Retssager_Reol

Dækningssalg berettiget

Resumé

Sælgeren af et parti motorcykler var berettiget til at hæve handlen og foretage dækningssalg på grund af købers betalingsmisligeholdelse, da sælgeren ikke havde udvist svig ved aftalens indgåelse, og da motorcyklerne var kontraktmæssige og uden mangler.

 

Dom i sagen H-32-02 


C. Reinhardt A/S
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen
v/ advokat Jakob Vestergaard Jensen)
mod
Zweirad Technik v/
Dieter Könemann
(Advokat Helene Amsinck
v/ advokat Christian Guldmann)


Indledning og påstande

Sagen drejer sig om Suzuki motorcykler importeret af C. Reinhardt A/S (herefter C.
Reinhardt) til videresalg til Zweirad Technik v/Dieter Könemann (herefter Zweirad
Technik) i Tyskland. Spørgsmålet er, om C. Reinhardt var berettiget til at ophæve en
med Zweirad Technik indgået aftale og derfor kan gøres erstatningsansvarlig, samt
om det af C. Reinhardt foretagne dækningssalg er foretaget forsvarligt.


- 2 -


C. Reinhardt har nedlagt påstand om, at Zweirad Technik tilpligtes at betale
3.904.543 kr. med tillæg af:

Principialt rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto plus
fem procent fra den 27. marts 2000.

Subsidiært rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto plus
fem procent af 1.095.378 kr. fra den 27. marts 2000, af 521.071 kr. fra den 1. april
2000, af 1.515.021 kr. fra den 12. juni 2000 og af 773.073 kr. fra den 13. juni 2000.

Mere subsidiært rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto
plus fem procent fra den 19. juni 2000.

Mest subsidiært rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto
plus fem procent af 3.793.017 kr. fra sagens anlæg den 9. april 2002, af 104.518 kr.
fra den 29. august 2003 og af 7.008 kr. fra den 23. september 2005.

Zweirad Technik har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et min-
dre beløb efter rettens skøn, og frifindelse over for de nedlagte rentepåstande.

Sagens omstændigheder

Parterne og samhandelsforholdet

C. Reinhardt driver virksomhed med import af fabriksnye motorcykler af mærket
Suzuki fra Japan til Danmark. Motorcyklerne videresælges til detailforhandlere, her-
under Zweirad Technik med forretningssted i Tyskland. C. Reinhardt ejes af Buster
Holding A/S, som også ejer Enghave Motor A/S, der er en motorcykelforhandler.

Zweirad Technik drives af Dieter Könemann i personligt regi og importerer fabriks-
nye motorcykler af såvel japansk som europæisk fabrikat med henblik på videresalg
til fortrinsvis tyske forhandlere, herunder ZTK Erlebniswelt Motorrad GmbH, som er
stiftet af Dieter Könemann.


- 3 -

Parterne har handlet sammen gennem 10 år, og Zweirad Technik har årligt aftaget
1.000 - 2.000 motorcykler. Samhandlen er ikke reguleret af kontrakt og er i praksis
foregået således, at parterne har drøftet et forecast eller produktionsplan, som C.
Reinhardt drøftede med Suzuki. Derefter afgav Zweirad Technik en ordre på et antal
motorcykler til en angivet stykpris fra C. Reinhardt, på hvilket grundlag C. Reinhardt
afgav bestilling til Suzuki. C. Reinhardt sendte en proforma faktura til Zweirad Tech-
nik, hvoraf blandt andet fremgik antal og pris. Når C. Reinhardt modtog ordrebe-
kræftelse fra Suzuki, stillede Zweirad Technik en bankgaranti på typisk 10 % af or-
dreværdien. Levering fandt sted i takt med Zweirad Techniks betaling.

Der er fremlagt dokumentation for, at bestillingerne ændredes undervejs, og at dette
var almindelig praksis i samhandelsforholdet. Ændringerne skyldtes ofte, at de bestil-
te varianter ikke kunne leveres eller kun kunne leveres delvist fra Suzuki. Parterne er
uenige om, hvornår en bestilling blev en bindende ordre.

Ordreafgivelserne i sommeren/efterår 1999 samt budgetsum

Fra juni måned 1999 bestilte C. Reinhardt motorcykler hos Suzuki for produktionen i
efteråret 1999. Den 28. juni 1999 bestilte C. Reinhardt 88 motorcykler for september
produktionen. Den 19. juli 1999 meddelte Suzuki, at der alene ville blive leveret 62
stk. samt, at ordre for oktober produktionen skulle afgives senest den 23. juli 1999.
Den 23. juli 1999 afgav C. Reinhardt ordre på 599 motorcykler til oktober produkti-
onen og anførte i brevet vedrørende en specifik model, at "The suggested price is too
high ... It seems that we have to focus some where else...". Den 10. august 1999
modtog C. Reinhardt bekræftelse på 439 motorcykler til oktober produktionen, hvil-
ket den 26. august 1999 blev reduceret yderligere til 428 motorcykler. Ordren til no-
vember produktionen skulle være Suzuki i hænde senest den 27. august 1999, og C.
Reinhardt afgav ordre på 197 motorcykler, men fik alene bekræftelse på 136 motor-
cykler. Ordren til december produktionen skulle afgives senest den 27. september
1999.

Den 20. september 1999 bekræftede Suzuki produktionen af 136 motorcykler i no-
vember måned 1999 til C. Reinhardt, og at 88 motorcykler ikke kunne produceres i
november. Suzuki anmodede om, at motorcyklerne blev genbestilt til december pro-
duktionen senest den 27. september 1999. Den 20. september 1999 bekræftede C.


- 4 -

Reinhardt over for Zweirad Technik en ordre på 86 motorcykler til november pro-
duktionen og meddelte, at 96 motorcykler ikke kunne produceres i november. Gen-
bestilling til december produktionen skulle ske senest torsdag i samme uge. Den 24.
september 1999 bestilte C. Reinhardt 61 motorcykler hos Suzuki til december pro-
duktionen og anførte i brevet blandt andet, at "...The order is influenced by the cur-
rency situation and the fact that we so far had only been granted a budget of JPY 20
million for the coming half fiscal year. According to agreement with Mr. Ito we ex-
pect to have your acceptance of extra JPY 48 million by the middle of October in due
time for January production."

I en telefax af 30. september 1999 til C. Reinhardt anmodede Zweirad Technik om
en justering af priserne for så vidt angik december produktionen under henvisning til,
at Zweirad Technik var blevet informeret om, at der blev ydet en særlig rabat som
følge af kursudviklingen af den japanske Yen.

C. Reinhardt svarede den 1. oktober 1999, at de ikke havde kendskab til særlig rabat
for december produktionen, men at C. Reinhardt naturligvis ville gøre en sådan rabat
gældende overfor Suzuki, hvis informationen var korrekt. Samtidig anmodede C.
Reinhardt om bankgarantistillelse. Zweirad Technik oplyste den 5. oktober 1999, at
rabatten blev givet i Mellemamerika.

Den 19. oktober 1999 meddelte Suzuki, at december ordren var reduceret til 39 stk.,
samt at visse modeller ikke kunne leveres, men kunne genbestilles til januar produk-
tionen, for hvilken måned ordre skulle være afgivet senest den 28. oktober 1999. De
modeller, der ikke kunne leveres, var tilsyneladende bestilt af Zweirad Technik, idet
C. Reinhardt gav meddelelse om manglende levering af netop disse modeller til
Zweirad Technik.

Zweirad Technik skrev den 28. oktober 1999 blandt andet følgende til C. Reinhardt:

"...
We thank you for your efforts in offering us 5 % discount on the full line which we ex-
pect to cover all 2000year models deliveries starting from next month, but we kindly
ask to provide also with the already discussed strategy prices to re adjust our order, as
requested. As you can understand we need them to compare them first with our others
offers received.
..."


- 5 -

C. Reinhardt sendte samme dag en prisliste for en række modeller til Zweirad Tech-
nik, hvoraf fremgik "Normal price" i Yen og "Special price" i Yen ledsaget af en
bemærkning om, at "The special price shown is when we have deducted the special
discount". Prisreduktionen var 5 %.

Den 29. oktober 1999 og den 4. november 1999 sendte C. Reinhardt forslag til Suzu-
ki om tilskud (budgetsum) på 50 millioner Yen vedrørende 9 modeller for salget i
1999/2000. Suzuki meddelte at ville yde et tilskud på 50.298.000 Yen vedrørende
"Support Plan for Denmark, From Oct. '99 to Mar. '00 Shipment", men fordelt på 7
modeller og med en anden fordeling på de enkelte modeller end foreslået af C. Rein-
hardt.

I telefax af 18. november 1999 til Zweirad Technik meddelte C. Reinhardt, at leve-
ringen med hensyn til september produktionen var blevet forsinket på grund af "...
the extra 5 % discount we were able to obtain, as this had to be confirmed by the top-
management." Det blev videre oplyst, at "We have been informed that a substantial
part of the units ordered for January/February/March already will be produced in
January."

I telefax af 25. november 1999 meddelte C. Reinhardt Zweirad Technik, at man sta-
dig ventede på information fra Suzuki omkring afsendelsen af september/oktober
produktionen. Med telefaxen fulgte en skønnet produktionsplan for februar 2000 på
ca. 600 stk. Samme dag sendtes ligeledes en fax om, at der i december ville blive
sendt 43 stk. fra septemberproduktionen og 111 stk. fra oktoberproduktionen, samt at
C. Reinhardt havde reserveret flere motorcykler af nærmere angivne modeller end
bestilt, og bad Zweirad Technik meddele, om man ønskede dem.

Den 2. december 1999 anmodede C. Reinhardt om, at Zweirad Technik straks be-
kræftede, at en faktura ville blive betalt, og at bankgarantier vedrørende janu-
ar/februar produktionerne ville blive stillet, da C. Reinhardt ellers ville være tvunget
til at annullere bestillingerne for produktionerne i januar-marts måneder.

Zweirad Techniks annullering af en leverance og forhandlinger om en ny aftale


- 6 -

I telefax af 3. december 1999 meddelte Zweirad Technik, at bankgarantierne for sep-
tember/oktober produktionerne ville blive forlænget, og at "We have to cancel the
order for January, February and March order unless we will receive some certain
strategy prices to place at least some small orders for these production months". Or-
drerne for de pågældende måneder angik efter det oplyste 1.589 motorcykler.

C. Reinhardt afviste den 6. december 1999 Zweirad Techniks annullering, idet de-
cember/januar produktionerne var bekræftet af Suzuki, der samme dag havde afvist
C. Reinhardts anmodning om annullering. C. Reinhardt tilbød, at ordren på 1.589
motorcykler kunne ændres til 714 stk.:

"...
Please notice that your cancellation is not accepted as we already have placed orders in
Japan based on your confirmed orders for the period up to Mayproduction.

Just 5 weeks ago you even increased your order with 626 units and obtained strategic
prices.

Suzuki Japan have already confirmed our orders for January and February and despite
our request to cancel your part of the order they have today refused our request.

Based on your confirmed orders we have to insist to deliver following motorcycles.
Please notice that many models are exclusively ordered to you and they are totally
unsaleable on the danish market. Also please notice that there is not necessarily any
connexion between your planned production month and our commitments to Japan, as
we very well, in order to be able to deliver at all, advance the production months. With
your acceptance of following 714 units we are prepared legally to release you from your
ordered and confirmed 1589 units. Allthough the 714 units does not meet the quantities
requested for strategic pricing, we from our side are prepared to finance the discount
and offer you the special prices placed in fax from October 28th.

......."

3Den 10. december 1999 blev der holdt et møde mellem parterne i Tyskland. Samme
dag blev der udarbejdet en leveringsoversigt omfattende 713 motorcykler af en ræk-
ke modeller fordelt i 5 kolonner for hver sin måned. Øverst er kolonnerne inddelt i
"Delivery-Date" for månederne marts til juli, og under disse måneder er angivet
"Production-Date" og "approx" for månederne januar til maj, således at januar pro-
duktion og marts levering hører til samme kolonne.

C. Reinhardt udarbejdede et referat af mødet i en telefax af 13. december 1999 til
Zweirad Technik, hvoraf blandt andet fremgår:

"...
To follow please find the subjects to which both parties agreed:

September to January Production


- 7 -

Reinhardt has committed him self to respect the January production order in Japan. For
the production September to January a total of 713 units has been ordered to Könemann
ment for delivery in the period up to July 2000. Könemann agreed to purchase these
units at discounted prices (fax 28.10.99) and would forward a delivery plan immedi-
ately. Delivery plan received December 10th. Könemann will arrange Bankers Gueran-
tee December 13th according to their own shipment plan. Expiry dates will be the last
day in the end of the required shipment month. In case any model is available before re-
qusted delivery month Reinhardt should inform.

In the currency scenario that the Euro will become a lot stronger following price-
adjustment was agreed:

Euro/Yen
Price
1,15

Normal price -4%
1,20

Normal price -3%
1,25

Normal price -2%
1,30

Normal price -1%
1,35 Normal
price

In case Reinhardt could obtain better prices than standard in Japan the advantage should
be to the benefit of Könemann under the severe circumstances.

February to May Production
Due to the cancellation from Könemann December 3rd Reinhardt cancelled all orders in
Japan. It was agreed that Könemann should forward their new orderplan keeping in
mind that Reinhardt has been informed by Japan that February production no longer is
available. Has been received. Reinhardt will offcourse try to obtain production accord-
ing to wish of Könemann. Regarding prices and conditions they are the same as above
mentioned.
With future orders it was accepted by Könemann that a Bank Guerantee should be
placed before order deadline in Japan and not as present procedure after order confirma-
tion from Japan. Please notice following deadlines:

Prod. Month
Deadline for B.G
...
February November
20th
March December
20th
...

Should this memo not fully be in accordance with your understanding of the conclu-
sions made at our meeting please let me have your comments"

C. Reinhardt sendte den 16. december 1999 på ny en telefax til Zweirad Technik,
hvoraf fremgår blandt andet:

" Dear Mr. Henderson
I hope you enjoyed your vacation. As agreed the proforma invoices covering the 713
units with shipment exactly according to your plan. Please arrange Bankers Guerantee
on 10 % of the invoice value with expiry date last day in the shipment month...

Also you find proforma invoices on your orders placed for February, March, April and
May production. As mentioned in my fax dated 13th of December we need your Bank
Guarentee to reach us latest December 20 th. ..."

Tvist om betaling og betingelser for aftalen af 10. december 1999

I januar 2000 sendte Zweirad Technik flere telefaxer til C. Reinhardt, blandt andet
bilag M, N, O og Q, som alle er dateret den 18. januar 2000. Dateringerne skyldes ef-


- 8 -

ter det oplyste en teknisk fejl. Parterne er enige om, at de nøjagtige dateringer er
uden betydning for sagen.

Af bilag M fremgår blandt andet:

"...
As discussed during our meeting and your kind offer to provide us with all the neces-
sary documents we may require, I am still asking you to provide us with copies of your
order confirmation and/or the purchase contracts as agreed during our meeting for Feb
and March producction open additional guarantee's.
..."

Af bilag N fremgår blandt andet:

"...
We will arrange payment for the Invoice 500/40 and 500/41 as soon as we receive a
copy of your invoice from Japan and a copy of invoice for the 713, as we have to proof
our calculation to our finance group.
..."

Af bilag O fremgår blandt andet:

"...
It is getting quite ridicules know, as it seems, that Mr. Reinhardt does not remember,
what he has offered to us.

As you work as any other importer for Japanese motorcycles, you have a three month in
advance order system with minor colour choice changes etc.

If you do not want to provide us with these information at all, as we have agreed during
our meeting (You may add this to your memorandum), we ask you then to send us the
copies of the December, January and February order confirmation / order contracts you
already have received long ago.
March order confirmation to follow as soon as possible.

After receipt of these contracts we are happy to open the next bankers guarantee's for
February and March additional production as per your proforma invoices, as already
advised to you early January.
..."

Af bilag Q fremgår blandt andet:

"...
When Mr. Reinhardt offered us that we could see is import invoices and / or contract as
a matter of prove, that your earnings are nearly zero%, we offered the system of price
adjustments when the JPY goes week again in order to compensate the earnings which
you agreed to.
..."

Den 18. januar 2000 sendte Suzuki en telefax til C. Reinhardt med bekræftelse af
marts produktionen af 103 enheder og oplyste, at det ikke havde været muligt at få
233 enheder produceret på grund af for få bestillinger til at nå minimum for en pro-


- 9 -

duktion eller på grund af en begrænset produktionskapacitet. Det fremgik endvidere,
at ordren vedrørende februar produktionen var annulleret.

Af en telefax af 20. januar 2000 fra C. Reinhardt til Zweirad Technik ­ formentlig
som svar på bilag O - fremgår bl.a.:

"...
We are in receipt of your fax of 18.01.00 and would like to explain once more the re-
quest for Bank Guarantees for FUTURE ordering.

It is correct that we have a system as you describe with a three month in advance order-
ing.

However, when we place such orders, we are normally not in a position to cancel as it
happened this year, where we tried to cancel the January and February production, but
was not allowed to cancel the January production, but was extraordinary allowed to
cancel the February production.

The reason for asking you to open bank guarantees at the same time as you place the or-
der, is, of course, that we have to take all the risk, if you suddenly cancel the order, as it
happened this time.
...
By the way, you do not tell us why you have not opened the bank guarantees for the re-
minder of January production (April and May shipment) which you have confirmed to
take, but we agreed on a late shipment, although we have to take the units from Japan in
March Shipment.
..."

I flere efterfølgende telefaxer i januar 2000 oplyste C. Reinhardt, at der ikke var en
generel salgsaftale med Suzuki, og afviste at udlevere kopier af originale fakturaer
fra Suzuki. Zweirad Technik blev opfordret til at stole på C. Reinhardt som hidtil.

Zweirad Technik betalte i marts måned 2000 for 95 andre motorcykler. Den 17.
marts 2000 skrev C. Reinhardt til Zweirad Technik, at den generelle efterspørgsel
igen var ved at eksplodere i Danmark, og at den eneste måde at få leveret ekstra mo-
torcykler på var at afgive ordre til Suzuki.

Den 31. marts sendte C. Reinhardt faktura 500/105 af 27. marts 2000 omfattende 98
af de 713 motorcykler til levering i april måned til Zweirad Technik, men fakturaen
blev ikke betalt. Faktura 500/106 af 1. april 2000 omfattede 49 af de 713 motorcykler
til levering i marts/april. Faktura 500/109 af 12. april 2000 omfattende 163 af de 713
motorcykler blev heller ikke betalt.

Zweirad Technik var uforstående overfor C. Reinhardts betalingskrav og skrev i tele-
fax af 17. april 2000 blandt andet:


- 10 -


"...
As all years in the past before, we never have been so precise on delivery dates, as you
never been able to delivery everything order in time, colour and quantity as ordered by
us.

Please explain the reason why you now insist on such explicit delivery day's.

There have never been any bikes left behind during our business and we even bought
sometimes more product from you then ordered.

Also we agreed in our last meeting, that the date mentioned shall only be the approx.
date of delivery as Mr. Reinhardt said "You can load the motorcycles as you need
them", so we should give you an indication of loading month when we expect to need
these 713 units splitted down until delivery within July 2000.
..."

C. Reinhardt fastholdt betalingskravet og anførte i en telefax af 18. april 2000:

"...
The 713 units to which we have aggreed that you could divide them over up to 6 months
was paid by us for some models as far back as October 1999. If we should accept to
give you another months "waiting" time the interest expenses would be considerably.
...
So we must insist that you pay now for both invoice 500/105 and 500/106."

C. Reinhardt sendte den 25. april på ny en anmodning om betaling.

Den 26. april 2000 bad Zweirad Technik om "another discount" henset til udviklin-
gen i Yennen, men C. Reinhardt afviste at give "extra discount".

C. Reinhardt rykkede den 27. april og 1. maj 2000 for betaling. Zweirad Technik
anmodede den 3. maj 2000 om at blive præsenteret for C. Reinhardts indkøbspriser
som tilbudt under det sidste møde og meddelte:

"...
As you surely are aware of the situation, that the bankers guarantee has been issued only
for February production, we could easily proof, that the motorcycles you deliver are
from January production and older. So you would surely lose a court case..."

C. Reinhardt svarede den 5. maj 2000 blandt andet:

"...
The Bank Guarantees have as always been formulated with a production date with
shipment- and expirydate 2 months later. At our meeting in your office December l0th
we upon your request offered you a delayed shipment with up to 4 months regarding
products originally ordered for production in the period September to January. We
agreed that you should send a delivery plan. You did that the same date: December 10th.
Fax enclosed. In this fax you still work with a production date 2 months before delivery
date which just show that the production date is of no relevans to the agreement. Ac-
cordingly the Bank Guarantee was opened based on this delivery plan.
..."


- 11 -

Zweirad Technik svarede samme dag blandt andet:

" First of all I would like to express, that I do not agree with your fax dd. 05.05.2000.
.............
We have to say, that we are very disappointed to see, that you did not reply to any of the
points requested by our last fax which are still:
1.) Presentation of your buying prices, as offered by yourselves during our meeting
10th December 1999
2.) The requested price reduction
3.) The answer of the factory towards a currency support.
......."

C. Reinhardt tilbød den 8. maj 2000 at udskyde leveringen:

"...
I do believe it is important to find a way out of this difficult situation. Based on your
own suggestions I am happy to offer you following solution without prejudice.
1. You transfer the full amount JPY 86.218.770 latest Tuesday the 9th of May for 147
units ordered for April delivery.
2. In expectation of receiving full payment of the ordered April shipment we kindly
offer you a further 1 month shipment delay, for the units originally planned for May,
June and July, (see your own shipment plan dated Dec.10th 1999) against Bank
Guarantee covering 25 % of the order value and with a wording accepted by our
Bank in order to avoid any kind of misunderstanding.
...
I hope you appreciate this generous offer.
..."

I en telefax, dateret den 5. maj 2000, hvilket skulle være den 8. maj 2000, svarede
Zweirad Technik blandt andet:

"...
We are more than astonished to read your fax dd 08.05.00. Yuo still not reply to the
points 1-3.
.......
It has not been our fault, that you have placed all the orders in January production as our
order ask for later production and deliveries. The meeting taken placed on Dec. 10,
1999 was to help you out on your situation of the 713 units ordered to early.
..."

Herefter gentages de tre punkter, som er nævnt i fax af 5. maj 2000.

Parterne udvekslede yderligere korrespondance om udlevering af købsfakturaer,
bankgarantier og betaling for motorcyklerne. Af en telefax af 12. maj 2000 fra C.
Reinhardt fremgår blandt andet:

"...
Interest
...
Our fault in this sad situation is that we based on our long partnership made commit-
ments to Japan based on your forecasts. We were told by Suzuki that there could be
production problems in the entire period October to March. Therefore we ordered your


- 12 -

forecasted units to be produced in October, November, December and January with the
possibility to have a delayed shipment. However the ordered units was not to be can-
celled. Just for your information and understanding please study your own forecasts
dated August 26th and September 23th.
...
Your questions
Maybe you were offered to see our purchase prices at the meeting Dec. 10th. I under-
stand it means a lot to you why you should be welcome to have a look in to our in-
voices. However we do not distribute confidential material like that. You just mention
date and time in Copenhagen.

We have not been able to obtain any price reduction. As mentioned several time the
only support we get every year is a budget sum for the Danish market as we are not al-
lowed to sell with a direct loss. This system is imposed by the Danish Authorities.
..."

C. Reinhardt sendte den 17. maj 2000 faktura 500/112 og den 23. maj 2000 faktura
500/113, som delvist trådte i stedet for faktura 500/109. Faktura 500/115 af 26. maj
2000 og faktura 500/117 af 29. maj 2000 trådte delvist i stedet for faktura 500/113 og
blev betalt.

Den 24. maj 2000 tog C. Reinhardt forbehold for at hæve aftalen, hvis Zweirad
Technik ikke opfyldte sine forpligtelser. Den 2. juni 2000 tog C. Reinhardt igen for-
behold for at hæve aftalen under henvisning til Zweirad Techniks manglende afhent-
ning/betaling.

Parternes korrespondance fortsatte, og den 9. juni 2000 meddelte C. Reinhardt, at
april leverancen ikke var betalt, og at C. Reinhardt ville hæve aftalen, hvis Zweirad
Technik ikke bekræftede juni leverancen og stillede bankgaranti for juli måned se-
nest den 13. juni 2000. Denne dag svarede Zweirad Technik: "Sorry to inform you
that we never get the remaining bank guarantees right now."

Faktura 500/118 af 12. juni 2000 vedrørende 156 motorcykler af de 713 blev ikke be-
talt, og faktura 500/120 af 13. juni 2000 vedrørende 120 af de 713 motorcykler blev
heller ikke betalt.

Den 19. juni 2000 ophævede C. Reinhardt aftalen af 10. december 1999 og tog for-
behold for at kræve erstatning for tab som følge heraf.

Dækningssalg, tabsopgørelse m.v.

C. Reinhardt begyndte efter ophævelsen at foretage dækningssalg.


- 13 -

Den 21. juni 2000 udsendte C. Reinhardt et "Nyhedsbrev MC" til sine kunder og op-
lyste vedrørende 8 modeller med angivelse af priser og farvevarianter:

"...
Flere Suzuki motorcykler til det danske marked
Så lykkedes det endelig. Vi har været på jagt rundt i Europa efter flere motorcykler til
det danske marked. Motorcykler er der masser af men ikke mange er villige til at sælge
til danske "discount priser". Så vi har været tålmodige og netop i dag har vi indgået en
aftale der muliggør følgende tilgang til det danske marked:

...

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at hver enkelt model og farve er hjemkommet i et
begrænset antal hvorfor det frarådes, at lave endelig slutseddel førend din ordre er
bekræftet. Levering vil kunne finde sted i begyndelsen af næste uge. Bestillingsseddel
samt leveringsoversigt vedlægges.

Det samlede marked år 2000
I årets første 24 uger har vi konstateret en tilbagegang på 14%. Dette er ikke
overraskende idet markedet desværre har været underforsynet med cykler til fornuftige
priser. Vort "fund" af ovennævnte cykler skal imidlertid nok rette op på tallene. Fra
dette tidspunkt sidste år og året ud blev der registreret mere end 1500 motorcykler i
Danmark."

Prislister for Suzuki motorcykler viser en prisstigning på det danske marked fra
1999/2000 til sommeren 2000.

Ifølge oplysninger fra Motorcykelbranchens Landsforbund blev der i 2. halvår 2000
registreret 814 motorcykler i Danmark, og i samme periode blev der registreret hen-
holdsvis 1.199, 958 og 907 motorcykler de tre forudgående år.

C. Reinhardt orienterede den 26. juni 2000 Zweirad Technik om det foreløbige
resultat af dækningssalget. Zweriad Technik svarede, at der stadig var interesse for
motorcyklerne, men kun til "favourable strategy prices".

C. Reinhardt har fremlagt salgsfakturaerne for dækningssalget.

C. Reinholdts krav er baseret på en opgørelse udarbejdet af statsautoriseret revisor
Hakon Rønn Jensen (bilag 77). Opgørelsen konkluderer, at Zweirad Technik ikke af-
tog eller betalte for 345 af de 713 motorcykler. Erstatningsbeløbet er efter det oplyste
opgjort til forskellen mellem den konkrete salgspris og den aftalte pris med Zweirad
Technik med tillæg af udgiften til lagerleje.

Det fremgår af Hakon Rønn Jensens erklæring, dateret den 29. april 2004:


- 14 -

"...
Konklusion
På grundlag af den foretagne gennemgang af bogholderiet hos C. Reinhardt A/S kan jeg
erklære, at selskabet ikke modtog nogen form for prisrabat, valutakompensation eller
lignende ud over den omtalte "Budget sum" på 50.298.000 YEN, som var aftalt forud
for den 10. december 1999, nemlig den 17. november 1999.

Ligeledes kan jeg bekræfte, at den af C. Reinhardt A/S anmodede "Budget sum" alene
vedrørte motorcykler der var beregnet til afsætning på det danske marked, og som
faktisk blev afsat på det danske marked."

Vedrørende salg af motorcykler omfattet af dækningssalget til Enghave Motor A/S
har Hakon Rønn Jensen afgivet følgende erklæring, dateret den 2. november 2004:

"...
En del af disse 713 enheder blev af C. Reinhardt A/S videresolgt til søsterselskabet
Enghave Motor A/S, som igen videresolgte disse til de endelige slutbrugere.

På given foranledning har jeg nu opgjort den avance, som Enghave Motor A/S i alt
realiserede ved dette salg til de endelige slutbrugere.

Der er i alt tale om 63 enheder, der ved videresalg indbragte Enghave Motor A/S en
bruttofortjeneste på i alt kr. 171.611.
..."

I et udateret brev har Seatainers A/S oplyst om priserne på lagerleje:

"...
1.1.1999 til 31.12.1999
kr. 4,15 pr tons pr dag
1.1.2000 til 31.12.2000
kr. 4,40 pr tons pr dag
1.1.2001 til 31.12.2001
kr. 4,57 pr tons pr dag
1.1.2002 til 31.12.2002
kr. 4,57 pr tons pr dag
1.1.2003 til 31.12.2003
kr. 4,57 pr tons pr dag
1.1.2004 til 31.12.2004
kr. 4,57 pr tons pr dag
1.1.2005 til 31.12.2005
kr. 4,66 pr tons pr dag.
..."

Forklaringer

Jesper Reinhardt har forklaret, at han er direktør og hovedaktionær i Buster Hol-
ding A/S, som er hovedaktionær i C. Reinhardt A/S. Selskabets aktivitet består i im-
port af motorcykler til videresalg. C. Reinhardt har handlet med Suzuki siden 1971.

C. Reinhardt sælger typisk 1.000-1.200 motorcykler om året i Danmark og et tilsva-
rende antal til Zweirad Technik, som er grossist i Tyskland og opkøber motorcykler
fra hele verden med henblik på videresalg. Jesper Reinhardt skønner, at Zweirad
Technik er ca. 4-5 gange større end C. Reinhardt. Zweirad Technik drog fordel af C.
Reinhardts lave avance og høje leveringssikkerhed. C. Reinhardt betaler Suzuki en
måned forud for videresalget og afholder udgifter til fragt og lagerleje m.v. Fortjene-


- 15 -

sten ved en vare til 30.000 kr. udgør ca. 200 kr. Zweirad Technik har handelspartnere
over hele verden, men har ikke en direkte adgang til at købe hos Suzuki. De særlige
afgiftsforhold i Danmark har ingen betydning for priserne til Zweirad Technik, da
Suzukis officielle prisliste ligger fast. Der er alene mulighed for at forhandle rabat på
enkelte modeller til et bestemt lokalt marked, den såkaldte "budgetsum", som i
Danmark er begrundet i de yderst vanskelige forhold for motorkøretøjer på grund af
de høje afgifter. Det er dog ikke tilladt at sælge med negativ fortjeneste, så der bud-
getteres med et provenu på 100 kr.

Samhandlen mellem parterne begyndte sidst i 1980'erne, og det gik rigtigt godt, bort-
set fra valutauroen i 1993. Fra efteråret 1993 foregik samhandlen i Yen, og kursrisi-
koen var således Zweirad Techniks. Indtil dette tidspunkt havde de handlet i danske
kroner, men da EMSEN brød sammen, steg Yennen meget kraftigt. På trods af dette
overholdt C. Reinhardt sine forpligtelser overfor Zweirad Technik med et tab på ca. 1
mio. kr. til følge. Herefter ville C. Reinhardt ikke bære kursrisikoen længere. C.
Reinhardt har en fast politik om altid at have en vis del af sit udestående sikret mod
kurssvingninger. C. Reinhardt betaler Suzuki enten ved remburs eller, når afskib-
ningsdokumentet modtages i banken. Transporten varer ca. 30 dage, og betalingen
sker ca. 20 dage før ankomsten til København. Der er ca. en måneds forskel mellem
C. Reinhards betaling og Zweirad Techniks betaling, og det er kun avancen, der på-
virkes af kurssvingninger. Zweirad Technik fik meddelelse, når motorcyklerne var
ankommet til C. Reinhardts lagerhotel, hvorefter Zweirad Technik uden ophold over-
førte det ønskede beløb til C. Reinhardt, der derefter frigav varerne.

Med udgangspunkt i listeprisen forhandles hvert år skriftligt eller mundtligt en
budgetsum med Suzuki, og der nås frem til et beløb under hensyn til salgsprogram-
met for Danmark. Listeprisen er den officielle eksport-prisliste fra Suzuki. I 1999 fik
han en anden fordeling af budgetsummen fra Suzuki end ønsket. Det er Suzuki, der
bestemmer, til hvilke modeller der ydes budgetsum, og der er ingen modydelse til
Suzuki. C. Reinhardt fordeler summen over hele sortimentet og sikrer, at de ikke
kommer ud med et negativt dækningsbidrag. De specielle danske forhold er velkendt
for Zweirad Technik. Budgetsummen for 2000 blev forhandlet på plads i anden uge
af november 1999, og som det fremgår af telefaxen af 13. december 1999 var der in-
gen planer om yderligere rabat til Zweirad Technik på grund af budgetsummen, der
alene vedrører Danmark.


- 16 -


Bestillingerne fra Zweirad Technik angav både produktions- og leveringstidspunkter.
Om sommeren drøftede parterne et forecast, som ikke var en bindende bestilling for
det kommende år, hvorefter C. Reinhardt drøftede en produktionsplan med Suzuki.
På denne måde blev der i sommeren/efteråret 1999 udarbejdet et forecast, som C.
Reinhardt stolede på i det omfang, at det var en indikation af forretningsomfanget.
Forecast var så pålidelig, at C. Reinhardt i et vist omfang afgav ordrer til Suzuki på
grundlag heraf for at sikre levering. Det er ikke utænkeligt, at C. Reinhardt afgav be-
stilling efter forecast i 1999. I hans brev af 12. maj 2000 henvises der til, at Zweirad
Technik ved telefax af 12. oktober 1999 bekræftede forecast af 23. september 1999.
Der havde været to forecast, hvoraf den sidste blev konverteret til en ordre, hvilket C.
Reinhardt bekræftede. Han ved ikke, om der blev bestilt for mange motorcykler, da
ordren også omfattede det danske marked. Der var altid mindre afvigelser mellem
ordre og leverance, typisk vedrørende farvekombinationer, men ikke antal. Hvis C.
Reinhardt havde mulighed for at sælge nogle af motorcyklerne på det danske mar-
ked, havde parterne en aftale om, at C. Reinhardt kunne gøre det. Parterne havde et
nært samarbejde, og mindre korrektioner var helt naturlige.

Zweirad Technik afgav en betydelig ordre forud for den 10. december 1999, og
Zweirad Technik var som altid bundet af ordren. C. Reinhardt var opmærksom på, at
udviklingen i Yennen bragte Zweirad Technik i en svær situation, og i det omfang
det kunne lade sig gøre, annullerede C. Reinhardt ordren hos Suzuki. C. Reinhardt
var ikke interesseret i et dårligt samarbejdsforhold, da Zweirad Technik var en stor
kunde. Zweirad Technik ønskede ved brev af 3. december 1999 at annullere ordren
fra 1999 på 1.592 motorcykler, hvilket var første gang, at Zweirad Technik gjorde
dette. Han meddelte Zweirad Technik, at motorcyklerne enten allerede var produce-
ret, eller at ordren ikke kunne annulleres. Det fremgår ikke klart af brevet af 6. de-
cember 1999, at de 713 motorcykler vedrørte september-januar produktionerne, men
det siger sig selv: Zweirad Technik havde ønsket at afbestille januar-marts produkti-
onerne, og selv om der var deadline ultimo november 1999 vedrørende februar pro-
duktionen, var det lykkedes C. Reinhardt den 5. december 1999 at afbestille februar
produktionen. Han mener, at det var februar produktionen, som det lykkedes at afbe-
stille, selv om noget andet fremgår af brevet af 6. december 1999, og forskellen mel-
lem de i brevet omtalte 713 og 1.589 motorcykler er formentlig februar produktio-


- 17 -

nen. Zweirad Technik havde oprindeligt bestilt en meget stor februar produktion, og
aftalen af 10. december 1999 vedrørte september-januar produktionerne.

Den 10. december 1999 deltog han i et møde hos Zweirad Technik i Tyskland sam-
men med Mogens Beier, der var ansat hos C. Reinhardt, og Dieter Könemann og
Mark Hendersson fra Zweirad Technik. Parterne indgik en aftale om, at de 713 mo-
torcykler, som ikke kunne afbestilles, skulle leveres til de aftalte priser fratrukket 5
%. Han oplyste om produktionsmånederne. Mark Henderson skulle udarbejde en le-
veringsplan, hvilket blev gjort med det samme (bilag 4). Det blev også aftalt, at hvis
C. Reinhardt kunne opnå en speciel currency support hos Suzuki, skulle dette komme
Zweirad Technik til gode. Han havde aldrig hørt om dette før, og rabatten på 5 % var
af C. Reinhardts egen lomme, men han lovede at forsøge. Han har aldrig fået anden
rabat hos Suzuki end budgetsum.

Af bilag 4 fremgår ordren på de 713 motorcykler. Det var aftalt, at Zweirad Technik
frit kunne bestemme leveringstidspunktet. Bilag 4 er alene en leveringsplan og ved-
rører ikke produktionstidspunkterne, idet bilag 4 er udarbejdet på en standard formu-
lar. Normalt blev der lagt to måneder til produktionstidspunktet for at beregne leve-
ringstidspunktet. Der stod altid "delivery date" og "production date". Det var ikke
vigtigt, om produktionen først fandt sted i januar 2000 eller senere, for produktionen
af år 2000-modeller var begyndt i september. Der produceres både "minor change"
modeller og helt nye modeller. Førstnævnte kræver kun mindre justeringer af tidlige-
re modeller. Modellerne skifter bogstav for hver årgang, men ingen kan se, om mo-
torcyklen er produceret i februar måned eller i efteråret det forudgående år.

Han skrev telefaxen af 13. december 1999 som et referat af eller en bekræftelse på
aftalen indgået under mødet fredag den 10. december 1999. Han modtog ingen be-
mærkninger hertil fra Zweirad Technik. Den dramatisk kursudvikling på omkring 50
% er udtrykt gennem ordene "severe circumstances". C. Reinhardt kontaktede Suzu-
ki gentagne gange om currency support, men Suzuki svarede, at valutaudviklingen
var importørens problem. Beder man en japansk virksomhed om et skriftligt svar, får
man et skriftligt svar, der svarer til den officielle politik, så man kan ikke bede om
nedslag i prisen ad den vej. Han kender ikke til, at andre har opnået et nedslag i pri-
sen. Valutakursudviklingen resulterede i, at den finske importør måtte ophøre, og den
svenske fik det meget svært. Suzukis datterselskaber fik derimod en bedre behand-


- 18 -

ling. Den i telefaxen omtalte februar-maj produktion angiver konditionerne, hvis
Zweirad Technik ønskede at genbestille. C. Reinhardt forsøgte ikke at skubbe over-
skydende motorcykler fra en tidligere ordre/forecast ind i aftalen.

Han kan ikke huske, for hvilke måneder der var udstedt bankgarantier for de 713 mo-
torcykler, men i brevet af 16. december 1999 henvises der til proforma fakturaer ved-
rørende de 713 motorcykler. Det anførte om vedlagte proforma fakturaer i andet af-
snit vedrørte nogle andre motorcykler, som senere blev afbestilt.

Det svirrede i luften med ordrer, ændringer, forecast, produktionsmåneder og afvi-
gelser fra Suzukis side, så det er en fordelagtig strategi at bestille lidt flere end beho-
vet for at kunne få det nødvendige antal leveret. Der er imidlertid ingen tvivl om, at
de 713 motorcykler er omfattet af den ordre, som omtales i brevet af 12. maj 2000.

Zweirad Technik havde ikke ret til se C. Reinhardts priser hos Suzuki. Sådan har det
været hele tiden, og det samme gælder for andre kunder. Det kan ikke komme på tale
at oplyse om kostpriser til kunder. Alligevel ville Zweirad Technik se indkøbspriser-
ne, men dette blev ikke aftalt under mødet den 10. december 1999. Spørgsmålet var
fremme under mødet og i den efterfølgende korrespondance, og til sidst tilbød han
Dieter Könemann at komme til København og se indkøbspriserne, men det blev der
ikke svaret på.

Zweirad Technik havde altid betalt rettidigt indtil foråret 2000, som adskilte sig fra
andre år, idet C. Reinhardt måtte flere gange rykke for bankgarantier og fik ikke svar
på sine henvendelser. Det havde de aldrig oplevet før. Den manglende betaling
skyldtes formentligt, at priserne var blevet for høje, at Zweirad Technik havde glemt
at kurssikre, eller at Zweirad Technik havde brugt sine Yen på andre køretøjer.
Handlen var formentlig en dårlig forretning for Zweirad Technik.

I juni måned 2000 ophævede han aftalen. C. Reinhardt blev dermed ejer af et stort
varelager. I første halvår af 2000 blev der registreret 768 motorcykler. 75 % af års-
salget sker i første halvår. Om efteråret er der kun et meget lille engrossalg. C. Rein-
hardt har ca. 30 danske forhandlere og kunne have udbudt de 345 motorcykler til hø-
jestbydende, men det ville have medført et endnu større tab. Der findes ingen i Dan-
mark, der kan aftage så store mængder. C. Reinhardt havde i 12-13 år ikke haft andre


- 19 -

kontakter i udlandet end Zweirad Technik, hvilket Zweirad Technik var bekendt
med. På det udenlandske marked var der i 2000 lave prisstigninger på mellem 2 og 4
% hos de japanske datterselskaber, mens de selvstændige forhandlere måtte øge pri-
serne mere. Han ved ikke, hvordan den lave prisstigning hos de japanske dattersel-
skaber blev finansieret. Suzuki har ingen datterselskaber i Danmark. Det lykkedes at
sælge 110 motorcykler i juli måned 2000, hvorefter salget gik i stå. Det pludselige
ekstra varelager betød, at C. Reinhardt tabte 10.000 kr. på salg af sine "egne" motor-
cykler i stedet for en avance. I Tyskland kan man ikke sælge gamle modeller i mod-
sætning til i Danmark, hvor danskerne ikke er forvænte med de sidste nye modeller
og vedligeholder motorcyklerne bedre. Det ville have haft en voldsom negativ ind-
flydelse på dækningssalgspriserne, hvis 2000-modellerne skulle have været solgt i
udlandet i 2001.

C. Reinhardt begyndte salget af de 713 motorcykler i maj måned 2000 og udsendte et
nyhedsbrev den 21. juni 2000. C. Reinhardt forsøgte at gøre motorcyklerne så attrak-
tive som muligt, men ville ikke have fået noget ud af et større markedsføringsfrem-
stød. Motorcyklerne blev solgt til de sædvanlige markedspriser, som fra C. Reinhardt
til forhandleren er uden afgift. C. Reinhardt opnåede den maksimale pris for de 345
motorcykler, som kunne afsættes på det danske marked, og der blev ikke solgt andre
varer med motorcyklerne. C. Reinhardt fik også nogle henvendelser fra udlandet,
hvortil det lykkedes at få solgt en håndfuld af motorcyklerne over de 5 år. En vis di-
skretion var nødvendig for ikke at fremstå som idioter hos Suzuki. Han kendte ikke
til hollandske Van Dike i forvejen, men de købte 4 motorcykler i 2000 efter at have
henvendt sig til C. Reinhardt. Det var usandsynligt, at det var muligt at sælge motor-
cyklerne attraktivt i udlandet, når deres egen grossist i Tyskland ikke kunne sælge
motorcyklerne. Der var ikke mangel på motorcykler i 2000, og salget faldt som følge
af de højere priser. Yamaha kunne klare sig med en almindelig prisstigning, men det
kunne Suzuki ikke.

Revisors opgørelse svarer til C. Reinhardts faktiske tab, bortset fra en mindre regule-
ring af udgiften til lagerleje. Betalingen for opbevaring af motorcyklerne på lagerho-
tellet er variabel. Prisen beregnes efter godsets vægt inklusiv emballage. Opgørelsen
viser det direkte tab ved salget af de 345 motorcykler på det danske marked, som
yderligere spærrede for C. Reinhardts almindelig salg. Det yderligere tab er ikke


- 20 -

medtaget, ligesom udgiften til revisor heller ikke er medtaget i opgørelsen. Den sid-
ste af de 345 motorcykler blev solgt i 2005.

Enghave Motor A/S blev erhvervet i 1999 af Buster Holding A/S, og Enghave Mo-
tor A/S købte nogle af motorcyklerne og videresolgte til forbrugere, men Enghave
Motor A/S blev ikke favoriseret i forhold til andre forhandlere. C. Reinhardt har ikke
detailsalg.

Dieter Könemann har gennem tolk forklaret, at han er uddannet som værktøjsmager
og indenfor handel. Zweirad Technik er et af ham personligt drevet firma, som siden
1982 har importeret motorcykler til salg i Tyskland og i udlandet. Da firmaet vokse-
de, blev driften lagt over i et selskab, som han er direktør for. Europa er et vigtigt
marked for de japanske motorcykelfabrikker, og der er fire japanske producenter og
fire europæiske producenter på markedet. Hvert land har flere importører i form af
både japanske datterselskaber og private importører. Zweirad Technik er parallelim-
portør blandt 5-6 andre i Tyskland. Han importerer alle japanske mærker og til dels
europæiske mærker. Forhandlerne har meget kontakt til hinanden, og der er ingen be-
røringsangst overfor hverken datterselskaberne eller de private importører. Det er
normalt at rette henvendelse til hinanden, hvis man mangler motorcykler.

Fra et salgssynspunkt kan man ikke vælte svingninger i Yenkursen over på forbru-
gerne. Importøren kan enten kurssikre, opkøbe Yen eller få producenten til at under-
støtte importøren for at udligne kurssvingninger. Japanerne fastsætter priserne kvar-
talsmæssigt efter Yennens udvikling, men prisudviklingen følger ikke nøjagtigt kurs-
udviklingen. Han er bekendt med, at Suzuki i 1999-2000 hjalp andre Suzuki importø-
rer under valutauroen med en budgetsum, med afvigende prislister eller ved at gå
over til afregning i Euro. Importører af andre mærker har på lignende måde modtaget
støtte.

Suzukis Y-model er år 2000-modeller, som blev produceret fra 3. kvartal 1999 og
fremefter. Helt nye modeller bliver først produceret i november-februar. Der er for-
skel på en Y-model produceret i 3. kvartal 1999 og en Y-model produceret i 2. kvar-
tal 2000, og han vil foretrække den nyeste model, da det har været muligt at afhjælpe
tekniske mangler og udnytte erfaringer fra den første produktion.


- 21 -

Det danske motorcykelmarked er lille, men med de laveste basispriser. Derfor er det
et godt sted at købe ind. Samarbejdet med C. Reinhardt forløb frem til 1999 således,
at C. Reinhardt lavede et forecast til Suzuki baseret på forretningens omfang i det
forudgående år, og inden for rammerne heraf afgav Zweirad Technik et par måneder
senere til C. Reinhardt sit forecast, som blev placeret i Japan. Når Suzuki havde be-
kræftet, at stykantallet kunne leveres, sendte C. Reinhardt en proforma faktura til
Zweirad Technik, og Zweirad Technik bekræftede ordren og sendte en bankgaranti.
Herefter blev motorcyklerne produceret og leveret. Indtil 3 måneder før produktions-
tidspunktet var det muligt i mindre omfang at øge eller reducere bestillingen. Det var
muligt at ændre farvevalg indtil 2 måneder før produktionen. Motorcyklerne blev le-
veret i Europa 30-60 dage efter produktion i Japan. Zweirad Technik betalte købe-
summen, når motorcyklerne kom ind på C. Reinhardts lager, og bankgarantien blev
returneret. Bestillingerne skete både efter produktions- og leveringstidspunkter, og
begge dele var vigtige for Zweirad Technik. Det var vigtigt at vide, nøjagtigt hvornår
der blev produceret, og både antal og produktionsmåned fremgik af bankgarantien.

Annulleringen i brevet af 3. december 1999 skyldtes, at priserne var blevet for høje
og ikke længere var konkurrencedygtige. Zweirad Technik havde fra kolleger og an-
dre importører fået kendskab til, at der blev givet rabatter fra Japan, hvilket han øn-
skede at forhandle med C. Reinhardt om. Zweirad Technik afbestilte 1.589 motor-
cykler for at få gang i en ny prisforhandling, men C. Reinhardt accepterede ikke an-
nulleringen fuldt ud, da en del af ordren allerede var afgivet. Han forstod på C. Rein-
hardts brev af 6. december 1999, at annulleringen principielt ikke kunne lade sig gøre
på grund af Suzuki, men han vidste, at det var muligt at tale med Suzuki om proble-
merne på markedet. De 1.589 motorcykler vedrørte produktionen fra november 1999
til marts 2000. Zweirad Technik havde stillet bankgarantier i oktober/november må-
neder for produktion i november/december måneder. Da der ikke var klarhed over,
om der var tale om en samlet annullering og en ny bestilling af 714 motorcykler,
mødtes parterne den 10. december 1999. Jesper Reinhardt, Mogens Beier, Mark
Hendersson og han selv deltog. Det blev aftalt, at C. Reinhardt skulle genforhandle
priserne med Suzuki, og hvis der opnåedes den samme prisfordel, som alle andre
havde fået, skulle Zweirad Technik øge den ordre, som Zweirad Technik havde øn-
sket at annullere, til 1.500-1.600 motorcykler. Motorcyklerne var nødvendige for
overhovedet at kunne være på markedet, og C. Reinhardt var hans eneste Suzuki-
leverandør. Han forventede, at der kunne opnås en reduktion af prisen, for han var


- 22 -

klar over, at C. Reinhardt lagde 10 % på listeprisen, og han havde tidligere fået et
prisnedslag på 5 %. Zweirad Technik vidste, at C. Reinhardt fik en budgetsum til det
danske marked, men dette var en generel støtte, for Suzuki var bekendt med, at Zwei-
rad Technik købte ind gennem C. Reinhardt. Endvidere havde han kontakter til Su-
zuki og vidste, at Suzuki kunne give C. Reinhardt bedre priser. Både budgetsum og
currency support er strategiske rabatter til reduktion af standardpriserne. Suzuki har
mulighed for at give særlige rabatter på de modeller, hvor udviklingsomkostningerne
er afskrevet. De forskellige muligheder for at opnå bedre priser blev drøftet den 10.
december 1999, og konklusionen var, at C. Reinhardt skulle rette henvendelse til Su-
zuki. Han var ligeglad med, hvordan rabatten fremkom, det var op til C. Reinhardt.

Zweirad Technik ønskede at nydefinere ordren af motorcykler, og da priserne for
1999 lå fast, bestilte han 713 motorcykler, som skulle produceres og leveres i 2000.
Produktionsmånederne blev aftalt med oversigten (bilag 4), som blev sendt den 10.
december 1999 om aftenen. Parterne indgik en aftale den 10. december 1999. Zwei-
rad Technik stillede bankgarantier for de kommende 3 produktionsmåneder, januar-
marts, i overensstemmelse med aftalen og bilag 4. C. Reinhardt reagerede ikke på bi-
lag 4 eller bankgarantierne, som indeholdt oplysning om produktionsmåneder. Mo-
torcyklerne skulle leveres i månederne marts-juli. Det var Zweirad Techniks opfattel-
se, at motorcyklerne skulle være produceret i januar/februar-maj måneder og ikke
september 1999­januar 2000. Dette var væsentligt af hensyn til produktets kvalitet,
og fordi der i 2000 kunne blive tale om lavere priser. Der var tale om en helt ny be-
stilling den 10. december 1999, og først i slutningen af andet kvartal 2000 blev han
klar over, at C. Reinhardt ville levere motorcykler produceret i september 1999-
januar 2000.

C. Reinhardts brev af 13. december 1999 stemte ikke overens med bilag 4 med hen-
syn til produktionstidspunkterne. Zweirad Technik reagerede ikke på telefaxen, fordi
Mark Hendersson var på ferie. Mark Hendersson var ansvarlig for importen. De hav-
de talt med C. Reinhardt om, at Mark Hendersson gik på ferie, og det var derfor, at
bilag 4 blev sendt samme dag, så aftalen fik gyldighed. Da C. Reinhardt meddelte, at
det ikke var muligt at opnå bedre priser, fortolkede han det således, at forhandlingen
ikke var tilendebragt. 1999 var afsluttet, men for 2000 var der stadig mulighed for at
forhandle med Suzuki, og han havde tillid til, at parterne ville nå til enighed om pri-
serne. Det var utænkeligt, at det ikke skulle være muligt at få bedre priser, for der var


- 23 -

en budgetsum for år 2000, og han var ligeglad med, hvad man kaldte det. Da det stod
klart, at det ikke var muligt at komme til en løsning, undlod han at åbne bankgaranti-
en for april, men han aftog dog nogle motorcykler, fordi Zweirad Technik havde
brug for dem. Efterspørgslen var steget, fordi udbuddet var mindre. Zweirad Technik
ville nemt kunne have solgt motorcykler indkøbt til markedssvarende priser. Zweirad
Technik havde ingen likviditetsproblemer, og bankgarantien for april produktionen
af 550 motorcykler var klar, men han ønskede at presse for at få bedre priser.

Zweirad Technik bad i januar måned 2000 C. Reinhardt om at dokumentere sine ind-
købspriser eller dækningsbidrag. Listepriserne var tilgængelige for alle, og der var
derfor grund til at tro, at C. Reinhardt fik bedre priser. Han ved ikke, om spørgsmålet
blev drøftet i december 1999, men Zweirad Technik afgav ordren under forbehold af,
at Zweirad Technik ville få bedre priser. Han foreslog af diplomatiske hensyn ikke,
at de på stedet skulle regne prisfaldet ud, og det stod ikke helt klart, om C. Reinhardt
allerede havde fået budgetsum for 1999 og 2000, eller om der stadig var mulighed
for forhandling med Suzuki. Derfor lod han spørgsmålet stå åbent i tillid til, at Zwei-
rad Technik på en eller anden måde ville komme til at nyde godt af fordelen. C.
Reinhardt afviste gennem 5 måneder at fremlægge indkøbspriserne, og han reagerede
ikke på invitationen i brevet af 12. maj 2000, da han havde mistet tilliden til C. Rein-
hardt og ikke var sikker på, at C. Reinhardt ville fremlægge det samlede materiale.
Der kunne gemme sig rabatter i kreditnotaer m.v. I maj 2000 afgav Zweirad Technik
ordre på 230 motorcykler produceret i 1999/2000, selv om han på dette tidspunkt var
blevet klar over, af de 713 motorcykler var produceret før februar måned 2000, men
han håbede stadig på, at det var muligt at opretholde forbindelsen med C. Reinhardt
og opnå en rabat på 2-3 %.

C. Reinhardt kunne have solgt motorcyklerne uden tab, hvis avancespillerummet
blev reduceret. Der var aftagere i hele Europa, og motorcyklerne kunne have været
returneret til Japan. De omregnede danske nettopriser ville have givet enhver impor-
tør lyst til at købe. Nettoprisen er prisen før afgifter, som de fremgår af nyhedsbrevet
af 21. juni 2000. De danske forhandlere fik imidlertid forbud mod at eksportere mo-
torcyklerne. Zweirad Technik ville ikke købe til Yenprisen, men gerne til indkøbspri-
sen til danske forhandlere uden punktafgifter og inklusiv budgetsum. C. Reinhardt
kan indregne budgetsummen i det samlede salg til både det danske marked og eks-
portmarkedet. Havde C. Reinhardt reduceret prisen i Yen med 2-3 %, ville motorcyk-


- 24 -

lerne kunne have været solgt på det tyske marked. C. Reinhardt ville kun lide et tab,
hvis der ikke var nogen fortjeneste.

Zweirad Technik har gode kontakter til danske forhandlere og har fået at vide af
dem, at der blev udarbejdet pakketilbud med hjelme, olie m.v. i forbindelse med C.
Reinhardts dækningssalg. Der var ingen fortjeneste på salget af motorcykler, fortje-
nesten lå på tilbehøret. Zweirad Technik ønsker dog ikke at indkalde danske importø-
rer som vidner for ikke at ødelægge forholdet mellem importør og forhandlere på det
danske marked.

Zweirad Technik modtog proforma fakturaer vedrørende de bestilte motorcykler. C.
Reinholdt oplyste, at der var problemer med at annullere tidligere ordrer, men Zwei-
rad Technik var ikke klar over, hvor meget C. Reinhardt havde bestilt til sit hjem-
memarked. Zweirad Technik var af den opfattelse, at de "gamle" 713 motorcykler
måtte gå til det danske hjemmemarked, og Zweirad Technik kunne bestille nogle
nye. Dette udtrykkes i brevet af 5. maj 2000. Når det af brevet fremgår, at mødet den
10. december 1999 var en hjælp til C. Reinhardt - "to help you out", er forklaringen,
at C. Reinholdt tidligere havde oplyst, at der var problemer med at afsætte motorcyk-
lerne, og det stod ham klart, at C. Reinhardt havde fået bedre priser i 2000 i forhold
til 1999.

Mark Henderson har gennem tolk forklaret, at han i dag er selvstændig forhandler
af Kawasaki motorcykler. Der er forskel på priserne i Danmark og i resten af Europa,
men han har ikke et indgående kendskab til importørernes priser til forhandlerne
rundt om i Europa. Han vil kunne indkøbe visse modeller billigere i Danmark.

I 1994 fik han ansvaret for indkøb og salg, herunder import- og tolddokumenter, hos
Zweirad Technik. Arbejdet omfattede forecast og bestilling af motorcykler hos C.
Reinhardt. Zweirad Technik er både grossist og detailforhandler af motorcykler, men
var dengang ikke i top 10 over Europas største motorcykelforhandlere. Hvis C. Rein-
hardt ikke kunne levere det præcise antal eller de præcise farvekombinationer, talte
de om det og udlignede forskellen på en eller anden måde. Hvis det var centrale krav
eller vigtige modeller, stod Zweirad Technik fast på sin ordre. Generelt var der to pa-
rametre ved bestilling af motorcykler: produktions- og leveringstidspunkt, men med
den begrænsning, at det skulle være muligt. Bestillingen havde betydning for Zwei-


- 25 -

rad Techniks finansieringsbudget og leveringssituation. Ved bestillinger var produk-
tionstidspunkterne ønskede, men ikke altid mulige. Zweirad Techniks fleksibilitet
med hensyn til den nøjagtige levering modsvaredes af en fleksibilitet hos C. Rein-
hardt. Forholdet mellem parterne var åbent, og det var muligt at mindske/øge ordrer-
ne. Zweirad Technik forudbetalte eller stillede en bankgaranti på grundlag af en pro-
forma faktura. Banken benyttede en standardformular ved udstedelse af garantien.

Han deltog i mødet den 10. december 1999 med Jesper Reinhardt, Mogens Beier og
Dieter Könemann. Baggrunden for mødet var en ændret situation for levering af
2000-modellerne, idet Yennen havde udviklet sig negativt for importørerne. Parterne
indgik en aftale under mødet. For de motorcykler, som ikke kunne afbestilles, udar-
bejdede parterne om aftenen en plan (bilag 4) for leveringstidspunkter. De 713 mo-
torcykler kunne ikke afbestilles og var en endelig ordre. Han udarbejdede bilag 4 ved
at udfylde en standardformular for bestilling af motorcykler, hvori der er angivet
produktionstidspunkter. For de 713 motorcykler var produktionstidspunktet uden be-
tydning. Under mødet blev det nævnt, at Zweirad Technik ville se fakturaerne fra
Suzuki til C. Reinhardt, således at Zweirad Technik fik mulighed for at se de nye re-
ducerede priser som følge af valutaproblemet. Parterne indgik en mundtlig aftale om,
at Zweirad Technik på forespørgsel kunne se fakturaerne, hvis Zweirad Technik øn-
skede at se fakturaerne, men dette gjaldt kun, hvis C. Reinhardt opnåede lavere priser
hos Suzuki. Han ved ikke, om det lykkedes at opnå lavere priser.

Yennen havde udviklet sig meget i 1999, og Zweirad Technik opnåede støtte på an-
dre mærker. Zweirad havde den 10. december 1999 stor tiltro til, at C. Reinhardt
kunne opnå bedre priser, hvilket også skal ses i sammenhæng med parternes langva-
rige og gode samarbejde.

Zweirad Technik besvarede ikke brevet af 13. december 1999. Han havde juleind-
købsferie og husker ikke, hvornår han var tilbage på arbejde igen, men han så brevet
efterfølgende. Han ved ikke, hvorfor Zweirad Technik ikke reagerede.

Hakon Rønn Jensen har forklaret, at han er statsautoriseret revisor i Andersen Hü-
bertz Kirkhoff, som har været revisor for C. Reinhardt gennem mange år. I foråret
2001 fik han i forbindelse med gennemgang af lagerbeholdningen under den almin-
delige revision af regnskabet øje på en stor mængde motorcykler på lager. Han fik


- 26 -

historien om uoverensstemmelserne med Zweirad Technik og blev bedt om at opgøre
C. Reinhardts tab.

Han har løbende udarbejdet bilag 77 fra 2001 til den sidste motorcykel blev solgt i
2005. Det er en opgørelse af tabet vedrørende de 713 motorcykler. Opgørel-
sen/ordren er opdelt på model og farve i første kolonne. Det samlede antal erstat-
ningsberettigede enheder er opgjort til 345. Opgørelsen viser, at Zweirad Technik i
sommeren 2000 manglede at aftage 430 motorcykler, hvoraf de fleste var ankommet
til C. Reinhardt på det tidspunkt, hvor aftalen blev hævet. Alle var faktureret, og 398
var gjort klar, men ikke leveret på grund af manglende betaling. Dette tog han ud-
gangspunkt i og fulgte hver enkel motorcykel. Gennemgangen viste, at 345 ikke af-
hentede motorcykler var omfattet af ordren. Nogle gange var der kommet færre hjem
end bestilt, og andre gange var der angivet for mange i fakturaerne til Zweirad Tech-
nik. Kolonnen længst til højre er afstemning. Opgørelsen omfatter således kun det
antal motorcykler, som med 100 % sikkerhed var omfattet af bestillingen og klar til
levering.

De følgende sider er de underliggende bilag til opgørelsen. Hver enkelt motorcykel
er fulgt ved hjælp af stelnummer. Lagerlejen er en variabel omkostning og opgøres
efter ton pr. døgn. Han har beregnet enhedernes vægt og antal dage på lager og med-
taget udgiften i opgørelsen. Denne er opgjort efter prisen i 2001 på 4,57 kr. pr. døgn,
og opgørelsen indeholder derfor en mindre unøjagtighed, da priserne varierede gen-
nem perioden. Omkring halvdelen af motorcyklerne var på lageret indtil 31. decem-
ber 2000 og er medtaget med 17 øre pr. ton pr. døgn for meget. I runde tal betyder
dette, at lagerlejen er medtaget med ca. 1.600 kr. for meget.

Han har gennemgået købsordrer, købsfakturaer, følgesedler, specifikationer, stelnum-
re og salgsfakturaer. Fragten er ikke medtaget. Han har ikke kunnet se, hvad der var
bestilt til henholdsvis det danske og det tyske marked. Nogle af modellerne blev kun
solgt på det tyske marked, mens andre modeller blev solgt på begge markeder. Be-
stillingen hos Suzuki sker samlet. Efter ankomsten af et parti motorcykler blev der i
løbet af en uge udarbejdet og sendt faktura til Zweirad Technik. Han har ikke doku-
mentation for, hvornår de 713 motorcykler kom til Danmark.


- 27 -

Han har udarbejdet erklæringen af 29. april 2004. Budgetsummen blev effektueret på
den måde, at de pågældende enheder blev indkøbt til en lavere pris end prislisten. C.
Reinhardt havde anmodet om en budgetsum fordelt på 607 motorcykler, men Suzuki
fordelte summen på 800 enheder, som alle blev afsat på det danske marked. De fleste
af disse var modeller, som ikke blev solgt i Tyskland. Salget af motorcykler i Dan-
mark oversteg antallet omfattet af budgetsum.

Han kan ikke huske, om C. Reinhardt havde kurssikret, eller om der i C. Reinhardt
regnskab er større valutaposter. Yenkursen i opgørelsen er fra den dag, hvor aftalen
blev ophævet.

Han er også revisor for Enghave Motor A/S, og dette firmas bruttofortjeneste afveg
ikke fra det normale i perioden for dækningssalget.

Parternes synspunkter

C. Reinhardt har gjort gældende, at parterne den 10. december 1999 indgik en bin-
dende aftale om køb af motorcykler, og at C. Reinhardt var berettiget til at hæve afta-
len, da Zweirad Technik misligholdt ved ikke at betale. Baggrunden for Zweirad
Techniks misligholdelse var muligvis Yen-kursens udvikling i sidste halvdel af 1999,
efter Zweirad Technik havde købt 1.589 motorcykler.

Da Zweirad Technik annullerede ordren i begyndelsen af december 1999, forsøgte C.
Reinhardt at imødekomme Zweirad Technik så langt som muligt, og under mødet
den 10. december 1999 indgik parterne en bindende aftale om levering af 713 motor-
cykler, som reducerede ordren på 1.589 motorcykler. Efter aftalen skulle Zweirad
Technik stille bankgarantier, og C. Reinhardt gav tilsagn om, at Zweirad Technik
ville få andel i eventuelle prisnedsættelser fra Suzuki. Hvis Yennen faldt, skulle pri-
sen dog stige. C. Reinhardt nedskrev aftalen den 13. december 1999 og sendte den til
Zweirad Technik, som ikke reagerede på indholdet, hvorfor skrivelsen må anses for
at stemme overens med den indgåede aftale.

Zweirad Technik betalte ikke for april 2000 leverancen. C. Reinhardt sendte flere
meddelelser om, at aftalen ville blive hævet, hvis der ikke skete betaling, og rykkede


- 28 -

for bankgaranti for juli måned, men Zweirad Technik fremkom ikke med et relevant
svar. C. Reinhardt var følgelig nødsaget til at hæve aftalen den 19. juni 2000.

CISG finder anvendelse på forholdet, og ophævelsen er hjemlet i artikel 73, stk. 2. C.
Reinhardt havde 3 gange gjort det klart, at Zweirad Technik måtte tilkendegive sin
vilje til at overholde aftalerne. Uden svar herpå havde C. Reinhardt al mulig grund til
at frygte væsentlig misligholdelse også for fremtidige leveringer. "God grund" er ef-
ter bestemmelsen tilstrækkeligt til ophævelse.

Artikel 64, stk. 1, giver hjemmel for en sælger til at ophæve en aftale om ikke-
successiv levering, når der foreligger væsentlig misligholdelse, eller hvis køber efter
udløbet af en af sælger fastsat frist ikke opfylder sine forpligtelser. C. Reinhardt fast-
satte forgæves frister for betaling og bankgarantistillelse. En del af en købers forplig-
telser er at betale og stille sikkerhed, jf. artikel 54.

Der er derfor hjemmel til ophævelsen af såvel den samlede leverance som af de en-
kelte leverancer.

Zweirad Technik er under sagen fremkommet med en række indsigelser, som må an-
ses for efterrationaliseringer. Zweirad Technik mener blandt andet, at C. Reinhardt
handlede svigagtigt ved ikke under mødet den 10. december 1999 at oplyse, at mo-
torcyklerne allerede var produceret. Mødet den 10. december 1999 handlede om at
finde en løsning på ordren på 1.589 motorcykler, og Zweirad Technik var fuldt ud
bekendt med, at motorcyklerne i et vist omfang var produceret. Det er nævnt flere
steder, herunder i C. Reinhardts brev af 13. december 1999, at det drejede sig om
september-januar produktionerne. Zweirad Technik protesterede ikke over dette og
havde selv opfattelsen af, at de hjalp C. Reinhardt, jf. brevet af 5. maj 2000 fra Zwei-
rad Technik. Zweirad Technik betalte da også for nogle af leverancerne.

Med hensyn til Zweirad Techniks anbringende om, at brevet af 13. december 1999 er
udtryk for uoverensstemmende accept, henvises der til Mark Henderssons forklaring
om, at de produktionstidspunkter, som var angivet i leveringsoversigten, var uden be-
tydning. Der var tale om fortrykte datoer i et standardskema. Leveringsplanen blev
anvendt som likviditetsbudget for Zweirad Technik og som grundlag for bankens ga-
rantistillelse. I brevet af 3. maj 2000 udtrykte Zweirad Technik, at de var klar over


- 29 -

produktionstidspunkterne. Zweirad Technik protesterede ikke over produktionstids-
punkterne.

C. Reinhardt har ikke misligholdt aftalen:

- Forhandlingerne med japanerne var ikke skriftlige, men foregik ved at "lægge føle-
re ud" og holde møder. Jesper Reinhardt forventede ikke, at der var yderligere rabat-
ter at få hos japanerne, og i andre lande måtte importørerne lukke. C. Reinhardt hav-
de ingen interesse i at modarbejde lavere priser, selv om rabatten kom Zweirad
Technik til gode. Det fremgår af Hakon Rønn Jensens erklæringer og forklaring, at
der ikke blev udbetalt anden rabat end budgetsummen, som ikke kom Zweirad Tech-
nik til gode, da denne alene var beregnet til det danske marked. Dieter Könemann har
forklaret om sit indgående kendskab til rabatter og budgetsummen, men det fremgår
ikke af korrespondancen, at Zweirad Technik mente sig berettiget til en del af
budgetsummen. Det eneste, Dieter Könemann havde i tankerne, var valutasituationen
og kompensation herfor. C. Reinhardt gjorde sit for at afbøde virkningerne af den hø-
je Yenkurs. C. Reinhardt oplyste den 12. maj 2000 om budgetsummen, og at det ikke
var lykkedes at opnå lavere priser. Zweirad Technik reagerede ved at købe yderligere
motorcykler.

- Der fremgik intet i aftalen om, at Zweirad Technik skulle have indsigt i C. Rein-
hardts indkøbspriser. Dieter Könemann forklarede, at han ikke kunne huske dette
nærmere. En eventuel aftale herom endvidere blev opfyldt ved telefaxen af 12. maj
2000.

- C. Reinhardt har bedt Zweirad Technik om nærmere at redegøre for, at C. Rein-
hardt skulle have krævet bankgarantier i videre omfang end aftalt. Dette er ikke be-
svaret. Dieter Könemann har derimod forklaret, at Zweirad Technik uberettiget tilba-
geholdt bankgarantier som pression for lavere priser.

C. Reinhardt har opgjort sit tab meget forsigtigt. Efter CISG artikel 74 har C. Rein-
hardt krav på positiv opfyldelsesinteresse. Tabet er opgjort til forskellen mellem den
pris, som Zweirad Technik skulle have betalt, og den opnåede pris ved dækningssal-
get. Alle fakturaer ved dækningssalget er fremlagt. Udgiften til lagerleje er beregnet
efter motorcyklernes vægt, og der er ikke gjort indsigelse mod vægtangivelserne. Ef-


- 30 -

ter Hakon Rønn Jensens vidneforklaring må revisors opgørelse, der er udarbejdet på
grundlag af købs- og salgsfakturaerene lægges til grund. C. Reinhardt har reduceret
kravet med 6.500 kr. på grund af en mindre regnefejl. Der er ikke taget hensyn til, at
5 motorcykler afveg farvemæssigt fra ordren, da farvevariationer var fuldt accepteret
i parternes samhandel. Opgørelsen omfatter alene de motorcykler, som med sikker-
hed var på lageret.

C. Reinhardt har så vidt muligt begrænset tabet. CISG artikel 75 kræver ikke, at
dækningssalget sker gennem mægler. De opnåede salgspriser kan ikke kritiseres.
Nogle motorcykler blev solgt længe efter ophævelsen, idet dumpning af markedet
måtte undgås, og til de højest opnåelige priser. C. Reinhardt havde ingen afsætnings-
kanaler i udlandet, Yennen faldt ikke, forårssæsonen var ved at være forbi, og dæk-
ningssalget må under disse omstændigheder anses for fuldt forsvarligt. C. Reinhardt
havde ikke eget detailsalg, men afhændede en del af motorcyklerne til Enghave Mo-
tor A/S. Fortjenesten ved videresalget ligger i Enghave Motor A/S og er opgjort i er-
klæring af 2. november 2004. Uanset koncernforholdet favoriserede C. Reinhardt ik-
ke på nogen måde Enghave Motor A/S.

Kravet skal forrentes fra den 27. marts 2000 i henhold til CISG § 78, hvorefter der
kan beregnes renter fra forfaldstid og ikke fra sagsanlægget. Det gøres gældende, at
betalingsanmodningen den 27. marts 2000 udløste renter, og det samlede krav kan
indeholdes i købesummen. Subsidiært kræves rente fra de løbende betalingsanmod-
ninger den 27. marts 2000, den 1. april 2000, den 12. juni 2000 og den 13. juni 2000.
Mere subsidiært kræves rente af det samlede beløb fra ophævelsen den 19. juni 2000.
Mest subsidiært kræves rente fra sagens anlæg den 9. april 2002 og fra forhøjelserne
af sagsbeløbet den 29. august 2003 og 23. september 2005.

Zweirad Technik har gjort gældende, at C. Reinhardt misligholdt aftalen.

C. Reinhardts nyhedsbrev vedrørende dækningssalget viser, at C. Reinhardt fordrejer
de faktiske kendsgerninger. Dette gjorde C. Reinhardt også over for Zweirad Technik
i forbindelse med aftalen om de 713 motorcykler. C. Reinhardt havde stor interesse i
aftalen, da C. Reinhardt var brændt inde med et parti motorcykler, fordi C. Reinhardt
havde afgivet ordre til Suzuki, inden den endelige og bindende bestilling fra Zweirad
Technik forelå. Problemet opstod, da de af Zweirad Technik afgivne forecast ikke


- 31 -

holdt, hvilket muligvis skyldtes Yennens udvikling. C. Reinhardt indrømmede selv
dette i brevet af 12. maj 2000.

Parternes mangeårige samhandelsforhold er vigtig for forståelsen af problemstillin-
gen. Det var et fleksibelt og for begge parter givtigt samhandelsforhold. Som forkla-
ret af Mark Hendersson var det muligt at ændre bestillingerne, og parterne var ind-
stillet på at hjælpe hinanden, hvis der var for få eller for mange motorcykler. Bestil-
lingssystemet var grundlæggende knyttet op på produktionsmånederne, og ordrerne
gik på motorcykler til givne produktionstidspunkter. En bestilling afgivet i september
måned vedrørte motorcykler, som skulle produceres i november måned. Denne prak-
sis kunne ikke ændres ensidigt eller uden særskilt meddelelse. Det er dokumenteret i
sagens bilag, at produktionsmånederne var det centrale, både mellem Zweirad Tech-
nik/C. Reinhardt og mellem C. Reinhardt/Suzuki. C. Reinhardt meddelte hverken
forud for eller under mødet den 10. december 1999, at handlen angik allerede produ-
cerede motorcykler. Zweirad Technik havde en berettiget forventning om, at bestil-
ling af motorcykler var til fremtidig produktion, og at det var muligt at afbestille mo-
torcykler. Andre motorcykelproducenter ydede rabat på grund af Yennens udvikling,
og Zweirad Technik havde også en berettiget forventning om, at der kunne opnås ra-
bat gennem C. Reinhardt, jf. brevet af 30. september 1999. C. Reinhardt svarede
imidlertid ikke herpå, men spurgte kun til, hvorfra oplysningerne om rabat stamme-
de, hvilket Zweirad Technik besvarede den 5. oktober 1999.

Det skabte usikkerhed i forholdet mellem parterne, at C. Reinhardt ikke gav eller op-
nåede rabat til Zweirad Technik, og dette var grundlaget for afbestillingen den 3. de-
cember 1999. Zweirad Technik havde på dette tidspunkt ingen oplysninger om, at
der var produktionsproblemer i Japan, eller at C. Reinhardt allerede havde afgivet
ordrer på grundlag af forecast. C. Reinhardts problem var, at Zweirad Technik øn-
skede at annullere produktionen for januar-marts måneder, for hvilke måneder Zwei-
rad Technik ikke havde afgivet bindende ordre endnu, men for hvilke måneder C.
Reinhardt havde bestilt. Det lykkedes for C. Reinhardt at afbestille disse 1.589 mo-
torcykler, men ikke 713 andre og allerede producerede motorcykler. C. Reinhardt til-
bød den 6. december 1999 at levere 713 motorcykler, men det fremgik ikke, at der
var tale om allerede producerede motorcykler. Henvisningen i brevet til de 1.589 mo-
torcykler er til Zweirad Techniks forecast. De 713 motorcykler blev tilbudt Zweirad
Technik imod annullering af de 1.589 motorcykler. Det lykkedes således C. Rein-


- 32 -

hardt at undgå at brænde inde med 1.589 og 713 motorcykler på bekostning af, at
Zweirad Technik aftog 713 gamle motorcykler. Produktionstidspunktet er imidlertid
af stor betydning i udlandet. Leveringsoversigten af 10. december 1999 bestyrker, at
aftalen angik motorcykler til fremtidig produktion. Mark Henderssons forklaring var,
at produktionstidspunktet var uden betydning for de motorcykler, som ikke blev af-
bestilt. Ifølge brevet af 13. december 1999 var det alene produktionen i januar måned
2000 i alt 129 motorcykler, som ikke kunne afbestilles, mens produktionen i februar-
maj måneder kunne afbestilles. Produktionstidspunktet var derfor alene uden betyd-
ning for januarproduktionen. C. Reinhardt bestred ikke produktionstidspunkterne i
leveringsplanen, men leverede noget andet. Det var således C. Reinhardt, der først
misligholdt aftalen. C. Reinhardt ville opfylde aftalen med gamle motorcykler, og
Zweirad Technik var berettiget til at nægte at modtage disse.

C. Reinhardts brev af 13. december 1999 er ikke et aftaledokument, men alene en in-
dikation af aftalen fra mødet. Det er ikke et udtryk for enighed om indholdet, at
Zweirad Technik ikke reagerede. Mark Hendersson var på ferie den 13. december
1999, og Dieter Könemann er dårlig til engelsk. Disse særlige omstændigheder gjor-
de, at Zweirad Technik ikke reagerede, men det medfører ikke, at brevet er udtryk for
aftalen. Derimod burde C. Reinhardt have reageret over telefaxen af 10. december
1999, hvis C. Reinhardt ikke var enig i de anførte produktionstidspunkter.

Under mødet den 10. december 1999 blev det aftalt, at C. Reinhardt aktivt skulle sø-
ge at opnå bedre priser hos Suzuki, jf. brevet af 13. december 1999. Zweirad Technik
lagde stor vægt på prisen, og disse drøftelser ville ikke have givet mening, hvis der
var tale om allerede producerede motorcykler. Jesper Reinhardt har forklaret, at han
ikke regnede med bedre priser, men dette var ikke, hvad der blev stillet i udsigt. Je-
sper Reinhardt vidste imidlertid, at budgetsummen allerede var forhandlet på plads,
og at det var gamle motorcykler, han solgte. C. Reinhardt har på trods af opfordring
ikke dokumenteret, at han levede op til forpligtelsen til at søge bedre priser. Jesper
Reinhardt har forklaret, at dette skete mundtligt, da en sådan forespørgsel var ud-
sigtsløs, hvis den kom skriftligt, men i breve af 23. juli 1999 og 24. september 1999
havde C. Reinhardt ingen betænkeligheder ved skriftligt at bede Suzuki om lavere
priser eller højere tilskud. C. Reinhardt opnåede bedre priser i form af budgetsum,
som ifølge Hakon Rønn Jensens erklæring var allokeret til motorcykler beregnet til


- 33 -

det udenlandske marked. C. Reinhardt var ikke berettiget til at omfordele budget-
summen.

Det var aftalt, at Zweirad Technik skulle have adgang til at se C. Reinhardts ind-
købspriser, hvilket Zweirad Technik har refereret til i næsten al korrespondance. I
brev af 12. maj 2000 indrømmede C. Reinhardt, at Zweirad Technik "maybe" havde
fået denne adgang. Mark Hedersson har forklaret, at dette blev aftalt. Dieter Köne-
mann kunne også huske aftalen, men ikke præcis hvornår den blev indgået. Der var
tale om en vigtig og naturlig mulighed for Zweirad Technik, da Zweirad Technik af-
tog ca. 50 % af C. Reinhardts omsætning. Prisfastsættelsen var af stor betydning på
grund af Yennen, og uden disse oplysninger ville C. Reinhardt kunne fastsætte pri-
serne helt arbitrært. C. Reinhardt opfyldte ikke denne centrale bestemmelse, men til-
bød først i maj måned, at Dieter Könemann kunne komme til København. Dette var
ikke tilstrækkeligt, da det væsentligste foregik i perioden forud herfor.

Det gøres gældende, at C. Reinhardt misligholdt aftalen ved ikke at rette henvendelse
til Suzuki, ved ikke at levere den aftalte dokumentation og ved ikke at lade budget-
summen komme Zweirad Technik til gode. Zweirad Technik fortsatte med at aftage
motorcykler, hvorfor der ikke er tale om anticiperet misligholdelse, som kunne be-
grunde en ophævelse fra C. Reinhardts side.

Zweirad Technik havde ikke mulighed for at reagere, før sandheden om, at der blev
leveret gamle motorcykler, gik op for dem. Parterne havde forskellige opfattelser af
aftalen, og under alle omstændigheder er der derfor tale om uoverensstemmende ac-
cept. Brevet af 6. december 1999 indeholdt C. Reinhardts tilbud uden anførsel om, at
der var tale om gamle motorcykler. Zweirad Techniks accept blev udtrykt under mø-
det og/eller i leveringsplanen. C. Reinhardt forholdt sig ikke til de oplyste produkti-
onstidspunkter i leveringsplanen, og Zweirad Technik accepterede ikke det nye til-
bud.

Parternes forskellige forudsætninger må føre til, at aftalen er ugyldig på grund af svig
og urigtige forudsætninger. C. Reinhardt oplyste primo december 1999, at 1.589 mo-
torcykler, som var omfattet af Zweirad Techniks forecast, ikke kunne afbestilles,
men dette var alligevel tilfældet med undtagelse af januarproduktionen, jf. brevet af
13. december 1999. C. Reinhardt påtog sig at opnå bedre priser hos Suzuki, men Je-


- 34 -

sper Reinhardt troede ikke på, at det var muligt, for han vidste, at budgetsummen var
forhandlet på plads. C. Reinhardt oplyste ikke om produktionsvanskelighederne hos
Suzuki, eller at de 713 motorcykler var gamle. Det var illoyalt at tilbageholde oplys-
ningerne.

C. Reinhardt var forpligtet til at begrænse tabet ved at foretage "reasonable messu-
res" og har bevisbyrden herfor. Nyhedsbrevet er for lidt, og en enkelt e-mail kunne
have fået motorcyklerne ud på markedet i hele Europa. Revisoropgørelsen viser, at
der er stor forskel på tabet ved salg i udlandet i forhold til salg i Danmark, og C.
Reinhardt burde have søgt motorcyklerne solgt på hele det europæiske marked. Det
er ikke dokumenteret, at tabsbegrænsingspligten er opfyldt.

Revisoropgørelsen er ensidigt udarbejdet, og efter Hakon Rønn Jensens forklaring
mangler der dokumentation for sammenhængen mellem de 713 bestilte motorcykler
og de motorcykler, der faktisk blev leveret. Hvis 52 % af ordren aldrig kom frem,
som det skete tidligere i samhandelsforholdet, jf. korrespondancen den 20. september
1999, kan C. Reinhardt ikke kræve den fulde positive opfyldelsesinteresse.

Det fremgår af revisors opgørelse, at der blev leveret andre farver end bestilt. I alt er
der fejlleverancer for 174.728 kr., og det skal ikke erstattes. Fortjenesten i Enghave
Motor A/S på 71.170 kr. kan ikke medtages to gange. Lagerlejen er endvidere op-
gjort for højt med 1.600-3.300 kr. ifølge Hakon Rønn Jensen. En eventuel erstatning
må endvidere nedsættes på grund af egen skyld.

Renter kan ikke kræves forud for sagsanlægget. CISG regulerer ikke tidspunktet for
beregning af renter, og dette må afgøres efter forholdets natur. Renter kan ikke be-
regnes før forfaldstid, og C. Reinhardt har subsidiært påberåbt, at kravet blev konver-
teret til et erstatningskrav ved aftalens ophævelse.

Rettens begrundelse og resultat

Der er enighed om, at parterne indgik en bindende aftale den 10. december 1999 om
køb af 713 motorcykler. Det kan endvidere lægges til grund, at prisen for motorcyk-
lerne var omfattet af en 5 % rabat, som var omtalt af Zweirad Technik i telefax af 28.
oktober 1999 og i C. Reinhardts prisliste af samme dato for år 2000-modeller.


- 35 -


C. Reinhardt forpligtede sig til at undersøge, om det var muligt at opnå yderligere ra-
batter fra Suzuki henset til udviklingen af Yennen. Efter Jesper Reinhardts forklaring
og den skriftlige korrespondance mellem parterne må det lægges til grund, at dette
blev undersøgt, men uden positivt resultat. Det findes sædvanligt, at forespørgsler af
den karakter til et japansk selskab foregår mundtligt. Der er ikke grundlag for at an-
tage, at C. Reinhardt på anden vis havde forpligtet sig til yderligere rabatter, eller at
Zweirad Technik var berettiget til en andel af den budgetsum, som var beregnet til
salget af motorcykler på det danske marked.

Det fremgår ikke af telefaxen af 13. december 1999, at C. Reinhardt havde forpligtet
sig til at dokumentere sine indkøbspriser hos Suzuki, og Zweirad Technik gjorde ik-
ke indsigelse overfor den i telefaxen indeholdte beskrivelse af parternes aftale. Selv
om adgang for en kunde til at få indsigt i indkøbspriserne må anses for meget usæd-
vanligt, må det efter Dieter Könemanns og Mark Henderssons forklaringer lægges til
grund, at spørgsmålet blev drøftet og aftalt den 10. december 1999, dog forudsatte
udleveringen af dokumentationen, at C. Reinhardt opnåede en rabat hos Suzuki. Det-
te var ikke tilfældet, men C. Reinhardt tilbød desuagtet at lade Dieter Könemann
gennemse indkøbspriserne på forretningsadressen i København. Retten finder heref-
ter ikke, at Zweirad Technik var berettiget til at betinge betaling af købesummen af
dokumentation for C. Reinhardts indkøbspriser.

Zweirad Technik var forpligtet til at aftage 713 motorcykler til listeprisen fratrukket
5 %, og det er herefter spørgsmålet, om C. Reinhardt foretog kontraktmæssig leve-
ring.

Der er ikke nærmere redegjort for indholdet af aftalen af 10. december 1999 om køb
af 713 motorcykler for så vidt angår modeller og farvekombinationer. Mindre farve-
afvigelser blandt de 345 motorcykler, der er omfattet af erstatningskravet, må efter
de foreliggende oplysninger og parternes praksis ved samhandlen anses for kon-
traktmæssig levering og kan ikke danne grundlag for at hæve aftalen. Tilbage er
spørgsmålet om, hvornår motorcykler skulle være produceret.

Det kan lægges til grund, at aftalen omfattede model 2000-motorcykler (Y-model).
Ifølge de afgivne forklaringer blev 2000-modellerne produceret fra efteråret 1999 og


- 36 -

ind i 2000. Zweirad Technik ønskede primo december måned 1999 at annullere pro-
duktionen i januar, februar og marts 2000. C. Reinhardt henviste til, at der var tale
om en bekræftet ordre af 1.589 motorcykler til levering i marts, april og maj, at pro-
duktionen var blevet fremrykket, at de af Zweirad Technik ønskede produktionstids-
punkter ikke altid svarede til C. Reinhardts aftaler med Suzuki, og at Zweirad Tech-
nik var nødsaget til at aftage 714 motorcykler, hvilket uanset det mindre kvantum
kunne ske til rabatprisen. C. Reinhardt oplyste den 18. november 1999 i forbindelse
med forsinkede leveringer, at januarproduktionen måtte forventes at blive ufor-
holdsmæssig stor. Det fremgik af Suzukis telefax af 18. januar 2000, at februarpro-
duktionen var annulleret. I leveringsoversigten, bilag 4, var produktionsmåneder an-
givet på en linje under leveringsmåneder med to måneders indbyrdes interval. Efter
forklaringerne om det passerede under mødet den 10. december 1999 og Mark Hen-
derssons forklaring om udarbejdelsen af bilag 4 kan de angivne produktionstidspunk-
ter ikke tillægges vægt, ligesom det af Mark Hendersons forklaring fremgik, at afta-
len vedrørte 713 motorcykler, der ikke kunne afbestilles. Derimod kunne leveringen
udsættes, således at den skulle finde sted i perioden marts til juli måneder 2000 efter
Zweirad Techniks ønske. På dette grundlag finder retten, at aftalen om de 713 motor-
cykler angik år 2000-modeller, som var eller skulle produceres fra efteråret 1999 til
og med januar måned 2000. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at C. Rein-
hardt leverede motorcykler produceret i denne periode.

Der er ikke grundlag for at antage, at C. Reinhardt handlede svigagtigt.

C. Reinhardt sendte i foråret/sommeren 2000 fakturaer til Zweirad Technik vedrø-
rende en del af de 713 motorcykler, hvilket må antages at have været i overensstem-
melse med leveringsplanen. Det er ubestridt, at Zweirad Technik undlod at betale for
april leverancen og undlod at stille bankgarantier for kommende leverancer. Ifølge
Dieter Könemanns forklaring skyldtes dette, at prisen var blevet for høj. C. Reinhardt
varslede den 24. maj, 2. juni og 9. juni 2000, at manglende betaling ville føre til en
ophævelse af aftalen. Da Zweirad Technik har undladt dels at betale, dels at stille
bankgaranti, findes C. Reinhardt at have god grund til at forvente væsentlig mislig-
holdelse fra Zweirad Techniks side i forbindelse med kommende leverancer. Ophæ-
velsen af den samlede aftale den 19. juni 2000 findes derfor berettiget, jf. CISG art.
72, stk. 2.


- 37 -

Der ses ikke at være grundlag for at kritisere C. Reinhardts handlinger ved dæk-
ningssalget som utilstrækkelige. De opnåede salgspriser over en 5-årig periode var li-
stepriser og må anses for de bedst mulige. Det kan ikke anses for en reel mulighed, at
C. Reinhardt var gået ud i hele Europa med motorcyklerne, af hensyn til markedet og
til producenten. Der er endvidere ikke sammenhæng mellem Zweirad Techniks af-
visning af motorcyklerne som for dyre og Zweirad Techniks påstand om, at afsæt-
ningsmulighederne var gode i det øvrige Europa, som var Zweirad Techniks mar-
kedsområde.

Hakon Rønn Jensen undersøgte efter sin forklaring nøje, at motorcyklerne i tabsop-
gørelsen var til stede på lageret. Der findes ikke grundlag for at tilsidesætte tabsop-
gørelsen ved fastsættelsen af erstatningskravet. Der findes ikke grundlag for at tilsi-
desætte priserne på den del af dækningssalget, som fandt sted til Enghave Motor A/S.

Med fradrag af 1.600 kr. i for meget medtaget lagerleje, kan C. Reinhardts påstand
herefter tages til følge. Der findes ikke grundlag for at nedsætte erstatningen som
følge af egen skyld.

C. Reinhardts erstatningskrav er opgjort med udgangspunkt i de ikke aftagne motor-
cykler som forskellen mellem prisen til Zweirad Technik og prisen ved dækningssal-
get og relaterer sig til de enkelte fakturaer. CISG artikel 78 må forstås således, at der
kan beregnes renter fra forfaldsdagen. C. Reinhardt findes derfor berettiget til renter
af erstatningskravet fra de enkelte fakturaers forfaldsdag, hvorfor C. Reinhardts sub-
sidiære rentepåstand tages til følge.

Zweirad Technik skal betale sagsomkostninger til C. Reinhardt efter sagens omfang
og værdi med 300.000 kr., hvoraf 94.190 kr. er retsafgifter.

Thi kendes for ret

Zweirad Technik v/Dieter Könemann tilpligtes inden 14 dage at betale 3.902.943 kr.
til C. Reinhardt A/S med tillæg af procesrente af 1.095.378 kr. fra den 27. marts
2000, af 521.071 kr. fra den 1. april 2000, af 1.515.021 kr. fra den 12. juni 2000 og af
771.473 kr. fra den 13. juni 2000.


- 38 -

Zweirad Technik v/Dieter Könemann skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til
C. Reinhardt A/S med 300.000 kr.
Otto Raben
Mette Christensen Klavs Olsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


marts til juli måneder 2000 efter
Zweirad Techniks ønske. På dette grundlag finder retten, at aftalen om de 713 motor-
cykler angik år 2000-modeller, som var eller skulle produceres fra efteråret 1999 til
og med januar måned 2000. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at C. Rein-
hardt leverede motorcykler produceret i denne periode.

Der er ikke grundlag for at antage, at C. Reinhardt handlede svigagtigt.

C. Reinhardt sendte i foråret/sommeren 2000 fakturaer til Zweirad Technik vedrø-
rende en del af de 713 motorcykler, hvilket må antages at have været i overensstem-
melse med leveringsplanen. Det er ubestridt, at Zweirad Technik undlod at betale for
april leverancen og undlod at stille bankgarantier for kommende leverancer. Ifølge
Dieter Könemanns forklaring skyldtes dette, at prisen var blevet for høj. C. Reinhardt
varslede den 24. maj, 2. juni og 9. juni 2000, at manglende betaling ville føre til en
ophævelse af aftalen. Da Zweirad Technik har undladt dels at betale, dels at stille
bankgaranti, findes C. Reinhardt at have god grund til at forvente væsentlig mislig-
holdelse fra Zweirad Techniks side i forbindelse med kommende leverancer. Ophæ-
velsen af den samlede aftale den 19. juni 2000 findes derfor berettiget, jf. CISG art.
72, stk. 2.


- 37 -

Der ses ikke at være grundlag for at kritisere C. Reinhardts handlinger ved dæk-
ningssalget som utilstrækkelige. De opnåede salgspriser over en 5-årig periode var li-
stepriser og må anses for de bedst mulige. Det kan ikke anses for en reel mulighed, at
C. Reinhardt var gået ud i hele Europa med motorcyklerne, af hensyn til markedet og
til producenten. Der er endvidere ikke sammenhæng mellem Zweirad Techniks af-
visning af motorcyklerne som for dyre og Zweirad Techniks påstand om, at afsæt-
ningsmulighederne var gode i det øvrige Europa, som var Zwe


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af