Blue Water - ansvarlig transportør friholdt

Resumé

Blue Water Shipping A/S blev anset for ansvarlig som kontraherende transportør for, at fem vindmøllevinger blev beskadiget under et kraftigt blæsevejr, mens de var oplagret på containerterminalen i Rouen i Frankrig. Blue Water blev friholdt af sin medkontrahent, det franske havneselskab.

Dom i sagen S-13-07 

If Skadeforsikring filial af
If Skadeförsäkring AB (publ)
(Advokat Jesper Windahl)

mod

1) Blue Water Shipping A/S
(Advokat Henrik Thal Jantzen)
2) Societé par Actions Simplifiée
Societé Nouvelle Cherbourg Maritime
(Advokat Michael Villadsen)
3) Societé en nom Collectif
Normande de Manutention
(Advokat Michael Villadsen)


Indledning og påstande
I denne dom afgøres det erstatningsansvarsspørgsmål, der opstod som følge af, at fem vindmøllevinger, som henstod oplagret på avnearealet i den franske by Rouen, blev beskadiget under et kraftigt blæsevejr midt på dagen den 20. maj 2006. Vindmøllevingerne tilhørte Vestas Wind Systems A/S (herefter Vestas). Ved at have udbetalt skadeserstatning til Vestas er sagsøgeren, If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ) (herefter If Skadeforsikring) indtrådt i Vestas erstatningskrav 

If Skadeforsikring har nedlagt påstand om, at de sagsøgte 1 - 3 principalt in solidum, subsi-
diært alternativt, tilpligtes at betale til If Skadeforsikring 696.871 kr. med tillæg af proces-
rente fra den 22. juli 2006, subsidiært fra sagens anlæg den 16. maj 2007.

Sagsøgte 1, Blue Water Shipping A/S (herefter Blue Water), har nedlagt påstand om frifin-
delse og i forhold til sagsøgte 2 og 3, at disse sagsøgte solidarisk, subsidiært alternativt, til-
pligtes at friholde Blue Water for ethvert beløb, som Blue Water måtte blive tilpligtet at be-
tale til If Skadeforsikring.

Sagsøgte 2, Societé par Actions Simpliflée Societé Nouvelle Cherbourg Maritime, og sagsøgte
3, Societé en nom Collectif, Normande de Manutention, har såvel over for If Skadeforsikrings
erstatningspåstand som overfor Blue Waters friholdelsespåstand nedlagt påstand om frifin-
delse samt over for Blue Water endvidere, at Blue Water tilpligtes at friholde disse sagsøgte
for ethvert krav, som de ­ in solidum eller hver for sig ­ måtte blive dømt til at betale til If
Skadeforsikring.

Over for de sagsøgte 2 og 3 s friholdelsespåstand har Blue Water påstået frifindelse

Der er ikke tvist om If Skadeforsikrings erstatningspåstand i størrelsesmæssig henseende.

Der er enighed om, at NSAB 2000 er aftalt i forholdet mellem If Skadeforsikring (Vestas) og
Blue Water, og at almindelige erstatningsregler er gældende i relationen til sagsøgte 2 og 3 (i
dommen også omtalt som SDV-gruppen eller SDV).


Sagsfremstilling


- 3 -

Blue Water påtog sig i 2006 for Vestas at stå for transport af vindmøllevinger og andre vind-
mølledele fra Esbjerg til Rouen med skib. Vestas transporterede vindmølledelene med lastbil
til Esbjerg. Fra Rouen blev vindmølledelene med lastbil videretransporteret til projektstedet i
takt med, at projektet skred frem. Indtil videretransport kunne ske, henstod vindmølledelene
i en periode oplagret på havnearealet i Rouen.

Aftalegrundlag
Mellem Vestas og Blue Water blev i maj 2006 indgået en Trade Contract hvoraf bl a frem-
går:

1. General Conditions
...
1.1 The Contract specifies the terms and conditions, which, unless otherwise agreed upon
in writing apply to *Blue Water s+ Contract with Vestas and it cancels any previous Con-
tracts between the Parties.

1 2 The services rendered by *Blue Water+ are subject to NSAB 2000 ...

1.3 No reference to [Blue Water s+ offers, quotations, order confirmations, invoices or the
like and Vestas´ inquires, orders or the like, nor any of *Blue Water s+ own terms of sale
and delivery and Vestas´ general terms and conditions, shall have any validity between
the Parties and shall thus involve no deviation from the provisions of the present Con-
tract, unless this is agreed upon in writing by the Parties in connection with specific ser-
vices.
...

På vegne Blue Water afgav Jørn Scharck den 22. januar 2006 et foreløbigt tilbud, benævnt
Quick Quotation til Vestas vedrørende transport af dele til i alt 48 vindmøller. Af tilbud-
det fremgik bl.a.:

...
Hi Mads
Please find below indication/budget cost covering your inquiry of the firm projects to
Cormainville (30 x V80) and Louville (18 x V80) in France.
The below cost are build upon the Rouen solution.
...
For option 1+2 cost is included:
...
-
seafright from Esbjerg to Rouen.
-
discharging in Rouen (stevedores/cranes).
-
welders for cutting and cleaning seafastning in Rouen.


- 4 -

For option 1+2 cost is excluded:
...
-
storage cost in Esbjerg/Rouen (please see under additional cost)
...
Additional cost for option 1+2:
...
Storage cost:
As per stevedores and port in Rouen they have informed us that we do not have to trans-
fer the cargo from discharging berth to 2nd storage area... Still this have to be confirmed
by fax.

15 days free of storage. Time to count from vessels/cargo´s arrival.
After 15 days count 0 75 pr ton (this is covering a 15 days period)

Trucking cost from FOT (reloading not included) Rouen to FOT Louville/Cormainville:
Nacelles 6500 00 pr Nacelle ...
Blades 4200 00 pr Blade = 12 600 pr set
Hubs 1250 00 pr hub
...
General comments for the above cost:
Due the short time to work out the cost I/we feel that there are some open cost/issues
which have to be discussed closer with the stevedores and port. Special items in Rouen
are the stevedoring, storage area, transfer, reloading and trucking cost.

The best way to get a better picture of using Rouen as option is if there is time for making
a more exact prestudy of the port (talking with the stevedores/port) and the hauliers.
Offer valid: for firm budget calculation.

Basis: NSAB2000
...

Den 14. marts 2006 sendte Jørn Scharck en mail til Vestas med Subject Fw Windturbines
Rouen ­ recap. For discharging and storage Af mailen fremgik bl a

Hi Mads/Pia
Following is accepted by SDV in Rouen.

Quote:

Dear mr. Cornu

We thank you for your welcome in your office and wanted to going through the cost we
discussed during the meeting last thursday.
Costs:
Discharging cost: 31 00 pr ton
Reloading cost (hubs/blades) 19 00 pr ton
...
Cargo dues/wharfage 1 567 pr ton
...


- 5 -

Twistlocks when stacking the blades to be provided by the terminal (SDV) and is free of
charge for BWS/Vestas.
...
Storage area:
The dedicated storage area is the same as the discharging berth. Length approx. 110 me-
ter and approx. 16-18 meter width.
1 month free of storage, counting from the day the cargo arrives in the port. This have to
count for each shipment.
Storage cost after 1 month 0 75 pr ton/ 15 days period.
Moving blades and hubs further into the backland if required is incl. in the above
cost/prices.
Fencing the storage area with empty containers at both ends is incl. in the above
cost/prices.
...
Please ask your client to provide a letter saying:
The storage insurance will have to be covered by your care with a clause of renunciation
of recourse Renonciation á recours to provide us before the operation

Unquote:

I hope that above is as we discussed and if there are any comments please let me know.
...

Den 31. marts 2006 sendte SDV via e-mail Contract for discharging ocean vessels at Rouen
til Blue Water med bemærkning i emnefeltet: merci comments avant signature . Af kon-
traktudkastet fremgik bl.a.:

...
Between SDV ... represented by Michel COLIN Manager ...
and Blue Water ...

Blue Water is contracting [SDV] to handle in Rouen the discharging operations of blades
and hubs for 48 WTC.
...
Contract conditions agreed as follows:
...
Storage of windmills components: 1 month FOC starting date of unloading of the vessel,
and time to be counted per vessel.
Storage cost over 1 month will be charged at 0.75 euros/t per each commenced period of
15 days. Hardwood for storage of nacelles and twistlocks for storage of stacked blades to
be supplied FOC.
...
Storage responsibility: cargo to be insured by your side, with a clause of renunciation of
appeal against SDV... and against their insurers.
...

Der er mellem parterne enighed om, at Blue Water rettede henvendelse til sagsøgte 2, Cher-
bourg Maritime, om stevedore-opgaven, og at sagsøgte 2 på sin side kontraherede med sag-


- 6 -

søgte 3, Normande de Manutention, der påtog sig opgaven i henhold til denne aftale. Der er
ikke enighed om, hvorvidt Blue Water skulle stå for andet og mere end formidling af en af-
tale. Der er endvidere ikke enighed om, hvilke informationer og instrukser Blue Water gav
de sagsøgte 2 og 3.

Skadernes opståen mv.
De omhandlede vindmølledele ankom til Rouen med skib fra Esbjerg den 24. april 2006, hvor
de blev losset og henstillet på havneterminalen i ståltransportrammer. Efter losningen blev
de transporteret til havneområdets containerterminal med henblik på oplagring. Mens de
var oplagret, var vingerne placeret i sæt a tre, således at de to af vingerne i sættet var stablet
oven på hinanden, mens den tredje i sættet var placeret enkeltstående ved siden af de to
stablede vinger.

I forbindelse med et kraftigt blæsevejr den 20. maj 2006 væltede nogle stablede vinger om-
kring kl. 12:15, hvorved i alt fem vinger blev beskadiget. Af en erklæring af 31. maj 2006 fra
meteorolog Kim Bentzen fra Vejr2 A/S fremgik:

...
Den 20. maj 2006 lå hele Nordfrankrig i en ganske kraftig vestlig strømning med en hel
del byger. Om formiddagen og det meste af eftermiddagen har vindstyrken været hård
vind til kuling, altså 12-16 m/s ­ først fra sydvest og fra omkring middag fra vest.

Vejret var præget af en hel del kraftige regn- og tordenbyger, og i tidsrummet mel-
lem kl. 11 og 13 passerede en linje kraftige tordenbyger forbi Rouen fra vest.

Tordenbyger skaber i sig selv kraftige vindstød, og med den i forvejen kraftige
middelvindstyrke har vindstødene været tæt på stormstyrke, altså stødene fra vest 20-25
m/s.

Kort sagt har vejret således i området i tidsrummet omkring kl. 12:15 været præget
af middelvindstyrker på 12-16 m/s og vindstød op til 25 m/s fra omkring vest, samt tor-
den og kraftig nedbør
...

Surveys
Af en survey rapport af 29. maj 2006 (N.V. Beeckman de Vos), rekvireret af If Skadeforsik-
ring, fremgik vedr. survey den 26. maj 2006 under "Cause of damage" The stevedores re-
ported at time of survey that a number of units had been stacked two high and intercon-
nected with twist locks. Containers had been stacked at the boundaries of the stevedores


- 7 -

terminal to serve as a wind shield. During a NW-erly storm, on the 20.th of May at about
12.15 Hrs, two piles of stacked blades tipped over and got damaged ...

Af en rapport af 6. juni 2006 vedr. survey den 26. maj 2006, foretaget af SurveyAssociation
Ltd. (Besigtigelses Kontoret A/S) på foranledning af Codan for Blue Water, fremgik det bl.a.:

...
NARRITIVE
Upon completion of sea transportation on mv Rietdiep leaving Esbjerg Denmark on April
21st 2006 and discharged at the Normand de Manutentation on 24th April, waiting for further
transportation to Louville Wind Farm ..., on the 20th of May at 1215 hours, heavy winds from
North West reportedly caused two stacks, stored two tiers high to overturn. ... One stack fell
down onto a single wing stored next to it, leeward and one stack, two tier high fell down on the
ground.

According to Shipping agent wings were requested to be stowed en block, but request was giv-
en verbally during a meeting.

According to the Normande de Manutention wings were requested to be stowed, grouped for
each wind turbine.
...

Af survey rapport af 3. september 2008, udarbejdet af Frédéric Lesur for sagsøgte 3, Nor-
mande de Manutention, fremgår det bl.a.:

... SDV ...in charge of the commercial port operations and named by Blue Water Shipping,
shipping agent, had to take in charge the port handling, the storage on the Terminal and the op-
erations of lifting at the Port of Rouen.

Normande de Manutention, partner of SDV ..., carried out the operations.


- 8 -

A contract was made between SDV ... and Blue Water Shipping, which mentioned the reception
of 48 wind pumps, loaded on 6 vessels. Each vessel was loaded by 8 nacelles, 8 hubs and 24
blades.
...
Damages
According to the pictures taken by Normande de Manutention the day of the damage, we noted
that the support of the blades of wind pumps had fallen on the left side.

The supports of blades no. 39982 and no. 39984 touched the wall of the containers on 2 levels.
The support of the blades of wind pumps no. 397P and 39763P touched the support of the blade
no. 39779P placed directly on the floor of the container.

The blades of the wind pumps knocked against themselves and suffered from important twist-
ing which caused the broken of the composite.
...
Origins of the damages
During the storage of some parts of wind pumps on Therminal de Grand Couronne at the Port
of Rouen, 5 blades of wind pumps transported on supports were damaged on May 20th 2006, be-
cause of important squalls of wind which touched the Normandy and especially the Seine-Ma-
ritime country.

The materials were parked on a storage area on Terminal delimited by some containers, which
protected the parts of the wind pumps.

The 5 damaged blades of wind pumps were placed on metal supports touching directly the
floor of the Terminal and/or superimposed.

The supports had corner castings on high part, which enabled the fixation of the 2 supports
thanks to twists locks.

On May 20th 2006, at about midday, strong winds caused the upset of the coupled support.


- 9 -

The belt of the containers placed by Normande de Manutention allowed maintaining the sup-
ports.

These strong winds which suddenly touched the Department were not foreseeable the day be-
fore the damage.

We received a report BMS MARINE DOMAINE DE LA COTE NR 75 made by METEO
FRANCE on May 20th 2006 at 4.10 a.m.

We could note the following points:
Notice of strong winds in the area of 20 milles located between Cap de la Hague and La Baie
de Somme.
Validity: immediately from Saturday May 20th 2006 at 9.00 p.m. UTC
Wind south-west force 7 to 8 reaching force 9 on the afternoon.
Complementary details: strong qualls ­ envisaged prolongation
...
Following the reception of the parts of wind pumps by vessel since April 3rd 2006, Normande de
Manutention had placed a safety zone delimited by some containers.

The storage of the supports on the Terminal on 2 levels was not forbidden by Blue Water Ship-
ping.

According to information given by Normande de Manutention, the storage of the goods was
made following the instructions of Blue Water Shipping.

We have an extract of the terms of the contract between SDV ... and Blue Water Shipping.

We could note about the storage of the goods on Terminal the presence of a clause of renuncia-
tion of appeal against SDV ... and against their insurers by Blue Water Shipping.

COMMENTS:
Many accidents happened during the day of May 20th 2006 all over the Department of Seine-Ma-
ritime.


- 10 -

Some trees were uprooted and roofs of house had been destroyed.
...
VI ­ CONCLUSION

About the origin of the damage
The damage is due to strong squalls of wind, force 8 and 9 which had suddenly reached the De-
partment of Seine-Maritime on May 20th 2006 at about midday ... which had caused the upset of
4 support on which were placed blades of wind pumps, and which damaged a total of 5 blades
of wind pumps.
...

Efter skadernes opståen
I en mail af 22. maj 2006 holdt Vestas Blue Water ansvarlig for skaden

I en mail den 15. juni 2006 holdt Blue Water SDV-gruppen ansvarlig for skaderne. Af mailen
fremgik det bl.a.:

...
We understand that SDV has not sent the claim to your own insurance company yet.
We wish to get things straight and put forward our views:
We still hold SDV responsible for the damages of the blades on your terminal in Rouen. This is
based on the following reasons.

1) Incorrect storage/stowage and handling at the terminal of the blades.
We understand that some of the blades (4 of them) where stacked 1+1. The 5th blade was a blade
standing beside one stack of blades which tipped over and into it.
This kind of storage is not acceptable and never confirmed by BWS ­ on the contrary. During
the meeting at the office together with Vestas, BWS, Mr Stephane Cornu (Normande de Manu-
tention) and Jean-Marc Fiess (SDV) we pointed out to Mr. Cornu and Mr. Fiess that the single
stack is not allowed and if blades have to be stacked they have to bed stacked in a block. We
showed pictures of this and also pointed out on the white board how the blades have to be
stored.


- 11 -

2) Not having made any preventive arrangements on the terminal before the up coming bad
weather front.
We also want to point out that NO preventive steps for avoiding possible damages on the
blades were taken before the up coming storm ­ which was mentioned in the weather forecast
in all public media. A terminal working with containers should know how 20´/40´ units emp-
ty/full are reacting in bad/stormy weather. Compared to this how a 41,00 meter long blade/8,60
tons weight/stacked in 6,40 meter height will react??

3) Other issues can be added as soon we have all survey reports in hand.

We will in this e-mail/letter also point out that Vestas have asked us to return the damaged
blades to Denmark in week 25. We therefore request SDV to take the required steps with their
own insurance company and possible survey with them before loading the blades on the vessel
in week 25.
...

Den 24. juni 2006 blev de beskadigede vindmøllevinger lastet i Rouen. Den 27. juni 2006 an-
kom de til Esbjerg havn, i hvilken anledning der som et tillæg til den tidligere survey rap-
port, foretaget af SurveyAssociation Ltd. (Besigtigelses Kontoret A/S) på grundlag af en be-
sigtigelse blev udtalt bl.a. (rapport, dateret 12. juli 2006):

...
CAUSE OF CASUALTY AND LIABILITY
It is assumed that the cause of the casualty was heavy winds as alleged.


According to Normande de Manutention, the blades were requested to be stowed, grouped for each
wind turbine. They were stowed heading North ­ South in 4 rows and marked as designated for wind
turbines nos. 24364 and 24369, a two tiers high stack, next to the west a single blade, next to the west
another single blade and next to the west a two tiers high stack. From the stowage plan attached, it can
be seen that the blades were stowed in groups with three blades belonging to a designated wind tur-
bine. The amount of space between the stacks is not known, but according to the stowage plan this
stowage arrangement is a generally accepted arrangement even though it is well known at the Ter-
minal that very heavy winds occasionally blow in from the West and Northwest.


- 12 -

According to shipping agent Bluewater Shipping the blades were requested to be stowed in groups,
three blades belonging together but all blades én-block. The request was given verbally by Bluewater
Shipping during a meeting at the Terminal, Grand-Couronne, prior to the operation, Stevedores SDV,
The Terminal Normande de Manutention, Producer Westas and Shipping Agent Bluewater Shipping
participating.

According to Bluewater Shipping, SDV and The Terminal agreed to this stowage procedure, acting as
experienced professionals.
...
As it was claimed by SDV, a Stevedore Foreman representing Bluewater Shipping was present during
discharging of the blades, not challenging the stowage arrangement, the very Stevedore Foreman,
who was there, claimed that it was a matter of course that the blades would be rearranged in a block
later and that the Terminal would even create a shield by available containers against the wind.

CONCLUSIONS
The condition of the blades as discharged at Esbjerg was found to be similar to the one found at
Rouen.

It is difficult to see why the Terminal Normande de Manutention should not be responsible for the
blades stowed at the Terminal, as being responsible for any cargo stowed at the Terminal and charged
accordingly.


The stevedores SDV may not be responsible for the stowage during the stowage period but may be re-
sponsible for the securing at the completion of discharging if not taken over by the Terminal ...


Forklaring
Jørn Scharck har forklaret, at han er projektmanager hos Blue Water, hvor han har været an-
sat i 5 år. Han er uddannet speditør og har arbejdet med spedition/transport gennem 14 år.

Blue Water er en af Vestas foretrukne speditører til deres projektorienterede transportopga-
ver. Blue Waters aftaler med Vestas går som regel på transport fra lastehavn til lossehavn,


- 13 -

port-to-port, og omfatter normalt ikke transporten helt frem til projektstedet. Det er således
den normale aftale, at Vestas selv påtager sig transporten til lastehavn og igen fra lossehavn.

I det foreliggende tilfælde havde Vestas et projekt med 48 vindmøller, der skulle transporte-
res fra Esbjerg til Rouen. Blue Waters opgave var at laste i Esbjerg, losse i Rouen og arran-
gere fra lossehavn til lastbil. Da projektstedet ikke kunne tage imod ret mange møller ad
gangen - maksimum 2-3 møller om ugen - skulle vindmølledelene være oplagret i Rouen i et
stykke tid. Blue Water skulle ikke stå for transporten til projektstedet. Vestas mente, at Blue
Waters priser for den del af transporten var for høje.

Vestas ville gerne have Blue Water til at foretage nogle forundersøgelser, pre port surveys,
hvilket Blue Water foretog, bl.a. i Rouen, hvor Blue Waters udsendte medarbejder tog kon-
takt til SDV, som Blue Water kendte i forvejen, dog ikke mht. vindmøller. Vidnet deltog ikke
selv i det afholdte pre port-møde.

Efter at have indhentet priser fra SDV afgav Blue Water, som ikke tidligere havde været i
Rouen, tilbud til Vestas, som fandt priserne meget dyre. Vestas var på den baggrund ivrige
for at komme ned og besigtige forholdene selv, og de deltog efter eget ønske i et møde med
stevedorerne.

På mødet med stevedorerne havde Blue Water en idé om, hvordan projektet skulle håndte-
res. Det blev diskuteret, hvordan lossefasen skulle foregå, og hvordan der skulle forholdes
fra oplagring til lastbil. Også oplagringsspørgsmålet blev drøftet.

Oplagring skulle ske på containerterminalen, hvor der var begrænset plads. For at minimere
pladskravene var det nødvendigt at blokstuve vingerne. Blue Water havde plancher med,
der illustrerede, hvordan oplagringen skulle ske, og Blue Waters folk informerede stevedo-
rerne om fremgangsmåden: Der hører 3 vinger til hver mølle. Vingerne blev lodset i række-
følge, som de var lastet. Efter losningen skulle vingerne blokstuves 1+1 eller 1+1+1 ­ for at
minimere pladsbehovet og samtidig stabilisere de stuvede vinger. Blue Water gjorde det helt
klart for stevedorerne og deres chef, Stéphane Cornu, at der skulle ske blokstuvning efter


- 14 -

disse principper, som er den mest anbefalelsesværdige metode efter Blue Waters opfattelse.
Stevedorerne havde ingen spørgsmål, og der var ingen tvivl om, hvordan tingene skulle gø-
res. Det havde været endnu bedre, om der havde været plads til oplagring af møllevingerne
enkeltvis, men de skulle stadig stå tæt sammen og surres sammen.

Blue Water bad stevedorerne om at udseparere det areal, hvor vingerne skulle stå oplagret,
ved at placere containere rundt om. Dette skete, så vidt vidnet ved, med containere i ét lag.

Vestas var med på mødet bl.a. for at lægge pres på stevedorerne mht. omkostningerne. Un-
der forhandlingerne spillede Blue Water med open book dvs at Vestas havde indblik i de
underliggende priser bag tilbuddet. Det var meningen, at Blue Water skulle sikre, at oplag-
ringspladsen var til stede, men Blue Water skulle ikke føre opsyn med oplagringen. Blue Wa-
ter havde supercargoer til losningsdelen. Supercargoerne afventede ikke flytningen fra losse-
linje til storage på backland, men hvis de så et eller andet, som kunne give anledning hertil,
reagerede de. Det var Blue Waters holdning, at oplagringen var stevedorernes opgave, og
Blue Water fandt det ikke nødvendigt at afse personale til denne opgave.

Det var ikke vidnets opfattelse, at Blue Water var ansvarlig for godset, mens det var oplag-
ret, og Blue Water havde derfor ikke tegnet særskilt forsikring, hvad de ellers ville have
gjort. I kraft af kendskabet til de underliggende prisstrukturer vidste Vestas, at Blue Water
ikke beregnede sig profit med hensyn til oplagringsdelen. De beløb, som Blue Water opkræ-
vede hos Vestas, blev ubeskåret videresendt til stevedoreselskabet. Det fremlagte bilag
Contract for discharging ocean vessels at Rouen (bilag 2A) er ikke underskrevet af Blue
Water og vilkåret i relation til storage responsibility om renunciation of appeal against
SDV er ikke accepteret af Blue Water Vidnet bad Blue Waters kontor i Brest om ikke at ac-
ceptere. Priserne i bilaget var, som de var blevet forhandlet.

Der er efter vidnets opfattelse intet grundlag for at bebrejde Blue Water noget i forbindelse
med skadernes opståen. Stevedorerne i Rouen, derimod, har begået en række fejl og ikke
udvist fornøden omhu i forbindelse med oplagringen.


- 15 -

Rouen er en indlandshavn, men kan godt være generet af vind. Som professionel container-
havn er havnen i Rouen klar over, hvordan stærk vind kan påvirke tomme containere, og det
er på den baggrund helt uforståeligt, at stevedorerne ikke reagerede på varslerne om den
hårde vind. Vindmøllevinger er jo designet til at fange vinden. Hvis de ikke vidste, hvad de
skulle gøre, kunne de i det mindste have kontaktet Blue Water, hvilket de imidlertid ikke
gjorde.

Vingerne var stuvet helt forkert. Den øverst placerede vinge ville uvægerligt tippe i stærk
blæst. Det ville man ikke kunne surre sig ud af. Vingerne må have været placeret, så vinden
kom direkte på vingernes lange side.


Parternes argumenter
If Skadeforsikring har gjort gældende, at Blue Water i forhold til Vestas, og dermed If Skade-
forsikring, må anses som kontraherende transportør. At hævde, at Blue Water skulle være
speditør, er et overraskende synspunkt, når det tages i betragtning, at denne konstruktion
må anses for forladt i retspraksis. Standpunktet blev også først gjort gældende af Blue Water
på et sent stadium af sagen og var således ikke blandt Blue Waters anbringender i svarskrif-
tet. Men det forholder sig - som også de sagsøgte 2 og 3 har gjort gældende - sådan, at der
ikke er noget aftalegrundlag mellem Vestas og disse sagsøgte. Blue Water har med andre ord
ikke formidlet nogen aftale og må derfor nødvendigvis selv være kontrahent i forhold til Ve-
stas (If Skadeforsikring). Hvem skulle Vestas ellers have en aftale med?

Den som bilag 2A fremlagte Contract for discharging ocean vessels at Rouen har alene
Blue Water og SDV som kontraktparter. Heraf ses, at SDV anså Blue Water, og ikke Vestas,
som sin kontraktpart, handlende i eget navn og for egen regning. I overensstemmelse her-
med er Vestas ikke blevet faktureret af sagsøgte 2 og 3, men alene af Blue Water. Af det fo-
reløbige tilbud til Vestas ( Quick Quotation ) ses at Blue Water også dér optræder i eget
navn og på egne vegne. Det er intetsteds anført, at Blue Water alene skulle være spedi-
tør/formidler. Det må være en forudsætning for at kunne begrænse sit ansvar, at dette klart
siges. Blue Water påtog sig jo en række opgaver for Vestas, og hvis Blue Water måtte mene,


- 16 -

at man for nogle af disses vedkommende ikke har et ansvar, er det nødvendigt at gøre ud-
trykkelig opmærksom herpå. Hvis Blue Water ikke mente at skulle stå for oplagringsdelen i
forhold til Vestas, måtte det forudsætte en aftale mellem Vestas og sagsøgte 2 og 3. Ellers
ville der jo være et hul i aftalesystemet hvilket ville være en misligholdelse fra Blue Wa-
ters side, hvis Blue Water havde position som formidler.

At Blue Water ikke bare havde position som formidler, men som kontrahent, indebærer, at
Blue Water i forhold til Vestas var ansvarlig for oplagringen af vindmølledelene.

Blue Waters ansvar i henhold til NSAB § 27 bygger på et culpaansvar med omvendt bevis-
byrde (Camilla Nyhus Kristiansen: Speditørens Lagersevice ­ Avtaler ­ En Utvidelse av den
Tradisjonelle Speditørrollen side 95, Trine-Lise Wilhelmsen: Rett i Havn side 220, Jan Ram-
berg og Tom Rune Nilsen: Kommentar till NSAB 2000 side 17 og side 52.). Det er således op
til Blue Water at godtgøre, at de indtrådte skader ikke skyldtes fejl eller forsømmelser begået
af Blue Water eller dennes medkontrahenter, de sagsøgte 2 og 3, og denne bevisbyrde har
Blue Water ikke løftet.

Men bevisbyrdespørgsmålet er ikke et problem i det foreliggende tilfælde, hvor der ikke er
tvivl om årsagen til skaderne på vindmøllevingerne. I stedet for at blive blokstuvet, som
havde været den rigtige og forsvarlige fremgangsmåde, blev vindmøllevingerne ubestridt
stablet i søjler a to med en enkelt vinge placeret ved siden af. Denne oplagringsmåde var
uhensigtsmæssig og ansvarspådragende, hvilket også er Blue Waters egen opfattelse, som
det fremgår af Blue Waters e-mail af 15. juni 2006 til SDV-gruppen. Stevedorerne vidste selv-
følgelig, at vindmøllevinger er følsomme, og de omkransede derfor også oplagringspladsen
med tomme containere ­ i ét niveau.

Force majeure-synspunkter kan ikke være relevante. Af de meteorologiske oplysninger, som
de sagsøgte selv har fremlagt, fremgår, at stormen blev varslet kl. 4.10 om morgenen, otte af
døgnets vågne timer før stormen væltede de stablede vindmøllevinger. Der havde været tid
nok til at træffe de nødvendige sikringsforanstaltninger. Alle surveyorer rejser kritik. Der
henvises særlig til konklusionerne i SurveyAssociation s rapport af 12 juli 2006 side 6


- 17 -


Der er ingen dokumentation for, at Vestas skulle have accepteret et vilkår om regresfrafald,
som må anses for et vidtgående aftalevilkår. Som det fremgår af den overordnede kontrakt,
Trade Contract, pkt. 1.3, skal det være skriftligt aftalt, for at et sådant vilkår er gældende
mellem Vestas og Blue Water. En ensidig fremsendelse af en e-mail er uden betydning.
Contract for discharging ocean vessels at Rouen foreligger alene som et aftaleudkast, sendt
til Blue Water. Der er ikke grundlag for at antage, at Blue Water har tilsigtet at indgå en af-
tale med et sådant vilkår med Vestas. Blue Water havde ikke selv til hensigt at acceptere et
sådant vilkår i forhold til SDV.

Blue Water har anført, at Blue Water i forhold til Vestas alene kan anses for formidler af af-
talen om oplagring af vindmøllevingerne i Rouen. Spørgsmålet om Blue Waters erstatnings-
ansvar skal derfor bedømmes efter reglerne om formidleransvar i § 27B, jf. §§ 24 ­ 26, i NSAB
2000, der er vedtaget mellem parterne. Det var ikke aftaleparternes hensigt, at Blue Water
skulle stå for andet og mere end søtransporten fra Esbjerg til Rouen, inkl. lastning og losning.
Aftalen om oplagring på havneområdet i Rouen blev til efter forhandlinger, som også Vestas
og sagsøgte 2 og 3 deltog i. Vilkår og priser blev forhandlet. Hvorfor skulle Vestas deltage i
møder i Rouen, hvis man blot kunne holde sig til Blue Water? Blue Water oppebar ingen for-
tjeneste på oplagringen, men viderefakturerede blot de beløb, som sagsøgte 2 fakturerede
Blue Water. Hvis Blue Water skulle have haft ansvar for oplagringen, hvis længde Blue Wa-
ter ikke havde indflydelse på, havde Blue Water krævet særskilt honorering ­ og i det mind-
ste en forsikringspræmie dækket. Det var alene af praktiske årsager, at fakturaerne blev
sendt til Blue Water og ikke direkte til Vestas. At Blue Water sendte et tilbud Quick Quota-
tion til Vestas siger ikke noget om at Blue Water påtog sig at stå for oplagringen Tilbuddet
blev i øvrigt ikke accepteret af Vestas, der fandt priserne for dyre.

Ifølge NSAB 2000 § 24 om formidleransvar kan Blue Water alene holdes erstatningsansvarlig
for skaderne på vindmøllevingerne, såfremt Blue Water ikke har udvist tilbørlig omhu ved
ordrens udførelse. § 24 er en ansvarsregel med ligefrem bevisbyrde, at det er alene op til Blue
Water at godtgøre at have formidlet opgaven behørigt til nogen, der kan udføre denne. Som
speditør hæfter Blue Water ikke for fejl og forsømmelser, som måtte være begået af sagsøgte


- 18 -

2 ­ 3. Valget af sagsøgte 2 og 3 kan ikke kritiseres, og det må tillægges betydning, at Vestas
selv var med til at vælge disse firmaer. Blue Water sørgede for, at sagsøgte 2 og 3 fik de for-
nødne instrukser om blokstuvning m.m. I øvrigt var Vestas, som jo deltog i møderne, selv
nærmest til at sørge for, at de fornødne instruktioner blev givet. Subsidiært skal Blue Waters
ansvar begrænses til SDR 50.000, jf. NSAB 2000 § 26. Der henvises i det hele til dommen i
UfR 2006.3024 H.

Under alle omstændigheder må Blue Waters eventuelle ansvar være begrænset til omsorgs-
pligten, jf. NSAB § 5.

Også hvis retten måtte anse Blue Water for kontraherende transportør, skal Blue Water fri-
findes. If Skadeforsikring har ikke godtgjort, at de sagsøgte har begået ansvarspådragende
fejl. Stormen, der var årsagen til, at vindmøllevingerne væltede, opstod pludseligt og
uvarslet. Arrangementet med opstillingen af containere havde Blue Water intet med at gøre.
Blue Water gør over for If Skadeforsikring for sit vedkommende de samme synspunkter
gældende vedrørende spørgsmålet om ansvarspådragende fejl, som sagsøgte 2 og 3 påberå-
ber sig til støtte for frifindelsespåstanden overfor Blue Water.

If Skadeforsikring kan ikke kræve forrentning fra et tidligere tidspunkt end fra sagens anlæg,
jf. rentelovens § 3, stk. 3, idet If Skadeforsikring ikke har opgjort noget krav før dette tids-
punkt. Blue Water har derfor først ved sagens anlæg haft mulighed for at bedømme kravet.

I forhold til sagsøgte 2 og 3 gøres det gældende, at det er disse parter, som må bære det en-
delige ansvar for skaderne. De skal derfor friholde Blue Water for ethvert beløb, som Blue
Water måtte bliver pålagt at betale til If Skadeforsikring. Hvis retten måtte anse Blue Water
for erstatningsansvarlig over for If Skadeforsikring, må det skyldes de fejl, som sagsøgte 2 og
3 har begået. I denne relation er der tale om et culpaansvar med omvendt bevisbyrde, da
skaderne opstod, mens vingerne var i deres varetægt. Ansvaret for så vidt angår sagsøgte 3
er strengt taget et ansvar uden for kontrakt, men det gør i det konkrete tilfælde ingen forskel.
Sagsøgte 3 påtog sig opgaven og må derfor også udføre den professionelt korrekt.


- 19 -

De sagsøgte 2 og 3 har ikke løftet deres bevisbyrde. De blev instrueret om, at vingerne skulle
blokstuves, men fulgte ikke anbefalingen, uden at det er gjort gældende, at Blue Waters in-
struktioner ikke var tilstrækkelige. De burde som professionelle aktører vide, at blokstuv-
ning er den rigtige måde at oplagre gods af denne type på. Var der forhold, som de kunne
være i tvivl om, burde de have kontaktet Blue Water, hvilket ikke skete. Der er ikke noget
bevis for, at Blue Waters supercargo, der bistod ved losningen af godset, var til stede på op-
lagringsområdet, eller at det var forudsat, at han skulle være til stede. Der foreligger i det he-
le ikke nærmere oplysninger om, hvad der er passeret i tidsrummet mellem losningen af
godset den 24. april og stormen den 20. maj 2006.

Det bestrides, at der i relationen mellem Blue Water og SDV-gruppen er aftalt et regresaf-
kald. Bevisbyrden for, at en sådan er vedtaget, påhviler de sagsøgte 2 og 3, og bevisbyrden er
ikke løftet Contract for discharging ocean vessels at Rouen er alene et aftaleudkast og er
ikke underskrevet eller accepteret af Blue Water. Det bestrides, at ordlyden skal forstås som
en ansvarsfraskrivelse. Passussen er ikke klart formuleret, og der er ingen indikation med
hensyn til, hvilke forsikringsvilkår der måtte være tale om, eller hvad konsekvensen ville
være, hvis en forsikring ikke blev tegnet. Og passussen er ikke blevet særskilt forhandlet.
Hvis den tillægges betydning, skal den efter almindelige retsprincipper fortolkes indskræn-
kende. Blue Water sendte blot passussen, som den var formuleret af DSV, videre til Vestas.
Hvis den efter rettens vurdering har betydning i forholdet mellem Blue Water og de sagsøgte
2 og 3, må den også have betydning i relationen mellem Blue Water og Vestas.

Friholdelsespåstanden mod Blue Water fra de sagsøgte 2 og 3 savner begrundelse.

Sagsøgte 2, Cherbourg Maritime, og sagsøgte 3, Normande de Manutention, har anført, at
der mellem Blue Water og sagsøgte 2 er indgået en klar aftale, hvorefter Blue Water frafalder
regreskrav mod sagsøgte 2. Alle aktører var til stede under mødet i Rouen, og aftalen er så-
ledes kommet i stand efter forhandlinger mellem parterne. Den fremlagte e-mail af 14. marts
2006 (bilag B) indeholder citater fra Stéphane Cornu og opregner, hvad man blev enige om.
Vestas havde ingen kommentarer til e-mailens indhold. SDV udarbejdede herefter en aftale,
Contract for discharging ocean vessels at Rouen som blev mailet til Blue Water den 31.


- 20 -

marts 2006. Heri gentages regresaftalen. Jørn Scharck forklarede ganske vist, at Blue Water
ikke kunne acceptere vilkåret, og at han havde givet kontoret i Brest besked om ikke at ac-
ceptere. Men der er intet på skrift herom, hvilket der burde have været, når punktets vigtig-
hed tages i betragtning. Det må hertil bemærkes, at arbejdsopgaverne i øvrigt er udført i
overensstemmelse med aftalegrundlaget, og der er faktureret i henhold hertil.

Sagsøgte 2 er enig i, at regresaftalen ikke er en ansvarsfraskrivelse i traditionel forstand. Af-
talen regulerer spørgsmålet om forsikring, og hvem der bærer risikoen. I relation til sagsøgte
2 har Blue Water påtaget sig risikoen og samtidig videreført forpligtelserne til Vestas. Ingen
har været i tvivl om meningen med klausulen. Der er tale om professionelle parter.

Uanset hvem, der har bevisbyrden for, at sagsøgte 2 og 3 har handlet ansvarspådragende,
gøres det gældende, at disse sagsøgte ikke har pådraget sig et erstatningsansvar. Der er in-
gen kontraktrelationer til sagsøgte 3. Ved vurderingen af spørgsmålet om korrekt oplagring,
og hvad der i denne henseende måtte være aftalt, må det tages i betragtning, at der ikke fo-
religger noget på skrift herom. De fremlagte aftaledokumenter nævner intet om oplagring.
Det er ikke dokumenteret, at sagsøgte 2 og 3 er blevet behørigt instrueret om oplagrings-
måde, at de har fået forevist plancher, og ej heller at de har forstået de instruktioner, de måt-
te have fået. Af Blue Waters egen survey-rapport af 6. juni 2006, den første fra SurveyAs-
sociation, fremgår, at sagsøgte 3 oplyste, at man var blevet bedt om at oplagre vingerne
gruppevis, hvilket går igen i Blue Waters anden rapport af 12. juli 2006. I denne rapport tales
der også om at denne oplagringsmåde er et generally accepted arrangement og det var
den, man fulgte. Blokstuvning blev alene anbefalet for at spare plads. Det væsentligste var, at
vingerne blev stillet, så numrene passede sammen. Som det fremgår af samme rapport, side
5, havde Blue Water en supercargo til stede i forbindelse med losningen, som fandt sted i
samme område som oplagringen, og denne påtalte ikke den gruppevis oplagringsmåde,
selvom vingerne stod oplagret i en måned. At Blue Water selv godkendte, at vingerne i stål-
stativer blev stakket, ses ved, at der blev leveret twist-locks til at holde stativerne sammen,
og disse twist-locks blev faktisk anvendt ved stakningen.


- 21 -

Sagsøgte 2 og 3 placerede vingerne nord ­ syd, og da vinden normalt kommer fra
nord/nordvest, samt idet vingerne var beskyttet af tomme containere, der var stablet som af-
skærmning, havde man gjort, hvad man kunne. Det må tages i betragtning, at Rouen er en
indlandshavn, der normalt ikke er særlig udsat vindmæssigt, og endvidere at stormen op-
stod pludseligt og ikke varslet så betids, at man havde mulighed for at gribe ind. Stormens
styrke var 25 m/sek. i stødene, hvilket nærmer sig orkan, og der skete mange skader andre
steder. Stormen var sydvestlig/vestlig og kom dermed fra en usædvanlig retning.


Sø- og Handelsrettens afgørelse
Det kan efter sagens oplysninger, der stemmer med rettens sagkyndige vurdering, lægges til
grund, at vindmøllevinger i transportrammer på grund af vingernes vindfølsomhed ikke bør
oplagres stablet uden at være særligt sikret mod sidevind, hvilket f.eks. kan ske ved, at de
arrangeres blokstuvet.

I det foreliggende tilfælde var de oplagrede, stablede vinger, der efter det oplyste var place-
ret nord-syd, ikke blokstuvet eller sikret på anden tilstrækkelig måde mod sidevind fra vest-
lige retninger, hvorved bemærkes, at anvendelsen af twist-locks og den oplyste brug af con-
tainere som afskærmning hverken hver for sig eller i fællesskab kunne anses for tilstrækkelig
sikring. Ansvaret for oplagringsmåden påhvilede de professionelle havneaktører i Rouen,
SDV, der forudsættes bekendte med korrekt fremgangsmåde, og som desuden efter såvel
Jørn Scharcks under sagen uimodsagte forklaring som andre oplysninger i sagen var blevet
vejledt om blokstuvning af vindmøllevingerne af deres medkontrahent, Blue Water.

Som følge af det anførte, og da de vejrforhold, som medførte, at de 2x2 stablede vindmølle-
vingeenheder væltede, ikke kan betegnes som ekstraordinære, anses SDV, der undlod at tage
initiativ til at sikre vingerne i forbindelse med de meteorologiske varsler om det hårde vejr,
for ansvarlig for skaderne.

Mellem Vestas og Blue Water forelå en aftale om transport af vindmøllevingerne fra Esbjerg
til Rouen. Det var endvidere Blue Waters opgave at finde løsninger med hensyn til opbeva-


- 22 -

ring af vingerne og transport af disse fra havnearealet i Rouen til projektstederne. Blue Water
rettede henvendelse til sagsøgte 2, med hvem Blue Water indgik en aftale om oplagring, der
bl.a. omfattede priser for oplagringen. I overensstemmelse med denne aftale fakturerede
sagsøgte 2 sine ydelser til Blue Water, der viderefakturerede disse til Vestas. Der er ikke op-
lyst forhold, der kan give grundlag for at anse en aftale om oplagring for indgået mellem Ve-
stas og SDV. Under disse nævnte omstændigheder, samt idet det ikke i sig selv på nogen af-
gørende måde taler for et andet resultat, at Blue Water ikke i forhold til Vestas beregnede sig
avance vedr. oplagringen, findes også oplagringen af vindmøllevingerne at være en opgave,
som Blue Water havde påtaget sig for Vestas. Det tab, som If Skadeforsikring har lidt ved at
betale erstatning til Vestas for skaderne på vindmøllevingerne, kan If Skadeforsikring derfor
rette mod Blue Water.

Da der ikke foreligger nogen underskrevet aftale med et vilkår om regresafkald, kan et så-
dant vilkår mod Jørn Scharcks forklaring ikke anses for aftalt. Herefter og i det hele under de
oven for anførte omstændigheder kan Blue Water gøre krav på, at sagsøgte 2 friholder Blue
Water for det beløb, som Blue Water tilpligtes at betale til If Skadeforsikring.

If Skadeforsikrings påstand mod sagsøgte 2 og 3 ses ikke at være begrundet, og påstanden
tages derfor ikke til følge Sagsøgte 2 og 3 s friholdelsespåstand mod Blue Water tages alle-
rede som følge heraf heller ikke til følge, hvilket tilsvarende gør sig gældende med hensyn til
Blue Water s påstand mod sagsøgte 3 til hvem Blue Water ikke havde nogen kontraktrela-
tion.

Med hensyn til sagens omkostninger træffes afgørelsen efter sagens udfald. Af det If Skade-
forsikring tilkendte sagsomkostningsbeløb udgør 50.000 kr. advokatomkostninger og 17.040
kr. godtgørelse for udlæg til retsafgift. De sagsomkostningsbeløb, som If Skadeforsikring
skal betale til de sagsøgte 2 og 3, er skønsmæssigt fastsatte under hensyn til tvistepunkternes
omfang. I forholdet mellem Blue Water og sagsøgte 3 betaler ingen af parterne sagsomkost-
ninger under hensyn til, at de indbyrdes friholdelsespåstande ikke er taget til følge.


- 23 -

T h i k e n d e s f o r r e t:

Blue Water Shipping A/S betaler inden 14 dage til If Skadeforsikring filial af If Skadeför-
säkring AB 696.871 kr. med procesrente fra den 16. maj 2007.

Societé par Actions Simplifiée Societé Nouvelle Cherbourg Maritime skal friholde Blue Wa-
ter Shipping A/S for ethvert beløb, som Blue Water Shipping A/S skal betale til If Skadefor-
sikring filial af If Skadeförsäkring AB.

I øvrigt frifindes alle parter for enhver påstand, som er nedlagt mod dem.

I sagsomkostninger betaler
Blue Water Shipping A/S til If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB 67.040 kr.,

Societé par Actions Simplifiée Societé Nouvelle Cherbourg Maritime til Blue Water Shipping
A/S 50.000 kr.,

If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB til Societé par Actions Simplifiée Societé
Nouvelle Cherbourg Maritime og Societé en nom Collectif Normande de Manutention hver
12.500 kr.

I øvrigt betaler ingen af parterne sagsomkostninger til nogen anden part.

De pålagte sagsomkostningsbeløb betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8a.


Claus Forum Petersen
Bent Rasmussen Tim Ove Krarup Sørensen


- 24 -

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


r>


- 22 -

ring af vingerne og transport af disse fra havnearealet i Rouen til projektstederne. Blue Water
rettede henvendelse til sagsøgte 2, med hvem Blue Water indgik en aftale om oplagring, der
bl.a. omfattede priser for oplagringen. I overensstemmelse med denne aftale fakturerede
sagsøgte 2 sine ydelser til Blue Water, der viderefakturerede disse til Vestas. Der er ikke op-
lyst forhold, der kan give grundlag for at anse en aftale om oplagring for indgået mellem Ve-
stas og SDV. Under disse nævnte omstændigheder, samt idet det ikke i sig selv på nogen af-
gørende måde taler for et andet resultat, at Blue Water ikke i forhold til Vestas beregnede sig
avance vedr. oplagringen, findes også oplagringen af vindmøllevingerne at være en opgave,
som Blue Water havde påtaget sig for Vestas. Det tab, som If Skadeforsikring har lidt ved at
betale erstatning til Vestas for skaderne på vindmøllevingerne, kan If Skadeforsikring derfor
rette mod Blue Water.

Da der ikke foreligger nogen underskrevet aftale med et vilkår om regresafkald, kan et så-
dant vilkår mod Jørn Scharcks forklaring ikke anses for aftalt. Herefter og i det hele under de
oven for anførte omstændigheder kan Blue Water gøre krav på, at sagsøgte 2 friholder Blue
Water for det beløb, som Blue Water tilpligtes at betale til If Skadeforsikring.

If Skadeforsikrings påstand mod sagsøgte 2 og 3 ses ikke at være begrundet, og påstanden
tages derfor ikke til følge Sagsøgte 2 og 3 s friholdelsespåstand mod Blue Water tages alle-
rede som følge heraf heller ikke til følge, hvilket tilsvarende gør sig gældende med hensyn til
Blue Water s påstand mod sagsøgte 3 til hvem Blue Water ikke havde nogen kontraktrela-
tion.

Med hensyn til sagens omkostninger træffes afgørelsen efter sagens udfald. Af det If Skade-
forsikring tilkendte sagsomkostningsbeløb udgør 50.000 kr. advokatomkostninger og 17.040
kr. godtgørelse for udlæg til retsafgift. De sagsomkostningsbeløb, som If Skadeforsikring
skal betale til de sagsøgte 2 og 3, er skønsmæssigt fastsatte under hensyn til tvistepunkternes
omfang. I forholdet mellem Blue Water og sagsøgte 3 betaler ingen af parterne sagsomkost-
ninger under hensyn til, at de indbyrdes friholdelsespåstande ikke er taget til følge.


- 23 -

T h i k e n d e s f o r r e t:

Blue Water Shipping A/S betaler inden 14 dage til If Skadeforsikring filial af If Skadeför-
säkring AB 696.871 kr. med procesrente fra den 16. maj 2007.

Societé par Actions Simplifiée Soci

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»