Ansættelse i strid med ansættelsesforbud

Resumé

Ansættelse af IT-konsulenter var i strid med et mellem to virksomheder aftalt ansættelsesforbud. 

Dom i sagen H-66-05 


WM-data Danmark A/S
(Advokat Jacob Tøjner
v/ advokat Claes Christensen)
mod
Neoprocess A/S
(Advokat Ole Østergaard)

Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om Neoprocess A/S´ (Neoprocess) ansættelse af
IT-konsulenterne Niels Kodal og Kenneth Minck er en overtrædelse af et ansæt-
telsesforbud aftalt mellem Neoprocess og WM-data Danmark A/S (WM-data), og
om en eventuel overtrædelse af forbuddet skal udløse betaling af konventional-
bod.

WM-data har nedlagt påstand om, at Neoprocess betaler 1.500.000 kr. med
tillæg af rente i henhold til renteloven fra 24. juli 2005, subsidiært med tillæg af
procesrente fra den 16. august 2005.


- 2 -


Neoprocess har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

WM-data er en svenskejet, børsnoteret virksomhed med ca. 750 medarbejdere i
Danmark. Virksomheden indgår i WM-koncernen, der tillige er repræsenteret i
Sverige, Norge og Finland. Virksomheden beskæftiger sig med levering af IT-
konsulentydelser, herunder softwareudvikling og ­tilpasning blandt andet inden
for Microsoft Business Solutions økonomiprogram Axapta.

Neoprocess er en dansk IT-konsulentvirksomhed, der leverer konsulentydelser
inden for blandt andet Axapta. Virksomheden er beliggende i Odense og har 21
ansatte.

Den 13. oktober 2004 indgik WM-data og Neoprocess en konsulentrammeaftale,
som dækkede konsulentydelser leveret af WM-data til Neoprocess. Standard
konsulentvilkårene til aftalen indeholdt en konkurrenceklausul, hvoraf blandt
andet fremgår:

"5.15. Konkurrenceklausul

5.15.1.
Kunden [Neoprocess] forpligter sig til, ikke uden WM-datas samtykke, ak-
tivt at ansætte eller på anden måde tilknytte WM-datas konsulenter. Nær-
værende bestemmelse gælder indtil 12 måneder efter en DelAftales ophør.
I tilfælde af overtrædelse af nærværende bestemmelse, betaler Kunden
WM-data en konventionalbod på kr. 750.000,- per gang. Sådan konventio-
nalbod forfalder til umiddelbar betaling.
..."

Samme dag blev der indgået en delaftale om et konkret samarbejde mellem par-
terne om levering af IT-konsulentydelser vedrørende Microsoft-programmet
Axapta til kunden Carefarm A/S i Odense. Af delaftalens punkt 3 fremgår blandt
andet:

"3. Eventuel beskrivelse af rammerne for leverancen

Projektet omfatter leverance af Axapta projekt til Carefarm A/S, Odense.

WM-data er underleverandør til Neoprocess A/S på dette projekt, som henholdsvis leve-
randør af konsulenter til udvalgte områder, samt hele udviklingsopgaven for så vidt disse
foregår i Axapta.


- 3 -


Fra WM-data varetages håndteringen af denne opgave af Mikkel Schausen som salgsan-
svarlig og Kim J. Nielsen som teamleder.

Følgende konsulenter er tilknyttet projektet:

Karsten Boelsmark Jensen
Kim Nielsen
Bo Jørgensen

Følgende udviklere er tilknyttet projektet:
Udpeges senere.....
...
Konkurrenceklausul:

WM-data og Neoprocess forpligter sig til ikke at ansætte hinandens medarbejdere uden
modpartens accept, i hele aftalens løbetid og herefter ikke indtil 12 måneder efter afta-
lens ophør.
..."

Den 3. maj 2005 blev der indgået en ny delaftale indeholdende mindre ændrin-
ger blandt andet vedrørende timeafregning og kørsel. Desuden blev det i afta-
lens punkt 3 tilføjet, at Kaspar Hasson var udpeget som udvikler. Der blev ikke
foretaget ændringer vedrørende konkurrenceklausulen.

Parterne er enige om, at hverken Niels Kodal eller Kenneth Minck arbejdede på
Carefarm-projektet.

I januar 2005 søgte Neoprocess gennem et rekrutteringsbureau nye medarbej-
dere. Lars Bøgebjerg, en medarbejder hos WM-data, reflekterede på annoncen.
Da Neoprocess blev opmærksom på Lars Bøgebjergs ansættelsesforhold, kontak-
tede administrerende direktør i Neoprocess, Søren Skovbølling, salgschef Mikkel
Schausen hos WM-data, for at få virksomhedens accept af, at man trods det af-
talte ansættelsesforbud, kunne ansætte den pågældende. Mikkel Schausen hen-
viste Søren Skovbølling til divisionsdirektør Anker Pallesen, der i en e-mail af 28.
januar 2005 meddelte sit samtykke under nærmere angivne betingelser.

Den 8. juni 2005 købte WM-data med virkning fra den 10. juni 2005 Axapta-
divisionen i IT-virksomheden Munk IT A/S (Munk IT). Munk IT var beliggende i
Odense. Af overdragelsesaftalen fremgår blandt andet, at aktiviteten omfatter 24
medarbejdere, hvis navne fremgår af et bilag til aftalen. Niels Kodal og Kenneth


- 4 -

Minck var anført på dette bilag. Af aftalens pkt. 9 fremgår, at de i bilaget nævnte
medarbejdere overtages af WM-data pr. overtagelsesdagen

Den 9. juni 2005 blev der afholdt informationsmøde i Odense, hvor medarbej-
derne hos Munk IT blev orienteret om overdragelsen og dennes betydning for
deres ansættelsesforhold. Det blev herunder oplyst, at medarbejderne i fremti-
den skulle arbejde i Kolding.

I et brev af 9. juni 2005 rettede Kenneth Minck henvendelse til Søren Skovbøl-
ling. Af brevet fremgår blandt andet :

"Ansøgning om ansættelse hos Neoprocess

Hej Søren.

I fortsættelse af vores tidligere samtaler omkring ansættelse hos Neoprocess vil jeg gerne
henvise til det mundtlige tilbud I gav mig tilbage i april 2005 og som du bekræftede tele-
fonisk i slutningen af maj. Som du sikkert er bekendt med, så har Munk IT solgt sin Axap-
ta-division til WM Data. Det betyder for det første, at jeg fremover ville skulle arbejde i
Kolding og for det andet vil jeg hellere arbejde i en mindre organisation, hvor jeg kan
være med til at påvirke og udvikle virksomheden.

Derfor vil jeg gerne ansøge om en stilling som Axapta-konsulent/-arkitekt hos Neopro-
cess. .......

Jeg har brug for en hurtig afklaring, da jeg skal melde tilbage til WM Data og Munk IT
inden månedens udgang. Jeg har allerede aftalt møde med WM Data for at høre hvad de
kan tilbyde og vil i den forbindelse gerne mødes med dig for at have det komplette over-
blik før jeg beslutter mig endegyldigt
..."

Den 10. juni afholdt administrationschef hos WM-data Ole Ulsøe et møde i Kol-
ding med medarbejderne fra Munk IT.

I brev af 12. juni 2005 skrev Niels Kodal følgende til Heine Krog Iversen, der var
den anden direktør i og medejer af Neoprocess:

"Job hos NeoProcess

Hej Heine.

Da vi sidste gang afholdt pokeraften sagde du, at I stadig ville have brug for flere udvik-
ler-ressourcer i den næste periode. Kan jeg komme i betragtning til et disse jobs?


- 5 -


Vi har lige fået at vide i torsdags, at vi fra på onsdag i næste uge skal til at arbejde hos
WM Data i Kolding. Munk IT har solgt hele vores division til WM og vi kommer til at høre
til Kolding. Det har jeg ikke lyst til, så jeg vil meget gerne ansøge om en stilling som ud-
vikler hos NeoProcess.
...
Jeg vil meget gerne komme til en personlig samtale indenfor de nærmeste dage, da jeg
har brug for at vide, hvor jeg står, da jeg gerne vil kunne meddele WM om jeg er med
eller ej. Hvis vi kan blive enige om en aftale vil jeg meget gerne med på jeres stjernehold.
..."

I brev af 23. juni 2005 opsagde Niels Kodal sin stilling overfor WM-data.

I enslydende breve modtaget hos WM-data den 24. juni 2005 og hos Munk IT
den 27. juni 2005 opsagde Kenneth Minck sin stilling.

Det er ikke oplyst, hvornår Niels Kodal og Kenneth Minck indgik endelig aftale
med Neoprocess, men der er enighed om, at det skete efter den 12. juni 2005
og inden den 17. juni 2005.

Forklaringer

Anker Pallesen har forklaret, at han har været ansat i WM-data i 13 år, de se-
neste år som divisionsdirektør.

Konsulentrammeaftalen er en standardaftale, der har været i brug de sidste 5 år.
I hans division er der 300 samarbejdspartnere, som har skrevet under på en
standardkontrakt indeholdende et ansættelsesforbud, som gælder samtlige med-
arbejdere i WM-data. Konventionalboden er ligeledes sædvanlig. Grunden til, at
man har sådanne aftaler, er, at man ønsker at forhindre, at WM-datas samar-
bejdspartnere "prikker" deres medarbejdere. WM-data er en vidensvirksomhed,
som kun er noget værd i kraft af sine medarbejdere. Udgifterne til rekruttering
af en ny IT-konsulent udgør ca. 100.000 kr. Hertil kommer, at en nyansat sjæl-
dent har den fornødne viden, navnlig om kunderne, og derfor skal oplæres. I den
første tid kan der derfor ikke kræves fuld betaling for konsulentens arbejde hos
kunden.

Den 8. juni 2005 købte WM-data Axapta-divisionen hos Munk IT. Han var med til
at forhandle overdragelsesaftalen, og under forhandlingerne blev både Niels Ko-
dal og Kenneth Minck nævnt, da de var nogle af de dygtigste og mest attraktive
medarbejdere hos Munk IT. Samme dag havde han et møde med nogle Munk-


- 6 -

medarbejdere, herunder Kenneth Minck, som skulle være "ambassadører" for
WM-data i forbindelse med overtagelsen af Munk IT. Kenneth Minck gav da ud-
tryk for, at han ville med.

Den 9. juni 2005 blev der afholdt orienteringsmøde for medarbejderne, hvor de
fik at vide, at hvis de ikke ønskede at komme med WM-data til Kolding, var det i
orden. Der var ikke tale om, at man ville tvinge dem.

Han ringede samme aften til Søren Skovbølling og fortalte om overtagelsen af
Munk IT. Stemningen var god under samtalen. Han har samarbejdet med Søren
Skovbølling længe. Søren Skovbølling sagde, at WM-data havde gjort en dårlig
handel, og at Munk IT´s kunder og medarbejdere ville forsvinde. Han gav ikke
under samtalen overfor Søren Skovbølling udtryk for, at det ville være i orden,
hvis Neoprocess ansatte medarbejdere omfattet af overdragelsen. Han kan have
sagt, at det var indkalkuleret i prisen, at nogle medarbejdere ville forsvinde. Han
kan ikke huske, at Søren Skovbølling skulle have sagt, at medarbejdere fra Munk
IT var på vej over til Neoprocess.

Den 10. juni blev der holdt et møde i Kolding med medarbejderne. De medar-
bejdere, der ikke ville med over, ville få deres sædvanlige opsigelse.

I januar 2005 havde man accepteret, at Neoprocess ansatte Lars Bøgebjerg, der
da var ansat hos WM-data. Søren Skovbølling var bekendt med, at accepten ikke
var udtryk for en generel tilladelse til, at Neoprocess kunne ansætte WM-data-
medarbejdere. På baggrund af forløbet i januar var Søren Skovbølling endvidere
bekendt med, at henvendelse skulle ske til ham i lignende situationer.


Søren Skovbølling har forklaret, at han stiftede Neoprocess sammen med Hei-
ne Krog Iversen i august 2004. Han ejer nu 100 % af aktierne, men Heine Krog
Iversen var medejer i juni sidste år. Der har været kraftig vækst i virksomheden,
og de har rekrutteret medarbejdere igennem hele perioden.

I maj 2005 indgik de en ny delaftale vedrørende Carefarm-projektet. Baggrun-
den for den nye aftale var, at de medarbejdere, WM-data stillede til rådighed for
projektet, ikke havde de fornødne kompetencer. Ansættelsesforbuddet i delafta-
len er WM-datas standard. Inden indgåelse af aftalen sikrede de sig dog, at den
også varetog Neoprocess´ interesser. Han mener, at ordlyden af den anden del-
aftale er den samme som af den første. Delaftalen vedrører efter hans opfattelse
alene Carefarm-projektet.


- 7 -


I januar 2005 søgte Neoprocess nye medarbejdere gennem et rekrutteringsfir-
ma. De fik i den anledning en henvendelse fra Lars Bøgebjerg. I forbindelse med
forhandlingen om ansættelsen med Anker Pallesen var det vigtigt for ham at
understrege, at han ikke havde handlet aktivt i forhold til Lars Bøgebjerg, da
man ikke rekrutterer hinandens medarbejdere på et projekt. Han ville sikre sig,
at de kunne fortsætte det gode samarbejde med WM-data. Han undersøgte ikke
i den forbindelse samarbejdsaftalen og tænkte ikke på ansættelsesforbuddet.
Det var vigtigt for Anker Pallesen, at det ikke var en medarbejder fra Carefarm-
projektet, som blev ansat af Neoprocess.

Det er rigtigt, at Anker Pallesen fortalte ham om købet af Munk IT. Han mener,
at han i den forbindelse fortalte Anker Pallesen, at der var medarbejdere og
kunder på vej fra Munk IT til Neoprocess. Det er rigtigt, at han sagde, at købet
vil smuldre, fordi kunder og medarbejdere allerede var på vej væk. Anker Palle-
sen svarede hertil, at det var inkluderet i prisen, og at han håbede, at Søren
Skovbølling ville opføre sig pænt.

I august 2004 var han i dialog med Kenneth Minck, hvor han tilbød ham ansæt-
telse som konsulent hos Neoprocess. Kenneth Minck afslog, da han mente, at
Neoproces var for lille en virksomhed. Kenneth Minck blev herefter ansat hos
Munk IT. I april 2005 gav de på ny Kenneth Minck et mundtligt ansættelsestil-
bud. Kenneth Minck ringede til ham den 9. juni 2005 om aftenen, lige efter at
han havde talt med Anker Pallesen, og ønskede tilbuddet om ansættelse bekræf-
tet. De holdt på Kenneth Mincks foranledning møde samme aften. Kenneth Minck
fortalte, at WM-data havde oplyst, at han havde frist til den 1. juli til at meddele,
om han ville arbejde for WM-data. I så fald skulle der udarbejdes en ny ansæt-
telseskontrakt. WM-data havde videre oplyst, at han kunne betragte sig som
opsagt, hvis han ikke skrev under på en ny kontrakt inden 1. juli. De indgik ikke
om aftenen aftale om ansættelse, men først den 17. juni. Han ved, at Kenneth
Minck skulle til møde hos WM-data inden den 17. juni.

Ole Ulsøe har forklaret, at han er administrationschef i WM-data. Personalead-
ministration hører under hans arbejdsområde. De ca. 800 ansatte i WM-data har
alle en standardansættelseskontrakt, dog er der for enkelte foretaget mindre
justeringer. Han har været med i ca. 10 virksomhedsoverdragelser.

Den dag, WM-data købte Munk IT, blev der afholdt et informationsmøde. Han
deltog på mødet og informerede blandt andet medarbejderne om standardan-
sættelsesaftalerne i WM-data. Han oplyste endvidere, at der ville blive afholdt


- 8 -

opfølgningsmøder for medarbejderne. På det efterfølgende opfølgningsmøde blev
den enkelte medarbejders vilkår drøftet med en leder. Overtagelsen af Munk IT
var speciel, fordi medarbejdernes arbejdssted blev ændret fra Odense til Kol-
ding. De ville ikke tvinge nogen til at flytte med, og han gjorde derfor meget ud
af at tydeliggøre for medarbejderne, at de, der ikke ønskede at tage til Kolding,
kunne betragte sig som opsagt. Det blev gjort klart for medarbejderne, at de var
ansat hos WM-data og ikke hos Munk IT.

Kim Nielsen har forklaret, at han i 3 år har været team-chef i WM-data. Han
har ansvaret for personale, ansættelser, løn og planlægning. Han var Niels Ko-
dals chef. Han havde møde med Niels Kodal den 10. og 13. juni. På mødet den
13. juni drøftede de Niels Kodals kompetencer, opgaver, efteruddannelse, løn og
praktiske forhold. Niels Kodal skulle blandt andet have kompensation for den
øgede transporttid, som flytningen til Kolding ville medføre. Niels Kodal sagde
ikke noget om, at han ikke ville fortsætte hos WM-data. De blev enige om de
fremtidige ansættelsesvilkår. Der blev sendt en ny ansættelseskontrakt samme
dag eller dagen efter. Niels Kodal ringede den 15. juni 2005 om morgenen, hvor
han havde første arbejdsdag i Kolding. Han opsagde sin stilling, da han havde
sagt ja til et job hos Neoprocess og ikke ønskede den daglige kørsel til Kolding.
Han var overrasket over, at opsigelsen kom så hurtigt, men han var klar over, at
alle medarbejderne hos Munk IT var utilfredse med den forøgede transporttid.
Han ringede herefter til Heine Krog Iversen, fordi han ønskede, at Niels Kodal
skulle starte så hurtigt som muligt hos Neoprocess, så WM-data ikke skulle bru-
ge ressourcer på at integrere ham i virksomheden. Det var en kort samtale med
Heine Krog Iversen, hvor de ikke drøftede ansættelsesforbuddet, som han var
bekendt med. Han følte ikke, at han kunne forhindre, at Niels Kodal forlod WM-
data. Han ved ikke, om han havde fuldmagt til at acceptere en overtrædelse af
ansættelsesforbuddet. På mødet med Niels Kodal den 13. juni oplyste han ikke,
overfor hvem Niels Kodal i givet fald skulle sige op.

Mikkel Schausen har forklaret, at han er salgschef hos WM-data. Det er ham,
der har udfærdiget og underskrevet aftalerne udarbejdet i forbindelse Carefarm-
projektet. Neoprocess var løbende på jagt efter nye medarbejdere, og man hæf-
tede derfor delaftalen på den oprindelige samarbejdsaftale for at beskytte WM-
datas medarbejdere. De var enige om indsættelsen af ansættelsesforbuddet,
hvis formulering blev drøftet med Søren Skovbølling og Heine Krog Iversen. Del-
aftalen var en præcisering af konsulentrammeaftalen. Den oprindelige aftale blev
indgået den 13. oktober 2004, mens en ny delaftale blev indgået den 3. maj
2005, da behovet for konsulenter havde ændret sig. Med formuleringen "hinan-
dens medarbejdere" i delaftalen, menes der alle medarbejdere, og ikke kun de,


- 9 -

der arbejdede på det pågældende projekt. Delaftalen er en del af konsulent-
rammeaftalen, og retsvirkningen af overtrædelse af ansættelsesforbuddet frem-
går derfor af konsulentrammeaftalen.

I januar 2005 ringede Søren Skovbølling til ham og fortalte, at de via et rekrut-
teringsbureau var blevet sat i forbindelse med en ansøger fra WM-data, Lars
Bøgebjerg. Den pågældende arbejdede ikke på Carefarm-projektet. Da han ikke
havde personaleansvar, henviste han Søren Skovbølling til Anker Pallesen. Han
gav i den forbindelse udtryk for, at han ikke kunne tage stilling til en sådan hen-
vendelse.

Heine Krog Iversen har forklaret, at han var medejer af Neoprocess i somme-
ren 2005. Han hørte om WM-datas overtagelse af Munk IT fra Søren Skovbølling,
der havde oplysningerne fra Anker Pallesen. Han blev orienteret samme dag,
som overdragelsen fandt sted, eller den næste.

Han havde igennem lang tid haft kontakt til Niels Kodal, som han har arbejdet
sammen med hos Munk IT. De mødtes blandt andet til pokeraftener. Da Niels
Kodal er dygtig, havde han mange gange forsøgt at overtale ham til at lade sig
ansætte hos Neoprocess.

Niels Kodal ringede til ham kort tid efter, at han var blevet orienteret om salget
af Munk IT, og sagde, at der efter salget var sket væsentlige ændringer i hans
ansættelse. Han spurgte, om der var mulighed for, at han kunne begynde hos
Neoprocess. De afholdt efterfølgende et møde, hvor de hurtigt blev enige om, at
Niels Kodal skulle begynde hos dem den 1. august 2005. De underskrev en an-
sættelseskontrakt den samme uge, og det kan godt passe, at de blev enige den
13. juni.

Han blev efterfølgende ringet op af Kim Nielsen, som han kendte i forvejen. Kim
Nielsen sagde, at Neoprocess havde "trukket det længste strå", og ville herefter
høre, om de kunne tage Niels Kodal lidt før. De enedes om, at Niels Kodal skulle
begynde den 1. juli 2005. Han regnede med, at Kim Nielsen, der var blevet præ-
senteret som chef for Kolding afdelingen, kunne ansætte og afskedige folk. De
drøftede ikke samarbejdsaftalen.

Niels Kodal fortalte ham, at de fået at vide, at hvis de ikke ønskede at flytte med
til Kolding, var de at betragte som opsagt. Han mente derfor ikke, at der kunne
opstå nogen konflikt med WM-data.


- 10 -

De har ikke haft indflydelse på formuleringen af samarbejdsaftalen, da det var
en standardaftale. Der blev efterfølgende lavet en præcisering af aftalen, hvor
det hold, der arbejdede på Carefarm-projektet, blev "låst fast", så man ikke re-
krutterede hinandens medarbejdere. Det var endvidere et mål, at aftalen skulle
gøres mere gensidig.

Niels Kodal har forklaret, at han arbejder som seniorudvikler hos Neoprocess.
Han arbejder hovedsageligt med Axapta-opgaver.

Han har arbejdet hos Munk IT, siden han var i praktik der i 2003. Han havde
kontakt med og kendte flere ansatte hos Neoprocess. Neoproces ville gerne an-
sætte ham, men han følte, at han havde en forpligtelse over for Munk IT til at
blive.

Han deltog i informationsmødet den 9. juni 2005 og fik der at vide, at hans ar-
bejdsplads i fremtiden ville ligge i Kolding. Den 10. juni deltog han i et møde i
Kolding, hvor de fik oplyst, at hvis medarbejderne ikke inden den 1. juli 2005
havde tilkendegivet, at de ville med til Kolding, så kunne de betragte sig som
opsagt. Hans første tanke den 9. juni var, at han nu ville arbejde for Neoprocess.
I løbet af weekenden skrev han en ansøgning, og om mandagen ringede han til
Heine Krog Iversen.

Heine Krog Iversen var interesseret, og de aftalte at mødes om mandagen eller
tirsdagen. Dagen efter dette møde opsagde han mundtligt sin stilling over for
Kim Nielsen.

Samme dag, som han mødtes med Heine Krog Iversen, havde han også et møde
med Kim Nielsen, hvor de afstemte forventningerne til en ansættelse hos WM-
data, men de aftalte ikke noget, og han fik ikke noget udkast til ansættelseskon-
trakt. Han sagde til Kim Nielsen, at han overvejede at skifte til Neoprocess.

Kim Nielsen blev skuffet over opsigelsen, og de enedes om, at han skulle skifte
så hurtigt som muligt til Neoprocess. Han skiftede den 1. juli og skulle forinden
afslutte sine opgaver. Han afsluttede opgaverne i Kolding eller ude hos kunder-
ne.

Han var forvirret over handlingsforløbet, hvor ingen vidste, om han var opsagt.
Han sendte derfor enslydende opsigelser til Munk IT og WM-data. Han overveje-
de ikke at meddele WM-data, at han betragtede sig som opsagt.


- 11 -

Der er ikke mange attraktive jobmuligheder for ham i Odense, da der udover
Neoprocess kun er to små IT-huse. Han ville dog også kunne få job hos en kun-
de.

Kenneth Minck har forklaret, at han er produktchef hos Neoprocess. I 2004
blev han ansat hos Munk IT, hvor han arbejdede med Axapta-opgaver.

Han har kendt Søren Skovbølling og Heine Krog Iversen siden 2001. I maj 2005
talte han med Søren Skovbølling om ansættelse hos Neoprocess. På daværende
tidspunkt ville han gerne blive hos Munk IT, men han afviste ikke et senere skif-
te. Han hørte om overdragelsen af Munk IT den 7. eller 8. juni, idet han deltog i
et møde med bl.a. Anker Pallesen, Kim Nielsen og Helge Munk. Tanken var, at
han skulle være frontløber for at motivere medarbejderne til ansættelse hos VM-
data. Han skulle også udpege 2-3 ansatte, som ikke skulle med over. Den 9. juni
var han med til mødet i Odense, hvor salget blev offentliggjort, og den 10. juni
deltog han i endnu et møde i Kolding. På dette møde fik de oplyst, at de kunne
betragte sig som opsagt, hvis ikke de ville med til Kolding.

Den 9. juni kontaktede han Søren Skovbølling. På dette tidspunkt vidste han
endnu ikke, hvad WM-data kunne tilbyde, og han sagde derfor til Søren Skovbøl-
ling, at han også gerne ville tale med WM-data. De aftalte et møde i den følgen-
de uge, måske den 16. juni. Han deltog inden den 16. juni i et opfølgningsmøde
med Kim Wolters fra WM-data, som han meddelte, at han også forhandlede med
andre. Han blev ikke tilbudt nogen kompensation for rejsetid, og han fik ikke
nogen ny ansættelseskontrakt. Herefter holdt han møde med Søren Skovbølling,
og de blev enige om en ansættelsesaftale. Han ved ikke, om han har sagt til Sø-
ren Skovbølling, at han var opsagt. Han betragtede sig som værende i opsagt
stilling. Umiddelbart efter samtalen ringede han til Helge Munk og herefter til
Kim Wolters. Der var ingen, der fortalte ham, hvor han skulle sige op. Han op-
sagde ansættelsen mundtligt den 16. eller 17. juni over for Kim Wolters og Helge
Munk. Han skrev to opsigelser, da han var i tvivl om, hvor han var ansat, og da
Kim Wolters ikke havde kunnet fortælle ham, hvem der kunne modtage en opsi-
gelse. Anker Pallesen ringede derefter til ham, og han var til et møde med Anker
Pallesen, hvor han blev spurgt om, hvorfor han ikke ville med over i VM-data.
Han svarede, at det handlede om afstand og manglende mulighed for kompeten-
ceudvikling. Han blev tilbudt et pænt beløb, hvis han ville blive i VM-data, men
han ville ikke "føle sig købt". Han vurderede desuden Neoprocess som en mere
attraktiv arbejdsplads. Anker Pallesen sagde, at han ville gøre alt for at få ham
tilbage.


- 12 -

Efter opsigelsen overvejede han, om han skulle arbejde for Munk og nægte at
tage til Kolding. Efter råd fra sin organisation valgte han af loyalitetsgrunde at
gøre arbejdet færdigt og arbejde i Kolding. Han arbejdede i VM-data regi indtil
sommerferien.

Der er ikke andre IT-virksomheder i Odense, hvor han ville kunne arbejde. end
Neoprocess. Han ville dog kunne få job hos en kunde.

Parternes argumenter

WM-data har gjort gældende, at konsulentrammeaftalen indeholder et forbud
mod, at Neoprocess uden WM-datas samtykke aktivt kunne ansætte eller på
anden måde tilknytte WM-datas konsulenter. Dette forbud blev yderligere skær-
pet ved indgåelsen af delaftalerne af 14. oktober 2004 og 3. maj 2005. Ansæt-
telsesforbuddet må, når man sammenholder konsulentrammeaftalen med delaf-
talerne, fortolkes som gældende alle medarbejdere i de to virksomheder. Afta-
lerne indeholder således en skærpet loyalitetspligt i kontraktforholdet.

Det må afvises, at bestemmelsen om konventionalbod ikke finder anvendelse
ved overtrædelse af delaftalens konkurrenceklausul. Det ville være ulogisk, hvis
en overtrædelse ikke skulle være sanktioneret. Mikkel Schausen og Heine Iver-
sebn har endvidere forklaret, at delaftalen alene var en præcisering af rammeaf-
talen. Bestemmelsen om konventionalbod finder derfor anvendelse på alle over-
trædelser.

Forbuddet i konsulentrammeaftalens bestemmelse gælder ikke kun rekruttering
eller headhunting. Neoprocess var ikke bundet af de ansættelsestilbud, de tidli-
gere havde givet Niels Kodal og Kenneth Minck. Det tilbud, som henholdsvis Sø-
ren Skovbølling og Heine Krog Iversen gav de to medarbejdere på møderne, var
derfor udtryk for en aktiv handling omfattet af forbuddet i konsulentaftalen. De
afgivne tilbud havde klar betydning for, at Niels Kodal og Kenneth Minck opsagde
deres stilling hos sagsøger. Selvom det var vigtigt for dem at undgå den forøge-
de transporttid, ville de med stor sandsynlighed have fortsat deres ansættelse
hos WM-data, hvis de ikke havde fået tilbudet fra Neoprocess. Søren Skovbølling
og Heine Iversen var endvidere bekendt med VM-datas køb af Munk-IT, samt at
Niels Kodal og Kenneth Minck ikke havde besluttet sig med hensyn til fortsat
ansættelse hos VM-data.

Virksomhedsoverdragelsesaftalen omfattede Niels Kodal og Kenneth Minck, hvil-
ket understøttes af forklaringerne fra Ole Ulsøe og Anker Pallesen. Det må afvi-


- 13 -

ses, at det var nødvendigt, at medarbejderne i Munk IT positivt skulle give til-
sagn om, at de ønskede ansættelse hos WM-data. Udarbejdelsen af nye ansæt-
telseskontrakter var alene udtryk for et ønske om at ensarte de ansattes kon-
trakter.

Niels Kodals og Kenneth Mincks handlinger, blandt andet deres deltagelse i indi-
viduelle personalemøder og udførelse af arbejde i Kolding for WM-data, under-
bygger endvidere antagelsen om, at de var ansat hos WM-data. Medarbejderne
skulle give meddelelse til WM-data, såfremt de ikke ønskede at flytte til Kolding,
for at de kunne betragte sig som opsagt. Da Neoprocess ansatte Niels Kodal og
Kenneth Minck, havde de to medarbejdere imidlertid ikke meddelt, at de ikke
ville acceptere flytningen til Kolding, men var tværtimod indgået i drøftelser med
WM-data om nye vilkår på individuelle møder. Ingen af dem sad derfor i opsagt
stilling, da Neoprocess ansatte dem.

Selv hvis det lægges til grund, at Niels Kodal og Kenneth Minck sad i opsagt stil-
ling, da de blev ansat hos Neoprocess, er ansættelsesforbuddet alligevel over-
trådt. Efter formålet med bestemmelsen er der ikke grundlag for at fortolke
denne indskrænkende til kun at omfatte medarbejdere, der sad i uopsagt stilling.

WM-data har endvidere ikke samtykket i ansættelserne. Efter de afgivne forkla-
ringer er det ikke godtgjort, at Kim Nielsen gav afkald på at håndhæve ansættel-
sesforbuddet i telefonsamtalen med Heine Krog Iversen. Kim Nielsen tog alene
stilling til de ansættelsesretlige forhold og havde ikke fuldmagt til at meddele et
sådant afkald, hvilket Neoprocess var bekendt med på baggrund af hændelses-
forløbet i januar 2005 omkring ansættelsen af Lars Bøgebjerg.

Hvis der ikke skal betales konventionalbod, så skal der betales erstatning. Tabet
er svært at gøre op. Neoprocess har imidlertid ved sin underskrift på rammeafta-
len tiltrådt, at 750.000 kr. er en rimelig erstatning.

Det bestrides, at aftalelovens § 36 finder anvendelse, navnlig under henvisning
til at der er tale om erfarne forretningsdrivende, og til at ansættelsesforbud med
tilhørende konventionalbod er sædvanligt inden for branchen.

Til støtte for rentepåstanden gøres det gældende, at boden forfalder til umiddel-
bar betaling, og at der er givet rentepåkrav, jf. rentelovens § 3, stk. 2.

Neoprocess har gjort gældende, at delaftalen kun vedrører Carefarm-projektet,
og det dermed kun er medarbejdere, der var beskæftiget på dette projekt, der


- 14 -

er omfattet af delaftalens ansættelsesforbud. Det er ubestridt, at hverken Niels
Kodal eller Kenneth Minck arbejdede på Carefarm-projektet, og forholdet skal
derfor afgøres efter rammeaftalens bestemmelser.

En overtrædelse af delaftalens ansættelsesforbud vil i øvrigt ikke kunne begrun-
de et krav om betaling af konventionalbod, da delaftalen ikke selv indeholder
bestemmelse om, at overtrædelse udløser en sådan bod, og da delaftalen ikke
indeholder en henvisning til rammeaftalens bestemmelse om konventionalbod.

Da det som anført er rammeaftalens bestemmelser, der regulerer forholdet, er
det kun aktiv rekruttering, der indebærer en overtrædelse af forbuddet. Det er
ikke godtgjort, at Neoprocess har handlet aktivt. Tværtimod må det efter forkla-
ringerne og på baggrund af Niels Kodals og Kenneth Mincks skriftlige ansøgnin-
ger lægges til grund, at det var Niels Kodal og Kenneth Minck, der efter salget af
Munk IT kontaktede Neoprocess.

Det gøres videre gældende, at Niels Kodal og Kenneth Minck ikke var ansatte i
WM-data og derfor af den grund heller ikke omfattet af konsulentrammeaftalen
og delaftalerne. Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer ikke det foreliggende
problem, da formålet med loven alene er at regulere lønmodtagernes retsstilling.
Anvendelsesområdet for virksomhedsoverdragelsesloven skal ikke udstrækkes til
at forhindre medarbejdere i at tage ansættelse hos konkurrerende virksomheder.
WM-datas påståede ret kan derfor ikke udledes af virksomhedsoverdragelseslo-
ven. Niels Kodal og Kenneth Minck skulle positivt tilkendegive, at de var ansat
hos WM-data for at blive omfattet af ansættelsesforbuddet. En sådan positiv til-
kendegivelse foreligger ikke.

Hvis det alligevel antages, at Niels Kodal og Kenneth Minck var ansat i WM-data
som følge af virksomhedsoverdragelsen, må det lægges til grund, at de sad i
opsagt stilling. På mødet den 10. juni fik de oplyst, at de ikke var forpligtet til at
tåle, at deres arbejdssted blev ændret til Kolding, og at de derfor, med mindre
de inden 1. juli 2005 accepterede ansættelse i VM-data, kunne betragte sig som
opsagt. Niels Kodal og Kenneth Minck accepterede ikke, og de sad derfor den 10.
juni i opsagt stilling. Da de ikke selv havde givet anledning til opsigelsen, følger
det af princippet i aftalelovens § 38, at ansættelsesforbuddet er uvirksomt.

Det må endvidere antages, at WM-data har accepteret ansættelsen af Niels Ko-
dal. Kim Nielsen var bekendt med parternes samarbejdsaftale, og ifølge Heine
Krog Iversens forklaring sagde Kim Nielsen, at Neoprocess havde trukket det
længste strå, hvilket må forstås som en accept af ansættelsen. Det er ikke godt-


- 15 -

gjort, at Kim Nielsen ikke havde den fornødne fuldmagt til at meddele samtykke,
tværtimod var han teamchef og havde været med til at udarbejde samarbejdsaf-
talen.

WM-data har ikke dokumenteret at have lidt noget tab ved ansættelsen, hvorfor
en eventuel erstatning ville skulle sættes til 0 kr. Hvis alternativet hertil er beta-
ling af en konventionalbod på 750.000 kr. pr. overtrædelse, vil det medføre et
urimeligt resultat, såfremt der gives WM-data medhold i påstanden. Aftalelovens
§ 36 finder anvendelse i erhvervsforhold. En konventionalbod af den påståede
størrelse er urimelig, navnlig set i lyset af, at de pågældende medarbejdere ikke
arbejdede på det projekt, der var anledningen til, at man indgik delaftalen, at
Neoprocess ikke havde foretaget sig noget aktivt for at ansætte de to, og at det
for Neoprocess fremstod som tvivlsomt, om de var ansat hos WM-data.

Rettens begrundelse og resultat
Konkurrenceklausulen i konsulentrammeaftalen fastslår, at "Kunden forpligter sig
til ikke uden WM-datas samtykke, aktivt at ansætte eller på anden måde tilknyt-
te WM-datas konsulenter."

Af delaftalerne fremgår det af punkt 3 under overskriften "eventuel beskrivelse
af rammerne for leverancerne" blandt andet at, " Projektet omfatter leverance af
Axapta projekt til Carefarm A/S, Odense... Følgende konsulenter er tilknyttet pro-
jektet: Karsten Boelsmark Jensen, Kim Nielsen, Bo Jørgensen..."

Delaftalerne vedrører efter deres ordlyd specifikt Carefarm-projektet og nævner
med navn de medarbejdere hos WM-data, der var tilknyttet projektet. Læst i
sammenhæng med konsulentrammeaftalen må det have formodningen imod sig,
at man med delaftalerne har tilsigtet at udvide rammeaftalens forbud mod an-
sættelse af WM-datas konsulenter til at gælde samtlige medarbejdere i de to
virksomheder, herunder 800 WM-medarbejdere, uanset deres arbejdsområde.

Mikkel Schausens forklaring om, at ansættelsesforbuddet i delaftalerne skulle
omfatte alle medarbejdere, er ikke tilstrækkelig til at afkræfte denne formod-
ning.

Retten er derfor enig med Neoprocess i, at delaftalernes ansættelsesforbud kun
omfatter de medarbejdere, der arbejdede på Carefarm-projektet.

Niels Kodal og Kenneth Minck arbejdede ikke på Carefarm-projektet. Om ansæt-
telsen af dem kan udløse betaling af konventionalbod, skal derfor afgøres efter


- 16 -

konsulentrammeaftalens konkurrenceklausul. Rammeaftalens ansættelsesforbud
er derfor kun overtrådt, hvis Neoprocess aktivt har ansat Niels Kodal og Kenneth
Minck.

2 dommere - Claus Jepsen og Claus Thorsgaard Larsen:
Den omstændighed, at Neoprocess efter at være blevet bekendt med WM-datas
overtagelse af medarbejderne hos Munk IT, indgik i forhandlinger med to med-
arbejdere herfra og fremsatte tilbud om ansættelse, udgør en aktiv ansættelse,
også selvom forhandlingerne fandt sted på baggrund af en henvendelse fra med-
arbejderne. De pågældende medarbejdere var som følge af aftalen om virksom-
hedsoverdragelse ansat hos WM-data fra den 10. juni 2005, og det var ikke nød-
vendigt for at etablere et ansættelsesforhold, at medarbejderne positivt gav til-
sagn om, at de ville arbejde for WM-data. Neoprocess var endvidere bekendt
med, at de to medarbejdede samtidig forhandlede ansættelsesvilkår med VM-
data og først kunne anse sig for opsagte, når de gav meddelelse om, at de ikke
ønskede ansættelse hos VM-data. Neoprocess har således aktivt ansat Niels Ko-
dal og Kenneth Minck.

Under henvisning til behovet for en effektiv beskyttelse mod rekruttering af virk-
somhedens medarbejdere er der ikke er grundlag for en indskrænkende fortolk-
ning af rammeaftalens ansættelsesforbud. Dette omfatter derfor også medarbej-
dere, der sad i opsagt stilling. Neoprocess var derfor afskåret fra at indgå ansæt-
telsesaftale med Niels Kodal og Kenneth Minck til efter en opsigelsesperiodes
udløb.

Det kan ikke anses for godtgjort, at Kim Nielsen på WM-datas vegne har accep-
teret ansættelsen af Niels Kodal og dermed frafaldet at håndhæve ansættelses-
forbudet. Neoprocess har derfor overtrådt ansættelsesforbudet ved ansættelsen
af begge medarbejdere og skal betale konventionalbod.

Under henvisning til at den aftalte konventionalbod er usædvanlig høj for bran-
chen, findes den imidlertid at burde nedsættes til 250.000 kr. pr. overtrædelse i
medfør af aftalelovens § 36.

Disse dommere stemmer derfor for at pålægge Neoprocess at betale 500.000 kr.
med tillæg af renter fra den 24. juli 2005

En dommer - Mette Christensen:
Neoprocess havde gennem en lang periode forud for VM-datas overtagelse af IT-
Munk tilbudt Niels Kodal og Kenneth Minck ansættelse. Efter salget af Munk IT


- 17 -

må det efter forklaringerne, der understøttes af de skriftlige ansøgninger, lægges
til grund, at initiativet til de forhandlinger, der førte til ansættelsen af både Niels
Kodal og Kenneth Minck, udgik fra de pågældende medarbejdere og ikke fra
Neoprocess. Neoprocess var bekendt med salget af Munck IT, men også at med-
arbejderne kunne betragte sig som opsagt, såfremt de ikke ønskede ansættelse
hos VM-data. Overdragelsen af Munk IT indebar også en væsentlig ændring af
arbejdsstedet, hvilket Niels Kodal og Kenneth Minck ikke var pligtig at tåle, hvor-
for de var berettiget til at hæve ansættelsesforholdet umiddelbart i forbindelse
med overdragelsen. Det var da også tilkendegivet dem, at de kunne betragte sig
som opsagte, hvis de ikke ønskede at flytte til Kolding. Det forhold, at begge
medarbejdere af loyalitetsgrunde valgte at færdiggøre deres arbejde, findes ikke
at kunne tillægges betydning.

Under disse omstændigheder, hvor WM-data er årsag til, at ansættelsesforholdet
kan bringes til ophør, findes Niles Kodal og Kenneth Mink, findes disse medar-
bejdere ikke at være omfattet af konkurrenceklausulen, ligesom Neoprocess ikke
findes aktivt at have ansat dem, hvorfor sagsøgte frifindes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Sagsomkostningerne 40.000 kr. er fastsat under hensyntagen til dommens re-
sultat.


Thi kendes for ret

Neoprocess A/S skal inden 14 dage til WM-data Danmark A/S betale 500.000 kr.
med tillæg af rente fra den 24. juli 2005 samt 40.000 kr. i sagsomkostninger og
12.520 kr. til dækning af retsafgift.


Mette Christensen

Claus Jepsen Claus Thorsgaard Larsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


s Munk IT, indgik i forhandlinger med to med-
arbejdere herfra og fremsatte tilbud om ansættelse, udgør en aktiv ansættelse,
også selvom forhandlingerne fandt sted på baggrund af en henvendelse fra med-
arbejderne. De pågældende medarbejdere var som følge af aftalen om virksom-
hedsoverdragelse ansat hos WM-data fra den 10. juni 2005, og det var ikke nød-
vendigt for at etablere et ansættelsesforhold, at medarbejderne positivt gav til-
sagn om, at de ville arbejde for WM-data. Neoprocess var endvidere bekendt
med, at de to medarbejdede samtidig forhandlede ansættelsesvilkår med VM-
data og først kunne anse sig for opsagte, når de gav meddelelse om, at de ikke
ønskede ansættelse hos VM-data. Neoprocess har således aktivt ansat Niels Ko-
dal og Kenneth Minck.

Under henvisning til behovet for en effektiv beskyttelse mod rekruttering af virk-
somhedens medarbejdere er der ikke er grundlag for en indskrænkende fortolk-
ning af rammeaftalens ansættelsesforbud. Dette omfatter derfor også medarbej-
dere, der sad i opsagt stilling. Neoprocess var derfor afskåret fra at indgå ansæt-
telsesaftale med Niels Kodal og Kenneth Minck til efter en opsigelsesperiodes
udløb.

Det kan ikke anses for godtgjort, at Kim Nielsen på WM-datas vegne har accep-
teret ansættelsen af Niels Kodal og dermed frafaldet at håndhæve ansættelses-
forbudet. Neoprocess har derfor overtrådt ansættelsesforbudet ved ansættelsen
af begge medarbejdere og skal betale konventionalbod.

Under henvisning til at den aftalte konventionalbod er usædvanlig høj for bran-
chen, findes den imidlertid at burde nedsættes til 250.000 kr. pr. overtrædelse i
medfør af aftalelovens § 36.

Disse dommere stemmer derfor for at pålægge Neoprocess at betale 500.000 kr.
med tillæg af renter fra den 24. juli 2005

En dommer - Mette Christensen:
Neoprocess havde gennem en lang periode forud for VM-datas overtagelse af IT-
Munk tilbudt Niels Kodal og Kenneth Minck ansættelse. Efter salget af Munk IT


- 17 -

må det efter forklaringerne, der understøttes af de skriftlige ansøgninger, lægges
til grund, at initiativet til de forhandlinger, der førte til ansættelsen af både Niels
Kodal og Kenneth Minck, udgik fra de pågældende medarbejdere og ikke fra
Neoprocess. Neoprocess var bekendt med salget af Munck IT, men også at med-
arbejderne kunne betragte sig som opsagt, såfremt de ikke ønskede ansættelse
hos VM-data. Overdragelsen af Munk IT indebar også en væsentlig ændring af
arbejdsstedet, hvilket Niels Kodal og Kenneth Minck ikke var pligtig at tåle, hvor-
for de var berettiget til at hæve ansættelsesforholdet umiddelbart i forbindelse
med overdragelsen. Det var da også tilkendegivet dem, at de kunne betragte sig
som opsagte, hvis de ikke ønskede at flytte til Kolding. Det forhold, at begge
medarbejdere af loyalitetsgrunde valgte at færdiggøre deres arbejde, findes ikke
at kunne tillægges betydning.

Under disse omstændigheder, hvor WM-data er årsag til, at ansættelsesforholdet
kan bringes til ophør, findes Niles Kodal og Kenneth Mink, findes disse medar-
bejdere ikke at være omfattet af konkurrenceklausulen, ligesom Neoprocess ikke
findes aktivt at have ansat dem, hvorfor sagsøgte frifindes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Sagsomkostningerne 40.000 kr. er fastsat under hensyntagen til dommens re-
sultat.


Thi kendes for ret

Neoprocess A/S skal inden 14 dage til WM-data Danmark A/S betale 500.000 kr.
med tillæg af rente fra den 24. juli 2005 samt 40.000 kr. i sagsomkostninger og
12.520 kr. til dækning af retsafgift.


Mette Christensen

Claus Jepsen Claus Thorsgaard Larsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes <

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»