Ansat handlet illoyalt

Resumé

Om hvorvidt sagsøgte under sin ansættelse har handlet illoyalt ved at sælge produkter fra og ved at forberede sin start hos en konkurrerende virksomhed

Dom i sagen Sag H 24/02 

Hairmix v/Georg Harmens 
(advokat Erling Halskov) 

mod 

XX 
(advokat Alexander Tychsen e.o.) 

Indledning og påstande 

Under anbringende af, at XX under sin ansættelse hos Hairmix v/Georg Harmens 
(i det følgende: Hairmix) forberedte sin start hos og solgte produkter fra en konkurrerende 
virksomhed, Lanza, har Hairmix påstået XX dømt til at betale 400.000 kr. i erstat-
ning med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker. 
XX har påstået frifindelse.


Hairmix 

Georg Harmens driver virksomheden Hairmix, der sælger eksklusive hårprodukter til frisører, 
herunder hårprodukter med navnet TIGI. Den 1. juni 1997 begyndte XX som sæl-
ger hos Hairmix efter anbefaling af Hans Schmidt, der var begyndt som sælger et par måneder 
forinden. Hver sælger har sit distrikt i Danmark, som de er ansvarlige for. XX og 
Hans Schmidt var, noget usædvanligt, sælgere i samme distrikt og havde fælles budget. End-
videre havde de ret, men ikke pligt, til at følge hinanden for det tilfælde, at én af dem blev 
sagt op eller selv sagde op. Hairmix havde i forbindelse med deres ansættelse stillet en mobil-
telefon med abonnement til fri rådighed til begge. 
Den 26. januar 1999 blev XX forfremmet til salgschef. Han skulle desuden 
fortsat være sælger. XX fik stillet en PC med farveprinter og internetopkobling til 
rådighed. 
År 2000 var et godt år for Hairmix. Den samlede omsætning for Hairmix var budgette-
ret til 12.000.000 kr. og der blev omsat for 12.038.000 kr. Georg Harmens lå med sit distrikt, 
og XX og Hans Schmidt lå med deres distrikt over deres budgetterede salgstal, 
mens deres kollega Sonja Mortensen med sit distrikt lå lidt under. 
I 2001 var der budgetteret med en omsætning på 13.680.000 kr. Den totale omsætning 
lå væsentlig under med 11.320.602 kr., 700.000 kr. lavere end omsætningen i 2000. I første 
halvår af 2001 lå XX og Hans Schmidts salgstal væsentligt under det budgetterede 
med ca. 736.000 kr., mens Georg Harmens og Sonja Mortensen havde holdt deres budget, 
som var 13 % højere end i 2000. 
XX opsagde sammen med Hans Schmidt sin stilling som salgskonsulent hos 
Hairmix den 29. juni 2001 med fratræden den 31. juli 2001. Hairmix meddelte dette til sine 
kunder ved et informationsbrev af 5. juli 2001. Det fremgik af informationsbrevet, som Georg 
Harmens havde skrevet, at XX havde sagt op for at tage på en jordomrejse med sin 
familie. 
XX og Hans Schmidt afleverede den 6. juli 2001 til Hairmix de produkter, 
kunderegistre og genstande, herunder den computer, som Hairmix havde stillet til rådighed 
for dem. Alt på den computer, som XX havde fået udleveret, var blevet slettet, 
inden den blev afleveret. 


Lanza 

Lanza ledes af Anne Marie Krogh og er et firma, der også sælger hårprodukter til frisørsalo-
ner. Deres produkter er billigere end dem, Hairmix sælger. Indtil august 2001 var Lanzas pri-
mære salgsområde Sjælland. 
Lanza åbnede i august 2001 2 salgsafdelinger i Jylland med XX og Hans 
Schmidt som sælgere. 
Allerede den 1. august 2001 blev Hairmix kontaktet af en vred kunde, som kunne oply-
se, at XX ikke som oplyst af Hairmix var taget ud at rejse jorden rundt med sin 
familie, da kunden lige havde haft besøg af XX, der var sælger for Lanza. Hairmix 
sendte på baggrund af denne henvendelse et nyt informationsbrev ud til sine kunder, hvoraf 
fremgik, at Hairmix var blevet bekendt med, at XX ikke var taget ud at rejse som 
tidligere oplyst, men derimod var startet op med noget andet. Hairmix undskyldte samtidig 
det tidligere udsendte informationsbrev. 
Senere i august 2001 var der i en annonce i Frisørbladet med en præsentation af Lanzas 
nye salgsafdelinger i Jylland. Annoncen var udformet som et billedgalleri bestående af 13 
personer. 7 ud af de 13 personer i billedgalleriet havde været ansat hos Hairmix og havde alle 
opsagt deres job hos Hairmix i foråret 2001. To af dem var Hans Schmidt og XX. 
De var begge præsenteret som sælgere, og deres telefonnumrene var numre, der fulgte med to 
mobiltelefoner, som Hans Schmidt havde erhvervet allerede i starten af marts 2001. 
Efterfølgende fandt Georg Harmens ud af, at XX i januar 2001 havde talt 
længe med Lanzas Anne Marie Krogh fra den mobiltelefon, han havde fået stillet til rådighed 
af Hairmix. Derudover havde han flere gange før og efter forsøgt at komme i kontakt hende 
og havde talt med hende et par gange i kortere tid. Fra samme mobiltelefon havde XX i starten af februar 2001 og igen i slutningen af marts 2001 talt med Lars Mehl, som 
tidligere havde været sælger hos Hairmix, men som siden midten af januar 2001 havde været 
sygemeldt herfra og den 1. marts 2001 var begyndt som sælger hos Lanza. Georg Harmens 
fandt tillige ud af, at XX havde etableret firmaet Hairforce ApS i april 2001 med 
sig selv som direktør. Selskabets eneste aktivitet har været omsætning af Lanzas produkter. 

Forklaringer 

Georg Harmens har forklaret, at Hairmix' har startpakker af TIGI-produkter i flere størrelser. 
Den dyreste koster 22.000 kr., og den billigste koster 7.990 kr.

Hans Schmidts og XXs omsætning havde været stadigt stigende med 25-
30% om året siden deres tiltræden hos Hairmix, og de havde aldrig før 2001 problemer med at 
holde deres budgetter, som blev fastsat i fællesskab mellem Georg Harmens og XX. 
Allerede i februar eller marts 2001 konstaterede han, at XXs og Hans 
Schmidts salgstal for 2001 lå langt under det budgetterede, hvilket han talte med XX om. XX havde beroliget ham med, at de altid havde nået det, de skulle. Han 
vidste ikke, at XX havde stiftet et selskab, førend efter XXs fratræden, 
og han havde ikke aftalt med XX, at XX sideløbende med sit job som 
sælger af hårprodukter og salgschef tillige skulle sælge saloninventar gennem det selskab, 
som XX havde fået etableret. 
I slutningen af maj 2001 var XX kommet ind på hans kontor og ville have 
Sonja Mortensen fyret på grund af illoyalitet. Hans begrundelse herfor var, at hun havde mi-
stet en kunde til Lanza, og at han havde mistanke om, at hun solgte produkter for dem. XX viste ham et brev fra Lanza, hvoraf det fremgik, at Sonja Mortensen havde været 
til jobsamtale hos Lanza. Han bad XX om at indkalde Sonja Mortensen til et mø-
de, uden at det dog blev til noget. 
I forbindelse med sin opsigelse den 29. juni 2001 fortalte XX, at han skulle 
jorden rundt med sin familie. Han var på ferie, da XX og Hans Schmidt afleverede 
Hairmix' ejendele den 6. juli 2001, hvilket ærgrede ham, da han gerne ville have sagt ordent-
ligt farvel og give dem en afskedsgave. Han sendte i stedet sin gave, en verdensradio, til XX. XX havde bedt om at få sin anbefaling hurtigst muligt og gerne, inden 
han skulle rejse rundt om jorden. 
XX havde ikke afleveret et komplet kundekartotek. Kartoteket indeholder 
oplysninger om Hairmix' kunder, hvornår de sidst havde været på besøg, hvad de havde købt, 
hvad der var talt om, og hvad der skulle følges op. Det bruges som grundlag for salgsarbejdet 
og kundeservicen. Det, XX afleverede, kunne ikke bruges af en ny sælger, som var 
nødt til at begynde helt forfra, hvilket tager lang tid. 
Havde han fået at vide, at XX og Hans Schmidt ville starte konkurrerende 
virksomhed, ville han straks have fritstillet dem og straks introduceret ny sælger i området for 
at begrænse sit tab så meget som muligt. 
XX og Hans Schmidt efterlod en virksomhed med dårlig stemning blandt de 
få ansatte, der var tilbage, og sælgerne skulle begynde nærmest forfra i forhold til deres rela-
tioner til deres tidligere ellers så trofaste kunder, hvilket gik ud over Hairmix' omsætning og indtjening. 2002 var omsætningsmæssigt og indtjeningsmæssigt et katastrofeår for Hairmix, 
og virksomheden overlevede kun takket være bankens tålmodighed. Først nu er Hairmix igen 
ved at være på samme niveau som i 2000. 

XX har forklaret, at hans primære job i Hairmix var at være salgskonsulent. Der-
udover var han salgschef, i det omfang han kunne nå det. Det påvirkede hans normale omsæt-
ning, at han udover sit job som salgskonsulent tillige skulle lære nye sælgere op og samtidig 
stå med en del administrativt arbejde. 
Han havde talt med Anne Marie Krogh fra Lanza, fordi hun i forbindelse med Lars 
Mehls ansættelse havde nogle spørgsmål. Det er ganske normalt, at man forhører sig om sæl-
gere, inden man ansætter dem. Han havde ikke drøftet andet med Anne Marie Krogh. 
Han har ikke forsøgt at få Sonja Mortensen fyret. Han fik først at vide, at Sonja Morten-
sen havde været til samtale hos Lanza i efteråret 2001. Han har ikke konstateret, at Sonja 
Mortensen skulle have været illoyal og har ikke givet udtryk herfor. Tværtimod syntes han, at 
hun var fantastisk. 
Han sagde op, fordi han manglede motivationen og havde det skidt med ikke at kunne 
holde sit budget. Han vidste ikke på det tidspunkt, hvad han skulle lave, men havde ikke væ-
ret i kontakt med Lanza. Han var ikke bange for risikoen for at gå ledig, da han havde flere 
tilbud liggende fra andre firmaer. Han fortalte ingen, hvorfor han havde sagt sin stilling op, 
hverken Georg Harmens eller sine kolleger. Han afleverede kundekartoteket den 6. juli 2001. 
Kartoteket er mapper, som sælgerne har med i deres bil. Det er korrekt, at han fik en radio af 
Georg Harmens i afskedsgave. Han har ikke anbefalet eller tilbudt Lanza-produkter som 
Hairmix-sælger. 
Hans Schmidt ringede i slutningen af juli 2001 og spurgte, om han ville være interesse-
ret i at arbejde som sælger hos Lanza. De var til et møde med Anne Marie Krogh kort tid her-
efter. De arbejdede i begyndelsen gratis for Lanza ­ på en slags prøvetid, for at se, om de 
kunne sælge Lanzas produkter, der ikke var af samme kvalitet som Hairmix'. 
Formålet med Hairforce ApS var, at det skulle sælge inventar til frisørsaloner. Han hav-
de drøftet dette med Georg Harmens, der havde syntes, det var en god ide. Salget af inventar 
kom aldrig i gang. Først efter fratrædelsen hos Hairmix fik han omsætning i selskabet fra sal-
get af Lanzas produkter, der foregik gennem dette selskab. 

Sonja Mortensen har forklaret, at hun blev lært op af XX og Hans Schmidt. Hun 
ville fortælle hende om noget nyt og spændende, der efter hendes opfattelse ikke havde noget 
med Hairmix at gøre, men mødet blev aflyst af XX. Lars Mehl havde anbefalet 
hende at søge til Lanza, og hun havde været til ansættelsessamtale hos Lanza inden sommer-
ferien 2001, men fik aldrig nogen tilbagemelding. 

Heidi Nørlev Jensen har forklaret, at hun har været hos Hairmix siden 7. maj 2001. Den dag, 
Hans Schmidt og XX sagde op, hørte hun XX fortælle en kollega på et 
tilstødende kontor, at han skulle ud at rejse jorden rundt med hans familie. 

Ulla Kjærbo har forklaret, at hun var ansat som tekniker hos Hairmix fra august 2001 og frem 
til maj 2003. Forinden havde hun sin egen salon i Randers, som udelukkende brugte TIGI 
produkter. Hendes sælger var XX. 
Omkring årsskiftet 2000/2001 havde hun talt med XX om det at være selv-
stændig, og XX havde fortalt, at han gerne ville prøve at starte sit eget firma. No-
genlunde samtidig hermed havde han givet hende et Lanza permanentprodukt, som hun skulle 
afprøve for ham. 
To uger ind i januar gik hun på barsel. Da hun kom tilbage, kunne "hendes piger" for-
tælle, at der ikke havde været besøg af en Hairmix sælger hele foråret, og da den nye sælger 
kom, var der en masse produkter, hun og hendes piger ikke var blevet introduceret for. 

Litta Larsen, har forklaret, at hun blev ansat i Hairmix i marts 2001, hvorefter hun havde en 
uges oplæring, hvor hun skiftevis kørte med Hans Schmidt og XX. XX 
fortalte hende med det samme, at hun kun kunne stole på Hans Schmidt og XX, da 
de tre andre kvinder i firmaet stod i et meget tæt forhold til Georg Harmens. Han fortalte hen-
de endvidere, at man havde størst chance for at nå langt i Hairmix, hvis man var lyshåret. Hun 
havde derfor straks planer om at søge væk. Efter XX og Hans Schmidt havde for-
ladt stedet, havde de talt med Georg Harmens om disse intriger og fået ryddet misforståelser-
ne af vejen. På grund af det store skift i stemningen valgte hun at blive i Hairmix. 

Trine Volder har forklaret, at hun i august 2001 startede sin egen frisørsalon på Fyn. Hun har 
aldrig handlet med Hairmix' produkter. Sidst i juni 2001 fik hun hjemme hos sig selv besøg af 
XX fra Hairmix, som præsenterede Hairmix' produkter. På tidspunktet for XXs besøg var salonen endnu ikke færdigindrettet.

Hun havde syntes, at Hairmix' startpakke til 25.000 kr. var for dyr. XX men-
te ikke, at Hairmix' produkter var noget for hende, og at det var svært for ham at sælge hende 
noget, eftersom han ikke havde set salonen. XX udviste absolut ikke interesse i at 
sælge hende Hairmix' produkter, men havde i stedet anbefalet hende Lanzas produkter, som 
han sagde, passede bedre til hendes salon. 
Senere kom der en ny sælger fra Hairmix. Hun oplyste, at hun ikke ville handle med 
dem, da hun havde fået den opfattelse fra samtalen med XX, at Hairmix ikke var 
interesseret i at sælge deres produkter til hende. 

Hans Schmidt har forklaret, at XX og han sagde op sammen. De kom ikke med 
nogen begrundelse for, hvorfor de sagde op, og de blev heller ikke bedt om en. Anne Marie 
Krogh ringede ham op sidst på sommeren 2001, og de aftalte at mødes først i august med 
XX. De startede hos Lanza med tre måneders prøvetid. Han ønskede i øvrigt ikke 
at besvare spørgsmål om sagen. Der verserer for tiden erstatningssag mellem Hairmix og 
ham. 

Parternes synspunkter 

Hairmix' advokat har gjort gældende, at XX allerede i foråret 2001 planlagde at 
starte konkurrerende virksomhed hos Lanza, hvilket i den grad gik ud over hans arbejde for 
Hairmix. 
Fra omkring årsskiftet 2000/2001, mens XX var ansat hos Hairmix, solgte 
og anbefalede han Lanzas produkter i stedet for at søge at sælge og anbefale Hairmix' produk-
ter til Hairmix' kunder ud fra de fortrolige oplysninger, der var i kundekartoteket. 
I foråret 2001 forsøgte XX at få så mange medarbejdere i Hairmix som mu-
ligt over til Lanza, hvilket i høj grad lykkedes dem. De forsøgte også at overtale Sonja Mor-
tensen. Da de fandt ud af, at Sonja Mortensen, som en af de eneste, ikke var interesseret i at 
skifte arbejde, søgte XX at få hende fyret. I samme periode skabte XX 
og Hans Schmidt en dårlig stemning blandt de tilbageblevne ansatte, ved at sprede rygter om 
Georg Harmens. 
XX havde i februar og marts 2001 haft længere telefonsamtaler med lederen 
af og en ansat i Lanza og havde allerede i marts 2001 anskaffet sig den mobiltelefon, han 
brugte som sælger for Lanza. Hans Schmidt og XX har ikke, trods opfordret hertil 
fremlagt telefonliste over, hvilke numre der er ringet til fra disse telefoner, så det må antages,
at telefonerne er blevet brugt til at sælge Lanza-produkter til Hairmix' kunder med ­ også før 
deres start hos Lanza i august 2001. Derudover etablerede XX i april 2001 et sel-
skab uden aftale med Georg Harmens; et selskab, som er blevet brugt til at sælge Lanza pro-
dukter igennem med. 
XXs manglende interesse i Hairmix gav sig udtryk i omsætningen. XX havde siden sin start hos Hairmix og frem til 2001 med Hans Schmidt ligget godt over 
deres budgetterede omsætning, men lå som de eneste under deres budget for 2001. 
For at få et yderligere forspring i sin etablering med en konkurrerende virksomhed for-
talte XX, at grunden til, at han sagde op, var, at han skulle jorden rundt med sin 
familie. Dette stemmer fint overens med den gave, som Georg Harmens havde købt til XX. Georg Harmens ville aldrig som ansvarlig selvstændig sende et informationsbrev 
til sine kunder med forkerte oplysninger, som han senere måtte korrigere. Derudover afleve-
rede XX en fuldstændigt tom PC og et ufuldstændigt kundekartotek. Dette betød, 
at den nye sælger i området ikke havde sit hjælpemateriale til rådighed og derfor måtte starte 
fuldstændig forfra med at indhente data, hvilket over for kunderne virker uprofessionelt. 
XX har således bevidst forsøgt at ødelægge Hairmix' forretning og har i den 
grad handlet illoyalt overfor Hairmix. Endvidere har XX brugt og slettet fortrolige 
oplysninger om Hairmix' kunder, så hans egen virksomhed kunne starte fra et så godt grund-
lag som muligt. Herved har XX handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 
10 og dermed handlet erstatningspådragende, jf. markedsføringslovens § 13. Hairmix har lidt 
et tab i form af manglende indtjening og tab af goodwill. 

XXs advokat har gjort gældende, at XX ikke planlagde at starte egen 
virksomhed, før han var fratrådt hos Hairmix. Det var slet ikke nødvendigt, da XX 
selv har forklaret, at han havde rigeligt med muligheder for at få et job. At XX 
overfor Ulla Kjærbo har udtrykt et ønske om at starte sit eget, er ikke i sig selv et bevis for, at 
han straks herefter gik i gang med det, og det fremgår ingen steder, at XX har for-
søgt at sælge eller har solgt Lanza-produkter til Ulla Kjærbo eller Trine Volder. 
XX har nøje forklaret, at samtalerne med Anne Marie Krogh var et enkelt-
stående tilfælde, hvor han skulle anbefale en tidligere ansat, Lars Mehl. Samtalen havde intet 
at gøre med, at han senere startede hos Lanza. Der er intet grundlag for i denne sag tillige at se 
på andre medarbejdere. 
XXs samarbejde med Hans Schmidt var en stor succes for Hairmix, indtil 
deres omsætning gik ned. Omsætningsnedgangen skyldtes blandt andet, at XX og
Hans Schmidt i den grad manglede motivationen, dels fordi de syntes, at Hairmix' produkter 
for 2001 ikke var gode, og dels at ledelsen i Hairmix ikke var optimalt sammensat, blandt 
andet var XX salgschef, hvilket tog meget af hans tid som sælger. 
XX og Hans Schmidt havde god grund til at opsige deres arbejde. De følte, 
at de ikke længere kunne opfylde forventningerne til dem, og arbejdsklimaet var dårligt. XX har ikke begrundet sin opsigelse med, at han skulle på jordomrejse. Der var intet 
galt med, at han slettede computerens indhold, da computeren ikke havde været brugt til ar-
bejde, hvilket heller ikke var forudsat, da han fik den udleveret. 
XX har derfor ikke handlet illoyalt overfor Hairmix, og han har derfor ikke 
handlet erstatningspådragende. Endvidere har Hairmix ikke dokumenteret at have lidt et tab. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 

Det lægges til grund, at XX allerede fra årsskiftet 2000/2001 havde planer om at 
starte konkurrerende virksomhed, og at dette kom til udtryk ved, at XX ikke søgte 
at få nye kunder til Hairmix, og at han sideløbende med sit job som sælger for Hairmix, tilbød 
og anbefalede varer fra Lanza. Derudover havde XX telefonisk kontakt med lede-
ren af Lanza og en tidligere ansat hos Hairmix, der efter 1½ måneds sygemelding var startet 
som sælger hos Lanza. XX havde anskaffet sig en mobiltelefon allerede i marts 
2001 med henblik på at bruge denne i den nye virksomhed. 
I april 2001 etablerede XX et selskab, der senere er blevet brugt til at sælge 
Lanzas varesortiment. 
Det er ubestridt, at 7 ud af 13 af ansatte hos Lanza i august 2001 havde været ansat hos 
Hairmix, og at alle havde opsagt deres stilling hos Hairmix i foråret 2001. XX 
havde også forsøgt at få Sonja Mortensen med over til Lanza, men da dette ikke lykkedes, og 
da Sonja Mikkelsen på den måde havde fået kendskab til XXs illoyalitet, prøvede 
han at få hende fyret. 
I forbindelse med sin opsigelse oplyste XX, at han skulle jorden rundt, hvil-
ke ikke var reelt, men var en melding, der skulle berolige Georg Harmens. 
Ved således at tømme Hairmix for medarbejdere, at benytte Hairmix' kundeinformatio-
ner, ikke loyalt at søge at skaffe Hairmix kunder eller sælge Hairmix' produkter til de allerede 
eksisterende kunder, og ved at XX i det hele taget under hele processen ikke in-
formerede Hairmix og ved sin opsigelse kom med urigtige beroligende oplysninger, findes
XX at have søgt at skaffe sin konkurrerende virksomhed et betydeligt forspring i 
forhold til den daværende arbejdsgiver, Hairmix. 
Opstarten af den konkurrerende virksomhed samtidig med ansættelsen hos Hairmix fin-
des derfor under de foreliggende omstændigheder at være i strid med markedsføringslovens § 
1 og til dels § 10. XX findes herefter at være erstatningsansvarlig for Hairmix' tab, 
jf. dansk rets almindelige regler herom, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Efter et samlet 
og forsigtigt skøn ud fra de oplyste regnskabs- og budgettal for Hairmix over skadevirkningen 
af XXs handlinger, herunder især hans misrekommendering af Hairmix over for 
kunder og medarbejdere, fastsættes erstatningen til 250.000 kr. 
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til, at Hairmix har haft 
ekstraordinære udgifter ved, at Ulla Kjærbo har måttet rejse fra Bulgarien til Danmark for at 
afgive vidneforklaring. 
XX har haft fri proces og har efter det fra hans side oplyste ingen dækkende 
retshjælpsforsikring. Som følge heraf betaler statskassen sagsomkostninger til Hairmix som 
nedenfor anført. 
Under hensyn til, at de erstatningspådragende forhold er begået af XX i for-
bindelse med opstart af egen virksomhed og til hans forhold i forbindelse med sagen i øvrigt, 
bestemmes det i medfør af retsplejelovens § 335, at XX skal erstatte statskassens 
udgifter til Hairmix' og XXs egen sagsførelse omfattet af den fri proces. 

T H I K E N D E S F O R R E T: 

XX skal inden 14 dage fra denne doms dato til Hairmix v/Georg Harmens betale 
250.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker. 
Statskassen betaler til Hairmix v/Georg Harmens 45.000 kr. i sagsomkostninger, der 
endeligt afholdes af XX. 
XX erstatter endvidere til statskassen de øvrige udgifter, som denne har haft 
på grund af bevillingen til fri proces. Mogens Trepka 
Elmer. 
Jørgen Sieverts

 

(Sign.) 

___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»