Avertering strid med god markedsføringsskik - Børge Mogensen møbler

Resumé

Avertering med "eksklusivt dansk design" med henvisning til Børge Mogensens møbler og angivelse af at prisen var en fjerdedel af originalen, var i strid med god markedsføringsskik. Erstatningen blev fastsat til 200.000 kr.

Dom i sagen V-140-01

Fredericia Furniture A/S
(Advokat Martin Hjelm Kristensen)
mod
Boliggården Danfryd v/Ole Traberg-Andersen
(Advokat Lars Kopp)Indledning og påstande

Sagens hovedspørgsmål er om sagsøgte, Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-
Andersen (Danfryd), har overtrådt markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a ved sine
annoncer i Morgenavisen Jyllandsposten den 20. april 2001 (bilag 2) og den 3. maj
2001 (bilag 3). Endvidere er der spørgsmål om Danfryds erstatningsansvar for even-
tuelle overtrædelser.

Annoncen af 20. april 2001 viser et billede af en 3-personers sofa og 2 stole. I teksten
anføres bl.a. "eksklusiv dansk design", og "prisen er ca. kun ¼del af et originalt sæt".
I en rubrik i annoncen anføres: "For et originalt sæt Børge Mogensen er prisen ca.


- 2 -

90.000,- Vi sælger Dansk Design tæt på original modellen. Kan du se forskel? Ja - på
prisen".

Den 3. maj 2001 indrykkede Danfryd en tilsvarende annonce i Jyllandsposten, dog
var rubrikken med den deri anførte tekst ikke medtaget. I denne annonce blev sofaen
kaldt model Mogens og en af stolene kaldt model Børge.

Fredericia Furniture A/S (Fredericia Furniture) har eneret til produktion af møbler
tegnet af afdøde arkitekt Børge Mogensen.

Fredericia Furniture har nedlagt følgende påstande:

1. Det forbydes Danfryd at annoncere i den form som det er sket ved annonceringen i
Morgenavisen Jyllandsposten den 20. april 2001 (bilag 2) og den 3. maj 2001 (bilag
3).

2. Det forbydes Danfryd i sin markedsføring af de i bilag 1-3 afbildede polstermøbler
at anvende navnet Børge Mogensen eller andre ord eller betegnelser som kan inde-
holde referencer til Børge Mogensen eller de møbler som produceres af sagsøgeren.

3. Danfryd tilpligtes at anerkende at virksomheden ved markedsføringen af de i bilag
1-3 afbildede polstermøbler har handlet i strid med god markedsføringsskik og har
handlet i strid med bestemmelserne i markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a.

4. Danfryd tilpligtes til Fredericia Furniture at betale en erstatning på 300.000 kr.
med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er anlagt den 8. maj 2001 ved retten i Skive og er ved kendelse af 17. decem-
ber 2001 henvist til behandling ved Sø- og Handelsretten, jf. markedsføringslovens §
14, stk. 1.


- 3 -

Sagens omstændigheder

Fredericia Furniture (tidl. Fredericia Stolefabrik A/S) påbegyndte for 40 år siden
produktion af en serie polstermøbler betrukket med skind. Møblerne var tegnet af
arkitekt Børge Mogensen.

Den 26. maj 1981 annoncerede Danfryd i Skive Folkeblad med bl.a. en 3-personers
sofa monteret med ægte indisk vandbøffel. I annoncen var anført "Mogens Børge
Design". Den 17. juni 1981 indrykkede Danfryd en tilsvarende annonce i Skive Fol-
keblad, men i stedet for "Mogens Børge Design" var der henvist til "Børge Mogen-
sen design".

Fredericia Furniture rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden som den 14.
juli 1981 skrev til Danfryd om henvisningen til "Børge Mogensen design". Ved skri-
velse af 27. juli 1981 til Forbrugerombudsmanden oplyste Danfryd at det beroede på
en fejl at der i annoncen var sket henvisning til "Børge Mogensen design". Forbru-
gerombudsmanden sluttede herefter sagen ved skrivelse af 28. august 1981 til Dan-
fryd med oplysning om at han gik ud fra at Danfryd fremover ikke ville benytte be-
tegnelsen i strid med markedsføringsloven.

Danfryd har siden annonceret for møbler i et ikke nærmere oplyst omfang med be-
tegnelserne Mogens og Børge.

Ved skrivelse af 25. april 2001 rettede Fredericia Furnitures advokat henvendelse til
Danfryd i anledning af annonceringen af 20. april 2003. Som følge heraf ændrede
Danfryd teksten i sin annonce af 3. maj 2001.

Fredericia Furniture har ved skrivelse af 20. februar 2002 fra Jyllandsposten fået op-
lyst, at Danfryd i år 2000 har indrykket 16 annoncer på torsdage og 2 på søndage og i
2001 har indrykket 18 annoncer på torsdage og 1 annonce om søndagen. Gennem-
snitsprisen for indrykningen har været henholdsvis 6.585 kr. om torsdagen og 11.160
kr. om søndagen.

Der har i sagen været afholdt syn og skøn ved møbelarkitekt MDD Ebbe Gehl. Af
syn og skønserklæringen af 14. marts 2003 fremgår bl.a.:


- 4 -


"Spørgsmål 1.
Fremtræder de af sagsøgte forhandlede møbler som efterligninger el-
ler kopier af Børge Mogensens møbler med modelbetegnelsen
2212/2213 og 2202/2204?

Syns og skønsmanden bedes begrunde svaret nærmere.

Svar:
Efter en grundig gennemgang af de bilag 1-3 omhandlede modeller (3-
plads sofa, 2-plads sofa, 1-plads stol samt højrygget stol) finder jeg at
svaret må deles i tre svar omhandlende hver af de viste modeltyper:
Sofaer, stol og høj stol.

Sofaer:
De to sofaer (bilag 1-3, 3-pl. samt 2-pl.) fremstår visuelt og i deres he-
le udformning som meget identisk med sagsøgers sofaer 2212/2213.
Detalje for detalje er de i en sådan grad sammenfaldende med model-
lerne 2212/2213 at de må betegnes som kopier af disse.
...

Lav Stol:
...

Sagsøgtes 1-plads model kan ikke betragtes som en kopi af model
2207 men som et produkt udformet på basis af sagsøgtes sofaer.
...

Højrygget lænestol:
...
Selv om hovedmål, overordnet udtryk i form og detaljer er ret identi-
ske med de i model 2204 anvendte, skønner jeg, at der er så væsentli-
ge afvigelser modellerne imellem at der ikke er tale om en direkte ko-
pi og at modellerne ­ også af ikke fagfolk ­ godt kan skelnes fra hin-
anden.


- 5 -

...

Således finder jeg de besete modeller, bilag 1-3, er meget tæt på, eller
lig modellerne tegnet af Børge Mogensen. Dette gælder klart for sag-
søgtes sofaer i forhold til sagsøgers model 2213/2214 og i nogen grad
for den højryggede stol i forhold til model 2204.

Spørgsmål 2.
Er der forskel i kvalitet, materialevalg og finish mellem Børge Mogen-
sens møbler (model 2212/2213 og 2202/2204) og de af sagsøgte for-
handlede lædermøbler som gengivet i sagens bilag 1-3?

Svar: JA
...

Spørgsmål 3.
Er møblerne konstruktivt ens opbygget?

Svar:
Generelt ja

... [opremsning af div. forskelligheder]

Alle disse forskelligheder findes primært i den indre stelopbygning
skjult af polstring og betræk og er derfor ikke umiddelbare forskellig-
heder, som kan ses og opfattes af en ikke fagkyndig."

Forklaringer

Thomas Gravesen har forklaret at han er administrerende direktør i Fredericia Furni-
ture hvilket han har været siden 1995. Han er uddannet akademiøkonom. Virksom-
heden blev grundlagt i 1911, og i 1955 overtog hans familie den. Han overtog selv
virksomheden i 1999. Virksomhedens fundament er Børge Mogensen-polstermøbler-
ne. Der forventes en omsætning i virksomheden i år på 62 mio. kr. Møblerne mar-
kedsføres gennem forhandlernettet. I år forventer man at bruge ca. 4 mio. kr. på mar-


- 6 -

kedsføring hvoraf 2 ­ 2 ½ mio. kr. vedrører Børge Mogensen-møbler. Hans far og
Børge Mogensen lærte hinanden at kende før 1955 i FDB hvor de begge var ansat.
Børge Mogensen blev tilknyttet virksomheden da vidnets familie overtog den. Fra
1955 til sin død i 1972 udviklede Børge Mogensen over 100 møbler. De to modeller
som sagen omhandler, blev første gang vist på en messe i Bella Centret i 1963. Sal-
get af de to modeller er af afgørende betydning for Fredericia Furniture.

Det er almindelige kvalitetsbevidste danske forbrugere samt virksomheder der køber
Børge Mogensen-møblerne. 3-personersofaen koster ca. 62.000 kr., mens 2-personer-
sofaen koster knap 50.000 kr.

Ophavsretten til møbelmodellerne tilhører siden Børge Mogensens død dennes fami-
lie. Fredericia Furniture betaler ca. 1 mio. kr. om året i royalty.

Han betragter de af Danfryd udbudte møbler som billige efterligninger. Fredericia
Furniture bruger ca. 9.000 kr. alene i læder på en enkelt sofa hvilket er mere end
Danfryd tager for en færdig sofa. Han er ikke bekendt med den sag der var mellem
de samme parter i 1981. Han reagerede på annoncerne i Jyllandsposten. Han er ikke
bekendt med Danfryds annoncer i Skive Folkeblad, da han ikke holder dette blad.
Han mener ikke at Fredericia Furniture har fået annoncerne fra Skive Folkeblad til-
sendt fra fx forhandlere i Skive-området.

Danfryds markedsføring har medført store markedsforstyrrelser, og man har fået
henvendelser fra forhandlere af Fredericia Furnitures produkter der har følt sig kræn-
ket over Danfryds produkter. Det er svært at afgøre om man direkte har lidt et tab,
men det kan afgjort mærkes at Danfryds produkter er kommet på markedet. En aver-
tering som Danfryds "støjer voldsomt i vores verden".

Så vidt han ved, har Fredericia Furniture ikke ført retssager mod andre for at have
kopieret deres produkter. Der har dog været tilfælde hvor deres produkter er blevet
kopieret, men sagerne er blevet løst uden retssag.

Efter hans opfattelse sker det at nye kunder fravælger det originale møbel til fordel
for Danfryds efterligning. Det er vanskeligt at påvise om en sådan substitution fore-
kommer, for dialogen foregår jo ude hos forhandlerne. Når Danfryd kalder sine mo-


- 7 -

deller for Mogens og Børge, kan forklaringen kun være ønsket om at gøre opmærk-
som på substitutionsmuligheden.

Man var på tidspunktet for Danfryds annoncering i Jyllandsposten ikke klar over
hvem der producerer Danfryds efterligninger. Man gik ud fra at Danfryd selv var
producent hvorfor sagen blev indledt med at man i stævningen nedlagde påstand om
at Danfryd forbydes at markedsføre de omhandlede møbler.

Ole Traberg-Andersen har forklaret at han er 64 år gammel og har drevet møbelfor-
retning i Skive siden 1960. Han er uddannet møbelpolstrer. Han passer sin forretning
alene, dog har han indimellem nogle løsarbejdere til at hjælpe til. Han har tidligere
produceret møbler samtidig med at han solgte møbler, men han stoppede med selv at
producere omkring 1964 da han ikke kunne overkomme det. Han har selv forhandlet
Børge Mogensen-møbler engang. Der er mange møbelfabrikker der laver efterlignin-
ger af Børge Mogensen-møbler, og det er forekommet i mange år. Siden han åbnede
sin forretning har han solgt møbler der lignede Børge Mogensen-modeller. De møb-
ler som sagen vedrører, sælges fra ca. 40 forretninger i Danmark.

Det var en fejl på Skive Folkeblad der bevirkede at han i 1981 kom til at annoncere
nogle møbler som Børge Mogensen-modeller. Han har gennem årene brugt mange
forskellige tekster i sine reklamer. Han har ikke altid brugt navnene Børge og Mo-
gens til to af modellerne, men han har gjort det i mange år. Siden sagen i 1981 har
han intet hørt fra Fredericia Furniture før denne sag opstod. Han laver selv tekst og
layout mv. på sine reklamer. Han er en lille møbelhandler der er nødt til at lave det
hele selv.

Møblerne som sagen drejer sig om, er produceret på fabrikken N.J. Design Polster-
møbler i Vemb. De er tegnet af en person ved navn Niels. Han erindrer ikke efter-
navnet. Den kundegruppe han henvender sig til, er en helt anden end den Fredericia
Furniture henvender sig til. De kunder der vil have en Børge Mogensen-model og har
råd hertil, køber en sådan, men der er mange der ikke har råd til en original model,
og de kan så købe en af Danfryds lignende møbler. Mange af hans kunder skal i ban-
ken for at låne inden de køber hans møbler.


- 8 -

Han sælger mange typer møbler, også møbler der er produceret i udlandet. Han vil
ikke oplyse sin omsætning, men den er ikke stor, og forretningen er ikke nogen guld-
grube. Forretningen er nærmest en hobby for ham. Han har altid drevet sin forretning
på en forsigtig måde. De møbler sagen vedrører, udgør kun nogle få procent af hans
omsætning. Han erindrer ikke hvor mange han har solgt af dem.

Danfryds møbler er ikke kopier af Børge Mogensen-modeller. Han har aldrig haft en
kunde der troede at det var Børge Mogensen-modeller. Navnene Børge og Mogens
kan godt være tilfældige ­ det kan være fra en fætter der hedder Børge, og en anden
fætter der hedder Mogens.

Han ønsker ikke at svare på hvad der ligger i annonceteksten "... et originalt sæt".
Baggrunden for at han ændrede annonceteksten var at han ikke ønsker at træde på
nogen, heller ikke på Fredericia Furniture. Henvisningen til Børge Mogensen i den
første af annoncerne var en ren forbrugeroplysning.

Foreholdt oplysninger om at han har annonceret i Jyllandsposten for i alt ca. 260.000
kr. for 2000 og 2001 har han forklaret at det ikke er rigtigt. Han får store rabatter hos
Jyllandsposten. De priser der er anført i Jyllandspostens skrivelse af 20. februar
2002, er listepriser. Det er heller ikke nødvendigvis kun modellerne Børge og Mo-
gens han har annonceret med. Han kan ikke sige det nøjagtige beløb han har annon-
ceret for, men det er nok i størrelsesordenen 40-50.000 kr. Han har også annonceret i
andre dagblade end Jyllandsposten, bl.a. i Skive Folkeblad samt i dagblade i Viborg
og Holstebro. Han erindrer ikke om han har annonceret med modellerne Børge og
Mogens efter sagens opstart, men det er højst sandsynligt tilfældet. Efter at Frederi-
cia Furniture rettede henvendelse til ham, er henvisningen til Børge Mogensen og
"1/4 af et originalt sæt" taget ud af hans annoncer.

Syn og skønsmand Ebbe Gehl har vedstået den til sagen afgivne erklæring og har
yderligere forklaret at der især omkring sofaerne er stor identitet når man ser dem
udefra. Går man derimod mere ind i detaljerne er der forskelle, navnlig er stelopbyg-
ningen forskellig. En forbruger vil kunne forveksle dem. For så vidt angår stolene, er
der knap så meget lighed, men generelt kan de af Danfryd markedsførte produkter
ikke antages at være udviklet uden kendskab til Børge Mogensens design. Han er


- 9 -

bekendt med at der er flere producenter der har lavet produkter der er sammenligne-
lige med Børge Mogensens.

Parternes anbringender

Fredericia Furniture:
Fredericia Furniture har til støtte for sine påstande gjort gældende at det er dokumen-
teret, at Danfryd har annonceret 37 gange for i alt ca. 260.000 kr. i Jyllandsposten
vedrørende møblerne som sagen vedrører. Det er ikke dokumenteret, og det er heller
ikke sandsynligt at Danfryd får så store rabatter hos Jyllandsposten at annonceudgif-
terne udgør et væsentligt lavere beløb.

Danfryd refererer i annoncen af 20. april 2001 direkte til "et originalt sæt Børge Mo-
gensen". Da Fredericia Furniture protesterede herimod, gik Danfryd over til at an-
noncere møblerne med betegnelserne Børge og Mogens. Uagtet Ole Traberg-Ander-
sens familierelationer må det opfattes som en angivelse af at møblerne er imitationer
af Børge Mogensens møbler

Danfryds møbler er tilstræbte efterligninger eller direkte plagiater. Det er ikke synligt
for ikke-fagkyndige at der er forskel hvorfor der er risiko for at forbrugerne forveks-
ler Danfryds og Fredericia Furnitures produkter. Efter skønserklæringen må det læg-
ges til grund at det er tilstræbte efterligninger.

Danfryds intensive markedsføring i Jyllandsposten har været vildledende. Henvis-
ningen til Børge Mogensens navn og til "eksklusiv dansk design" når møblerne ikke
er tegnet af Børge Mogensen, er vildledende.

Danfryd har søgt at udnytte Fredericia Furnitures position på markedet hvilken posi-
tion er opnået som følge af en mangeårig indsats fra Fredericia Furnitures side. Dan-
fryd udnytter den goodwill Fredericia Furniture har oparbejdet gennem 40 år. Det er
et klart tilfælde af renommé-snyltning. Hertil kommer at Danfryd miskrediterer og
latterliggør Fredericia Furnitures produkter ved som sket at anvende navnene Børge
og Mogens i sine annoncer.


- 10 -

Danfryd har ikke overholdt reglerne i markedsføringslovens § 2 a om sammenlig-
nende reklame idet der ved annonceringen er risiko for forveksling, annonceringen er
vildledende, Fredericia Furniture miskrediteres, og Danfryd søger at drage en utilbør-
lig fordel af Fredericias Furniture markedsposition.

Danfryd har handlet i strid med god markedsføringsskik, og der er ikke sikkerhed for
at Danfryd ikke vil gøre det i fremtiden. Der bør derfor nedlægges forbud som påstå-
et.

Det er vanskeligt for Fredericia Furniture at godtgøre et direkte tab, men det er oplagt
at der er sket en betydelig markedsforstyrrelse. En erstatning i størrelsesordenen
300.000 kr. er passende set i lyset af Danfryds annonceudgifter og under hensyn til
Fredericia Furnitures udgifter til markedsføring og til licens til ophavsmandens efter-
kommere. Ved udmålingen af erstatningen må der også lægges vægt på sagens grov-
hed. Forbrugerombudsmanden udtalte allerede i 1981 at Danfryd ikke måtte benytte
Børge Mogensens navn. Danfryd vedblev at annoncere også efter Fredericia Furnitu-
res henvendelse den 25. april 2001. Danfryd har aldrig rettet ind og er vedblevet med
at snylte.

Danfryd:
Sagen startede på et andet grundlag idet Fredericia Furniture var af den opfattelse, at
Danfryd selv producerede de omhandlede møbler. Danfryd har ikke andel i møbler-
nes design, og sagen drejer sig nu alene om annonceringen. Fredericia Furniture har
ikke ønsket at gå til hovedkilden, nemlig producenten. Det skal ikke komme Danfryd
til skade. Danfryd har villet træde nogen over tæerne, og man rettede ind da man blev
kontaktet af Fredericia Furniture idet rubrikken med tekst blev fjernet i annoncerne.

Annoncen fra 3. maj 2001 henviser ikke til Børge Mogensen, men nævner alene nav-
nene Børge og Mogens. Det er almindelige danske drengenavne, og det er sædvanligt
at man giver møbler personnavne. Navnene har været brugt af Danfryd siden 1981.

Der er ikke noget forkert eller vildledende i at der i annoncerne står at prisen er ca. ¼
af et originalt sæt. Dette er en almindelig talemåde. Danfryd har forsøgt at varetage
forbrugersynspunkter ud fra den betragtning at man sælger noget der ikke er origi-


- 11 -

nalt, men det ligner det originale, og prisen er en helt anden. Syn og skønserklærin-
gen viser at der ikke er tale om plagiater.

Fredericia Furniture må have været klar over eller burde have været klar over at der
igennem årene har været en forhandler så relativt tæt på der brugte navnene Børge og
Mogens til sine møbler. Der foreligger således retsfortabende passivitet.

Der er mange der gennem tiden har ladet sig inspirere af Børge Mogensen eller pla-
giater af denne. Danfryd har ikke produceret møblerne, men alene stået for salget.
Man søger ikke at sælge møblerne som originale, og det er en cadeau til Fredericia
Furniture at man priser deres produkter.

Der er ikke tale om renommé-snyltning idet parterne ikke henvender sig til samme
købergruppe. Danfryds kunder er almindelige mennesker med meget begrænsede
midler. Fredericia Furnitures kundegruppe er en helt anden, og det anføres da også i
processkrifterne at kundegruppen er ambassader, regeringskontorer, firmaer o. lign.

Danfryd forsøger ikke at bilde forbrugerne ind at der er tale om ægte Børge Mogen-
sen modeller. Om det er eksklusive møbler Danfryd sælger, må være op til den en-
kelte forbruger at afgøre.

Danfryd anfører ikke i annoncen af 20. april 2001 at der ikke er andre forskelle end
prisen, men man fortæller at der i hvert fald er forskel på prisen. At der er forskel på
prisen, udelukker ikke andre forskelle, men man kan ikke anføre alt i en annonce.

Fredericia Furnitures påstand 1 kan i øvrigt ikke tages til følge, idet den er alt for
upræcis ved alene at henvise til den måde der er annonceret på.

Fredericia Furniture har ikke dokumenteret noget tab, og der er ikke konkretiseret
eller sandsynliggjort et tab. Da der er tale om så forskellige kundegrupper, kan det
ikke antages at der er lidt noget tab ­ tværtimod har Fredericia Furniture fået lidt
gratis reklame. Da Danfryd har brugt navnene Børge og Mogens i 20 år, er det uklart
hvornår tabet angiveligt skulle være opstået. Erstatningspåstanden på 300.000 kr.
tager sit udgangspunkt i den oprindelige fejlagtige opfattelse at Danfryd var produ-
cent. Oplysningerne fra Jyllandsposten om annoncepriser kan ikke bruges til noget


- 12 -

idet der er tale om listepriser. Danfryd får store rabatter hos Jyllandsposten, og an-
noncerne har også vedrørt andre møbler end Børge og Mogens.

Rettens begrundelse og resultat.

Ved at annoncere som sket med et billede af de af Danfryd markedsførte møbler der
fremtræder som meget lignende tilsvarende møbler tegnet af Børge Mogensen og
markedsført af Fredericia Furniture i forening med en eller flere af tekstangivelserne:
"eksklusivt dansk design", "Børge og Mogens" eller "1/4 af prisen for et originalt
sæt" har Danfryd handlet i strid med god markedsføringsskik, anvendt vildledende
angivelser og overtrådt reglerne for sammenlignende reklame, jf. markedsføringslo-
vens §§ 1, 2 og 2a.

Retten lægger efter indholdet af annoncerne og den af Ole Traberg-Andersen afgivne
forklaring til grund at der er tale om en forsætlig overtrædelse.

Det må efter bevisførelsen endvidere antages at Danfryd har foretaget en omfattende
annoncering i bl.a. Jyllandsposten. Danfryd har ikke fremlagt annoncer, fakturaer el.
lign. der kan godtgøre at annoncerne også vedrører andre møbler, og at man får så
store rabatter som forklaret ved annoncering i Jyllandsposten. Det må herefter lægges
til grund at Danfryd har brugt et betydeligt beløb på annoncering af de møbler sagen
drejer sig om, og at man som følge af averteringen har haft en betydelig omsætning
af disse møbler. Endelig må det antages at Danfryds annoncering som forklaret af
Thomas Gravesen har medført en betydelig skadevirkning for virksomheden i form
af markedsforstyrrelse.

Uanset om Danfryd har kaldt de omhandlede møbler for Børge og Mogens og har
annonceret hermed igennem en længere årrække, finder retten ikke at Fredericia Fur-
niture har udvist passivitet der kan få betydning for sagen, idet det må lægges til
grund at Fredericia Furniture ikke har eller burde have været bekendt med Danfryds
annoncering i Skive Folkeblad eller andre lokale blade, og Fredericia Furniture rea-
gerede prompte da man blev bekendt med annoncen i Jyllandsposten den 20. april
2001. Det forhold at tilsvarende annoncer eventuelt har været indrykket i Jyllandspo-
sten flere gange tidligere i 2001 og i 2000, ændrer ikke herved.


- 13 -

Retten tager herefter Fredericia Furnitures påstande 1-3 til følge, for påstand 1's ved-
kommende med den præcisering at annonceringen ikke må indeholde billede af de
pågældende møbler sammen med en henvisning til et eller flere af følgende elemen-
ter: "eksklusiv dansk design", "1/4 af prisen for et originalt sæt", Børge Mogensen
samt Mogens og/eller Børge. Påstand 4 tages til følge for så vidt angår 200.000 kr.

Ved fastsættelse af sagens omkostninger er der taget hensyn til Fredericia Furnitures
udgifter til syn og skøn, 27.995 kr.

Thi kendes for ret:

1. Det forbydes Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-Andersen at annoncere i den
form som det er sket ved annonceringen i Morgenavisen Jyllandsposten den 20. april
2001 og den 3. maj 2001, for så vidt annonceringen indeholder billede eller billeder
af de pågældende møbler sammen med en henvisning til et eller flere af følgende
elementer: "eksklusiv dansk design", "1/4 af prisen for et originalt sæt", "Børge Mo-
gensen" samt "Mogens" og/eller "Børge".

2. Det forbydes Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-Andersen i sin markedsføring
af de i bilag 1-3 afbildede polstermøbler at anvende navnet Børge Mogensen eller
andre ord eller betegnelser som kan indeholde referencer til Børge Mogensen eller de
møbler som produceres af Fredericia Furniture A/S.

3. Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-Andersen skal anerkende at virksomheden
ved markedsføringen af de i bilag 1-3 afbildede polstermøbler har handlet i strid med
bestemmelserne i markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a.

4. Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-Andersen skal til Fredericia Furniture A/S i
erstatning betale 200.000 kr. med procesrente fra den 8. maj 2001.

5. Boliggården Danfryd v/ Ole Traberg-Andersen skal inden 14 dage betale 62.995
kr. i sagsomkostninger til Fredericia Furniture A/S.


Rolf Malling Petersen Jens Feilberg Carsten Vagn Jacobsen


- 14 -(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»