Anvendelse af erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringsloven

Resumé

De sagsøgte fandtes ikke at have været i besiddelse af, eller på anden måde at have anvendt, erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringsloven, ligesom de ikke havde handlet i strid med god markedsføringsskik ved opstart af en til sagsøger konkurrerende virksomhed, kort tid efter de sagsøgtes fratrædelse af deres stillinger hos sagsøger

Den 18. november 2008 afsagde retten i sagen


V 12/04 

Semvac A/S
(Advokat Kenneth KvistgaardAaholm) 

mod 

Glova A/S (tidligere Euro Partner ApS),
Duncan James Hooper,
Ole Lind Rasmussen
og 
Horst Kirchner
(Advokat Michael Clemmensen) 


D O M

Indledning og påstande
Sagen drejer sig om, hvorvidt Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner før og under deres ansættelse hos Euro Partner ApS (Euro Partner) har udnyttet erhvervshemmeligheder, som de gennem tidligere ansættelse hos SemVac A/S, tidligere Semco Va
kuumteknik A/S (Semco), er kommet i besiddelse af, og om de med ansættelsen har handlet i strid med den dagældende markedsføringslovs § 10 og § 1, samt om Semco derved er blevet påført et tab. 

Euro Partner er efterfølgende blevet omdannet til et aktieselskab, Eupa A/S, som i 2008 opkøbte Glova GmbH's filial i Danmark og i den forbindelse ændrede navn til Glova A/S. 

Semco har nedlagt påstand om, at Euro Partner, Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner tilpligtes in solidum at betale 3.000.000 kr. til Semco med procesrente fra sagens anlæg, den 4. februar 2004, for så vidt angår Horst Kirchner med procesrente fra 1. 
juli 2004. 

Euro Partner har påstået frifindelse. 

Sagsfremstilling
Sagens parter
Semco udvikler vakuumtoiletsystemer til blandt andet toge, hvilket inkluderer hele projekter 
med udvikling af vakuumtoiletter til forskellige jernbaner. Endvidere står Semco for salg af 
reservedele (eftermarkedet), vedligehold mv. I 2002 blev Semco solgt til Jupiter Group. 
Hooper blev ansat i Semco den 1. maj 1996. Han blev pr. 1. december 1997 udnævnt til 
kvalitetschef og pr. 1. januar 1999 tillige til konstruktionschef. Ansættelsesaftalerne inde
holdt hverken kunde eller konkurrenceklausul. Hooper opsagde sin stilling af helbredsmæs
sige årsager og fratrådte den 1. februar 2003. 
Rasmussen blev med tiltrædelse den 4. februar 1999 ansat som salgskonsulent indenfor 
reservedele hos Semco. Rasmussens ansættelsesaftale indeholdt heller ikke hverken en kun
de eller konkurrenceklausul. Rasmussen opsagde sin stilling den 28. januar 2003. For at imø
dekomme Rasmussens ønske om at starte egen agenturvirksomhed blev det mellem ham og 
Semco indgået en fratrædelsesaftale, således at han fratrådte den 31. januar 2003. 
Semco havde interne regler om forbud mod spredning og udnyttelse af intern viden, 
som var gældende for alle ansatte. 
Kirchner var i perioden fra den 1. maj 1998 til sin fratræden den 4. august 2003 ansat 
som administrerende direktør hos Semco. Direktørkontrakten indeholdt i § 8 en konkurren
ceklausul: 

"§ 8


- 3 - 

Direktøren er uberettiget til så længe han beklæder stillingen på nogen måde, direkte el
ler indirekte, at være interesseret i nogen konkurrerende virksomhed. 
Direktøren er i 6 mdr. efter udløbet af den periode for hvilken han oppebærer vederlag, 
(jvfr. § 4) og uden hensyn til fratrædelsesgrunden ­ med de begrænsninger der følger af 
aftalelovens § 38 ­ uberettiget til at drive eller have beskæftigelse i direkte at bistå eller 
være interesseret i nogen virksomhed ­ dansk eller udenlandsk ­ der udøver 
konkurrerende virksomhed med Semvac eller dets datterselskaber, kabiner, vakuumtek
nik til toiletter og afløbssystemer pro dags dato. Ved vurderingen heraf, er det Semvac's 
eller datterselskabets væsentligste virksomhedsområder på fratrædelsesdagen der skal 
lægges til grund. Overtræder Direktøren denne konkurrenceklausul er Semvac berettiget 
til at kræve nedlagt fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, og overtrædelse forpligter til 
fuld erstatning overfor Semvac." 

Direktørkontrakten indeholdt tillige en bestemmelse om tavshedspligt. 
[navn anonymiseret] var ansat hos Semco som indkøber i perioden fra den 26. marts 2001 til den 
31. maj 2003. [navn anonymiseret]s opsagde sin stilling den 29. april 2003 som følge af utilfredshed 
med arbejdsvilkårene hos Semco. Den 1. juni 2003 tiltrådte [navn anonymiseret] en stilling som Tek
nisk Service Engineer hos Euro Partner. Den 6. maj 2004 blev [navn anonymiseret] bortvist fra Euro 
Partner. Euro Partner har efterfølgende anerkendt, at bortvisningen var uberettiget, og betalt 
løn i opsigelsesperioden. [navn anonymiseret] har tidligere været sagsøgte i denne sag, men sagen er 
hævet over for ham. 
Euro Partner, der oprindeligt ejedes af Rasmussen og Hopper gennem et fælles 
holdingselskab Eupa Holding ApS, og nu tillige ejes af Kirchner, driver virksomhed med 
salg af reservedele til tog, herunder også til vakuumtoiletsystemer. Euro Partner har kontor 
på Hvidkærvej i Odense. Euro Partner købte i august 2008 Glova GmbH's danske afdeling. 
Glova Gmbh udvikler og sælger systemer og komponenter til anvendelse i passagertog, 
herunder særligt vakuumtoiletsystemer. Horst Kirchner har haft en 3årig aftale med Glova 
GmbH, der udløb i september 2007. 

Sagens forløb
Den 7. februar 2003 erhvervede Rasmussen og Hooper anparterne i Eupa Holding og 
indtrådte samtidig i direktionen. Den 4. marts 2003 indtrådte de i direktionen for Euro 
Partner. Rasmussen og Hooper var da eneste ansatte i virksomheden. 
I umiddelbar forlængelse af Euro Partners opstart i februar 2003 benyttede Semco sig 
af Euro Partners konsulentydelser til blandt andet projektarbejde og kursusvirksomhed. 
I februar 2003 indgik Euro Partner en rammeaftale om levering af reservedele til Deut
sche Bahn, der var en af Semcos store kunder. Rammeaftalen skulle være gældende i perio
den fra den 9. april 2003 til den 31. december 2008.


- 4 - 

I april 2003 blev der ved en fejl fremsendt en telefax fra Deutsche Bahn til Semco, som 
bekræftede et salg af reservedele fra Euro Partner til Deutsche Bahn. Telefaxen skulle rettelig 
være sendt til Euro Partner. I den forbindelse skrev Kirchner den 24. april 2003 således til 
Euro Partner: 

"... 
Vi har i denne uge konstateret, at Deres firma har tilbudt reservedele til Semcos kunder i 
åben konkurrence med Semco. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke se, om der er fore
gået noget ulovligt, men vi vil benytte lejligheden til at henlede Deres opmærksomhed på 
markedsføringslovens § 10 og de restriktioner denne pålægger forhenværende ansatte. 
En systematisk udnyttelse af fortrolig viden er ulovlig og strafbar. 
Vi beklager meget den ændrede situation. da vi desværre med øjeblikkelig virk
ning må stoppe al samhandel med Deres virksomhed. Endvidere må vi opfordre Dem til, 
i lighed med Semcos øvrige konkurrenter, ikke at besøge vores virksomhed uden forud
gående aftale. 
I de kommende måneder vil vi holde nøje øje med udviklingen på markedet og 
derefter afgøre om der skal tages yderligere skridt." 

I forlængelse heraf anmodede Semco deres advokat om at foretage en vurdering af, om Euro 
Partners aktiviteter var retsstridige i forhold til Semco. Advokaten kom med sin konklusion 
den 10. juni 2003, men Semco foretog ikke yderligere før den 7. august 2003, hvor der blev 
indleveret en begæring til fogedretten i Odense, om at Euro Partner forbydes indtil den 1. 
februar 2006 bl.a. at købe og sælge komponenter til vakuumtoiletsystemer. 
Den 4. august 2003 blev Kirchner opsagt med 12 måneders varsel. Semco foreslog i op
sigelsesskrivelsen, at der blev afholdt et møde med henblik drøftelse af vilkårene for hans 
fratræden. Ved brev af 18. september 2003 kontraopsagde Kirchner ansættelsesforholdet til 
fratræden med udgangen af marts 2004 og anførte blandt andet: 
"... 
Da jeg fortsat er fritstillet, vil jeg i opsigelsesperioden bestræbe mig på at finde andet ar
bejde. I den forbindelse skal jeg meddele, at direktørkontraktens konkurrenceklausul er 
bortfaldet i medfør af Aftalelovens § 38, stk. 2." 
..." 

Parterne indgik den 24. september 2003 en fratrædelsesaftale, hvoraf fremgår bl.a.: 
"... 
Baggrund 
Horst Kirchner er tidligere direktør hos Semco Vakuumteknik A/S. 
Horst Kirchner har iflg. sin kontrakt krav på 12 mdrs. vederlag. 

Horst Kirchner har pt. 2 tilbud om nyt job. 
1. Ledende stilling i et service selskab i Kraftværksbranchen med domicil i Fredericia 
(ikke konkurrerende virksomhed), Ikrafttrædelsestidspunkt 1. oktober 2003.


- 5 - 

2. Adm. direktør i et Tysk selskab, der er konkurrent til Semco Vakuumteknik, påtænkt 
tiltrædelsestidspunkt 1.april 2004. 

Aftale: 
Der er dags dato aftalt følgende mellem parterne: 

Horst Kirchner modtager jobbet i Fredericia, og forpligter sig til ikke selv at opsige 
dette job det første halve år. 

Semco Vakuumteknik indbetaler pr. 1/10 2003, 178.000 kr. (plus Jupiter pension) på Horst 
Kirchners ekstra ordinære pensionskonto i Skandia. 

Horst Kirchner afleverer den firmavogn han har til rådighed, pr 1/10, hvor også benzin
kort, mobiltelefon og lignende afleveres. Alternativt kan han overtage vognen for 
200.000 DKK kontant. 

Herefter er ethvert mellemværende mellem Horst Kirchner og Semco Vakuumtek
nik afsluttet fuldt og endeligt. 
..." 

I overensstemmelse med fratrædelsesaftalen tog Kirchner ansættelse hos ABB i Fredericia fra 
den 1. oktober 2003. 
Den 7. oktober 2003, sideløbende med forbudssagen, indgav Semco begæring om be
vissikring hos Euro Partner, idet Semco begærede foretaget en undersøgelse af Euro Partners 
edbanlæg samt undersøgelse af tegninger i fysisk form, idet Semco havde en formodning 
om, at Euro Partner krænkede Semcos ophavsrettigheder. Den 10. oktober 2003 afsagde 
fogedretten kendelse om, at der ikke skulle foretages bevissikring af Euro Partners edb
anlæg med følgende begrundelse: 
"Fogedretten vurderede på baggrund af den foretagne undersøgelse af dokumenterne i 
fysisk form, at rekvirenten ikke har sandsynliggjort, at Euro Partner ApS ligger inde med 
tegninger m.v., der krænker rekvirentens ophavsrettigheder. Dette begrundes i, at de 
tegninger fogedretten fandt med Semco's navn på, alle var vedhæftet forespørgsler/or
drer fra Euro Partner ApS' kunder/leverandører. For så vidt angår den røde mappe in
deholdende materiale vedr. Semco forklarede Ole Lind Rasmussen, at mappen primært 
indeholdt undervisningsmateriale, og at han havde medtaget denne, fordi han efter sin 
fratræden fortsat underviste for Semco, hvilket blev bekræftet af Lars Genild [på dette 
tidspunkt ansat hos Semco]". 

Under bevissikringsforretningen afleverede Euro Partner mappen med 
undervisningsmateriale til fogeden. Justifikationsstævning vedrørende anvendelse og 
besiddelse af dokumenterne i mappen blev indleveret til Retten i Odense den 7. november 
2003, hvilken sag er udsat, indtil nærværende sag er afgjort. 
Den 18. november 2003 hævede Semco forbudssagen.


- 6 - 

Kirchner erhvervede den 29. december 2003 anparter i og indtrådte i direktionen for 
Eupa Holding ApS. 
I begyndelsen af januar 2004 holdt Kirchner i ABBregi et møde med direktør Tommy 
Uldall hos Skan Stål om en produktion hos ABB, hvor der tillige taltes om Skan Ståls levering 
af reservedele til vakuumtoiletter til Euro Partner. 
I efteråret 2003 blev der foretaget en opgradering af en pc på Semcos nuværende admi
nistrerende direktør Bent Clausens kontor. PC'en havde tidligere været brugt af Kirchner. I 
forbindelse med opgraderingen blev der lavet en kopi af hele harddisken. I forbindelse med 
lagringen af data opdagede en ansat hos Semco et følgende dokument, dateret den 11. januar 
2003, med titlen "Idegrundlag", som var udarbejdet af Rasmussen: 

"Idégrundlag 
Virksomhedens idé/eksistensberettigelse: Vi vil sikre at de europæiske togoperatører har 
adgang til hurtig levering af reservedele til togets tekniske installationer til en konkur
rencemæssig pris. 
Virksomhedens produkter/ydelser: Uoriginale kompatible reservedele til togets tekniske 
installationer 

Værdianalyse af eksisterende reservedele i togets tekniske installationer 

Kosteffektivisering af eksisterende reservedele v.h.a. reengineering 

Reverse engineering hvor bestående leverandører ... [kan ikke læses] 
... 
...or starter vi egen virksomhed: 

Monopol tilstande på reservedelsområdet 

Markedet mangler en kompetent udbyder af disse ydelser 

Markedspotential 

Gode dækningsbidrag i segmentet 

Know how indenfor området 

Kompetence: 

Stor kendskab til den internationale tog reservedelsmarked 

Stort eksisterende kunde og leverandør netværk 
... 

Stor teknisk kompetence 

Økonomi: 
... 
Viden om ydelsen/produktet: 

Stor viden indenfor de tekniske installationer i toget 

Stor erfaring indenfor reengineering 

Stor erfaring indenfor projekt og logistikstyring 

Stor kontaktflade til underleverandører 
Vores stærke sider i forhold til virksomheden: 

Erfaring var jernbanemarkedet gennem mange år. 

Entreprenør ånd 

Engineering kompetence 

Globalt sourcing netværk 

Netværk hos kunder 

Adgang til engineering ressourcer i New Delhi


- 7 - 

... 
Virksomheden har følgende produkter/varegrupper/ydelser: 
... 

Reservedele til togets tekniske installationer som fx 

Vakuumtoiletter 
... 

De vigtigste konkurrenter: 

Semco Vakuumteknik A/S 
...". 

Foranlediget heraf anmodede Semco ITEX ­ datasikring og undersøgelse om at undersøge 
disse data. ITEX konkluderede den 20. juni 2004: 

" ... 
Filerne er oprettede den 11. januar 2003 i tidsrummet fra kl. 12:45:12 til 12:58:48. 
Filerne er automatisk genereret i forbindelse med anvendelse af programmet Word. 
Filerne indeholdt idégrundlag for virksomheden Euro Partner med angivelse af 
virksomhedens ejer Ole Lind Rasmussen. 
På IBM harddisken fra pc'en mrk. Aopen (effekt 2) fandtes filen med idégrundlaget i 
uallokeret område, hvilket betyder at filen har været placeret på pc'en, hvorfra den efter
følgende er blevet slettet enten af brugeren eller i forbindelse med reinstallation af styre
systemet.". 

Den 19. juli 2004 anlagde Semco sag mod Kirchner ved retten i Odense med påstand om, at 
han havde tilsidesat den mellem parterne indgåede fratrædelsesaftale. Kirchner blev i byret
ten dømt til at tilbagebetale det ved fratrædelsen modtagne beløb. Kirchner ankede sagen til 
Østre Landsret, som stadfæstede dommen, idet Østre Landsret fandt, at Kirchner i hvert fald 
pr. den 29. december 2003, hvor han indtrådte som direktør i Eupa Holding ApS, havde ar
bejdet for Eupa Holding ApS og Euro Partner, som måtte anses for at være en væsentlig 
konkurrent til Semco, og at dette var i strid med forudsætningerne i fratrædelsesaftalen om, 
at Kirchner ikke måtte arbejde i en konkurrerende virksomhed. 
Ved email af 21. juli 2004 rettede Semco henvendelse til Rasmussen og bad ham 
redegøre for dokumentet. Rasmussen besvarede denne mail samme dato og anførte, at idé
grundlaget var en del af den brainstorm, som han lavede i forbindelse med sin fratræden fra 
Semco, og at han havde udskrevet dokumentet fra Semcos printer, da han ikke havde en 
printer derhjemme. 
Den 16. juni 2005 udarbejdede Munk IT en rapport vedrørende dataundersøgelsen fra 
ITEX. Munk IT konkluderer: 

"Sammenfatning


- 8 - 

På grundlag af oplysningerne i ITEX' dataundersøgelsesrapport kan det ikke konklude
res hvordan, hvor og af hvem de pågældende filer oprindeligt er oprettet og gemt. 
Selvom ITsystemerne normalt påstempler data med brugernavne og datoer kan 
alle disse data og selve indholdet ændres efterfølgende uden at der efterlades nogen for
mer for spor." 

Under sagsforløbet har Euro Partner indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen over Semcos 
eksklusivitetsaftaler med nogle leverandører. Konkurrencestyrelsen afviste klagen: 

"... 
Konklusion 
Det fremgår af Semco Vacuumteknik A/S redegørelse, at Semco Vacuumteknik ikke på
lægger sine leverandører nogen form for eksklusivitet, når det drejer sig om leverandø
rernes standardkomponenter. 
Ud fra en vurdering af de foreliggende oplysninger finder Konkurrencestyrelsen 
ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise, at der i forbindelse med Semco Vacuumteknik 
A/S aftale med AVN Pneumatik A/S om køb af cylindre, er overført nødvendig know
how fra Semco Vacuumteknik til leverandøren, og at det er sket i et sådan omfang, at 
forudsætningerne er opfyldt for, at Kommissionens meddelelse af 18. december 1978 om 
bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85 stk. 1, (nu artikel 81) finder 
anvendelse, og at Semco Vacuumteknik A/S derfor lovligt kan aftale en eksklusiv leve
ringspligt med leverandøren. 
På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen med henvisning til prioriteringen 
af styrelsens ressourcer ikke, at den modtagne klage giver tilstrækkelig anledning til vi
dere undersøgelse jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. 
..." 

Der er i sagen fremlagt eksempler på tegninger af de forskellige komponenter. 

Syn og skøn
Skønsmændene Jan Mørch og Jesper Toft har afgivet skønserklæringerne af 10. oktober 2006, 
21. december 2006 og 1. juni 2007. Under skønsforretningen blev der foretaget en besigtigelse 
af en række af Semcos produkter samt af to komplette vakuumtoiletsystemer. Skønsmæn
dene fastslog, at vakuumtoiletsystemerne bestod delvist af standardkomponenter og delvist 
af komponenter, som var udviklede eller ændrede til de pågældende toiletsystemer. Nær
mere specificeret bestod Semcos toiletsystem af 14 standardkomponenter, syv komponenter, 
som var tilpasset toiletsystemet, og 10, som var udviklet af Semco. Det er disse 31 
komponenter, der har været genstand for syn og skøn. Af nedenstående oversigt, udarbejdet 
af skønsmændene efter det supplerende skønstema af 24. november 2006 fremgår 
komponenterne, om de ifølge skønsmændene er standard, ændret standard eller udviklet, og 
hvilket kendskab det er nødvendigt at have for at indkøbe komponenterne.


- 9 - 
Spørgsmål D vedrører komponenterne 11 og 21. Skønsmændene er blevet anmodet om 
at besvare, om det er muligt for en fagmand, der er i besiddelse af komponenten, at anmode 
et kabelkonfektioneringsfirma udføre 4 nærmere angivne analyser, om et 
kabelkonfektioneringsfirma vil være i stand til at udarbejde et tilbud på et tilsvarende 
produkt ud fra analysen og vareprøven inden for 4 uger, om en fagmand herefter vil være i 
stand til at kalkulere salgspris og sende tilbud til kunden, og om produktion og efterfølgende 
levering vil kunne ske inden for 36 uger. Disse spørgsmål er besvaret bekræftende med 
forbehold, der knytter sig til tolerancer og materiale. Skønsmændene har vurderet, at det 
ikke er nødvendigt med kendskab til komponenternes funktion for at kunne gennemføre en 
opmåling af dem. 
Skønsmændene har ved besvarelse af spørgsmål 16 anslået det samlede tidsforbrug for 
produktion, dokumentation og salg/kontrakt til at være i størrelsesordenen ¾ til 1½ år, 
afhængigt af kundens udvælgelses, tilbuds og dokumentationskrav samt 
reservedelsleverandørens ressourceindsats. Svaret er uddybet under afhjemlingen.


- 10 - 

Af opgørelse fra Euro Partners revisor fremgår, at Euro Partner ikke har solgt 
komponenter nævnt under 1, 2, 4, 9, 12, 14 og 28 i 2003. I følge skønserklæringerne er de af 
Euro Partnere solgte komponenter nr. 2, 4, 27, 28, 30 og 31 ikke identiske med Semcos 
komponenter. Alle standardvarer er købt hos de samme leverandører, som Semco køber hos. 
De ændrede standardvarer 6, 8, 21, 23 og 25 er solgt første i perioden 8. maj til 21. juni 2003. 
Den ændrede og udviklede komponent 18 er solgt første gang den 24. juli 2003, den standard 
og udviklede komponent er solgt første gang den 6. august 2003, og de udviklede 
komponenter 11 og 22 er solgt første gang den 25. juli 2003. Komponenter 16, der er delvis 
identisk, er solgt første gang 27. maj 2003. 

Semcos tabsopgørelse
Semco har opgjort deres tab på grundlag af omsætningsnedgangen i 2003 på 31 specifikke 
reservedele af de 36, der har det største dækningsbidrag af de flere hundrede reservedele, 
som Semco sælger. Det er disse 31 reservedele, der har været genstand for skønsforetnignen. 
Semco har opgjort det manglende dækningsbidrag for 2003 til 8.240.901 kr. Af Euro Partners 
opgørelse over salg i 2003 fremgår, at Euro Partner ikke har solgt 7 af produkterne, der i 
Semcos opgørelse ville give et dækningsbidrag på 664.290 kr., ligesom Euro Partner har solgt 
såvel flere som færre styk af de enkelte dele. 

Forklaringer
Bent Clausen har forklaret, at han er administrerende direktør hos Semco. Han overtog stil
lingen efter Horst Kirchner. På dette tidspunkt var der en ordrebeholdning på ca. 52 mio. kr. 
Ordrebeholdningen bestod primært af projekter på nye produkter, som Semco skulle levere 
til nye tog over en længere periode. Et projekt består typisk af et toiletsystem med tilhørende 
styringer, tanksystemer, kabine og ind i mellem også rørinstallationer, hvor Semco har sy
stemansvaret og benytter sig af underleverandører. En anden type er, hvor Semco er under
leverandør, og et andet firma har projektansvaret. Der stilles typisk krav om, at toiletsyste
merne skal fungere i ca. 30 år, svarende til den forventede levetid for selve toget, og de fleste 
kontrakter indeholder derfor et krav om, at der garanteres levering af reservedele i denne 
periode. Semco har ca. 2.700 aktive reservedele. Den store indtjening ligger i eftermarkedet, 
herunder på reservedelssalget.


- 11 - 

Omsætningen i Semco var i 2003 ca. 115 mio. kr., hvoraf ca. 36 % hidrørte fra salg af 
reservedele. I 2004 var omsætningen 180 mio. kr., hvoraf ca. 17 % hidrørte fra reservedels
salg. I 2005 omsatte Semco for 143 mio. kr., hvoraf 16,8 % hidrørte fra reservedelssalget. 
Gennem salgsstatistikker kunne Semco i 2003 konstatere et fald i salget af reservedele, 
og nogle reservedele havde intet salg. De mest lønsomme komponenter blev nøje overvåget. 
Der blev lavet en opgørelse over salget af disse komponenter, som er de komponenter, som 
denne sag drejer sig om. Opgørelsen er grundlaget for erstatningskravet. Efter Semco havde 
konstateret nedgang i salget, begyndte de at konkurrere på priser og leveringstider. Han kan 
ikke huske, hvornår priserne er blevet reguleret, men han har opdaget. at Horst Kirchner i 
efteråret 2002 hævede priserne med 15 % og varslede yderligere prisstigninger med 15 % fra 
efteråret 2003. 
Semco har ikke eneret til at sælge standardkomponenter til Semcos toiletsystemer, men 
Semco havde for så vidt angår flere komponenter haft et samarbejde med leverandørerne for 
at få tilpasset komponenter til Semcos systemer, for eksempel med leverandøren Nordgren 
om tilpasning af en ventilblok. Selvom det er en standardvare, blev den tilpasset og fik et 
særligt nummer. Enhver kan ringe og bestille komponenten, hvis de kender det særlige num
mer, men han vil gå ud fra, at nummeret er hemmeligt, hvilket det burde være. Han har ef
terfølgende haft drøftelser med Nordgren herom, men han har ikke foretaget sig noget aktivt 
for at sørge herfor. Et andet eksempel er et gummiknæ, hvor Codan Gummi har udviklet en 
speciel gummisammensætning, som passer optimalt til deres systemer. Andre leverandører 
laver formentlig også gummiknæ, men ikke med den compound, som er tilpasset Semcos sy
stemer. 
Deutsche Bahn var i 2003 en stor kunde. De indkøbte reservedele i 2003 for ca. 22,9 
mio. kr., i 2002 for ca. 17,2 mio. kr. og i år 2004 for 16,4 mio. kr. I år 2005 var salget faldet til 
12,4 mio. kr. Da antallet af nye toiletter i togene er stigende, burde det have givet en stigende 
reservedelsomsætning. De 31 komponenter, som denne sag vedrører, er alene en del af de 
reservedele, som Semco sælger til Deutsche Bahn. 
Semco opfatter Euro Partner som en konkurrent på eftermarkedet. Eftermarkedet ud
gør en væsentlig del af Semcos forretningsområde, og der var ikke tidligere andre udbydere 
af reservedele til Semcos toiletsystemer. 
På et tidspunkt i foråret 2004 brød hans computer på kontoret ned, og da han ikke selv 
er computerkyndig, tilkaldte han Bjarke Mayland, som tog harddisken ud og gav ham en ny 
computer. Han vidste ikke, hvad der skete med harddisken efterfølgende. På et tidspunkt


- 12 - 

opdagede en medarbejder et dokument ved navn "idegrundlag" på serveren. Han har ikke 
selv gemt det dokument på pc'en. Han orienterede bestyrelsen, og de blev enige om at 
iværksætte en undersøgelse hos ITEX. 
Han har fundet mails og korrespondance vedrørende en aftale mellem Semco og Vipho 
om at producere vakuumtoiletsystemer og om komponentsalg til det indiske marked. Om
kring årsskiftet 20022003 overdrog Vipho indkøbsopgaven og indkøbsansvaret til Meghu 
Consult, således at dette selskab kunne købe direkte hos Semcos leverandører. Han har fun
det ud af, at de komponenter, som Meghu Consult har indkøbt, ikke passer til de toiletter, 
som findes i togene i Indien. Kirchner har formidlet kontakten og udarbejdet kontrakten med 
Vipho og Meghu Consult, som har kontaktet leverandørerne og orienteret om, at Meghu 
Consult kan købe reservedele direkte hos dem. Der findes en kontrakt mellem Meghu Con
sult og Semco om, at Semco skulle have 1 % af det salg, som Meghu Consult formidlede via 
Semcos leverandører. Han har kontaktet Vipho, som har oplyst, at de ikke har haft behov for 
komponenterne siden 2001. Fra leverandørerne har han fået oplyst, at de komponenter, som 
blev bestilt fra Meghu Consult, skulle leveres til Hvidkærvej i Odense. 

Ole Lind Rasmussen har forklaret, at han er medejer af Euro Partner. Han er uddannet elek
triker og arbejdede herefter med forskellige ting, men mest indenfor industri. Han blev ansat 
hos Semco i 1999 som sælger af reservedele til deres vakuumtoiletter. Han søgte stillingen, 
fordi han var uden arbejde, og fordi det er lettere at få et arbejde, hvis man er i uopsagt stil
ling. Han regnede ikke med, at han skulle blive hos Semco. De var tre sælgere og en salgs
chef i afdelingen og hjalp hinanden, men han solgte primært reservedele. Sælgerne havde en 
del rejseaktivitet, hvorfor de fungerede som backup for hinanden i afdelingen. Semco ud
viklede også toiletter til skibe, og han var blevet lovet ansvaret for salg til skibene, når ud
viklingsperioden var overstået. Da Jupitergruppen opkøbte Semco, nedlagde de det projekt, 
hvorfor han ikke så nogen grund til at blive. Han var rejst længe inden, hvis han ikke havde 
haft udsigten til at overtage salget af reservedele til skibstoiletter. En anden årsag til, at han 
opsagde sin stilling, var, at den nye ejer af Semco pålagde ham at rejse på søfartsbilletter. 
Han havde 6080 rejsedage om året. Han blev bedt om at downloade en søfartsbog og udfyl
de den blandt andet med angivelse af, at han skulle mønstre på et skib, som var ejerens 
private yacht, og på den måde få billigere flybilletter. 
Semcos leverandører er velkendte. De er anført på de labels, som er påført de enkelte 
komponenter. Semco producerede ikke selv, men indkøbte alle komponenter og samlede


- 13 - 

dem. De leverandører, som ikke leverede standardkomponenter, havde han intet med at gø
re, men han kendte til dem. Selve varenummeret står på den enkelte komponent. Han har 
aldrig fået at vide, at nogle af leverandørforholdene var fortrolige eller hemmelige, og han 
anså leverandørerne som ganske almindelige grossister. 
Han solgte reservedele til Semcos toiletsystemer over hele verden. Han har aldrig fået 
at vide, at kundeinformationerne var hemmelige. Tværtimod var kunderne kendte og frem
gik af en referenceliste på Semcos egen hjemmeside. 
Alle kunder fik prislister fremsendt hvert år til brug for indkøb af reservedele. Han 
kendte intet til kontrakterne vedrørende toiletsystemerne, men når garantiperioden var 
udløbet på et toiletsystem, henvendte kunden sig til Semco om køb af reservedele. Enkelte 
kunder havde rabataftaler, hvis de købte mange komponenter på årsbasis. I Semcoe edb
system var alle oplysninger om kunder, lager, priser, dækningsbidrag etc. anført, og alle 
medarbejdere havde adgang hertil. Der var selvfølgelig oplysninger, som kun bogholderiet 
og ledelsen havde adgang til, men han er ikke bekendt med, at oplysninger herudover i sy
stemet skulle være fortrolige. Semco brugte et XRLprogram, som er en videreudvikling af 
C5. Programmet blev lavet hos programudbyderen og tilpasset Semcos forretning. I Euro 
Partner bruger de C5. Han har ikke taget Semcos program med og brugt det i Euro. 
Han havde intet kendskab til fortrolige tegninger eller lignende. Normalt blev der 
udarbejdet der en manual, når der blev lavet et toiletsystem. Manualen indeholdt tegninger 
mv. Manualen skulle overgives ved levering af systemet, således at togoperatøren altid 
gennem hele togets levetid kunne fremskaffe reservedele. Det var også derfor, at alle 
reservedele var mærket med leverandøren. Han er ikke bekendt med, at der skulle være 
noget fortroligt i de oplysninger. 
I slutningen af 2002 besluttede han at ville starte egen virksomhed. Han havde 
konstateret, at der var en lang række monopoler på reservedele til tog. Deutsche Bahn gjorde 
på en ny hjemmeside opmærksom på, at de ønskede at bryde monopolerne, og opremsede 
på deres hjemmeside deres reservedelsbehov, således at alle reservedelsvirksomheder 
kunne fremsætte tilbud. Han vurderede efter at have studeret Deutsche Bahns hjemmeside, 
at han formentlig alene med den kunde ville kunne drive sin egen virksomhed. Derudover 
var han inspireret af T. Hansen, som på dette tidspunkt voksede eksplosivt indenfor salg af 
uoriginale reservedele til biler. Han fortalte ikke nogen om sine planer, mens han fortsat var 
ansat hos Semco, da det stadig var på idéstadiet.


- 14 - 

Den forretningsplan, som blev fundet på Semcos server, har han lavet. Han forstår 
ikke, hvordan man har fundet den hos Semco. Han printede dokumentet fra en diskette og 
har aldrig gemt det på en computer hos Semco. Selve idégrundlaget, der efterfølgende er la
vet om, blev oprindeligt til ved, at han downloadede et skema til idégrundlaget fra Fyns Er
hvervsråd. Der er mange ting i dokumentet, som er forsvundet, og afsnittene er rykket sam
men på en mærkelig måde. Idégrundlaget var ment som et arbejdsredskab til at opnå finan
siering hos banken og er måske derfor pyntet lidt. 
Han manglede 125.000 kr. til at stifte det anpartsselskab, som skulle danne rammen om 
hans virksomhed. Han talte med Hooper i begyndelsen af januar 2003. Hooper ville gerne 
starte virksomheden sammen med ham. Han kendte ikke Hooper fra Semco, da de aldrig 
havde arbejdet sammen om projekter eller lignende. De var i hver sin afdeling, men de ken
der hinanden, fordi deres koner har læst sammen. De startede Euro Partner i hans kælder. 
De producerede intet selv, men indkøbte standardkomponenter, som de solgte videre. De 
har i dag omkring 1012 ansatte. 
I perioden frem til august 2003 ansatte de [navn anonymiseret] fra Semco, men havde ikke aftaler 
med andre fra Semco, om at de skulle ansættes i Euro Partner. [navn anonymiseret] var meget ked af at 
arbejde hos Semco af de samme grunde som ham, hvorfor [navn anonymiseret] søgte til Euro Partner. I 
forbindelse med lønforhandlinger i Euro Partner læste [navn anonymiseret] hans emails og blev helt 
hysterisk, da [navn anonymiseret] fandt ud af, hvad de andre fik i løn. Derudover foretog [navn anonymiseret] 
private indkøb gennem firmaet til et nyt badeværelse. De valgte derfor at bortvise ham. Da 
de blev klar over, at bortvisningen ikke var berettiget, betalte de ham løn i 
opsigelsesperioden. I 2004 har Euro Partner ansat Tonny Petersen, som tidligere var ansat 
hos Semco, og herudover har de ansat en bogholder, som også kom fra Semco. 
Euro Partner sælger reservedele til både vakuumtoiletter og til mange andre funktioner 
i tog. Derudover udbyder de assistance med effektivisering af beslutningsgange hos de gam
le jernbanevirksomheder og serviceydelser, hvilket kan være f.eks. rensning af tæpper. Ende
lig tilbyder de ekspreslevering. 
I begyndelsen samarbejdede Euro Partner med Semco. De lavede nogle manualer om 
vedligeholdelse af toiletsystemer og den slags opgaver. Derudover skulle han i Slovenien for 
Semco holde kurser i vedligeholdelse. Samarbejdet med Semco ophørte, da Semco fandt ud 
af, at Euro Partner solgte standarddele til Deutsche Bahn. Han blev meget skuffet, da han ik
ke opfattede Euro Partner som en konkurrent.


- 15 - 

Euro Partner har ca. 250 varenumre. De har næsten ligeså mange kunder, som der 
findes statsbaner. Deutsche Bahn var inspirationen, men alle lande har jernbaner. Af de 31 
komponenter i denne sag har han solgt blandt andet til Tyskland, Belgien, Spanien, England 
og små aftagerlande som Danmark, Rumænien, Italien og Slovakiet. Deutsche Bahn er en 
betydelig kunde, som står for ca. 4045 % af deres omsætning. 
Den rammeaftale, som Euro Partner indgik med Deutsche Bahn, består af en prisliste, 
og der er ikke spørgsmål om salg op til et vist beløb. De solgte første gang til Deutsche Bahn i 
april 2003. De indgik ingen skriftlig kontrakt i april 2003, men solgte reservedelene via Deut
sche Bahns hjemmeside. 
Han syntes ikke, at det kunne være rigtigt, at de var afskåret fra at få leverancer af re
servedele fra enkelte leverandører, fordi leverandøren havde en eksklusivaftale med Semco. 
Derfor indbragte de spørgsmålet for Konkurrencestyrelsen. 
Under bevissikringssagen blev der gennemgået en rød mappe bestående kursusmate
riale om, hvordan man vedligeholder et toilet. Det var de papirer, udsnit af manualer, nota
ter etc., som han havde brugt til de kurser, som han i Euro Partner regi havde holdt for Sem
co. Efter bevissikringssagen besluttede de i Euro Partner, at de skulle have en professionel le
delse, hvorefter Kirchner, som havde mange års ledelseserfaring og erfaring med togbaner, 
blev bestyrelsesformand den 29. december 2003. Kirchner blev efterfølgende ansat hos Euro 
Partner, men da de ikke havde tilstrækkelig likviditet, aflønnede de Kirchner med aktier. 
I august 2008 købte Euro Partner, som på dette tidspunkt hed Eupa A/S, aktiviteterne 
ud af Glova GmbH's jernbaneafdeling, hvor to tidligere Semco ansatte, Lars Genild og Hen
ning Christensen, var ansat. 
Han kender Meghu Consult. Meghu er inder og finder leverandører efter sine kunders 
behov. Euro Partner har købt konsulentydelser gennem Meghu. Han har hos Meghu købt 
værktøj til at få lavet gummiknæ samt nogle prøveeksemplarer, men mener i øvrigt ikke at 
have handlet med Meghu. 

Horst Kirchner har forklaret at han har været ansat hos Semco siden august 1985. I begyn
delsen som projektingeniør i VVSafdelingen, hvorefter han blev bedt om at håndtere vaku
umtoiletprojektet. Dette projekt udviklede sig og blev lagt ind i et selvstændigt aktieselskab 
i koncernen; Semco Vakuumteknik A/S. Jupiter Gruppen, som købte Semco Vacuumteknik 
A/S var en meget dynamisk entreprenørvirksomhed, hvor strategier havde levetid på en 
maksimalt en uge. I slutningen af november 2002 havde han mange diskussioner med de nye


- 16 - 

ejere, da det var hans opfattelse, at Jupiter Gruppen alt for hurtigt ville ændre på en lang 
tradition, som var opbygget i firmaet. Jupiter Gruppen så reservedelsafdelingen som et sted, 
der kunne tjenes hurtige penge. Han blev pålagt af Hans Gabelgaard at sætte priserne 15 % 
op. Der var ikke en særlig prisstigning i forhold til Deutsche Bahn, da reservedelspriserne 
blev hævet overfor alle kunder. Projektet om udvikling af vakuumtoiletter til skibe blev 
nedlagt inden for 14 dage, fra Jupiter Gruppen havde overtaget virksomheden. 
Han hørte ved frokostbordet, at Rasmussen ville starte som selvstændig og sælge tra
fiklys. På det tidspunkt var der ingen personlige relationer mellem dem, og han var ikke in
volveret i Rasmussens overvejelser. Han var ikke direkte chef for ham, da der var en salgs
chef mellem dem. 
[navn anonymiseret] var ansat som chefindkøber og havde ansvar for indkøb af alle reservedele. 
[navn anonymiseret] blev hurtigt uvenner med Hans Gabelgaard og dennes kone og har i øvrigt en 
evne til at blive uvenner med alle. [navn anonymiseret] var inde hos ham flere gange for at brokke sig 
over Jupiter Gruppen, og han forsøgte at berolige ham og opfordrede ham til at søge et nyt 
job. Til sidst blev det for meget, og han sagde til [navn anonymiseret], at hvis [navn anonymiseret] ikke selv 
fandt et job, så gjorde han det. Efter [navn anonymiseret] havde fået ansættelse hos Euro Partner, 
gjorde han i opsigelsesperioden, inden han skulle starte på sit nye arbejde, reklame for Euro 
Partner hos Semco og kørte noget, der lignede en hvervekampagne. [navn anonymiseret] blev straks 
suspenderet. Han ønskede ikke at fritstille [navn anonymiseret], da han ikke ville have, at [navn anonymiseret] 
skulle arbejde for Euro Partner for Semcos penge. 
Semco fik kendskab til Euro Partner i februar 2003. Han var involveret i aftalen om at 
anvende Hooper som konsulent, men ikke Rasmussen. En dag kom en medarbejder med en 
telefax fra Deutsche Bahn til Euro Partner, hvori Deutsche Bahn forespurgte på nogle stan
dardvarer, som passede til Semcos toiletsystemer. Telefaxen kom netop, som de hos Semco 
havde spurgt sig selv om, hvad der skete, siden salget var faldet. De kørte over til Euro 
Partner og spurgte til telefaxen. Euro Partner forklarede, at de solgte reservedele, og at de 
ville være delvis i konkurrence med Semco. Af principielle årsager kunne Semco ikke efter 
det fortsætte samarbejdet, hvilket han meddelte Euro Partner skriftligt, ligesom Rasmussen 
og Hopper ikke længere måtte komme hos Semco. Han var ikke bekendt med, at Euro Part
ner solgte reservedele forud for modtagelsen af telefaxen fra Deutsche Bahn i april måned 
2003. Han syntes, det var underligt, at Hopper og Rasmussen ikke havde fortalt det, men 
fandt det ikke forkert. Brevet om opsigelse af samarbejdet med Euro Partner blev formuleret 
efter samråd med deres advokat. Der var på det tidspunkt intet, der indikerede misbrug af


- 17 - 

fortrolig viden, og brevet var alene ment som et skræmmebrev, om at Semco ville holde øje 
med, om der foregik noget ulovligt. 
Hans Gabelgaard så mere alvorligt på konkurrencen fra Euro Partner, end han selv 
gjorde, og de blev enige om at iværksætte en advokatundersøgelse. Advokaten lavede et re
sponsum, men da Hans Gammelgaard så advokatnavnet, ønskede han, at en anden advokat 
overtog sagen. 
Da han blev opsagt i august 2003, var der ingen forbindelse mellem ham og Rasmussen 
eller [navn anonymiseret]. Han indgik fratrædelsesaftalen og begyndte hos ABB i Fredericia. Interessen 
for Euro Partner opstod efter, at han havde fået job ved ABB og dagligt kørte forbi Hvidkær
vej på vej til og fra arbejde. En dag, hvor han havde god tid, kørte han ind for at se, hvordan 
det gik med dem. Et stykke tid efter ringede Hooper og spurgte ham, om han ville bestyrel
sesmedlem i Euro Partner. Han fik en businessplan og budgetter fremsendt. Han tror ikke, 
at Hooper ville have ringet, hvis han ikke var kørt forbi den dag. De forhandlede i december 
2003 og blev enige på et møde den 29. december 2003 om, at han skulle indtræde som besty
relsesformand. 
Han har kendt Tommy Uldall i lang tid. Tommy Uldall kontaktede ham på et tids
punkt hos ABB for at købe et ABBprodukt. Han arrangerede et møde med produktionsche
fen. Efter mødet blev Tommy Uldall siddende og talte med ham alene. Det var almindelig 
smalltalk. I den forbindelse fortalte han, at han var blevet bestyrelsesformand for Euro Part
ner, og at han var sikker på, at Euro Partner ville være interesseret i ham som leverandør. 
De 31 komponenter, som denne sag omhandler, har Semco solgt til andre end Deut
sche Bahn. Ingen af de 31 komponenter kræver særlig Semcoviden, og Euro Partner har al
drig solgt komponenter, der kræver en sådan viden. Der var selvfølgelig fortrolig viden hos 
Semco, som for eksempel i forbindelse med projektforhandlinger. Rasmussen var ikke i 
besiddelse af denne viden, men det var Hooper. Han kan ikke se, at det var nødvendigt med 
denne fortrolige viden for at skaffe de 31 komponenter. 
I 1997 havde Semco fået en ordre på levering af 50 toiletsystemer. Betingelsen for at 
blive leverandør på disse toiletsystemer var, at der blev indgået en licensaftale med en indisk 
virksomhed, Vipho. Vipho havde relationer til Meghu Consult i Tyskland. Det tyske selskab 
skulle tage sig af kommunikationen, og som bonus til Meghu, foreslog Semco, at Meghu 
kunne få kommission ved salg af Semcoprodukter. Han kan ikke huske, hvad kommissio
nen udgjorde. Da Vipho fik de første ordrer, kunne de ikke levere, da de ikke havde inve
steret i det mest elementære værktøj, så Vipho henvendte sig til Semco, og spurgte, om de


- 18 - 

kunne købe komponenterne hos dem til kostpris. Det nægtede Semco, men tilbød dem i ste
det, at de kunne købe komponenterne, som de ikke selv havde værktøj til at producere, di
rekte hos Semcos leverandører. Det var Meghu, som skulle varetage indkøbene for Vipho. 
Aftalen kom i stand i august 2002, men da det tog nogle måneder at få den formaliseret, blev 
den først underskrevet i omkring december 2002. Han gav herefter besked til leverandørerne 
om, at Meghu havde ret til at købe på vegne af Vipho. Hensigten med aftalen var, at Meghu 
skulle håndtere det for deres indiske selskab. Det var ikke blevet tænkt eller drøftet, at de 
skulle kunne disponere ud over behovet til de indiske toge. I den tid, han har været hos Euro 
Partner, har der ikke været samhandel mellem Euro Partner og Meghu Consult. 

Advokat Ørndrup har forklaret, at han forud for, at sagen blev hævet overfor [navn anonymiseret], var 
til møde hos dennes advokat. [navn anonymiseret] var også til stede på mødet. På mødet fik han [navn anonymiseret]'s
forklaring, og i den forbindelse tilkendegav han, at hvis [navn anonymiseret]s forklaring var 
sand, var der ikke grundlag for en sag mod ham. [navn anonymiseret]s advokat indleverede kort tid 
herefter et processkrift til Sø og Handelsretten, hvori han redegjorde for [navn anonymiseret]s version 
af sagsforløbet. Han drøftede herefter situationen med Semcos bestyrelsesformand, og det 
blev besluttet at hæve sagen mod [navn anonymiseret]. Der er ikke indgået en aftale om, at sagen skul
le hæves overfor [navn anonymiseret], når processkrift blev fremlagt. Han kan ikke huske, om han fik 
processkriftet til gennemsyn, inden det blev indleveret til retten. 

Lars Genild har forklaret at han blev ansat hos Semco i 1989, men har været i organisationen 
siden 1987, hvor han lavede kvalitetsstyringssystemer. Han er uddannet maskinmester. Han 
blev ansat hos Glova GmbH i februar 2004. I januar 2004 havde han deltaget i et møde, hvor 
det besluttedes at starte en afdeling af Glova i Danmark. Virksomheden startede op i marts/ 
april 2004. Han kendte kun Rasmussen og Hooper som gamle kollegaer. De har aldrig for
søgt at få ham over i Euro Partner. Han er i øvrigt ikke bekendt med eller har hørt om, at 
Euro Partner har forsøgt at hverve folk. 
Han og en kollega blev kaldt ud til en bevissikringssag hos Euro Partner, mens han var 
ansat hos Semco. Han blev forelagt den røde mappe og skulle vurdere, om den indeholdt 
ting, som var Semcos ejendom. Han kan huske, at den indeholdt en oversigt over chokolade
priser hos en leverandør i Tyskland. Den indeholdt også enkelte drifts og vedligeholdelses
manualer. Sådanne manualer blev udleveret til kunder, så det var ikke fortroligt materiale.


- 19 - 

Efter hans opfattelse var Rasmussen ikke i besiddelse af fortrolig viden. Det var i øvrigt 
ikke nødvendigt for, at Rasmussen kunne drive sin virksomhed. 
I 2003 var han en del af ledelsesgruppen i Semco. I den forbindelse fik han fortrolig 
viden om løn, men ham bekendt var der ikke andre oplysninger, som skulle være fortrolige. 
Der var ingen hos Semco, der vidste noget om det tekniske i udviklingen af reservedelene. 
De henvendte sig til leverandøren og bad om at få udviklet de nødvendige komponenter i 
henhold til en specifikation. Oplysning om leverandører var ikke fortrolig, da man kan finde 
dem ved at slå op på internettet, og det blev heller ikke hos Semco betragtet som fortrolig 
viden. 
Han forlod Semco af helbredsmæssige årsager, da han på grund af arbejdsmængden 
måtte tage blodtryksmedicin. Efter han havde opsagt sin stilling, var han arbejdsløs. 
De i sagen fremlagte tekniske tegninger er komponenttegninger. Tegningerne cirkule
rer rundt mellem leverandører og kunder, og der er ingen fortrolige oplysninger i tegnin
gerne. 
Som original producent af et toiletsystem gør man ikke noget for at skjule, hvor man 
kan finde reservedelene. Typisk fremgår leverandøren direkte af komponenten. 

Rene Andersen har forklaret, at han har været indkøbschef hos Semco siden 1. september 
2003. 
Det opgjorte dækningsbidrag på komponenterne synes sandsynligt for reservedele. 
Der er en høj omsætningshastighed på disse komponenter, da de udsættes for et naturligt 
slid, og kunden vil derfor kontinuerligt have behov for disse komponenter. Salget burde 
stige i takt med antallet af solgte toiletter. 
Nogle af komponenter er svært tilgængelige, mens andre er almindelige handelsvarer. 
Toiletbrættet virker umiddelbart ikke som svært tilgængeligt, men man skal sikre sig brand
certifikater og hængsler, som det må påregnes, det tager lidt tid at fremskaffe. 
Når de sælger et toiletsystem, sender de kundedokumentation med ud til kunderne, 
men ikke indkøbsdokumentation. De tegninger, som kunderne får, har andre oplysninger 
end dem, som skal bruges til indkøb og produktion. De sidstnævnte er specificeret med svej
senormer, mål etc. Ud fra tegningerne kan man eksempelvis lave et værktøj. De tegninger, 
som er i sagen, mangler kravspecifikationerne. Den slags oplysninger bliver ikke givet til 
kunder, da det er udviklingshemmeligheder, som Semco holder for sig selv. Ud fra de teg


- 20 - 

ninger, som er fremlagt i sagen, er det ikke muligt at producere komponenten. En tilpasset 
komponent får et særligt identifikationsnummer. 
Standardvarer er nemme at finde på internettet, hvis man har vvsnummeret. Man kan 
ikke af komponenten se, hvad den hedder, eller hvem der er leverandør. Togoperatøren har 
en manual, og det, der fremgår af den, er ikke hemmelig viden. 
Semco er i besiddelse af en stor viden om togbranchen. Da han kom til Semco i 2003, 
havde han en bred erfaring, men han måtte konstatere, at der skulle meget viden til for at 
købe ind til togbranchen. Man skulle vide noget om de enkelte landes tekniske krav som 
f.eks. brandspecifikationer, og disse er i konstant forandring. 
Den aftale, som er lavet med Meghu Consult, gør, at Meghu Consult har mulighed for 
at indkøbe de komponenter, som er svært tilgængelige og specielt udviklet. Fra begyndelsen 
var tanken, at de skulle bruges på det indiske marked. Det var et projekt, som Semco havde 
før hans ansættelse, men de brugte ikke vakuumtoiletterne i Indien på det tidspunkt, hvorfor 
komponenterne ikke passede til de indiske toge. 
Meghu har i 2003 købt Semcoprodukter hos Codan Gummi. Han har en opgørelse fra 
Codan Gummi om indkøb fra Meghu, som den 3. februar 2003 købte 4648 stk. gummiknæ, 
og den 13. november 2003 købte 1000 stk. gummiknæ, samtidig med at Semcos salg faldt. 
Der fremgår ingen leveringsadresse af opgørelsen, eller hvad Meghu Consult skulle med 
disse komponenter af opgørelsen. 
Hans vurdering er, at det vil tage en tekniker, en indkøber og en kvalitetsmand halvan
det år at få testet de 31 komponenter på listen. 

Bjarke Mayland har forklaret, at han har været ansat som elektroniktekniker hos Semco si
den 2003. Efter at Kirchner var fratrådt, opstod der problemer med Bent Clausens computer 
omkring november 2003. Harddisken var gået i stykker, og han lavede derfor en fuld back 
up og udskiftede harddisken. Den defekte harddisk blev destrueret. Han lagde back up'en 
på serveren i en mappe, som han kaldte hki, og på sin egen personlige computer. Fra sin per
sonlige computer brændte han en dvd med det oprindelige indhold fra harddisken. Han så 
ikke da filerne igennem. Kirchner havde brugt computeren fra omkring 1998 og frem til 2002. 
Derefter fik han en bærbar pc. Der stod en printer uden for kontoret. Det var ikke kun 
deciderede dokumenter, men også outlook filer, som lå på harddisken. Han lavede en ren 
kopiering og ikke en spejling. Rasmussen sad længere oppe ad gangen og havde en bærbar 
pc. Alle pc'er i afdelingen var knyttet op på den samme printer.


- 21 - 


Skønsmændene Mørch og Jesper Toft vedstod deres erklæringer og har supplerende 
forklaret i relation til besvarelsen af spørgsmål D, at de tog forbehold, da man ikke efter de
res overbevisning kan måle sig til en tolerance, som er et interval, som skal fastlægges, og 
som knytter sig til en egenskab i en komponent. Man kan ikke ved opmåling registrere eller 
på anden måde erkende, hvilken tolerance der er gældende for den pågældende egenskab. 
Det vil kræve mekaniske, kemiske eller optiske undersøgelser. Den eneste måde, som man 
kan konstatere et måls tolerance, er ved at måle mange komponenters mål og derudaf bereg
ne tolerancen. En tolerance vil typisk være angivet på en tegning eller i en specifikation. Hvis 
tolerancen har været angivet på tegningen, bortfalder deres forbehold. De har ikke forholdt 
sig til andet end fakta, og svaret ud fra, hvad man kunne opmåle, eller hvad man kunne kon
statere ved reverse engineering. Det, som man kan gøre på anden måde, er uden for deres 
opfattelse af spørgsmålet. 
De har besvaret spørgsmålene ud fra de tilsendte komponenter og ikke registreret, om 
man ville kunne se, hvornår de produkter, der er fremsendt fra Euro Partner, er produceret. 
I relation til besvarelsen af spørgsmål vedrørende reverse engineering, er de ikke af 
den overbevisning, at der af deres besvarelse kan udledes, at man nødvendigvis produce
rede en dårligere reservedel, hvis man med udgangspunkt i reverse engineering produce
rede og solgte en reservedel, som omhandlet i spørgsmål C. Man kan vælge den bedste ma
terialekvalitet eller tage den billigste løsning, der ligner, men det viser intet om tolerancen. 
Det vil være nærmest umuligt at genskabe en specifikation uden meget avanceret analyse
værktøj. 
Vedrørende gummiknæene har de svaret nej til, at Semcos og Euro Partners produkter 
er identiske eller alternative. Deres svar bygger på et fundamentalt princip om, at man ikke 
kan fastlægge identitet ud fra opmåling alene. Uanset om de kunne have lugtet en forskel, så 
ville de have svaret, som de havde gjort. 
Spørgsmål 16 om, hvor lang tid det vil tage en almindelig fagmand at få produceret og 
afsat alle eller størstedelen af de 31 komponenter, har de besvaret ud fra, hvis man begynder 
produktion fra bunden, hvilket vil sige, hvor det første trin er en identifikation af, hvad der 
skal produceres, facon, materiale og så videre. Dernæst skal der fremskaffes værktøj, så man 
kan producere det ønskede, og endelig skal materialets tilgængelighed tages i betragtning, 
samt hvilken form for materialet skal have. Der er ikke indlagt, at man skal udvikle den sam
menhæng, som komponenten skal være i. Tolerancen i svaret illustrerer, at den er meget


- 22 - 

svær at fastsætte individuelt, særligt for denne slags komponenter, og deres skøn er baseret 
på kendskab til udvikling af komponenter. Hvis ikke man skal gennemføre produktionen, 
skal tiden udgå, men man skal vide, hvad man skal købe, også at det skal være brandhæm
mende, herunder hvilke farver der kan passere en brandtest. Den viden skal efter deres 
overbevisning være meget præcis og er ikke en viden, som man kan tænke sig til. 

[navn anonymiseret] har som vidne for retten i Odense i april 2005 i en sag anlagt af Semco mod 
Kirchner blandt andet forklaret: 
"... at han har været ansat hos sagsøgeren to perioder, fra marts 2001 og igen fra maj 
2003. Problemerne startede i december 2002 og ind i januar 2003 med emailudvekslin
ger med Jupitergruppen. Han var træt af det og begyndte at se sig om efter andet ar
bejde. Han talte med Horst om problemerne. De talte tit sammen. Horst sagde, at han 
skulle tage den med ro, idet han muligvis havde et job til ham. Han sagde ikke nærmere 
om det. Det skete i januar/februar 2003. Han blev så hos sagsøgeren. I marts /april kom 
der noget mere konkret, idet han af sagsøgte blev gjort opmærksom på, at Euro Partner 
kunne være interesseret i ham som sælger 
... 
Ole Rasmussen og Duncan sagde, at han skulle tage den med ro, da de lige skulle skaffe 
noget kapital først. Vidnet sagde op hos sagsøgeren i slutningen af april. Det skete i fru
stration over forholdene hos sagsøgeren. Han forklarede i sin opsigelse, hvad baggrun
den var, måske for at åbne øjnene hos Hans Gabelgaard eller Steffensen. Han viste først 
opsigelsen til sagsøgte og sagde, at hvis han syntes, der var noget der skulle rettes, kunne 
han gøre det. Han stod fast overfor sagsøgte på, at han ville have lov til at sige, hvor han 
efterfølgende skulle tiltræde arbejde, hos Euro Partner. Der var selvfølgelig interesse hos 
kollegaer for, hvor han skulle arbejde efterfølgende. Sagsøgte havde sagt, at han ikke 
måtte sige, hvad Euro Partner lavede. Vidnet henviste dog en kollega til at se på Euro 
Partners internetside vedrørende virksomheden. Han blev da ringet op af sagsøgte og fik 
en skideballe, at han var et torskehoved at have henvist til internetsiden. Duncan ringede 
lidt efter og gav også en skideballe over det. 

Efter ansættelsen hos Euro Partner refererede vidnet til Duncan som sin overordnede. 
Han traf sagsøgte på Hvidkærvej nogen gange. Det er et sted mellem 2 og 10 gange. Sag
søgte kom af og til i hele perioden. Det var forskelligt, hvor længe han opholdt sig der. 
Han kunne sige goddag og måske gå hurtigt, eller de snakkede lidt sammen, eller nogen 
gange deltog sagsøgte i samtaler bag lukkede døre. Det var med Duncan eller Ole Ras
mussen eller dem begge. Sagsøgte har været der både om morgenen, i løbet af dagen og 
efter almindelig arbejdstid. Det startede allerede fra dag et. Han talte også i mobiltelefon 
med sagsøgte, hvis han skulle have oplyst en leverandør eller oplysning om nogen pro
dukter eller priser fra sagsøgte. Det var så Semcoprodukter/leverandør. Det var gen
nemsnitlig en gang om ugen. Det skete fra han blev ansat 1. juni og i løbet af ansættelses
perioden. Han fik af vide af sagsøgte på et tidspunkt indenfor de første 23 måneder af 
hans ansættelse, at sagsøgte skulle være bestyrelsesformand. ... 
... 
Vidnet skrev i sin ansøgning til Euro Partner, at han havde set deres hjemmeside og ville 
søge job hos dem. Det var fordi, det var blevet aftalt, at han skulle gøre det på den måde. 
Det var altså en fabrikeret ansøgning. (...) Den nu verserende sag ved Sø og Handels
retten blev hævet for hans vedkommende, da det viste sig, at han intet havde med det at 
gøre. 
...


- 23 - 

På sagsøgerens advokats spørgsmål har vidnet yderligere forklaret, at hans ansøgning til 
Euro Partner som nævnt var præfabrikeret. Det var jo ikke rigtigt, at grunden var, at han 
havde set Euro Partners hjemmeside. Han var jo i stedet blevet opfordret til at søge, men 
det skulle så bare se ud som om, det var en uopfordret ansøgning. Det var Duncan, der 
opfordrede ham til at lave selve ansøgningen. 
...". 

Tommy Uldall har som vidne i samme sag for retten i Odense i april 2005 blandt andet 
forklaret: 
"... at han er direktør for Skan Stål. Semco er en betydelig kunde for hans virksomhed og 
har været det i mange år. Skan Stål fremstiller vakuumtoiletter til Deutsche Bahn. De er 
altså underleverandør til Semco. På et tidspunkt fik vidnet en telefonopringning fra sag
søgte, om han ville komme til et møde på ABB. Det var i starten af januar 2004. Vidnet 
havde også haft kontakt til sagsøgte igennem alle hans år hos Semco. Vidnet kørte til 
ABB. De var en kunde, som Skan Stål havde set lidt på i forvejen. Første del af mødet 
med sagsøgte handlede om levering til ABB. Der var også en produktionschef med i før
ste del af mødet. Han forlod derefter lokalet. Anden del af mødet drejede sig om levering 
af komponenter til toiletter til toge. De skulle leveres til Euro Partner. Sagsøgte gav en op
stilling vedrørende Euro Partner, hvor han kunne se, hvordan virksomheden så ud nu og 
ville se ud om nogen år, og hvordan Semco så ud. Det var en organisationsplan over de 
ansatte. Sagsøgte viste det på en computer. Han gav udtryk for, at der var stor interesse 
hos Euro Partner i at få nøglepersoner fra Semco ansat. Det kunne vidnet jo også se på 
organisationsplanen. Sagsøgte fortalte, at han selv var bestyrelsesformand hos Euro Part
ner. Euro Partner skulle levere komponenter til Deutsche Bahn, men med halv leverings
tid i forhold til de almindelige 812 uger. Sagsøgte så Semco som en konkurrent, der 
skulle undermineres. Det var en dag mellem den 16. og 21. januar, at mødet blev afholdt. 
...". 

Parternes argumenter
SemVac A/S har gjort gældende, at Hooper, Rasmussen og Kirchner gennem deres ansæt
telse hos Semco fik et indgående kendskab til Semcos erhvervshemmeligheder, og at alle tre 
har benyttet denne viden i strid med markedsføringslovens § 1 og dagældende § 10. 
Hooper havde med sin stilling hos Semco et betydeligt kendskab til indkøb og til pro
dukterne, herunder virksomhedens erhvervshemmeligheder. Det faktum, at en oplysning er 
tilgængelig for en videre kreds i en virksomhed, udelukker ikke, at det er en 
erhvervshemmelighed. Det centrale er, om de skærmer oplysninger for andre uden for 
virksomheden. Euro Partner har alene solgt de Semcoprodukter, som havde et højt 
dækningsbidrag, hvilket tillige er en viden, som kun kan komme fra Semco, da kunderne 
ikke kender til Semcos fortjeneste. 
Det har været påkrævet, at man havde en særlig viden om Semcos teknik og 
afsætningskanaler for at kunne lave et opfølgende salgsarbejde. Denne viden besad


- 24 - 

Rasmussen, der selv har anført i sit idégrundlag, at han havde et eksisterende leverandør og 
kundenetværk. 
Rasmussen og Hooper har tilsammen haft en viden om alle led i Semcos virksomhed, 
fra underleverandør til slutbruger. Hertil kommer Kirchners kendskab til alle led i driften, 
strategi, styrker og svagheder. Summen af de tre personers viden udgjorde Semcos virksom
hed og er en erhvervshemmelighed. At Semco ikke fortrolighedsstemplede eller havde andre 
procedurer til hemmeligholdelse, er ikke påkrævet, for at der kan være tale om 
erhvervshemmeligheder. 
Semco driver virksomhed med udvikling, produktion, markedsføring og salg af 
vakuumtoiletter med efterfølgende service og salg af reservedele. Et vakuumtoilet er en 
kompliceret genstand. Skønsmændene har slået fast, at 17 ud af de 31 komponenter er 
tilpasset af Semco til Semcos toiletsystemer, heraf er 10 udviklet fra bunden. Derudover 
finder skønsmændene, at det for de fleste komponenter krævedes en særlig viden for at 
kunne indkøbe og sælge disse komponenter; en viden, man kun i ganske få tilfælde, kunne 
opnå ved opmåling eller reverse engineering. 
Den dokumentation, som udleveres til køberne, er ikke tilstrækkelig til, at man kan 
producere komponenten, ligesom de fremlagte tegninger er ikke tilstrækkelige, da der 
kræves yderligere specifikationer. Det kan dermed afvises, at der ikke er knyttet 
erhvervshemmeligheder til tegningerne. 
Det er ikke dokumenteret, at de syv komponenter, som de sagsøgte fremlagde for 
skønsmændene, og som skønsmændene i 2007 fastslog ikke var identiske med Semcos kom
ponenter, er de samme som blev solgt af Euro Partner i 2003. Revisorerklæringen må i den 
forbindelse tilsidesættes, da revisorer alene beskæftiger sig med tal og regnskabsmateriale, 
men om produkt og varenummer er det samme, kan revisor ikke vide noget om. 
Den viden, som Hooper, Kirchner og Rasmussen havde fra Semco, har de i strid med 
markedsføringslovens § 1 og dagældende § 10, videregivet til Euro Partner, og sammen har 
de udnyttet den viden. 
Det er således utænkeligt, at de har kunnet agere uden at gøre brug af viden fra Semco. 
Hooper og Rasmussen etablerede Euro Partner umiddelbart efter deres fratræden fra Semco, 
men virksomheden var planlagt længe før, hvilket fremgår af idégrundlaget. De begyndte 
således i praksis en konkurrerende virksomhed med det samme. Skønsmændene fandt, at 
det vil tage ¾1½ år at starte en virksomhed med salg af blandt andet de i sagen omhandlede 
31 komponenter, hvis man ikke har en forudgående viden. Tidsperioden ville kunne forkor


- 25 - 

tes, hvis man havde adgang til at købe færdige og allerede udviklede reservedele. Og det 
havde Euro Partner som følge af viden om Semcos erhvervshemmeligheder samt ved hjælp 
af Meghu konstruktionen. Dette er ikke en loyal måde at indkøbe reservedele på. 
Sammenholdt med, at det alene var de reservedele, som havde et godt dækningsbidrag og 
en høj omsætningshastighed, fremstår det tydeligt, at Euro Partner havde målrettet sin 
forretning til de mest givtige områder, hvilket alene kan ske ved udnyttelse af en særlig 
viden om disse forhold. Der er således sket en overtrædelse af markedsføringslovens 
dagældende § 10. 
Det bestrides, at Deutsche Bahn indkøbte via en online portal i 2003. Derudover frem
går det af det i sagen fremlagte, at Deutsche Bahn efterspørger komponenter i flere 1000 styk, 
hvorimod Euro Partner, med en enkelt undtagelse, ikke har solgt i den størrelsesorden. 
Det gøres endvidere gældende, at de sagsøgtes ageren er et udtryk for et kollektivt 
anslag mod Semco i strid med markedsføringsloven § 1. Tre nøglepersoner fratrådte deres 
stillinger næsten samtidig. At Kirchner først fratræder et halvt år efter de to andre, er i denne 
situation irrelevant, idet han fortsat foretog aktiviteter for Euro Partner sideløbende med sin 
ansættelse hos Semco. Det kollektive anslag forstærkes af, at Hooper, Rasmussen og Kirch
ner bevidst har forsøgt at få ansat personer fra Semco; [navn anonymiseret], Tonni Pedersen og en 
bogholder. Dette støttes af Tommy Uldalls forklaring for retten i Odense, om at det var en 
bevidst strategi at få ansatte hos Semco til at gå over til Euro Partner. 
De sagsøgtes handlinger er ansvarspådragende, og de sagsøgte er solidarisk ansvarlige 
for Semcos tab. Skønsmændene nævnte en periode på ¾ 1½ år, og det gøres gældende, at 
den længste periode må lægges til grund, som den reelle opstartsperiode for Euro Partner. 
Euro Partner burde således først have været i reel drift medio 2004, hvis de havde handlet 
korrekt. Det må under alle omstændigheder kunne lægges til grund, at Euro Partner har haft 
en betydelig højere omsætning i 2004 og 2005 end, hvis virksomheden var startet reelt i 2003, 
og det må som følge deraf lægges til grund, at virksomheden fortsat har ageret 
ansvarspådragende efter Kirchners tiltræden. [navn anonymiseret]s forklaring i retten i Odense om, at 
han flere gange så Kirchner på Euro Partners adresse allerede fra forsommeren 2003 må 
lægges til grund. Derudover oplyste Kirchner [navn anonymiseret] om leverandører og priser samt 
medvirkede til [navn anonymiseret]s ansættelse hos Euro Partner. Yderligere hævedes Kirchner 
priserne med 15 %, hvilket de facto banede vejen for Euro Partner. 
Aftalen med Meghu Consult om muligheden for køb af alle Semcoprodukter direkte 
hos leverandørerne, herunder udviklede komponenter med eksklusivsaftaler, gjorde, at Euro


- 26 - 

Partner kunne købe Semcokomponenter direkte hos Semcos leverandører. Der er ingen ra
tionel forklaring på, at Meghu Consult måtte sælge i Europa anden end, at Semco skabte en 
konkurrent for sig selv. Bent Clausen har fået oplyst, at leverancerne skete til Hvidkærvej i 
Odense. Det samme er forklaret omkring gummiknæene. Rasmussen kunne ikke afvise, at de 
havde indkøbt enkelte komponenter hos Meghu Consult. Hensigten var, at Semco skulle 
undermineres af Euro Partner, hvilket fremgår af Tommy Uldalls forklaring. 
Semco har lidt et tab, der overstiger den nedlagte påstand. Der er sket en betragtelig 
nedgang i salget af reservedele hos Semco, idet reservedelene i stedet blev solgt af Euro 
Partner, der efter det oplyste var den eneste anden aktør på markedet. Den nedgang, som 
Semco havde i salget i perioden fra 2003 til 2005, må som følge deraf svare til Euro Partners 
salg i samme periode på samme komponenter. Da Euro Partner ikke har oplyst deres omsæt
ning i 2004 og 2005, har Semco alene kunnet anslå sit tab på baggrund af Euro Partners om
sætning i 2003. 

Euro Partner, Ole Rasmussen, Duncan Hoover og Horst Kirchner har gjort gældende, at de 
sagsøgte ikke var omfattet af konkurrencebegrænsninger og dermed havde fri og uhindret 
adgang til at etablere konkurrerende virksomhed. De sagsøgte har ikke krænket § 1 ved 
illoyal og tilbørlig adfærd, og de har ikke anvendt nogen form for erhvervshemmeligheder 
eller særligt beskyttet know how omfattet af markedsføringslovens § 19. 
Vedrørende de i sagen omhandlede 31 komponenter er der ingen krænkede 
erhvervshemmeligheder tilknyttet disse komponenter. For 90 % af komponenterne er der 
tale om standardprodukter, som kan købes, sælges eller produceres uden at krænke nogle 
rettigheder tilhørende Semco. At indkøbe eller sælge standardkomponenter eller ændrede 
standardkomponenter kan ikke i sig selv udgøre en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 
1 eller 19. 
For så vidt angår de komponenter, som var særligt udviklet til Semcos toiletter, gøres 
det gældende, at de sagsøgte har anvendt sine egne leverandører og har anvendt den for
nødne tid, som ifølge skønsmændenes opfattelse var sædvanlig for at producere og sælge 
denne lille del af komponenterne. 
Ingen fra Semco har kunnet forklare, hvilke informationer eller hvilken viden de 
sagsøgte har haft, som har været at betragte som erhvervshemmeligheder. Det kan ikke være 
viden om leverandørerne, for den står påtrykt komponenterne. Det kan ikke være


- 27 - 

kendskabet til dækningsbidraget, når Semco ikke har fremlagt prislister eller rabataftaler, til 
brug for en konkretisering af, hvad det egentlig er, de mener. 
Det bestrides, at Euro Partners markedsføringsmæssige forspring skulle forudsætte, at 
Euro Partner og de øvrige sagsøgte har udnyttet en særlig know how eller 
erhvervshemmeligheder. Det eneste, som man har anført som hemmeligt under 
forklaringerne, har været dels gummiblandingen fra Codan Gummi til gummiknæet og dels 
kravspecifikationer til nogle produkter. Der er imidlertid ikke fremlagt eksempler på en 
kravspecifikation, og det synes usandsynligt, at Rasmussen efter kun 3 års ansættelse ville 
være i stand til at huske tekniske kravspecifikationer til de enkelte reservedele. Det må 
derfor lægges til grund, at der ikke var kravspecifikationer til produkterne. 
De fremlagte tegninger er de samme tegninger, som togoperatørerne har. 
Rasmussen sad inde med en viden om reservedelene, men han var én ud af flere i 
salgsafdelingen, og når han var ude at rejse, kunne andre i afdelingen tage over. Alle oplys
ninger lå på computersystemet, og det var helt naturligt, at alle i virksomheden havde ad
gang til oplysningerne. Derudover var hans funktion af underordnet betydning, og han sad 
ikke inde med en knowhow, som virksomheden ønskede at beskytte. Der var intet, der indi
kerede, at Rasmussen vidste eller burde have vidst, om der var tale om fortrolig viden. 
De rene standardvarer bærer mærkning på selve komponenten. Der var fire 
komponenter, som må betragtes som udviklede af Semco. For det første var der toiletsædet 
med raste. Ved opslag på Pressalits hjemmeside kan man downloade godkendelses og 
brandcertifikater på tre forskellig farvede toiletsæder. For det andet er der produkt nr. 11, 
ventilkabel. Skønsmændene har bekræftet, at man er i stand til at få det lavet hos et 
kabelfirma ved hjælp af reverse engineering i løbet af 36 uger. De tog forbehold for 
modstands og materialeforskelligheder. Det er den måde, som de sagsøgte har valgt at gøre 
det på. Det er muligt, at de får reklamationer, og at de får karakter af uoriginale reservedele, 
men det er fuldstændig legalt og velkendt, og det eksisterer i adskillige brancher. 
Skønsmændene anslog den samlede produktionstid på dette produkt til ca. 6 måneder, 
hvilket svarer til den tid, som der er gået, inden de sagsøgte var i stand til at sælge det. Det 
samme gør sig gældende for produkt nr. 29, 30 og 31, hvor der er anvendt den tid, som 
skønsmændene har anslået. 
Hvis Euro Partner havde købt gummiknæ hos Meghu Consult, ville de være magen til 
de gummiknæ, som Semco solgte, hvilket ikke er tilfældet. Euro Partners revisor har kon


- 28 - 

trolleret, at de gummiknæ, som er fremvist i sagen, er de samme gummiknæ, som de solgte i 
2003. 
Rasmussen opsagde sin stilling, fordi han ikke fik lov at avancere internt hos Semco. 
Dette taler imod, at han længe skulle have planlagt at komplot mod Semco. Dertil kommer, 
at Rasmussen fortalte om sine planer, og at Semco valgte at indlede samarbejde med Euro 
Partner. Rasmussen har således ikke forsøgt at skjule noget. 
Hooper startede Euro Partner sammen med Rasmussen. To personer er ikke nok til at 
statuere et kollektivt anslag i henhold til markedsføringslovens § 1. Der skal en flerhed af 
personer til, som er i stand til at dræne den eksisterende virksomhed for konkurrenceevne. 
[navn anonymiseret] blev først ansat 5 måneder efter. I og med, at Semco hævede sagen overfor XXX,
har de selv bekræftet, at han ikke var en del af det kollektive anslag. Endelig blev Ton
ni Pedersen ansat omkring et år efter starten af Euro Partner. Bogholderen var på barsel un
der Euro Partners opstart og var dermed heller ikke en nøglemedarbejder hos Semco. Side
løbende med opstarten af Euro Partner var der er en personaleflugt fra Semco, og på trods 
heraf er alene 12 personer blevet ansat hos Euro Partner. Sammenfattende kan dette ikke i 
sig selv udgøre en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. 
Der må ses bort fra [navn anonymiseret]s forklaring, da den ikke er afgivet over for Sø og Han
delsretten. 
Tommy Uldalls forklaring omhandler et møde mellem Kirchner og ham hos ABB af
holdt på et tidspunkt efter Euro Partners start, så den er i denne sag irrelevant. 
Det har formodningen imod sig, at Kirchner skulle have forhøjet priserne som et led i 
et kollektivt anslag mod Semco. Kirchners egen forklaring, om, at han blev pålagt det af 
Hans Gabelgaard, må lægges til grund. 
Semco har ikke dokumenteret et tab. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem antal 
solgte enheder hos Euro Partner i 2003 og et tilsvarende mistet dækningsbidrag hos Semco i 
2003, 2004 og 2005, idet Semco ikke har dokumenteret, at der ikke var andre sælgere af reser
vedele på markedet. Det må lægges til grund, at når Semco ikke har enerettigheder til pro
dukterne, er Semco konstant udsat for konkurrence. 

Rettens begrundelse og resultat
Hverken Hooper eller Rasmussen var under deres ansættelser hos Semco underlagt konkur
rence eller kundeklausuler, og de var dermed berettiget til at starte konkurrerende virksom
hed baseret på en almindelig for området faglig viden.


- 29 - 

Semco's vakuumtoiletsystemer bestod af henholdsvis standardkomponenter, tilpas
sede standardkomponenter og udviklede komponenter. 
Vedrørende spørgsmålet om de sagsøgte har medtaget og brugt erhvervshemmelighe
der i strid med markedsføringslovens, har Semco bevisbyrden. 
For så vidt angår standard og de tilpassede standardkomponenter har skønsmændene 
udtalt, at det ikke muligt at foretage indkøb af komponenterne på baggrund af de i sagen 
fremlagte tegninger, da der må kræves nogle nærmere definerede kravspecifikationer. Så
fremt indkøberen kender den leverandør, som i forvejen er bekendt med kravspecifikatio
nerne, behøver indkøberen ikke kende til dem. Retten finder ikke, at kendskab til leveran
dører er en erhvervshemmelighed, og hvis leverandørerne er blevet kontaktet og har ind
villiget i også at sælge til Euro Partner, foreligger der ikke en adfærd i strid med 
markedsføringsloven. 
For så vidt angår de udviklede komponenter, har retten lagt den af skønsmændene 
estimerede produktionstid for de udviklede komponenter til grund. Retten har endvidere 
lagt til grund, at andre leverandører kan producere de pågældende komponenter. Retten 
finder ikke, at Semco har dokumenteret, at de sagsøgte ikke selv har produceret og markeds
ført deres komponenter, hvorfor de sagsøgte ikke findes at have handlet i strid med mar
kedsføringslovens på dette punkt. 
Da Semco ikke har pålagt Rasmussen eller Hooper en kundeklausul, finder retten ikke, 
at de sagsøgte ved at rette henvendelse til Semcos eksisterende kunder har handlet i strid 
med markedsføringsloven, idet almindeligt kendskab til markedet er tilstrækkeligt til at 
finde disse kundeemner. Retten finder ikke, at kendskab til eksisterende kunder i sig selv er 
en erhvervshemmelighed. 
Semco har gjort gældende, at de sagsøgte har handlet i strid med god markedsførings
skik, jf. markedsføringslovens § 1, ved, at de sagsøgte med deres virksomhed har gjort et 
kollektivt anslag mod Semco. Rasmussen og Hooper opsagde deres stillinger næsten samti
dig. Det findes ikke godtgjort, at der på dette tidspunkt var indgået aftale med andre om 
senere ansættelse, og at Rasmussen og Hooper har forsøgt at hverve ansatte hos Semco. XXX 
XXX, Lars Genild og bogholderen blev først ansat flere måneder, efter Euro Partner havde 
påbegyndt sin virksomhed, og Lars Genild endda i forbindelse med opkøb af den 
virksomhed, hvori han var ansat. Retten finder det ikke godtgjort, at de sagsøgte bevidst 
har søgt at ansætte Semcos medarbejdere.


- 30 - 

Kirchner har med sin adfærd ageret, så det kunne tyde på, at der var et sammenspil 
mellem ham og de øvrigt sagsøgte, herunder at Rasmussens idégrundlag til Euro Partner 
blev fundet på Kirchners pc, at Kirchner på et tidspunkt har været involveret i Glova GmhH 
og at han indtrådte som bestyrelsesformand hos Euro Partner den 29. december 2003. Imid
lertid finder retten ikke, at Semco har godtgjort, at et sådan sammenspil har fundet sted. Som 
sagen er oplyst for retten, finder retten heller ikke, at Kirchner i relation til Meghukontrak
ten har handlet i strid med markedsføringsloven. 
De sagsøgte frifindes derfor for sagsøgers påstand. 
Semco skal inden 14 dage til de sagsøgte betale i sagsomkostninger 197.570 kr., hvoraf 
de 125.000 kr. udgør udgifter til advokat og de 72..570 til dækning af øvrige omkostninger. 
Sagsomkostningerne er fastlagt ud fra sagens varighed og karakter. 


Thi kendes for ret:
Glova A/S, Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner frifindes. 

Semvac A/S betaler inden 14 dage i sagsomkostninger til Glova A/S, Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner kr. 125.000 i sagsomkostninger og 72.570 kr. til dækning af øvrige omkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. 


Jens Zimmer Christensen 
Mette Christensen 
Klaus Stampe
Tønnes Pedersen (Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»