Ansat var funktionær og ikke direktør

Resumé

Ansat var funktionær og ikke direktør og havde ikke ved at foretage forberedelse af selvstændig virksomhed misligholdt ansættelsesforholdet eller overtrådt markedsføringsloven. Arbejdsgiverens tidligere samarbejdspartnere havde ikke misligholdt forpligtelser i forhold til arbejdsgiveren ved at drive virksomhed inden for samme område som denne.

Dom i sagen F-4-05 

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for F
(Advokat Bo Lauritzen)
mod

Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S)
(Advokat Henrik Thorup Pedersen)

adciterede 2) A
(advokat Thomas Højlund)

adciterede 3) B
(Advokat Jørgen Vangsgård)

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om F har krav på feriepenge, og om A og B sammen med F har misligholdt deres forpligtelser over for Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S), og om de har overtrådt markedsføringsloven. 

Jimco KPC A/S har i dag skiftet navn til Jimco A/S, men benævnes i det følgende fortsat som Jimco KPC A/S.

Jimco A/S, der er moderselskab for Jimco KPC A/S, har tilsvarende skiftet navn og hedder i dag Kjølby ­ Research & Development A/S, men benævnes i det følgende som Jimco A/S. Virksomheden er beliggende i X-købing.

SwedJimco I bruges som betegnelse for det selskab, SwedJimco AB, hvori Jimco A/S og B havde samarbejde, mens SwedJimco II bruges som betegnelse for det senere SwedJimco AB, som vedrører samarbejdet mellem Jimco A/S, A og C.

WBT Scandinavia AB, der benævnes i det følgende som WBT, var et selskab, der ejedes af F og A. Selskabet er erklæret konkurs, og bobehandlingen er sluttet uden dividende til simple kreditorer. Sagen er derfor bortfaldet over for WBT.

Påstande
Ledernes Hovedorganisation har som mandatar for F nedlagt påstand om, at Jimco KPC A/S
skal betale 82.014,25 kr. til F, subsidiært feriegodtgørelse med 55.831 kr. til Arbejdsmarkedets
Feriefond og feriegodtgørelse med 26.183,25 kr. til F, alt med procesrente fra sagens anlæg
den 10. juli 2003.

Kravet består af feriepenge for 2001 55.831 kr. og feriepenge for 2002 22.183,25 kr.

Jimco KPC A/S har påstået frifindelse over for F s påstande.

Jimco KPC A/S har herudover nedlagt påstand om, at F, A og B in solidum eller alternativt
skal betale Jimco KPC A/S 1.000.000 kr. med procesrente fra den 21. september 2005.


- 3 -


Kravet består af følgende poster:
- F s løn i perioden oktober 2001 - juni 2002351.000 kr.
- Værdi af fri bil i samme periode 46.872 kr.
- Forudbetalt provision i samme periode 45.000 kr.
- Jimco KPC s omkostninger til advokat, revisor og bogholder i
forbindelse med undersøgelse og afklaring af sagsforløbet 600.000 kr.
- Omsætningstab i perioden oktober 2001 ­ juni 2002 3.000.000 kr.

Kravet er begrænset til 1.000.000 kr.

A har påstået frifindelse over for Jimco KPC A/S påstand om betaling.

F og B har over for Jimco KPC A/S påstand om betaling påstået frifindelse, subsidiært mod
betaling af et mindre beløb.

Sagen er anlagt den 10. juli 2003 ved Retten i X-købing, som har henvist sagen til Sø- og
Handelsretten, og adcitation er sket den 20. september 2005. Ved kendelse af 26. februar 2008
traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at sagen mod A og B med rette var anlagt ved Sø- og
Handelsretten.

Oplysningerne i sagen
Jimco-koncernen
Jimco-selskaberne arbejder med udvikling, fremstilling, markedsføring, salg og distribution
af udstyr med anvendelse af UV-C og ozonteknologi. Selskaberne ejes af Jimmy Larsen.
Jimco A/S har europæisk patent nr. DK/EP 0936941 med indleveringsdato den 23. april
1997. Af patentbeskrivelsen fremgår at opfindelsen angår fremgangsmåde og aggregat til at
fjerne og/eller destruere organiske stoffer i forurenet luft


F s ansættelse og WBT


- 4 -

F tiltrådte sin stilling hos Jimco KPC A/S den 1. januar 2000. Af hans ansættelseskontrakt, der
er underskrevet den 20. januar 2000, fremgår følgende:

Vedr Ansættelse
JIMCO KPC A/S har hermed den glæde at tilbyde dig ansættelse i henhold til aftale:

Starttidspunkt:
01.01.2000

Ansættelse i henhold til funktionærloven.

Prøvetid:
De første 3 mdr. anses for prøvetid
Efter prøvetidens udløb: 6 mdr. opsigelse fra begge parter.

Bil- og telefonordning:
Bil i øvre mellemklasse kvalitet og mobiltelefon stilles til rådighed ved ansættelsens begyndelse.

Løn:
Er aftalt til kr. 30.000,00 pr md. (betales bagud).

Der er indgået aftale om overskudsdeling som følger:
Der udbetales 6 % af netto overskuddet, før skat og renter.

I lønnen indgår evt. overarbejde. (Afspadsering eksisterer ikke i ansættelsesforholdet)

På F s visitkort er under hans navn anført titlen Direktør/Manager .
F fik den 4. september 2000 prokura i forhold til Jyske Bank, ifølge hvilken han havde
fuldmagt til at oprette instrukser, godkende flytning, godkende betaling og godkende be-
skeder samt forespørge.
Den 3. april 2002 stiftede F og A firmaet WBT Scandinavia AB.
Ved skrivelse af 20. juni 2002 opsagde F sin stilling pr. 30. juni 2002 til fratræden pr. 31.
december 2002. I opsigelsen anfører han, at han opsiger sin stilling som direktør i Jimco
KPC A/S .
Den 8. juli 2002 modtog Jimco A/S en henvendelse fra en australsk kunde, Curtin
Foodservice Equipment, som også havde modtaget sålydende brev fra WBT:


- 5 -

WBT Scandinavia AB is a company in the air treatment business, with a focus in the commer-
cial kitchen segment.
We are working with the UV-C and ozone technology, where we integrate our units in kitchen
hoods.
WBT Scandinavia AB has several years of experience in the commercial kitchen and the air
treatment business, and are working with companies like Halton Group, and Electrolux among
others in Europe today.

We have had a business relation with a Danish company in the same business earlier, but since
they don t are reliable to work with we had to stop the co work.
We understand that Curtin Foodservice Equipment have had contact with the same company,
but without any luck.

We hereby hope that WBT Scandinavia AB will get the chance to show Curtin Foodservice
Equipment how our product can be integrated into your kitchen hoods, and what the technol-
ogy can do for the environment in the commercial kitchens.


Den 9. juli 2002 kl. 17.43 sendte F til Jimmy Larsen en fax, hvori han meddelte, at han holdt
ferie i 3 uger og 3 dage fra onsdag den 10. juli 2002 til mandag den 5. august 2002.
Den 10. juli 2002 blev F bortvist fra sin stilling efter et møde med Jimmy Larsen og
dennes advokat.
Jimco KPC A/S anmeldte F, A og WBT til politiet, som efter ransagning hos de pågæl-
dende opgav påtalen.
Ved skrivelse af 16. september 2002, sendt til Jimmy Larsens advokat, fremsatte Leder-
nes Hovedorganisation på vegne af F krav om betaling af feriepenge på 82.014,25 kr.

Der er fremlagt bilag til illustration af WBT s aktiviteter herunder WBT s hjemmeside Af
hjemmesiden fremgår blandt andet følgende:

WBT Scandinavia AB är ett internationellt miljöföretag med huvudkontor i Sverige som
utvecklar och producerar anläggningar för rening av luft med avancerad UV-C och ozontekno-
logi.


Det fremgår endvidere af de fremlagte udskrifter af hjemmesiden, at siden er opdateret
i februar 2002 af A.


- 6 -

Endvidere er fremlagt en ordrebekræftelse af 17. juni 2002 vedrørende salg af 1 stk.
KPC luftrening 1500-39-4 til Restaurang Gråbröder Torv 21 i København for 52 000 kr
Om Garantitid er anført 12 månader från leverans på SwedJimco s lager Gäller ej UV
lampor Dokumentet er undertegnet WBT Scandinavia AB A
Et andet eksempel er udateret markedsføringsmateriale med et introduktionsbrev på
engelsk, underskrevet af A, som WBT ifølge brevets indhold har sendt potentielle kunder. Af
brevet, som var bilagt teknisk brochuremateriale, fremgår blandt andet:

...
We have found your address via internet, and can see that you are in the same business as we
are.

Let me introduce WBT Scandinavia AB to you.

WBT Scandinavia AB is an environmental company, working in the air treatment business, with
focus on commercial kitchens.
We are working with the UV-C and Ozone technology (read the info. brochure).

WBT Scandinavia AB has its focus in Europe, with highly recommended sub contractors in
most of the European Countries, and are now looking in to new markets.

Our hope is now that You are interested in this technology.
...

Markedsføringsmaterialet er sendt til blandt andet firmaet KONTEC i Hjortshøj, Jimco Tech.
PTE Ltd. i Singapore og et firma i Hong Kong.

SwedJimco I og SwedJimco II
I begyndelsen af 2000 stiftede Jimco A/S og B selskabet, SwedJimco AB.

Af Shareholders Agreement, underskrevet den 22. marts 2000 af B og Jimmy Larsen,
fremgår, at Jimco A/S tegnede 30 % af aktiekapitalen, mens B tegnede 70 %. Af aktionær-
overenskomsten fremgår følgende af præamblen:

WHEREAS Jimco A/S has acquired considerable expertise and know-how for the design and
construction of equipment utilizing UV-C & OZONE Technology to:

Generate ozone for use in destroying odor, oxidizing organic material and
air freshening,


- 7 -


Treat odorous and organics (including fats) by the combined reaction of UV-
C and ozone in a process described in Patent Title Procedure and Filter De-
vice for Removal and/or Destruction of Organic Substances in Contaminated
Air International Publication Number WO 97/39823 with International
Publication date of 30 October 1997,

sterilize water and air using UV-C,

Treat water with ozone,

Treat or process other materials or applications not currently recognized by
the aforementioned parties
WHEREAS B is engaged in the business to market, sell and utilize equipment for air and wa-
ter treatment using UV-C and ozone technology...

Under aftalens artikel 8 Partners Covenants, fremgår følgende:

8 1
Jimco A/S and B will not at any time during the duration of this Agreement directly or indirect-
ly engage themselves, financially or otherwise in any form of activity that would conflict or be
in competition with the activities of the Company.
8.2.
Jimco A/S and B will ensure that the Company in its utilization of technology, know-how,
brand names, trademarks and designs shall not infringe the rights of any third parties.
8.3.
The Partners agree that for the purpose of its operations, the operations of the Company shall
be geographically limited to Sweden such that it will not do, or attempt to do, any business or
engage in any activity in contemplation of doing, or attempting to do, any business in any other
country and the shareholders undertake to restrict the operations of the Company or to procure
or authorize such restriction, accordingly.
8.4.
All existing patents, trademarks and other industrial rights in Jimco A/S s equipment and tech-
nology are the property of and remain the property of Jimco A/S, which B accepts.
8.5.
Any developments made by either the Company or B of design or construction methods of
parts that are comprised by Jimco A/S intellectual property rights will belong to Jimco A/S "

Artikel 10 om fortrolig information er sålydende:

10 1
All drawings and other technical documents regarding Jimco A/S equipment or its manufac-
ture submitted by Jimco A/S to the Company and B prior or subsequent to the formation of the
Agreement shall remain the property of Jimco A/S. Drawings, technical documents or other
technical information received by the Company or B shall not without Jimco A/S express and
written consent be used for any other purpose than that of which they were submitted. They


- 8 -

may not without the consent of the submitting party be copied, reproduced, transmitted or oth-
erwise communicated to a third party.
10.2.
At any termination all written material shall be returned to Jimco A/S.
10.3.
The Company and Partners undertake to treat as strictly confidential any information so made
available (whether before or after the date of this Agreement). The Company and Partners un-
dertake not to disclose it to third parties without Jimco A/S s express written consent and accept
liability for any disclosure made by any of the Company or B employees to whom the Company
or B shall have communicated such information.
10.4.
Any information or technical know-how concerning the equipment of Jimco A/S is still strictly
confidential if the Agreement is terminated or Jimco A/S chooses to sell its share. The Company
and B are not allowed to use nor disclose such information at all

Artikel 11 om salg af aktier har følgende ordlyd:

...
11.2.
If Jimco A/S chooses to sell its shares the Company can not keep and use the name of Jimco in
any way, if Jimco A/S is no longer a Partner in the Company as all rights to the name belongs to
Jimco A/S. Furthermore, all information concerning the UV-C technology and know-how be-
longs to Jimco A/S and B accepts never to use such technology and know-how.
...

Artikel 12 indeholder bestemmelser om værneting og lovvalg og fastslår, at dansk lov skal
være gældende i forholdet mellem parterne.

I sommeren 2000 blev B syg, og samarbejdet mellem Jimco A/S og B ophørte medio
2001. I den forbindelse underskrev parterne den 13. september 2001 følgende tillæg, Ad-
dendum N° 1 , til aktionæroverenskomsten:

The Partners hereby mutually agree that the Company SwedJimco AB (Reg N°. 556584-0690
gives up its rights to the name SwedJimco as well as all rights of distributorship of Jimco Prod-
ucts. All obligations in relations to confidentiality (Article 10) and Sale of share (Article 11) will
remain in force as stated in the Agreement.

It is further agreed that all activities and rights of the Company are transferred to the own-
ers/Partners of SwedJimco AB (Reg. N°. 556562-8137).


- 9 -

B havde i brev af 8. juli 2001foreslået Jimco A/S at fortsætte samarbejdet med A, mens han
selv fortsatte med at arbejde i sit firma B Production AB. Af B s udaterede forslag for Swed-
Jimco fremgår blandt andet:

Jag har skissat lite på följande förslag om vi kan komma överens med övertagende av Swed-
Jimco AB.

Mitt förslag innebär att du övertar firman och driver den som din egen tillsammans med
danskarne. De lägger sig inte i firmans skötsel, men har 30 % av aktiekapitalet och Jimmy Lar-
sen är ordförande i styrelsen ...

Jag vill själv fortsätta som förut med Electrolux Ventilation och jag anser att de produkter, som
finns i katalogdel 2:40 med Jimcos komponenter fortfarande skall säljas genom oss, bara med
den skillnaden att SwedJimcos komponenter kommer från Malmö istället.
...
Jag anser att jag själv kan tillföra många idéer om konstruktioner och marknadsföring och
kommer att utveckla produkter med FLO och sälja dessa över vår firma. Säkerligen finns det en
hel del att göra med fornättring av mina tidigare konstruktioner och det finns säkert plats för
nya produkter undan för undan.

Jag vill alltså att Electrolux Ventilation skall ha sådanna priser att vi fortfarande kan sälja pro-
dukterne över mina vanlige återförsäljere.
Däremot tycker jag att du skall försöka komma in hos andra tillverkare av storköksventilation
såsom Söderhamn, Sefovent, PM-kåpan m.fl. Det kan också vara möjligt att Halton nu bliver
mere interesserade av ett samarbete om inte jag finns med i bilden.
I dessa fall kan du sälje FLO-ramar och skåp och låta dem själv utforma produkterna efter egne
modeller.
...

Jag har förstått att du är intresserad och jag tror att du är rätte mannen för dette uppdrag. Som
du hörde har jag diskuterat frågan med Jimmy Larsen och jag tror inte att han kommer att ha
några indvändinger.
...

Ved e-mail af 1. august 2001 til Jimmy Larsen skrev B, at det enkleste ville være, at lade A s
firma skifte navn til SwedJimco AB.

Ved e-mail af 1. august 2001 skrev Poul H. Jensen fra Jimco A/S følgende til B:

Jeg har talt med Jimmy som er ude af huset i dag og vi har ingen indvendinger mod at fore-
tage firmaændringen, som du har foreslået. Tal evt. også med A om e-mail domainet
@swedjimco.se, som han måske også kan overtage.


- 10 -


Det blev aftalt, at samarbejdet mellem Jimco A/S og A skulle foregå i A s selskab, A Ventila-
tionsteknik AB, som herefter ændrede navn til SwedJimco AB. Jimco A/S overtog 30 % af ak-
tiekapitalen, men indskød ikke kapital i det nye SwedJimco. Jimmy Larsen, F og C blev valgt
til bestyrelsen, og A blev direktør.

Der er under sagen fremlagt en udateret og ikke underskrevet aktionæroverenskomst
mellem Jimco A/S, A og C. Aktionæroverenskomsten er for så vidt angår rettigheder og plig-
ter i det væsentlige identisk med aktionæroverenskomsten for det første SwedJimco AB,
herunder også bestemmelserne om dansk værneting og dansk lovvalg.

Der er endvidere fremlagt en udateret og ikke underskrevet Sub-supply and Confi-
dentiality Agreement mellem Jimco A/S og SwedJimco AB. Af denne fremgår blandt andet
følgende:

...
§ 1
By this AGREEMENT SwedJimco is obligated to buy the PRODUCT from Jimco only.
...

§ 2
Jimco grant to SwedJimco the sole and exclusive right to sell and market the PRODUCT in the
AGREED TERRITORIES.

The AGREED TERRITORIES are:
Sweden
Jimco shall also function as sub-supplier to SwedJimco of spare parts such as ballasts, sockets
and UV-C lamps.
...

§ 4
All drawing and other technical documents regarding the PRODUCT or its manufacture sub-
mitted by Jimco to SwedJimco prior or subsequently to the formation of the AGREEMENT shall
remain the property of Jimco. Drawings, technical documents or other technical information re-
ceived by SwedJimco shall not without Jimco s express consent be used for any other purpose
than that for which they were submitted. They may not without the consent of the submitting
party be copied, reproduced, transmitted or otherwise communicated to a third party.
...

§ 5


- 11 -

SwedJimco undertakes to treat as strictly confidential information so made available (whether
before or after the date of this agreement). SwedJimco undertakes not to disclose it to third par-
ties without Jimco s prior express consent and accepts liability for any disclosure made by any
of SwedJimco s employees to whom SwedJimco shall have communicated such information

SwedJimco further undertakes that such information shall not be used by SwedJimco or any of
his employees or by any third party except either for the purpose of this AGREEMENT or for
those of some subsequent agreement between the parties hereto.

Any information or TECHNICAL KNOW-HOW concerning the PRODUCT is still strictly con-
fidential if the AGREEMENT is terminated. SwedJimco is not allowed to use nor disclose such
information at all.

SwedJimco does not use the UV-C & Ozone technology which is the centre of Jimco s business
area, and SwedJimco undertakes never to use the UV-C & Ozone technology in any business
area, and SwedJimco undertakes never to use the UV-C & Ozone technology in any business
area except for the purposes of this agreement or with Jimco s acceptance in writing in each and
every case, whether it is before or during the AGREEMENT or after its termination.
...

§ 7
Any developments, made by either SwedJimco or Jimco, of design or construction methods of
parts that are comprised by Jimco s intellectual property rights will belong to Jimco
...

§ 8
In each and every case of breach of any of the terms and conditions of this AGREEMENT,
SwedJimco is obliged to pay a contract penalty to Jimco in the amount of EURO 100,000.00.
...

I et brev af 8. oktober 2001 skrev A følgende til Jimco A/S:

Ni har översänt 2 st avtal shareholders agreement samt sub-supply and confidentiality
agreement och bett oss signera dessa.

Vi har tagit del av avtalen och pratat med vår revisor. Det finns vissa punkter i avtalen som vi ej
kan godta som vi anser är för hårt ställda.

Vi anser att detta bör diskuteras mellem oss innan ett avtal skrivs

Den 18. september 2001 fremsendte A til Jimco A/S et budget, over hvilke produkter der for-
ventedes handlet med fra Jimco i 2002.


- 12 -


Den 8. juli 2002 modtog Jimco A/S en fax fra SwedJimco II, hvori A meddelte Jimmy
Larsen, at han ikke ønskede at indgå en aftale med Jimco A/S blandt andet på grund af
manglende assistance fra Jimco A/S side og at Jimmy Larsen og F ville blive afsat som be-
styrelsesmedlemmer i SwedJimco II.


Regnskabsoplysninger vedrørende Jimco KPC A/S og Jimco A/S m.v.
Ifølge Jimco KPC A/S regnskaber udgjorde selskabets resultat efter skat henholdsvis 872.779
kr. i 2000, 851.975 kr. i 2001 og 39.911 kr. i 2002.

Jimco KPC A/S omsætning i Sverige udgjorde 1.156.195 kr. i 2000, 936.238 kr. i 2001,
297.064 kr. fra 1. januar til 30. juni 2002, 0 kr. fra 1. juli 2002 til 31. december 2002 og 1.168 kr.
i 2003.

Omsætningen i England er i perioden 2000 til 2003 faldet fra 1.847.628 kr. til 60.726 kr.,
mens omsætningen i Tyskland er steget fra 102.581 kr. til 457.928 kr.

Samlet set er Jimco KPC A/S omsætning i EU-lande faldet i perioden, mens omsætnin-
gen i 3. lande er steget.
Jimco KPC A/S revisor har beregnet en dækningsgrad på 52 48 i 2001, 44,15 i 2002 og
46,42 i 2003.
SwedJimco I s køb hos Jimco A/S udgjorde 827 152 kr i 2000 og 424 590 kr i 2001
B Production AB s køb hos SwedJimco II udgjorde i 2002 315 221 sv kr

Der er under sagen fremlagt en sålydende udateret erklæring, Transport af rettigheder :

Kjølby ­ Research & Development A/S ... (tidligere Jimco A/S), overdrager herved alle rettig-
heder, som det nævnte selskab har mod de adciterede i retssagen ved Sø- og Handelsretten, j.nr.
F-0004-05, adciterede 1) WBT Scandinavia AB, adciterede 2) A og adciterede 3) B, til Jimco A/S
...


Forklaringer
F har forklaret, at han er uddannet smed og maskinarbejder og har læst til produktionsinge-
niør. Han kom i kontakt med Jimmy Larsen via en ven, som er Jimmys fætter, og Jimmy


- 13 -

spurgte, om han ville drive en afdeling under Jimco A/S. Jimco KPC A/S producerer mindre
enheder og emhætter til storkøkkener, mens Jimco A/S laver meget store enheder til storin-
dustrien.
Hans opgave i Jimco KPC A/S var at produktmodne og at ansætte folk i produktionen.
Han var ikke involveret i salget, som blev varetaget i datterselskaberne, og han havde derfor
ikke kontakt til aftagerne. Jimco KPC A/S udøvede teknisk support til Jimco A/S 8 dattersel-
skaber i verden som solgte både Jimco A/S og Jimco KPC A/S produkter Nogle af datter-
selskaberne foretog også installation. Foruden ham selv var der to andre ansatte og en per-
son på fleksjob i Jimco KPC A/S. Han var ikke anmeldt som direktør og ikke medlem af be-
styrelsen, men kunne ansætte og afskedige personale. Hans stilling var som en værkførerstil-
ling. Han har aldrig deltaget i kontraktforhandlinger.
Han har ikke selv bestemt, hvad der skulle stå på hans visitkort. Han husker ikke bag-
grunden for, at han fik fuldmagten til banken, men Jimmy Larsen var meget ud at rejse.
Fuldmagten blev aldrig brugt. Jimco KPC A/S regnskaber blev ført af Jimco A/S regnskabs-
afdeling. Han skrev direktør i sin opsigelse, fordi det stod på visitkortet. Han havde ikke et
skilt med titlen direktør på sin dør.
Jimco KPC A/S solgte ikke til slutbrugere. I Danmark havde de Halton som forhandler,
og det var det eneste salgsfirma, de ikke ejede en del af. Da Jimco skulle sælge i Sverige, blev
der etableret et svensk datterselskab, SwedJimco I.
Han deltog ikke i kontraktforhandlingerne med B, men han var med Jimmy Larsen i
Stockholm, da aftalen blev underskrevet. Det var Jimmy Larsens højre hånd, Poul Jensen,
som tog sig af kontrakten. Samarbejdet med B ophørte, fordi B havde været ude for en ulyk-
ke, og herefter kom A ind i billedet. Han deltog heller ikke i forhandlinger med A, og han
ved ikke, om der blev indgået en aktionæroverenskomst med ham. Han beskæftigede sig slet
ikke med kontrakter og ved ikke, hvor disse blev opbevaret.
Han sad i SwedJimco II s bestyrelse, men han deltog ikke i bestyrelsesarbejdet, og han
fulgte ikke driften i selskabet. Han var ikke bekendt med, at A fremsendte et budget. Han
har ikke set A s brev om opsigelse til Jimmy Larsen.
WBT Scandinavia AB blev stiftet af ham og A. Baggrunden herfor var, at han ønskede
at gå ind på området for dyrevelfærd og arbejde med ozon for at forbedre luften i svinestal-
de. Jimco KPC A/S har ikke arbejdet med luftrensning af stalde. Under ansættelsen havde


- 14 -

han rettet henvendelse til Landsudvalget for svin, som havde oplyst, at man kunne søge om
EU-midler, men han fik at vide, at midlerne var opbrugt. Han havde i Jimco KPC A/S regi
lavet nogle tests, men Jimmy Larsen bad ham om ikke at bruge tid på det, da Jimmy Larsen
ikke mente, at det var et marked, de skulle bruge tid på. Han fik at vide, at der var en pulje at
søge i Sverige, men det krævede, at man havde et momsnummer i Sverige. Han talte med A
om, hvad han skulle gøre. A ville gerne med i projektet. Målet var, at de skulle købe kompo-
nenter hos Jimco, for de havde fået tudet ørerne fulde med , at Jimco havde patent på lam-
perne.
Han tegnede halvdelen af selskabskapitalen, men betalte ikke noget for sin andel, da A
tilbød at betale hele selskabskapitalen på 100.000 kr. Han blev medlem af WBT s bestyrelse,
men der blev ikke holdt møder, og han har aldrig været i WBT. WBT skulle ikke beskæftige
sig med andet end dyrevelfærd. De fik ikke søgt støtte i Sverige, og der blev aldrig købt
komponenter. Fra stiftelsen af selskabet til bortvisningen skete der ikke noget i selskabet.
Han var ansat på fuldtid i Jimco KPC A/S og ville ikke bruge Jimcos arbejdstid på det. Han
ved ikke, hvorfor han ikke orienterede Jimmy Larsen om sit projekt. Han sagde sin stilling
op, fordi han regnede med, at han skulle arbejde fuldtid i WBT og skulle i gang med at søge
støtte.
Jimmy Larsen var på rejse og besøgte en potentiel kunde i Australien. Herfra bad Jim-
my Larsen i en fax ham undersøge om Jimco KPC A/S produkter kunne passe til kunden.
Han foretog beregning. Han havde ikke hørt om den australske virksomhed, før han fik fa-
xen, og han drøftede det ikke med nogen. Han ved ikke, hvordan A kunne rette henvendelse
til denne kunde. Jimco havde et salgsselskab i Australien.
Forud for bortvisningen var han ikke klar over, at A markedsførte WBT. Han havde et
godt forhold til A og Jimmy Larsen, så han var dybt chokeret, da han blev præsenteret for
det brev, der var sendt til kunden. Han kan ikke huske, om han på det tidspunkt sagde, at
han var medejer, men han bekræftede i hvert fald dette, da advokaten var der. Han ringende
straks til A og bad om at blive skrevet ud af selskabet , da han ikke ønskede at deltage. Ak-
tierne kunne A beholde, da han ikke selv havde betalt for dem. Der er ingen sammenhæng
mellem WBT s breve til potentielle kunder og hans e-mail om ferie, og han kender intet til
hjemmesiden.


- 15 -

Jimco indgav politianmeldelse mod ham, men politiet fandt intet hos ham under ran-
sagningen, og påtalen blev opgivet. Han ved ikke, hvorfor der angiveligt mangler varer for
1,6 mio. kr. hos Jimco, men det gik ikke ret godt i Jimco A/S på det tidspunkt.
Han har ikke haft noget med ordren fra restauranten på Gråbrødre Torv at gøre som
sådan. Restauranten ringede til Jimco KPC A/S og spurgte, om de ville sælge udstyr. De kun-
ne imidlertid ikke sælge til slutbrugere, da Halton havde eneforhandlingsret, hvorfor han
ringede til Halton og bad dem kontakte restauranten. Halton ønskede ikke at have noget
med sagen at gøre, da de ikke tillige kunne sælge deres egne produkter. Han spurgte derfor,
om SwedJimco kunne tage sagen, hvilket Halton accepterede, og han rettede så henvendelse
til A i SwedJimco. Herefter havde han ikke mere med sagen at gøre.
Med hensyn til Jimco KPC A/S omsætningsnedgang i Sverige er det set før, at ordrer-
ne forsvandt eller stod stille i perioder. Han tror ikke, at brevene fra WBT har noget at gøre
med omsætningsnedgangen.
Jimco KPC A/S produkter var ikke omfattet af patentet, da man ikke tilfører luft i Jim-
co KPC A/S produkter Der bliver ikke tilført sekundært luft ved hverken KPC-rammer eller
kompaktrensere. Jimco KPC A/S rammer blev lavet af en underleverandør en maskinfabrik,
og Jimco KPC A/S fik stålrammerne hjem og monterede lamperne. Lamperne blev lavet på
en fabrik i USA. Jimco KPC A/S kompaktrensere blev lavet efter samme koncept som ram-
merne, således at alt stål blev produceret ude og herefter samlet af Jimco KPC A/S.
Han var været arbejdsløs i næsten 5 år, men arbejder nu som håndværker og som men-
tor hos Odense Erhvervsråd.

Jimmy Kjølby Larsen har forklaret, at det tidligere Jimco A/S udvikler alle produkter.
Han begyndte som blikkenslager og rørlægger i 1988 og fik kendskab til UV-teknologi.
I 1990 blev han ansat i en virksomhed, som rensede vand. UV-C teknologi til rensning af
drikkevand er gammel teknologi, oprindeligt fra Fjernøsten.
I 1992 begyndte han selvstændig virksomhed i personligt regi, Jimco Construction.
Han arbejdede videre med teknikken og lavede tests. I regi af Jimco Construction havde han
et samarbejde med Daloon, som havde problemer med fritureolie og havde prøvet alt. Han
byggede et testanlæg hos Daloon i 1994, og det viste sig, at anlægget havde den rigtige di-


- 16 -

mensionering og fungerede første gang. Teknikken blev offentliggjort i et levnedsmiddel-
blad, men den var svær at sælge, da han ikke vidste, hvorfor den virkede så godt.
Den teknologi, han bruger, er ikke gammel. Jimco A/S har udviklet og har fået patent
på teknologien. Den nye teknologi er processen, der er beskrevet i patentet. Da Daloon rin-
gede igen vedrørende en produktudvidelse, var det startskuddet til, at virksomheden be-
gyndte at vokse. Han har brugt mange penge til at udvikle teknologien.
Jimco A/S blev stiftet i 1999, og Jimco KPC A/S blev stiftet i januar 2000. I begyndelsen
mente han, at det var det en god idé, at de ejede 30 % af aktiekapitalen i datterselskaberne,
men i dag har Jimco A/S i højere grad samhandelsaftaler. Det er samme produkt i dag som
tidligere.
Gennem sin fætter kom han i kontakt med F, som skulle være med til at starte det nye
selskab op. F var tilknyttet Jimco A/S i tre måneder før stiftelsen af Jimco KPC A/S. Vidnets
opgave var at få ordrer ind til Jimco KPC A/S, men han har også deltaget i udvikling og på
regnskabssiden. Han finder også lokale samarbejdspartnere og oparbejder netværk rundt i
verden. Det er ikke korrekt, at Jimco KPC A/S ikke solgte produkter omfattet af patentet.
Jimco KPC A/S har ikke solgt færdige anlæg, og selve rammen og styreskabet er ikke omfat-
tet af patentet, men når det monteres ind i en emhætte bliver det omfattet på grund af tilfø-
jelsen af den sekundære luft.
F s hovedopgave var at tage imod ordrer, lave ordrebekræftelser, modtage reklamatio-
ner på produkter, få dokumentation og at sætte folk i arbejde. Han bestemte, hvad folkene
skulle lave og kunne ansætte folk. Da han blev ansat, meddelte han, at han ikke ville regi-
streres som direktør. Der står direktør på hans dør. Han har haft de samme arbejdsopgaver
under hele ansættelsen. F fik fuldmagt til banken, fordi vidnet rejser meget, og det var vigtigt
at F kunne lave transaktioner, når vidnet ikke selv var der. Der har været situationer, hvor F
har handlet uden vidnet var til stede, men han kan ikke huske, om F har handlet i forhold til
banken. Det var alment kendt i forhold til kunderne, at F var direktør. F har været med i ud-
landet mange steder som direktør for Jimco KPC A/S, og vidnet har absolut opfattet ham
som direktør. F var desuden rimelig vellønnet og fik 6 % af overskuddet.
Chefen for Electrolux i Danmark præsenterede ham for B, som viste interesse for deres
teknologi. De stiftede SwedJimco, som fik eneforhandlingsret i Sverige.


- 17 -

Der blev ikke talt om, hvad der skulle ske, hvis B ville ud af selskabet igen. Jimco A/S
advokat lavede aktionæroverenskomsten, som de sammen har gennemgået. Alle udviklin-
ger skulle tilfalde Jimco A/S. Alle, han indgår samarbejde med i verden, skriver under på det
samme.
Bestemmelsen i aktionæroverenskomstens punkt 11.2. betyder, at B ikke måtte bruge
UV-C teknologien uden for Jimco-regi. Samarbejdet, der fungerede godt, ophørte, fordi B
blev syg og ønskede at afhænde sin andel til A. Det accepterede vidnet, da han havde et godt
indtryk af A. Det var dog et krav fra hans side, at A indgik på samme vilkår. B skrev under
på, at han ville overholde overenskomstens bestemmelser om fortrolighed i et addendum. B
opfyldte ikke forpligtelsen, idet han købte produkter af WBT, hvilket ikke er i orden i hen-
hold til aftalen.
Fra A overtog samarbejdet, var det primært F, der havde kontakten til denne. Poul
Jensen udfyldte aktionæroverenskomsten og sendte den til A, som skulle underskrive den.
Den var genstand for forhandling. Han er ikke i tvivl om, at både aktionæroverenskomsten
og sub-supply-aftalen er underskrevet og returneret til ham. Det kan man se ud fra tids-
punktet, hvor de bliver registeret som ejere. Der skete registrering i overensstemmelse med
overenskomsten. Vidnet var bestyrelsesformand i SwedJimco II, og det var nærliggende at
vælge F til bestyrelsen, da han havde mest kontakt til A. Aktionæroverenskomsten har ligget
på en reol, men er bortkommet. Han mener, at den er havnet i F s hænder, men han kan ikke
bevise det.
A har under samarbejdet lavet budget for SwedJimco II. Han kan ikke huske, om han
har modtaget skrivelsen fra A, hvori denne skriver, at der er punkter i aftalen, som han ikke
kan godtage. Hvis han havde set den, havde der ikke været samarbejde mellem dem. Det er
besynderligt, at A sender en opsigelse, hvis han aldrig har underskrevet kontrakten.
Samarbejdet med A gik fint, og F mødtes jævnligt med A. Det er ikke hans opfattelse,
at der ikke var solgt noget, som A skriver i opsigelsen. A opsagde bare samarbejdet uden at
gå i dialog. Det er korrekt, at personalet i Jimco A/S var blevet tilpasset, men i Jimco KPC A/S
var personalesammensætningen som den hele tiden havde været.
Da han var på forretningsrejse i Australien, tog han til et uplanlagt møde med Peter
Britton fra Curtin Foodservice. Han faxede tegninger til F og bad ham sende oplysninger og
pristabeller tilbage. Kun F kendte til hans besøg, og ingen andre kunne vide, at Curtin Food-


- 18 -

service var interesseret i produkterne. Da han kom tilbage fra Australien, blev han kontaktet
af Peter Britton, som sendte ham brevet fra WBT. Han blev helt klam, da han læste det og så,
at det var underskrevet af A. Der var brugt samme farver på brevpapiret, en rød stjerne og
blå skrift. Han viste brevet til F, der afviste at kende noget til det.
Han bad sin advokat undersøge sagen, og advokaten fandt ud af, at WBT var ejet af F
og A. Han bad advokaten om en bortvisningsskrivelse. F har aldrig nævnt noget om dyrevel-
færd for ham, og der ville være tale om konkurrence, da Jimco laver luftrensning inden for
mange områder.
Tirsdag aften faxede F, at han ville holde ferie. Vidnet ringede til ham og sagde, at han
ikke bare kunne holde ferie og bad ham møde klokken syv næste morgen. På mødet næste
morgen spurgte advokaten gentagne gange, om F kendte noget til brevet og til WBT, hvilket
han nægtede, indtil advokaten fremviste registreringsdokumentet. Først da indrømmede F,
at han var medejer af selskabet.
Herefter begyndte der at komme oplysninger om A s henvendelser til Jimcos kunder,
som F havde kendskab til. Desuden havde flere samhandelspartnere fået oplyst, at Jimco var
på konkursens rand. WBT var en tro kopi af Jimco, selv WBT s hjemmeside.
Senere gik det op for vidnet, at der manglede ting i virksomheden. Han gik til politiet,
men da ransagning endelig blev foretaget i Danmark og Sverige, var der gået over et år, og
politiet var ventet ved ankomsten. Alt på F s computer var slettet, og sagen blev henlagt
uden sigtelse. Han fandt via aktindsigt hos politiet i Svendborg ud af, at F og A havde haft
kontakt siden oktober 2001. F s sekretær har meddelt politiet, at hun på opfordring fra F har
sendt tegninger vedrørende deres udstyr til Sverige. Jimcos forhandlere i de forskellige lande
står på Jimcos hjemmeside, men Curtin Foodservice var ikke nævnt. Teksterne på WBT s
hjemmeside er tydeligvis kopieret, idet der står Jimco mange steder.
Konsekvensen har været, at omsætningen er dalet, og at Jimco A/S og Jimco KPC A/S
skulle rettes op igen. Omsætningen i WBT og det beløb, B har købt ind for, må svare til hans
tab. Han har endvidere haft udgifter til bogholder, revisor og advokat foruden den tid, han
selv har brugt.
Han har ikke forsøgt at starte salget op i Sverige igen de sidste syv år. Han havde ikke
tid til det da han skulle rette skuden op igen


- 19 -

B har forklaret, at han er 73 år og uddannet maskiningeniør. Han har efteruddannelse inden-
for ventilation og har drevet selvstændig virksomhed med ventilation siden 1968. Han har
også været beskæftiget med ventilation før 1968 og har arbejdet med luftrensning. I 1995
startede han en afdeling for Electrolux med ventilation og luftrensning til køkkener. Han har
ikke lavet luftrensning til industrien, kun til storkøkkener. Han har tegnet og konstrueret
apparater til ventilation til f.eks. restauranter, og hans arbejde bestod også i at dimensionere
anlægget.
Før han mødte Jimmy Larsen, havde han læst om, at UV-C lys og ozon kunne bruges
til luftrensning. Man kan også lave luftrensning med en anden proces ved hjælp af amalgam-
lamper, som kan behandle luft ved højere temperaturer, op til 90 grader.
Han traf Jimmy Larsen første gang gennem chefen for Electrolux i Danmark. De mød-
tes i X-købing, hvor han fik forevist en lille kompaktrenser og dele til en ramme, som kunne
samles. Der skulle sættes lamper i rammen, og rammen skulle sættes ind i emhætte. Det var
ikke-færdigkonstruerede komponenter. Jimco har aldrig solgt færdige produkter. Han købte
rammer hos Jimco og monterede dem ind i aftrækskanaler. Tegningerne var meget spar-
somme.
Restaurant Gran Garbo var den første restaurant i Stockholm, hvor han i 1999 installe-
rede i et anlæg. Han havde købt komponenter hos Jimco. Det var inden samarbejdet i Swed-
Jimco I. Der var problemer med fejl i eldiagrammet og styreskabet, som var købt hos Jimco.
Han fik idéer til forbedringer, og Jimmy Larsen accepterede forbedringerne. I perioden om-
kring årtusindeskiftet fik han selv flere idéer til, hvordan man kunne forbedre Jimcos kom-
ponenter.
Baggrunden for aktionæroverenskomsten fra 2000 var, at han havde en aftale med
Jimmy Larsen om at være eneforhandler i Sverige, som Jimmy brød, da Jimmy solgte direkte
til McDonald s Jimmy Larsen ønskede at stifte et fælles selskab SwedJimco Han læste kon-
trakten nøje igennem og skrev under, men havde ingen rådgiver i den forbindelse. Han ind-
betalte 100.000 kr. i SwedJimco, mens Jimmy indskød knowhow. Han kan ikke forklare,
hvori denne knowhow skulle bestå. Selskabet fik eneforhandlingsret.
Idéen til samarbejdet fremgår af de tegninger, der er fremlagt i sagen. Han skulle gøre
reklame i Norge og Sverige og have drøftelser med konsulenter, og kunden skulle bestille en
komplet leverance. Han bestilte UV-materiale fra Jimco, som leverede UV-rammer og kom-


- 20 -

ponenter. Herefter skete der tilvirkning af filterhus og montering af UV-materialet, og det
var en samlet leverance fra vidnet til kunden. Han mener ikke, at hans leverance var i strid
med patentet.
Han husker ikke, om fakturaerne i 2000 var fra Jimco A/S eller Jimco KPC A/S. Da det
er storkøkkenprodukter, skulle der måske stå Jimco KPC A/S på hans kontospecifikation.
Efter en bilulykke i 2000 blev han syg, men efter fire måneder var han arbejde igen på
nedsat tid, og han fik nu hjælp af A, der var sælger i Skåne. Han besluttede i 2001 at trappe
ned og træde ud af SwedJimco. Han foreslog, at A overtog forretningen. Det skete med Jim-
my Larsens billigelse. Han meddelte, at han selv forsatte med Electrolux. Han skrev ingen af-
tale med A, der blot overtog arbejdet. Han har ikke solgt sine aktier til A. Der er ikke lavet
købekontrakt og ikke betalt købesum.
A vidste i forvejen, hvad arbejdet gik ud på. Han kan ikke med sikkerhed svare på, om
de har talt om den Shareholders Agreement, som vidnet havde med Jimco. Han tror, at han
viste A aftalen, men de drøftede den ikke. Tillægget til aftalen tror han, at han drøftede med
A, eftersom han skulle overtage.
Der fandtes ingen tegninger fra Jimco, og A fik ikke brochuremateriale udleveret ved
overtagelsen. SwedJimco I havde en meget enkel hjemmeside, som han havde ladet lave.
Ændringerne fra 2002 på hjemmesiden kender han ikke noget til.
Han blev bekendt med problemerne mellem Jimmy Larsen og F, da Jimmy Larsen be-
søgte ham i september 2002 og fortalte, at F og A havde stiftet et selskab uden Jimmy Larsens
vidende. Vidnet kendte til planerne om, at F og A påtænkte at begynde virksomhed. Han har
ikke haft noget med selskabet at gøre og har ikke skaffet kunder. Jimmy Larsen og han drøf-
tede, om han skulle fortsætte med at købe produkter gennem Jimco, hvilket Jimmy Larsen
ønskede. Vidnet ville dog først have A s forklaring.
Han kontaktede A, som sagde, at han ikke havde handlet uærligt, og at der havde væ-
ret problemer med Jimcos leverancer. Der findes både tyske og amerikanske producenter, og
konkurrenterne har udviklet sig. Han mener, at A s produkter var bedre og billigere end
Jimcos.
Han har haft samarbejde med WBT fra den 20. juni 2002, hvor han købte komponenter.
Han hørte første gang om WBT straks inden, da A rettede henvende til ham. Han vidste ikke
da, hvad WBT beskæftigede sig med. Han har købt varer af WBT i form af rammer og lam-


- 21 -

per. Det er noget, WBT har købt og ikke produceret. Der var kun en mundtlig aftale mellem
ham og A om, at han købte komponenter hos WBT, og han kunne selv fortsætte med ventila-
tion. Det var hensigten, at han skulle have eneforhandlingsretten, og han fik tilsendt et skrift-
ligt forslag til forhandlerkontrakt, som han ikke har skrevet under. Hans dækningsbidrag
var måske 25 %. Ordren vedrørende restauranten på Gråbrødre Torv kender han intet til.
Han kender heller ikke til, at der skulle være skrevet til Jimcos kunder, og han kender ikke til
teksterne på WBT s hjemmeside. Han har i 2003 og 2004 formentlig købt for det samme som i
2002.
FLO er et alment kendt begreb og står for Foto Ljus Oxidation. FLO involverer UV-C
teknologi. Han mener godt, at han måtte beskæftige sig med UV-C teknologi efter afslutnin-
gen af samarbejdet i SwedJimco, da han havde skrevet, at han ville fortsætte med at arbejde
med Electrolux. Det er rigtigt, at han har skrevet under på ikke at bruge Jimcos teknik, men
han vurderede, at den teknik han brugte var alment kendt. Bestemmelsen i Shareholders
Agreement punkt 11.2., sidste punkt, omhandler Jimcos produkter og komponenter. Han har
ikke brugt Jimcos produkter efter påbegyndelsen af samarbejdet med WBT. Han har ikke på
noget tidspunkt solgt til industrien. Han kendte kun til Jimcos patent i forhold til industrien.
Når han har solgt til storkøkkener, er der ikke brugt afkøling af sekundærluft. Den know-
how, som han fik kendskab til, indebar, at man satte lamper i rammer mv. Han har ikke fået
produktspecifikationer på rør eller andre dele. En skriftlig specifikation på rørene kan man
finde på internettet. Det er almen tilgængelig viden, han har fået, og han har aldrig modtaget
noget fra Jimco, som han har betragtet som konfidentielt.

A har forklaret, at han er ingeniør og har arbejdet med ventilation hele sit liv. Han har tidli-
gere haft et enkeltmandsfirma med køkkenventilation, som også hed A Ventilation.
B kontaktede ham for at høre, om han ville være eneforhandler i Skåne for Electrolux,
og det blev han. Fra begyndelsen købet var det emhætter, som han købte hos B og videre-
solgte til kunderne. Emhætterne blev monteret af håndværkere.
I slutningen af 1990 erne havde han hørt om luftrensningsteknik, og han hørte mere
om den, da han arbejdede sammen med B, da B havde arbejdet med det i nogle år. Man un-
dersøgte på nettet, hvad der fandtes om emnet.


- 22 -

Jimcos produkter kom også ind i hans sortiment. Han købte standardprodukter i løsde-
le - lysrør, ballast og metal til rammer - og skruede det selv sammen med råd fra B, da han
ikke fik tegninger fra Jimco. Når rammen var færdig, blev den afleveret til montøren, som in-
stallerede den. Han har aldrig selv sat en ramme op i en emhætte.
Da B blev syg og ville drosle ned, spurgte han, om han, A, ville drive forretningen vi-
dere. Tanken var, at B skulle være forhandler for ham, og at det nye selskab, SwedJimco II,
kun skulle sælge Jimcos produkter Det var en del af betalingen at B fik bedre priser.
A Ventilationsteknik blev navneændret til SwedJimco II, mens B oprettede B Produc-
tion. Han påbegyndte arbejdet i SwedJimco II i slutningen af sommeren/efteråret 2001. Han
kan ikke huske, hvorfor Jimmy Larsen blev registreret som bestyrelsesformand.
Han gav Jimco oplysninger til brug for kontraktskrivningen og modtog et kontraktud-
kast med Jimmy Larsens underskrift på. Han kan ikke huske, om han har set B s kontrakt.
Han viste kontrakten til sin revisor og en af sin fars gode venner og blev rådet til ikke at un-
derskrive. Han rykkede flere gange Poul Jensen for en forhandling og til sidst skrev han til
Jimmy Larsen, men fik ikke svar herpå. Han underskrev aldrig en kontrakt. Supporten fra
Jimco KPC A/S var perfekt, men det var den ikke fra Jimco A/S.
Han havde hørt fra nogle af Jimcos ansatte, at det gik dårligt i selskabet. Herudover
søgte han kreditoplysninger og konstaterede, at Jimco A/S lå i bund. Tanken om, at et sådant
selskab, som han ikke kunne få i tale, skulle eje 30 % af hans selskab, gjorde ham bange. Der-
for sendte han brevet med besked om, at han ikke var interesseret i aftalen. Han købte stadig
produkter fra Jimco, selv om han ikke havde skrevet under. Han følte sig ikke forpligtet til at
underskrive for at kunne købe Jimcos produkter.
Ændring i sammensætningen af bestyrelsen indsendes til Patent- och Registreringsver-
ket, som sender brev ud til de bestyrelsesmedlemmer, der er blevet slettet, og spørger om
sletningen er korrekt. Hvis man ikke svarer, registreres ændringen. Der har været afholdt
generalforsamling i selskabet, og han mener, at Jimco har været indkaldt.
Han lavede et budget for 2002 for SwedJimco, men ikke fordi det stod i overenskom-
sten, men for hans egen skyld.
Han blev kontaktet af restaurant Gråbrødre Torv, som havde et projekt i gang, som
han var ude at se på. Efter at restauranten havde talt med Jimmy Larsen, ville restauranten
imidlertid ikke arbejde med ham, så der blev aldrig en ordre ud af det.


- 23 -

I foråret 2002 stiftede han WBT sammen med F. De talte om teknologi i almindelighed,
og F havde en idé om at lave luftrensning i svinestalde. F havde drøftet dette med Jimmy
Larsen, som ikke fandt det interessant. Han undersøgte, om han gjorde noget forkert ved at
stifte WBT, og fik at vide, at han ikke gjorde det.
Da de stiftede selskabet, var det tanken, at de alene skulle lave luftrensning i stalde,
idet F havde kontakt til landmænd.
Han har hverken i SwedJimco eller WBT solgt produkter, hvor patentet blev brugt.
De kunder, som han på vegne WBT kontaktede, fandt han på internettet blandt andet
ved at søge på emhætte Hvis man søger på Jimco dk får man oplysninger om Jimcos for-
handlere. Curtin Foodservice fandt han også ved en søgning på internettet. Det er Jimco, han
taler om i skrivelsen til Curtin Foodservice. WBT havde ingen forhandlere i Australien eller
England, men havde en forhandler i Tyskland. Han talte med Peter Britton, og brevet var en
opfølgning herpå. Han talte også med emhætteproducenter i Europa. Han fandt selv leve-
randører til WBT, og B havde ikke noget med det at gøre.
WBT s rammer er forskellige fra rammerne fra Jimco, og styreskabet er også forskellig
fra Jimcos, som er meget større. Alle tingene kan købes på nettet, og han fik at vide af en pa-
tentagent, at han kunne købe det uden at krænke Jimcos patent.
SwedJimco II overtog ikke hjemmesiden fra SwedJimco I. Han husker ikke, at der fand-
tes en hjemmeside for SwedJimco I. SwedJimco II s hjemmeside, inklusive tekstdelen, lavede
han selv. Det var vigtigt, at Jimcos navn fremgik af siden, for det var dem, han ville arbejde
med. Hjemmesiden lå på en platform, og da han startede WBT, lagde han WBT s hjemme-
side på samme platform. Han lagde teksten fra SwedJimco II ind, da det var hans egen tekst.
B påpegede, at der var forkerte referencer på hjemmesiden, som han så fjernede.
Der var ingen omsætning i WBT fra stiftelsen i april til juni måned. Han har solgt en
emhætte til B den 20. juni 2002, som skulle bruges i et storkøkken. Det faldt ham ikke ind, at
WBT s virksomhed skulle kunne medføre et tab for Jimco. Markedet er gigantisk, og i 2001
fandtes der måske omkring ti forskellige producenter.
I dag er han salgschef hos U. Det er samme UV-teknologi, han arbejder med. Han har
ingen ejerandele i firmaet.


- 24 -

Robert Juliusson har forklaret, at han er autoriseret revisor og har været revisor for A og
dennes forskellige selskaber. A spurgte ham til råds i forbindelse med samarbejdet med Jim-
co i 2001-2002. Han har set kontraktudkastet til Shareholders Agreement og har gennemgået
det med A. Overordnet mente han, at kontrakten var for ensidig, og at A ikke skulle under-
skrive. En af indvendingerne var, at A ifølge kontrakten skulle eje majoritetsandelen med 51
%, men ikke frit kunne sælge sine aktier uden accept fra minoritetsaktionæren. Det var ikke
acceptabelt. Der var til gengæld ingen begrænsning for minoritetsaktionærens salg af sine
aktier. Herudover skulle aftalen reguleres af dansk ret, hvilket heller ikke var tilfredsstillen-
de. Han har også set udkastet til sub-supply-aftalen, men kan ikke huske, hvilke specifikke
indvendinger han havde i den forbindelse. Det var Shareholders Agreement, der var vigtigst.
Hans indstilling var, at aftalen skulle forhandles videre.
Han kendte intet til Jimco-koncernen, da han blev bedt om at se på kontrakterne, og
han kendte heller ikke B. Han ved ikke, om en eksklusivaftale kan opveje ulemperne ved at
skrive under på en dansk lovvalgsaftale.
Han kan ikke huske, om han havde drøftelser med A forud for ændringen af selskabs-
navnet. Han har underskrevet bestyrelsesprotokollen af 28. november 2001, som er sendt
med til Patent- og Registreringsverket. Aktiefordelingen fremgår ikke af anmeldelsen, det
registreres kun i aktiebogen, men man registrerer, hvem der er bestyrelsesmedlemmer. Det
er generalforsamlingen, der kan beslutte at afsætte en bestyrelsesformand.

Parternes synspunkter
F s advokat har gjort gældende, at F ifølge sin ansættelseskontrakt var ansat på normale
funktionærvilkår. Der er ikke tale om en direktørkontrakt, idet kontrakten så skulle have re-
guleret, hvilke ferierettigheder der var gældende. F var ikke anmeldt som direktør over for
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og visitkortet udgør ingen dokumentation for, at han var di-
rektør. F fik først prokura til banken den 4. september 2000, og indtil da lå det uden for hans
kompetence at trække på selskabets konto. Alle dispositioner skulle godkendes af Jimmy
Larsen, der som hovedaktionær og anmeldt direktør bestemte i selskabet. Jimco KPC A/S har
ikke løftet bevisbyrden for, at F reelt skulle have haft en så selvstændig stilling, at han ikke
var ansat i et tjenesteforhold og dermed ikke omfattet af loven, hvorfor F har krav på ferie-
godtgørelse.


Feriegodtgørelseskravet for optjeningsåret 2001 er fremsat rettidigt ved brev af 16. sep-
tember 2002 og er forfulgt ved stævning af 9. juli 2003, hvorfor kravet ikke er forældet. En
eventuel forældelse af feriepengekravet for 2001 ville i øvrigt ikke fritage Jimco KPC A/S for
betaling, idet denne i så fald blot skal ske til Arbejdsmarkedets Feriefond.
Der er ikke grundlag for modregning i feriepengekravet. Det beror på en individuel
vurdering, om erstatningsbetingelserne er opfyldt. Vurderingen af F s mulige erstatningsan-
svar skal alene bedømmes i forhold til de handlinger, som kan henføres til ham, og han kan
ikke drages til ansvar for andres handlinger. F har kun foretaget lovlige forberedelseshand-
linger, og Jimco KPC A/S har ikke godtgjort, at han har misligholdt ansættelsesforholdet eller
overtrådt markedsføringslovens regler.
F har ikke ved sin deltagelse i WBT overtrådt sin loyalitetsforpligtelse. Deltagelsen i
stiftelsen af WBT og hans registrering i bestyrelsen er ikke i sig selv en misligholdelse af an-
sættelsesforholdet, da disse forberedelseshandlinger er lovlige. Det fremgår af teori og rets-
praksis, at forberedelse af konkurrerende virksomhed er tilladt, og det kan ikke tillægges
vægt, at arbejdsgiveren måske betvivler, at den ansatte har arbejdet loyalt for hans interesser.
Lovlige forberedelseshandlinger medfører ikke, at man kan kræve lønnen under forberedel-
seshandlingerne tilbage. WBT var ikke et aktivt selskab i februar, selv om det ifølge hjemme-
siden kunne se sådan ud, hvilket skyldtes, at teksten med opdateringstidspunktet var kopie-
ret fra SwedJimco II.
Jimco KPC A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at F har videregivet kundeoplysninger,
hvilket han heller ikke har. Jimco solgte produkter via salgsselskaber i hele verden, og salgs-
selskaberne videresolgte. F har ikke haft oplysninger om, hvem salgsselskaberne solgte vi-
dere til, og han har ikke haft daglig kontakt til slutbrugere og grossister. A fandt oplysnin-
gerne, herunder om den australske kunde, på internettet.
F har ikke haft noget med misrekommandering af Jimco at gøre. F afbrød tværtimod
enhver forbindelse med A og WBT, da han blev præsenteret for brevet til den australske
kunde.
Det bestrides, at Jimco KPC A/S har dokumenteret et tab. Der skal være klare hoved-
punkter for, at det har påvirket arbejdsgiverens omsætning, før arbejdsgiveren kan kræve er-
statning eller tilbagebetaling af løn. Der er ingen erstatningsretlig begrundelse for tilbagebe-
taling fra 2001. De øvrige poster i tabsopgørelsen, 600.000 kr. til revisor og advokat, er ikke


- 26 -

adækvate i forhold til F s handlinger. Omkostningerne skyldes delvis politianmeldelse og
undersøgelse af lageret og kan ikke kræves erstattet hos F.
Det er ikke dokumenteret, at et omsætningstab og generel nedgang hos Jimco KPC A/S
skyldes F s handlinger. Det faldende dækningsbidrag i Sverige skyldes i det væsentlige, at
SwedJimco afbrød samarbejdet med Jimco. F er ikke ansvarlig for, at samarbejdet ophørte,
ligesom han heller ikke er ansvarlig for, at Jimco KPC A/S opgav det svenske marked.
Der er ikke grundlag for, at F skal hæfte solidarisk med A og B. Det er ikke dokumen-
teret, at parterne har taget fælles del i det, der er sket i Sverige, og der er ikke handlet kon-
spiratorisk. Ved bedømmelsen af om, der er grundlag for solidarisk hæftelse, må der lægges
vægt på, at handlingerne har ikke samme tidsmæssige sammenhæng. Der er endvidere tale
om forskellige ansvarsgrundlag. I forhold til F er markedsføringsloven og ansættelsesretlige
regler gjort gældende, mens kravet over for A og B er baseret på kontraktuelle forpligtelser,
som F ikke er omfattet af, og som han derfor ikke kan hæfte solidarisk for. Det er tvivlsomt,
om Jimco A/S kan transportere sine rettigheder efter en gensidig aftale til Jimco KPC A/S.
Der er ikke fastslået et erstatningskrav, og der er derfor ikke en fordring, der kan overføres
til tredjemand. Man kan ikke pålægge F solidarisk hæftelse for krav som rettes mod A og B
for krav, som er transporteret.
Jimco KPC A/S subsidiære påstand om at dømme alternativt giver ikke mulighed for
at dømme alle hver for sig. Hvis der er et ansvar for alle, som ikke er solidarisk, vil det være
mest oplagt at frifinde F, da han ikke har været en del af komplekset.

Ved udmålingen af sagsomkostninger bør der tages hensyn til, at sagen kunne være
afklaret enklere og hurtigere uden adcitation.

Jimco KPC A/S advokat har gjort gældende, at F ikke kan rejse krav om feriepenge, idet han
reelt har indtaget en sådan ledende stilling, at han ikke er omfattet af ferieloven. Det er ikke
afgørende, om han har været anmeldt som direktør over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
og kontraktens ordlyd. Jimmy Larsen har forklaret, at F reelt var direktør, hvilket også be-
kræftes af hans visitkort og hans egen opsigelse. Han var bemyndiget til at ansætte og afske-
dige, ligesom han fik prokura til banken. Herudover har han oppebåret en høj løn, hvori
indgik en bonusordning, hvilket er uforeneligt med en funktionærstilling. Såfremt F kunne
rejse et feriepengekrav, ville kravet for 2001 under alle omstændigheder være forældet.


- 27 -

F har misligholdt sit ansættelsesforhold ved som stifter, aktionær og bestyrelsesmed-
lem at starte og udøve konkurrerende virksomhed. F s forklaring om, at WBT skulle beskæf-
tige sig med dyrevelfærd er ikke troværdig, og der er aldrig blevet søgt om støtte. De oplys-
ninger om Jimcos kunder og teknologi, som WBT har haft, kan kun være kommet fra F. A s
forklaring om søgning på internettet er usandsynlig, og der er ikke fremlagt skrivelser til an-
dre end Jimcos kundekreds. F har ikke rejst krav for uberettiget bortvisning, hvilket tyder på,
at han erkender retsstridigheden.
Markedsføringsloven gælder for alle handlinger, som F og A og B har foretaget, uanset
om handlingerne er foretaget i Danmark eller over for udenlandske kunder. Markedsførings-
lovs § 10 (nu § 19) gælder ikke kun over for ansatte, men også i samarbejdsforhold.

Jimco KPC A/S er berettiget til at forfølge kravene, da ethvert krav fra moderselskabets
side er transporteret til Jimco KPC A/S.
I forhold til A må det efter Jimmy Larsens forklaring lægges til grund, at aktionær-
overenskomsten mellem ham og Jimco er underskrevet. Hvis A var i besiddelse af et uun-
derskrevet eksemplar, som han forklarede i retten den 26. februar 2008, burde han have
fremlagt det. Det er ikke sket, og det bør bevismæssigt komme ham til skade.
B gjorde A opmærksom på aktionæroverenskomsten, og efter Jimmy Larsens forkla-
ring må det lægges til grund, at man ikke bliver Jimco-forhandler, medmindre aftalen under-
skrives. Det er utænkeligt, at Jimco skulle have accepteret, at B kunne udtræde og starte B
Production, hvis ikke aktionæroverenskomsten med A var underskrevet.
A og Jimco A/S indgik ubestrideligt et samarbejde, og A har de facto opfyldt aftalen,
herunder udarbejdet budget i overensstemmelse med aktionæroverenskomsten. Det må der-
for lægges til grund, at han også har underskrevet den.
Da A er forpligtet efter aktionæroverenskomsten, foreligger der en aftale om dansk
lovvalg, og han er bundet af aftalens bestemmelser om at afstå fra konkurrerende virksom-
hed.
Hvis retten finder, at aftalen ikke kan anses for indgået, skal lovvalget afgøres efter den
individualiserede metode eller lex loci delicti. Efter den individualiserede metode har sagen
sin nærmeste tilknytning til Danmark, da Jimco KPC A/S og moderselskabet er registreret og
hjemmehørende i Danmark. Både SwedJimco I og SwedJimco II blev etableret som dattersel-
skaber under det danske moderselskab, og der blev valgt danske direktører og bestyrelses-


- 28 -

medlemmer, ligesom både SwedJimco I og SwedJimco II forhandlede produkter fra det dan-
ske moderselskab. Efter lex loci delicti må man lægge vægt på, at skaden er indtrådt i de
danske selskaber, idet manglende omsætning til Halton og i Sverige og Australien fører til
økonomisk skade i Danmark. Lovvalget peger på Danmark, uanset hvilken metode der an-
vendes, og der er under alle omstændigheder en sådan tilknytning til Danmark, at markeds-
føringsloven finder anvendelse.
Hvis A mente, at han ikke var bundet af overenskomsten med Jimco A/S, var det ikke
nødvendigt at stifte WBT og at skjule stiftelsen for Jimmy Larsen. Det er heller ikke bevist, at
der har været afholdt en generalforsamling i SwedJimco II, og der er aldrig sendt en indkal-
delse til Jimco A/S. A s forklaring forekommer usandsynlig, og der må have været drøftelser
før medio februar Det fremgår af udskrifter fra WBT s hjemmeside at hjemmesiden er opda-
teret i februar 2002 og under produkter angives WBT för köksmiljö . Dette indikerer, at
det fra begyndelsen har været hensigten at arbejde inden for køkkenmiljø, og at forberedel-
sen er sket længe, inden F s ansættelse ophørte. Der er endvidere tidsmæssig sammenhæng
mellem A s opsigelse af samarbejdet i SwedJimco II og F s opsigelse. At WBT ikke længere
eksisterer, ændrer ikke på, at de andre i forening er ansvarlige. Der er tale om udnyttelse af
oplysninger, kundekartotek og knowhow, produktion og afsætning af kopierede produkter i
strid med patentet og snyltning og udnyttelse af Jimcos teknologi samt misrekommandering.
I forhold til B fremgår det af aktionæroverenskomstens artikel 12, at der er en aftale om
dansk lovvalg. Det følger endvidere af Addendum N°. 1 og artikel 11, stk. 2, i overenskom-
sten, at B ikke måtte beskæftige sig med UV-C teknologi, efter samarbejdet med Jimco A/S
var ophørt. B har erkendt, at han har haft samhandel med WBT siden den 20. juni 2002, hvor
den første faktura foreligger. B kendte til Jimco A/S patent, og B har gennem WBT og sit eget
firma fortsat sin virksomhed inden for UV-C teknologi. Det må også lægges til grund, at B
har oplært A i teknologien, da forklaringen om selvstudier på internettet er usandsynlig. B s
forklaring om, at han ikke har udleveret oplysninger og materiale forekommer endvidere
uklar og usammenhængende. B har derved misligholdt sine forpligtelser over for Jimco A/S
og er erstatningsansvarlig. B har i årene 2002-2005 købt for mindst 650.000 kr. hos WBT,
hvilket må danne udgangspunkt for fastsættelse af erstatning.


- 29 -

Alle parternes handlinger er i strid med markedsføringsloven og er udtryk for konkur-
rence. Da handlingerne er udøvet i fællesskab, hæfter de solidarisk. Hvis retten ikke finder
grundlag for solidarisk hæftelse, er de ansvarlige for del.
Jimco KPC A/S tab består blandt andet af ydelser, herunder løn og fri bil, modtaget af
F fra oktober 2001, som er det tidspunkt, hvorfra han ikke længere agerede i arbejdsgiverens
tjeneste. De A og B er sammen med F ansvarlige for disse ydelser, der er lagt i den tro, at F
udførte sit arbejde. Omkostningerne til advokat, revisor og bogholder er ikke dokumenteret,
men i betragtning af sagsforløbet er 600.000 kr. ikke urealistisk i forhold til de afholdte udgif-
ter. For så vidt angår omsætningstab og markedsforstyrrelse er det ved regnskaber og om-
sætningsoversigter for Sverige dokumenteret, at tabet er sammenfaldende med, at F og A og
B forsøgte at fortrænge Jimco KPC A/S fra markedet. Der er årsagssammenhæng mellem
misligholdelsen af ansættelsesforholdet og samarbejdet på den ene side og omsætningstabet
på den anden side. Det samlede tab overstiger langt den nedlagte påstand.
Med hensyn til sagsomkostninger bemærkes, at Jimco KPC A/S har afholdt mange om-
kostninger for at afklare omfanget af misligholdelserne. Der har under sagen været en mas-
siv skriftveksling, ikke mindst i forbindelse med formalitetsproceduren, og sagen har haft et
usædvanligt langt forløb. Dette må føre til, at der ved omkostningsfastsættelsen ikke tages
udgangspunkt i sagsgenstanden, men derimod i tidsforbruget.

A s advokat har gjort gældende, at A ikke har foretaget handlinger, der kan bedømmes efter
den danske markedsføringslov, da sagen ikke skal afgøres efter dansk ret. A er bosat i Sveri-
ge, WBT er et svensk registreret selskab, og alle handlinger er foregået i Sverige. Der er ikke
indgået en lovvalgsaftale i forhold til A eller WBT. I aktionæroverenskomsten er Jimco KPC
A/S overhovedet ikke nævnt. A har aldrig haft et kontraktforhold til Jimco KPC A/S, og
transporterklæringen er udarbejdet til formålet. Sub-supply and Confidentiality Agreement
er ikke indgået med hverken WBT eller A, men er indgået med SwedJimco I, og det er igen
selskabet Jimco A/S, der er omtalt, og ikke Jimco KPC A/S.
Jimco KPC A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at aftalerne er underskrevet. Hvis afta-
lerne var underskrevet, burde Jimco KPC A/S have fremlagt dem i underskrevet stand. Der
har været uanmeldt ransagning hos WBT og A, og politiet fandt ingen kontrakter.


- 30 -

Den individualiserede metode bruges, når der foreligger en aftale, som ikke forholder
sig til, hvilket lands lov der er gældende. I dette tilfælde er der slet ingen aftale. Hvis der var
en aftale, ville den individualiserede metode føre til, at sagen har sin nærmeste tilknytning til
Sverige. Aftalens genstand er SwedJimco II, og majoritetsaktionæren og direktøren er sven-
sker, og selskabet er registreret i Sverige, hvorfor reglerne ville pege på svensk ret. I henhold
til lex loci delicti er skadevolderen WBT og A fra Sverige, mens skadelidte er SwedJimco II,
som også er et svensk selskab. Jimco KPC A/S er ikke aktionær, og der er ikke direkte forbin-
delse til A og WBT. Sagen skal derfor afgøres efter svensk ret. Jimco KPC A/S er opfordret til
at fremlægge materiale om svensk ret, men har ikke gjort dette, hvorfor sagen ikke kan afgø-
res, og A skal frifindes allerede af denne grund.
Hvis retten finder, at dagen mod A skal afgøres efter dansk ret, gøres det gældende, at
A og WBT aldrig haft et kontraktforhold med Jimco A/S. Aftalen er ikke underskrevet efter
råd fra A s rådgivere. Jimco havde mulighed for at sikre sig opbevaringen af en evt. under-
skreven kontrakt, men det skete ikke, hvilket må komme Jimco til skade.
Der har aldrig indgået en kontrakt mellem Jimco A/S eller Jimco KPC A/S og A. Jimco
A/S og Jimco KPC er almindelige leverandører til SwedJimco II. Hver salg er faktureret og
betalt enkeltvis, og der har ikke ydet rabatter, der indikerer et tættere samarbejde. SwedJim-
co II samlede rammer og lysrør, som blev solgt til emhættemontører, der opbyggede det
færdige anlæg hos kunden. SwedJimco II har aldrig købt andet fra Jimco A/S og Jimco KPC
A/S end rammer.

Det er umuligt at afgøre, om A s salg af rammer med lysrør har udgjort en patent-
krænkelse, når der ikke er foretaget syn og skøn. Det er kendt teknik at anvende ozon til at
fjerne lugt. Patentet omfatter en fremgangsmåde, ikke løsøregenstande, og det nye og særeg-
ne er, at luftstrømmen afkøles, og der tilføres sekundær luft. A har aldrig solgt anlæg af den-
ne karakter, og Jimmy Larsen har forklaret, at en lysramme ikke i sig selv er omfattet af pa-
tentet. A har aldrig monteret rammerne hos kunderne, og Jimco KPC A/S har ikke løftet be-
visbyrden for, at patentet skulle være krænket.

Delene til rammerne er standarder og kan købes af forhandlere verden over. Der er al-
drig blevet udleveret tegninger eller specifikationer af Jimco, og der er således heller ikke fo-
retaget skadegørende handlinger i forhold til markedsføringsloven. Der er alene tale om lov-
lig konkurrence.


- 31 -

Hvis A måtte have handlet i strid med markedsføringsloven, har han i hvert fald ikke
handlet culpøst. A gik til en advokat for at høre, om han måtte handle, som han gjorde. Det
var ikke A s hensigt at skade nogen ved at stifte WBT, som han stiftede på grund af mang-
lende støtte fra Jimco A/S.

Markedsføringsloven er heller ikke overtrådt i relation til kontakten med restauranten
på Gråbrødre Torv. Halton fandt ordren for lille, og Jimcos produkter kunne ikke blive afsat.
Oplysninger om Jimcos forhandlere stod på Jimcos hjemmeside, og A har været beret-
tiget til at kontakte potentielle kunder. Der er ikke oplysninger om, at Jimco skulle have haft
et kundekartotek, som er blevet misbrugt. Der er ikke dokumenteret et tab i anledning af A s
henvendelse til potentielle kunder.
Der er ikke i skrivelsen til den australske kunde tale om en generel misrekommande-
ring, og der er ikke nævnt navn på selskabet. Det er endvidere ikke dokumenteret, hvori
Jimcos knowhow skulle bestå.
Hjemmesiderne er alle forfattet af A. Teksten var hans egen, og han valgte at overføre
hjemmesiden, hvorved der kom trykfejl med. Dette har imidlertid ikke skadet Jimco, som
snarere har fået positiv omtale på den baggrund.
Hvis Sø- og Handelsretten finder, at der er et ansvarsgrundlag, gøres det gældende, at
der ikke er årsagssammenhæng og adækvans. Hertil kommer, at tabet ikke er dokumenteret,
og at Jimco KPC A/S ikke har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.
Det er uklart, hvilke krav der gøres gældende mod hvem. Omsætningsnedgangen
skyldes ikke, at WBT solgte lysrammer. Salget i SwedJimco II ophørte efter SwedJimco II s
beslutning herom. Politiefterforskningen mod WBT og A dokumenterede ikke, at de var år-
sag til et lagersvind hos Jimco KPC A/S, og tabet på det engelske marked kan ligeså vel skyl-
des kogalskab. Herudover kan Jimco KPC A/S ikke påberåbe sig markedsforstyrrelse, da sel-
skabet ikke har haft et marked i Sverige siden 2002, og efter Jimmy Larsens forklaring har
opgivet markedet og derfor ikke begrænset tabet.
Samtlige beløb i tabsopgørelsen er ikke dokumenteret. F har endvidere ikke haft noget
med salget af lysrammer i WBT at gøre. Det er uklart, hvilke af omkostningerne til advokat,
revisor mv. der vedrører A.


- 32 -

B s advokat har bestridt, at B er erstatningsansvarlig over for Jimco KPC A/S. B har ikke haft
et kontraktforhold til Jimco KPC A/S, og den stedfundne transport kan ikke lade sig gøre. B
har heller ikke brugt eller videregivet oplysninger om Jimco A/S eller Jimco KPC A/S for-
retningshemmeligheder, og markedsføringslovens regler kan ikke finde anvendelse. Der er
tale om et udenlandsk selskab, som handler i udlandet, og som er ledet i udlandet.

B har aldrig, hverken før, under eller efter samarbejdet med Jimco A/S og Jimco KPC
A/S, krænket Jimco A/S patent, herunder solgt luftrensningsanlæg, hvori indgik den paten-
terede fremgangsmåde, hvor en forurenet luftstrøm afkøles af sekundær luft og/eller oxygen.
Han har heller ikke solgt filteraggregater indeholdende dette eller plagiater af denne frem-
gangsmåde eller dette filteraggregat. Jimcos enerettigheder omfatter ikke komponenter, og
når komponenterne indgår i et filterhus, vil det kun være i strid med patentet, hvis man til-
sætter sekundær luft.

B har ikke afskåret sig fra ved ophøret af samarbejdet i SwedJimco I at udføre sit tidli-
gere hverv, hverken ved brug af UV-C eller ozonteknologi, som er almen tilgængelig viden.
Aftalen mellem B og SwedJimco I må læses i den kontekst, den er indgået i. Ifølge aftalen
ved begge parter noget om UV-C og ozonteknologi. Aktionæroverenskomsten og tillægget
hertil må forstås således, at de enerettigheder, som tilhører Jimco A/S, stadig er Jimco A/S ,
mens det ikke har været hensigten at afskære B ­ som har været 40 år i branchen og som
indgik kontrakten uden vederlag - fra sin levevej.
Ved B s udtræden af SwedJimco I var det endvidere en forudsætning, at han kunne
fortsætte med at arbejde med Electrolux, og der har ikke været indvendinger herimod fra
Jimcos side.
B kan ikke efter den danske markedsføringslov drages til ansvar for handlinger, som
WBT måtte have begået, og han har heller ikke overtrådt den svenske markedsføringslov.
Han har ikke deltaget i stiftelsen eller driften af WBT og har ikke haft noget med hjemmesi-
den eller med misrekommandering eller brevene fra WBT til Jimcos kunder at gøre. Der kan
ikke statueres identifikation mellem B, F, A og WBT, og der er ikke grundlag for solidarisk
ansvar.

Det er herudover ikke dokumenteret årsagssammenhæng mellem B s virke og Jimcos
påståede tab. B har, efter at den fælles drift af SwedJimco ophørte i sommeren 2001, betinget
sig, at han fortsat kunne forhandle komponenter til luftrensningsanlæg, hvilket må anses for


- 33 -

accepteret af Jimco, og i perioden herefter i alt alene indkøbt handelsvarer i form af alminde-
lige komponenter til brug for luftrensningsanlæg for i alt ca. 200.000 SKR. B s sygdom har
påvirket omfanget af hans aktivitet, og han har haft en beskeden omsætning i årene efter.
Herudover kan Jimcos omsætning være påvirket af mange andre udefrakommende faktorer,
og Jimco har ikke forsøgt at rette op på det svenske marked.
I betragtning af B s baggrund og kendskab til brug af UV-C og ozonteknologi bestrides
det, at der er adækvans mellem B s virke og det påståede tab.

Jimcos tab bestrides endvidere som udokumenteret. Der er ikke sammenhæng mellem
B s adfærd og lønnen til F. Der er ikke dokumentation for, at der er brugt 600.000 kr. til ad-
vokat og revisor, og undersøgelser vedrørende tyveri er B uvedkommende.

Sø- og Handelsrettens afgørelse
F
Det fremgår af F s ansættelseskontrakt af 20. januar 2000, at ansættelsen i Jimco KPC A/S ske-
te i henhold til funktionærloven. F var ikke anmeldt som direktør for selskabet over for Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, det var derimod Jimmy Larsen. F var heller ikke medlem af
selskabets bestyrelse.


F har forklaret, at hans opgave i Jimco KPC A/S var at ansætte folk i produktionen og
produktmodne, og at hans stilling havde karakter som en værkførers. Jimmy Larsen har for-
klaret, at F s hovedopgaver var at tage imod ordrer, lave ordrebekræftelser, behandle rekla-
mationer på produkter, få dokumentation og at sætte folk i arbejde om morgenen. Jimmy
Larsen rejste selv rundt i verden for at finde lokale samarbejdspartnere og opbygge netværk.
Jimmy Larsens rejseaktivitet var ifølge Jimmy Larsen også årsagen til, at F den 4. sep-
tember 2000 fik prokura i forhold til Jyske Bank, da F før dette altid var nødt til at have kon-
takt til Jimmy Larsen, som kunne være svær at få fat på. Fuldmagten har ifølge F aldrig væ-
ret brugt.
På F s visitkort var anført titlen Direktør/Manager og han har i sin opsigelse af 20
juni 2002 angivet, at han opsagde sin stilling som direktør. Retten finder, at anvendelsen af
titlen direktør ikke i sig selv kan tillægges afgørende betydning for, om F må betragtes
som funktionær eller direktør. Efter det ovenfor anførte om F s arbejdsopgaver har han ikke
på nogen måde kunnet træffe beslutning på ledelsesniveau om selskabets drift, og han har


- 34 -

ikke indtaget en stilling svarende til en direktørs. Han har derimod indtaget en tjenestestil-
ling som funktionær, hvilket berettiger ham til feriepenge efter ferielovens regler.

Kravet på feriepenge er fremsat rettidigt ved brev af 16. september 2002 og er forfulgt
ved anlæg af denne retssag den 9. juli 2003, hvorfor kravet ikke er forældet.

F deltog i stiftelsen den 3. april 2002 af WBT sammen med A. Der havde forud herfor
været drøftelser mellem F og A om stiftelsen af selskabet.
Ifølge F var baggrunden for stiftelsen af selskabet et forsøg på at opnå svensk produkt-
støtte til udvikling af et luftrensningsanlæg til svinestalde. Det var meningen, at F skulle ar-
bejde i WBT, når han havde opsagt sin stilling i Jimco KPC A/S, men han afbrød forbindelsen
med WBT, da han blev præsenteret for brevet til den australske kunde, og der blev aldrig
søgt om produktstøtte.
Retten finder, at de forberedelseshandlinger, som F har foretaget i forbindelse med stif-
telsen af WBT, har været tilstrækkelig fjerntliggende og heller ikke har indebåret forsøg på
konkurrerende virksomhed. Det er ikke dokumenteret, at han ikke samtidig har udført sine
arbejdsopgaver i Jimco KPC A/S. Der foreligger således ikke en misligholdelse af ansættel-
sesforholdet, der vil kunne berettige til modregning i feriepengekravet.
Retten finder det endvidere ikke bevist, at F har udnyttet erhvervshemmeligheder eller
kundeoplysninger fra Jimco KPC A/S, selv om retten ikke vil undlade at bemærke, at det fo-
rekommer mærkværdigt, at WBT netop har rettet henvendelse til den australske kunde, som
Jimmy Larsen besøgte. I overensstemmelse med A s forklaring kan retten dog ikke afvise, at
oplysninger om potentielle kunder, herunder også firmaer, der er kunder hos Jimco KCP
A/S, vil kunne findes ved en søgning på internettet. Brevet til den australske kunde er skre-
vet af A, og efter det oplyste uden F s vidende. Det er således ikke godtgjort, at F har foreta-
get handlinger i strid med markedsføringsloven. Hertil kommer, at Jimco KPC A/S ikke har
dokumenteret at have lidt et tab som følge af WBT s henvendelse til den australske kunde.

F s påstand om betaling af 82.014,25 kr. med procesrente fra sagens anlæg tages derfor
til følge, og F frifindes for tilbagebetaling af løn mv., omkostninger til advokat, revisor mv.
og erstatning for mistet omsætning.

A og WBT


- 35 -

Da B blev syg, skulle A overtage hans plads i SwedJimco AB. I praksis skete dette ved, at A s
allerede eksisterende firma, A s Ventilationsfabrik AB, tog navneforandring til SwedJimco
AB.
I forbindelse med forsøget på etablering af samarbejdet i SwedJimco II fremsendte Jim-
co A/S udkast til Shareholders Agreement og Sub-Supply and Confidentiality Agree-
ment til A.
Shareholders Agreement og Sub-Supply and Confidentiality Agreement er ikke
fremlagt i underskrevet stand, og A har forklaret, at han ikke har underskrevet dem. Da han
fik udkastet til kontrakterne, blev han af sin revisor samt en af sin fars gode venner rådet til ik-
ke at skrive under, da aftalerne var for ensidige. A følte endvidere, at han ikke fik den støtte
og opbakning fra Jimco A/S, som han burde have.
Bevisbyrden for, at aftalen er underskrevet, påhviler sagsøgte, og denne bevisbyrde er
efter bevisførelsen ikke løftet. Der er ikke dokumentation for, at en underskrevet aftale skulle
være blevet stjålet. Det kan derfor ikke lægges til grund, at der har eksisteret et kontraktfor-
hold mellem det tidligere Jimco A/S på den ene side og WBT og A på den anden side, og som
en konsekvens heraf foreligger der heller ikke en aftale om dansk lovvalg.

Lovvalget må herefter afgøres i overensstemmelse de internationale privatretlige regler.
Der er tale om en sag mod en svensk statsborger, bosiddende i Sverige, som er direktør i et sel-
skab registreret og hjemmehørende i Sverige, og hvis aktiviteter udspiller sig på det svenske
marked. Sagen har således sin nærmeste tilknytning til Sverige, hvorfor svensk ret må finde an-
vendelse.

Som sagen er forelagt, har retten intet grundlag for at fastslå, at A har overtrådt svensk
ret. Det er ikke dokumenteret, at A har krænket Jimco A/S patent og der har ikke været foreta-
get syn og skøn på de anlæg, som WBT har leveret. Der er ikke grundlag for at pålægge A at til-
bagebetale løn udbetalt til F, mens denne foretog lovlige forberedelseshandlinger, ligesom det
ikke er godtgjort, at A kan pålægges at betale omkostninger til advokat og undersøgelser i for-
bindelse med en opgivet politisag. Endelig har Jimco A/S ifølge Jimmy Larsens egen forklaring
efterfølgende helt opgivet det svenske marked, og der er under alle omstændigheder ikke do-
kumenteret et tab, hvorfor A frifindes. Retten finder herefter ikke anledning til at tage stilling til,
om transporterklæringen er gyldig eller ej.

Sagen mod WBT Scandinavia AB må betragtes som bortfaldet, da selskabet er gået


- 36 -

konkurs, og boet er afsluttet.

B
Det tidligere Jimco A/S og B underskrev den 22. marts 2000 en aktionæroverenskomst ved-
rørende SwedJimco I. B indskød 100.000 kr. som sin andel ved selskabets stiftelse, mens
det tidligere Jimco A/S andel skulle berigtiges ved at stille knowhow til rådighed. Ifølge
aftalen er dansk ret gældende i retsforholdet.
Det fremgår af præamblen til aftalen, at begge parter havde forudsætninger for at ar-
bejde med UV-C og ozonteknologi. B har forklaret, at han har arbejdet med ventilation og
luftrensning i mere end 40 år, herunder som selvstændig indenfor branchen i mange år.
Artikel 10 i aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om det tidligere Jimco
A/S ejerforhold til tegninger tekniske dokumenter mv og fortrolighed med hensyn til
knowhow mv., også i tilfælde af aftalens ophør eller det tidligere Jimco A/S salg af sin an-
del af selskabet. Af aftalens bestemmelser om salg af aktier, punkt 11.2., fremgår, at al in-
formation omkring UV-C teknologien og knowhow tilhører det tidligere Jimco A/S, og at B
accepterer aldrig at bruge denne teknologi eller knowhow.

I forbindelse med B s ønske om udtræden af SwedJimco I underskrev parterne den
13 september 2001 et tillæg til aftalen Addendum N°. 1 hvori det blev aftalt at Swed-
Jimco I opgav sine rettigheder til såvel navnet SwedJimco som til at distribuere Jimco-
produkter Alle forpligtelser i henhold til aktionæroverenskomstens artikel 10 ( Confiden-
tial information ) og artikel 11 (Sale of shares ) skulle forblive i kraft
B har forklaret, at han i forbindelse med sin udtræden af SwedJimco I tilkendegav
overfor Jimmy Larsen, at han ville fortsætte med at arbejde på deltid med Electrolux ventila-
tion. Retten lægger til grund, at Jimmy Larsen ikke modsatte sig dette.
Henset til præamblen om, at både det tidligere Jimco A/S og B havde erfaring med
UV-C og ozonteknologi og til B s mangeårige virke indenfor ventilationsbranchen, er der
ikke holdepunkter for at fortolke aftalen så vidtgående, at det skulle være hensigten, at B al-
drig nogensinde mere måtte arbejde med ventilation. Retten finder derimod, at aftalen mel-
lem det tidligere Jimco A/S og B må forstås således, at Jimco A/S har ønsket at beskytte sine
patentrettigheder og knowhow i relation til produktet og kunder. B har forklaret, at han
alene har anvendt almindelig kendt teknologi, og at han aldrig har modtaget tekniske teg-


- 37 -

ninger eller specifikationer fra det tidligere Jimco A/S og Jimco KPC A/S. Der er ikke foreta-
get syn og skøn, og det er ikke godtgjort, at B har krænket Jimco A/S patent Det er ikke
nærmere oplyst, hvori den knowhow, som Jimco A/S skulle indskyde i firmaet, bestod, og
det er ikke godtgjort, at B har udnyttet eller videregivet fortrolig viden. Endelig er det, som
også nævnt ovenfor, ikke godtgjort, at der er lidt et tab. Retten finder ikke anledning til at
tage stilling til transporterklæringens gyldighed.
B frifindes herefter for den af Jimco KPC A/S nedlagte påstand.

Sagsomkostninger
Efter sagens udfald skal Jimco KPC A/S (nu Jimco A/S) betale 127.440 kr. i sagsomkostninger
til F. Af beløbet dækker 125.000 kr. en passende udgift til advokatbistand, og 2.440 kr. dæk-
ker retsafgift. Jimco KPC A/S skal endvidere betale henholdsvis 100.000 kr. til A og 80.000 kr.
til B til dækning af passende udgifter til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) skal inden 14 dage til F betale 82.014,25 kr. med procesrente fra den 10. juli 2003.

F, A og B frifindes for de af Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) nedlagte påstande.

Inden 14 dage betaler Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) i sagsomkostninger 127.440 kr. til F, 100.000 kr. til A samt 80.000 kr. til B. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.

Søren Rathmann
Mette Christensen
Jeanette Hahnemann

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Funktionærlignende ansættelse

Hvad vil det indebære, hvis du ansætter en medarbejder på funktionærlignende vilkår, og i hvilke situationer ...»

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»