Ansvar for tyveri af gods

Resumé

Kontraherende og udførende fragtfører havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med tyveri af gods fra en presenningstrailer, der var parkeret på en ubevogtet og uoplyst rasteplads i Tyskland. Alene ansvar efter CMR-lovens § 24.

Dom i sagen H-108-09

1) HDI- Gerling Verzekeringen N.V.
2) Corins B.V.
3) Codan Forsikring A/S
(advokat Lars Rosenberg Overby v/advokatfuldmægtig Hans Flemming Jensen for alle)

mod

DSV Road A/S
(advokat Rasmus Køie)

og

H-8-10 DSV Road A/S
(advokat Rasmus Køie)

mod

S & T EooD
(advokat Sisse Friis Nilaus)

Indledning

Sagen angår spørgsmålet om ansvar for bortkomst i februar 2009 af 1984 kg tøjvarer, tilhørende Bestseller A/S (herefter: Bestseller), som blev stjålet fra sagsøgte, transportfirmaet DSV Road A/S' underleverandør, adciterede, det bulgarske transportfirma S&T EooD's lastbil under transport fra Danmark til Holland, mens lastbilen befandt sig på en rasteplads ved motorvejen i Tyskland ca. 80 km fra den hollandske grænse. De tre sagsøgende forsikringsselskaber har udbetalt erstatning i anledning af varernes bortkomst og er derfor - i forhold til deres andele af det betalte erstatningsbeløb - ved subrogation indtrådt i Bestsellers erstatningskrav.

Påstande

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. har principalt nedlagt påstand om, at DSV Road A/S (herefter: DSV) skal betale EUR 12.560,75 med tillæg af 5 % rente fra den 8. juli 2009.

Corins B.V. har principalt nedlagt påstand om at DSV skal betale EUR 12.560,75 med tillæg af 5 % rente fra den 8. juli 2009.

Codan Forsikring A/S har principalt nedlagt påstand om, at DSV skal betale EUR 42.621,50 med tillæg af 5 % rente fra den 8. juli 2009, subsidiært fra sagens anlæg den 16. december 2009.

HDI-Gerling Verzekeringen N.V., Corins B.V. og Codan Forsikring A/S har subsidiært ned-lagt påstand om DSV's betaling af et beløb svarende til modværdien i DKK af SDR 16.526,72 på domstidspunktet med tillæg af 5 % rente fra den 8. juli 2009.

DSV har over for HDI-Gerling Verzekeringen, Corins B.V. og Codan Forsikring A/S principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et beløb svarende til modværdien i DKK af SDR 16.526,72 på domstidspunktet med tillæg af 5 % rente fra den 16. december 2009.

DSV har over for S&T EooD (herefter: S&T) nedlagt påstand om, at S&T skal friholde DSV for ethvert beløb, inklusiv renter og omkostninger, som DSV måtte blive dømt til at betale til HDI-Gerling Verzekeringen, Corins B.V. og Codan Forsikring A/S.

S&T har over for DSV principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af modværdien i DKK af 16.526,72 SDR på domstidspunktet med tillæg af 5 % rente fra den 16. december 2009.

Oplysningerne i sagen

Samarbejdsaftale

I juli 2008 fremkom Bestseller med et 28 siders ‛Forhandlingsoplæg - Gruppe 1‛ om ‛Udgående Distribution hos Bestseller A/S‛, stilet til diverse transportfirmaer med henblik på indhentelse af transporttilbud. Der var i materialet redegjort for, at Bestseller i de sidste år havde oplevet en væsentlig omsætningsfremgang, og at der forventedes yderligere omsætningsstigning i 2009, hvilket ‛vil generere stigning i antallet af udgående distributionsfor-sendelser.‛ Det fremgik, at Bestseller stillede specifikke krav til transportørens leveringsmæssige performance, og at der krævedes få kontaktpersoner hos den enkelte transportør, som til gengæld ‛kender Bestsellers aktiviteter dybtgående repræsenteret i en Key Account Funktion‛. Om Bestsellers produkter var det anført, at de spænder over ‛alt indenfor mode beklædning‛. Varegrupperne var angivet som ‛Tøj‛, ‛Sko‛, ‛Tilbehør …‛ og ‛Marketing og inventar‛. Under pkt. 10, ‛Kvalitet‛, var det bl.a. anført, at ‛Bestseller er en stor koncern med mange forsendelser, og det er derfor af høj vigtighed, at levering som en del af den samlede logistik varetages så enkelt og korrekt som muligt.‛ Under pkt. 11.1, ‛Elektronisk booking‛, fremgik, at ‛Den endelige overførsel af sendingsdata sker via EDI i EDIFACT … Overførslen indeholder bl.a. leveringsadresse, SSCC stregkode til scanning og Bestsellers reference numre til brug for Track & Trace.‛ Tilbudssvar kunne ifølge pkt. 16.2 bl.a. sendes til Michael Olesen hos Bestseller.

Af det tilbud, som DSV afgav på grundlag af Bestsellers oplæg, fremgik under pkt. 7, ‛Af-hentningslagre‛ bl.a., at ‛Materialet vil fortrinsvis bestå af standard gardin trailere.‛ Det fremgik videre under pkt. 12, ‛Andre forhold‛, at Bestseller ‛vil blive placeret i en KAM gruppe [Key Account Gruppe] i vor internationale KAM center i Horsens, som udelukkende specialiserer sig i Bestseller og driver den daglige drift.‛

I december 2008 fremsendte DSV et revideret tilbud til Bestseller, hvor der bl.a. fremgik en prisliste, hvor de årlige transportomkostninger for Bestseller til Holland androg knap 28 mio. kr.

Den 19. januar 2009 indgik Bestseller og DSV en samarbejdsaftale, gældende fra den 1. januar 2009, der ifølge pkt. 1 ‛indeholder priser og forudsætninger, som dels er beskrevet i forhandlingsoplægget, dateret oktober 2008, dels er aftalt efterfølgende på møder i oktober og november måned 2008 som præciseret i arbejdsmanual.‛ Samarbejdsaftalen er efter sin ordlyd ‛i hele aftaleperioden fra 01.01.2009 til 31.12.2010‛ gældende for Belgien, Luxembourg, Østrig, Schweiz, Spanien, Portugal og Italien. Holland var ikke nævnt i aftaleteksten. Ifølge aftalens pkt. 4.02 forpligter transportøren sig til ‛at overholde gældende regler og krav om transport samt i behørigt omfang at instruere chauffører om gældende sikkerhedsregler mv.‛ Om ‛Track and trace‛ var det i pkt. 5.02 bl.a. anført, at Bestseller ‛sikres den nødvendige dokumentation for transportørens modtagelse og levering af godset, samt sporing af samme i transportforløbet‛, og at Bestseller ønsker fuld sporbarhed for alle pakker fra afsendelse til levering hos kunden, med udgangspunkt i Bestseller reference numre og pakkens SSCC stregkode. …‛ Det anføres videre, at der skal holdes månedlige opfølgningsmøder hos Bestseller i Brande i opstartsfasens første halvår og herefter kvartalsmøder. Transportøren er ifølge aftalens pkt. 8.02 forpligtet til at yde Bestseller en erstatning per kolli på maksimum DKK 4.000 på forsendelser sendt som pakkedistribution eller kurer, og på linehauldelen sker dækningen i henhold til NSAB2000. Aftalen indeholder endvidere bestemmelser om reklamation, herunder at Bestseller, hvis der konstateres skade eller bortkomst, fremsender er-statningsforsendelse til modtageren uden fragtberegning, og transportøren faktureres godsets fakturaværdi.

Transporten

I slutningen af januar 2009 bestilte en række grossister, tøjbutikker mv. (slutkunder) i Holland en mængde tøjvarer, herunder de senere bortkomne varer, hos Bestseller Wholesale Benelux B.V. (herefter: Bestseller Benelux), som indkøbte varerne hos moderselskabet, Bestseller i Danmark.

Det fremgår af Bestsellers fakturaer til Bestseller Benelux, at varerne er solgt med 22 % rabat.

Fakturaerne angiver om ‛Zending‛: ‛DSV DK à NL STANDARD‛.

Af Bestseller Benelux' fakturaer i forbindelse med videresalg til slutkunderne fremgår, at der for de fleste salgs vedkommende er ydet rabat, overvejende på mellem 3 og 5 %.

Varerne skulle af DSV transporteres til Deventer i Holland, hvor de skulle omlades med henblik på transport direkte til slutkunderne.

Bestseller Benelux tegnede vareforsikring for transporten hos HDI-Gerling Verzekeringen N.V. og Corins B.V. Herudover var transporten dækket af en koncernvareforsikring tegnet af Bestseller hos Codan Forsikring A/S.

DSV overlod udførelsen af transporten til S&T, der skulle transportere varerne fra Danmark til Holland. Af en udskrift af den elektroniske EDI-transportbooking til S&T, stilet til kontaktpersonen ‛Klara‛, fremgår fire afhentningssteder den 3. februar 2009, herunder Fredskovvej, Brande, og Hyvildvej, Brande, og at de afhentede varer skulle afleveres i Deventer i Holland den 4. februar 2009 mellem kl. 8.00 og 11.00. Der er i udskriften ingen instrukser og ingen oplysninger om godsets type eller værdi. Trailernummeret er oplyst til DFDS8138.

Der er fremlagt en række fragtbreve vedrørende transporten. Godset fra Fredskovvej i Brande angik 3 paller med 196 kolli og en samlet vægt på 1094,27 kg, og traileren, som godset skulle transporteres i, var DFDS8138. Godset fra Hyvildvej i Brande bestod af 15 paller og vejede 3.822 kg. Godsets art og værdi fremgår ikke af fragtbrevene. På fragtbrevet vedr. en tredje adresse af de fire i henhold til EDI-bookingen var om godset anført ‛2 PLL TEXTIL‛. Der bortkom ikke varer vedrørende denne afhentning, mens der bortkom i alt 5 paller vedrørende det gods, der blev afhentet på de to førstnævnte adresser.

Under transporten fra Brande til Holland fik S&T's chauffør Borislav Spasov smerter. På en rasteplads ved motorvejen ca. 45 km sydvest for Bremen tæt ved byen Grossenkneten, hvor Borislav Spasov ankom ca. kl. 22:30, overtog Borislav Spasov en trailer, læsset med byggeartikler til levering i Danmark, fra en kollega hos S&T, Fikret Salimov, der siden kl. 20:22 havde befundet sig på pladsen for at holde hvil i henhold til køre-/hviletidsbestemmelserne. Borislav Spasov vendte efter et stykke tid om og kørte tilbage i retning mod Danmark, mens Fikret Salimov overtog transporten af traileren med Bestseller-varer til Holland. Fikret Salimov forblev på rastepladsen, hvor han overnattede i bilen.

Næste morgen, den 4. februar 2009, konstaterede Fikret Salimov, at trailerens presenning i nattens løb var blevet skåret op, og at der var stjålet varer. Af tysk politis anmeldelsesrapport fremgår det bl.a., at det stjålne gods var ‛diverse Kartons mit Oberbekleidung (Hosen)‛, og at værdien af det stjålne var anslået til EUR 60-65.000. Af rapporten fremgår yderligere bl.a.: ‛Es wird um Mitteilung und Auflistung der tatsächlich entwendeten Artikel und Menge Schadenshöhe gebeten. Dieses musste nach dem Entladen beim Empfänger feststellbar sein‛.

Fikret Salimov fortsatte herefter transporten til DSV's lager i Deventer i Holland. Ifølge en optælling på dette sted konstateredes ifølge en blanket ‛Notice of Bestseller Shipment‛ en manko på 3 paller vedrørende transporten fra Fredskovvej i Brande, og en manko på 2 paller for så vidt angår transporten fra Hyvildvej i Brande.

Der er fremlagt mankoliste vedr. varer, som ikke blev indscannet i forbindelse med ankomsten af godset til lageret i Deventer. Det er oplyst, at der efter sædvanlig procedure foretages scanning af alle varer i forbindelse med afsendelsen og igen ved ankomst til bestemmelsesstedet, hvorved en manko afsløres. Som bilag 8 er fremlagt en opgørelse, der angivelig svarer til de stjålne varer, som er af mærkerne ‛Name It‛, ‛Vero Moda‛, ‛Only‛, ‛Pieces‛ og ‛Jack & Jones‛. Langt de fleste af de bortkomne varer er ifølge listen af mærket ‛Jack & Jones‛. Den samlede vægt af de stjålne varer er opgjort til 1983,8 kg, og værdien til EUR 67.742,96.

Varernes bortkomst blev anmeldt til Bestseller Benelux' vareforsikringsselskaber, der antog en surveyor fra Amsterdam, Cees Groenendijk Jr. I sin rapport bemærkede surveyoren (engelsk oversættelse) bl.a., at der var foretaget en ‛investigation in Germany‛, og at ‛it was assessed that the driver had spent the night in a so called Rastplatz where there is room for a limited number of trucks, in badly lit circumstances to non existing light.‛ Det fremgik videre, at chaufføren ‛a number of 10 kilometres earlier‛ havde haft mulighed for at tilbringe natten på en ‛extensive servicestation with Raststätte and social supervision‛, og at der inden for en afstand af 50 km var 3 såkaldte ‛‛Autohofs‛, parkingplaces situated right next to the highway designed for truck-trailer combinations where there is room to park for between 200 and 300 combinations‛. Det valg, som chaufføren havde foretaget, blev betegnet som 'less fortunate‛.

I en mail af 10. august 2010 til DSV skrev Bestseller (Morten Lahrmann Johansen) i anden anledning, at ‛Jeg har dog kontaktet vores forsikringsselskab, og vores gods er ikke ‛Højværdi gods‛‛.

Øvrige oplysninger

Der er fremlagt og forevist fotos af den rasteplads, hvor tyveriet fandt sted. Det fremgår, at rastepladsen har to rundbuede spor i direkte forlængelse af frakørselssporet fra motorvejen. I begge spor kan der henholdsvis køres (til venstre) og parkeres (til højre). Sporet længst til højre, som ligger ind mod noget skovbevoksning, er forbeholdt personbiler med indkørsels-forbud for lastbiler, mens sporet længst til venstre tæt op ad motorvejen er forbeholdt lastbiler og busser. Andre fotos viser det udskårede, nærmest kvadratiske hul, som er skåret i trailerens presenning.

Der er fremlagt fotos fra ‛Rasthof Wildeshausen‛ til illustration af denne ‛Rasthofs‛ faciliteter. Også her ses to baner til henholds-vis personbiler og lastbiler/busser med såvel kørebane og plads til parkering. Til Rasthofen er knyttet en tankstation.

Der er fremlagt Google Maps og andet kortmateriale til illustration af afstande fra rastepladsen, hvor tyveriet fandt sted, og til andre rastemuligheder ved motorvejen.

Afstanden fra tyveristedet til Deventer i Holland er oplyst til 208 km, svarende til en oplyst kørselstid på 1 time og 53 minutter. Afstanden til Padborg er oplyst at være 319 km, svarende til en kørselstid på 2 timer og 49 minutter.

Der har herudover været fremlagt udskrifter fra Bestsellers hjemmeside med præsentation af Bestsellers mærker Jack & Jones, Vero Moda, Pieces og Only, hvor det under omtalen af sidstnævnte mærke blandt andet fremgår, at ‛The aim is to constantly compete with high-end brands in quality as well as in style and still give the shopper value for money‛. Der er fremlagt Bestsellers pressemeddelelse af 1. februar 2011 om Bestsellers repræsentation på ‛Copenhagen Fashion Week AW11‛ med diverse Bestseller brands, herunder de i sagen om-handlede, samt udskrift af google-søgning på ‛Jack & Jones popularity‛.

Der er fremlagt ‛IRU Road Transport Security Guidelines‛, hvorfra følgende citeres:

‛2.4.3. Drivers should receive specific security instructions each time they drive on the road (see driver's guidelines).

6. Transport operations

6.1. Instruct drivers and, if need be, provide written en-route instructions (checklists, driver's security guidelines etc.).

6.2. Identify guarded parking areas. Plan all halts, breaks and overnight stops in ad-vande. In the event of an unscheduled halt, instruct drivers to keep all doors locked, even when talking to people, in particular when transporting vulnerable loads.

6.4 Parking

6.4.1. Do not park in isolated areas.

6.4.2. Whenever possible, decide where you are going to park overnight before starting your

journey. In case of a change, inform your company about your new location.

…‛

Af en svensk rapport fra 2006 ‛Brott mot yrkestrafik på väg‛, fremgår, at det gods, der først og fremmest stjæles, er elektronik-varer, elektriske varer, tøj og sko og derefter dagligvarer, mad, cigaretter og alkohol. Det oplyses, at dårlig belysning af de fleste firmaer, 80 %, nævnes som en afgørende faktor, når en parkeringsplads opleves som usikker.

Af Europaparlamentets rapport fra 2007 om ‛Organised Theft of Commercial Vehicles and their loads in the European Union‛ fremgår det bl.a., at der synes at være en sammenhæng mellem tyveri, der begås ved at skære ‛cargo units‛ op, og dårlig belysning på gerningsstedet.

Af Europols rapport fra 2009, ‛Cargo Theft Report‛, fremgår ved en farvelagt figur, ‛International Cargo Risk 2007 - Europe‛, at Tyskland og Danmark er placeret i samme risikogruppe, markeret med gult, svarende til ‛elevated‛ risiko - den midterste af 5 kategorier, hvoraf den laveste er ‛low‛ (kun Norge), og den højeste er ‛severe‛ (nogle lande i Østeuropa, Italien og England). Holland er placeret i gruppen ‛high‛, som er gruppen over Tyskland og Danmark.

Af Europols rapport fremgår videre bl.a.:

‛The theft of 'hot products' is common. Apart from metal, as highlighted previously, other more traditional 'hot products' are those that are easily disposed of yet retain a high black market value, such as alcohol, computers, entertainment equipment, name brand clothing, cigarettes and prescription drugs. The resale of 'hot product' cargo may be as lucrative as drug dealing but has far fewer risks. For example, a single truckload of cigarettes may be worth up to 2 million Euros. The crime is very much market driven, like any other business, and goods are stolen to feed a consumer demand; often the goods are pre-sold prior to the theft.‛

Forklaringer

Michael Olesen har forklaret, at han er eksportansvarlig hos Bestseller, hvor han har været siden 1996. Bestseller dækker salgs-mæssigt 46 lande i Europa og Asien. De primære markeder er Tyskland, Kina, Holland, Norge og Spanien. De har omkring 7.000 egne detailforretninger og leveringsaftaler med 13.000 engroskunder. De har ca. 10.000 medarbejdere, og tælles datterselskab-er og Kina med, er tallet ca. 44.000. Sidste regnskabsår havde Bestseller en omsætning på EUR 1,9 mia. 19 % af deres salg går til Tyskland, og 10-11 % til Holland.

Bestseller producerer modetøj og har sine egne mærker, f.eks. Vero Moda, Jack & Jones, Select, Only og Name It, som Bestseller har registreret som varemærker. Noget af deres tøj er klassisk, andet er meget modepræget. De laver populært sagt tøj til verdensborgeren fra fødsel til død. Tøjet er ‛Fast Fashion‛, hvilket betyder, at varerne kan skifte fra uge til uge og fra måned til måned i modsætning til tidligere, hvor man skiftede kollektioner ved årstiderne. Nu glider farver og mønstre over i hinanden, og man kan f.eks. have tøj i pink både om vinteren og i maj måned.

De har tidligere oplevet tyveri af deres tøj. I 2006 beslaglagde politiet i Randers noget tøj hos en gruppe rockere, og han blev hidkaldt for at verificere, at der var tale om Bestsellers tøj.

Der har også været andre tilfælde af tyveri. 2010 var et slemt år, hvor 9 sendinger alene til Spanien blev røvet. DSV var transpor-tør på disse transporter. I 2009/begyndelsen af 2010 var der problemer i Italien, hvor tøj blev stjålet i distributionsleddet under transport fra depot til butikkerne. Af og til blev alt stjålet, af og til kun få stykker. Problemet var så stort, at de opsagde samarbejdet med transportøren, som var DSV's underleverandør.

Bestseller blev grundlagt i 1975 og har samarbejdet med DSV, der dengang hed noget andet, i hele perioden. Deres transport-budget med DSV var i 2009 på 84 mio. kr., dækkende 8 lande.

Vidnet kom til eksportafdelingen i 2004 og overtog afdelingen i 2006. De havde på det tidspunkt 27 transportleverandører, hvilket var alt for mange, og de brugte 280-300 mio. kr. på transport. Han besluttede, at der skulle være mere struktur på tingene, og han antog et eksternt rådgivningsfirma, DTO, Dansk Transportoptimering i Fredericia, til at bistå med opgaven. Bestseller lavede et forhandlingsoplæg til transportørerne, og DSV vendte tilbage med et tilbud. DSV holdt også en præsentation for dem. Deres kontakt hos DSV var dengang som nu key account manager Erik Thomsen, som er en gammel bekendt af Bestseller, og som var en nøgleperson under forhandlingerne.

Under møderne med DSV blev det betonet, at der skulle være tale om en rigtig, hurtig og sikker kapacitet. Sikkerhed var et gennemgående tema. Det skulle ikke være tilfældigheder, der afgjorde, om tingene kom frem. Det var et åbent issue, som også blev drøftet med andre transportører. Dansk Transport Optimering deltog også i møder, hvor disse forhold blev drøftet. Udover Erik Thomsen var også Kim Olsen og executive vice president for DSV Hans Pedersen med i forhandlingsforløbet. Derimod var Jan Thorbjørn Sørensen ikke til stede under de afsluttende forhandlinger.

Samarbejdsaftalen er kommet i stand på baggrund af DSV's tender og gælder også for Holland.

Transportbranchens krav og regler, herunder vedrørende køre-/hviletid og godkendte rastepladser, skal overholdes. Dette er tit blevet drøftet med DSV. At det ikke står direkte i samarbejdsaftalens pkt. 4, at DSV skulle benytte godkendte og gerne overvågede rastepladser, er nok vidnets fejl, men det er blevet drøftet så ofte, at det ‛gensidigt stod klart‛. Transporterne skal være lovlige og i orden. Der findes jo også lovkrav i CMR-loven, som skal overholdes.

Der sker lettere noget forkert med en presenningtrailer end en køle-/frysetrailer. Når det er sæson for disse trailere, sættes også disse ind i driften. Sikkerhedsspørgsmålet er ikke drøftet med DSV med det særlige udgangspunkt, at der til transporterne blev brugt presenningtrailere.

En transport starter med booking til et antal paller til afhentning et af de 7 afhentningssteder, fx Brande. Godset gøres klar af lagerpersonalet, og paller og kartoner scannes og overføres herefter til CMR-fragtbrevet. Godset læsses på bilen af Bestseller selv, og der kvitteres. Herefter kan EDI-transportmeddelelsen frigøres. Meddelelsen går til DSV, der giver den videre til sin underleverandør. Ved brug af scanning af samme stregkoder kontrolleres på ankomststedet, om der er match med de afsendte varer. Efter kontrol for skader går varerne herefter til butikkerne.

Listerne, der fremgår under bilag 7, angår varer, som ikke blev scannet i forbindelse med ankomsten til Deventer. De håndskrevne tilføjelser er Delivery Note-numre. Når varerne er færdigpakket, faktureres de. Via ‛EXTNR‛ kan de spore følgesedler og fakturaer.

Når Bestseller, Morten Lahrmann Johansen, i en e-mail af 10. august 2010 skriver, at deres gods ikke er ‛højværdi gods‛, kan det tænkes, at det er et spørgsmål om forsikringsselskabets definitioner.

Jan Thorbjørn Sørensen har forklaret, at han har været i branchen i 25 år. Han var ansat hos DSV, da transporten fandt sted i februar 2009. Han er stadig hos DSV. Det var DSV's key account manager, der stod for det overordnende samarbejde med Bestseller, men det var vidnet, der havde dialogen med Bestseller, når det gjaldt Benelux. Selvom han pr. 1. februar 2009 skiftede område til Tyskland, var der en overlapningsperiode mellem ham og hans kollega, og det var vidnet, der havde den omhandlede transport under sig.

Samarbejdsaftalen af 19. januar 2009 var ikke gældende for Holland på det pågældende tidspunkt. Aftalen for Holland strakte sig tilbage til 2000, måske endda lidt længere tilbage, og den angik alene priser, som løbende blev justeret. Da Bestseller i 2008 tog initiativet til en tender, fik DSV at vide, at de ikke skulle fortsætte på Holland. Hollandsaftalen blev derfor opsagt pr. ultimo 2008 eller 31. januar 2009. Holland havde været en del af ‛tender‛, men blev valgt fra på grund af prisen. Den samarbejdspartner, der skulle overtage Holland, sprang imidlertid fra, og DSV fortsatte derfor på det gamle aftalegrundlag indtil maj 2009, hvor Bestseller skiftede til DHL. I efteråret indtrådte DSV igen for Holland, som nu ved en tillægsaftale blev omfattet af den generelle aftale på samme vilkår som de øvrige lande.

Vidnet havde løbende kontakt til Bestseller. Der blev holdt møder, og der var daglig snak. Det var vigtigt for Bestseller, at varerne blev leveret inden for 48 timer. Der har ikke været givet særlige instrukser, heller ikke mundtligt, om, at godset skulle behandles på nogen speciel måde. Der er ikke givet instrukser om, at der skulle udvises særlig agtpågivenhed. Det er ikke blevet betonet, at godset skulle være særligt ‛tyveritækkeligt‛. DSV havde 4-8 transporter om dagen. I 80 - 90 % af transporterne blev der benyttet presenningtrailere.

Det var på et tidspunkt oppe at vende, hvorledes der skulle forholdes med hensyn til mankoer. En transport bestod typisk af 800-1200 kartoner, og det kan en chauffør ikke i praksis holde tal på. De lavede derfor en aftale om, at godset - af DSV - skulle scannes ved ankomst til terminalen i Holland.

Vidnet har ikke nogen erindring om andre tilfælde af tyverier under linehaul-transporter. DSV har kørt for Bestseller i mange år, og parterne samarbejder stadig.

Vidnet var kun delvist med i forbindelse med den nye tender. Aftalen blev løftet et niveau op, således at det var Kim Olsen, Hans Pedersen og Erik Thomsen, som udgjorde tender-gruppen.

Han kender listerne, bilag 7. Det er lister, som det firma i Holland, der fordeler godset, har scannet og trukket ud. De får en elektronisk overførsel via EDI fra Bestseller. Hver sending er defineret med en label med stregkode. Det, som er registreret i EDI'en, er det, der sendes af sted. Ved ankomsten skulle man jo meget gerne op på det antal varer, som er afsendt. Denne kontrol sker ved scanning fra labels fra EDI. Først når varernes tilstedeværelse er konstateret, overføres disse via stregkode-systemet til distributionsfirmaet Zwier i Deventer.

De blander sig ikke i, hvor chaufføren skal gøre holdt under transporten, når der ikke er givet særlige anvisninger for håndtering af godset. Er der givet særlige anvisninger, kommunikeres disse til chaufføren. 90 % af DSV's biler er presenningbiler, og det ville være noget helt specielt og fordyre transporten, hvis kunden krævede, at der kun måtte parkeres på bestemte rastepladser, og tilsvarende hvis transportfirmaet skulle dokumentere, at bestemte rastepladser var blevet benyttet. Det ville fordyre transporterne markant, hvis der var krav om, at der ikke måtte benyttes presenningtrailere.

Kasper Vittrup har forklaret, at han var ansat hos DSV på hændelsestidspunktet i februar 2009 som disponent. Han er fratrådt hos DSV pr. 31. marts og er nu ansat i et andet speditør-firma. Han har været i speditionsbranchen siden 1998.

Han havde ikke selv direkte kontakt med Bestseller. Hans arbejde bestod i sammen med en kollega at disponere fragterne til Holland - at få bilerne sendt af sted. Han stod for den i sagen omhandlede transport.

Der har ham bekendt aldrig været instrukser om, at Bestsellers varer skulle behandles på en særlig måde, eller at der skulle udvises særlig agtpågivenhed, og ej heller at godset skulle være særligt udsat. Det var meget vigtigt, at godset kom frem i tide, det vil sige, at det skulle være i Holland senest kl. 11.00 dagen efter afhentningen og i butikkerne dagen efter ankomsten. DSV brugte almindelige presenningtrailere til transporterne. Bestseller læssede selv varerne, og vognmanden hentede varerne på de forskellige lagre, f.eks. Brande, Viby og Vojens. Bestsellers gods blev håndteret fuldt korrekt efter DSV's regler.

I 2009 var der ikke en Key Account Management-funktion. Det var først Sanne, og senere Susanne, som tog imod bookinger, og det var først, da DSV overtog Holland og Belgien fra DHL, at der kom en Key Account Management-funktion for disse lande.

Kinka Pineva har via bulgarsk tolk forklaret, at hun bliver kaldt Klara. Hun er transportkoordinator hos S&T, hvor hun har været ansat i 3 ½ år. S&T blev grundlagt i 1999, hvor firmaet startede med et lille antal lastbiler. Antallet er steget meget gennem årene, og de er nu oppe på 309 lastbiler, og de planlægger at have 320 ved udgangen af året. De har haft samarbejde med en række danske firmaer tilbage fra 2003-2007, og i slutningen af 2006 begyndte de samarbejdet med DSV.

Vidnet var koordinator på den foreliggende transport. Hun modtog en booking fra DSV med angivelse af afhentningsadresser, antallet af godsenheder og leveringsadressen. Bookingen er den, der er fremlagt i sagen som bilag AI. Hun modtog ingen andre instrukser end dem, der fremgår af bookingen - heller ikke med hensyn til rastepladser. På den førstnævnte afhentningsadresse skulle de vist læsse noget værktøj. På booking-tidspunktet kendte hun ikke til Bestseller og vidste ikke, hvilke varer Bestseller forhandlede. Hun fik ingen oplysninger om godsets værdi.

Transporten ville på grund af køre/-hviletidsreglerne ikke kunne gennemføres, uden at chaufføren havde sovetid undervejs. Transporten foregik i den trailer, DSV havde bedt om. Det var på forhånd planlagt, at chaufføren Borislav Spasov skulle have hviletid ved den første leveringsadresse.

Hvis hun modtager specielle instrukser om godset og transporten, eller hvis hun specifikt har viden om, at godset er af særlig værdi eller let omsætteligt, tager S&T særlige forholdsregler. I så tilfælde ville man ikke have holdt på den pågældende parkeringsplads, men i dette tilfælde parkerede Borislav Spasov her for at møde en anden chauffør, Fikret Salimov, som holdt der i forvejen. Fikret Salimov kørte med byggematerialer, hvor S&T vidste, at der ikke var tale om højrisikovarer.

Borislav Spasov ringede til hende den 3. februar ved 22-tiden og sagde, at han følte sig dårlig. Han fortalte, at han havde smerter i ryggen, og at hans højre ben var følelsesløst. Han havde taget en del smertestillende midler, men smerterne var taget til, og han var usikker på, hvor længe han fortsat kunne bevæge sig. Hun undersøgte, om de havde andre biler i nær-heden. Borislavs varer skulle afleveres dagen efter i Deventer. Borislav skulle have mulighed for at tage tilbage til Flensborg, hvor han kunne komme på hospitalet. En anden af deres chauffører havde et par måneder tidligere været indlagt dér, og der var medicinsk personale på sygehuset, som kunne tale bulgarsk. Hun vidste, at det var vigtigt for Borislav, at han kunne kommunikere med nogen, hvis han blev indlagt. Han havde været indlagt i Magdeburg i tre måneder to år tidligere efter en ulykke, hvor det havde været et problem at kunne fortælle, hvor han havde smerter, og hvordan han i det hele taget havde det.

Den optimale løsning for vidnet ville være, at Borislav byttede trailer med en anden lastbil 6010, som holdt på rastepladsen og havde holdt der siden kl. 20.10. Hun ringede derfor til Borislav og informerede ham om rastepladsen, som han så ankom til ca. kl. 22.30.

Det tog ca. én time for Borislav og Fikret at bytte trailere. De har fortalt, at en politibil på et tidspunkt kom forbi. Der var ingen anden lastbil, som kunne bytte trailer med Borislav, og som kunne nå at levere den efterfølgende dag i Deventer. Fikret Salimovs pause ville slutte kl. 5.30 om morgenen, så han kunne nå til Deventer ca. 8.30. Fikrets byggematerialer skulle ikke leveres til et bestemt tidspunkt. Det ville derimod have været et problem at komme senere med leveringen af Bestsellers varer.

Hun var ikke sikker på, at Borislav kunne nå helt til Flensborg. Han var usikker på, hvor længe han kunne blive ved med at køre. Borislavs smerter stammede fra den omtalte ulykke i 2007. Der har ikke tidligere været tilfælde, hvor han ikke har kunnet gennemføre en tur.

Fikret ville på grund af gældende regler ikke kunne være kørt til en anden rasteplads.

S&T var ikke inddraget i optællingen af forsvundne varer i Deventer.

De får meget sjældent information fra DSV om det gods, de skal transportere. Hvis de får information om, at godset er værdifuldt, instrueres chaufførerne om at parkere på større, belyste rastepladser, hvor der hele tiden er frit udsyn til traileren, og hvor der er mange lastbiler.

Chaufførerne instrueres om at holde så tæt som muligt op til andre lastbiler på disse rastepladser og eventuelt med bilens bagende op imod en bygning. Derudover instrueres chaufførerne om at holde mobiltelefonen åben.

Borislav Spasov har via bulgarsk tolk forklaret, at han har arbejdet som langturschauffør hos S&T siden 1999. Han fik ingen information om godsets art, og der fulgte ikke andre dokumenter med godset end CMR-fragtbrevene. Han var ikke med til at læsse bilen. Det stod Bestsellers folk selv for. Han vidste intet om, hvad han kørte med.

Undervejs på turen fra Danmark til Holland fik han smerter i det ene ben og i ryggen. Smerterne stammer fra et ældre traume som følge af en ulykke i 2007. Han tog et par smertestillende tabletter, men de hjalp ikke synderligt, og hans højre ben begyndte at blive følelsesløst.

Han besluttede så at ringe til S&T's disponent, Klara. Klokken var ca. 22.00, og han vidste ikke, om han kunne køre videre. Klara ringede kort efter tilbage til ham og oplyste, at der heldigvis var anden lastbil i området, han kunne bytte varer med. Klara fortalte, hvilken rasteplads han skulle køre til, og oplyste, at han skulle se efter lastbil 6010. Han ankom til rastepladsen ca. kl. 22.30, og han og hans kollega byttede trailere. Hans kollegas pause ville slutte tidligere end hans egen. Efter bytningen blev han på rastepladsen et stykke tid, mens han observerede, om hans smerter ville stilne af, så han kunne køre videre.

Han lagde mærke til, at der var politi på rastepladsen. Han lagde særligt mærke til det, fordi han var nervøs for, at de ville få en bøde, fordi de holdt uhensigtsmæssigt på pladsen. Han blev på pladsen i mindst en time. Selv om han egentlig havde planlagt at blive noget længere, besluttede han sig til at køre - dels fordi han ikke holdt lovligt, og dels fordi hans smerter var taget lidt af. Han begyndte også at kunne mærke sit ben igen. Han følte sig i stand til at køre, men var ikke sikker på, at han kunne køre hele vejen tilbage, og han opsøgte under-vejs nogle rastepladser, som dog også var fyldt op.

Han husker ikke forholdene på den pågældende rasteplads helt præcist og heller ikke, om der var lys på pladsen. Den lå tæt ved vejen, og der kom i hvert fald lys derfra fra forbipasserende biler. Rastepladsen var ganske almindelig med særlige pladser til lastbiler og andre pladser til personbiler. Der er meget trafik i Tyskland, og efter kl. 18-19 om aftenen er det næsten umuligt at finde en plads. Uanset hvor de er i Tyskland, føler de sig ikke bange. Hvis de kører med tyveritækkelige varer, det vil sige varer af høj værdi, holder de ind på større rastepladser med belysning eller på benzinstationer. Det gør de, også selv om det betyder, at de så må holde før tid. Hvis de ikke har instruktioner om sådant gods, holder de ind på den første den bedste plads.

Han har ikke tidligere måttet afbryde en tur undervejs. Han har haft smerter på andre ture, men smertestillende tabletter har virket. Forskellen denne gang var, at han ikke kunne mærke effekten af de smertestillende tabletter, og han havde ikke tidligere prøvet at miste følelsen i sit ben.

Parternes synspunkter

HDI-Gerling Verzekeringen N.V., Corins B.V. og Codan Forsikring A/S har anført, at DSV som kontraherende transportør er ansvarlig for bortkomsten af tøjvarerne under transporten til Holland. Transportørens ansvar er et professionelt varetægtsansvar. Der må stilles strenge krav til transportørens agtpågivenhed - han er den eneste, der følger godset, til det når frem. Vurderingen er uafhængig af, om der foreligger et undertransportørforhold.

Parkeringen foretaget af S&T's chauffør må tilskrives DSV som groft uagtsom, og der er derfor ikke grundlag for ansvarsbegrænsning, jf. CMR-lovens § 29, stk. 2. Grov uagtsomhed i CMR-lovens forstand statueres i praksis ud fra en almindelig erstatningsretlig forståelse af begrebet grov uagtsomhed. Ved afgørelsen skal det vurderes, om transportørens adfærd i væsentlig grad må antages at have forøget risikoen for tyveri af godset.

Det transporterede gods bestod af let omsætteligt mærkevaretøj. Det er vigtigt, at begreberne ikke blandes sammen. ‛Højværdi‛-gods kan eksempelvis være B&O-fjernsyn, mens ‛højrisiko‛-gods er gods, der i særlig grad er udsat for tyveri. Når godset som i det foreliggende tilfælde er tyveritækkeligt, skærpes kravene til agtpågivenheden. Bestseller-mærkevarer som Jack & Jones og Only er lette at omsætte med fin fortjeneste. Bestsellers tøjmærker er verdenskendte, og 30 % af eksporten går til Tyskland og Holland. At varerne er interessante for tyve, blev bekræftet ved Michael Olesens forklaring. I Spanien og Italien har der været mange tilfælde af tyveri. Bestsellers tøj adskiller sig væsentligt fra tøjet i dommen U 2004.366 H (‛Blue Willis‛), der ikke var tyveritækkeligt tøj. Der er ikke belæg for, at det kun skulle være high-end varer, der er tyveritækkelige. Det afgørende er, om varerne er let omsættelige, hvilket også fremgår af den svenske rapport ‛Brott mot yrkestrafik på väg‛, side 22.

S&T's chauffør valgte at overnatte på en lille rasteplads, der alene bestod af to vejlommer, hvor biler kan gøre kortvarigt stop. Vejlommerne var omgivet af træer og var uden belysning. Udover et par affaldsspande var der ingen faciliteter og hverken butik eller tankstation. Almindeligvis ville langturschauffører i det mindste kræve, at der var et toilet på pladsen. Tyveriet skete en mørk vinternat i februar, og chaufføren har ved sin parkering skabt gode vilkår for tyve til at bryde ind i bilen. Traileren er netop skåret op i højre side, som vendte ind mod skoven og væk fra motorvejen, således at tyvene har kunnet arbejde uset fra motorvejen. Vidnet Klara fra S&T forklarede da også, at hun ikke ville dirigere lastbilerne til en sådan rasteplads i tilfælde, hvor de vidste, at de transporterede varer var let omsættelige. DSV havde fuldt kendskab til Bestsellers varer. Der henvises til SHD af 7.februar 2011 i sag H-79-07.

I rtspraksis lægges der vægt på, hvordan rastepladsen er indrettet, ligesom der sondres mellem kortere stop og en overnatning, jf. U 2003.1170H. Der ses ikke at være nogen retsafgørelser, hvor der ikke pålægges transportøren ansvar, når der er sket overnatning på uoplyste rastepladser.

Uoplyste parkeringspladser opleves ifølge den føromtalte svenske rapport som usikre, og der er ifølge Europaparlamentets rapport fra 2007 en sammenhæng mellem uoplyste pladser og tyveri fra lastbiler.

Chaufførens valg af rasteplads er i strid med International Road Transport Union's retningslinjer, som anbefaler, at man ikke parkerer på isolerede områder. Holland og Tyskland er højrisikoområder. Michael Olesen har drøftet med DSV, at transportøren kun måtte bruge egnede overnatningspladser, og det kan undre, at DSV ikke har instrueret sin undertrans-portør bedre.

Det følger endvidere af International Road Transport Union's anbefalinger, pkt. 6, at transportøren forud for transporten skal planlægge stop og overnatninger. Påberåbelse af køre-/hviletidsreglerne kan ikke føre til en lempelse af ansvarsvurderingen. Det ville være urimeligt, om kunden, vareejeren, kunne pålægges risikoen for planlægningen af chaufførernes hviletid.

S&T's omdirigering af godset bør ikke komme Bestseller til skade. Det er i sig selv problematisk, at S&T anvender en chauffør, der har skavanker. At det var en optimal løsning for S&T, at der kunne byttes trailer på rastepladsen, kan ikke føre med sig, at Bestseller skal have en ulempe. S&T kunne have instrueret chaufføren om at overnatte på den langt mere anvendelige og store parkeringsplads i Wildeshausen, 10 km før rastepladsen. Der var inden for en radius af 50 km endvidere 5-6 andre, bedre egnede og oplyste rastepladser. Borislav Spasov kunne have parkeret dér og afventet. Han var jo klar til at køre videre efter en times tid, og der var kortere vej til Deventer end tilbage til Danmark. Han kunne blot være fortsat til Deventer.

At der var den hævdede manko, er bevist. Ved transportens start forelå et rent fragtbrev; ved afslutningen var der reklamation. Varerne scannes på ny, når de når frem. Hvis scanningerne i starten og ved afslutningen ikke er ens, opstår en mankoliste, som står som et bevis for, at varerne er forsvundet under transporten.

Varerne er solgt to gange, først af Bestseller i Danmark til Bestseller Benelux, og herefter af Bestseller Benelux til kunderne i Holland. Det er det andet og uafhængige salg, som skal lægges til grund som den relevante fakturaværdi i medfør af CMR-lovens § 29, stk. 1. Fragt-omkostningerne er ikke medtaget. De koncerninterne faktureringer er ikke og kan ikke være udtryk for varernes markedsværdi. Der henvises til U 2001.652 S. DSV havde påtaget sig hele transporten frem til slutkunderne.

Sagsøgerne har krav på 5 % forrentning af kravene fra den 8. juli 2009, hvor der fremsattes krav om betaling over for DSV, jf. CMR-lovens § 35.

DSV har over for sagsøgerne gjort gældende, at DSV ikke er ansvarlig for bortkomsten af Bestsellers gods. Hvis retten finder, at DSV er ansvarlig for bortkomsten, er DSV alene er ansvarlig inden for CMR-lovens ansvarsbegrænsning, da hverken DSV eller S&T har handlet groft uagtsomt. Transporten er udført, som DSV's transporter for Bestseller normalt udføres, nemlig som almindelig stykgodstransport med presenningtrailer.

Sagsøgerne har ikke løftet bevisbyrden for, at DSV eller S&T har handlet groft uagtsomt. Grov uagtsomhed foreligger kun, hvor transportøren tilsidesætter helt elementære regler forvaretransportens udførelse, jf. betænkning nr. 319/1962 om reglen i CMR-lovens § 37. Hverken DSV eller S&T har tilsidesat elementære regler eller på nogen måde handlet hensynsløst.

Parkering på den pågældende rasteplads var nødvendig. Det havde været uforsvarligt, hvis Borislav Spasov kørte videre med smerter og et følelsesløst ben, både af hensyn til trafiksikkerheden og hans helbred. Fikret Salimov havde parkeret på rastepladsen for at overholde køre-/hviletidsbestemmelserne, og ved at foretage chaufførskift opnåede man, at transporten ikke blevet yderligere forsinket. For Bestseller var netop en overholdelse af leveringstiden vigtig. Ombytningen skete efter forudgående accept fra S&T, og Borislav Spasov kørte efter at have hvilet lidt til Flensborg, fordi der dér var medicinsk personale, som talte bulgarsk. Det var således en kombination af transportmæssige forhold og Borislav Spasovs akutte smerter som nødvendiggjorde, at Fikret Salimov overnattede på rastepladsen med traileren natten mellem den 3. og 4. februar 2009. Der henvises til U 2004.366 H (‛Blue Willis‛) (parkeret på et uindhegnet område i en weekend) og U 2003.1170H.

S&T har udvist en tilstrækkelig grad af påpasselighed, og parkeringen må anses at have været sædvanlig handlemåde ved stykgodstransport. Bestseller havde ikke betinget sig, at transporten skulle ske under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, og DSV foretog af den grund ikke særlige foranstaltninger udover at leve op til DSV's i forvejen høje sikkerhedsmæssige standard. Det bestrides, at der skulle være givet instruks om, at Bestsellers gods i almindelighed eller den konkrete forsendelse skulle behandles på en særlig måde eller med en særlig agtpågivenhed. DSV anvendte den sædvanlige fremgangsmåde for landevejstransport af gods gennem Europa.

Det fremgår ikke af fragtbrevene, at der skulle være tale om særlig værdifuldt eller tyveri-tækkeligt gods, og det bestrides, at dette var tilfældet. Bestsellers tøjvarer er prisbillige, og der er ikke tale om mærkevarer som f.eks. Gucci, Louis Vuitton eller Versace. ‛Mærkevare‛ defineres i Den Store Danske som et produkt, der i forbrugernes bevidsthed adskiller sig fra alle andre tilsvarende produkter på markedet, f.eks. i form af egenskaber, design, kvalitet, indpakning eller blot navn og varemærke. Bestsellers tekstilprodukter adskiller sig formentlig ikke fra andre lignende produkter på markedet og kan derfor ikke kategoriseres som mærkevarer.

DSV har med rette kunnet gå ud fra, at der var tale om almindeligt stykgods, når andet ikke var oplyst af ordregiveren, Bestseller, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2010 i sagen H-80-09 (‛Widecom-sagen‛). Det fremgår intetsteds af sagens bilag eller aftalen mellem DSV og Bestseller, at der skulle være særlige krav til tilrettelæggelsen af transporten, eller at godset skulle være tyveritækkeligt. Bestseller har tværtimod efterfølgende oplyst i en mail til DSV, at deres gods ikke er tyveritækkeligt.

Grov uagtsomhed er et kontraktuelt begreb, der må vurderes under hensyn til aftaleforholdet mellem kunden og transportøren. Man kan ikke på den ene side sige ‛højværdi‛ og så på den anden side det modsatte. Det er i parternes aftalegrundlag forudsat, at DSV benyttede standard gardin-trailere til transporterne. Bestseller læssede selv trailerne og var fuldt ud bekendt med dem. I forhold til det, som Bestseller har betalt, har DSV leveret bedst mulig ydelse. Lastbilen blev ikke forladt, og chaufføren var i bilen hele natten. Godset var ikke tyveritækkelige varer i CMR-lovens forstand. Der er intet grundlag for at statuere grov uagtsomhed.

Rastepladsen i Tyskland var ikke højrisikozone. Rastepladsen er ikke øde beliggende, men efter de foreliggende oplysninger velbesøgt. Der er ingen dokumentation for, at den udelukkende anvendes til kortere ophold. Lastbilen var parkeret i det spor, der ligger klos op ad motorvejen. Det er oplyst, at der var flere lastbiler til stede, og at en politipatruljevogn på et tidspunkt kom til stede. Det må afvises, at der ikke var udsyn til pladsen fra motorvejen. Tyveriet fandt sted i februar, hvor der ikke er blade på træerne. Dette illustreres af de foreviste fotos, hvor også forholdene om sommeren er anskueliggjort. Tyskland er, hvilket fremgår af Europols ‛Cargo Theft Report‛ side 10, i samme risikozone med hensyn til tyveri fra lastbiler som Danmark, og stort set alle lastbiler, der kører mod Holland, Belgien eller Frankrig fra Danmark kører ad denne motorvej A1.

Det er korrekt, at IRU's anbefaling tilsiger, at transportøren før transportens påbegyndelse skal planlægge stop og parkeringer, men i denne sag kunne der ikke være taget højde for Bo-Rislev Spasovs sygdom på forhånd.

Sagsøgerne burde have foretaget erstatningsleverance. Kravet er ikke opgjort korrekt. Bestseller har ikke mistet avance. Såfremt retten finder, at DSV og S&T har handlet uagtsomt, men dog ikke groft uagtsomt, er sagsøgerne alene berettiget til at kræve erstatning efter CMR lovens § 29, stk. 2.

DSV har over for S&T gjort gældende, at S&T er forpligtet til at friholde DSV for ethvert beløb, som DSV måtte blive dømt til at betale til sagsøgerne i anledning af bortkomsten.

S&T har som udførende fragtfører planlagt transporten, og et eventuelt ansvar for udførelsen af transporten påhviler derfor endeligt S&T. DSV har givet S&T de oplysninger om godset, som de havde modtaget fra Bestseller, og da der var tale om almindeligt stykgods, er S&T i sagens natur ikke blevet orienteret om, at der skulle iagttages særlige forholdsregler, men S&T vidste, at der var tale om tøjvarer. Dette fremgik af CMR-fragtbrevet, bilag A II b.

S&T har ansvaret for chaufførens handlinger og undladelser, og det var S&T, der, uden at DSV havde nogen indflydelse herpå, besluttede, at Borislav Spasov skulle omdirigeres til rastepladsen og bytte trailer med Fikret Salimov.

S&T har til støtte for påstanden om frifindelse bestridt, at omfanget af tyveriet er tilstrækkeligt dokumenteret over for S&T, der ikke var involveret i optællingen af varer. Der blev ikke foretaget en fælles besigtigelse, således at parterne i fællesskab kunne konstatere, hvilke varer der blev leveret til Bestseller Benelux. Oplysningerne bygger i det hele på Bestsellers egne informationer. Godsets art og antal var ikke angivet i fragtbrevene, og da godset i øvrigt blev afsendt uden følgesedler, har S&T heller ikke haft mulighed for at vide, hvilke varer der rent faktisk blev afsendt. Det antal kolli, der fremgår fragtbrevene er mindre end det, der fremgår af bookingen. Der var ikke vedlagt ladelister eller andet, der kunne give grundlag for en opgørelse. S&T har ikke haft mulighed for at kontrollere, hvor mange kolli der kom frem.

Til støtte for den subsidiære påstand om betaling maksimalt af begrænsningsbeløbet i henhold til CMR-lovens § 29, stk. 2, gøres det gældende, at S&T ikke har handlet groft uagtsomt, således som dette begreb skal forstås i relation til CMR-lovens § 37. Om den retlige kvalifikation af dette begreb kan S&T tilslutte sig DSV's procedure.

DSV var ubestrideligt vidende om, hvilken type gods DSV skulle transportere for Bestseller, men som det fremgik af Klaras og Borislav Spasovs forklaringer, var denne viden ikke kommunikeret til S&T, og Borislav Spasov deltog ikke i lastningen af godset. Det eneste dokument, hvor der fremgik noget om godset, var det ene CMR-fragtbrev, hvor godset er betegnet som ‛2 PLL TEXTIL‛, men S&T vidste intet om, hvilken type tøjvarer det drejede sig om.

Af DSV's EDI-booking fremgår, at der skulle anvendes presenningtrailer, og S&T blev ikke instrueret i at tage særlige forholdsregler i forbindelse med transporten. S&T var derfor berettiget til at behandle godset som almindeligt stykgods. Der henvises til U 2002.6/2H, som ikke siden er modsagt, og Sø- og Handelsrettens dom i sagen H-80-09 (‛Widecom‛). Der er enighed i retspraksis om, at chaufføren ikke har pligt til at foretage nærmere undersøgelser af godset, med mindre der er en særlig anledning hertil.

Godset må anses at have været almindeligt stykgods. Det bestrides, at Bestsellers varer kan betragtes som højrisikovarer. Der er tale om prisbilligt tøj, der efter Bestsellers egne oplysninger på hjemmesiden skal konkurrere mod high-end brands; der er ikke tale om mærkevaretøj. Bestseller har eksisteret siden 1970'erne, og Michael Olesen husker kun ét tilfælde af tyveri forud for denne sag, uagtet at der dagligt gik flere trailere af sted alene hos DSV.

Det bestrides, at Borislav Spasovs parkering på rastepladsen med godset, der var almindeligt stykgods, var udtryk for et groft uagtsomt forhold. Det var nødvendigt af hensyn til både hans helbred og godset, at han holdt ind på rastepladsen og byttede trailer med Fikret Salimov, som kørte med byggematerialer. Fikret Salimov holdt i forvejen på rastepladsen for at holde hvil i overensstemmelse med køre-/hviletidsreglerne og kunne derfor ikke efter modtagelse af de omhandlede varer være kørt til en anden rasteplads. Oplysningerne om indretningen af andre rastepladser ved motorvejen er derfor irrelevante. Pladsen var ikke øde; tværtimod var der så mange biler, at Borislav Spasov havde problemer med at holde på pladsen. Det må indgå i vurderingen, at Fikret Salimov ikke forlod sin bil om natten.

Det bestrides, at Tyskland er et højrisikoområde, og der henvises til DSV's bemærkninger herom. At der sker et stort antal tyverier fra transporter gennem Tyskland skal sammenholdes med, at der bliver transporteret meget store mængder gods gennem landet, hvilket også er beskrevet i Europaparlamentets rapport fra 2007.

Efter en samlet vurdering har S&T således ikke handlet groft uagtsomt, og kravet skal derfor opgøres efter CMR-lovens § 29, stk. 2.

Med hensyn til principperne for kravets opgørelse bestrides det, at faktureringerne mellem Bestseller Benelux og slutkunderne er udtryk for godsets værdi på tidspunktet for overtagelsen til befordring, jf. CMR-lovens § 29, stk. 1, og det bestrides, at U 2001.652 S støtter et synspunkt herom. De nævnte fakturaer indeholder både Bestseller og Bestseller Benelux' avancer, omkostninger til vareforsikring, ompakning i Deventer og fragt til videretransport til slutkunderne, hvilket har forøget varernes slutpris. Disse fakturapriser afspejler derfor ikke godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring, og priserne har ingen forbindelse til den af S&T udførte transport, der sluttede i Deventer.

Et krav mod S&T kan først forrentes fra sagens anlæg, da der ikke er fremsat krav om betaling tidligere, jf. CMR-lovens § 35.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Tyveriet af de omhandlede Bestseller-tøjvarer fra S&T's lastbils presenningtrailer fandt sted natten mellem den 3. og 4. februar 2009, mens chaufføren sov i bilen på en rasteplads ved motorvejen i Tyskland. Rastepladsen var ubevogtet og efter de foreliggende oplysninger også uoplyst. Tyveriet blev udført ved, at gerningsmændene skar hul i trailerens presenning, hvorefter de havde uhindret adgang til lasten af tøjvarer, der var nedpakket i kasser. Under disse omstændigheder, og når henses til oplysningerne om øvrige rastepladser inden for kortere afstand, findes DSV uanset oplysningerne om chaufføren Borislav Spasovs akut opståede helbredsmæssige problemer ikke at have godtgjort ansvarsfrihed efter CMR-lovens § 24, stk. 2. DSV anses derfor i medfør af CMR-lovens § 24, stk. 1, for ansvarlig for bortkomsten af godset. Det bemærkes, at S&T for sit vedkommende ikke har bestridt fragtføreransvaret efter § 24, stk. 1.

Med hensyn til spørgsmålet om grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, stk. 1, bemærkes, at DSV ubestridt var fuldt bekendt med Bestsellers varer. Det var imidlertid efter det foreliggende et aftalevilkår mellem Bestseller og DSV, at DSV's transporter fandt sted i presenningtrailere, og det er ubestridt, at transport i bedre sikrede trailere end presenningtrailere ville have gjort transporterne væsentligt dyrere. Der er ikke dokumentation for, at Bestseller har givet særlige instruktioner med hensyn til ophold på rastepladser, hverken generelt eller for den konkrete transport, og der er ikke oplysninger om, at Bestseller over for DSV har tilkendegivet, at deres tøjvarer skulle anses for at være særligt tyveritækkelige. Når disse omstændigheder og endvidere de konkrete oplysninger om transportforløbet tages i betragtning, finder retten ikke, at sagsøgerne, der er indtrådt i Bestsellers retsstilling, har godtgjort, at DSV har udvist groft uagtsomt forhold. Grov uagtsomhed findes i konsekvens heraf heller ikke at kunne statueres for S&T's vedkommende, hvortil bemærkes, at S&T efter det foreliggende ikke havde modtaget nærmere information fra DSV om varernes art.

Da sagsøgerne som følge af det anførte alene har krav på begrænsningsbeløbet i overensstemmelse med CMR-lovens § 29, stk. 2, og da en erstatning på dette grundlag ubestridt udgør et mindre beløb end en ikke beløbsbegrænset erstatning efter § 29, stk. 1, uanset hvilken af de omtvistede fakturapriser retten måtte lægge til grund, vil den sagsøgerne tilkommende erstatning skulle udmåles efter principperne i § 29, stk. 2. Sagsøgerne har herefter krav på erstatning hos DSV på grundlag af vægten i kilo af de stjålne varer, som lægges til grund at have udgjort 1984 kg, multipliceret med 8,33 SDR, i alt 16.526,72 ADR, beregnet forholdsmæssigt mellem sagsøgerne efter den andel af erstatningsbeløbet, de hver især har udbetalt, som nærmere bestemt nedenfor. DSV's friholdelsespåstand tages herefter til følge på dette grundlag.

For så vidt angår sagernes omkostninger har retten henset til sagernes udfald og i forholdet mellem DSV og S&T tillige til de mellem disse parter oplyste omstændigheder samt S&T's holdning til ansvarsspørgsmålet. DSV skal herefter i sagsomkostninger til såvel HDI-Gerling Verzekeringen N.V. som Corins B.V. betale 12.500 kr. til dækning af udgifter til advokatbi-stand samt 670 kr. til dækning af retsafgift og til Codan Forsikring 25.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og 2.265 kr. til dækning af retsafgift. I forholdet mellem DSV of S&T bærer hver part sine egne sagsomkostninger.

Thi kendes for ret:

DSV Road A/S betaler inden 14 dage til HDI-Gerling Verzekeringen N.V. modværdien af SDR 3.064,35 på domstidspunktet med tillæg af rente 5% fra 16. december 2009 samt i sagsomkostninger 13.170 kr.

DSV Road A/S betaler inden 14 dage til Corins B.V. modværdien af SDR 3.064,35 på domstidspunktet med tillæg af rente 5% fra 16. december 2009 samt i sagsomkostninger 13.170 kr.

DSV Road A/S betaler inden 14 dage til Codan Forsikring A/S modværdien af SDR 10.398,02 på domstidspunktet med tillæg af rente 5% fra 16. december 2009 samt i sagsomkostninger 27.265 kr.

De tilkendte sagsomkostningsbeløb forrentes efter rentelovens § 8a.

S & T EooD skal inden 14 dage friholde DSV Road A/S for de idømte beløb, inkl. renter og sagsomkostninger.

I forholdet mellem DSV Road A/S og S&T EooD bærer hver part sine egne sagsomkostninger.

Henrik Dam Claus Forum Petersen Kaj Flemming Nielsen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 9. juni 2011 afsagt den 8. juni 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»