AutoMedia - Aller Business - forretningskendetegn

Resumé

AutoMedia Bilreklamer ApS´ benyttelse af AutoMedia som forretningskendetegn og varemærke er i strid med Aller Business rettigheder som indehaver af det registrerede binavn Forlaget Dansk Auto Media A/S.

Dom i sagen V-10-04 


Aller Business A/S
(Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)
mod
AutoMedia Bilreklamer ApS (tidligere AutoMedia v/Tim Larsen)
(Advokat Knud Wallberg)


Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om AutoMedia Bilreklamer ApS' benyttelse af AutoMedia som forretningskendetegn og varemærke er i strid med Aller Business A/S' rettigheder. Aller Business A/S er indehaver af det registrerede binavn Forlaget Dansk Auto Media A/S. Aller Business A/S har gennem en årrække drevet virksomhed under dette selskabsnavn og udgivet bladene Transport Magasinet og Motor Magasinet.

Aller Business A/S har nedlagt følgende påstande:


- 2 -

1. Det forbydes AutoMedia Bilreklamer ApS at benytte betegnelsen Automedia
som forretningskendetegn og varemærke, sidstnævnte i forbindelse med
formidling af reklamer inden for autobranchen.

2. Det forbydes AutoMedia Bilreklamer ApS at benytte betegnelsen Automedia
som web-adresse.

AutoMedia Bilreklamer ApS har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder
Aller Business A/S driver virksomhed med udgivelse af blade og tidsskifter.
Udgivelserne sker under en lang række registrerede binavne. Selskabet har
blandt andet registeret binavnet Forlaget Dansk Auto Media A/S, som er beteg-
nelsen på et selskab som Aller-koncernen købte i 2002.

Forlaget Dansk Auto Media, oprindelig Forlaget Bundgaard, har siden 1969 udgi-
vet bladene Transport Magasinet og Motor Magasinet. Bladene vedrører forhold i
transport- og bilbranchen. En væsentlig del af bladenes indtægter er annonce-
indtægter.

AutoMedia Bilreklamer ApS blev startet som en personligt ejet virksomhed af
Tim Larsen i maj 2003. Virksomheden blev omdannet til et anpartsselskab den
30. juni 2004. Selskabet anvender selskabsnavnet AutoMedia Bilreklamer over
alt på markedsføringsmaterialet. Selskabet har endvidere registreret domæne-
navnet www.automedia.dk som adresse for sin hjemmeside.

AutoMedia Bilreklamer sælger reklameplads på private biler. Konceptet bygger
på at virksomhederne køber reklameplads på private biler mod betaling af et
honorar til bilejeren der stiller sin bil til rådighed. Selskabet formidler reklame-
kontrakterne mellem virksomheden og bilejeren og sørger for det praktiske i
forbindelse med udformning og opsætning af reklamer.

Der er fremlagt søgeresultat for søgning på ordene "auto media", "automedia",
"dansk automedia", "dansk auto media" på Google. En stor del af de viste hits
vedrører Dansk Auto Media, herunder Transport Magasinet og Motor Magasinet.
Ved søgningen "automedia" er første og andet hit AutoMedia Bilreklamer.

Der er endvidere fremlagt søgeresultat for internetsøgning på "automedia" og
"automedia bilreklamer", samt for søgning på "dansk auto media" på Jubii.


- 3 -

Der er fremlagt kopi af Politikens Nudansk Ordbog hvoraf blandt andet fremgår:
"auto- ... orddel
1. som gør noget af sig selv, el. som virker automatisk: variant:aut- = selv
...
2. et motorkøretøj med fire hjul, fx en personbil, lastbil eller bus = bil. AU-
TOMOBIL...

media subst.: bøjningsform af medium

medie ... el. medium...
subst. Mediet, medier, medierne
1. en kanal for udbredelse af informationer, bl.a. tv, radio og aviser...
2. en person som formidler en andens tanker og meninger..."

Aller Business blev opmærksom på AutoMedia Bilreklamer gennem en artikel i
Børsen den 29. oktober 2003.

Forklaringer
Susanne Zabava har forklaret at hun har arbejdet som salgschef for Motor Ma-
gasinet og Transport Magasinet siden 1986. Bladene blev startet af Robert
Bundgaard i 1969 og blev udgivet på Forlaget Bundgaard. Forlaget ændrede i
slutningen af 1980'erne navn til Forlaget Dansk Auto Media. Navnet blev fundet
efter en konkurrence blandt medarbejderne. Omkring 2002 købte Aller Business
Forlaget Dansk Auto Media hvis navn i dag er et registreret binavn for Aller Busi-
ness A/S.

Transport Magasinet og Motor Magasinet udgives henholdsvis hver 14. dag og
hver uge. De kan ikke købes i løssalg. Bladene er reklamefinansierede. Forlaget
Dansk Auto Media havde også en reklameafdeling der via deres kontakter i for-
bindelse med annoncesalget tilbød kunderne forskellige reklameløsninger. For
eksempel kunne støddæmpervirksomheden Monroe ud over køb af annonceplads
ønske at markedsføre sig direkte overfor autoværksteder.

I forbindelse med markedsføringen af bladene brugte forlaget kun navnet Dansk
Auto Media der derfor er et meget indarbejdet navn. Det er i dag Aller Business
der udgiver bladene hvorfor selskabet præsenterer sig under de respektive bla-
des navne. Mange kunder husker dem fortsat som Dansk Auto Media, og det er
ikke udelukket at de vil bruge navnet igen.


- 4 -

Vidnet har ikke hørt om forveksling mellem Dansk Auto Media og AutoMedia Bil-
reklamer. Hun kan ikke godtgøre eller dokumentere en eventuel mistet omsæt-
ning, men navneligheden må have givet nogen forvirring og forstyrrelse da sel-
skaberne arbejder inden for samme branche.

Tim Larsen har forklaret at han er uddannet inden for markedsføring og er
cand. oecon. Han fik ideen til bilreklamer efter inspiration fra New York. Der
fandtes ikke lignende virksomheder i Danmark. Ideen var at skaffe virksomhe-
derne en billig og anderledes reklame. Hans virksomhed formidler kontakten
mellem personen og virksomheden. Han indsamler emner og registrerer dem i
relevante segmenter. For eksempel har han formidlet kontakt mellem en lege-
tøjsproducent og børnefamilier og mellem DFDS og personer i og omkring Es-
bjerg. Den annoncerende virksomheds betaling skal dække udgifterne til databa-
sen, honorar til den private bilejer og udgifter i forbindelse med påsætning af
reklamer på bilen.

Vidnet fandt på navnet AutoMedia der beskriver virksomhedens indhold. Han fik
navet registreret. Han kendte ikke Forlaget Dansk Auto Media, men han kendte
godt bladene Transport Magasinet og Motor Magasinet. Han tilføjede ordet Bil-
reklamer til AutoMedia efter henvendelse fra Aller Business.

Vidnet har ikke kendskab til tilfælde af forveksling mellem de to virksomheder.

Procedure
Aller Business har til støtte for den nedlagte påstand anført at sagsøgeren i
længere tid har drevet virksomhed under navet Dansk Auto Media og under det-
te navn udgivet de to blade. Der er ingen tvivl om at Aller Business har vundet
eneret til navnet "Auto Media" gennem virksomhedens registrering og brug af
navnet. Navnet er gennem intensiv brug et meget indarbejdet forretningskende-
tegn.

Det bærende element i selskabsnavnet er Auto Media som må betegnes som
(firma)dominanten. Det er derfor uden betydning at der er blevet tilføjet Bil-
reklamer til AutoMedia.

Ordene "auto" og "media" er almindelige, deskriptive ord, men ved en sammen-
stilling af ordene er der skabt et navn med særpræg, et navn som også er indar-
bejdet. Der var ikke andre virksomheder med lignende navn på det danske mar-
ked før AutoMedia Bilreklamer blev etableret.


- 5 -

Som udgangspunkt vedrører sagen forretningskendetegn og kun varemærkelig-
hed for så vidt angår formidling af reklamer. Det følger af aktieselskabslovens §
153, stk. 2, og anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, at selskabsnavne tydeligt skal
adskille juridiske personer fra hinanden. I denne sag består der klart en forveks-
lingsmulighed mellem virksomhederne på grund af navneligheden. Ydermere
opererer virksomhederne inden for samme område. Der henvises i denne forbin-
delse til dommene i U 1999.1406 H (Multichoice), U 1998.299 SH (Action Marke-
ting) og U 1975.131 H (City Bank) samt til Mads Marstrand Jørgensen i U 1999
B s. 539 og i U 2004 B s. 70 og Janne Glæsel i U 2003 B s. 405.

Som følge heraf udgør AutoMedia Bilreklamers brug af AutoMedia en krænkelse
af Aller Business A/S' forretningskendetegn og varemærkeret. Endvidere omfat-
ter Aller Business' rettigheder også Web-adressen www.automedia.dk.

AutoMedia Bilreklamer ApS har til støtte for frifindelsespåstanden anført at
brugen af Automedia ikke krænker Aller Business' rettigheder og derfor ikke er
retsstridig. Nogle gange er virksomhedsnavne næsten det samme som vare-
mærker. Det gør sig gældende i dette tilfælde hvorfor sagen skal vurderes ud fra
de varemærkeretlige regler.

Auto og Media er almindelige ord der alene er beskrivende. Sammensætningen
af dem, AutoMedia, er en generisk betegnelse der relaterer sig til medievirksom-
hed generelt i forbindelse med automobilbranchen. Uanset om sammensætnin-
gen måtte betegnes som en sproglig nydannelse, er der ikke tilstrækkeligt sær-
præg i den til at den kan skille den ene virksomheds produkter fra en anden
virksomheds.

Aller Business har ikke ved registrering eller brug opnået eneret til ordsammen-
sætningen Auto Media. Navnlig er der ikke ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
registrering opnået en eneret.

Betegnelsen AutoMedia Bilreklamer er ikke forvekslelig med Aller Business' regi-
strerede binavn Forlaget Dansk Auto Media. Virksomhedsnavnene adskiller sig
tydeligt fra hinanden både sprogligt og indholdsmæssigt ved tilføjelserne "Forla-
get" og "Bilreklamer". Det er ikke dokumenteret at Aller Business har anvendt
navnet Auto Media isoleret. Det bestrides ikke at søgningerne gav hits der viste
Dansk Auto Media, men det er ikke dokumenteret at Auto Media er et kendetegn
der er indarbejdet.


- 6 -

Der er ikke branchesammenfald mellem selskaberne. Selskaberne beskæftiger
sig med forskellige aktiviteter hvilket selskabsnavnene også viser. Aller Business
er et forlag der udgiver motorblade og driver en mindre business-to-business
virksomhed. AutoMedia Bilreklamer driver virksomhed med reklamering på pri-
vatbiler.

Når sagsøgeren henviser til dommen i U 1999.1406 H (Multichoice), må hertil
anføres at der i den sag i modsætning til den foreliggende var et betydeligt antal
forvekslinger.

Tim Larsen kendte ikke forlaget da han valgte selskabsnavnet AutoMedia. Nav-
net blev valgt ud fra hans egen vurdering af det marked han skulle arbejde med,
og ud fra ønsket om at finde en dækkende betegnelse for virksomheden. Tim
Larsen har derfor handlet loyalt da han valgte selskabsnavnet AutoMedia.

Selskabsnavnet AutoMedia Bilreklamer krænker således ikke Aller Business' ret-
tigheder i relation til binavnet Forlaget Dansk Auto Media. Det følger heraf at
AutoMedia Bilreklamer har retten til domænenavnet www.automedia.dk da Aller
Business A/S ikke har en bedre ret til Automedia.

Rettens afgørelse
Selskabsnavnet Forlaget Dansk Auto Media blev registeret og anvendt fra slut-
ningen af 1980'erne. Det lægges efter vidnet Susanne Zabavas forklaring til
grund at forlaget har anvendt navnet Dansk Auto Media, og at dette navn er ble-
vet indarbejdet i forbindelse med forlagets virksomhed. Dette støttes i øvrigt af
de mange hits vedrørende Dansk Auto Media. Aller Business har efter købet af
forlaget valgt ikke anvende navnet Dansk Auto Media, men det kan ikke udeluk-
kes at navnet vil blive brugt igen. AutoMedia Bilreklamer blev stiftet og registre-
ret som en personlig virksomhed i 2003 og omdannet til et anpartsselskab i
2004.

Begge selskabsnavne indeholder ordene auto og media, angivet som henholdsvis
Auto Media og AutoMedia. Disse to betegnelser er identiske og derfor forveksleli-
ge. Tilføjelsen af ordet Bilreklamer kan ikke tillægges afgørende betydning da
Auto Media må antages at være hovedbestanddelen af og den bærende del af
selskabsnavnet.

Retten finder ikke at Auto Media er en generisk betegnelse. Ordsammensætnin-
gen Auto Media har det nødvendige særpræg på det danske marked hvor Forla-


- 7 -

get Dansk Auto Media indtil AutoMedia Bilreklamers etablering i 2003 var den
eneste der anvendte denne ordsammensætning.

Forlaget Dansk Auto Media har udgivet to blade vedrørende transport- og bil-
branchen. Bladene er hovedsagelig finansieret ved annoncesalg. AutoMedia Bil-
reklamer formidler reklamekontrakter mellem virksomheder og privatpersoner.
Der foreligger således et aktuelt, delvist branchesammenfald. På denne bag-
grund er det rettens vurdering at der som følge af navneligheden og varemærke-
ligheden består en risiko for forveksling mellem Forlaget Dansk Auto Media og
AutoMedia Bilreklamer hvorfor Aller Business skal have medhold i sine påstande.


Thi kendes for ret:

1. Det forbydes AutoMedia Bilreklamer ApS at benytte betegnelsen Automedia
som forretningskendetegn og varemærke, sidstnævnte i forbindelse med
formidling af reklamer inden for autobranchen.

2. Det forbydes AutoMedia Bilreklamer ApS at benytte betegnelsen Automedia
som web-adresse.

3. AutoMedia Bilreklamer ApS skal inden 14 dage til Aller Business A/S betale
14.000 kr. i sagsomkostninger.Ole Lundsgaard Andersen Jens Feilberg Bjarne Egedal


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


søgningerne gav hits der viste
Dansk Auto Media, men det er ikke dokumenteret at Auto Media er et kendetegn
der er indarbejdet.


- 6 -

Der er ikke branchesammenfald mellem selskaberne. Selskaberne beskæftiger
sig med forskellige aktiviteter hvilket selskabsnavnene også viser. Aller Business
er et forlag der udgiver motorblade og driver en mindre business-to-business
virksomhed. AutoMedia Bilreklamer driver virksomhed med reklamering på pri-
vatbiler.

Når sagsøgeren henviser til dommen i U 1999.1406 H (Multichoice), må hertil
anføres at der i den sag i modsætning til den foreliggende var et betydeligt antal
forvekslinger.

Tim Larsen kendte ikke forlaget da han valgte selskabsnavnet AutoMedia. Nav-
net blev valgt ud fra hans egen vurdering af det marked han skulle arbejde med,
og ud fra ønsket om at finde en dækkende betegnelse for virksomheden. Tim
Larsen har derfor handlet loyalt da han valgte selskabsnavnet AutoMedia.

Selskabsnavnet AutoMedia Bilreklamer krænker således ikke Aller Business' ret-
tigheder i relation til binavnet Forlaget Dansk Auto Media. Det følger heraf at
AutoMedia Bilreklamer har retten til domænenavnet www.automedia.dk da Aller
Business A/S ikke har en bedre ret til Automedia.

Rettens afgørelse
Selskabsnavnet Forlaget Dansk Auto Media blev registeret og anvendt fra slut-
ningen af 1980'erne. Det lægges efter vidnet Susanne Zabavas forklaring til
grund at forlaget har anvendt navnet Dansk Auto Media, og at dette navn er ble-
vet indarbejdet i forbindelse med forlagets virksomhed. Dette støttes i øvrigt af
de mange hits vedrørende Dansk Auto Media. Aller Business har efter købet af
forlaget valgt ikke anvende navnet Dansk Auto Media, men det kan ikke udeluk-
kes at navnet vil blive brugt igen. AutoMedia Bilreklamer blev stiftet og registre-
ret som en personlig vir

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»