Daniel & Jakob - Stort mødelokale 3

Bella Center - honorering af bistand

Resumé

Bella Center A/S var berettiget at afholde udgifterne til honorering af Danske Markets for bistand ved salg af aktiemajoriteten.

Dom i sagen H 1706

Rudersdal A/S
og
Rudersdal Holding A/S
(Advokat Henrik Oehlenschlæger)

mod

Bella Center A/S
(Advokat Claus Høeg Madsen)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om sagsøgte, Bella Center A/S, var berettiget at afholde udgifterne til honorering af Danske Markets for bistand ved salg af aktiemajoriteten i Bella Center A/S. Sagsøgerne, Rudersdal A/S og Rudersdal Holding A/S (i det følgende Rudersdal) hvis ejer er Carsten Berger, har blandt andet anført at afholdelse af disse udgifter lå uden for Bella Center A/S' (Bella Center) formål.

 

Rudersdal har nedlagt følgende påstande: 

1. Bella Center skal anerkende at selskabets godkendelse af årsregnskab 2004 på Bella Cen
ters generalforsamling den 11. maj 2005 er ugyldig,
2. Bella Center skal anerkende at meddelelse om decharge til bestyrelsen på Bella Centers
generalforsamling den 11. maj 2005 er uden retsvirkning,
3. Bella Center skal søge de af selskabet afholdte udgifter kr. 11.232.069 ved visse aktionæ
rers salg af aktier i 2004/2005 tilbage hos de sælgende storaktionærer, Danmarks National
bank, Danske Bank A/S, Den Danske Stat ­ Finansministeriet og Nordea AB eller hos køber
konsortiet, ved inden tre måneder efter endelig dom at sagsøge de angivne sælgende aktio
nærer og køberkonsortiet med påstand om at de to grupper alternativt tilpligtes at betale kr.
11.232.069 til selskabet.

Subsidiært har Rudersdal nedlagt påstand om at Bella Center skal anerkende at selskabet var
uberettiget til at afholde udgift stor kr. 8.644.846 til Danske Markets i henhold til mandataf
tale af 11. oktober 2004 med tillæg.

Bella Center har påstået frifindelse over for påstand 1. Over for påstand 2 og 3 og den subsi
diære påstand har Bella Center påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Rudersdal har påstået frifindelse over for Bella Centers påstand om afvisning.

Retten har ved deldom af 19. juni 2007 i samme sag truffet afgørelse om at Rudersdal ikke
kunne nedlægge tilsvarende påstande over for medlemmerne af Bella Centers bestyrelse.
Dommen er anket.

Efter dommen af 19. juni 2007 nedlagde Rudersdal ændrede påstande over for Bella Center,
svarende til påstand 1 og 2 ovenfor, mens påstand 3 lød således:

3. Bella Center skal anerkende at selskabet skal søge de af selskabet afholdte udgifter ved
visse aktionærers salg af aktier i 2004/2005 tilbage.

Ved processkrift 2 af 18. oktober 2007 blev denne påstand ændret til følgende:


3


3. Bella Center skal søge de af selskabet afholdte udgifter kr. 11.500.000 ved visse aktionærers
salg af aktier i 2004/2005 tilbage hos de sælgende storaktionærer, Danmarks Nationalbank,
Danske Bank A/S, Den Danske Stat ­ Finansministeriet og Nordea AB eller hos køberkon
sortiet, ved inden tre måneder efter endelig dom at sagsøge de angivne sælgende og kø
bende aktionærer til at betale kr. 11.500.000 alternativt.

Den subsidiære påstand blev nedlagt i Rudersdals påstandsdokument af 5. november 2008.

Sagsfremstilling
Bella Center er et kongrescenter som i henhold til vedtægterne har følgende formål:

"§ 2
Selskabets formål er at drive messe og udstillingsvirksomhed og dermed i forbindelse
stående virksomhed, herunder gennemførelse af kongresarrangementer og lignende, re
staurations og hotelvirksomhed, eventuelt ved bortforpagtning, udlejning af kontorlo
kaler samt investering i andre virksomheder med formål, der er beslægtet med selska
bets".

I vedtægternes § 11 fremgår at dagsordenen for den ordinære generalforsamling blandt an
det skal indeholde "godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om disponering af
årets resultat og decharge".
Af § 13 fremgår at selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre og højest 12
medlemmer som ikke behøver være aktionærer, og at Finansministeriet og Københavns
Kommune hver har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.
Den 2. september 2004 blev der holdt bestyrelsesmøde i Bella Center hvor blandt andre
direktør Erik Bonnerup [bestyrelsesformand], advokat Oluf Engell, daværende
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør Erik Jacobsen og admi
nistrerende direktør Lars Krobæk deltog fra bestyrelsen. Derudover deltog Bella Centers
administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen.
Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgår blandt andet:

" På baggrund af den seneste udvikling omkring salg af Bella Centers aktier, var der ind
kaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor Erik Bonnerup orienterede om den seneste
udvikling i sagen.
Først blev der redegjort for de møder og henvendelser, der havde været siden sidste be
styrelsesmøde:


4

· Erik Bonnerup havde i juni møde med Finansminister Thor Pedersen og Departe
mentschef Karsten Dybvad, hvor de meddelte, at statens aktier skulle sælges, og
det blev aftalt, at Bella Centers bestyrelse har frem til den 1. november 2004 til at
komme med forslag til et sådant salg.
· Den 10. august var Erik Bonnerup og Oluf Engell til møde med Danske Bank,
Bankdirektør Peter Straarup og Danske Markets. Siden har Danske Markets
fremsendt forslag til den videre proces for værdiansættelse og salg af Bella Cen
ter.
...
Erik Bonnerup nævnte, at han havde talt med afdelingschef Jacob Heinsen, Finansmini
steriet, der havde bekræftet, at man holdt sig til aftalen med Bella Center og er indstillet
på en god proces med sigte på en løsning den 1. november.
...
Lars Krobæk forespurgte, om man havde klarhed over, hvem af aktionærerne der øn
skede at afhænde deres aktier. Hertil svarede Erik Bonnerup, at man var bekendt med, at
Staten og Nationalbanken ville sælge og forventede, at Danske Bank samt Nordea også
var interesserede. Jens Kramer Mikkelsen oplyste, at det for Københavns Kommunes side
ikke drejede sig om et salg af aktier, men at man i samråd med Finansministeren sigtede
efter en løsning, hvor opførelsen af en arena indgik. Indebar det salg af kommunens ak
tier, var man åben over for det. Samtidig var det magtpåliggende for kommunen at sikre
et konkurrencedygtigt Bella Center.
...
Det fremsendte tilbud fra Danske Markets blev drøftet. Jacob Heinsen, Finansministeriet,
havde meddelt, at han mente, det var aktionærerne, som skulle betale og stå for denne
del. Dette fandt Oluf Engell ikke var en hensigtsmæssig løsning, men at en sådan proces
bør varetages af bestyrelsen.

Erik Jacobsen og Jens Kramer Mikkelsen pointerede, at det var vigtigt for Københavns
Kommune, at der i det udarbejdede salgsoplæg blev gjort opmærksom på vigtigheden af
opførelsen af en arena. Oluf Engel påpegede, at det rent juridisk kunne være problema
tisk, såfremt man betingede et salg af en sådan binding.

Erik Bonnerup nævnte, at det jo stod Stat og Kommune frit for at placere et eventuelt
overskud ved salg til den højeste kurs i opførelsen af en arena.

Med hensyn til den videre proces besluttede bestyrelsen følgende:
...
· De fem storaktionærer indkaldes til møde (den 8. september kl. 16.30), hvor man
vil orientere om den videre proces samt anbefale, at bestyrelsen bliver ansvarlig
herfor.
..."

I forlængelse af bestyrelsesmødet blev der den 13. september 2004 udsendt en meddelelse til
Bella Centers aktionærer. I meddelelsen var blandt andet anført følgende:

"Som omtalt i dagspressen overvejer Staten og en række større aktionærer, som samlet repræsenterer
aktiemajoriteten, mulighederne for at afhænde deres aktieposter i Bella Center. Hvis aktieposterne
sælges samlet, vil det betyde, at den afgørende indflydelse i selskabet skifter ejer.


5

På denne baggrund har bestyrelsen i samråd med de største aktionærer besluttet at undersøge mulig
hederne for at gennemføre en formaliseret salgsproces, som tilgodeser samtlige aktionærers interesser
med det mål, at alle får mulighed for at afhænde deres aktier på lige vilkår.
...

Bella Center har engageret Danske Markets til at bistå som selskabets finansielle rådgiver under den
iværksatte proces."

Den 29. september 2004 blev der på ny afholdt bestyrelsesmøde hos Bella Center hvor blandt
andre bestyrelsesformand Erik Bonnerup, Klaus Bustrup og Oluf Engell deltog fra
bestyrelsen. Derudover deltog den administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen. Under
"pkt. 6. Salg af Bella Center aktier" er anført:

"Erik Bonnerup gav en orientering om, hvor langt i processen man er kommet. Der har
været afholdt møde med de fem storaktionærer, hvor man var blevet enige om, at Bella
Center skulle stå for processen samt påtage sig det økonomiske ansvar.

Oluf Engell oplyste, at man i forhold til det fremsendte tilbud fra Danske Markets havde
aftalt, at det faste honorar nedsættes fra 6 mio. kr. til 5 mio. kr. Det variable tillæg bereg
nes som 2% af salgsværdien over 500 mio. kr. i stedet for 2 ½% af værdien over 300 mio.
kr.

Danske Markets har betinget sig honorar, hvis der inden for 12 måneder efter aftalens
ophør afhændes minimum 34% af aktiekapitalen.

Efter Danske Markets oplæg skal aftalen ligeledes være gældende indtil den 30. decem
ber 2004, medmindre den enten opsiges forinden eller forlænges efter aftale mellem par
terne.

Man afventer nu svar på det foreliggende tilbud fra de 5 storaktionærer senest 1. oktober
2004.
...
Bestyrelsen drøftede mulige købere, og Erik Bonnerup understregede vigtigheden af, at
den fremtidige køber er indstillet på, at der fortsat afsættes tilstrækkelige midler til frem
tidige investeringer, således at Bella Center kan klare sig i den hårdere konkurrence. Sker
dette ikke, vil det betyde, at København og Staten går glip af betydelig indkomst i form af
skat, moms og generelt faldende følgeomsætning for erhvervsturismen.
...
Forløbet med hensyn til den videre proces er følgende:
· Svar fra de 5 storaktionærer inden 1.10. 2004 angående Danske Markets tilbud på
mandataftale.
· ...
· ...
· Danske Markets inviterer via brev en bred kreds af interessenter.

Der var enighed om, at bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen."


I forlængelse af bestyrelsesmødet blev der den 7. oktober 2004 sendt meddelelse til aktionæ
rerne med henvisning til den tidligere meddelelse af 13. september 2004 med oplysning om


6

at "Danske Markets, bestyrelsens finansielle rådgiver i forbindelse med salgssonderingerne,
forventes at tage formel kontakt til potentielle købere i indeværende uge."
Den 11. oktober 2004 blev der mellem Bella Center og Danske Markets indgået en man
dataftale. Af aftalen fremgår følgende:

"1.
Engagement af Rådgiveren
1.1
Selskabet har besluttet at undersøge muligheden for en langsigtet løsning i rela
tion til aktionærerne i Selskabet, hvilket kunne indebære et salg af alle eller en
del af aktierne i og/eller aktiviteterne i Selskabet. Selskabet engagerer hermed
Rådgiveren som eksklusiv finansiel rådgiver i forbindelse med salget (Rådgiv
ningsopgaven).

2.
Salget


2.1
Selskabet ønsker at undersøge muligheden for et salg af alle eller mindst 10 % af
aktierne i og/eller aktiviteterne i Selskabet (Salget).

2.2
Rådgiveren forventes at udføre følgende opgaver for Selskabet i forbindelse med
Salget:

2.2.1. Udarbejdelse af finansielle analyser og værdiansættelse af Selskabet til in
ternt brug for Selskabet i samarbejde med Selskabets ledelse.

2.2.2. Assistere med udarbejdelse af en Management Præsentation (som define
ret i Aftalens afsnit 3.1).
...


2.2.5.
Assistere med identificering og udvælgelse af potentielle købere.


2.2.6.
Assistere i forhandlingerne med potentielle købere.

2.2.7. Assistere med koordinering af andre rådgivere (inklusiv Selskabets revi
sorer og advokater).
...

3.8
Selskabet skal henvise alle potentielle købere af Selskabet til Rådgiveren.

4.
Honorering
4.1
Hvis Salget gennemføres oppebærer Rådgiverne et succeshonorar (Succeshono
rar) svarende til DKK 5 millioner plus 2,0% af salgsværdien (Salgsværdien")
over DKK 500 millioner. Salgsværdien er defineret i Aftalens afsnit 5. (...) Suc
ceshonoraret forfalder til betaling når en endelig og ubetinget aftale er blevet
Indgået vedrørende Salget.
...
7.
Omkostninger

7.1
Selskabet refunderer efter regning alle Rådgiverens eksterne omkostninger og
udlæg i forbindelse med udførelse af hverv under Aftalen, herunder, men ikke
begrænset til, translatøromkostninger, honorarer, omkostninger og udlæg til ad
vokat, omkostninger til trykning og distribution af Management Præsentationen,
PR og annonceudgifter, rejser, logi, måltider, telefon, telekopi og portoudgifter.
..."


Mandataftalens løbetid blev ved tillæg underskrevet den 19. januar 2005 forlænget til den 1.
juli 2005.


7

På baggrund af mandataftalen påbegyndte Danske Markets at søge efter købere under
"Projekt Miami". Den 13. oktober 2004 sendte Danske Markets en skrivelse til potentielle kø
bere:

"Projekt MIAMI
...
Med udgangspunkt i den nævnte ledelsespræsentation af Selskabet og offentligt tilgæn
gelig information om Selskabet, inviteres De endvidere til at afgive et ikkebindende
købstilbud på Aktionærernes samlede aktiepost.
...
Det ikkebindende tilbud skal være undertegnede i hænde senest torsdag den 18. no
vember 2004 kl. 12.00, og være adresseret til:
...
a)
Pris
Bestyrelsen ønsker at modtage et kontant bud på Aktionærernes aktier forstået som pris
per aktie.
b)
Struktur
Transaktionen vil blive gennemført som et salg af aktier i Selskabet. Køber skal være op
mærksom på, at bestyrelsen forventer, at køber forpligter sig til at afgive tilbud om køb af
de resterende aktionærers aktier til vilkår identiske med de til Aktionærerne tilbudte.
Køber må forudsætte, at Københavns Kommune ønsker at fortsætte som aktionær i Sel
skabet. Københavns Kommune ejer 19,2% af Selskabets aktiekapital.
c)
Strategi
Købere bedes redegøre for deres planer for videreførelse af Bella Centers hidtidige messe
og konferencevirksomhed på det nuværende område.
Købere bedes endvidere redegøre for deres planer vedrørende udviklingen af Bella Cen
ter, herunder deres eventuelle planer for etablering af eller samarbejde med en multi
arena på Bella Centers areal.

På basis af de indkomne bud vil Selskabets bestyrelse i samarbejde med Danske Markets
vurdere situationen og beslutte sig for hvor mange og hvilke potentielle købere, der bli
ver inviteret til processens anden fase."

Den 24. november 2004 afgav Omegnens Entreprenørfirma A/S [nu Rudersdal] tilbud om at
købe aktierne til en kurs mellem 650 og 750.
Danske Markets sonderinger blev den 20. december 2004 fulgt op af en invitation til at
deltage i fase II i projekt Miami:

"Projekt MIAMI
Efter drøftelse med Bella Centers bestyrelse skal vi hermed invitere Dem til at deltage i
fase II af den planlagte proces.
...
Baseret på den information De har modtaget i den allerede afholdte ledelsespræsentation,
datarum og Q&Asession(s) inviteres De hermed til at afgive et bindende bud på Statens,
Danske Banks, Nationalbankens og Nordeas aktieposter i Bella Center:
Den Danske Stat, nom.
DKK 19.376.000
Danske Bank A/S, nom.
DKK 18.118.600
Danmarks Nationalbank, nom.
DKK 17.250.000


8

Nordea AB, nom.

DKK 11.141.800
Deres bindende bud skal være os i hænde senest mandag den 10. januar 2005 kl. 10.00, og
være adresseret til:
...
Retningslinier for det bindende bud
a) Deres bindende bud skal angive den kontant pris per aktie af nominelt DKK 100,
som De tilbyder Staten, Nationalbanken, Danske Bank og Nordea. De skal være op
mærksom på, at De samtidig forpligter Dem til at afgive tilbud om køb af de øvrige
aktionærers aktier på identiske vilkår, herunder til Københavns Kommune, der be
sidder nom. DKK 29.971.000, for deres respektive aktieposter og på de vilkår, der
fremgår af vedlagte forslag til aktieoverdragelsesaftale. Det skal bemærkes, at Kø
benhavns Kommune, uafhængig af hvorledes de øvrige aktionærer hver for sig vil
stille sig til tilbudet, må påregnes for sit vedkommende at lægge særlig vægt på ud
sigterne for etablering af eller samarbejde med en multiarena på Bella Centers
grund.
b) Deres bindende bud skal være gældende i minimum 2 måneder.
c) I retningslinjerne for det ikkebindende bud blev De bedt om at redegøre for Deres
planer for videreførelse af Bella Centers hidtidige messe og konferencevirksomhed
på det nuværende område, ligesom De blev bedt om at redegøre for Deres planer
vedrørende udviklingen af Bella Center, herunder Deres eventuelle planer for
etablering af eller samarbejde med en multiarena på Bella Centers areal. De bedes i
det bindende bud bekræfte og eventuelt uddybe Deres planer.
...
Generelt
Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at ændre eller standse salgsproces
sen, som beskrevet i dette brev, på et hvilket som helst tidspunkt førend indgåelse af ak
tieoverdragelsesaftale. Aktionærerne er således ikke forpligtet til at acceptere noget til
bud.
..."

Den 3. marts 2005 blev der underskrevet en aktieoverdragelsesaftale mellem aktionærerne og
BC Newco Holding A/S:

"...
Overdragelsen.
§ 2.
Når betingelserne i § 4 nedenfor er opfyldt, overdrager Den Danske Stat nom. 19.376.000
kr., Danmarks Nationalbank nom. 17.250.000 kr., Danske Bank A/S nom. 18.118.600 kr. og
Nordea AB nom. 11.141.800 kr. aktier i Selskabet frie og ubehæftede til Køber ved
overgivelse af aktiebrevene i behørigt transporteret stand mod kontant betaling af købe
summerne, svarende til kurs 525, til Sælgerne som følger:
...
Retten til udbytte for regnskabsåret 2004 og senere tilkommer Køber.

§ 3
Køber forpligter sig til senest 4 uger regnet fra den dag, hvor overdragelsen af Sælgernes
aktieposter gennemføres, at tilbyde Selskabets øvrige aktionærer ­ bortset fra aktionærer,
som på forhånd har givet afkald på at få tilbudet at købe deres aktier (samlet nom.
63.997.600 kr.) til samme kurs (525) som aftalt for Sælgernes aktieposter og mod kontant
betaling.
...


9

6. Bestyrelsen i Selskabet skal være berettiget, men ikke forpligtet til at udarbejde en re
degørelse om fordele og ulemper ved tilbudet.
...

Betingelser.
§ 4.
Aktiekøbsaftalen er i sin helhed betinget af,
at
Finansudvalget godkender salget af Den Danske Stats aktier og de dertil knyt
tede vilkår,
at
Borgerrepræsentationen godkender den mellem Københavns Kommune og Kø
ber forhandlede aktionæroverenskomst samt aktiekøbsaftalens påtegning I og II
nedenfor, og
at
bestyrelsen for Danmarks Nationalbank godkender salget af Nationalbankens
aktier.

Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt senest den 11. april 2005, bortfalder nær
værende aktiekøbsaftale i sin helhed.
...

Omkostninger
§ 6.
Hver af parterne bærer selv egne omkostninger i forbindelse med indgåelse og gennem
førelse af aktiekøbsaftalen, herunder omkostninger og udgifter til egne rådgivere."

I relation til aktieoverdragelsesaftalens § 3 frafaldt Københavns Kommune ved påtegning II
til aftalen underskrevet den 9. marts 2005 at modtage tilbud på overtagelse af Kommunens
aktier i Bella Center.
Den 9. maj 2005 blev der fra køberne afgivet købstilbud på samme vilkår til de øvrige
aktionærer i Bella Center. Af tilbuddet fremgår blandt andet:

"I henhold til aktiekøbsaftalen er køber forpligtet til at tilbyde de øvrige aktionærer i
Bella Center at købe deres aktier i Bella Center på samme vilkår. Køber er ikke forpligtet
til at fremsætte købstilbud overfor de aktionærer i Bella Center, som har givet afkald
herpå. ...
...
Proark ApS skal hermed ... tilbyde at købe den pågældende aktionærs aktier i Bella
Center.
...
Den sælgende aktionærs egne handelsomkostninger afholdes af den sælgende aktionær.
...".

Den 11. maj 2005 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Bella Center. Som dagsorde
nens pkt. 1. var bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år, og som
pkt. 2. var fremlæggelse af den reviderede årsrapport med tilhørende status, herunder besty
relsens indstilling til overskuddets fordeling til godkendelse og decharge:


10

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2.
Bestyrelsesformand Erik Bonnerup aflagde beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år.
Administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen fremlagde derefter den reviderede års
rapport for året 2004, udvisende et overskud på 10.706.065 kr. til disposition var
195.057.096 kr., som bestyrelsen foreslog overført til næste år.
Direktør Carsten Berger kritiserede, at ca. halvdelen af årets overskud var gået til dæk
ning af selskabets omkostninger i forbindelse med, at aktiemajoriteten blev solgt. I sit
indlæg, der er vedhæftet referatet som bilag 1, tilkendegav direktør Berger endvidere, at
han ville stemme imod beretningen, imod regnskabet og imod at bevilge bestyrelsen de
charge, idet han samtidig forbeholdt sig muligheden for at udtage stævning mod den af
gående bestyrelse med henblik på at gøre den erstatningsansvarlig for de tab, den havde
påført ham.
...
Da der ikke var andre, som ønskede ordet under dagsordenens pkt. 1 og 2, konstaterede
dirigenten, at de tilstedeværende aktionærer bortset fra direktør Carsten Berger, jfr.
ovenfor tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte årsrapporten for 2004,
herunder bestyrelsens forslag vedrørende overskudets fordeling, og meddelte decharge
for bestyrelsen.
..."

Den 18. maj 2005 skrev Rudersdals advokat til Bella Center og gjorde gældende at udgiften
til Danske Markets ikke var omfattet af Bella Centers formål hvilket blev afvist af Bella
Center ved skrivelse af 7. juni 2005.

Forklaringer
Erik Bonnerup har forklaret at han er bestyrelsesformand for Bella Center. Han blev valgt
ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2000 og blev valgt som formand ved generalfor
samlingen i 2001. Der var allerede i 2001 forlydender om at det offentlige gerne ville sælge
deres aktier i selskabet. I slutningen af 2002 og hen over 2003 skete der det at Københavns
Kommune ønskede at drøfte opførelsen af en multiarena og om at bruge deres andel af akti
erne i Bella Center for at fremme den sag. På foranledning af Flemming Østergaard blev der i
2002 afholdt et møde med Københavns Kommune hvor Østergaard viste interesse for at
købe aktierne. I løbet af 2003 meldte flere interesserede sig, men der skete ikke mere.
I løbet af sommeren 2004 havde han drøftelser med Finansministeriet, og på et møde
med finansministeren og departementschefen gav han udtryk for at det var vigtigt for Bella
Center at have Staten som aktionær, da selskabet på den måde kunne vise omverdenen at de
som kongrescenter var i stand til at overholde deres aftaler tre år ud i fremtiden. Finansmini
steriet fastholdt dog at man ville sælge statens aktier. Til mødet med Finansministeriet var de
fem storaktionærer med. Udgangspunktet for mødet var at Finansministeriet ønskede at va
retage processen, og deri lå at Finansministeriet også ville afholde omkostningerne i forbin


11

delse med salget. Da bestyrelsen besluttede selv at varetage processen, lå det i kortene at sel
skabet skulle afholde udgifterne.
Som finansrådgiver valgte Bella Center Danske Markets. Nordea kom ikke på tale da
banken havde været involveret i drøftelserne med Flemming Østergaard.
Det stod klart at hvis Statens solgte sine aktier, så solgte Nationalbanken også sine. De
private banker ville også ud af Bella Center hvis Staten gik ud.
Københavns Kommune havde en anden dagsorden da kommunen ønskede opført en
arena på stedet og var villig til at gå ned i pris for at få en arena.
I forbindelse med salgsdrøftelserne bl.a. på bestyrelsesmødet den 2. september 2004
lagde vidnet vægt på at man skulle sikre at alle aktionærer fik samme tilbud, selv om der
ikke var pligt til det, da Bella Center ikke er børsnoteret. Han ville også sikre at man fik det
bedste bud uden påvirkning af interesse for arena eller andet. Han var som bestyrelsesfor
mand kun interesseret i at få den højest opnåelige pris for aktionærerne. Endelig ville han
sikre at de der ønskede at byde, også kom til det. Der var grunden til at bestyrelsen valgte at
styre processen.
Mandataftalen lå tilgængelig i det datarum som blev etableret som led i salgsproces
sen. Mandataftalen og omkostningerne til Danske Markets blev ikke drøftet med køberkon
sortiet.
Bestyrelsen bad ikke om en fairness opinion fra Danske Markets da de fik den implicit
gennem det arbejde Danske Markets foretog. Danske Markets gav udtryk for at kursen på
525 var den bedste opnåelige. Det var derfor bestyrelsen konkluderede at tilbuddet fra
Newco var acceptabelt.
Carsten Berger (Rudersdal) anmodede om at få materiale fra Danske Markets, men han
ønskede ikke at underskrive en fortrolighedserklæring. I fase II blev materiale lagt i data
rummet, blandt andet således at man kunne kontrollere at det man havde fået oplyst, var
korrekt. Man kunne ikke få adgang til oplysningerne uden en fortrolighedserklæring.
Den sidste frist for at komme med det ikkebindende tilbud var den 18. november
2004. Der kom et meget kortfattet brev fra Carsten Berger om at Rudersdal gerne ville tilbyde
en kurs på omkring 650750. Brevet kom en uge efter fristen var udløbet, og uden nærmere
angivelser. Betingelsen om at tilbudsgiver oplyste om sin påtænkte strategi, finansiering mv.
var således ikke opfyldt. Bestyrelsen skrev til Carsten Berger at tidsfristen var overskredet,
men at han kunne afgive et bindende tilbud. Efter et par måneder fik de endnu et brev om at


12

Rudersdal gerne ville have adgang til datarummet, men det var på det tidspunkt for længst
lukket. Et endeligt tilbud kom aldrig.
De havde ingen overvejelser om de skattemæssige forhold i forbindelse med at de be
sluttede at afholde udgifterne til den finansielle rådgiver. Bella Center har opnået fuldt skat
tefradrag i 2005 for udgiften på 11,3 mio. kr. Selskabet hensatte beløbet i årsregnskabet for
2004, det var nødvendigt for at regnskabet skulle være retvisende. Da betalingen skete i 2005,
fik selskabet naturligvis først det skattemæssige fradrag i det år.

Parternes argumenter
Rudersdal har overordnet gjort gældende at Bella Centers afholdelse af udgiften til Danske
Markets lå uden for selskabets formål, herunder at udgiften hverken kom selskabet eller ak
tionærerne til gode.

Årsrapporten 2004
Det gøres gældende at selskabets årsregnskab for 2004 kan tilsidesættes som ugyldigt fordi
årsrapporten indeholder en disposition der giver en betydelig fordel til enkelte aktionærer.
Det er uden betydning at Bella Center ikke har forsøgt at skjule dispositionerne.
At årsrapporten med den kritiserede disposition blev godkendt på generalforsamlin
gen, afskærer ikke Rudersdal fra at reagere, herunder at indbringe spørgsmålet om godken
delsens gyldighed for domstolene, jf. aktieselskabslovens § 81. Kravet er blot at den på gene
ralforsamlingen trufne beslutning skal stride mod selskabets vedtægter. I nærværende sag
indeholdt årsrapporten en væsentlig udgift hvis afholdelse er i strid med Bella Centers
vedtægter.
Dispositionen ligger uden for selskabets formål. Bella Center driver ikke virksomhed
med formidling af salg af aktier, heller ikke aktier i selskabet. Bella Center skal varetage sel
skabets interesser og skal ikke, heller ikke som en accessorisk pligt til at arbejde for aktionæ
rerne, afholde udgifter der alene er i nogle af aktionærernes interesse og giver dem en bety
delig fordel. Det må være åbenbart at den som har en aktie til salg, men som ikke kender en
køber, selv må afholde udgifterne til at finde køber.
Dispositionen var ikke i alle aktionærernes interesse. Ikke alle aktionærerne var inte
resserede i at opnå den højest mulige pris. Fire hovedaktionærer ville sælge bedst muligt,
men andre aktionærer kunne have afvigende interesser.


13

Udgiften afholdt for de fire eller fem hovedaktionærer var af betydeligt omfang,
11.232.269 kr., og udgjorde mere end halvdelen af det ordinære resultat efter skat i 2004. Ru
dersdal deltager indirekte i udgiften, idet selskabets andel af Bella Center forringes tilsva
rende.
Bella Center afholdt altså en udgift som rettelig burde være afholdt af sælgerne af akti
erne. Dette kan betragtes som og vil normalt være maskeret udbytte til de pågældende sæl
gere, og dispositionen ville være ugyldig.
Forholdet kan også anskues ud fra den synsvinkel at det der er tale om, er at der er
blevet stillet midler til rådighed for aktionærerne. Bella Center har således stillet midler til
rådighed for de enkelte sælgende aktionærer, i og med at køberen ikke ville have budt så høj
en kurs på aktierne, hvis de også skulle have afholdt omkostningerne til købet.
Det vil sige at der enten er betalt maskeret udbytte eller stillet midler til rådighed for
køberne i forbindelse med overdragelsen.
Det er i et vist omfang blevet accepteret i praksis at et selskab afholder udgifter i en si
tuation som den foreliggende, men den pågældende praksis vedrører især børsnoterede sel
skaber.
Et selskab har en pligt til at varetage selskabets interesser når selskabet sælger sine ak
tiver, men deraf følger ikke en pligt eller ret til at afholde udgifter når aktionærerne sælger
deres aktier. Bestyrelsen kan have ret eller pligt til at indhente fairnessvurderinger ved
overtagelses eller købstilbud, men heraf følger ikke en ret til at afholde salgsomkostninger i
et tilfælde som det foreliggende.
Den naturlige konsekvens af godkendelsen af årsregnskabet indeholdende en så bety
delig uberettiget udgift, må være at årsregnskabet er ugyldigt.

Meddelelse af decharge
Meddelelse af decharge til en bestyrelse er, i forhold til aktieselskabslovens § 113, stk. 2,
uden betydning for tilbagesøgning af midler udbetalt til aktionærer i strid med § 113, stk. 1.
Rudersdal har en retlig interesse i at det samlede decharge bliver tilsidesat, da det endnu
ikke er udelukket at en konkret erstatningssag mod bestyrelsen vil kunne gennemføres. I så
fald bør bestyrelsen ikke være beskyttet af decharge.

Pligt til tilbagesøgning hos aktionærerne m.fl.


14

En dom efter påstand 3 giver Bella Center et handlepålæg. Retten skal ikke tage stilling til
om dispositionen indebar maskeret udbytte eller selvfinansiering. Det må bero på bevisførel
sen under den kommende sag.
Bella Center kan ikke få medhold i deres afvisningspåstand, selv om selskabet måtte få
medhold i at en beslutning om sagsanlæg alene kan træffes af selskabet efter beslutning fra
generalforsamlingen.
Vedrørende den subsidiære påstand, som er fremkommet med påstandsdokumentet,
bestrides det at den ikke kan indeholdes i det oprindelige sagsanlæg. Påstanden er ikke ny,
men må være udtryk for det mindre i det mere. Påstanden er nedlagt efter at der blev afsagt
en deldom hvorefter Rudersdal som minoritetsaktionær ikke kunne retsforfølge bestyrelsen.
Det må være en naturlig følge heraf at Rudersdal nu ønsker at Bella Center skal anerkende at
de var uberettiget at afholde denne udgift.

Bella Center har anført at sagen reelt drejer sig om at Rudersdal er utilfreds med at Bella
Center har sat sig i spidsen af en salgsproces og afholdt udgifterne dertil. Utilfredsheden
kom først frem på generalforsamlingen den 11. maj 2005.

Årsrapport 2004
For at en årsrapport kan anses for ugyldig, må forudsætningen være at den er urigtig, og
ikke giver et retvisende billede. Rapporten for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med
de faktiske forhold og årsregnskabsloven. Der var hensat 11,5 mio. kr. i 2004, hvoraf en del
var afholdt, men resten skulle afholdes i 2005. Beløbet er senere blevet nedsat til 11,2 mio. kr.,
og differencen er indtægtsført i 2005. Hvis beløbet ikke var blevet hensat i 2004, ville dette
have været i strid med årsregnskabslovens krav om et retvisende regnskab.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. For at en generalforsamlingsbeslutning
kan kendes ugyldig må betingelserne i aktieselskabslovens § 81 være opfyldt, hvilket de ikke
er i denne sag. Godkendelsen er blevet til på lovlig måde. Generalforsamlingen havde fuldt
kendskab til hensættelsen af de 11,5 mio. kr. Carsten Berger fremkom med indsigelser mod
beløbet, og Erik Bonnerup gav en forklaring, så ingen kan have været i tvivl om hensættel
sen.
Bestyrelsen afholdt beløbet i alles interesse med det formål at fremskaffe det bedst mu
lige tilbud til aktionærerne. Selv om retten måtte finde at dette ikke skete med føje, kan det


15

ikke føre til at årsrapporten er ugyldig, da årsrapporten er en korrekt opgørelse over dispo
sitioner foretaget i selskabet.

Meddelelse af decharge
Dechargen blev vedtaget med mere end 90 % af stemmerne på generalforsamlingen, og er
dermed godkendt af generalforsamlingen. Bella Center har nedlagt påstand om afvisning af
Rudersdals påstand 2, da den indeholder en generel tilsidesættelse af dechargen og dermed
er for vidtgående. Hvorvidt dechargen kan tilsidesættes, må der tages stilling til i relation til
et konkret krav som Rudersdal må rejse overfor bestyrelsen.

Pligt til tilbagesøgning hos aktionærerne m.fl.
Rudersdals påstand 3 og den nye subsidiære påstand ændrer sagen på en sådan måde at de
bør afvises.
Hvis ikke retten vil afvise påstandene som for sent anlagte, bør de afvises da de forsø
ger at omgå aktieselskabslovens § 144.
Rudersdal ønsker Bella Center pålagt at rejse en sag. En sådan sag kan alene rejses på
baggrund af en generalforsamlingsbeslutning. Retten kan ikke tage stilling til dette spørgs
mål da det er et generalforsamlingsanliggende. Spørgsmålet er aldrig blevet drøftet på en
generalforsamling, og Rudersdal har ikke stillet forslag til generalforsamlingen derom.
Den subsidiære påstand vedrørende 8,6 mio. kr. må som følge af dommen af 19. juni
2007 være rettet mod aktionærerne; det er i strid med aktieselskabslovens § 144 hvorefter ge
neralforsamlingen har beslutningskompetencen.
Sagen er tilrettelagt processuelt forkert. Rudersdal burde have opgjort sit egentlige tab
og sagsøge for det. Rudersdal har valgt at sagsøge for Bella Centers tab og må respektere de
regler der gælder: at det er generalforsamlingen og kun denne der kan beslutte om en sådan
sag skal anlægges. Konklusionen må derfor være at påstand 3 tilsidesætter
aktieselskabslovens § 144 og derfor må afvises.
Hvis retten ikke giver Bella Center medhold i afvisningspåstanden, bør selskabet fri
findes. Bella Center var ikke uberettiget at afholde de i sagen omhandlede udgifter, tværti
mod, så har bestyrelsen udvist ansvarlighed ved engagering af en advokat og en invest
mentbank. Staten og to banker fremkom med salgsønske, og Københavns Kommune havde
anden baggrund for deres salgsønske. Der tegnede sig derfor et broget billede, og bestyrel


16

sen måtte passe på ikke at blive mødt med kritik fra de små aktionærer. Der var på dette
tidspunkt 130 aktionærer.
Det er helt ligegyldigt om der er indhentet en fairnessvurdering. En sådan er ganske
summarisk. Det der er noget værd, og det der koster betydelige beløb, er investmentbankens
etablering af datarum, udvælgelse af købere, afsøgning af markedet etc.
Det er urigtigt at afholdelsen af salgsudgiften er i strid med Bella Centers formål. Ud
giften kom alle aktionærer til gode; de fik samme tilbud som staten og bankerne. Bestyrelsen
har dermed som den skal, tilgodeset samtlige aktionærers interesser.
Det er uforståeligt at Rudersdal gør synspunkter om maskeret udbytte gældende, men
samtidig anfører at retten ikke skal tage konkret stilling til synspunktet. Det virker under alle
omstændigheder anstrengt at beskrive udgiften som et maskeret udbytte; der er tale om en
omkostning afholdt for at tilgodese alle aktionærer. At ikke alle har accepteret tilbuddet, gør
ikke omkostningen til et maskeret udbytte. Bestemmelsen i aktieselskabslovens § 115 om
selvfinansiering finder ikke anvendelse; den vedrører midler stillet til rådighed af selskabet
for en erhverver, og det er noget andet end penge anvendt til at betale Danske Markets for et
salgsarbejde.

Rettens begrundelse og resultat
Årsrapport 2004
Årsrapporten for 2004 blev godkendt på generalforsamlingen 2005. De oplysninger der er af
betydning for sagen, var fremlagt for generalforsamlingen, og bestyrelsen besvarede aktio
nærernes spørgsmål vedrørende omkostninger i forbindelse med salget af aktier som var
oplyst i årsrapporten. Da det må lægges til grund at årsrapporten giver et retvisende billede
af forholdene vedrørende omkostninger ved salget af aktier, kan godkendelsen af årsrap
porten ikke være ugyldig som påstået af Rudersdal.
Bella Center frifindes derfor for påstand 1.

Decharge
Konsekvenserne af at give Rudersdal medhold i påstand 2 er uklare og skaber mulighed for
et søgsmål som allerede er afgjort med dommen af 19. juni 2007 som nu verserer for Højeste
ret. Herefter og af de af Bella Center anførte grunde skal Rudersdals påstand 2 afvises.

Påstand 3 og Rudersdals subsidiære påstand


17

Retten finder ikke at påstandene er for sent anlagte eller fremtræder som uklare. Påstandene
indebærer et krav om at Bella Center skal sagsøge en nærmere angiven gruppe og nedlægge
nærmere angivne påstande. Påstandene indebærer imidlertid i realiteten en tilsidesættelse af
bestemmelserne i aktieselskabslovens § 144 om generalforsamlingens kompetence til
sagsanlæg og om mindretalsaktionærers adgang til sagsanlæg under visse betingelser. Af de
af Bella Center i denne henseende anførte grunde var afholdelsen af udgiften til Danske
Markets ikke uberettiget.
Retten tager derfor påstanden om frifindelse til følge.

Rudersdal skal til Bella Center betale sagsomkostninger fastsat til 200.000 kr. Beløbet er fast
sat under hensyntagen til sagens omfang og udfald.


Thi kendes for ret:

Bella Center A/S frifindes for de af Rudersdal A/S og Rudersdal Holding A/S nedlagte på
stande 1 og 3, herunder også den subsidiære påstand til påstand 3.

Sagen afvises for så vidt angår Rudersdal A/S' og Rudersdal Holding ApS' påstand 2.

Rudersdal A/S og Rudersdal Holding A/S betaler inden 14 dage i sagsomkostninger 200.000
kr. til Bella Center A/S. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Kai Wöldike Bested

Jens Feilberg
Harry Nielsen(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»