Jakob -Banner 3

Ansættelse af litauisk statsborger bedømt efter dansk ret

Resumé

Ansættelse af litauisk statsborger ved Lithuanian Airlines´kontor i København bedømt efter dansk ret. Ophævelse pga. manglende betaling af løn var berettiget. Arbejdsgivers tidligere tilkendegivelser om ændringer i arbejdsforholdet mv. kunne ikke sidestilles med opsigelse

Dom i sagerne S 1608 og S 7/08 

N&K Spedition A/S
(Advokat Jesper Windahl)
mod
Scandlines A/S
(Advokat Jørgen Rasch)

og

S 7/08
Itella Logistics A/S
(Advokat Jesper Windahl)
mod
Scandlines A/S
(Advokat Jørgen Rasch)

 

Indledning og påstande 

Dommen behandler spørgsmål om transportørens ansvar for gods i lossehavnen, jf. sølovens § 274, stk. 1, og om bevis for tilstanden af gods der overgives til søbefordring.

Parterne er Itella Logistics A/S og Scandlines A/S (sag S 1608) og N&K Spedition A/S og
Scandlines A/S (sag S 708), herefter Itella, Scandlines, og N&K.

I sagen S 1608 har Itella nedlagt påstand om at Scandlines til Itella skal betale 4.509,38
med procesrente fra den 21. september 2007.

Scandlines har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

I sagen S 708 har N&K nedlagt påstand om at Scandlines til N&K skal betale 27.532,12 DKK
med procesrente fra den 16. november 2007.

Scandlines har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagerne er behandlet i forbindelse med hinanden.

Der er ikke tvist om opgørelsen af de krævede beløb eller om rentedatoerne.

Sagsfremstillinger
S 1608, Itellasagen
Parterne indgik den 18. januar 2006 fragtaftale for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31.
december 2008. I kontraktens standardbestemmelser hedder det bl.a. at North Sea Standard
Conditions of Carriage, herefter NSSCC, var gældende for befordringen. I aftalen var oplyst
antal overfarter med Itella det foregående år bl.a. på ruten ÅrhusAabenraaKlaipeda, som er
den rute der har betydning i den foreliggende sag.
I Scandlines transportbestemmelser som bl.a. findes på Scandlines hjemmeside, er
ligeledes henvist til NSSCC såvel i indledningen som i afsnittet om transportskader.

Bestemmelser i NSSCC der muligvis har betydning for sagen:


3


8. Delivery
If the Merchant does not take delivery of the Goods within a reasonable time after the Carrier
calls upon him or his agent so to do, and in any event within two months of discharge, the
Carrier shall be at liberty to store the Goods on behalf of the Merchant at the Merchants risk
and expense subject ... Such storage shall constitute delivery for the purposes of section III of
these standard Conditions.
...
III CARRIERS LIABILITY
10 Basic Liability
1.
The Carrier shall be liable for loss of or damage to the Goods occurring between the
time of the hook on and the time of hook off.
2.
The Carrier shall, however, be relieved of liability for any loss or damage if such loss or
damage arose or resulted from:
...
i. Any cause or event which the Carrier could not avoid and the consequence whereof he could
not prevent by the exercise of reasonable diligence.
...
IV DESCRIPTION OF GOODS
15. Carriers Responsibility
The Document evidencing the Contract of Carriage shall be prima facie evidence of the receipt
by the Carrier of the Goods as therein described in respect of the particulars which the Carrier
had reasonable means of checking.
..."

Af Scandlines transportbestemmelser fremgår af pkt. 10:

Skader på ... skal umiddelbart anmeldes til færgens officer inden færgen forlades. ... Scandlines ansvar og
erstatningspligt for en skade fastlægges ud fra bestemmelserne i den danske Sølov samt efter de til enhver
tid gældende transportbestemmelser og bestemmelserne i North Sea Standard Conditions of Carriage ...
Scandlines fralægger sig ethvert ansvar for skade og tab som opstår inden ombordkørsel eller efter
ilandkørsel samt under et køretøjs ophold i en færgehavn.


4

Transporten
Scandlines transporterede den 7.9. december 2006 et parti træpiller fra Klaipeda, Litauen, til
Aabenraa. Lasten skulle til Hårby på Fyn. Værdien var som beløbet angivet i sagsøgerens
påstand. For transporten var udstedt et CMRfragtbrev hvoraf fremgår at afsenderen var IAB
Graanul Invest i Alytus, Litauen. Modtager var TBJ/SAB A.m.b.a., Snave, Hårby.
Transporten vedrørte 24.375 kg træpiller lastet på traileren LS 5770. Der foreligger en
interchange rapport udfærdiget på Scandlines standardblanket. Den er dateret den 5.
december 2006 og angiver at traileren er "LOADED", at den skal fra Klaipeda, og at den er
snavset.
Af et Cargomanifest vedrørende sejlads den 7. december 2006 fra Klaipeda til
Aabenraa fremgår at der ud over traileren LS 5770 med angivet aflaster Combifragt var en
række trailere med samme aflaster. Af mail af mandag den 11. december 2006 kl. 12.04 fra
Jens Christian Hald, Combiship, til Peter Nielsen, Scandlines, fremgår at LS 5770 kom ind om
lørdagen til Aabenraa, og at Combifragts chauffør havde været nede for at hente traileren og
opdaget at den var tom. Om en anden trailer oplystes at den var fundet med åbne bagdøre
og to kartoner til en modtager i Silkeborg.
Området hvorpå traileren var henstillet, var et indhegnet område på Aabenraa Havn
lige ved siden af det sted hvor Scandlines færge anløber. Trailerne trækkes fra borde af
køretøjer der disponeres af Scandlines, og køres, efter at de er kommet i land, ind på området
gennem en port i den østlige side af området. Der er endvidere adgang til området gennem
en vestlig port. Begge porte er aflåsede, men kan åbnes ved hjælp af en firecifret kode som
Scandlines giver til de vognmænd mfl. der skal hente trailere. Området er ikke fast bevogtet,
men tilses af en vagtpatrulje. Der er forevist kort over området og fotografier af hegn og
porte.

S 708, N&Ksagen
Aftalegrundlaget for denne transport er det samme som i sagen S 1608. Fragtaftalen med
henvisninger til NSSCC er indgået den 19. december 2005 for perioden 1. januar 2006 til 31.
december 2006. Transporterne som sagen vedrører, er udført i henhold til CMRfragtbreve af
20. juli 2006 og 8. februar 2007.
Den første transport vedrørte i henhold til CMRfragtbrev dateret 20. juli 2006 ca. 21
tons frozen pork shoulder boneless som skulle fra Borgstedt, angivelig i Danmark. I


5

fragtbrevet henvises til veterinærcertifikater med nærmere angivne datoer. Godset blev
læsset i Padborg den 20. juli 2006 på trailer nr. LZ 6714. I henhold til N&Ks Trailer
tjekrapport af 21. juli 2006 udstedt i Abenrade var traileren forsynet med en plombe. I
rubrikken Bemærkninger er anført 26498 angebr eller (mindre sandsynligt) 26498 angebn.
Af Scandlines interchange report vedrørende samme trailer fremgår intet om plombering.
Af N&Ks reklamation til Scandlines fremgår:

D. 20/072006 læsser vi et læs i Borgstedt (DE), den bliver her lukket med veterinærplombe.
Traileren ankommer samme dag til Scandlines Terminalen i Aabenraa.
Fredag d. 21/072006 har vi BCT ude for at foretage trailertjek, hvorpå der ikke bliver noteret
nogen mangler af plomber. Samtidig sætter de en AA Kontrolplombe 26498 på traileren.
Ca. Den 22/072006 ankommer Traileren til Klaipeda hvor Scandlines intet har noteret om
hverken kontrolplombe eller veterinærplombe, hverken i Aabenraa eller Klaipeda, er ve
terinærplomben blevet skåret over.

Omkostningerne som følge af manglende plomber er opgjort til 10.632,12 DKK.

Den anden transport vedrørte godt 21 tons frosset svinefedt der skulle fra Hobro til
Moskva. For transporten var udstedt CMRfragtbrev af 8. februar 2007 med henvisning til
veterinær tilladelse til udførsel. Ifølge fragtbrevet blev traileren lastet den samme dag på
trailer nr. LD 5571. N&K udfærdigede en Trailer tjekrapport dateret den 9. februar 2007 i
Århus. Efter rapporten var traileren forsynet med plombe. Af Scandlines Interchange Report
vedrørende traileren fremgår at den var forsynet med toldplombe (nr. 94536).Traileren
ankom til Scandlines' terminal i Klaipeda den 11. februar 2007.
Af mail af 15. februar 2007 fra N&K til Scandlines fremgår:

Torsdag 08/02/07 læsser vi et læs frosset kød i Hobro. Traileren bliver her lukket med
veterinærplombe. Traileren ankommer herefter til Transocean til Århus.
Fredag den 09/02/07 har vi Lars Sørensen ude for at foretage et trailertjek af trailer LD
5571, og på denne rapport er der noteret at der er plombe på traileren.
Søndag den 11/02/07 ankommer traileren til Klaipeda og på rapporten fra Scandlines som
LAVES PÅ færgen, er der noteret at plomben var på. Da vi så kommer for at hente traileren
mangler plomben. Dette vil vi gerne efterfølgende have noteret i rapporten fra Scandlines, men
dette nægtes os.


6

Da vi får ekstra omkostninger i form af ekstra trailerdøgn, ekstra færgeomkostninger, nye
vet. Certifikater, ekstra omkostninger til vognmand etc., holder N&K hermed Scandlines
ansvarlig, da dette er sket i Scandlines varetægt.
..."

Der er fremlagt manifest vedrørende rejsen hvoraf bl.a. ses at N&K havde i alt fem trailere
med på turen til Klaipeda med afgang den 9. februar 2007.
Tabet er opgjort til 16.900 DKK.

Forklaringer
Jens Christian Hald, Itella, har forklaret at han fra januar 2009 har været afdelingsleder for
Vesteuropa og Baltikum med ansvar for bl.a. trafikken til og fra Rusland. Indtil da var han
ansvarlig for Ruslandstrafikken. Itella har ikke egne vogne i den trafik vidnet er ansvarlig
for.
Pladsen i Aabenraa hvor trailerne til og fra Klaipeda henstår inden lastning og efter
losning, er indhegnet, og der er adgang ad to porte. Man får adgang med en firecifret kode
som Scandlines skifter en gang om måneden. Koderne gives til de selskaber der benytter
pladsen, og selskaberne giver koden videre til deres chauffører. Der er adgang til pladsen
døgnet rundt. Pladsen er ikke bemandet, men tilses efter hvad han har fået at vide, af en
vagtpatrulje.
Der ankom skib fra Klaipeda til Aabenraa hver tirsdag og lørdag.
Han er ikke nærmere bekendt med Scandlines plads i Klaipeda; han har set den
udefra. Pladsen er bevogtet, og man får adgang til den ved at aflevere fragtbrev til vagten
ved indgangen. Indgangen er bemandet døgnet rundt. Interchangen foretages ved vagten
eller senere på pladsen. Scandlines fartøj der besejler ruten ÅrhusAabenraaKlaipeda, kan
medtage 12 chauffører. Speditøren (eller aflasteren) oplyser ved bookingen om traileren er
lastet, med hvilken vægt og hvilken type gods.
Interchangen som foreligger i sagen vedrørende traileren LS 5770, blev lavet i
samarbejde med repræsentanten for Scandlines og udleveret ved indgangen til pladsen i
Klaipeda. Interchangen er bevis for at der er sket overlevering til Scandlines. Et af
eksemplarerne af interchangen, vist nok side 4 af formularsættet, bliver sendt til Itella med
almindelig post. Lasten er ikke angivet på interchangen, men fremgår af fragtbrevet. CMR


7

fragtbrevet er kontraheret med Combifragts repræsentant i Klaipeda som har kontraheret
med en fragtmand i Letland.
Scandlines tjekker traileren for skader i forbindelse med ombordkørsel.
Traileren ankom til Aabenraa om morgenen lørdag den 9. december 2006. Itella var
adviseret om ankomsten, og traileren skulle afhentes mandag den 11. december 2006 om
morgenen.
Da chaufføren kom til Aabenraa, ringede han og sagde at traileren var tom. Vidnet
meddelte dette til Scandlines på mail kl. 12.04. Han havde inden mailen telefonisk meddelt
tyveriet til Henrik i Scandlines. Han må have fået beskeden om tyveriet fra chaufføren kort
inden mailen blev sendt. Tyveriet blev også anmeldt til politiet. Politiet ønskede ikke at se på
den tømte trailer. Traileren blev formentlig kørt fra pladsen en times tid senere.
Der forekom ofte mankoer på pladsen i Aabenraa og ligeledes skader på trailere. Der
var en serie tekstiltyverier fra trailere på pladsen i tiden efter det tyveri som sagen drejer sig
om. Ruten fra og til Aabenraa er nu nedlagt; i stedet sejles der til Fredericia, og dér er der
ingen problemer med tyverier i større omfang.
Han gik ud fra at Scandlines havde ansvaret for hvad der skete på pladsen i Aabenraa.
Han blev opmærksom på at der kunne være et problem med hensyn til varetægtsforholdets
tidsmæssige udstrækning, i forbindelse med at NSSCC blev påberåbt i sagen.

Peter Nielsen, Scandlines, har forklaret at han i 2006 var rutechef på ÅrhusAabenraaKlai
peda. Der var plads til 108 trailere på skibet som sejlede på ruten; der var plads til at
medtage 12 chauffører. Vidnet har redegjort for de fremlagte billeder af hegn og porte ved
pladsen ved roroterminalen i Aabenraa og har forklaret i overensstemmelsen med Jens Chr.
Hald om adgangsmulighederne ved hjælp af en kode. Koden skiftedes en gang om måneden
på Scandlines anmodning, og Scandlines gav kunderne besked om ændringen. Der var nok
en 4050 faste kunder, som hver havde et antal chauffører der kendte koden. Trailerne kom
fysisk i land via rampen på Sønderkajen i havnen og blev så kørt direkte ind på pladsen ad
den østlige port som er lige ved siden af rampen. De ankommende trailere placeredes
primært på den vestlige del af pladsen. Det var kun Scandlines der benyttede pladsen som
ejes af Aabenraa Havn. Scandlines betalte ikke havnen for at benytte pladsen. Losning og
lastning af skibene blev varetaget af et stevedoreselskab som var hyret af Scandlines. Vidnet
kan bekræfte at der har været en del tyverier af tekstiler fra trailere på området i Aabenraa.


8

Scandlines giver bookingadvis til dem der har trailere ombord på skibet og giver også
i påkommende tilfælde besked om forsinkelser.
Vidnet har ved hjælp af et kort redegjort for forholdene på terminalen i Klaipeda som
fortrinsvis benyttes af Scandlines. Det er et sikkert område med døgnkontrol ved gaten.
Placeringen af trailere inden for området bestemmes af den stedlige stevedore som
Scandlines har antaget. Der er ind og udkørsel ad separate porte.
Det er normalt at kunden sætter traileren der skal befordres med skib, kort inden
afgang, men der kan også gå indtil flere døgn. Scandlines interchange udfyldes inden
traileren lastes på skibet, normalt et par timer inden afgang. Kunden er ikke til stede ved
udfyldningen af interchangen. Interchangen er et formularsæt bestående af 6 dele. Side 1 er
til den afleverende chauffør, side 2 er til stevedoren af lastehavnen, resten gives til skibet der
selv beholder side 3 og sender eller giver side 4 til stevedoren i lossehavnen og side 6 til
chaufføren der modtager traileren i lossehavnen. Side 5 gives til stevedoren i lastehavnen.
Det er kun forekommet ganske få gange at en interchange er blevet væk hos Scandlines.
Der er meget sjældent at der udstedes konnossement.

Særligt om Itellasagen: Manifestet er udfyldt af stevedoren i Klaipeda og afleveret til
Scandlines. Der foretages ikke vejning af traileren i lastehavnen Lastens vægt fremgår af
bookingnoten eller af CMRfragtbrevet.
På interchangen fra Klaipeda er angivet noget med at traileren var dirty, så den må
have været meget snavset. Interchangen er underskrevet af den afleverende chauffør og af
stevedoren i Klaipeda.
Efter at have modtaget reklamationen pr. mail ringede han til Jens Chr. Hald og fik af
denne at vide at traileren ikke længere var på pladsen i Aabenraa. Han har været i
forbindelse med havnen og med vagtselskabet og fået at vide at ingen af dem havde
bemærket noget usædvanligt den pågældende weekend.

Særligt om N&Ksagen: Scandlines har ikke set den af N&K udfærdigede interchange; det
gør man normalt ikke. Scandlines har udfyldt deres interchange på egen formular.
Scandlines tjekker kun plomber hvis der er en skriftlig aftale om dette med kunden.
Scandlines har kun en aftale med én kunde om at Scandlines skal foretage kontrol af
plomber, og denne kunde er ikke N&K. Han ved ikke hvem der på interchangen vedrørende


9

LD 5571 kan have skrevet tallet 94536 i rubrikken til angivelse af toldplombe, og kan heller
ikke sige på hvilket tidspunkt det er sket. På manifestet hvorpå denne trailer er anført, står
der intet om tjek af plombe. Det ville have stået i rubrikken med Remarks hvis Scandlines
skulle tjekke. I rubrikken for denne trailer er anført at temperaturen skal holdes på minus 20°
C. Endvidere er der for hver trailer et sekscifret nummer; det er Scandlines kon
teringsnummer. Scandlines interchange i lastehavnen udfyldes af Scandlines stevedore eller
agent; den afleverende chauffør deltager ikke i udfyldningen.
Der er som det ses, ikke tilsvarende angivelse af toldplombenummer på interchangen
vedrørende LZ 6714.

Argumenter
Itella over for Scandlines
Det må anses som givet at lasten med træpiller blev leveret til Scandlines; det fremgår af in
terchangen udstedt af Scandlines eller af nogen som Scandlines svarer for. Det må også have
været mærkbart ved ombordtrækningen om traileren var tom eller lastet. Der er ikke udstedt
konnossement for transporten; interchangen må træde i stedet for konnossement, og det
gøres gældende at princippet i sølovens § 298, som er ufravigelig, om transportørens
undersøgelsespligt skal anvendes i det foreliggende tilfælde.
Bestemmelsen i NSSCC pkt. 15 fører til samme resultat. Interchangen dokumenterer
transportaftalen og er bevis for at transportøren har modtaget godset således som det er
beskrevet, indtil andet bevises, alt for så vidt som det drejer sig om angivelser som trans
portøren havde rimelige muligheder for at tjekke.
Det må herefter lægges til grund at traileren med træpiller ankom til Aabenraa lørdag
den 9. december 2006 hvor den blev henstillet på Scandlines plads. Traileren var fortsat i
Scandlines varetægt mens den stod på pladsen som var et lukket område der blev tilset af
vagtselskab. Varetægtsforholdet består indtil traileren afhentes af kunden.
Bestemmelsen i NSSCC pkt. om hook on hook off skal tilsidesættes for så vidt som
den strider mod den præceptive regel i sølovens § 274, herunder bestemmelserne i § 274, stk.
3, nr. 1 og nr. 2. Nr. 1 må forstås således at varetægtsforholdet ophører ved den faktiske
afhentning af godset. Efter nr. 2 ophører varetægtsforholdet i tilfælde at modtageren ikke
modtager godset når det er lagt op i overensstemmelse med aftalen eller gældende lov eller
praksis i lossehavnen. Godset er ikke lagt op, for det forudsætter en underretning til


10

modtageren, jf. herved sølovens § 262, stk. 3. Der foreligger ikke aftale om oplægning. Der er
en praksis i lossehavnen om at hensætte godset på den lukkede plads, men deraf følger ikke
at godset ved denne hensættelse bliver oplagt i den betydning dette ord har i sølovens § 274,
stk. 3, nr. 2.
Scandlines transportbestemmelser, herunder pkt. 10, og NSSCC skal tilsidesættes hvis
de anses for vedtaget, for bestemmelserne indebærer reelt en tilbagevenden til tackle to
tackleprincippet som afskaffedes ved indførelsen af sølovens § 274. I pkt. 10 i Scandlines
transportbestemmelser henvises til gældende sølovs bestemmelser om ansvar og er
statningspligt; bestemmelsen i § 274 er således aftalt som en del af Scandlines bestemmelser
­ så de gælder også i kraft heraf, uanset bestemmelsernes præceptivitet.
Det er heller ikke overgået til en andens varetægt, jf. sølovens § 274, stk. 3, nr. 3.
Sagsøgerens standpunkt er i overensstemmelse med Sø og Handelsrettens tilkendegivelse i
sagen S 603.

N&K over for Scandlines
Det må antages at trailerne ved overlevering til Scandlines var plomberede. Alle
holdepunkter i sagen peger i den retning og ingen i modsat retning. Der henvises til N&Ks
interchangerapporter vedrørende trailerne LZ 6714 og LD 5571 samt Scandlines
interchangerapport vedrørende LD 5571 som fremkom kort før hovedforhandlingen efter at
være meldt bortkommet, jf. Scandlines duplik. Scandlines interchangerapport vedrørende
trailer LZ 6714 er ikke afgørende bevis for at plomben manglede. Det er usandsynligt at en
professionel transportør af levnedsmidler vil eksportere gods uden at det er forsynet med en
veterinær plombe, for gods der ikke er plomberet, vil blive standset ved grænsen.
Tabet er en påregnelig følge af de manglende plomberinger som blev konstateret ved
ankomsten til Klaipeda, og denne konstatering er sket i forbindelse med overleveringen til
de afhentende chauffører, dvs. mens godset endnu var i Scandlines varetægt.

Scandlines
Itella har bevisbyrden for tidspunktet for skadens indtræden. Itella har ikke ført bevis for at
traileren var læsset som angivet da den blev afleveret til Scandlines i Klaipeda. Det er helt
usandsynligt at traileren er blevet tømt under overfarten. Bortkomsten af godset kan være


11

sket på ethvert tidspunkt fra udstedelsen af CMRfragtbrevet den 4. december 2006 indtil
den 11. december 2006 ved middagstid, bortset fra under overfarten.
Hvis traileren overhovedet har været læsset ved ankomsten til Klaipeda, må den være
blevet tømt, mens den stod i Aabenraa eller under en uvedkommendes bortkørsel af
traileren i løbet af weekenden eller efter afhentningen om mandagen den 11. december 2006.
Itella har ikke reklameret som selskabet burde, jf. herved pkt. 10 i Scandlines
bestemmelser. På det tidspunkt reklamationen skete, havde traileren forladt Aabenraa og var
dermed utvivlsomt uden for Scandlines varetægt.
Det gøres imidlertid også gældende at traileren udgik af Scandlines varetægt i
forbindelse med ilandkørslen og hensættelsen på den lukkede plads i Aabenraa. Det var i
overensstemmelse med parternes aftale, fælles forståelse og faste praksis at der skete
hensættelse på pladsen. Hensættelsen var i overensstemmelse med Itellas interesser; Itella
kunne i kraft af ordningen hente traileren når det passede selskabet. Alternativet ville have
været at Scandlines fysisk skulle aflevere traileren til modtageren tidligt lørdag med deraf
følgende ekstraomkostninger for Itella. Hensættelsen var ikke i Scandlines interesse.
Hensættelsen på den lukkede plads var en service fra Scandlines side som ikke bør have
betydning for udstrækningen af varetægtsperioden efter sølovens § 274.
Itellas standpunkt indebærer det uholdbare synspunkt at Itella kunne have ladet
traileren stå på Scandlines risiko for længere, ubestemt tid. Det har parterne i hvert fald ikke
aftalt, og Scandlines ville aldrig indgå på at påtage sig en sådan risiko der kunne få
omfattende konsekvenser.
Parternes aftale eller fælles forståelse som skyldes de særlige forhold i forbindelse med
ekspedition af løstrailere, må fornuftigvis gå ud på at trailere henstilles på den lukkede plads
i Aabenraa på modtagerens risiko, dvs. at Scandlines ikke har godset i sin varetægt efter
frakoblingen på pladsen, jf. sølovens § 274, stk. 3, nr. 1, idet godset må anses for udleveret
ved at det stilles til disposition for modtageren, eller nr. 2., idet godset må anses for oplagt i
overensstemmelse med fragtaftalen og praksis i lossehavnen.
Til støtte for sagsøgtes standpunkt henvises til U 2008.2256 SH.

N&K gav ikke besked om at trailerne var plomberede, og at Scandlines skulle tjekke
plomberne. Scandlines tjekker gerne plomber, men kun efter aftale.


12

N&K har ikke godtgjort at trailerne var plomberede ved afleveringen til Scandlines.
For trailer LZ 6714 foreligger fra Scandlines side en interchangerapport uden angivelse af
plombering. Interchangerapporten vedrørende LD 5571 angiver plombering, men det er
usikkert hvornår og af hvem påtegningen er foretaget.
N&Ks egne interchangerapporter er ikke tilstrækkeligt bevis for at plomberingen
fandtes ved overleveringen af trailerne til Scandlines.

Rettens begrundelse og resultat
Det gælder for begge sager at parternes, navnlig Scandlines, aftaler eller bestemmelser
vedrørende modtagelse og aflevering af trailere og kontrol med disses tilstand må betegnes
som temmelig ufuldkomne. Aftalegrundlaget kan bedst udledes af den måde hvorpå
parterne praktiserede deres samarbejde.
Bestemmelsen i NSSCC pkt. 10 om hook on, hook off kan ikke finde anvendelse for så
vidt som den ikke er i overensstemmelse med den præceptive bestemmelse i sølovens § 274.
NSSCC pkt. 8 om delivery kommer ikke i betragtning; denne bestemmelse vedrører
forsinkelse med afhentning fra aflasterens side, og det er ikke tilfældet i nogen af sagerne.
I ingen af sagerne forlangte aflasteren udstedt ombordkonnossement, jf. sølovens § 294.
Bestemmelserne om konnossement kan derfor ikke uden videre finde anvendelse, herunder
heller ikke bestemmelsen i sølovens § 298 om transportørens undersøgelsespligt, men det må
følge af NSSCC pkt.15, af almindelige transportretlige principper og almindelige
obligationsretlige principper om rimelig hensyntagen til medkontrahenten at transportøren
skal reagere hvis en angivelse vedrørende en last øjensynlig ikke er rigtig.

Itellasagen, S 1608
Det må anses for overvejende sandsynligt at traileren ved ankomsten til Scandlines plads i
Klaipeda og ved ombordkørslen var læsset med træpiller, og at den fortsat var læsset ved
ilandkørslen i Aabenraa. Det kan ikke med nogen sikkerhed fastslås på hvilket tidspunkt fra
ilandkørslen lørdag morgen den 9. december 2006 til mandag formiddag den 11. december
2006 trailerens indhold blev fjernet.
Traileren blev efter ankomsten til Aabenraa henstillet på den plads som Scandlines
havde fået stillet til disposition af Aabenraa havn. Henstillingen på denne plads var i Itellas
interesse, idet selskabet så kunne afhente traileren på det tidspunkt der var mest økonomisk.


13

Der foreligger ikke tilkendegivelser fra Scandlines side hvorefter Scandlines ved at stille
pladsen til rådighed påtog sig en fortsat opbevaringsforpligtelse eller påtog sig risikoen for
trailere henstillet på pladsen. Det tiltrædes herefter og i øvrigt af de af Scandlines anførte
grunde at henstillingen af traileren i overensstemmelse med parternes praksis skal sidestilles
med at traileren udgår af Scandlines varetægt.
Det tages herved i betragtning at sølovens § 274 og Hamburgreglernes artikel 4 ikke
kan antages udtømmende at angive på hvilke måder gods kan udgå af transportørens vare
tægt. Selv om bestemmelserne i § 274, stk. 2 og 3, som det fremgår af sølovsudvalgets
betænkning mr. 1215/1990 om befordring af gods, side 64, tilsigtede så vidt muligt at undgå
grænseproblemer, er enhver tvivl ikke udelukket, og spørgsmålet om varetægtsperiodens
udstrækning må i disse tilfælde bero på parternes aftale og fælles forståelse som fremgår af
deres praksis.
Scandlines skal derfor frifindes, og Itella pålægges at betale sagens omkostninger som
fastsættes til 10.000 kr.

N&Ksagen, S 708
Det må anses for helt overvejende sandsynligt at trailerne som angivet på N&Ks
interchangerapporter og som det bekræftes på Scandlines interchangerapport vedrørende
trailer LD 5571, var plomberede ved overleveringen til Scandlines. De manglende plomber
blev konstateret i Klaipeda inden udleveringen fra Scandlines side.
Retten finder at det må komme Scandlines bevismæssigt til skade at selskabet ikke har
tilrettelagt fastere procedurer for kontrol af plomber mv. og ligeledes at det må komme
Scandlines til skade at man ikke har tilkendegivet over for kunderne i fragtbestemmelser el
ler på anden måde at kontrol af plomber, som er helt afgørende for gennemførelsen af visse
transporter, kun skete efter anmodning således at rubrikken på interchangerappporten kun
blev udfyldt når kunden anmodede om det.
N&K skal derfor have medhold. Scandlines pålægges at betale 10.500 kr. i
sagsomkostninger hvoraf 500 kr. er godtgørelse for retsafgift.

Thi kendes for ret:

1. I sagen S 1608 frifindes Scandlines A/S.


14


Itella Logistics A/S skal i sagsomkostninger betale 10.000 kr. til Scandlines A/S. Beløbet
forrentes efter rentelovens § 8 a.

2. I sagen S 708 skal Scandlines A/S inden 14 dage til N&K Spedition A/S betale 27.532,12
DKK med procesrente fra den 16. november 2007.

Scandlines A/S skal i sagsomkostninger betale 10.500 DKK til N&K SpeditionA/S. Beløbet
forrentes efter rentelovens § 8 a.Tim Ove Krarup Sørensen
Jens Feilberg Bent Østergaard(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»