Anerkendelse af varemærkeregistrering

Resumé

Om varemærket ECOPHONE, der er registreret som EF-varemærke, er til hinder for en registrering af varemærket EUROPHONE, som følge af risiko for forveksling mellem mærkerne

Dom i sagen V-1-03 


Richter-System GmbH & Co. KG
(Advokat Susanne Mark)
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Kammeradvokaten ved advokat Kristian Hartlev)

Hovedintervenient: Saint-Gobain Ecophon B.V. (tidl. Ecophon Benelux B.V.)
(Advokat Louise Unmack Rygaard ved advokat Christian Bardenfleth)

Sagens spørgsmål er om varemærket ECOPHON (registreringsnummer EU474833) er til hinder for registrering af EUROPHON (registreringsnummer MP716225). Begge varemærker er registreret i klasserne 6 og 19 for bl.a. bygningsmaterialer.

Parterne er enige om at mærkerne anvendes for samme eller lignende produkter.


- 2 -

Richter-System GmbH & Co. KG (Richter-System) har over for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker nedlagt påstand om at Ankenævnet skal anerkende at den
danske del af varemærket MP 716225 for ordmærket EUROPHON kan registreres
endeligt.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) har påstået frifindelse.

Saint-Gobain Ecophon B.V. (tidligere Ecophon Benelux B.V.) (Saint Gobain
Ecophon) har over for Richter nedlagt påstand om at Richter skal anerkende at regi-
streringen af den danske del af varemærket MP 716225 EUROPHON <w> er blevet
ophævet med rette.

Over for denne påstand har Richter-System nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
Saint-Gobain Ecophons svenske datterselskab er indehaver af varemærket ECO-
PHON der i Danmark er registreret første gang den 21. september 1957. Mærket er
registreret i klasse 17 for akustikplader og lydisoleringsmaterialer til bygningsbrug.
ECOPHON er registreret som EF-varemærke <w> med ansøgningsdag den 20. fe-
bruar 1997 og med registreringsdag den 1. februar 1999. Registreringen er sket i
klasserne 6, 17 og 19.

EUROPHON er registreret i Tyskland med anmeldelsesdag den 26. november 1998
og med registreringsdag den 16. marts 1999. Det fremgår af en erklæring fra WIPO
at en lang række lande, herunder Danmark, på grundlag af registreringen i Tyskland
er blevet designeret under Madridprotokollen med designeringsdatoen den 25. maj
1999. Offentliggørelse fandt sted i Dansk Varemærketidende den 27. september
2000. Designeringen vedrørte klasserne 6 og 19.

Efter indsigelse af 27. november 2000 fra Saint-Gobain Ecophon (dengang Ecophon
Benelux B.V., Holland) traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 27. juli 2001 en af-
gørelse hvorefter Saint-Gobain Ecophons indsigelse mod gyldigheden af registrerin-
gen af EUROPHON blev taget til følge da det blev anset for forveksleligt med Saint-
Gobain Ecophons ældre mærke ECOPHON, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Registreringen af EUROPHON blev derfor ophævet.


- 3 -


Af styrelsens afgørelse fremgår bl.a.:

"Et opslag i styrelsens varemærkeregister viser, at elementet PHON kun forekommer
i ganske få mærker i klasserne 6 og 19, hvorfor det varemærkemæssigt er et stærkt
element.

Efter styrelsens vurdering er mærkerne forvekslelige. Ved denne vurdering er der
lagt vægt på, at der er en høj grad af synsmæssig lighed mellem mærkerne og herun-
der på, at mærkerne har identisk indledning og afslutning. Styrelsen har endvidere
lagt vægt på, at elementet PHON kun forekommer få gange i de berørte klasser,
hvorfor dette element varemærkemæssigt må betragtes som stærkt og derfor tillæg-
ges en relativt større vægt ved vurderingen af forveksleligheden. Hertil kommer, at
mærkernes forstavelser ­ ECO over for EURO ­ begge giver associationer til finan-
sielle forhold idet ECO er suggestivt for økonomi, mens EURO er navnet på den fæl-
leseuropæiske møntenhed."

Den 6. november 2002 stadfæstede Ankenævnet afgørelsen med følgende begrundel-
se:

"Der er såvel varesammenfald som vareartslighed imellem det ansøgte mærke EU-
ROPHON og indsigers mærke ECOPHON. Det er endvidere Ankenævnets opfattelse,
at der er mærkelighed. Endelserne PHON er identiske, første bogstav er identisk og
O-et i midten af ordet er med til at give et forveksleligt helhedsindtryk. Indsigelsen
tages derfor til følge, og det angrebne mærke ophæves."

Sagen er anlagt den 6. januar 2003.

Til støtte for sine synspunkter har Richter henvist til følgende afgørelser:

1. Afgørelse truffet af Deutsches Patent- und Markenamt den 21. februar 2000. I
denne hedder det bl.a.:
"Die sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken sind in ihrer Gesamtheit so
verschieden, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist. Auch schrift-
bildlich und phonetisch tritt der Unterschied deutlich hervor. Für dass hier


- 4 -

insbesondere betroffene Warengebiet der Baumaterialien spielen in vielen
Fällen dis Schallübertragungseigenschaften bzw. Schallisolationseigenschaf-
ten eine erhebliche Rolle. Daher wird der gemeinsame Markenbestandteil
,,PHON" von den mit der Marke angesprochenen Verkehrskreisen ohne gro-
ße Überlegungen als beschreibender Hinweis auf günstige Schallisolations-
eigenschaften verstanden. Anders verhält es sich bei den Wortbestandteil
,,EURO" = europäisch und ,,ECO" = ökologisch. Hier ist schon aus dem
Sinn heraus ein deutlicher Unterschied erkennbar, der eine Verwechslungs-
gefahr verneinen lässt ..."

Afgørelsen blev påklaget til Bundespatentgerichthof, men klagen blev frafal-
det den 25. august 2003.

2. Ved afgørelse af 30. april 2000 traf generaldirektøren for Institut national de
la proprieté industrielle afgørelse om at afslå "la protection en France de
l'enregistrement international no 716 225 [EUROPHON] aux motifs que ... la
denomination contestée EUROPHON qui constitue l'imitation de la marque
antérieure ECOPHON est de nature á engendrer un risque de confusion pour
le consommateur d'attention moyenne."

Ved dom af 2. maj 2001 ophævede Cour d'appel de Paris afgørelsen. Retten
lagde bl.a. vægt på at stavelserne EU-RO, respektive ECO, også fordi de for-
skellige elementer var forstavelser, gav de to tegn en fonetisk særegenhed
som ikke blev svækket af det fælles PHON som på fransk var et svagt ele-
ment der i almindelighed blev anvendt til at betegne hvad der havde med
stemme og lyd at gøre. EURO for europæisk og ECO for økologisk var stær-
ke elementer der gav tegnene en klar, præcis og entydig betydning ("signifi-
cation").

Afgørelsen er efter det oplyste ikke indbragt for Cour de Cassation.

3. Den 18. juni 2002 traf det engelske Patent Office afgørelse i en tvist mellem
parterne. I afgørelsen hedder det bl.a.:


- 5 -

"28. The mark for which protection is sought is the word EUROPHON. The
marks relied upon by the opponents are for the word ECOPHON. Insofar as
both marks begin with the letter E and share the common suffix "PHON"
there is some degree of visual and aural similarity. However, the prefixes
have an impact to the extent that I would say that though the respective marks
may well have similarities, they are not similar in appearance or sound.

29. Whilst marks should be compared as a whole, it is inevitable that refer-
ence will be made to individual elements, particularly as regard must be
taken of the distinctiveness and/or dominance of component parts. The appli-
cant refer to the meanings of the prefixes EURO and ECO, and although they
have not provided any corroborative evidence on this point, it has long been
the Registrar's practice to regard the prefix EURO as denoting Europe or
European, and that the prefix ECO denotes ecology or ecological. The deci-
sion of the German Patent and Trademark Office shown as exhibit RAB2
concurs with this practice. The decision also makes some comment on the suf-
fix "PHON" as having some relevance to sound insulation properties. Whilst
there is no specific evidence on this fact, I do not consider it out of order to
refer to, and take judicial notice of the entry in Collins English Dictionary
that shows PHON to be a "unit of loudness that measures the intensity of a
sound by the number of decibels it is above a reference tone..." That said, I
do not consider that this meaning will be readily apparent to other than to a
specialist in the industry.

30. If the meaning of the suffix is known then the marks, insofar as they relate
to sound will share some conceptual identity, but whether or not that is the
case, the meaning of the prefixes will take to no more than a passing similar-
ity.

31. Even though the respective prefixes could be taken to be well known and
more likely to be understood as a reference to a characteristic of the goods
than the suffix, I do not consider that this means that the prefix should be re-
garded as being less distinctive than the suffix. If only by virtue of its posi-
tioning (it is well established that the beginnings of word marks are of most
importance) the prefix could be regarded as the dominant component.


- 6 -

...

38. I have already expressed my view that when considered as a whole the re-
spective marks are not similar. But even if they were, for the reasons given
above I do not consider that the evidence provided by the opponents estab-
lishes that the use they have made of their mark would built a reputation such
that, if another trader were to use a similar mark, the later mark would de-
rive some benefit from that reputation, nor that their mark would be harmed
in any way. Consequently the ground under Section 5 (3) also fails."

Afgørelsen er efter det oplyste endelig.

PriceWaterhouseCoopers har i en erklæring af 12. november 2003 oplyst at have
gennemgået en koncernudarbejdet oversigt for årene 1999-2002 der viser omsætnin-
gen i det danske selskab Saint-Gobain Ecophon A/S samt markedsføringsomkostnin-
ger afholdt af dette selskab og markedsføringsomkostninger med relation til det dan-
ske marked afholdt af selskabets moderselskab Saint-Gobain Ecophon AB. Oversig-
ten viser at omsætningen for hvert af de fire år overstiger 38,5 mio. DKK, og at de
afholdte markedsføringsomkostninger udgjorde mellem 6 og 7 % af omsætningen.

Det er oplyst at den årlige omsætning i Danmark i branche 45.32.00, Isoleringsvirk-
somhed, i 2001 og 2002 var godt 1 mia. DKK. Heraf udgjorde Rockfon A/S' omsæt-
ning godt 200 mio. kr.

Det fremgår af årsrapport 2002 for Saint-Gobain Ecophon AB at dette selskab er et
datterselskab af Saint-Gobain Isover AB som tilhører Saint-Gobain-koncernen.
Saint-Gobain Ecophon AB havde i 2002 en årsomsætning på 687,5 mio. SEK.

Saint-Gobain har givet yderligere oplysninger om selskabets aktiviteter og produkter
gennem udskrifter af selskabets hjemmeside, www.ecophon.dk, og forevisning af
selskabets håndbog om akustiklofter og selskabets udgivelse "Sæt ikke grænser for
dine sanser"

En udskrift fra Saegis databasen viser at FON (PHON) i en vis udstrækning benyttes
som varemærke af aktører inden for klasserne 6 eller 19, således bl.a. PARAFON,


- 7 -

HERAFON, ROCKFON, TROLDFON (danske registreringer), GLASCOFON,
SOAFON, TERMOFON, TYPHON og PLADUR FON (EF-registreringer).

Det er oplyst at der ved søgning i Tyskland i klasse 6 og 19 er fundet 43 mærker i
klasse med ­PHON, og en google-søgning på "phon" (uden klasseangivelse) gav i
alt 9.880 resultater.

Forklaring
Peter Freisleben har forklaret at han i de sidste 3 år har været direktør i Saint-Gobain
Ecophon A/S. Omsætningen har været stigende i de seneste år. I 2004 regner Saint
Gobain Ecophon med at nå en omsætning på 50 mio. kr. Hovedmålgruppen for mar-
kedsføringen er arkitekter der som rådgivere angiver materialer eller materialearter.
Køberne er entreprenører, tømrere og andre håndværkere samt byggemarkeder

ECOPHON er blevet anvendt i Danmark siden slutningen af 1950´erne. Navnet
ECOPHON blev første gang anvendt i Danmark, og det anvendes som varemærke og
som del af virksomhedsnavn. Det anvendes nu også af det svenske moderselskab.

Der anvendes som oplyst af revisoren 6-7% af omsætningen til markedsføringen.
Hertil skal lægges omkostninger til sælgerne som ikke indgår i det af revisoren oply-
ste. Markedsføringen sker i betydeligt omfang ved udsendelse af kataloger. Håndbo-
gen om akustiklofter er trykt i 4000 eksemplarer. Bogen "Sæt ikke grænser..." er
trykt i 2.500 eksemplarer. Saint-Gobain Ecophon har en meget betydelig del af lan-
dets arkitekter i deres kartotek der omfatter ca. 3.000 personer og firmaer. Saint-
Gobain Ecophon har 5-7 materialeudsendelser om året. Endvidere afholder Saint-
Gobain Ecophon forskellige kurser og større og mindre seminarer m.v. hvor kunder-
ne betaler halvdelen af omkostningerne. Der er miniseminarer om lovregler osv. på
området.

Der er 4-5 større aktører i Danmark på Saint-Gobain Ecophons område samt 4-5
mindre. Danogips har den største markedsandel på ca. 40%. Rockfon har en mar-
kedsandel på ca. 20% og er lige så stor som Saint-Gobain Ecophon. Rockfons om-
sætning er større (over 200 mio. kr.), men 80% heraf eksporteres.

Procedure


- 8 -

Richter har anført at de nationale domstole som fast antaget af EF-domstolen i for-
vekslingssager skal anlægge en bred bedømmelse hvor der tages hensyn til alle fak-
torer som kan få betydning, jf. domstolens dom af 11. november 1997 i sagen C-
251/95 Sabel BV mod Puma AG, Rudolf Dassler Sport, dom af 29. september 1998 i
sagen C-39/97 (Canon), dom af 22. juni 1999 i sagen C-342/97 (Lloyd) og dom af
14. september i sag C-375/97, General Motors Corporation mod Yplon SA. Sagen
skal afgøres efter dansk ret, men de danske domstole skal i deres retsanvendelse føl-
ge EF-domstolens retningslinier vedrørende fortolkningen af det til grund for vare-
mærkeloven liggende direktiv.

Ankenævnet og Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget en snæver, overvejende
visuel, bedømmelse, og i øvrigt kun givet en kortfattet begrundelse for resultatet.
Derimod har det engelske varemærkekontor i den tilsvarende sag truffet en afgørelse
der med omhyggelig angivelse af det juridiske grundlag og efter en vurdering af
mærkerne ud fra alle aspekter kommer frem til en (rigtig) afgørelse.

Det er ikke rigtigt at PHON er et stærkt element. PHON eller FON opfattes, som det
fremgår af ordbogsopslag, som en reference til noget akustisk og er altså associeren-
de eller snarere beskrivende.

Om det visuelle bemærkes at mærkerne består af respektive 8 og 7 bogstaver, og at
de første 4, respektive 3 er væsentligt forskellige. Forstavelserne ECO og EURO er,
som antaget af det engelske varemærkekontor, dominerende elementer i mærket.
ECO vil af den almindeligt opmærksomme iagttager opfattes som forskelligt fra
EURO, og det gælder selv om første og sidste bogstav er identiske. Det er fast anta-
get varemærkeretligt at trestavelsesord er forvekslelige hvis mindst 2 stavelser er
identiske eller forvekslelige, men tilsvarende gælder at trestavelsesord ikke er for-
vekslelige hvis kun én stavelse er fælles, således som det er tilfældet her. Mærkerne
er således ikke visuelt forvekslelige.

Udtalemæssigt er forstavelserne helt forskellige (øvro eller juero kontra e.ko). Ved
udtalen lægges trykket på første stavelse(r), og det trækker i retning af uforvekslelig-
hed.


- 9 -

Der er som det fremgår af de nævnte afgørelser fra Tyskland, Frankrig og England,
noget forskellige opfattelser med hensyn til det associative. Efter en dansk opfattelse
vil EURO vel nærmest forstås som en henvisning til noget europæisk, og som sådan
anvendes forstavelserne hyppigt. ECO kan på dansk vel opfattes som en reference til
økologi, men næppe til økonomi.

PHON eller FON er som påvist ikke sjældent forekommende. I overensstemmelse
med de anførte udenlandske afgørelser bør det lægges til grund at PHON er et svagt
element.

Køberkredsens sammensætning skal også tillægges betydning. Køberkredsen er arki-
tekter, entreprenører og tømrermestre. Det er folk der sætter sig ind i tingene, inden
de afgiver tilbud eller ordre.

Det bestrides at ECOPHON er velkendt, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, jf. § 4, stk.
2. Det er ikke godtgjort hverken ved brancheerklæringer, brugerundersøgelser eller
andre oplysninger. Oplysningerne om markedsføringsomkostninger er ikke tilstræk-
kelige. Vareartsligheden anerkendes, men det bestrides at brugen af EUROPHON på
nogen måde vil medføre en utilbørlig udnyttelse af ECOPHONs særpræg eller re-
nomme eller skade særpræget eller renommeet.

Da det ikke er dokumenteret at mærket er velkendt, skal der heller ikke gives
ECOPHON en udvidet beskyttelsessfære. Der skal foretages an ganske almindelig
bedømmelse af om der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en
forbindelse mellem varemærkerne. Denne bedømmelse må efter en vurdering af
mærkerne visuelt, fonetisk og betydningsmæssigt samt under hensyn til køberkred-
sen falde ud til Richters fordel på samme måde som det er sket i Tyskland, Frankrig
og England.

Ankenævnet finder at der er risiko for forveksling af de to ordmærker, herunder at
det antages at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke
er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er
af samme eller lignende art, jf. varemærkelov § 15, stk. 1, nr. 2. Der er derfor ikke er
grundlag for at tilsidesætte ankenævnets kendelse.


- 10 -

Ved helhedsbedømmelsen må der tages udgangspunkt i det visuelle, dvs. man skal se
på mærket på samme måde som en almindelig observant byggemarkedskunde. Det er
rigtigt at der blandt kundegruppen er arkitekter, men der er også større og mindre
tømrermestre og private der når de ser EUROPHON, kan få den antagelse at mærket
er en variant af ECOPHON, eller at der på anden måde er en forbindelse mellem
mærkerne. En køber kan fx tro at EUROPHON-produktet er en videreudvikling af
ECOPHON-produktet der sælges i samme slags forretninger (byggemarkeder), og at
der således er en forbindelse mellem mærkerne

Ved vurderingen skal også tages hensyn til det princip der er fastslået i Canon-
dommen af hvis præmis 17 fremgår: "Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling
indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragt-
ning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tje-
nesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af
varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj
grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt ..."

Med hensyn til den visuelle bedømmelse kan ankenævnet henholde sig til de betragt-
ninger der fremgår af styrelsens og nævnets afgørelser.

Der er næppe tvivl om at PHON for den almindelige danske kunde uden særlig om-
fattende sprogkundskab er den stærkeste del af mærkerne. Søgningerne på nettet vi-
ser også at der ikke er så meget der hedder noget med PHON. ECO og EURO er
svage, ofte anvendte bestanddele uden synderligt særpræg.

Det er ikke interessant at se på hvad der står i ordbøgerne om at betydningen af phon
eller fon er lyd ­ det ved gennemsnitskunden der handler i Silvan, ikke. I hvert fald
på dansk er betydningen fon = lyd ikke særlig udbredt, og varemærker i skal i Dan-
mark vurderes efter dansk sprogbrug og dansk sprogbevidsthed. Det er derfor heller
ikke afgørende for udfaldet af denne sag hvad domstole og myndigheder i andre lan-
de er kommet frem til. Bedømmelsen af forvekslelighed er og bliver en sag for de
nationale myndigheder og domstole.

Saint-Gobain Ecophon kan tilslutte sig Ankenævnets betragtninger. Der er visuel
lighed. Der er fælles begyndelsesbogstav og -OPHON er fælles. Der henvises herved


- 11 -

til Højesterets domme i UfR 1978.497 (Solram forveksleligt med Osram) og UfR
1979.12 (Osram og Airam var ikke forvekslelige). Auditivt er der også stor lighed
fordi trykket naturligt falder på orddelen PHON. EURO og ECO er tryksvage be-
standdele.

Begrebsmæssig er der også en vis lighed. EURO leder tanken hen på møntenheden,
og ECO associeres let med økonomi.

Af de anførte mærker med -PHON er det kun ROCKFON der er i samme branche.
Der er ikke grundlag for at antage at FON eller PHON er hyppigt anvendte inden for
byggematerialebranchen. Oplysningerne om anvendelse i Tyskland er uden betyd-
ning for lighedsbedømmelsen i den foreliggende sag. Afgørelserne fra Tyskland,
Frankrig og England bør som anført af ankenævnet ikke få betydning

Køberkredsen er ikke så begrænset. Saint Gobain Ecophon har som forklaret af Peter
Freisleben en stor og bred køberkreds. Man har en database end 3.000 navne hvoraf
en stor del er arkitekter, andre er håndværkere, herunder især tømrermestre. Hånd-
værkerne vil let kunne komme i tvivl, når han ser EUROPHON i byggemarkedet, og
forledes til at tro at det er Saint-Gobain-produktet som hans arkitekt tilrådede ham at
bruge.

Ecophon er velkendt og indarbejdet, i hvert fald i Danmark. Produktet har været på
markedet i de sidste 50 år. Markedsandelen er betydelig, og kendskabet til produktet
fremmes gennem markedsføring, herunder udsendelse af materiale, og kursusvirk-
somhed.


Rettens begrundelse og resultat

Efter parternes tilkendegivelser herom går retten ud fra at de varer som EUROPHON
søges registreret for, er identiske med eller ligner de varer som ECOPHON er regi-
stret for.

Begge varemærker indeholder tre stavelser. EUROPHON indeholder 8 bogstaver,
mens ECOPHON indeholder 7. Indledningsbogstaverne og sidste stavelse, -PHON,


- 12 -

er identiske, og det samme gælder tredje, respektive andet bogstav. De to første sta-
velser EURO-, respektive ECO-, må isoleret set opfattes som så forskellige at der
ikke er grund til at tro at der er fare for forveksling af disse orddele. Det forhold at de
to første stavelser i varemærkerne, der består af tre stavelser, er forskellige, taler med
en vis vægt for at der ikke foreligger mærke-lighed. På den anden side vil det trække
noget i modsat retning at der er sammenfald mellem første eller eneste bogstav i før-
ste stavelse og sidste bogstav i anden stavelse i mærkerne.

Der er auditivt ikke en sådan lighed mellem ordene at der er en antagelig risiko for
forveksling. Der er herved lagt vægt på den anførte forskel mellem de første stavelser
og på at ­PHON, uanset om det er trykbærende, ikke er dominerende i forhold til de
første stavelser.

Betydningsmæssig er der ikke lighed mellem ECO- og EURO-. ECO- kan muligt
lede tanken hen på økologi på engelsk eller på romanske sprog, mens EURO- nær-
mest må opfattes som en henvisning til noget europæisk, på samme måde son DAN-
og SCAN- er henvisninger til dansk eller skandinavisk. ­PHON vil i begge sammen-
hænge opfattes som henvisende til et produkt eller tjenesteydelse med relation til lyd.
­PHON eller ­FON er ikke ualmindeligt anvendte bestanddele af betegnelser for
varer af den type som produceres og sælges af Saint-Gobain Ecophon.

Der er som sagen foreligger oplyst, ikke grundlag for at antage at ECOPHON har en
sådan bekendthed i branchen at der tilkommer mærket en udvidet beskyttelse som
kan gøres gældende over for EUROPHON.

Efter de oplysninger der foreligger om de pågældende lydisolerende og lyddæmpen-
de produkter og om afsætningsforholdene og køberkredsene, kan retten lægge til
grund at der er tale om højt specialiserede varer som fortrinsvis købes af bygherrer,
entreprenører og tømmermestre, som oftest på grundlag af rådgivning der er givet af
arkitekter efter nærmere faglige overvejelser.

På denne baggrund er det efter en samlet vurdering rettens resultat at der, uanset va-
resammenfaldet og uanset de påpegede ligheder mellem EUROPHON og ECO-
PHON, ikke er en sådan fare for forveksling af mærkerne og heller ikke en risiko for


- 13 -

antagelser om at der er en forbindelse mellem mærkerne, at der er grundlag for at
nægte registrering af EUROPHON for de ansøgte vareklasser.

Rettens vil derfor pålægge Ankenævnet for Patenter og Varemærker over for Rich-
ter-System GmbH & Co. KG at anerkende at den danske del af varemærket
MP716225 for ordmærket EUROPHON kan registreres endeligt. Richter-System
GmbH & Co. KG frifindes følgelig for den påstand der er nedlagt af Saint-Gobain
Ecophon B.V.

Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal over for Richter-System GmbH & Co.
KG anerkende at den danske del af varemærket MP716225 for ordmærket EURO-
PHON kan registreres endeligt.

Richter-System GmbH & Co. KG frifindes for den af Saint-Gobain Ecophon B.V.
nedlagte påstand.

Inden 14 dage skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Saint-Gobain Eco-
phon B.V. betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Richter-System GmbH & Co.
KG.
Bjarne Egedal Jens Feilberg Uffe Thustrup
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»