Jakob - Stort mødelokale 2

Betaling vedrørende flyhandel

Resumé

Salgsagent i en flyhandel var for tiden ikke berettiget til at modtage yderligere betaling, da det endnu ikke var afklaret mellem køber og sælger, om sælger var berettiget til at beholde et depositum, der var betalt af køber

Dom i sagen H-11-11

Rotate Aviation ApS
(advokat Frank Zaubitz)

mod

Air Kilroe Ltd. Trading as Eastern Airways
(advokat Jens Christian Lolk)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt Rotate Aviation ApS (herefter Rotate) som salgsagent er berettiget til at kræve betaling fra Air Kilroe Ltd. Trading as Eastern Airways (herefter Air Kilroe) af et beløb svarende til halvdelen af det beløb, Air Kilroe har modtaget i depositum fra Blue Air i forbindelse med en flyhandel, som ikke blev gennemført.

Påstande

Rotate har nedlagt påstand om, principalt at Air Kilroe skal betale USD 100.000 svarende til 550.030,00 kr. ved omregning til kursen pr. 8. februar 2011 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 18. februar 2011, subsidiært betaling af et mindre beløb fastsat af retten.

Air Kilroe har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen

Air Kilroe er regionalt flyselskab i England og Skotland med indenrigsruter i og omkring Aberdeen. De har 30 fly af mindre størrelse.

Rotate, hvis ejer og direktør er Erling Fribert, driver virksomhed som salgsagent i forbindelse med handel med fly.

Rotate blev af Air Kilroe antaget som agent i forbindelse med et salg af tre af Air Kilroes fly. Den 1. august 2008 indgik Rotate og Air Kilroe en agentaftale "Sales representation agreement", der blev underskrevet af COO Chris Holliday, Air Rotate, og Erling Fribert. Af aftalen fremgår:

"…

12.   In the event a sale is made within the period of the Agreement, Agent or one assigned party by agent shall be paid an agreed flat fee agreed to be 60,000 US$/each sold Aircraft. The fee is due for payment at the time of closing of the individual sale and to be transferred by wire transfer and in US$.

13.  Without otherwise affecting any other clause of this Agreement, should any customer forfeit or otherwise give Company a right to retain its deposit, down payment, partial payment, or other payment made in connection with its intended purchase or lease of the Aircraft, than Agent shall be entitle to retain half of such amount as compensation for Agent's marketing services.

14.  During the term of this Agreement, Company will not direct or indirectly sell, trade, or in any manner attempt to negotiate the disposition of the Aircraft and will refer all inquiries to Agent. If company, directly or indirectly, sells the aircraft during the term of the Agreement to any third party, or directly or indirectly sells the aircraft within 90 days after the termination of this Agreement to any customer or prospect initiated, procures, or contacted by Agent during said period, then Company agrees to pay Agent a commission an outlined above based on the gross sales price of the Aircraft..."

Rotate fik efterfølgende kontakt med Blue Air som mulig køber af flyene. Den 23. december 2008 underskrev CEO Gheorghe Racaru, Blue Air, og CFO John Derbyshire, Air Kilroe, et Letter of Intent, hvori Blue Air tilbyder at købe alle tre fly. Af Letter of Intent fremgår endvidere:

"…

Upon acceptance of this offer, Purchaser shall no later than two (2) business days after acceptance of the offer by Seller transfer a refundable deposit in the amount of 100,000 USD/each Aircraft (US Dollars One Hundred Thousand) per aircraft to the owner, Eastern Airline…

Within two (2) business days after completion of the pre-purchase inspection Purchaser shall indicate in writing his acceptance or rejection of the aircraft. If he chooses to reject the Aircraft the Purchaser will have his deposit returned, less banking transfer charges and the involved parties shall have no obligation on one another.

If Purchaser, as expected, decides to proceed with the deal the deposit becomes non-refundable and the Aircraft will be removed from the market. *

Følgende er tilføjet med håndskrift ved markeringen* "a further non-refundable deposit of $75,000 will become payable for each aircraft at this point."

Den 5. januar 2009 sendte Blue Air kopi af kontoudskrift, der viste, at der den 24. december 2008 var sket overførsel af 300.000 USD til Air Kilroes konto.

I begyndelsen af januar 2009 blev der gennemført en "Pre buy inspection".  Den 14. januar 2009 sendte Erling Fribert til Chris Holliday et udkast til købsaftale til gennemsyn og bemærkninger. Den 15. januar sendte Erling Fribert udkastet til Blue Air. I e-mail af 20. januar 2009 til Rotate bekræftede Blue Air, at de efter inspektionen var tilfreds med flyene og ønskede at forsætte med handlen. Rotate og Blue Air drøftede i e-mails af 5. februar og 6. februar 2009 spørgsmålet om træning af piloter samt aftaleudkastes art. 14 om Liability Insurance og art. 18 om Indemnification, hvorimod der intet nævntes om depositum. Drøftelserne resulterede i en købsaftale, dateret den 15. januar 2009, der blev underskrevet af CEO Richard Lake, Air Kilroe, og Gheorghe Racaru, Blue Air. Af den underskrevne købsaftale, der omfatter alle 3 fly, fremgår:

"Art 3   Term of payment

A deposit of One Hundred Thousand US Dollars (US$ 100,000) per aircraft, equaling the total of Three Hundred Thousand US Dollars (US$ 300,000) has been paid as a refundable deposit, subject to pre-buy inspection of the aircraft at the facilities of Eastern Airways, Humberside Airport England.

After PURCHASER deciding to proceed with the purchase of the Aircraft an additional deposit of Seventy Five Thousand US Dollars (US$ 75,000) per aircraft will be paid to SELLER. The total deposit per Aircraft will then be One Hundred and Seventy FiveThousand US Dollars (US$ 175,000) equaling the total of Five Hundred and Twenty Five Thousand US Dollars (US$ 825,000), which by respect of the additional deposit it all becomes non-refundable.

Art 5    The Closing

It has been agreed that this Agreement includes the sale of all three Aircraft per Art 1. However SELLER and PURCHASER has agreed that the Agreement allows the Aircraft to be delivered one-by-one and will then be closed separately (when Aircraft ready).

Against full payment for the individual Aircraft, delivery and closing of the individual deal will take place (date to be determined).…

Art 20   Entire Agreement

This Agreement constitutes the entire agreement hereafter between SELLER and PURCHASER and upon its execution there are no other agreements, understandings, conditions or representations either oral or written affecting the subject matter of this Agreement. This Agreement may be amended or changed only by written document of even or subsequent data, executed be the parties authorized representative.

…"

Som supplement til købsaftalen blev der udarbejdet et tillæg, et såkaldt "Supplement to Purchase Agreement", der fastsatte leveringstidspunkterne for hvert enkelt fly.

Det første fly blev ikke som aftalt aftaget i slutningen af februar.

Erling Fribert foreslog Chris Holliday i e-mail af 13. marts 2009 at meddele Blue Air en frist på 24 timer til betaling. Mailen afsluttes således:

"Ref. Made to PA's Art 3 - the 300,000 US$ deposit received cannot be considered as nonrefundable, as Blue-Air have not paid the additional 75,000 US$/each aircraft…"

Af Chris Hollidays svar af 13. marts 2009 fremgår:

"Richard takes the view that the 300K is non refundable (and so do I as I seem to think that there was a communication confirming that the move was to go firm - or did you write that ?) It is just that they have failed to remit the additional amount. We should advise them that we reserve the right now to offer other airframes I think.

…"

Medio marts måned 2009 blev der holdt et møde i Bukarest mellem repræsentanter for Air Kilroe og Blue Air samt Erling Fribert. Blue Air indbetalte herefter den 24. marts 2009 yderligere 75.000 USD i depositum til Air Kilroe. Erling Fribert skrev i e-mail af 15. maj 2009 til John Derbyshire og Chris Holliday, at han havde talt med flere hos Blue Air, herunder Racaru, og ingen af dem kunne oplyse, om Blue Air ville fortsætte med handlen.  Da købet som forudsat ikke var blevet afsluttet kort efter mødet i Bukarest, vedhæftede Erling Fribert en faktura på 187.500 USD svarende til halvdelen af det deponerede beløb.

Den 24. juni 2009 blev der afholdt endnu et møde med deltagelse af de tre parter i et forsøg på at få Blue Air til at aftage flyene. Efter det i begyndelsen af august 2008 stod klart for Erling Fribert, at Blue Air ikke ønskede at overtage flyene, rykkede Erling Fribert for betaling af 187.500 USD. Efter flere rykkere meddelte John Derbyshire til Erling Fribert, at Air Kilroe havde til hensigt at betale 50.000 USD.

Blue Air meddelte den 21. august 2009 til Erling Fribert, at de ikke ønskede at gennemføre købet af flyene, og krævede samme dag i et brev til Air Kilroe, at 200.000 USD af det betalte depositum blev tilbagebetalt under henvisning til, at der kun var betalt det resterende depositum på 75.000 USD for ét fly, hvorfor det alene var depositum for dette fly, der ikke skulle tilbagebetales. Air Kilroe gjorde i e-mail af 25. august 2009 Rotate bekendt med, at Blue Air krævede tilbagebetaling af 200.000 USD.

I e-mail af 2. september 2009 til Richard Lake tilkendegav Erling Fribert, at han var af den opfattelse, at det stillede depositum ikke skulle refunderes, da inspektionen af flyene var gennemført, og da Blue Air havde besluttet at forsætte med handlen.

Den 12. oktober og 6. november 2009 rykkede Blue Air for betaling af 200.000 USD. Air Kilroe refunderede ikke beløbet, og Rotate modtog ikke betaling af 187.500 USD. Rotate sendte den 16. november 2009 en kreditnota til Air Kilroe på 187.500 USD og en ny faktura på 87.500 USD. Af fakturaen fremgår blandt andet:

"Please receive our invoice for the share of the deposit paid by Blue-Air with ref. to Purchase Agreement for J41's msn 41098, only which you have to agreed to - leaving the settlement of remaining two aircrafts, msn 41099 & 41100 until it is clear of any claim from Blue-Air's legal source"

I den efterfølgende periode drøftede parterne igen, om der skulle ske betaling af et agenthonorar i tilknytning til de to øvrige fly, hvorefter Rotate den 21. december 2009 fremsendte en faktura på 100.000 USD til Air Kilroe som supplement til fakturaen af 16. november 2009 under henvisning til, at Rotate ikke havde modtaget oplysninger om status for sagen mellem Air Kilroe og Blue Air. Rotates advokat krævede i brev af 26. februar 2010 betaling af 187.500USD. Da beløbet ikke blev betalt, udtog han den 22. oktober 2010 stævning for et krav på 87.500 USD. Under sagen tog Air Kilroe bekræftende til genmæle, hvorefter der den 11. januar 2011 blev afsagt dom for dette beløb.

Forklaringer

Erling Fribert har forklaret, at han har været i branchen i ca. 30 år og har et stort netværk. Det primære arbejde foregår fra hans kontor. Han annoncerer i flyblade og på internettet, men bruger også tid på at fremvise flyene. For sit arbejde modtager han et fast honorar uden hensyn til afholdte omkostninger. Bliver flyet ikke solgt, modtager han intet beløb. Han repræsenterer sælger, men på forhånd er der aftalt en prisramme. Normalt har han en eksklusiv forhandlingsret.

Han havde tidligere solgt 2-3 fly for Air Kilroe. Han blev kontaktet af Air Kilroe i konkurrence med andre mæglere og fremsendte sit udkast til samarbejdsaftale. Han vidste, hvilke fly i deres flåde de overvejede at sælge. Honoraret er fastsat under hensyn til, at aftalen omfatter tre fly. Beløbet skulle også dække de omkostninger, han skulle afholde. Normalt har han ret til udbetaling af sit honorar efter 90 dage.

Blue Air var ikke en kunde, han havde haft tidligere. Han havde forinden talt med selskabet om et mindre fly, men de havde ingen direkte relationer. Blue Air var på dette tidspunkt ved at opbygge sin flyflåde, og de skulle bruge de små fly til indenrigsflyvning.

Han var ikke koncipist af Letter of Intent, men indholdet svarer til praksis i branchen.

Det var John Derbyshire, der i Letter of Intent tilføjede, at der skulle betales yderligere 75.000 USD i non-refundable depositum. Han husker ikke årsagen til, at der blev fastsat et yderligere depositum. Det er normalt, at 50 % af depositum skal betales til agenten, hvis handlen går igennem. Når aftalen bliver lavet, kan man ikke vide, om der indgår noget depositum. Størrelsen af de aftalte deposita er ikke usædvanlige. Han ville få næsten samme beløb, om handlen blev gennemført eller ej, hvis alle deposita blev betalt.

Han var ikke til stede ved Blue Airs inspektion af de tre fly, men han ved, at der kun blev foretaget inspektion af ét fly. Fly er en typegenstand, der er indrettet efter særlige krav, hvorfor flyene vil være ens. Blue Air fik også tilsendt typebeskrivelser og data for alle flyene.

Det er normalt, at man kun ser ét af flere fly ved en handel. Køber kan derefter på leveringstidspunktet gennemgå flyene på for at sikre, at oplysninger er korrekte.

Efter inspektionen ville Blue Air forsætte med handlen. Han lavede et udkast til købsaftalen, og der kom forslag til ændringer fra både køber og sælger. Air Kilroe og Blue Air og deres advokat fik aftalen til gennemlæsning. Klausulen om de non-refundable deposita blev ikke drøftet. Intentionen med artikel 3 var, at de deposita, som Air Kilroe modtog, skulle være non-refundable, når køber efter inspektionen havde bekræftet, at de ville forsætte med handlen. Set i bakspejlet er der en fejlformulering i artikel 3, da den ikke er helt klar. Det er hans opfattelse, at Blue Air også mente, at de betalte beløb var non-refundable. Det er usædvanligt i branchen, at køber får sit depositum tilbage, hvis han hæver kontrakten. Artikel 9, 10, 12 og 19 kom ind på foranledning af sælger og køber, efter han havde lavet udkastet.

Årsagen til, at Air Kilroe ønskede at sælge flyene enkeltvis, var, at man i forbindelse med et salg skal bruge en operativ tilladelse, hvor flyene registreres lokalt, og typen af flyet godkendes. Det skulle gøres enkeltvis.

Han var i kontakt med Blue Air, fordi han ikke kunne forstå, at der ikke kom betaling, eftersom Blue Air havde tilkendegivet, at de skulle bruge flyene hurtigt. Han deltog omkring den 18.-19. marts 2009 sammen med Chris Holliday i et møde med Blue Air i Bukarest. Mødet havde til formål at få afklaret, om Blue Air ville gennemføre handlen. De pressede på for at få en afklaring. Blue Air oplyste, at de arbejdede på at få finansieringen på plads, at der ville ske betaling, og at der straks ville blive overført 75.000 USD.  Blue Air indikerede, at de faktisk skulle bruge yderligere 6 fly til deres rutenet. På mødet gav han udtryk for, at de betalte deposita måtte anses for tabt for Blue Air, hvis de ikke aftog flyene. Blue Air syntes at være enig heri. Han regnede efter mødet med, at købet ville falde på plads.

Da det blev klart for ham, at handlen ikke blev gennemført, sendte han en faktura på 187.500 USD til Air Kilroe, som også havde den holdning, at de indbetalte beløb var Air Kilroes ejendom. Det gav både Richard Lake og Chris Holliday udtryk for.

Den 24. juni 2009 var der et møde i England, hvori deltog Blue Airs hovedaktionærer sammen med en advokat og fra Air Kilroe Richard Lake og Chris Holliday. Han havde ikke mulighed for at deltage i mødet, som han selv havde arrangeret.

Chris Holliday bad ham efter mødet om et forslag til, hvordan levering af flyene kunne ske. Han blev nervøs, da han modtog oplysninger, hvori der dukkede andre serienumre op end for de tre fly. Det tydede på, at Blue Air og Air Kilroe drøftede at handle med nogle andre fly. Han ved ikke, hvor flyene fra den oprindelige aftale på dette tidspunkt var henne.

Han var interesseret i at få informationer om, hvad der skete, så han fulgte hele tiden op på sagen.

Air Kilroe reklamerede ikke over fakturaen. Kort tid efter, at han har sendt den, ringede John Derbyshire og bad ham overveje sin faktura, da de skulle have et længerevarende samarbejde. John Derbyshire anerkendte dog, at han har krav på betaling.

Han skrev den 6. august til John Derbyshire, fordi han var blevet fortalt, at han ville blive betalt, når der var sikkerhed for, at Blue Air ikke ville aftage de tre fly. Han tog derfor kontakt til Blue Air for at være sikker på, om handlen blev gennemført. Blue Air fortalte ham, at de ikke havde intention om at betale.

Efter brevet af 21. august var der ingen sandsynlighed for, at handlen ville blive gennemført. Han fremsendte brevet til Air Kilroe som dokumentation for, at Blue Air ikke var interesseret, så han kunne få sin del af de penge, der var modtaget fra Blue Air.

Han rykkede derfor i flere mail til Richard Lake for betaling. Selvom aftalen kunne tolkes anderledes, end det havde været hensigten, så havde Gheorge Racaru tilkendegivet, at alle beløb var non-refundable. Han modtog på intet tidspunkt oplysninger om, at hans opfattelse, af hvad Gheorge Racaru havde sagt, var forkert.

Han blev ikke orienteret om, at der foregik forligsdrøftelser mellem Blue Air og Air Kilroe, og han så aldrig brevet fra Blue Airs advokat. Han havde perifer kontakt med advokaten i forbindelse med mødet i Bukarest.

Han sendte i efteråret to fakturaer på i alt 187.500 USD. Han ville hele tiden være positiv og imødekommende over for Air Kilroe. Hvis Air Kilroe havde problemer med Blue Air, ville han "bløde op" over for Air Kilroe, men han havde sagt til Air Kilroe, at han ville indlede en inkassosag, hvis han ikke fik sine penge.

Han lagde telefonbeskeder, men Air Kilroe besvarede ikke hans henvendelser, så han blev mere og mere desperat. Han fik aldrig en besked om, at han ikke ville blive betalt. Der kom ingen reklamationer.

Det er sædvanlig praksis, at deposita skal refundable, indtil flyene er accepteret ved en "pre buy inspection". Når man derefter får accept af, at handlen går videre, er beløbene nonrefundable.

Chris Holliday har forklaret, at han i 2009 havde ansvaret for hele flydelen, og at han har en baggrund i flyproduktion, hvorfor han normalt deltog, når Air Kilroe handlede fly.

Air Kilroe havde samarbejdet med Rotate i forbindelse med salg af to fly. Handlerne var forløbet glat, og samarbejdet havde været godt. Air Kilroes primære formål er flydrift.

Når de har fly, de skal afsætte, antager de en agent til at håndtere salget.

De indgik en agentaftale med Rotate. Klausulen om betaling af 50 % af depositum var usædvanlig for ham. Han underskrev dog aftalen og lagde ikke mærke til klausulen. Normalt vil betaling først skulle ske, når handlen er endeligt gennemført.

Air Kilroe samler alle informationer om flyet, som derefter sendes til agenten, der formidler oplysninger til mulige købere. Agenten håndterer derefter alle henvendelser.

Blue Air udviklede sig hurtigt til en spændende og potentiel køber.

Han modtog udkast til Letter of Intent fra Rotate. Tilføjelsen om betaling af 75.000 USD er lavet af John Derbyshire. Et depositum på 100.000 USD ville være meget lavt, når aftalen var indgået. I lyset af handlens størrelse var 175.000 USD mere passende.

I januar 2009 foretog Blue Air en såkaldt "pre buy inspection". De gennemførte inspektionen af ét fly. De kunne se de to andre, som var på mellemlanding. Alt papirarbejde og alle flyenes records var til rådighed for Blue Air.

Blue Air gav indtryk af, at de ville handle hurtigt og havde brug for flyene i deres flåde, hvilket overbevidste Air Kilroe om Blue Airs gode vilje. Efter forhandlinger bad Blue Air om et udkast til kontrakt. Rotate udarbejdede udkastet, som blev sendt til Air Kilroe og Blue Air for kommentarer. Han gennemgik selv hele aftalen i detaljer, især om de tekniske detaljer og om den assistance, de skulle stille til rådighed for Blue Air. Dette blev tilføjet i forhold til det oprindelige udkast. Han var ikke bekymret for klausulen om depositum, og han talte ikke med Blue Air om det.

Klausulen om, at den første del af depositum først var bundet, når den anden del blev betalt var ikke usædvanlig. Han så ikke behov for at kommentere på forskellene mellem Letter of Intent og købsaftalen. Han så købsaftalen som den samlede aftale og underskrev den uden de store ændringer i forhold til udkastet. Årsagen til, at han ikke bad om ændring af artikel 3 om depositum, var, at han tolkede bestemmelsen således, at der var tale. om 50 % af en endelig salgspris og ikke 50 % af depositum. Det gav ikke mening for ham, at man som agent kunne få mere ved et fejlslagent salg end ved et succesfuldt. Et depositum er normalt på mellem 5-10 % af handelsprisen.

Der blev indgået en supplerende aftale om leveringsdatoer for flyene, og han følte, at de bevægede sig ind til næste stadie af handlen, når de havde vished for, hvornår der skulle ske levering.

Blue Air tog ikke imod det første fly, og handlen begyndte at miste fart. Blue Air betalte heller ikke 75.000 USD ekstra for hvert af de to næste fly. De skrev frem og tilbage med Rotate og Blue Air, og de fik opmuntrende meldinger fra Blue Air.

Hensigten med mødet i Buklarest var at finde ud af, hvilke hindringerne der var for handlens gennemførelse, samt forklare Blue Air, at Air Kilroe havde brugt de 300.000 USD på at gøre flyene klar i henhold til aftalen. Han følte at Racaru ikke havde fuld kontrol over situationen i Blue Air. Racaru viste forståelse for, at Kilroe havde brugt det deponerede beløb, men sagde ikke direkte, at beløbet var tabt for Blue Air. Air Kilroe foreslog, at det blev udtrykt skriftligt. Erling Fribert tog noter fra mødet, som Blue Air fik, men noterne blev aldrig returneret eller godkendt. Blue Air oplyste at have økonomiske problemer, men der var enighed på mødet om, at handlen skulle forsætte. Han så en kopi af en regeringskontrakt, der viste, at Blue Air havde brug for flyene. De modtog efter mødet 75.000 USD, så Blue Air var forpligtet til at modtage det ene fly. Herefter gik handlen igen i stå, og han forstod, at det skyldte interne forhold i Blue Air.

Da han i maj 2009 modtog fakturaen fra Rotate, gik den direkte videre til John Derbyshire. De følte ikke, at handlen var "død", og de tog skridt til at få den i gang. De fik bekræftet, at der stadig var aktiviteter i Blue Air, og der blev aftalt et møde i juni til afklaring af situationen hos Blue Air.- 11 -

På mødet i juni var det hans indtryk, at repræsentanterne fra Blue Air ikke forstod forholdene omkring flyhandler. Blue Air gav udtryk for, at de var interesseret i mere end 3 fly,måske 6 fly. Der var en indikation af, at Blue Air ville have en bedre pris, hvis de aftog seks fly.

Forhandlingerne med Blue Air ophørte endeligt ved modtagelsen af brevet den 21. august, hvori Blue Air krævede 200.000 USD af depositum tilbagebetalt. Der havde tidligere været antydninger af, at det ville ske, men det var først her, at det var klart, at handlen var ophævet.

Herefter drøftede de forståelsen af kontrakten med Erling Fribert. Erling Fribert havde tidligere i en e-mail tilkendegivet, at de stillede deposita var refundable. Air Kilroe fastholdt dog over for Blue Air, at de ikke skulle betale noget, da de havde brugt 289.000 USD på at forberede flyene, idet de havde forventet, at handlen blev gennemført. Han ved ikke, om Blue Air har accepteret, at pengene ikke skal tilbagebetales.

Richard Lake og han var enig om, at de i deres korrespondance skulle omtale betalingerne som non-refundable, da de oplevede at have haft omkostninger fra flyene, som depositum skulle dække. Det var ikke en bemærkning med udgangspunkt i købsaftalen. Deres egen opfattelse var, at pengene først var non-refundable, når de 75.000 USD var betalt.

De havde tidligere talt med Blue Airs advokat, men efterfølgende har de ikke haft kontakt med Blue Air.

Prisen for et flytjek er 120.000 -140.000 USD, og disse penge er spildt, når handlen ikke gennemføres.

John Derbyshire har forklaret, at han indtil september 2011 var CFO i Air Kilroe. Hans ansvarsområde var revision, finansiering administration mv.

Han blev involveret i sagen, da Letter of Intent skulle underskrives. Han blev bedt om at gennemlæse og underskrive papirerne, da Chris Holliday ikke var til stede. Han har indføjet den håndskrevne tilføjelse i Letter of Intent, men i øvrigt var han ikke særligt involveret i sagen. Formålet med tilføjelsen var at sikre, at depositummet var stort nok, til at de havde tilstrækkelig dækning omkostningerne ved handlen. Der findes ikke en norm i branchen for størrelsen af et depositum for denne type handel, da det afhænger meget af den konkrete situation.

Han blev han først igen involveret i sagen i forbindelse med Erlings Friberts faktura, som han fik fra Chris Holliday. Han drøftede fakturaen med Chris Holliday, da han ikke forstod den. Hans første tanke var, at han synes, det var meget tidligt, at den var blevet sendt, når der forsat var diskussioner med Blue Air, også da der endnu ikke var en skriftlig bekræftelse på handlen fra Blue Air. Derudover forstod han ikke, hvorfor agenten skulle tjene mere på ikke at sælge flyet end ved at sælge det.

Han mener, at han talte med Erling Fribert om fakturaen flere gange i begyndelsen af maj og juni. Erling Fribert var meget vedholdende og ringede 3-4 gange. På intet tidspunkt gav han udtryk for, at de ville betale de 187.500 USD. De lovede flere måneder senere at betale 50.000 USD. Når det supplerende depositum for det ene fly var betalt, ville de på dette tidspunkt betale Erling Fribert for hans arbejde. Det var ikke en betaling i henhold til fakturaen, men en anerkendelse af, at Fribert havde udført et arbejde. De godkendte ikke på noget tidspunkt fakturaen fra Erling Fribert. Som han husker det, koncentrerede de sig om, at regningen ikke var valid, så længe de stadig diskuterede handlen med Blue Air.

Da handlen gik i stå, skulle Erling Fribert ikke have penge. Aftalen med Blue Air var helt klar. De stillede deposita var refundable, da der ikke var blevet betalt de yderligere 75.000 USD for hvert af de sidste to fly. De modtog et brev fra Blue Air, hvor dette stod helt klart.

Diskussionerne med Erling Fribert blev vanskelige. Erling Fribert sagde, at han ville ringe til Blue Air, hvilket de frabad sig. Han gjorde det alligevel, så forholdet var anspændt.

Han informerede straks Erling Fribert om, at de havde fået et brev fra Blue Air. Han mener, at de talte i telefonen om det. Han talte ligeledes med Blue Air om, hvilke omkostninger de havde haft med flyene. Der kom ikke information fra Blue Air, som de ikke videregav til Erling Fribert.

I november indtog Blue Air den holdning, at de havde mistet deres første depositum.

Air Kilroes holdning var, at et fly var blevet solgt, hvorfor Rotate skulle have 60.000 USD, men de mente ikke, at han skulle have mere for at lave mindre. Han kan ikke huske, at han talte med Erling Fribert om fakturaen, men de talte sammen lejlighedsvis. Air Kilroe korresponderede med Blue Air om at tilbageholde depositum under henvisning til de omkostninger, som Air Kilroe havde haft.

Da de modtog fakturaen af 21. december, vidste han, at Erling Fribert var bekendt med situationen i forhold til Blue Air, og at han ville blive informeret, hvis der skete en udvikling.

Han kan ikke huske, om han talte med Erling Fribert i den forbindelse. Efter december var der flere forhandlinger med Blue Air, som fastholdt, at depositum skulle tilbagebetales. Erling Fribert kunne ikke fra ham få den opfattelse, at han kunne forvente betaling af sin faktura.

Det ville ikke være normalt at sende en skriftlig reklamation til Erling Fribert over hans fakturaer. Erling Fribert var meget tidligt ude med fakturaen, hvilket de sagde til ham. Det var evident, at de stadig forhandlede med Blue Air, hvorfor der ikke skulle ske reklamation.

De havde et stort antal telefonsamtaler med Erling Fribert, men han havde selv ikke grund til at skrive noget til Erling Fribert, som han stolede på.

Parternes argumenter

Rotate har gjort gældende, at Air Kilroe har haft mulighed for at ændre udkastet til aftaler, selvom de er udarbejdet af Erling Fribert. Dette ses bl.a. af tilføjelsen om de ekstra deposita på 75.000 USD, som hidrører fra John Derbyshire. Købsaftalen er udtryk for en forhandling mellem Blue Air og Air Kilroe på grundlag af et udkast fra Rotate. Købsaftalen er ikke i overensstemmelse med Letter of Intent, hvad angår bestemmelsen om, hvornår depositum ikke kan kræves tilbagebetalt. Af Erling Friberts forklaring fremgår, at det i branchen er normalt, at depositum ikke skal tilbagebetales, når der er afholdt inspektion af flyene, og handlen forsætter. Dette er også bekræftet af Chris Holliday. Air Kilroe er alene overrasket over, at der i denne sag skal betales 50 % af det stillede depositum.

På mødet i Bukarest indikerer Air Kilroe, at de betragtede det betalte depositum som non-refundable, hvilket Blue Air ikke benægtede.

Efter Rotate fremsendte den første faktura i maj er der en strøm af e-mails, men Air Kilroe har aldrig fremsendt en skriftlig reklamation eller oplyst, at arbejdet ikke var afsluttet.

Air Kilroe burde som professionel have reageret, hvis de ikke ønskede at betale.

Korrespondancen i begyndelsen af august giver indtryk af, at Air Kilroe kom med et løfte om betaling af et a conto beløb på 50.000 USD, men i stedet for forsøgte Air Kilroe bare at handle sagen af.

Efter mødet i juni, som Erling Fribert havde arrangeret, men ikke kunne deltage i, fik han ingen informationer fra Air Kilroe. Erling Fribert modtog heller ikke brevet af 21. august fra Blue Air til Air Kilroe, selvom Air Kilroe i sin korrespondance med Erling Fribert refererer til det.

Selv efter modtagelsen af rykkerskrivelsen, ophævelsesskrivelsen og kravet om betaling, er der ingen som helst reklamation fra Air Kilroes side. Der er ikke et eneste brev, der indikerer, at man ikke vil betale. Air Kilroe havde lovet Rotate, at man ville vende tilbage med oplysningerne om handlen, og da man ikke gør det, bliver fakturaen af 16. november fremsendt.

Rotate har faktureret i overensstemmelse med parternes aftale, og der er enighed mellem parterne om forståelsen af agentaftalen. Hvis man sammenholder agentaftalen og købsaftalen, er det klart, at de stillede deposita bliver non-refundable, når der er gennemført inspektion af flyene. Det forhold, at der ikke blev indbetalt yderligere 75.000 USD, kan ikke medføre, at det første beløb skal tilbagebetales. Det er relevant for betalingen, om aftalen mellem Blue Air og Air Kilroe blev gennemført. Hvis købet ikke er blevet gennemført, finder købsaftalen ikke anvendelse, og forholdet skal vurderes ud fra agentaftalen. Det skal ikke komme Rotate til skade, at Chris Holliday så betalingsbestemmelsen i agentaftalen og undrede sig over den, men ikke gjorde noget ved det. Desuden er købsaftalen ikke relevant for Rotate, da Rotate ikke er part i denne.

De 200.000 USD er forsat ikke tilbagebetalt, og Air Kilroe har tilkendegivet, at de mener at have et modkrav. Modkravet er uden betydning for denne sag og er desuden udokumenteret.

Air Kilroe har anført, at sagen skal afgøres ud fra en fortolkning af kontrakterne i sagen.

Efter købsaftalen er det klart, at depositum først er non-refundable, når der er betalt yderligere 75.000 USD.

Efter Erling Friberts forklaring var Letter of Intent en ramme, der skulle udfyldes senere. Det skete ved købstilbuddet. Efter underskrivelsen af købsaftalen har Letter of Intent ingen virkning længere. Købsaftalen beskriver klart, at de 100.000 USD pr. fly, kan kræves returneret, hvis man ikke går videre med handlen. Købsaftalen fastsætter de præcise vilkår, og der skal ses bort fra vilkår i tidligere dokumenter.

Der er ikke noget i drøftelserne, der giver anledning til at tro, at man skulle have aftalt andet end det, som fremgår af købsaftalen, og Chris Holliday er tilfreds med, at de 100.000 USD ikke er non-refundable, før de 75.000 USD er betalt.

Der må bevismæssigt kræves noget særligt, hvis man ikke kun skal se på bestemmelsen i købsaftalen.

Da Blue Air deponerede 75.000 USD, var dette udtryk for, at de ønskede levering af et fly, men det er ikke ensbetydende med, at Blue Air havde opgivet at få tilbagebetalt de 200.000 USD for de to andre fly, da flyene efter artikel 5 kunne leveres og betales hver for sig.

Ved betalingen af 75.000 USD for det ene fly er det kun det samlede depositum for dette fly, der ikke kan kræves retur.  Erling Fribert tilkendegav da også i sin mail af 13. marts, at depositum først var non-refundable ved betaling af de yderligere 75.000 USD. De relevante vilkår i købsaftalen om depositum har Rotate selv rettet til. Det må derfor komme Rotate til skade, hvis man mener, at aftalen er uklar, og den bør ikke kunne fortolkes til skade for Air Kilroe og Blue Air.

Det bestrides, at Air Kilroe ikke har reklameret over fakturaen. Det blev meddelt Rotate, at handlen stadig var i gang, og at man ikke kunne honorere fakturaerne. Dette støttes også af, at der var endnu et møde med Blue Air for at få sagen løst.

Det er først i august, at Blue Air meddelte, at de ikke længere var interesseret. Samtidig med krævede Blue Air tilbagebetaling af de 200.000 USD. Dette meddeltes Rotate, ligesom Air Kilroe meddelte, at man ikke ville betale det fulde krævede beløb. I stedet tilbød Air Kilroe betaling af 50.000 USD, hvilket skal ses i lyset af, at Rotate ved salg ville få 60.000 USD. Intet der tyder på, at Air Kilroe har anerkendt hele fakturaen, og Rotate sendte også senere en kreditnota.

De 200.000 USD er ikke non-refundable efter købsaftalen, og der er stadig risiko for, at Air Kilroe skal betale beløbet, hvis man ikke får medhold i, at man har krav på et beløb til dækning af de omkostninger, man har haft i forbindelse med ophævelsen.

Det er således en sag, hvor Air Kilroe og Blue Air er enige om, hvordan købsaftalen skal forstås. Når der er uenighed med Rotate, må retten lægge vægt på aftalens indhold, og hvem der har udformet aftalen, og det er Rotate, som må dokumentere, at aftalen skal forstås anderledes, hvilket ikke er dokumenteret i sagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter agentaftalen har Rotate krav på betaling af halvdelen af det depositum, som Air Kilroe har ret til at tilbageholde. I denne sag blev der stillet et depositum på 375.000 USD. Af dette er det ubestridt, at Air Kilroe kunne tilbageholde 175.000 USD. Rotate har således som allerede fastslået ved dom af 11. januar 2011 krav på betaling af 87.500 USD.

Spørgsmålet om betaling af de resterende 100.000 USD afhænger efter agentaftalens ordlyd af, om Blue Air efter købsaftalen har krav på tilbagebetaling af 200.000 USD. Dette spørgsmål er ikke til pådømmelse under denne sag.

Efter købsaftalens artikel 20 udgør denne fulde aftale mellem Blue Air og Air Kilroe, hvorfor der ikke kan lægges vægt på indholdet af Letter of Intent.

Selvom Rotate ikke er part i købsaftalen, har han som agent medvirket til udfærdigelsen, og han har ikke over for Air Kilroe gjort indsigelse over for ændringen fra Letter of Intent til købsaftalen, hvorfor han ikke kan støtte ret på Letter of Intent, men må være bundet af tilbagebetalingsbestemmelsen i købsaftalen.

Da det er uvist, om betingelserne for udbetaling af det yderligere honorar på 100.000 USD er opfyldt, findes Rotate ikke for tiden at have krav på 100.000 USD, men må afvente en afklaring af forholdet mellem Blue Air og Air Kilroe.

Herefter frifindes Air Kilroe for tiden.

Efter sagens udfald findes hver part at måtte bære egne omkostninger.

Thi kendes for ret

Air Kilroe Ltd. Trading as Eastern Airways frifindes for tiden.

Hver part bærer egne sagsomkostninger

Anders Madsen                                                 Mette Christensen                    Jørgen K. Andersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 25. maj 2012

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»