Jakob - Stort mødelokale 2

Anpartshaveroverenskomst

Resumé

Voldgiftsbestemmelse i anpartshaveroverenskomst ikke til hinder for søgsmål om ansvar uden for kontrakt.

Dom i sagen H 5807 


Hans Peter Guldager
(advokat Jacob C. Jørgensen)

mod

Kjeld Wetlesen
(advokat Peter Sørensen)

følgende

KENDELSE:
Ved afgørelsen tages stilling til om der er værneting ved Sø og Handelsretten for et krav som Hans Peter Guldager har gjort gældende mod Kjeld Wetlesen som han samarbejdede med i det schweiziske selskab TPI Consulting GmbH, eller om kravet er underlagt voldgift i Schweiz. 

Hans Peter Guldager har nedlagt påstand om betaling af 10.000 CHF, subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 27. august 2007. Kjeld Wetlesen har påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Afvisningsspørgsmålet er udskilt til særskilt påkendelse.

Sagsfremstilling
Parterne, Hans Peter Guldager, Holeestrasse 151, Basel, Finn Larsen, 22 Rue de Château,
Ferrette og Kjeld Wessel Wetlesen, Ziegelweg 13, Rümmingen, der var anpartshavere med
anparter hver på 10.000 CHF i TPI Consulting GmbH, indgik den 10. og 21. januar 2002 med
virkning fra den sidstnævnte dato en anpartshaveroverenskomst.
Af overenskomsten fremgår bl.a. i oversættelse:

"...
1.
Anpartshaverne er enige om, at denne overenskomst regulerer deres
indbyrdes retsforhold som anpartshavere i selskabet.
...
4.
Selskabet tegnes af to anpartshavere i forening. For afviklingen af daglige
forretninger op til CHF 5.000, kan for hver sådan forretning hver enkel anpartshaver tegne
selskabet alene.

III. Arbejdsindsats, godtgørelse og udlæg.
Arbejdsindsatsen tilpasses efter selskabets faktiske behov herfor. Anpartshaverne
yder grundlæggende en lige stor arbejdsindsats. Honoraret fastlægges efter markedet og under
hensyntagen til hvad selskabet kan bære.
...

V. Overdragelse af anparter
10.
...
Såfremt en anpartshaver ønsker at sælge sin anpart, og erklærer den anden
anpartshaver, at han ikke ønsker at overtage denne, er han forpligtet til at give sit samtykke til, at
overdragelse sker til tredjepart.


- 3 -


11.
En anpartshaver, der ønsker at overdrage sine anparter med eller uden
betaling herfor, skal forinden skriftligt tilbyde den anden anpartshaver [de andre anpartshavere]
at købe disse, idet der samtidig angives en prisforestilling. Denne skal inden for en frist på 6
måneder efter modtagelse af købstilbuddet tage stilling stil, hvorvidt han ønsker at acceptere eller
afvise dette. Tavshed betragtes som en afvisning af købstilbuddet. Såfremt parterne inden for den
nævnte frist på 6 måneder ikke kan blive enige om en pris for overtagelsen, vil prisen for
overtagelse være anpartens regnskabsmæssige værdi. Denne opgøres på en af parternes
forlangende ved en i fællesskab udpeget sagkyndig efter anerkendte vurderingsprincipper.
Selskabet afholder omkostningerne til vurderingen.

VII. Overenskomstens varighed
19.
Denne overenskomst er indgået for en periode på 2 (to) år. Såfremt den ikke
opsiges 6 (seks) måneder før den udløber, forlænges den med yderligere 2 (to) år ad gangen, idet
opsigelsesfristen på seks måneder bibeholdes.

VIII. Voldgift
20.
Parterne er enige om, at alle tvistigheder, der udspringer af denne
overenskomst, afgøres ved voldgift med sæde på selskabets domicil, og anpartshaverne giver
således afkald på at indbringe sagen for de ordinære domstole. Voldgiften sammensættes af tre
medlemmer, hvoraf hver part udpeger én. Opmanden udpeges af de to øvrige voldgiftsmænd. I
øvrigt gælder bestemmelserne i det interkantonale konkordat om voldgift.
..."

I november 2003 blev parterne enige om at Hans Peter Guldager skulle
udtræde af virksomheden, og de underskrev den 23. november 2003 følgende der i
overskriften betegnes som en "Absichtserklärung". I oversættelse hedder det i erklæringen:


"Udgangssituation:
Hans Peter Guldager påtænker at sælge sine anparter i TPI Consulting i Arlesheim
til sine to hidtidige partnere.
Som ændring i anpartshaveraftalen aftales følgende:
HEHLEN TREUHAND AG pålægges at foretage en vurdering af firmaet inden


- 4 -

udgangen af februar 2004 på basis af årsregnskabet 2003.
Hans Peter Guldager fratræder sin stilling pr. 30. november 2003, og han giver han
afkald på sit lønkrav iht. obligationsretten. Ligeledes giver han afkald på at få indsigt i TPIs
regnskabsbøger inden udgangen af februar 2004 (forretningshemmeligheder).
De to hidtidige partnere, Finn Larsen og Kjeld Wessel Wetlesen, erklærer sig
udtrykkelig villige til at ville overtage [Hr.] Guldagers anparter, såfremt finansiering er mulig.
Det forsøges i gensidig interesse at gennemføre salget hurtigst muligt, dvs.
udarbejdelsen af købsaftalen bør ske inden udgangen af februar 2004.
Desuden påtænkes det at tilbagebetale Hans Peter Guldagers lån hurtigst muligt, og
det tilstræbes at ophæve hans ansvar hos banken hurtigst muligt.
Endvidere får Hans Peter Guldager udtrykkelig tilladelse til i mellemtiden at stifte
et nyt selskab i den samme branche.
..."

Internationale Treuhand AG (ITAG) vurderede den 14. september 2004 selskabet til at have
en værdi på 1.380.000 CHF (Innere Unternehmenswert) pr. 31. december 2003.
Hehlen Treuhand AG vurderede den 21. oktober 2004 at selskabets værdi pr.
31. december 2003 var 149.122,94 CHF således at en tredjedel af selskabet havde en værdi på
49.707,65 CHF.
Overdragelse af Hans Peter Guldagers anparter fandt ikke sted.
I brev af 19. marts 2004 skrev Hans Peter Guldagers advokat, Dr. Judith
Natterer til Kjeld Wetlesen og Finn Larsen bl.a. at Hans Peter Guldager opsagde
anpartshaveroverenskomsten med virkning fra udgangen af september 2004.
Den 6. april 2004 skrev advokat Lorenz Altenbach der var advokat for TPI
Consulting GmbH og Finn Larsen og Kjeld Wetlesen, til dr. Natterer:

"...
Som det første skal jeg for en god ordens skyld fastslå, at mine klienter naturligvis
anser den af alle parter underskrevne hensigtserklæring for bindende og hidtil også har foretaget
sig alt for at realisere den. Muligvis er der visse forskelle mellem parterne, hvad angår
fortolkningen af den nævnte erklæring. For så vidt må jeg på enhver måde afvise alle
beskyldninger, om at overførslen af Deres klients indskud er blevet forhindret eller forsinket af
mine klienter. Og dermed naturligvis også alle krav om skadeserstatning, der måtte være afledt


- 5 -

heraf.
Vedrørende opsigelsen af stiftelsesoverenskomsten skal jeg fastholde, at man af
den hensigtserklæring, jeg har fået forelagt, ikke kan slutte, at kontrakten er blevet annulleret,
men kun ændret. Således retter opsigelsen af stiftelsesoverenskomsten, såfremt en sådan rent
faktisk skulle være nødvendig, sig efter art. 19, hvorfor den tidligst ville kunne få gyldighed pr.
21.1.2006.
Art. 10 ff. i stiftelsesoverenskomsten fastlægger præcist den procedure, der skal
følges ved overdragelse af et indskud fra en anpartshaver. Ifølge denne skulle Deres klient
forelægge mine klienter et salgstilbud. Åbenbart for at ændre denne fremgangsmåde har man
med underskrivelsen af hensigtserklæringen besluttet sig for at engagere Hehlen Treuhand AG
til at værdiansætte selskabet (vel anpartshavernes indskud). Men da denne værdiansættelse skal
være baseret på årsregnskabet for 2003, kan ordren først afgives, når det pågældende årsregnskab
foreligger i endelig form. Som bekendt har mine klienter forelagt Deres klient udkastet til dette
årsregnskab, hvorefter Deres klient åbenbart har nægtet at underskrive det og dermed gøre det
endeligt. I stedet kræver De i Deres skrivelse indsigt i regnskabsbøgerne, hvilket Deres klient på
sin side har givet afkald på med underskrivelsen af hensigtserklæringen.
For at komme ud af den blokering, som Deres klient åbenlyst selv har forårsaget,
skal jeg derfor foreslå, at Deres klient underskriver årsregnskabet 2003, således at den aftalte
ordre kan afgives til Hehlen Treuhand AG. Herefter forventer jeg et skriftligt salgstilbud fra
Deres klient, således som foreskrevet i stiftelsesoverenskomstens art. 10 ff. Mine klienter kan
derefter frit beslutte, om de vil acceptere dette tilbud eller afvise det.
..."

Den 13. juni 2005 solgte TPI Consulting GmbH repræsenteret af Kjeld Wetlesen en række
nærmere angivne aktiver, herunder en kontrakt med Hoffmann La Roche, til Scott Tiger AG.
Ved dom af 22. februar 2006 afsagt af retten i Arlesheim blev TPI Consulting
GmbH erklæret konkurs. Hans Peter Guldager anmeldte en fordring på 460.000 CHF for
hvilken han modtog en dividende på 1.002,25 CHF.
Ved erklæring af 7. september 2006 attesterede kuratorerne i konkursboet at
flertallet af kreditorer i boet havde afstået fra at gennemføre et erstatningskrav i henhold til
artikel 754 i den schweiziske obligationsret. Hans Peter Guldager blev på visse vilkår
legitimeret til at gøre en fordring på 460.000 CHF gældende over for selskabets ledelse i eget


- 6 -

navn og for egen regning og risiko. Fristen for sagsanlæg er senest blevet fastsat til den 31.
august 2008.

Forklaringer
Hans Peter Guldager har forklaret at han har været i itbranchen siden 70erne. Han kender
Kjeld Wetlesen og Finn Lassen fra ansættelse i samme selskab.
I efteråret 2001 blev de enige om at stifte TPI Consulting GmbH (TPI) som i
begyndelsen gik godt med et overskud det første år på ca. 1 mio. kr. La Roche blev hurtigt
den største kunde og kom til at stå for ca. 25 % af omsætningen.
Stiftelsen foregik ved at Kjeld Wetlesen og Finn Lassen i efteråret 2001 kaldte
ham til møde hos revisor Schwab der havde udarbejdet udkast til stiftelsesoverenskomst og
anpartshaveroverenskomst. De drøftede særligt punktet vedrørende udtrædelse og de
andres forkøbsret. Voldgiftsklausulen blev læst op, men ikke drøftet. Parterne indskød hver
450.000 CHF i selskabet som ansvarlig kapital.
Baggrunden for at de skiltes, var at han fik fornemmelsen af at der foregik ting
bag hans ryg. Der blev indrykket stillingsannoncer selv om der ikke var brug for personale,
og der blev ændret stillingsbeskrivelser for de ansatte. Han kom med indsigelser og ville
dybere ned i hvad der foregik, og så sagde Kjeld Wetlesen og Finn Lassen at de måtte skilles.
De havde et møde hos revisor Schwab der efter anmodning udarbejdede
udtrædelsesaftalen og forklarede hvordan værdiansættelsen skulle ske. Schwab var Kjeld
Wetlesens revisor, men Hans Peter Guldager har også benyttet ham. Finn Lassen lovede at
ordne forholdet til deres bank. Hans Peter Guldager regnede med at udtrædelsesaftalen satte
et endeligt punktum for samarbejdet, herunder anpartshaveroverenskomsten. Han ophørte
med sit arbejde i selskabet den 23. november 2003. Låsen blev skiftet og hans mailkonto
lukket. Han skulle også have været afmeldt som Geschafftsführer efter sin udtræden, men
det skete først flere måneder senere på hans advokats foranledning
De holdt generalforsamling i marts 2004 for at godkende 2003regnskabet. Han
protesterede mod regnskabet. Der var tilsyneladende ændret regnskabsprincipper og flyttet
udgifter fra år til år. Et halvt år senere kom der et nyt udkast til 2004regnskab. Der var større
bonusbetalinger i regnskabet og tilsyneladende også betaling af private udgifter for Finn


- 7 -

Lassen og Kjeld Wetlesen, men de ændringer som han havde ønsket, var ikke foretaget. Han
protesterede og nægtede at godkende regnskabet.
Det tilbud der er henvist til i brevet af 6. april 2004 lød på en tredjedel af
overskuddet i 2003 og noget af overskuddet i 2002 samt betaling af 10.000 CHF.
Den vurdering ITAG har foretaget er efter de fastsatte principper
udtrædelsesaftalen. Hehlen Treuhands vurdering er ikke i overensstemmelse med det
aftalte.
I sommeren 2005 mødte han en bekendt der arbejde i La Roche. Denne fortalte
at det team der for TPI havde arbejder hos La Roche, nu arbejdede for Tiger.
Han har anlagt sag ved schweizisk domstol mod TPI med krav om at selskabet
udløser ham og betaler ham den reelle værdi af hans anparter. Det skete efter at han havde
anlagt sag hos en Friedensgericht; han blev mødt med den indsigelse at udtrædelsesaftalen
ikke var bindende. Så anlagde han sag ved en almindelig domstol (handelsret) med påstand
om at selskabet i skulle sørge for at han blev udløst. I tvisten ved den schweiziske domstol
gjorde TPI gældende at sagen skulle afvises på grund af voldgiftsklausulen. Selskabet fik en
frist for svarskrift forlænget senest til februar 2006, men så gik selskabet konkurs. Han fik
dom for beløbet 460.000 CHF som efter hans opfattelse og ITAGs mening var værdien af
hans andel af selskabet. Kravet blev anmeldt i boet.
Kravet rettede sig nu mod selskabets ledelse og byggede på at ledelsen (Kjeld
Wetlesen og Finn Lassen) havde tømt selskabet. Kravet beror på bestemmelsen i den
schweiziske obligationsrets art. 754 om ledelsesansvar og hverken på
anpartshaveroverenskomsten eller udtrædelsesaftalen.
Han blev indkaldt til generalforsamling i TPI i 2005. Eneste punkt på
dagsordenen var at selskabet skulle erklæres konkurs da det ikke havde aktiver.
Selskabet blev erklæret konkurs den 22. februar 2006. Han var til et retsmøde i
efteråret 2005 hvor selskabets advokat sagde at TPI var insolvent.

Kjeld Wetlesen har forklaret at parterne blev enige om at stifte et selskab der skulle
beskæftige sig med det som parterne havde arbejdet med i mange år, oracle og lægemidler.
Anpartshaveroverenskomsten blev udarbejdet af Hehlen Treuhand AG som de havde fået


- 8 -

anbefalet af en forretningsforbindelse. Voldgiftsklausulen blev nævnt under
forhandlingerne, men ikke særlig indgående.
Hans Peter Guldager var konsulent i selskabet og rejste en del; hans
hovedområde var oracle inden for hvilket område han er velkendt. Han havde titel af chief
technology officer. Kjeld Wetlesen tog sig af kunder og af ledelse, mens Finn Lassen varetog
salg og ledelse. Efter en god start kom der problemer idet oracledelen blev nødlidende. Hans
Peter Guldager mente at selskabet skulle fortsætte med oracleområdet, mens Kjeld Wetlesen
og Finn Lassen mente at de skulle fortsætte med lægemiddeldelen af selskabet. Hans Peter
Guldager gav også udtryk for at han ville sætte sig på kontoret for at kontrollere at det gik
som han ønskede, og så ville grundlaget for virksomheden forsvinde.

De økonomiske problemer medførte at de måtte afskedige medarbejdere og selv gå
ned i løn.

Inden de udfærdigede hensigtserklæringen, havde de et længere møde om de
praktiske problemer i forbindelse med en skilsmisse. De var blevet enige om det der fremgår
af erklæringen, herunder om at få foretaget en vurdering som nævnt. Det var ikke parternes
hensigt at anpartshaveroverenskomsten skulle ophæves ved hensigtserklæringen.

Første udkast til årsregnskab for 2003 forelå den 20. februar 2004, og anpartshaverne
havde et møde om det den 11. marts 2004. Kjeld Wetlesen og Finn Lassen tilbød at købe
Hans Peter Guldagers anpart for en tredjedel af den regnskabsmæssige værdi. Hans Peter
Guldager erklærede at det ville han have skriftligt og gik sin vej. Det næste der skete, var at
de fik brev fra Hans Peter Guldagers advokat.
Den 22. september 2004 kom der et nyt forslag om køb af Hans Peter Guldagers
andel som blev forelagt på generalforsamlingen, men Hans Peter Guldager sendte afbud.
Den 12. november 2004 tilbød Finn Lassen og Kjeld Wetlesen 50.000 CHF for Hans Peter
Guldagers andel. Den 2. marts 2005 blev regnskabet for 2003 godkendt på
generalforsamlingen.
Herefter foretog Hehlen Treuhand AG deres vurdering af 22. april 2005. Denne
vurdering er blevet til uden påvirkning fra Kjeld Wetlesens eller Finn Lassens side.
ITAG's vurdering af selskabet anser Kjeld Wetlesen for et partsindlæg fra Hans
Peter Guldagers side.


- 9 -

De prøvede at sælge selskabet som en enhed, bl.a. til Scott Tiger, men fik afslag
på grund af Hans Peter Guldagers sagsanlæg. Derefter måtte de sælge aktiverne, herunder
aftalen med La Roche og flere andre aftaler, til Scott Tiger der gav et bedre bud end et andet
itselskab. Overdragelsesaftalen var af 13. juni 2005. Kjeld Wetlesen fik ansættelse i Scott
Tiger i forbindelse med at Scott Tiger overtog aktiverne den 1. juli 2005
Der har været flere retsskridt fra Hans Peter Guldagers side, herunder forsøg
på arrest som dog blev afvist, en klage til en retsinstans over årsregnskabet og
værdiansættelser, en retssag ved en ret i Arlesheim i hvilken forbindelse der blev rejst
spørgsmål om voldgiftsbehandling.

Finn Larsen var ved telefonisk afhøring forklaret at han havde arbejdet sammen med Kjeld
Wetlesen og Hans Peter Guldager i TPI Systems der blev solgt til ICON Media Lab. Hans
Peter Guldager var teknisk leder i TPI Systems, Kjeld Wetlesen varetog pharmakunderne og
Finn Lassen var leder. Derefter stiftede de TPI Consulting GmbH som skulle arbejde videre
med de kunderelationer som de havde. De kom hurtigt i gang og kom op på 1617
medarbejdere. De fik udarbejdet anpartshaveroverenskomsten gennem advokat og
revisionsselskab for at få spilleregler bl.a. i forbindelse med en udtræden. Der var ikke de
store problemer i forbindelse med udfærdigelsen. Voldgiftsbestemmelsen blev indsat efter
råd fra deres advokat; det var for at sikre en hurtig løsning.

Der kom en vending i markedet i 2003; det skyldtes bl.a. pres fra lavtlønsområder.
Hans Peter Guldager ville fastholde fokusering på oracleteknologien, mens Finn Lassen og
Kjeld Wetlesen ville tilpasse virksomheden til de nye forhold. Der var ikke nogen form for
uregelmæssigheder i driften som påstået af Hans Peter Guldager.
Hensigtserklæringen skulle sikre at parterne kunne gå hver til sit. De var enige
om at Hans Peter Guldager kunne begynde egen virksomhed med kunder som han fik med
fra TPI. Der var også enighed om at vurdering skulle foretages af Hehlen Treuhand, og at
Hans Peter Guldager skulle udløses hvis det finansielt var muligt. Hensigtserklæringen er
ikke uforbindende; den er udtryk for parternes intentioner om hvorledes adskillelsen skulle
ske. Hvis der kom tvist i forbindelse hermed, må anpartshaveroverenskomstens
bestemmelser om tvistløsning følges.


- 10 -

Første udkast til årsregnskab 2003 forelå i slutningen af januar 2004; der kom en
del spørgsmål fra Hans Peter Guldager som det tog tid at besvare. Hehlen Treuhand kom
med en mundtlig vurdering af anparternes værdi på grundlag af egenkapitalen som den
fremgik af regnskabet.
Finn Lassen er kun bekendt med én skriftlig vurdering fra Hehlen Treuhand.
Finn Lassen er ikke enig i vurderingen fra ITAG; den er manipuleret, og omkostninger er
taget ud af beregningen. Vurderingen tager heller ikke hensyn til det ændrede marked.
Selskabet gik ned på 67 medarbejdere, og Finn Lassen udtrådte af
virksomheden for at spare penge.
Finn Lassen talte i slutningen af 2004 med Hans Peter Guldager om at sælge
selskabet eller fusionere. Der var tre interesserede købere Scott Tiger, NNIT og et schweizisk
selskab. De kunne ikke sælge selskabet på grund af konflikten med Hans Peter Guldager og
måtte derfor sælge aktiverne.
Hans Peter Guldagers krav blev efter Finn Lassens opfattelse ikke anerkendt i
konkursboet; det blev blot noteret.

Argumenter
Hans Peter Guldager:
1. Anpartshaveroverenskomsten og dermed også voldgiftsklausulen i dennes pkt. 20 er
opsagt ved advokat Natterers brev af 19. marts 2004. Overenskomstens varighed var
forlænget til den 21. januar 2006 i kraft af bestemmelsen i pkt. 19. Den kunne ikke opsiges til
udgangen af september 2004 således som dr. Natterer antog, men til 21. januar 2006, og
således opfattede advokat Altenbach da også forholdet som det kan ses af dennes brev af 6.
april 2004. Voldgiftsklausulen kan derfor ikke påberåbes i den foreliggende sag der er anlagt
den 27. august 2007.
2. Kravet som det nu foreligger, vedrører erstatning uden for kontrakt. Voldgiftsklausulen
vedrører tvistigheder der udspringer af overenskomsten. Det er fast praksis at
voldgiftsklausuler skal fortolkes snævert og i hvert fald ikke udvidende. Der er ikke
holdepunkter for at parterne tilsigtede at voldgiftsklausulen skulle omfatte andet end de
uenigheder som udsprang af kontrakten.


- 11 -

3. Søgsmålsgrunden i den foreliggende sag er den schweiziske obligationsrets artikel 754, der
i øvrigt i det væsentlige svarer til den danske aktieselskabslovs § 144. Kravet i sagen bygger
på det forhold at ledelsen, Kjeld Wetlesen og Finn Lassen, efter Hans Peter Guldagers
opfattelse retsstridigt har handlet til skade for selskabets aktionærer ved overførelsen af
aktiver til Scott Tiger. Erstatningskravet er ved selskabets kuratorers beslutning i medført af
obligationsrettens artikel 757 overført til Hans Peter Guldager der således er bemyndiget til
at gøre kravet gældende.

Kjeld Wetlesen:
1. Anpartshaveroverenskomsten er fortsat gældende. Hensigtserklæringen supplerede
overenskomsten, men bragte den ikke til ophør. Det anerkendes at overenskomsten var
forlænget til den 21. januar 2006, og at en opsigelse fra Hans Peter Guldagers side kan få
virkning fra denne dato. Det er imidlertid ikke afgørende for om tvisten hører under
voldgift: Kravet udspringer af overenskomsten og er opstået mens denne var løbende; en
opsigelse efter konfliktens opståen kan ikke føre til at tvisten ikke længere hører under
voldgift.
2. Kravet vedrører overenskomsten og driften af det selskab som overenskomsten vedrører.
Sagsanlægget i Danmark og påberåbelsen af den schweiziske obligationsrets artikel 754 er et
forsøg fra sagsøgerens side på at unddrage sig den gyldigt vedtagne voldgiftsbestemmelse.
Der er ikke holdepunkter for at voldgiftsklausulen skal fortolkes indskrænkende således at
den ikke skulle omfatte et krav som det der hævdes under denne sag.
3. Den påberåbte bemyndigelse til sagsanlæg fra kuratorerne har ikke betydning for
værnetingsspørgsmålet; Hans Peter Guldager kunne uafhængigt af skiftebehandlingen have
rejst søgsmål efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvis han antog at han havde et
krav

Rettens afgørelse
Anpartshaveroverenskomsten af 21. januar 2002 ("Gesellschaftervertrag") vedrørende TPI
Consulting GmbH regulerede parternes retsforhold som selskabsdeltagere.
Voldgiftsbestemmelsen i anpartshaveroverenskomsten fastsætter:


- 12 -

"20. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag (fremhævet her) unterwerfen sich die
Vertragspartner ... einem Schiedsgericht am Sitze der Gesellschaft. ..."

Parternes erklæring af 23. november 2003 ("Absichtserklärung") fastsatte med visse
forbehold hvorledes Hans Peter Guldagers udtræden af selskabet skulle foregå. Erklæringen
betegnede sig som et tillæg til anpartshaveroverenskomsten ("In Abänderung zum
Gesellschaftervertrag ..."). Uanset hvorledes man besvarer spørgsmålet om erklæringens
rækkevidde, og spørgsmålet i hvilket omfang den var bindende for parterne, må det fastslås
at den ikke ophævede anpartshaveroverenskomsten og således heller ikke bestemmelsen om
voldgift.
Det kan videre fastslås at opsigelsen af anpartshaveroverenskomsten ved
brevet af 19. marts 2004 ikke kan føre til at voldgiftsklausulen ikke kan gøres gældende over
for et krav der efter sit indhold måtte være omfattet af klausulen.
Det krav som Hans Peter Guldager har gjort gældende under denne sag,
vedrører efter stævningen og efter hvad sagsøgeren i øvrigt har gjort gældende under sagen,
spørgsmålet om Kjeld Wetlesen har pådraget sig et erstatningsansvar over for Hans Peter
Guldager i forbindelse med salget af TPI Consulting GmbH's aktiver til Scott Tiger AG. Det
hævdede ansvar bygger på bestemmelsen i den schweiziske civillovbog (Fünfter Teil:
Obligationenrecht) artikel 754, stk. 1, der lyder således:

"Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsführung oder mit der
Liquidation befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und
Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige
Verletzung ihrer Pflichten verursachen."

Kravet vedrører således ikke anvendelse af anpartshaveroverenskomstens bestemmelser,
men er et krav der er uafhængigt af denne, og som beror på den almindelige ansvarsregel i
obligationsrettens artikel 754.
Efter kuratorernes erklæring af 7. september 2006 om overdragelse af et krav til
Hans Peter Guldager i medfør af artikel 260 i den schweiziske konkurslov foreligger der
tilsyneladende ikke hindringer for at Hans Peter Guldager gør et krav gældende, men dette


- 13 -

forhold er ikke afgørende for Hans Peter Guldagers adgang til at indtale sit krav ved dansk
domstol.
Afgørende herfor er at kravet bygger på den anførte ansvarsbestemmelse og
således vedrører erstatning uden for kontrakt. Et sådant søgsmål er ikke omfattet af
voldgiftsbestemmelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder der viser at
kravet vel fremtræder som et erstatningskrav, men reelt vedrører forhold der er underlagt
voldgiftsklausulen. Sådanne omstændigheder foreligger ikke i sagen.
Sagen skal derfor ikke afvises.

Thi bestemmes:

Sagens behandling ved Sø og Handelsretten fortsætter.


Jens Feilberg(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»