D&P - Indgang 3
Daniel - Stort mødelokale 4
Tina - Kontor 2

Ansættelse hos konkurrent

Resumé

Ikke erstatningsansvar for 5 ansatte, der havde opsagt deres stillinger og taget ansættelse hos konkurrent

 

 

 

Dom i sagen V 6106 


Bøg Madsen A/S
(advokat Claus Bjørndal)

mod

1. Zenflora A/S
(advokat Bo Ascanius)
2. Thomas Wiese
3. Torben Dixon
4. Jørgen Jokumsen
5. Martin Rasmussen
6. Søren Ørndrup Andersen
(advokat Niels Borum ved advokat Ulrik Lefevre for de sagsøgte 26)

Indledning og påstande

 

Sagens spørgsmål er om de sagsøgte har pådraget sig erstatningsansvar ved at de sagsøgte Thomas Wiese, Torben Dixon, Jørgen Jokumsen, Martin Rasmussen og Søren Ørndrup Andersen opsagde deres stillinger som salgsmedarbejdere i Bøg Madsen A/S' afdeling for salg af blomster til kunder i England og tog ansættelse i Zenflora A/S der ligeledes solgte blomster til England. 

Opsigelserne mv. fandt sted således:

Opsigelsesdato
Fratrædelsesdato
Tiltrædelse i Zenflora
Stilling i Zenflora
Thomas Wiese
30. december 2005
31. januar 2006
1. februar 2006
Salgskonsulent
Torben Dixon
27. januar 2006
28. februar 2006 **
13. februar 2006
Salgskonsulent
Jørgen Jokumsen
27. januar 2006
28. februar 2006 **
13. februar 2006
Direktør
Martin Rasmussen
28. december 2005
31. januar 2006
1. februar 2006
Ansvarlig for salg til kæder
Søren Ørndrup Andersen
31. december 2005
31. januar 2006
1. februar 2006
Ansvarlig for salg til grossister
Annette Olesen *
1. februar 2006
28. februar 2006 ***


* Ikke omfattet af sagen
** Senere ændret til 7. februar 2006
*** Senere ændret til 16. februar 2006

Bøg Madsen A/S har nedlagt følgende påstande:
Zenflora A/S tilpligtes at betale 5.792.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg.
Thomas Wiese tilpligtes in solidum med Zenflora at betale 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, af de 5.792.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Torben Dixon tilpligtes in solidum med Zenflora at betale 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, af de 5.792.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Jørgen Jokumsen tilpligtes in solidum med Zenflora at betale 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, af de 5.792.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Martin Rasmussen tilpligtes in solidum med Zenflora at betale 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, af de 5.792.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
Søren Ørndrup Andersen tilpligtes in solidum med Zenflora at betale 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb, af de 5.792.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
De sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært betaling af mindre beløb.
Sagen blev anlagt den 9. juni 2006.

Sagsfremstilling 

Parterne:
Bøg Madsens hovedaktivitet er salg af blomster, potteplanter, haveplanter og juletræer, primært til grossister på det europæiske marked, samt i oversøiske lande. Bøg Madsen beskæftiger ca. 200 medarbejdere i hele koncernen. Bøg Madsen havde i regnskabsåret 2005 en omsætning på ca. 500 millioner kr. Bøg Madsen etablerede sig fra midten af 2003 på det engelske marked og fik dér en omsætning der i 2004 var på ca. 62 millioner kr. og i 2005 var på ca. 65 millioner kr. Dette stod i forbindelse med at Bøg Madsen i 2002 ansatte de sagsøgte Thomas Wiese, Torben Dixon, Jørgen Jokumsen, Martin Rasmussen og Søren Ørndrup Andersen, herefter omtalt som de ansatte eller de fem ansatte, der indtil da havde været ansat i GASA.

Zenflora er en del af GASAkoncernen, herefter GASA, der er et salgsselskab hvis hovedaktivitet er salg af blomster, potteplanter, haveplanter og juletræer, primært til grossister på det europæiske marked samt i USA, Canada og Japan. GASA beskæftiger ca. 500 medarbejdere og havde i regnskabsåret 2005 en omsætning på ca. 2,1 milliarder kr. Zenflora hed indtil slutningen af år 2005 GASA Horti Supply A/S og beskæftigede sig indtil da med salg af emballage og gartneriartikler. Fra 2006 ændrede selskabet navn til Zenflora A/S med salg af blomster m.v. til det engelske marked som forretningsområde.

Vedrørende de fem ansatte:
De fem ansatte der alle i længere perioder havde beskæftiget sig med salg af blomster mv. til det engelske marked, blev ansat hos Bøg Madsen i efteråret 2002. Da de ansatte i forhold til GASA var bundet af konkurrenceklausuler, udfærdigede Bøg Madsen ved direktør Henning Rasmussen såkaldte sideletters til de ansatte der bl.a. gik ud på at de skulle blive holdt økonomisk skadesløse i tilfælde af en retssag mellem den ansatte og GASA. I brevet hedder det endvidere at det er "hensigten, at salgsaktiviteterne i din forretningsenhed på sigt udskilles i et selvstændigt selskab, hvor du vil have mulighed for at erhverve aktier". Der opstod en tvist mellem Bøg Madsen og GASA som blev afsluttet med et forlig den 5. maj 2003 hvori det bl.a. hedder:

"Parterne har aftalt at Bøg Madsen, uanset de konkurrenceklausuler der har været indgået med [de fem ansatte], overdrages en sideordnet ret til at markedsføre sig over for og levere til de i vedhæftede bilag anførte kunder. Som vederlag for at købe sig adgang til disse kunder betaler Bøg Madsen kr. 1.250.000. 

Gasa Group giver samtidig afkald på at påberåbe sig [de fem ansattes] konkurrenceklausuler." Den nævnte liste omfatter 42 kunder.

Bøg Madsen havde i 2004 en omsætning på ca. 69 mio. kr. på det engelske marked. Bøg Madsen har som bilag 12 fremlagt en oversigt over samhandelen med sine engelske kunder i 2005 og januar til maj 2006 med angivelse af hvem af de fem ansatte der har stået for omsætningen der samlet udgør ca. 74 mio. kr. Omsætningen for de fem måneder i 2006 var 3,8 mio. kr. Bøg Madsen har opgjort sin indtjening på Englandsafdelingen i år 2004 og 2005 til henholdsvis 3.240.000 og 2.552.000 kr., i alt 5.792.000 kr. svarende til Bøg Madsens principale
påstand. Der er ikke angivet kapacitetsomkostninger som fx husleje i opgørelsen. Efter de fem ansattes fratræden søgte Bøg Madsen i begyndelsen af 2006 at fortsætte den engelske forretning, men det mislykkedes, og forretningsområdet blev opgivet omkring udgangen af april 2006. Efter aftale med Bøg Madsen søgte Boeflora A/S at videreføre forretningen. Boeflora A/S ejes af Hilmer Boeskov m.fl. herunder Bøg Madsen der har en aktiepost på ca. 33%. Ejeren af Bøg Madsen, Jens Erik Bøg Madsen, er medlem af bestyrelsen for Boeflora A/S.
Der henvises herom til Brede Bjerkes, Hilmer Boeskovs, Jens Erik Bøg Madsens og Lars Hartmanns forklaringer.
Zenflora har oplyst følgende om GASAs omsætning på det britiske marked:

1. halvår
Zenflora 1.

2003
2004
2005
2005
halvår 2006
Omsætning 229.327.000 159.324.000 117.330.000 64.234.000
67.221.000

Zenflora har foretaget en opgørelse (bilag 1 C) over Bøg Madsens omsætning i 2005 på engelske kunder. Heraf fremgår at 85% af Bøg Madsens omsætning i 2005 faldt på GASA kunder som Bøg Madsen i henhold til forliget af 2003 var berettiget til at betjene. Yderligere 10% af Bøg Madsens omsætning vedrørte andre kunder som GASA også havde omsætning med i 2005 og tidligere. 5% af Bøg Madsens Englands-omsætning er sket med kunder som GASA ikke også havde samhandel med. 

Provokationer
Bøg Madsen har under skriftvekslingen forlangt følgende besvaret:
Provokation 4:
Zenflora opfordres til at oplyse hvilke kunder i England som Zenflora betjener, og hvilke sælgere der betjener disse kunder. Der lægges her særligt vægt på om de kunder som Bøg Madsen havde i England (bilag 12), nu betjenes af Zenflora, og hvilke sælgere der betjener dem.
Provokation 5:
Zenflora opfordres til at oplyse om den samlede omsætning i år 2005 og 2006 på samtlige kunder i England.
Provokation 6:
Zenflora opfordres til at oplyse om omsætningen i år 2005 og 2006 på hver af de enkelte kunder der står anført i bilag 12 (Bøg Madsens tidligere kunder).

Zenflora har besvaret provokationerne således:
Provokation 4:
Henset til at Bøg Madsens omsætning på England i 2005 for 95% vedkommende er faldet på kunder som Zenflora også har haft omsætning med i både 2005 og tidligere, finder Zenflora ikke anledning til at udlevere nogen kundeliste. Alle Zenfloras kunder betjenes af Zenfloras medarbejdere, herunder salgsmedarbejderne, der omfatter bl.a. men ikke udelukkende de fem ansatte.
Provokation 5 og 6:
Selskabets omsætning på det engelske marked i kalenderåret 2005 i runde tal udgjorde kr. 117 mio. og at den tilsvarende omsætning i kalenderåret 2006 udgjorde kr. 138 mio. Zenflora ønskede af konkurrencemæssige årsager ikke at oplyse størrelsen af omsætningen
med den enkelte kunde.

Forklaringer
Jens Bøg Madsen har forklaret at han er direktør for Holdingselskabet der ejer Bøg Madsen A/S der eksporterer potteplanter til Europa. Selskabet havde intet salg til England før ansættelsen af de fem i 2002, og vidnet kan bekræfte at eksporten til England efter 2002 er tilvejebragt af de fem ansatte der kom fra GASA. Efter deres fratræden i 2006 blev Englandsforretningen søgt videreført af erfarne ansatte fra andre dele af selskabet. Disse varetog fortsat delvist deres hidtidige områder. Således blev to ansatte der havde eksporten til Tyskland, anmodet om tillige at tage sig af eksport til England. Det er lavsæson de første måneder af året, så ansatte i andre dele af selskabet havde muligheder for at varetage andre områder sammen med deres eget. Man prøvede at fastholde det engelske marked så godt det kunne lade sig gøre, således solgte man til kostpris, men resultatet var negativt, og Boeflora overtog området. Det Boeflora overtog, var stort set alene kundelisterne. 

Bøg Madsen ejer 33% af Boeflora, et ejerskab som man har haft siden en fusion af GASA's Odense og Århusafdelinger. Boeflora er en konkurrent til Bøg Madsen for så vidt angår eksport til England, og vidnet betegner forholdet til Boeflora som spændt. Vidnet havde ikke kendskab til de tilsagn om mulighed for medejerskab som de ansatte fik i deres sideletters; han fik først kendskab til disse erklæringer i 2006.

Jørgen Jokumsen har forklaret at han i Bøg Madsen var salgschef med ansvar for salg til England; han er nu direktør for Zenflora. Før han kom til Bøg Madsen, var han ansat i GASA hvor han var salgschef for England. Han har været i branchen i 21 år og hele tiden beskæftiget sig med salg til England. De kunder han sælger til, er bl.a. dem der fremgår af forliget mellem GASA og Bøg Madsen. Da han skiftede til Bøg Madsen, arbejdede han i en kort periode med andre områder, bl.a. Bauhaus; herefter kom han tilbage til salg til England. Bøg Madsen havde slet ikke salg til England da han blev ansat. Salgsarbejdet i Bøg Madsen foregik på samme måde som i GASA og i Zenflora, pr. telefon, fax og mail. Henvendelserne kom fra sælger såvel som fra køberside. Kalkulation foregår på grundlag af de udbud der kommer på internetsiden
www.Danpot.dk hvor stort set alt udbud foregår. Alle danske blomstereksportører er tilknyttet Danpot. Køb kan foregå med kort varsel, men også med længere som fx på 10 måneders levering. Salgsprisen kalkuleres på grundlag af købsprisen som er hentet via Danpot og hertil lægges udgifter til mærkning og fragt mv. samt avance. Indtil han kom til Bøg Madsen, havde Bøg Madsen arbejdet med en procentavance, men han og hans kolleger indførte efter en del diskussioner med direktør Henning Rasmussen avance pr. plantecontainer, hvilket giver en mere hensigtsmæssig kalkulation.

Han betegner tilsagnet om medejerskab som den eneste grund til at han flyttede fra GASA til Bøg Madsen. Han drøftede talrige gange medejerskab med salgsdirektøren Lars Bay og Henning Rasmussen. Han henvendte sig ikke til Jens Bøg Madsen herom. Der var masser af møder herom, også i december 2005. Navnlig var Martin meget utålmodig. Endnu i december 2005 kom der ikke noget tilbud, og Martin mistede tålmodigheden. På et møde i uge 2 i 2006 bebudede Henning Rasmussen et forslag. I den følgende uge kom der et tilbud fra Henning der sagde at han nu havde fået bestyrelsens opbakning til at oprette en organisation eller enhed som sagsøgte og hans kolleger kunne blive medejere af. Det var overraskende for sagsøgte at Henning først nu havde fået bestyrelsens tilslutning til hvad han gjorde på dette punkt. 

Han havde løbende dialog med Allan Hoffmann i GASA. Han havde efter samtalen med Henning i uge 3 en samtale med Allan om mulighed for ansættelse i en selvstændig afdeling i GASA som han og hans kolleger kunne blive medejere af. En aftale herom kom i stand i slutningen af januar 2006. Dagene efter havde han en samtale med Lars Bay der satte ham til sammen med Torben Dixon at få orden på de hos kunderne udestående containere. Han fandt ud af at faxen ikke virkede, og at han og Torben var blevet koblet af; derefter fik de en aftale om at fratræde den 7. februar 2006. Han aftalte herefter med Allan Hoffmann at han skulle tiltræde i GASA (Zenflora) ugen efter.

Han har ikke taget nogen initiativer til "overdragelse" af kunder til GASA i forbindelse med at han skiftede ansættelse. Der var i forvejen 89 mand i GASA beskæftiget med salg til England. Samtlige kundeoplysninger var også i GASA da han kom til. Han blev chef for det
samlede salg til England da den hidtidige leder sagde op og fik ansættelse i Boeflora. Salget i Zenflora foregik på samme måde som i Bøg Madsen og GASA i øvrigt, men organisationen var en lidt anden i Zenflora og GASA; man sælger mere på kryds og tværs, dvs. at en sælger
kan tage sig af ét produkt og således komme til at sælge til mange kunder. Der er i salgsarbejdet mere fokus på varen end på kunden.
Opgørelsen over Bøg Madsens salg i 2005 til engelske kunder er foretaget af sagsøgte selv. Den store kunde Sainsbury er en kunde som GASA har haft i næsten 20 år. Tre af de større kunder er gået konkurs efter 2005, og en er i betalingsstandsning; disse fire stod for køb for ca. 9,3 mio. kr. GASA har haft omsætning med en del af kunderne på listen; det er klart at man gjorde et indhug. GASA havde som det ses af oversigten over selskabets salg, et kraftigt fald i salget til England i 2005. Der kom en stigning i salget i 2006. Han er ikke i stand til at oplyse hvor storen del af GASA's salg til England der er gået gennem de fem nye sælgere. Hans eget salg er beskedent, 12 mio. kr., for han har andre opgaver end direkte salg til kunder. 

Der var tre ansatte der forlod GASA i 2006; en af disse gik over til Bøg Madsen. Efter at han og hans kolleger var fratrådt, sendte Bøg Madsen prislister ud med meget lave priser der var langt fra virkeligheden. Det virkede useriøst på kunderne således uden forklaring at få præsenteret priser der er langt lavere end de hidtidige. Han betegner markedet for potteplanter i England som meget nemt tilgængeligt; man kan få oplysninger om kunder på Yellow Pages.

Martin Rasmussen har forklaret at han har været i branchen i 1314 år. Han har været i GASA, Bøg Madsen og er nu i Zenflora. I Bøg Madsen handlede han med samme kunder som han havde i GASA og kun med dem. Der var ikke forskel på arbejdsmetoderne i GASA og Bøg Madsen.
Han har om kalkulation og prisdannelse forklaret som Jørgen Jokumsen, herunder om forskellen mellem procentkalkulation hos Bøg Madsen i begyndelsen og kalkulation pr. container.

De havde mange møder med Henning Rasmussen om tilsagnet om medejerskab. Henning sagde at der ikke var grundlag for medejerskab; Englandsafdelingen tjente ikke penge. Under en frokost i december med Lars Bay sagde denne at det ikke blev til noget med medejerskab, men at han kunne få en stor gevinst hvis han blev hos Bøg Madsen i form af en bonus som han skulle have, uden at de andre der var kommet fra GASA, fik noget at vide. Det var han ikke interesseret i; den eneste grund til at han var hos Bøg Madsen, var udsigten til at blive medejer. Han opfattede bonustilbuddet som et forsøg på at splitte de fem. Han satte sig i forbindelse med Allan Hoffmann for at høre om GASA havde et job til ham; han fik nærmest sikret sig et job, men havde ikke en egentlig aftale herom inden han sagde op. Han drøftede også muligheden for medejerskab med Allan, men det var ikke særlig konkret. Han drøftede ikke sin opsigelse med andre ansatte, men fortalte dem om den efter at den var afgivet. Han fortalte også om muligheden for medejerskab; han var ikke i tvivl om at det kunne blive til noget med medejerskab. Han fortalte Jørgen Jokumsen om sit møde med Lars Bay og gav udtryk for at han var rystet og ikke havde lyst til at fortsætte. Jørgen prøvede at berolige ham. 

Han fortsatte efter opsigelsen med at arbejde som sædvanligt. Der foregik ikke en overdragelse af hans arbejde til øvrige ansatte hos Bøg Madsen. Hvad han har foretaget sig arbejdsmæssigt, kan ses i Bøg Madsens system og er tilgængeligt for alle andre i firmaet. I sit arbejde anvender han sin almindelige viden som han har erhvervet sig gennem mange år i branchen. 

Han har ikke orienteret kunder om sin fratræden. Kort før sit ophør fik han en henvendelse fra en kunde der spurgte om han havde sagt op.
I Zenflora blev han sat til at betjene samme kunder som han tidligere havde haft i GASA og i Bøg Madsen. Han har i Zenflora ikke mærket seriøs konkurrence fra Bøg Madsens side. Han har haft en henvendelse fra en kunde vedrørende et sindsygt billigt tilbud fra Bøg Madsens side som kunden fandt helt useriøst. Han blev i 2007 medejer af Zenflora. 50% ejes af GASA og 50% af ham, Jørgen Jokumsen og Søren Ørndrup Andersen.

Thomas Wiese har forklaret at han har været sælger inden for området i 1314 år. Han laver i dag i Zenflora det samme som han lavede i Bøg Madsen. Han har deltaget i diskussionerne om ejerskab til et selskab under Bøg Madsen. Han var ikke sikker på at han ville gå ind og investere, men han ville under alle omstændigheder gerne være tættere på beslutningerne. Han sagde op efter samtale med Allan Hoffmann mellem jul og nytår, samme dags aften som Martin havde sagt op. Han sagde at der var uro i Bøg Madsen, og Hoffmann sagde
at de ville finde noget til ham. Han har nævnt for Jørgen Jokumsen at han ville sige op. Han var i Bøg Madsen totre uger efter opsigelsen, så blev han sendt hjem. Han var inden da blevet bedt om at ordne nogle notater og få nogle containere hjem fra England.

Søren Ørndrup Andersen har forklaret at han har beskæftiget sig med det engelske blomstermarked i 20 år. Han havde samme kunder hos Bøg Madsen som tidligere hos GASA og senere i Zenflora. Han kan tiltræde de tidligere forklaringer om salgsarbejdet. Han har på mange møder deltaget i diskussioner om medejerskab og har bl.a. på et senere tidspunkt i forløbet fået at vide at der ikke var økonomisk grundlag for et medejerskab, indtjeningen i afdelingen var for lille. Han sagde op da det kom frem at hans forudsætning for at være hos Bøg Madsen,
nemlig medejerskab til et selvstændigt selskab, ikke var til stede. I den sidste del af perioden inden opsigelsen var han i løbende forbindelse med Hoffmann der var positiv over for ansættelse af sagsøgte og også over for ideen om et selvstændigt selskab som han kunne blive medejer af. Sagsøgte førte selv samtalerne med Hoffmann; der var ingen kolleger indblandet. Han er ikke bekendt med om Torben Dixon eller andre har haft samtaler med Hoffmann. 

Indtil fratrædelsen sidst i januar betjente han kunder som sædvanligt. Han havde også oprydningsopgaver, herunder med containere, i et usædvanligt omfang; det var efter hans opfattelse mere afvikling end udvikling.

Torben Dixon har forklaret at han har været 18 år i branchen hos GASA, Bøg Madsen og Zenflora. Han kan bekræfte at måden de prissatte på i GASA, blev overført til Bøg Madsen. Han har deltaget i flere møder med Henning Rasmussen og Lars Bay om oprettelse af et selvstændigt selskab med medejerskab for ansatte; hovedårsagen til at han skiftede arbejde, var at medejerskabet ikke blev til noget. De blev holdt hen og fik bl.a. at vide der ikke var økonomi til det; Englandsforretningen var dårligt indtjenende. Efter opsigelserne i december 2005 var der en mærkelig stemning. Der skete ingen overlevering af de fratrædendes områder. Han havde møde med Henning Rasmussen midt i januar 2006. Nu kunne det godt lade sig gøre med et selvstændigt selskab og medejerskab, men der blev opstillet mange betingelser. Han sagde op på grund af uroen i selskabet, og fordi han havde mistet tilliden til ledelsen af Bøg Madsen. Inden opsigelsen havde han sidst i januar en samtale med Allan Hoffmann. På grundlag af denne samtale regnede han med at han kunne få et godt arbejde i GASA. Han gav Jørgen Jokumsen besked om at han havde sagt op. Han betjener ikke helt samme kunder i Zenflora som i Bøg Madsen.

Allan Hoffmann har forklaret at han nu er direktør i sit eget selskab, Blomstercentrum, som er startet i januar 2007. Indtil da var Blomstercentrum en afdeling af GASA. Vidnet blev i 2002 eller 2003 ansat i GASA som underdirektør. Han er bekendt med forliget mellem GASA og Bøg Madsen. Den kundeliste der er refereret til i forliget, var de kunder som de fem betjente hos GASA og er et resultat af en forhandling. Bøg Madsen ville have flere kunder på listen, GASA færre. GASA havde også efter forliget omsætning med kunderne på listen, men af
varierende omfang. Der kom flere udbydere til på det engelske marked, og så satte de penge til. Vidnet kender de fem sagsøgte, for det er en ret lille branche, og man mødes en gang imellem. Han kender ikke nogen af dem privat. Han fik gennem samtaler indtryk at det ikke gik alt for godt, og han gav udtryk for at GASA jo fortsat eksisterede og havde brug for gode sælgere. Han blev i december 2005 kontaktet af Martin Rasmussen der var træt af Bøg Madsen. Vidnet sagde at han var interesseret i at styrke GASA's Englandsforretning. Martin ville gerne have foden under eget bord. Vidnet sagde til Martin at han (Martin) skulle gøre noget ved det, og at der var mulighed for at Martin kunne få sine ønsker opfyldt.

Vidnet fik bestyrelsens opbakning til ideen om et selvstændigt selskab med mulighed for at ansatte kunne blive medejere, og han sagde til Martin på et tidspunkt tæt op under jul, at hvis Martin forlod Bøg Madsen, så ville vidnet arbejde for Martins ansættelse i GASA og muligheden for et medejerskab. 

I dagene mellem jul og nytår fik han en opringning fra Thomas Wiese der også var træt af Bøg Madsen. Vidnet sagde til Thomas at de kunne finde et job til ham i GASA. Det fik Thomas papir på. Samme dag eller dagen efter ringede Søren og spurgte om de havde plads til ham, og Søren fik samme besked som Thomas. På det tidspunkt havde vidnet ikke hørt fra Jørgen Jokumsen, men han hørte på et tidspunkt at denne ville undersøge om Bøg Madsen levede op til forventningerne om medejerskab. Under en samtale i januar 2005 sagde Jørgen at Bøg Madsen ikke gjorde noget ved det (medejerskabet), og at de (Jørgen og vidnet) skulle se at få lavet et rigtigt setup for England. Zenflora startede 1. februar 2006 og har bl.a. sendt breve til aktionærer og leverandører og kunder; kunderne var de engelske kunder som stod på GASA's kundelister. Der er tre danske selskaber der sælger til det engelske blomstermarked for potteplanter, og de beskæftiger i alt ca. 20 sælgere.

Brede Bjerke der i 2005/2006 var salgschef hos Bøg Madsen med ansvar for det europæiske marked, har forklaret at han i forbindelse med opsigelserne fik ansvaret for det engelske marked. Han nedsatte en projektgruppe bestående af seks personer foruden vidnet og fremlagde en handlingsplan. Deltagerne var erfarne folk, bortset fra én. Det var folk der gerne ville gøre en indsats, og de fik stillet en god bonus i udsigt. De passede fortsat deres hidtidige arbejde; det kunne lade sig gøre fordi januar og februar er en stille tid. Projektgruppens folk aflagde besøg hos prioriterede kunder, solgte meget pr. telefon og konkurrerede på pris. Prisen dækkede kun lige omkostningerne. Det kunne betale sig at gøre meget for at få genoprettet den engelske forretning, for transporten gik til England og derfra til Holland hvorfra man havde en god forretning med transporter til IKEA.

 

Bøg Madsen fik næsten ikke noget ud af anstrengelserne. De fik problemer med de udestående containere som kunderne ikke ville aflevere efter at samhandelen med Bøg Madsen var holdt op. To ordrer blev "annulleret" dvs. man hørte ikke noget fra kunden og kunne ikke komme i forbindelse med denne. 

Flemming Røigaard har forklaret at han i 2005/2006 var Bøg Madsens salgsleder for Tyskland, og han blev medlem af projektgruppen der skulle genoprette det engelske marked. Han har 20 års erfaringer med blomstersalg. Han brugte omkring 75% af sin tid på England, for det
var en stille tid i Tyskland. Han havde omfattende salgsaktiviteter i England med rejser til England og mange henvendelser til store kunder. Han besøgte således 78 kunder i London. Han fik én ordre, de andre var høfligt afvisende. Han kan bekræfte at de havde problemer med at få udestående containere hjem; de måtte afskrive en del containere. Der var en betydeligt modstand mod dem i markedet. Det forekom at en sælger som havde reserveret en leverance til dem, nægtede at opfylde. I april 2006 måtte de erkende at det ikke førte til noget.

Lars Hartmann, der i 17 år har været økonomidirektør hos Bøg Madsen, har bekræftet opgørelsen over den omsætning som de fem stod for i 2005. Der er ikke kapacitetsomkostninger for Englandsforretningen i erstatningsopgørelsen. Det skyldes at Englandsdelen ikke gav anledning til nye kapacitetsomkostninger da Bøg Madsen fik den i 2002. Han kan bekræfte erstatningsopgørelsen, dog skal den egentlig forhøjes med ½ mio. kr. på tilbageførte tab på debitorer. Der var et betydeligt tab på udestående containere, i alt 967.457 kr. Hver container står i 576 kr., og hver containerhylde i 71 kr. Han kan bekræfte at resultatet for Bøg Madsen A/S for 2005 viser et resultat før finansiering på 696 tkr., hvilket vil sige at andre afdelinger end Englandsafdelingen må have haft underskud.

Vidnet er bekendt med planer om at tilbyde de fem ansatte medejerskab. Han deltog i to møder herom, et i december 2005 og et den 9. januar 2006. På det første møde tilbød Bøg Madsen en bonusordning, men det var de ansatte ikke interesserede i. På det næste møde foreslog Bøg Madsen at man oprettede et aktieselskab med en kapital på 4 mio. kr., hvoraf de fem kunne tegne sig for 1 mio. kr. i alt. Selskabet skulle have passiver på ca. 30 mio. kr. som skulle belastes de ansatte forholdsmæssigt.

 

Der er ikke samarbejde af betydning mellem Bøg Madsen og Boeflora. 

Hilmar Boeskov har forklaret at han er administrerende direktør for Boeflora som han startede for 10 år siden. En betydelig del af Boefloras forretning er på Frankrig og England. Boeflora bor til leje hos Bøg Madsen der ejer 33 % af Boeflora, men der er derudover ikke samarbejde
mellem selskaberne. Da de fem kom ind på markedet gennem GASA (Zenflora), kom der et prispres på markedet med urealistisk lave priser. Hen på foråret måtte Bøg Madsen give op på Englandsmarkedet. Boeflora overtog resterne, men der var så at sige intet at overtage. Der
var nogle debitorer som viste sig at være dårlige betalere, og enkelte kunder som Boeflora bearbejdede, men uden større resultater.

Argumenter
Bøg Madsen
Markedet for salg af blomster, potteplanter m.v. til grossister i England er ikke som hævdet let tilgængeligt. Forbindelsen til engelske kunder beror på personlige kontakter mellem sælgeren og kunden, og sælgernes markedskendskab og kundekontakter var derfor det vigtigste aktiv Bøg Madsen sammen med Bøg Madsens prisoplysninger m.v. Zenflora og de fem ansatte har påført Bøg Madsen illoyal konkurrence, idet de fem ansatte bevidst har taget alle de kunder med som Bøg Madsen betjente. Den skadelige konkurrence havde ikke været muligt for Zenflora uden omfattende bistand fra de fem ansatte og Annette Olsen fra Bøg Madsens Englandsafdeling.

De fem ansatte og Anette Olsen udgjorde hele Englandsafdelingen hos Bøg Madsen. Alle havde stor erfaring og indsigt i handel med de pågældende kunder der alle havde de fem ansatte kontaktpersoner. De fem ansatte bearbejdede under deres ansættelse i Zenflora de samme kunder som de havde betjent mens de var ansat hos Bøg Madsen, og de må også have udnyttet kendskab til priser, rabatter m.v. hos Bøg Madsen. Bøg Madsens salgsafdeling og kundekreds i England udgør retsbeskyttede aktiver, der er væsentlige for Bøg Madsens aktivitet på det engelske marked, jfr. markedsføringslovens § 1, og alle de sagsøgte har handlet uretmæssigt og i strid med markedsføringslovens § 10, stk.
4, jfr. stk. 2 (nu markedsføringslovens § 19, stk. 4, jf. stk. 2), og § 1.

 

De er derfor erstatningsansvarlige efter markedsføringsloven og dansk rets almindelige erstatningsregler og skal derfor betale en erstatning der skal opgøres som Bøg Madsen har gjort det. 

Zenflora
Bøg Madsens salgsafdeling og kundekreds i Storbritannien udgør ikke en retsbeskyttet aktivitet, allerede fordi kunderne for 85% edkommende er erhvervet ved en aktivitet fra Bøg Madsens side i 2002 der som udgangspunkt var retsstridig og som blev gjort lovlig ved et forlig der gav såvel Bøg Madsen som GASA (Zenflora) ret til at betjene disse kunder.

Zenflora har ikke selv eller i forening med de fem taget Bøg Madsens kunder med over til Zenflora. Bøg Madsen har ikke ved de fremlagte dokumentoplysninger eller gennem de afgivne forklaringer godtgjort at Zenflora har anvendt fortrolige oplysninger tilhørende Bøg Madsen, krænket forretningshemmeligheder tilhørende Bøg Madsen, eller i øvrigt handlet retsstridigt eller illoyalt. Bøg Madsen har ikke dokumenteret et tab; Bøg Madsens tabsopgørelse er uegnet til at danne grundlag for det indtalte krav som blot er en sammentælling af bidrag fra forretningsenheden for 2004 og 2005 uden hensyn til fx kapacitetsomkostninger. Det påståede bidrag fra den engelske forretningsenhed oversteg i 2005 det samlede resultat for Bøg Madsen hvilket er i strid med de oplysninger som de fem ansatte gennem årene fik fra
Bøg Madsen om det mindre tilfredsstillende resultat af Englandsforretningen som bl.a. var til hinder for det lovede tilbud om medejerskab. Endelig gøres gældende at Bøg Madsen ved at opgive forretningen efter et halvhjertet forsøg gennem et par måneder på at fastholde
forretningen har undladt at begrænse sit tab.

De fem ansatte
Bøg Madsen har bevisbyrden for at de fem ansatte har misbrugt fortrolige oplysninger, og det bevis er ikke ført. Bøg Madsen har end ikke været i stand til at definere en for sagen relevant art af oplysninger der kan betegnes som fortrolige oplysninger i henhold til markedsføringsloven, og som kan hævdes at være misbrugt af de sagsøgte. Såvel Bøg Madsen som Zenflora er almindelige andelsvirksomheder, og begge handelsvirksomheder har igennem en årrække (Zenflora igennem GASAGroup) handlet med blomster, herunder
på det engelske marked og i mange tilfælde med de samme kunder. Der henvises til oplysningerne ovenfor der viser at 85% af omsætningen hos Bøg Madsen i 2005 faldt på kunder som i henhold til forliget også var GASA's kunder. Herudover har Bøg Madsen betjent en række andre kunder som ligeledes er fælleskunder. I alt står kunder der er fælles for Bøg Madsen og GASA, for 95,5 % af Bøg Madsens omsætning i 2005. 

De fem ansatte foretog ikke samordnet eller kollektiv opsigelse. Det skete som forklaret efterhånden som det blev klart at Bøg Madsen ikke ville eller kunne levere hvad der var stillet i udsigt ­ medejerskab ­ og i overensstemmelse med den enkelte ansattes beslutningsproces. De fem ansatte, der ikke var omfattet af konkurrenceklausuler, benytter sig og har hele tiden under deres ansættelse i Zenflora benyttet sig af deres almindelige faglige indsigt i og kendskab til markedet, suppleret med oplysninger der har været offentligt tilgængelige for enhver og har således ikke foretaget handlinger der er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 (nu markedsføringslovens § 19). Der er således ikke tale om at Zenflora i kraft af ansættelsen af de fem har fået tilført nye kunder af betydning. Markedet for salg af planter og blomster til grossister i England er åbent; kunder kan findes gennem Yellow Pages (www.yellow.com). Hertil kommer at GASA (Zenflora) i en lang årrække har betjent det engelske grossistmarked med planter og blomster og dermed i koncernen har oparbejdet en stor viden og erfaring om markedet. Bøg Madsens tabsopgørelse er som anført af Zenflora uegnet til at danne grundlag for det indtalte krav.

Rettens begrundelse og resultat
De ansatte, der ikke var bundet af konkurrenceklausuler, sagde op i overensstemmelse med funktionærlovens bestemmelser og søgte ansættelse i et datterselskab i GASAkoncernen, Zenflora, hvis forretningsgrundlag blev ændret til at omfatte de aktiviteter som de ansatte
havde beskæftiget sig med under deres ansættelse i Bøg Madsen, nemlig salg af blomster til det engelske marked. Der er efter de ansattes og Allan Hoffmanns forklaringer ikke grundlag for at fastslå at de sagde op efter fælles aftale, og der foreligger ikke særlige omstændigheder, såsom anvendelse af forretningshemmeligheder eller særlig know how eller specialviden om kundeforhold tilhørende Bøg Madsen, der kan føre til at det må antages at de ansattes opsigelse og ansættelse i den konkurrerende virksomhed var uretmæssig. Der foreligger heller ikke forhold fra GASA's eller Zenfloras side der kan føre til at sidstnævnte selskab har pådraget sig erstatningsansvar for de ansattes opsigelse og
Zenfloras ansættelse af dem.

De sagsøgte skal derfor frifindes.

Thi kendes for ret: 


De sagsøgte Zenflora A/S, Thomas Wiese, Torben Dixon, Jørgen Jokumsen, Martin Rasmussen og Søren Ørndrup Andersen frifindes for de af Bøg Madsen A/S nedlagte påstande.

Inden 14 dage skal Bøg Madsen A/S i sagsomkostninger betale 250.000 kr. til Zenflora A/S og 25.000 kr. med tillæg af moms til hver af de sagsøgte Thomas Wiese, Torben Dixon, Jørgen Jokumsen, Martin Rasmussen og Søren Ørndrup Andersen.
Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.


Lisbeth Friis
Jens Feilberg
Hans Jørgen Nielsen(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»