. måned.

TN modtog i 2003 dagpenge uden fradrag. Af et bilag, på hvilket TN har kvitteret for at have modtaget vejledning af A-kassen, fremgår det under rubrikken "Vejleders bemærkninger til rådighed", dateret den 16. oktober 2003:

"Har orlov fra Farum Kommune ­ vender tilbage hertil senest 1.1.04. Jobsøgn. aktivitet OK under disse omstændigheder. Rådighed OK." 

Det er ubestridt, at A-kassen og Arbejdsformidlingen har været fuldt orienteret om TNs træneraktivitet i Skjold Birkerød. 

Dansk Boldspil Unions (DBU) turneringssystem er indrettet således, at Superligaen med 12 fodboldklubber rangerer som den fineste række. Herefter følger 1. division, 2. division, Danmarksserien med 3 sideordnede puljer, kvalifikationsrækken med 3 sideordnede puljer, hvorefter kommer de lavest rangerende serierækker, hvoraf der findes et større antal, arrangeret i deres eget hierarkiske og geografiske system. 

Da TN forlod stillingen som fritidstræner i Skjold Birkerød og ved ansættelseskontrakt af 18. juni 2000 tiltrådte stillingen som fuldtidstræner i Farum Boldklub, befandt Farum Boldklub sig i 1. division og Skjold Birkerød i 2. division, men Skjold Birkerød var med virkning fra efterårssæsonen rykket op i 1. division. Farum Boldklub rykkede med virkning fra efterårssæsonen 2002 op i Superligaen, hvor klubben, nu som FC Nordsjælland, fortsat spiller. Da TN på ny tiltrådte som træner i Skjold Birkerød pr. 1. januar 2003, befandt denne klub sig i den nederste del af 2. division. Klubben rykkede ned i Danmarksserien efter forårssæsonen 2003. 

Sagen, der blev anlagt ved Civilretten i Hillerød den 12. marts 2003, blev ved rettens kendelse af 25. juli 2003 i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, henvist til Sø- og Handelsretten. 

Forklaringer

TN har forklaret, at han er 53 år. Han er oprindeligt uddannet som automekaniker, men blev efter et par års ansættelse som sådan ansat som telefonmontør i KTAS (TDC), hvor han var i 26 år. Han har beskæftiget sig med fodbold hele sit liv og begyndte selv at spille, da han var 5 år gammel. Han har fungeret som træner på alle niveauer, men det var kun i Farum Boldklub, at det var på professionel basis. 

Han blev i juni 2000 kontaktet af Farum Boldklubs daværende sportschef, Steen Stakon. På det tidspunkt var han træner for Birkerøds 1. hold, som spillede i 2. division. Klubben rykkede efter sæsonafslutning med virkning fra efteråret op i 1. division, hvor Farum Boldklubs 1. hold også lå placeret.

Sportschefen tilbød ham et job i Farum Boldklub som assistenttræner på professionel basis. Da det er hans stil "at gå med livrem og seler", søgte han orlov fra TDC i stedet for at sige sin stilling op. Han havde sin pension bundet i TDC. Han fik fjernet en 3 måneders opsigelsesklausul i Farum Boldklubs kontraktudkast og indføjet en passus om uberettiget opsigelse, således at han var sikret løn frem til orlovens udløb et år senere. Da det viste sig, at Christian Andersen først kunne tiltræde som cheftræner fra årsskiftet, blev han selv cheftræner i det første halve år. 

Farum Boldklub var tilfreds med hans arbejde og ønskede allerede i november 2000 at forlænge kontrakten, så den kom til at løbe i samme periode som Christian Andersens. Orloven fra TDC kunne ikke forlænges, og Peter Brixtofte, som styrede alt i Farum Boldklub, arrangerede det sådan, at han fik ansættelse i Farum Kommune som teletekniker og samtidig overført sin tjenestemandsstatus og pension på uændrede vilkår. Det var en meget favorabel aftale. Han fik straks orlov fra stillingen i kommunen, så han kunne forlænge sin kontrakt med Farum Boldklub til 31. december 2003. 

Han har aldrig praktiseret at tage spillere med sig ved klubskifte, og han tog ikke Thomas Rasmussen med sig til Farum Boldklub. Thomas Rasmussen, som han kendte fra tidligere, og som er ven til hans søn, var kommet hjem fra et ophold som professionel i Belgien og ønskede blot at spille på amatørbasis i Skjold Birkerød. Thomas Rasmussen blev selv kontaktet af Farum Boldklub, og hans flytning til Farum Boldklub var faldet på plads 3-4 uger, før han selv blev kontaktet af Farum Boldklub. Han havde intet at gøre med Thomas Rasmussens kontrakt med Farum Boldklub, men han havde i en telefonsamtale anbefalet Thomas Rasmussen at tage imod tilbudet. 

Det var et fuldtidsjob og meget tidskrævende at være professionel træner i Farum Boldklub. Den normale arbejdsdag var fra 08.30 til 19.00-20.00. Der skulle altid spilles kamp i weekenden, og samtidig var det vigtigt at følge med i andre holds kampe. Hvis holdet ikke skulle spille om lørdagen, var der arrangeret træning fra kl. 10 - 11. Om eftermiddagen skulle han så som regel se andre kampe og var hjemme ved 18-tiden. Søndagen var i reglen fuldt besat på grund af turneringskamp. Var der tale om udekamp i Jylland, var han sent hjemme, ellers var han hjemme ved 18-tiden. Han havde i princippet fri om onsdagen, men der var altid møder, arrangementer eller eventuelt andre hold, som han skulle se spille. Fredagen sluttede som regel kl. 14. 

Farum Boldklub sluttede forårssæsonen 2002 med at rykke op i Superligaen. Sidste sæsonkamp blev spillet den 16. juni 2002. Den 26. juni 2002 oplyste direktør Jørgen Torm fra Farum Boldklub i telefonen, at han var fritstillet. Han var rystet og ringede dagen efter til Jørgen Torm og efterlyste en begrundelse, hvilket han ikke kunne få. Jørgen Torm fortalte, at der var sendt et brev til ham om, hvad han måtte. Han modtog da også et brev, der ikke gjorde ham klogere. Han gik på biblioteket for at undersøge, hvad der stod i markedsføringslovens § 1 og § 10, som han ikke havde hørt om før. Han kontaktede også fagforeningen, men de kunne heller ikke sige med sikkerhed, hvad han måtte beskæftige sig med, og henviste ham til at søge rådgivning hos en advokat, hvilket han gjorde. Han fik at vide, at han ikke måtte tage ansættelse som superligatræner, men at han gerne måtte være hobbytræner. 

Han, der var vant til både at have fuldtidsjob og hobbybeskæftigelse, havde svært ved at affinde sig med situationen. Han kontaktede telefonisk Farum Kommunes personalekonsulent med henblik på at kunne tiltræde sin stilling før orlovens udløb, men denne ønskede en skriftlig henvendelse med et CV. Han skrev til kommunen den 4. september 2002, men fik ikke svar. Han rykkede derfor telefonisk, og det var på det tidspunkt, at det gik op for ham, at kommunen faktisk ikke var interesseret i at have ham ansat. Der var ikke nogen stilling som telemontør i kommunen. Han rettede flere gange henvendelse til kommunen for at komme til at tiltræde sin stilling, og han havde sammen med fagforeningen møder med kommunen. Under drøftelserne kom det på tale, at han kunne blive skoleleder eller chef for Furesøbadet, stillinger som han ikke var kvalificeret til. Forhandlingerne førte til, at han kunne tiltræde et job som IT tekniker pr. 1. januar 2004. Han måtte affinde sig med, at lønnen 
blev lavere end forudsat i den kontrakt, som Peter Brixtofte havde givet ham. Han er i dag meget glad for arbejdet. Han havde undervejs ringet på utallige jobs og også skrevet ansøgninger, bl.a. til Finansforbundet, men har ikke været til jobsamtaler. Han holdt sig også orienteret om jobs på A-kassens hjemmeside. A-kassen kendte til hans bestræbelser for at finde arbejde og anså dem for tilstrækkelige. A-kassen ville oprindeligt give ham karantæne, fordi han var bortvist, men dette skete ikke, idet de efter at have sat sig ind i sagen fandt bortvisningen helt uberettiget. 

Han blev på et tidspunkt kontaktet af fodboldklubben HIK om et job som træner, men da HIK, der spillede i 1. division, havde kontraktfodbold, blev han enig med HIK om, at han på grund af situationen med Farum Boldklub ikke kunne tage imod tilbudet. Spillere på kontrakt i klubber som HIK tjener måske 5.000 kr. om måneden for at stå til rådighed for klubben om aftenen og til kampe, hvilket er noget helt andet end spillere på fuldtid i superligaklubberne, der tjener 25.000 ­ 50.000 kr. om måneden. I 1. division er der vel 6-8 klubber med en del kontraktspillere, mens der i 2. division er nogle få klubber, der har enkelte kontraktspillere. 

Han blev herefter kontaktet af Ove Mortensen fra Skjold Birkerød, der ønskede ham tilbage som træner for klubbens 1. hold, der på dette tidspunkt spillede i 2. division. Han ville gerne beskæftige sig med fodbold, som er "hele hans liv", og han ville gerne hjælpe klubben med at undgå nedrykning til Danmarksserien. Han kontaktede ikke nogen i Farum Boldklub, inden han sagde ja til at blive træner i Birkerød. Der var kommet ny formand for bestyrelsen i Farum Boldklub, og han talte i det hele taget kun få gange med nogen fra klubben. Når det skete, fik han at vide, at klubben snart ville gå konkurs. Alle var negative med hensyn til fremtiden. 

Arbejdet som træner i Skjold Birkerød bestod af træning mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 18.00 ­ 19.30 og herudover en kampdag i weekenden. Han fik ikke løn, men godtgjort sine kørselsudgifter. Han kørte ofte selv til holdets kampe, og han så også andre hold spille i weekenden. Det hører med til at være træner. Man får på denne måde en masse kontakter. Han besøgte på et tidspunkt en spiller i Slagelse, der skulle flytte til Lyngby, og forsøgte at gøre ham interesseret i Skjold Birkerød. Det lykkedes ikke, fordi Skjold Birkerød ikke havde noget at tilbyde ham. På tilsvarende vis havde han på et tidspunkt samtaler med en spiller fra Vordingborg og en fra Roskilde. Han var på et tidspunkt i Nykøbing Falster for at se denne klub spille. Skjold Birkerød skulle møde holdet senere. Han var alene fritidstræner i Skjold Birkerød, ligesom han havde været det tidligere i samme klub, og han kunne ikke kaldes cheftræner. Der var jo kun ham. 

Den eneste grund til, at der blev udfærdiget en kontrakt med Skjold Birkerød, var, at han gerne ville dokumentere over for Farum Boldklub, at der intet odiøst var i aftalen, der jo alene var en hobbybeskæftigelse. Normalt er den slags aftaler mundtlige, og det er det sædvanlige, at aftalens varighed er et år, hvilket hans første aftale med Farum Boldklub jo også var. Men hvis man af en eller anden årsag med kort varsel ikke ønsker at fortsætte som hobbytræner, er man ikke bundet af noget. Kontrakten blev sendt til Farum Boldklub den 17. november 2002. 

De to klubber kunne og kan stadig ikke på nogen måde sammenlignes. Farum Boldklubs 1. hold havde tilknyttet 4 trænere, herunder en målmandstræner, hvoraf de 3 var fuldtidsansatte. Der var endvidere ansat en læge og flere terapeuter. Der var ansat 30-35 fuldtidsspillere og en del unge spillere på kontrakt. Skjold Birkerød havde kun en enkelt person ansat på deltid, nemlig forretningsfører Ove Mortensen, og ingen kontraktspillere. Springet fra 1. division til Superligaen er enormt stort, og springet fra 2. til 1. division er lige så stort. 

Han tog på ferie omkring den 24. november 2002, og da han kom hjem den 9. december, lå der et brev om, at han var blevet bortvist. Han var chokeret, men regnede med, at der var tale om en misforståelse, idet det var anført i bortvisningsskrivelsen, at han skulle være fuldtidstræner i Skjold Birkerød, hvilket jo ikke var tilfældet. 

Han tog ingen spillere med sig fra Farum Boldklub, da han startede i Skjold Birkerød. Kontraktspillere fra Farum har ingen interesse for en klub som Skjold Birkerød. 

De to klubber mødte ikke hinanden i Landspokalturneringen ("DONG-cuppen"). 2. divisionsholdene spiller med fra første runde, mens de bedst placerede superligahold først deltager fra 5. runde. På dette tidspunkt var Skjold Birkerød for længst slået ud af turneringen. 

Skjold Birkerød rykkede efter forårssæsonen 2003 ned i Danmarksserien, pulje 1. Sammensætning af puljerne  Danmarksserien foretages af Dansk Boldspil Union (DBU), til dels ved lodtrækning. Skjold Birkerød kom bl.a. i pulje med Farum Boldklubs 2. hold, der efter reglerne ikke kan rykke op, da klubben allerede har et hold i divisionerne. Da klubberne mødtes i rækken, vandt Farum Boldklub med 2 ­ 1. 2. holdene er meget nedprioriteret af i superligaklubberne. 

I dag er han træner i Glostrup. Klubben ligger i 2. division. Trænerjobbet er, som i Skjold Birkerød, alene på hobbybasis. Der er 3 ugentlige træningsaftener og en kampdag i weekenden. 

Jørgen Hansen har forklaret, at han er afdelingssekretær i Dansk Metal teleafdeling 1, hvor han beskæftiger sig med personsager i forbindelse med afskedigelser og bortvisninger.

TN rettede henvendelse til vidnet, da han var blevet opsagt og fritstillet af Farum Boldklub. Han ønskede rådgivning om sine rettigheder og forpligtelser, og vidnet henviste ham til advokat. 

Da TN henvendte sig i forbindelse med bortvisningen, rystede vidnet på hovedet. Han havde aldrig set noget lignende, når det tages i betragtning, at det kom fra en advokat. Det lignede en sag, hvor en arbejdsgiver blot ønsker at slippe for at betale løn. Han faxede straks en protest til Farum Boldklub. Han var overbevist om, at der var tale om en misforståelse ­ et kommunikationsproblem. TN skulle jo ikke være fuldtidstræner, men alene hobbytræner. 

TN forsøgte under hele perioden at få nyt arbejde. TDC havde netop fyret 2000 medarbejdere, og genansættelse viste sig derfor ikke mulig. Vidnet deltog i flere møder med Farum Kommune og pressede på for at få TN i gang. Den aftale, som Farum Kommune og TN havde indgået, var favorabel for TN, men kommunen var ikke interesseret i at opfylde aftalen. Det sagde personalechefen, Lars Møller Hansen, direkte. TN blev tilbudt andre jobs af kommunen. Men enten var han ikke kvalificeret, eller også var han overkvalificeret. Til sidst opnåedes der enighed om ansættelse i kommunens IT-afdeling, mod at TN blev lavere lønnet end oprindeligt aftalt. 

TN var i forløbet meget aktivt jobsøgende. 

De dagpenge, som TN har modtaget, skal tilbagebetales i samme omfang, om retten finder, at FC Nordsjælland skal betale TN løn. 

Ove Mortensen har forklaret, at han har haft kontakt med Skjold Birkerød, siden han var barn. Klubben er hans liv. Han begyndte først at få betaling for sit arbejde i 2000, hvor det blev muligt for klubben at oprette en deltidsstilling som forretningsfører. Han er den eneste i klubben, der modtager løn. Hans arbejde består i at få tingene til at fungere i det daglige, forestå bogføring og lave indstillinger til bestyrelsen. Han står reelt til rådighed for klubben 24 timer i døgnet. 

Klubben er den 9. største i landet med ca. 750 ungdomsmedlemmer, 50 seniorer og 50 old boys- og veteranmedlemmer. Klubber bygger hele sit virke på frivillig arbejdskraft. 

Da Skjold Birkerøds 1. holds træner Tonni Nielsen i efteråret 2002 meddelte, at han ikke længere ønskede at være træner, kontaktede vidnet TN, der tidligere havde været træner i klubben fra 1998 ­ 2000, og de blev enige om, at TN skulle begynde som træner pr. 1. januar 2003. Stillingen var ulønnet, men TN fik dækket sine transportudgifter. Det var samme ordning som sidste gang, han var træner i klubben. Alle klubbens trænere har omkostningsaftaler. 

TNs arbejde bestod i at træne 1. holdet. Han mødte frem til træningstidspunktet, gennemførte træningen og tog 
så hjem igen. Sådan foregår det på dette niveau.

Ingen af Skjold Birkerøds spillere modtager løn. I 2001, da 1. holdet rykkede op i 1. division, blev der oprettet et anpartsselskab, der skulle forsøge at skabe de nødvendige rammer for, at spillerne kunne modtage løn. Men det lykkedes ikke. Efter 2 måneder var der ikke flere penge i kassen, og aftalerne med spillerne måtte laves om. Selskabet har ikke været virksomt siden efteråret 2001. Gælden i selskabet er under afvikling. Spillere på 1. holdet må nøjes med at modtage 2 par fodboldstøvler pr. år og få vasket deres træningstøj. 

Det koster klubben penge at spille hjemmekampe. Til klubbens sidste kamp var der 22 betalende tilskuere. Normalt er der 40 ­ 50 betalende, hvilket giver en entreindtægt på ca. 1.500 kr. 

Det er i år besluttet, at der skal afsættes 200.000 kr. til at drive 1. holdet gennem sæsonen. 

Klubbens samlede sponsorindtægter er ca. 150.000 kr. Den største sponsor er på 25.000 kr., som er en rabatordning til en sportsforretning i Birkerød, og den næststørste er på 10.000 kr. Sponsorer er typisk gamle medlemmer, forældre til børnemedlemmer eller forretningsdrivende på Birkerød Hovedgade. 

Klubbens bestyrelse har udviklet et sponsorkoncept, målrettet til de virksomheder, der allerede støttede klubben. Klubben forsøger også at finde nye sponsorer. Der er nogle bestyrelsesmedlemmer, der har taget sådanne initiativer. Den kuvert med sponsormateriale, som advokat Balslev modtog i marts 2003, blev sendt af et bestyrelsesmedlem, Tina. Skjold Birkerød har ingen sponsorer fra Farum. Der er ingen, der har kontaktet klubben af egen drift med henblik på at blive sponsor. 

I 1998, 1999 og 2000 forsøgte Skjold Birkerød at udvikle en "Erhvervsklub", men da den blev tømt for penge, var der nogen, der blev sure, og den eksisterer ikke i dag. I stedt er "Team Birkerød" opstartet, og klubben har modtaget støtte herfra. 

Thomas Rasmussen spillede i kort tid i Skjold Birkerød, men indgik i maj 2000 aftale med Farum Boldklub. Det kunne Skjold Birkerød ikke gøre noget ved. TN indgik først aftale med Farum Boldklub en måned senere end Thomas Rasmussen, nemlig ca. 1 uge før sæsonafslutningen i juni. TN tog ikke spillere med til Farum Boldklub. Der kommer ikke spillere fra Farum Boldklub til Skjold Birkerød. Deres månedsløn svarer til Skjold Birkerøds samlede budget, så det er utopisk. 

I efteråret 2003 var klubbens økonomiske forhold blevet så dårlige, at TN meddelte, at han ikke ville fortsætte. Klubben havde end ikke råd til at dække omkostningerne til kampene. 

Mogens Johansen har forklaret, at han er en af flere frivillige ledere i Glostrup. Han har været tilknyttet klubben i mere end 25 år og har kendt TN i lige så lang tid. TN er træner for 1. holdet, der spiller i 2. division. Han får dækket sine kørselsudgifter. Klubben har en mundtlig aftale med TN. Aftalen er et-årig, hvilket er normalt. Der er ingen kontraktspillere i klubben. Ingen modtager løn. Sponsorerne foretrækker Brøndby frem for Glostrup. Der er ingen konkurrence med hensyn til spillere mellem Brøndby og Glostrup. Niveauforskellen mellem Brøndby og Glostrup er meget stor. Der er ingen sammenligning. 

Thomas Rasmussen har forklaret, at han er professionel fodboldspiller i Rostock. Vidnet er god ven med TNs søn. Vidnet fik ikke spilletid i den belgiske klub, hvor han spillede i 2000, og han valgte at rejse tilbage til Danmark for at spille i Skjold Birkerød. Klubben havde ingen penge, og det var alene for at få lysten til at spille fodbold tilbage, at han begyndte i denne klub. Farum Boldklub kontaktede ham i sommeren 2000 og tilbød ham en kontrakt. Han drøftede tilbudet med TN, der rådede ham til at acceptere tilbudet. Hans månedsløn var 28.000 kr. plus bonus. Ved oprykning til Superligaen ville lønnen være 40.000 kr. Det var først ca. 3 uger efter, at han havde underskrevet kontrakten med Farum Boldklub, at TN blev ansat som træner samme sted. 

Der er en verden til forskel mellem de to klubber. Farum Boldklub har et nyt stadion med 10.000 siddepladser, luksuøse omklædningsforhold og rigtig gode sponsorforhold. Man benyttede fly til udekampe. Han skulle kun koncentrere sig om at spille fodbold nogle timer hver dag. Resten af tiden havde han fri. Farum Boldklub skrev kontrakt med 4-5 nye spillere hver halve sæson. Det var under disse ambitioner, at han ønskede at spille fodbold. I Birkerød var det noget ganske andet. Han modtog ingen løn. Han arbejdede for Post Danmark i dagtimerne og spillede fodbold om aftenen. Omklædningsforholdene var som en folkeskoles gymnastiksal. Der var ingen luksus. 

Han har et par gange talt med TN om denne sag. 

Karsten Pedersen har forklaret, at han er økonomichef i Farum Boldklub, hvor blev ansat i 1991. Han har ikke med det sportslige at gøre. De geografisk nærmeste klubber er Skjold Birkerød, Stenløse, Værløse og AB. 

I sommeren 2002 var forholdene i Farum Boldklub temmelig kaotiske. Sagen mod Peter Brixtofte var begyndt at rulle i februar, og Farum Boldklub skiftede direktør i marts/april 2002, hvor Jørgen Torm blev ansat. Denne stoppede i november og blev afløst af Claus Schreiber pr. 1. december. Claus Schreiber startede i praksis ca. 14 dage før. 

Farum Boldklub havde oprindeligt især lokale sponsorer, men har nu sponsorer fra hele Nordsjælland, ja fra hele landet. Skjold Birkerøds sponsormateriale minder om Farum Boldklubs. Lønningsbudgettet i 2002 og 2003 var på ca. 15. mio. kr. inkl. alt herunder hoteldrift. For fodboldafdelingens vedkommende var budgettet ca. 10 mio. kr. I 2000 blev de første fuldtidsspillere ansat, hvilket gav en væsentlig forøgelse af klubbens udgifter. Der er 24 lønnede spillere på kontrakt, 3 trænere, hvoraf den ene er finansieret af DBU, og 8 medarbejdere i administrationen. Omsætningen er ca. 30 mio. kr. 

I 2002 viste regnskabet et underskud på 10 mio. kr., i 2003 3,2 mio. kr. For indeværende år håbes på et 0-resul-
tat.

FC Nordsjælland har ca. 2000 tilskuere til en almindelig kamp. Klubben spillede internationale kampe i efteråret 2003. Indtægterne i forbindelse med disse gik lige op med udgifterne. 

Han havde intet at gøre med opsigelsen eller beslutningen om bortvisning af TN. 

Jørgen Torm har forklaret, at han tiltrådte som direktør for Farum Boldklub den 1. april 2002. Baggrunden for, at TN blev afskediget i juni 2002, var, at klubbens økonomi var dårlig, og at man ønskede at lave om på den måde, træningen i klubben var sammensat på. 

Der var ikke den store aktivitet på sponsorsiden i 2002 pga. den megen omtale af Peter Brixtofte. Der var i øvrigt en god spredning af sponsorer ­ mange fra lokalområdet, men også en del fra det øvrige Storkøbenhavn. 

Han opsagde sin stilling primo september 2002 og ønskede fra da af ikke at tage beslutninger i Farum Boldklub. Da han modtog brevet fra TN i november om trænerjobbbet i Skjold Birkerød, tænkte han, at TN tilsidesatte sin loyalitetsforpligtelse. Det var Claus Schreiber, der var ansat som direktør pr. 1. december 2002, men allerede sad i klubbens bestyrelse, der traf beslutningen om bortvisning. Vidnet deltog ikke i beslutningen. Vidnet tror, at Schreiber var ansat lidt tidligere, end han havde fået at vide. Vidnet blev selv i sin stilling til omkring den 25. november 2002. Vidnet undersøgte ikke noget forud for bortvisningen, og han ved ikke noget om, hvornår beslutningen blev truffet. Den blev truffet af bestyrelsen, hvor der sad 8 ­ 9 personer. Han kan ikke sige, hvor begrundelsen "fuldtidstræner" kommer fra. I efteråret 2002 var der vel 60 ­ 70 ansatte, når konferencehotel og restaurant medregnes. Der var 23 ­ 25 ansatte spillere i førsteholdstruppen. Hertil kom 5 ­ 8 ungdomsspillere. 

Claus Schreiber har forklaret, at han tiltrådte i Farum Boldklubs bestyrelse den 15. august 2002. Han kendte ikke TN, da han ikke have haft noget med klubben at gøre før sin bestyrelsespost. 

Da Jørgen Torm sagde op som direktør i september, blev det efter forhandlinger besluttet, at vidnet skulle tiltræde som direktør 1. november eller 1. december, men han begyndte at arbejde med det samme, da der var meget store vanskeligheder i klubben. Da han så brevet fra TN, forhørte han sig hos de øvrige ansatte om, hvem TN var, og han gjorde sig bekendt med hans sag. Det var åbenlyst, at der var tale om en kontrakt, der skulle fortsætte efter en periode, hvor TN var lønfri i Skjold Birkerød, fordi han modtog løn i Farum Boldklub. Han kontaktede ikke TN; ansættelsesaftalen var jo en fuldbyrdet kendsgerning. Der blev ikke foretaget nogen undersøgelser overhovedet, og der var ingen tvivl om hans og klubbens holdning, der også deltes af bestyrelsesformanden, Hans Karl Nielsen, som han i denne periode var i daglig kontakt med. Vidnet kontaktede 
klubbens advokat, der mente, at der var tale om bortvisningsgrund. Han ved ikke, om begrundelsen for ophævelsen "fuldtidstræner" stammede fra TNs ansættelseskontrakt eller evt. fra avisen. Bestyrelsen, som vist var på 8 personer i alt, blev orienteret efterfølgende. Han har ikke hørt noget om, at der skal være gået spillere fra Farum Boldklub til Skjold Birkerød. 

Bortvisningen skete så hurtigt som muligt.

Procedure

TN har anført, at han blev bortvist med urette. Det gøres gældende, at den begrundelse, som en arbejdsgiver giver for en bortvisning, skal være korrekt. Farum Boldklubs begrundelse for bortvisningen af TN, nemlig at han skulle tiltræde en stilling som "fuldtidstræner", var objektivt forkert og fremgik i øvrigt ingen steder, herunder hverken af TNs orienteringsskrivelse af 17. november 2002 til Farum Boldklub eller af Frederiksborg Amtsavis. Farum Boldklub undersøgte ikke omstændighederne nærmere, men bortviste uden videre med den urigtige begrundelse. Dette må komme Farum Boldklub til skade. 

De vilkår for ansættelsen som hobbytræner, som TN og Skjold Birkerød aftalte, var ganske sædvanlige, svarende til dem, han nu har i Glostrup. Det eneste usædvanlige var, at aftalen var skriftlig, men det skete alene af hensyn til Farum Boldklub. Der var ikke tale om, at TN fungerede som træner i Skjold Birkerød på Farum Boldklubs regning. 

A-kassen og arbejdsformidlingen accepterede TNs status som hobbytræner. Han fik udbetalt fulde dagpenge og blev anset for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der var uomtvisteligt tale om et fritidstrænerjob i Skjold Birkerød, svarende til det, han tidligere havde haft i samme klub, mens han havde fuldtidsansættelse hos TDC. TN modtog ingen beløb udover godtgørelse for kørsel for klubben - ifølge kørselsregnskabet i gennemsnit 4 gange om ugen. At overvære andre kampe og have kontakter til spillere rundt omkring er efter bevisførelsen en helt sædvanlig aktivitet også for en ulønnet fodboldtræner. 

Forskellene mellem Skjold Birkerød og Farum Boldklub var endog meget store. Farum Boldklub med en placering i Superligaen er en professionel fodboldklub, hvor der er mange penge på spil. Lønsummen for fodboldafdelingen var i 2002 budgetteret til 10 mio. kr., mens Skjold Birkerød uden kontraktspillere, placeret i bunden af 2. division, senere Danmarksserien, havde en deltidsansat, nemlig Ove Mortensen. Der kan endvidere henvises til Thomas Rasmussens forklaring om forskellene med hensyn til klubfaciliteterne. 

At begge klubber var tilmeldt Landspokalturneringen (DONG-cuppen) har ikke nogen afgørende betydning. Farum Boldklub deltog som superligaklub først så sent i turneringen, at Skjold Birkerød allerede var slået ud, da Farum Boldklub trådte ind. Farum Boldklubs 2. hold spillede i Danmarksserien i samme kreds som Skjold Birkerød, men Farum Boldklubs hold kan efter reglerne ikke rykke op. I øvrigt var det først i sæsonen 2003/2004, at holdene kom i samme kreds, og det var ikke situationen på bortvisningstidspunktet. Superligaklubberne prioriterer ikke 2. holdene ret højt. 

Det kan lægges til grund, at der ikke var nogen risiko for, at spillere fra Farum Boldklub skulle ønske at skifte til Skjold Birkerød, alene fordi TN nu virkede som 1. holdets træner. Thomas Rasmussens aftale om skift til Farum Boldklub fra Skjold Birkerød blev indgået 3 ­ 4 uger før, TN indgik sin træneraftale med Farum Boldklub.

Der er ingen eksempler på, at en sponsor har valgt Skjold Birkerød frem for Farum Boldklub. Det er ikke bevist, at Skjold Birkerød systematisk fremsendte sponsormateriale til forretningsdrivende i Farum. Ove Mortensen forklarede, at klubbens sponsormateriale blev sendt til eksisterende sponsorer. Nogle af klubbens bestyrelsesmedlemmer sendte sådan lidt på må og få også materialet til andre i håbet om at få nye sponsorer. 

Farum Boldklub kunne tilbyde sine sponsorer, der kom fra hele Nordsjælland, attraktive forhold. Der var ingen reel konkurrence mellem klubberne om sponsorater. 

TN forsøgte seriøst og loyalt at sætte sig ind i, hvori hans loyalitetsforpligtelse bestod. Han afviste at blive træner i HIK, fordi han vurderede, at der for denne klub, der spillede i 1. division, og som havde kontraktspillere, muligt kunne være tale om en loyalitetskonflikt. Han vurderede derimod efter rådgivning, at det ville være i orden at virke som fritidstræner i Skjold Birkerød. 

En loyalitetsforpligtelse må afgrænses konkret med fokus på situationen på bortvisningstidspunktet og ikke på tænkte, fremtidige situationer. TN må have været berettiget til at anvende sit almindelige kendskab til og store interesse for fodbold på hobbybasis i en klub, der ikke konkurrerer med Farum Boldklub. Der henvises til Rasmus Skovsgaard Haugaard og Casper Fisker: "Sportskontrakter", 2004, side 151: "... træneren ... må (ikke) tage ansættelse i en klub, der konkurrerer med trænerens hidtidige klub. Konkret betyder dette, at træneren ikke vil kunne søge ansættelse i klubber, der spiller i samme række som den hidtidige klub ... derimod ... såvel berettiget som forpligtet til at søge ansættelse i klubber, der ikke spiller i samme række ­ også selvom oprykning/nedrykning indebærer en risiko for fremtidig konkurrence." 

Bevisbyrden for, at der foreligger en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisning kan komme på tale, påhviler arbejdsgiveren. Denne bevisbyrde har Farum Boldklub ikke løftet. Farum Boldklub burde have undersøgt forholdene omkring TNs aftale med Skjold Birkerød. Var dette sket, var bortvisning ikke kommet på tale. Farum Boldklub burde under alle omstændigheder ikke have bortvist TN uden en forudgående advarsel, der havde givet ham mulighed for at rette op på de forhold, Farum Boldklub ikke var tilfreds med. En aftale om at være hobbytræner er så løs, at man uden varsel kan løses fra den. 

Farum Boldklub har fortabt retten til bortvisning ved passivitet. Det antages i praksis, at arbejdsgiveren er forpligtet til at reagere straks. Reaktionen skal ikke nødvendigvis være bortvisning, men kan evt. være en orientering om, at forholdene omkring arbejdstageren undersøges nærmere med henblik på at vurdere, om en bortvisning kan komme på tale, men en sådan orientering fik TN ikke. 

Det kan lægges til grund, at Farum Boldklub i perioden fra den 19. november 2002 til bortvisningen i Farum Boldklubs skrivelse af 28. november 2002 ikke foretog nogen form for undersøgelser, idet man ­ efter forklaringerne - fra starten af ikke var i tvivl om, at TN havde overtrådt sin loyalitetsforpligtelse. Alligevel skred man ikke straks til bortvisning, men ventede uden begrundelse i 9 ­ 10 dage. De kaotiske forhold, som herskede i Farum Boldklub i efteråret 2002, er uden betydning for vurderingen af spørgsmålet. Direktøren og bestyrelsesformanden var i daglig kontakt med hinanden. Der er end ikke brugt tid på at sammenkalde bestyrelsen. Det må ved vurderingen tillægges betydning, at begrundelsen for bortvisningen var urigtig. De afgørelser, som ­navnlig i ældre domme ­ har accepteret en længere reaktionstid, er begrundet med, at det har været nødvendigt med grundige undersøgelser før en bortvisning. 

Farum Kommune er efter ansættelsesaftalen af 18. juni 2000 afskåret fra at modregne på grundlag af tabsbegrænsnings-synspunkter. Den sidste passus i kontrakten blev indsat på TNs initiativ netop med henblik på at være sikret i hele kontraktperioden, idet han havde orlov fra sin stilling i TDC og efterfølgende fra Farum Kommune. TN har levet op til sin tabsbegrænsningspligt. Han har både i forhold til A-kassen og Arbejdsformidlingen udvist den fornødne jobsøgningsaktivitet såvel ved at søge nyt arbejde og genansættelse ved TDC som ved at forsøge at få afkortet sin orlov fra Farum Kommune, med hvem han, bl.a. bistået af sin fagforening, havde flere forhandlinger. Kommunen ønskede ham imidlertid ikke ansat, men forhandlingerne endte med, at han mod at gå ned i løn i forhold til det aftalte fik ansættelse pr. 1. januar 2004. 

De dagpenge, som TN har modtaget fra sin A-kasse i bortvisningsperioden, skal tilbagebetales i samme omfang, dommen i nærværende sag giver ham medhold. Dette blev bekræftet af Jørgen Hansen. 

FC Nordsjælland har anført, at loyalitetsforpligtelsen gælder fuldt ud også i den situation, hvor den ansatte er opsagt og fritstillet. Uanset at dette endog blev indskærpet TN i opsigelsesskrivelsen, misligholdt han denne forpligtelse. 

I fritstillingsperioden skulle TN endvidere iagttage en tabsbegrænsningspligt. Også denne pligt tilsidesatte han. 

Særligt vedrørende loyalitetsforpligtelsen gøres det gældende, at både Skjold Birkerød og Farum Boldklub var eliteklubber på bortvisningstidspunktet. Også Skjold Birkerød havde en professionel bestyrelse. Det fremgår af Skjold Birkerøds hjemmeside, at klubben betegner sig selv som en eliteklub, og at klubben havde etableret en erhvervsklub med det formål at skabe økonomisk grundlag for elitefodbold. Det var således Skjold Birkerøds ambitionsniveau og målsætning i 2002 at drive elitefodbold, og at det efterfølgende viste sig ikke blive til noget, er uden betydning. Desuden befandt begge klubber sig i 2002 på divisionsniveau, og det er i den henseende ikke afgørende, at Farum Boldklub spillede i Superligaen. 

Der kan ikke lægges afgørende vægt på Ove Mortensens forklaring, der havde karakter af et partsindlæg. 

Der er, når bortses fra Farum Boldklubs professionelle afdeling, tale om to naboklubber af ca. samme størrelse med ca. 5 km i indbyrdes afstand, og de er de eneste divisionsklubber i området. For at finde andre divisionsklubber skal man til Gladsaxe, Helsingør eller Amager. Allerede på dette grundlag må det være udgangspunktet, at TN ikke uden Farum Boldklubs tilladelse kunne tage selv ulønnet træneransættelse i Skjold Birkerød.

Det sponsormateriale, Skjold Birkerød anvendte, er professionelt udformet og mindede om Farum Boldklubs materiale. Advokatfirmaet Balslev & Jørgsholm i Farum, modtog materialet i uge 10, 2003, hvilket viser, at de to fodboldklubber konkurrerede om sponsorerne. Skjold Birkerød eftersøgte nye sponsorer, og advokatkontoret er næppe den eneste virksomhed i Farum, som fik tilsendt materialet. At der er konkurrence om sponsorerne, blev også belyst af Mogens Johansens forklaring, hvorefter fodboldklubben i Glostrup godt kunne mærke, at Brøndby Boldklub er naboklub. Sponsorerne havde central betydning for Farum Boldklub. Klubben levede ikke af entreindtægterne fra ca. 2.000 betalende tilskuere til hjemmekampene. 

Der er også tale om rent sportslig konkurrence mellem klubberne. De af Farum Boldklubs spillere, der spiller i Danmarksserien på "boblerholdet", har samme niveau som spillerne i Skjold Birkerød. Klubberne har en interesse i de samme spillere. En spiller fra Farum Boldklubs "boblerhold" ville være sikret spilletid på 1. holdet hos Skjold Birkerød. Holdene spillede mod hinanden i sæsonen 2003. Det er i sig selv et konkurrencemoment, at TN har det store netværk og berøringsflade inden for fodboldverdenen. 

Det var op til TN selv at sikre sig, at en ansættelse hos Skjold Birkerød kunne accepteres af Farum Boldklub. Der kan ikke kræves, at Farum Boldklub ved modtagelsen af TNs skrivelse af 17. november 2002 skulle give en advarsel før en evt. bortvisning. Ved grov misligholdelse af ansættelsesforholdet er der adgang til umiddelbar bortvisning. 

Særligt vedrørende spørgsmålet om tabsbegrænsning gøres det gældende, at kørselsregnskaberne viser, at TN reelt fungerede som fuldtidstræner. Der er vel tale om ca. 22 dages registreringer om måneden, og i f.eks. februar måned kørte han 2.145 km. Det peger på et langt mere omfattende arbejde end tre dages aftentræning og en kampdag pr. uge. Et sådant engagement i trænergerningen bevirker, at TN reelt ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet. Det ulønnede arbejde har afskåret ham fra at få lønnet beskæftigelse som træner andre steder. Han fungerede som træner i Skjold Birkerød for lønnen fra Farum Boldklub og fik aftalen med Skjold Birkerød til at passe med Farum-aftalen. 

Det er ikke dokumenteret, at TN har været arbejdssøgende, og ej heller at han har haft reelle forhandlinger med Farum Kommune om en afkortning af orlovsperioden. Det må lægges til grund, at han ikke reelt foretog sig noget for at opnå beskæftigelse i opsigelsesperioden. Det kan ikke udledes af ansættelseskontrakten med Farum Kommune, at der ikke kan modregnes overfor TN, eller at han ikke skulle være undergivet en sædvanlig tabsbegrænsningspligt. 

Det er ikke dokumenteret, at TN har underskrevet en transporterklæring til fordel for A-kassen, som har udbetalt dagpengene i bortvisningsperioden. Derfor skal der ved en eventuel domfældelse af FC Nordsjælland ske en afkortning med hensyn til de dagpenge, som TN har modtaget i perioden. 

Der er ikke udvist passivitet i forbindelse med bortvisningen. I november 2002 var forholdene i Farum Boldklub relativt kaotiske. Der var reelt ansat to direktører, hvoraf den ene ikke ville træffe beslutninger. Claus Schreiber måtte lige finde ud af, hvem TN var, før han kunne foretage en reel vurdering af forholdene. Det er ikke rigtigt, at arbejdsgiveren skal reagere straks, men alene uden ugrundet ophold. I denne konkrete sag blev der reageret så hurtigt, det var praktisk muligt. 

Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen lægges det indledningsvis til grund, at TNs træneransættelse i fodboldklubben Skjold Birkerød pr. 1. januar 2003 fandt sted på hobbybasis og bl.a. på vilkår, at han ikke oppebar løn, men modtog godtgørelse for kørsel i sin funktion som træner i klubben. 

Uanset at Farum Boldklub (FC Nordsjælland) og Skjold Birkerød er naboklubber, finder retten, der lægger til grund, at der er en betydelig niveauforskel mellem 2. division, hvor Skjold Birkerød spillede på bortvisningstidspunktet, og Superligaen, hvor Farum Boldklub spillede, og at der var meget store forskelle med hensyn til de vilkår, som de to klubbers spillere fungerede under, at der ikke i sportslig henseende forelå noget væsentligt konkurrenceelement klubberne imellem. Det ændrer ikke på nogen afgørende måde ved denne vurdering, at begge klubber var tilmeldt Landspokalturneringen (DONG-cuppen), hvor de på grund af denne turnerings struktur ubestridt kun med mindre sandsynlighed ville komme til at spille mod hinanden, hvilket ej heller skete i 2003, eller at Skjold Birkerød efter nedrykning i Danmarksserien i efteråret 2003 kom i pulje med Farum Bold-klubs 2. hold. 

Efter de i økonomisk og organisatorisk henseende oplyste forskelle mellem den professionelle superligaklub, Farum Boldklub, og amatørklubben, Skjold Birkerød, herunder oplysningerne om klubbens sponsorforhold, samt den store forskel i klubbernes sportslige niveau på 1. holdsplan, findes klubberne ej heller i relation til sponsorer på bortvisningstidspunktet at have været i nogen væsentlig konkurrence med hinanden. 

Under disse omstændigheder findes bortvisningen af TN ikke at være sket med rette. 

Bortvisningen, der var uvarslet, og som uden oplyste holdepunkter herfor var begrundet med, at TN skulle tiltræde en stilling som "fuldtidstræner", fandt sted i en skrivelse dateret den 28. november 2002, 9 dage efter modtagelsen af TNs orienteringsskrivelse den 19. november. I denne periode havde Farum Boldklub ikke foretaget undersøgelser til brug for vurderingen af misligholdelsesspørgsmålet, som Farum Boldklub allerede i forbindelse med eller kort tid efter modtagelsen af orienteringen havde en klar og ikke senere ændret opfattelse af. Under disse omstændigheder, samt hvor oplysningerne om de ledelsesmæssige og øvrige forhold i Farum Boldklub ikke kan føre til en anden vurdering, ville Farum Boldklub, såfremt bortvisningen var anset for at være sket med rette, på grund af passivitet under alle omstændigheder være afskåret fra at gøre den gældende mod TN. 

Efter oplysningerne om karakteren af TNs ansættelse og omfanget af hans funktioner som fritidstræner i Skjold Birkerød sammenholdt med oplysningerne om hans bestræbelser på at opnå relevant, lønnet ansættelse, herunder forhandlingerne om afkortning af den aftalte orlovsperiode med Farum Kommune, findes der ikke grundlag for at antage, at han i perioden tilsidesatte sin tabsbegrænsningspligt. I overensstemmelse med den særlige bestemmelse herom i hans ansættelseskontrakt med Farum Boldklub, og i det hele som sagen er forelagt, har TN således krav på at oppebære løn for hele ansættelsesperioden frem til den 31. december 2003. I lønnen skal der ikke ske afkortning med hensyn til modtagne dagpenge, der skal tilbagebetales ved udbetalingen af lønnen. 

I det hele som følge af det anførte tages TNs påstand til følge. 


T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, FC Nordsjælland A/S, betaler inden 14 dage til sagsøgeren, TN, 589.500 kr. med tillæg af procesrente fra den 12. marts 2003 samt sagens omkostninger kr. 50.000. 

Claus Forum Petersen 
Torkil Justesen
Hans Havsager 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»