Amagerbanken - god pengeinstitutpraksis

Resumé

Sagen har tre spørgsmål:- om Amagerbanken i medfør af konkurslovens § 28 skal betale erstatning til Jytte Christensen, fordi    skifteretten nægtede at fremme en af banken indgivet konkursbegæring - om banken skal give Jytte Christensen saldokvittering- om banken har handlet i strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig forretningsskik på forskellige nærmere angivne punkter

Dom i sagen H-37-00 


Jytte Christensen
(Advokat Dan Nielsen)
mod
Amagerbanken A/S
(Advokat Mads Berendt)


Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Amagerbanken A/S (herefter: Amagerbanken), i medfør af konkurslovens § 28 skal
betale erstatning til sagsøgeren, Jytte Christensen (herefter: Jytte Christensen), som en konsekvens af, at skifteretten nægtede at fremme en af banken indgivet konkursbegæring mod Jytte Christensen, om Amagerbanken er pligtig at meddele Jytte Christensen saldokvittering, og om Amagerbanken har handlet i strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig forret-ningsskik.

Påstande


- 2 -

Jytte Christensen har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1
Amagerbanken tilpligtes til Jytte Christensen at betale
kr. 100.000 med tillæg af procesrente fra 3. november
1995, til betaling finder sted, subsidiært et af retten
fastsat mindre beløb med procesrente som anført, subsidi-
ært fra sagens anlæg den 12. april 2000.

Påstand 2
Amagerbanken tilpligtes at meddele Jytte Christensen sal-
dokvittering.

Påstand 3
Amagerbanken tilpligtes at anerkende at have handlet i
strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig for-
retningsskik ved:
- ikke at vejlede Jytte Christensen i forbindelse med
indgåelse af kreditaftalerne i 1990 og 1991 med Jytte
Christensen
- ikke efter den 26. september 1991 at have fremsendt nye
kreditkontrakter til Jytte Christensen
- at opsige Jytte Christensens arrangement uden
begrundelse
- at Amagerbanken i 1992 fraskrev sig retten til at
opsige Jytte Christensen arrangement
- at Amagerbanken ikke har orienteret Jytte Christensen
om ændringer i sikkerhedsstillelsen
- at Amagerbanken har nægtet at medvirke til hjemtagelse
af et kreditforeningslån og
- at Amagerbanken har anvendt et urevideret regnskab.

Amagerbanken har i det hele påstået frifindelse.

Vedrørende påstand 1 præciserede Jytte Christensens advo-
kat ved domsforhandlingens start til retsbogen, at på-
standen alene angår erstatning og ikke godtgørelse.

Vedrørende påstand 2 blev det præciseret, at Amagerban-
kens frifindelsespåstand må tages til følge, såfremt ret-


- 3 -

ten måtte være af den opfattelse, at Jytte Christensen er
Amagerbanken noget beløb skyldig overhovedet.

Sagsfremstilling

Jytte Christensen ejede sammen med sin ægtefælle Jørgen
Christensen, sin svigermor og sine to døtre aktiekapita-
len i V.B.E. Holding A/S, der ejede selskaberne V.B.E.
Administration for Rågeleje Klit ApS, V.B.E. Centeradmi-
nistration ApS, V.B.E. Fast Ejendom ApS og V.B.E. Finans
ApS. Selskaberne under ét betegnes i det følgende som
V.B.E. koncernen, hvis væsentligste aktivitet var relate-
ret til Feriecentret Rågeleje Klit, et tidligere hotel,
udstykket i 20 ejerlejligheder. Disse var hver især op-
delt i 52 ideelle anparter, som blev handlet på timeshare
basis.

Ud over ejerskabet til knap halvdelen af de bestemmende
A-aktier i holdingselskabet, hvor hun tillige var besty-
relsesmedlem, beklædte Jytte Christensen flere ledelses-
poster i koncernen, og udgjorde bl.a. den samlede besty-
relse i to af koncernens selskaber.

Jytte Christensen har uddannelse som indretningsarkitekt
og statsautoriseret ejendomsmægler, men har under ægte-
skabet med Jørgen Christensen ikke gjort brug af uddan-
nelserne, idet hun har været hjemmegående og passet ægte-
fællernes børn. Ægtefællernes private bopæl var ejendom-
men Furesøbakken 6 i Birkerød.

I 1990 ønskede V.B.E. koncernen og ægtefællerne Christen-
sen at skifte bankforbindelse fra Handelsbanken til Ama-
gerbanken. Hos Handelsbanken havde Jytte Christensen di-
sponeret over en kreditkonto med trækningsret op til
35.000 kr., som efter det oplyste blev anvendt af Jytte
Christensen som "husholdningskonto".

Efter forudgående drøftelser og korrespondance afgav Ama-
gerbanken i skrivelse af 31. maj 1990 et tilbud til enga-
gement til V.B.E. koncernen, hvoraf bl.a. fremgår:


- 4 -

"... banken er villig til inden for den bevilgede lå-
neramme på kr. 12.000.000,00 at yde følgende kredit-
faciliteter:

1. 80 % -finansiering af gældsbrevsportefølje, ud-
stedt af køberne af time-share lejligheder i Fe-
riecentret Rågeleje Klit A/S, overdraget til
V.B.E. Finans A/S

Sikkerhed:
I henhold til vort brev af 10. maj 1990[80.000 kr.
anparter i V.B.E. Finans ApS, ejerpantebrev,
10.000.000 kr., i 3 usolgte timeshare lejligheder,
ejerpantebrev 1.200.000 kr. i Furesøbakken 6 og
selvskyldnerkaution fra Jørgen Christensen, advo-
kat Berg Nielsen og V.B.E. Holding A/S], dog såle-
des at selvskyldnerkautionen fra hr. advokat Berg
Nielsen begrænses til kr. 3.000.000,00...

2. Kassekredit, stor kr. 1.120.000,00 til V.B.E. Hol-
ding A/S.

Sikkerhed:
...

3. Kassekredit, stor kr. 535.000,00, ydet til fru
Jytte Christensen og hr. direktør Jørgen Christen-
sen.

Sikkerhed:
Ejerpantebrev, stort kr. 1.200.000,00 i Furesøbak-
ken 6, tjener tillige til sikkerhed herfor.

..."

Den 18. juni 1990 blev der oprettet et sikkerhedsstillel-
sesdokument, 205200-6 A, hvor sikkerheder og depoter i
anledning af engagementet med Amagerbanken var specifice-
ret, herunder ejerpantebrevet på 1.200.000 med pant i Fu-
resøbakken 6, Birkerød.

Med skrivelse af 26. juli 1990 fremsendte Amagerbanken
udkast til kreditaftale vedr. konto nr. 205217-0 til un-
derskrift hos Jytte og Jørgen Christensen. Ifølge doku-
mentet fik Jytte og Jørgen Christensen "mulighed for ...,
så længe aftalen løber, at hæve op til kr. 35.000,00".
Kreditten henstod "på anfordring til 30. april 1991". Un-
der "Sikkerhed" var henvist til "Det til enhver tid
ifølge separat sikkerhedsstillelsesdokument nr. 205200-6
A deponerede effekter". Af standardbetingelserne på doku-
mentets bagside fremgik under "Almindelige Betingelser"
bl.a.: "Låntager og banken kan når som helst opsige kre-


- 5 -

ditaftalen til indfrielse med 4 ugers varsel. Dette gæl-
der uanset, hvad der i øvrigt er aftalt med hensyn til
kredittens afvikling. I misligholdelsestilfælde kan afta-
len ophæves uden varsel". Jytte og Jørgen Christensen un-
derskrev kreditaftalen den 3. august 1990. Den 20. sep-
tember 1991 blev aftalen forlænget på uændrede vilkår til
den 30. april 1992.

Til kontoen havde Jytte og Jørgen Christensen den 25.
juni 1990 underskrevet et "underskriftskort", ifølge
hvilket de "hver for sig" kunne disponere over kontoen.

Sædvanlige kontoudskrifter samt BetalingsService-medde-
lelser vedrørende betalinger over kontoen blev adresseret
til Jørgen Christensen på adressen Furesøbakken 6, Birke-
rød.

Amagerbanken udsendte årligt "samleudskrifter" visende
kontohavernes engagement pr. 31/12 og med oplysning om,
hvilke beløb, renter og hovedstol, der var indberettet
til skattemyndighederne. Af samleudskrifterne til "ind-
retningsarkitekt Jytte Christensen" for årene 1991 ­ 1994
fremgår, at gælden på den omhandlede konto, betegnet som
en fælleskonto, var oplyst til henholdsvis 270.383 kr.,
1.002.670 kr., 698.967 kr. og 1.192.580 kr. (hele kro-
ner). Renterne vedrørende kontoen var for 1993 oplyst til
51.426 kr.

Af Jytte Christensens selvangivelse for 1993 (udvidet
selvangivelse), underskrevet af Jytte Christensen den 26.
juni 1994, fremgår, at "gæld til pengeinstitutter" er
selvangivet med 349.483 kr. med en renteudgift på 25.713
kr. Beløbene er halvdelen af gælden og renterne ifølge
samleudskriften for 1993.

Med overtagelsesdag den 1. juli 1990 overdrog Jørgen
Christensen ved betinget skøde af 29. november 1990 ejen-
dommen, Furesøbakken 6, Birkerød, til V.B.E. Fast Ejendom
ApS. Købesummen var aftalt til 4.000.000 kr., der skulle
berigtiges ved overtagelse af indestående prioriteter,
1.169.161 kr., kontant 1.330.838 kr. samt købers opta-


- 6 -

gelse af "boliglån i Amagerbanken", 1.500.000 kr. Ejen-
domshandelen var af sælger gjort betinget af, "at hande-
len bliver betragtet som en formuedisposition, og at den
indgivne anmodning til Statsskattedirektoratet bekræfter
dette".

Som bilag er fremlagt en opgørelse, udarbejdet af Jørgen
Christensen, over driftsudgifter vedrørende ejendommen,
som er betalt via BetalingsService (PBS) og trukket på
"husholdningskontoen" i perioden 31. december 1990 til
31. marts 1995. i alt 768.167,37 kr. De enkelte poster er
ubestridte, men Amagerbanken har anført, at det samlede
beløb korrekt sammentalt er 615.591,54 kr.

I skrivelse af 5. december 1991, stilet til Jørgen Chri-
stensen på privatadressen, rettede Amagerbanken sålydende
henvendelse vedrørende den omhandlede konto:

"Med henvisning til vore telefonsamtaler vedrørende
overtræk på ovennævnte konto må vi med beklagelse
konstatere et stadig stigende træk på kassekreditten.

Det skyldige beløb udgør i dag kr. 240.485,06,
svarende til et overtræk, stort

kr. 205.485,06

hvilket beløb bedes indbetalt senest 13. december
1991.

Såfremt overtrækket ikke bliver inddækket som anført,
vil vi nøje overveje vor indstilling til engagemen-
tets videre forløb."

I en skrivelse af 7. oktober 1992 ­ med kopi bl.a. til
advokat Berg Nielsen ­ rettede Amagerbanken henvendelse
til V.B.E. Finans ApS, att.: direktør Jørgen Christensen,
hvoraf bl.a. fremgik:

"... må vi desværre konstatere, at ... advokat Ib
Berg Nielsen ikke ønsker at tiltræde den foreslåede
opdeling af den kautionssikrede del af det ... etab-
lerede engagement på kr. 10.380.000,00 ...

På den baggrund opsiger vi derfor den del af engage-
mentet med V.B.E. Finans ApS, der er dækket af disse
kautioner ­ til fuld indfrielse pr. 16. november
1992. ..."


- 7 -

Efterfølgende forhandlinger mellem Amagerbanken og V.B.E.
koncernen og advokat Berg Nielsen om kautionsforholdet
endte resultatløse.

Amagerbankens skrivelse af 7. oktober 1992 blev besvaret
af V.B.E. koncernen den 13. oktober, og den 23. oktober
afholdt parterne et møde, fra hvilket Amagerbanken i en
skrivelse af 26. oktober bl.a. fremhævede følgende kon-
klusion:

"Banken har meddelt Dem, at V.B.E. koncernens engage-
ment bortset fra den af advokat Berg Nielsen kauti-
onssikrede del kan fortsætte uændret...".

Under korrespondance mellem Amagerbanken og V.B.E. kon-
cernen som oplæg til et planlagt møde den 27. maj 1994
oplyste V.B.E. koncernen i en skrivelse af 20. maj 1994
vedrørende "ejendommen Udsholt", at der fra et konkursbo
var købt "2 sammenhængende ejendomme... med salg for øje.
... Det er tanken at Jørgen Christensen overtager den ene
og at den anden sælges. ... Hvad angår ejendommen Furesø-
bakken 6, kan vi oplyse, at ejendommen er under ompriori-
tering, der vil give et likviditets overskud omkring
900.000 kr..."

Af Amagerbankens skrivelse af 24. juni 1994 til V.B.E.
Finans ApS fremgik "med henvisning til vort møde her i
banken den 27. maj 1994" bl.a.:

"... vi (er) indtil videre ikke indstillede på, at
der trækkes yderligere på de bestående kreditter. De
vil herefter alene kunne disponere over det pr. 1.
juli 1994 indkomne administrationsbidrag, og vi vil i
den anledning etablere en ny checkkonto til brug her-
for. Overtræk på denne konto kan ikke accepteres..."

Der blev i september 1994 udarbejdet nye kreditaftaler
herunder også for den omhandlede konto 205217-0, hvor
kreditten blev forhøjet med 1.013.000 kr. til 1.048.000
kr. med klausul om ny aftale den 30. juni 1995. Kreditaf-
talen blev underskrevet af Jytte og Jørgen Christensen
den 29. september 1994.


- 8 -

Ved skrivelse af 30. september 1994 til V.B.E. Finans,
Jørgen Christensen, meddelte Amagerbanken bl.a., at "ef-
fektuering af kreditterne ikke vil ske, på grund af Deres
rettelse i sikkerhedsstillelsesdokument nr. 200142-6".
Banken havde vedlagt et ændret sikkerhedsstillelsesdoku-
ment til underskrift, men dette blev efter det oplyste
aldrig underskrevet.

I skrivelse af 8. februar 1995 til Jytte Christensen og
Jørgen Christensen meddelte Amagerbanken følgende:

"Vedr.: Kreditaftale nr. 205217-0

Under henvisning til møder, afholdt 16. december 1994
her i banken samt gårs dato med advokat Frantz Pallu-
dan skal vi herved opsige ovennævnte kreditaftale til
fuld indfrielse pr. 15. februar 1995.

Kredittens restgæld andrager dags dato:

kr. 1.234.448,59

hvortil kommer renter fra 1. januar 1995, indtil be-
taling sker.

Med hensyn til debiteringer på kontoen ­ herunder via
checks, hævekort eller PBS-betalinger - henleder vi
Deres opmærksomhed på kredittens maksimum.
..."

Den 15. marts 1995 indgav Amagerbanken konkursbegæring
mod Jytte Christensen. Bankens tilgodehavende var opgjort
til 1.259.225,74 kr. "plus yderligere renter fra den 1.
januar 1995 og yderligere sagsomkostninger".

Ved skrivelse af 17. marts 1995 rettede Jørgen Christen-
sen henvendelse til Amagerbanken vedrørende ejendommen
Furesøbakken 6, Birkerød, hvoraf bl.a. fremgik:

"I fortsættelse af mine orienteringer fra sidste år,
ønskes omprioriteringen af ovennævnte ejendom nu gen-
nemført.
...
Provenuet... anslået kr. 715.000,00 ønskes krediteret
min konto nr. 5201-0002052170."

Ved skrivelse af 21. marts 1995 besvarede Amagerbanken
henvendelsen og oplyste, at der var taget kontakt til


- 9 -

BRF. I skrivelse af 21. marts 1995 til Amagerbanken, op-
lyste BRF bl.a. følgende:

"...

Tak for deres henvendelse om at få forlænget fristen
for udbetaling af det lån, vi har tilbudt i ejendom-
men... Furesøbakken 6
Ejer : V B E Fast Ejendom Aps

Vi accepterer, at udbetalingen kan udsættes til den
26. juni 1995.
..."

Forhandlingerne mellem Amagerbanken og V.B.E. koncernen
resulterede i, at banken opstillede nogle hovedvilkår for
en frivillig ordning, bl.a.:

"...

1. Banken får fuld regnskabsindsigt i Jytte Christensen
og Jørgen Christensens forhold.

2. Sommerhusene beliggende Udholdt Strandvej 132 og 134
sælges, og friværdien tilfalder Amagerbanken A/S. Dog
skal 25% af fortjenesten... indsættes på sikrings-
konto med Jytte Christensens kontohaver, til fordel
for Amagerbanken A/S' engagement med V.B.E.­koncer-
nen.


3. Jytte Christensen frigives som meddebitor på engage-
ment, hvis Furesøbakken nr. 6 er solgt med overtagel-
sesdag inden 1. august 1995.
...

6. Der etableres ny ledelse for alle selskaber som føl-
ger:
Bestyrelsen:
Frantz Palludan.
Direktion: Frantz Palludan.
Der etableres ny tegningsregel i alle selskaberne som
følger:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse.
...

8. Sagen mod Berg Nielsen vedrørende selvskyldnerkaution
afgøres ved, at de sagsøgte indbetaler kr.
2.500.000,00 enten direkte til nedbringelse af kauti-
onen eller til f.eks. V.B.E. Finans ApS som ansvarlig
lånekapital, dog således at selskabet samtidig ned-
bringer kreditten hos Amagerbanken tilsvarende.


9. Der udstedes salgsfuldmagter til Amagerbanken A/S
vedrørende ejendommene Furesøbakken 6, Udsholdt
Strandvej 132 og Udsholdt Strandvej 134...


- 10 -10. ..."Den 28. marts 1995 blev der afholdt møde til drøftelse af
Amagerbankens forligsoplæg. I mødet deltog også advokat
Berg Nielsen. Af V.B.E. koncernens mødereferat fremgår,
at advokat Berg Nielsen ikke kunne acceptere pkt. 8 i
forligsoplægget, idet "kautionsproblemet skulle udskilles
fra forliget og afgøres i Landsretten, hvor sagen behand-
les. Dette var advokat Palludan ikke enig i".

Af en telefax af 31. marts 1995 fra advokat Frantz Pallu-
dan til V.B.E. Fast Ejendom ApS og Jørgen Christensen
fremgik bl.a.:


"...
Bl.a. ved skrivelse af 17. ds har Jørgen Christensen
på brevpapir lydende på Jytte og Jørgen Christensen
anmodet om gennemførelse af omprioritering... og sam-
tidigt afgivet instruktion om, at provenuet skal kre-
diteres konto 5201-0002052170 tilhørende Jytte og
Jørgen Christensen.
...
Ejendommen... Furesøbakken 6, er i henhold til betin-
get skøde af 29. november 1990 solgt til V.B.E. Fast
Ejendom ApS for kr. 4.0 mill. Ifølge skødets § 9 er
handlen betinget... Formel annullering af handlen har
jeg ikke modtaget genpart af, og jeg har specielt
ikke kunnet verificere, om en annullering af handlen
er berettiget i henhold til § 9. Imidlertid er det
min opfattelse, at selskabet V.B.E. Fast Ejendom ApS
ikke kan have indvendinger imod annullering af hand-
len som følge af den i sin tid aftalte pris set i re-
lation til markedsniveauet i dag.

Som anført er låntager på pantebrev til BRFkredit
V.B.E. Fast Ejendom ApS. Ifølge årsregnskabet for
1993/94 for V.B.E. Fast Ejendom ApS har dette selskab
ingen gæld til Jørgen Christensen eller Jytte Chri-
stensen. Som følge heraf vil anvendelse af lånepro-
venu fra lån, hvor V.B.E. Fast Ejendom ApS er debi-
tor, være i strid med anpartsselskabslovens § 84, og
Amagerbanken A/S kan ikke medvirke hertil.

For det tilfælde, at Jørgen Christensen annullerer
handlen vedrørende Furesøbakken 6, har V.B.E. Fast
Ejendom ApS et krav på tilbagebetaling af købesummen.
På basis af det betingede skøde skal Jørgen Christen-
sen derfor indbetale kr. 2.830.838,24 samt frigøre
selskabet for eventuelle gældsansvar vedrørende lån,


- 11 -

store opr. kr. 400.000,00, kr. 546.0000,00 og kr.
350.000,00, før selskabet kan medvirke til en annul-
lering af handlen.

I tilfælde af annullering af handlen kan Amagerbanken
A/S ikke medvirke til Jørgen Christensens pantsætning
af ejendommen til fordel for BRFkredit, hvor lånepro-
venuet skal anvendes til nedbringelse af Jørgen Chri-
stensens opsagte kreditter, før der er sket betaling
af V.B.E. Fast Ejendom ApS' tilgodehavende i forbin-
delse med annullering af handlen.
...
I begge tilfælde af omprioritering er der i øvrigt
ikke taget endelig stilling til..., om banken i sin
egenskab af håndpanthaver vil medvirke til en omprio-
ritering... Amagerbanken A/S er kun retligt forplig-
tet hertil, hvis en mindelig aftale ikke indgås, så-
fremt der sker fuld indfrielse af de engagementer,
ejerpantebrevet tjener til sikkerhed for.

Formålet med at gennemføre en omprioritering af ejen-
dommen netop nu skal ifølge Jørgen Christensen være
at sikre en indfrielse af lån med henblik på afværg-
ning af konkursbegæring mod Jytte Christensen. Mine
klienter mangler i denne forbindelse en samlet rede-
gørelse for, hvorledes der sker fremskaffelse af mid-
ler til afværgning af konkursbegæringen. Jørgen Chri-
stensen har til ekstraordinær nedbringelse af privat-
kreditten foretaget indbetalinger af i alt kr.
150.000,00. Dette er sket med checks udstedt af
V.B.E. Holding A/S.
...
Mine klienter vurderer fortsat de forligsmæssige
aspekter af sagen, men er af den opfattelse, at en
samlet løsning af alle sagens aspekter er afgørende,
hvorfor jeg på ny skal opfordre Dem og advokat Berg
Nielsen, der modtager kopi af nærværende skrivelse
pr. telefax, om at revurdere advokat Berg Nielsens
afvisning af, at punkt 8 i dokument om hovedvilkår
kan godkendes.
..."


V.B.E. Holding A/S v/Jørgen Christensen besvarede advo-
kat Palludans skrivelse i et brev af 3. april 1995,
hvoraf fremgår bl.a.:

"Vi... er enig med Dem i, at en omprioritering af
ejendommen på nuværende tidspunkt, særligt grundet
renteuroen, er for dyr at gennemføre, men grunden
hertil er, at vi endnu ikke har modtaget en kopi af
Deres anmodning til Sø- og Handelsretten om, at de af
Dem indleverede konkursbegæringer sættes i bero.
...
For at undgå misforståelser i enhver henseende, har
V.B.E. Fast Ejendom ApS samtidig hermed afgivet sin
indforståelse med, at den af undertegnede personlig
afgivne ordre om omprioritering, gennemføres. Vi har


- 12 -

endvidere anmodet stats.aut. revisor Fl. Adolph om at
afgive erklæring om, at disse dispositioner ikke er i
strid med lovgivningens bestemmelser.
..."

I perioden maj-juli 1995 var der korrespondance mellem
V.B.E. koncernen, Amagerbanken og advokat Frantz Pallu-
dan vedrørende mulighederne for en forligsmæssig ord-
ning. En sådan blev imidlertid ikke etableret.

I forbindelse med Amagerbankens møder med advokat Berg
Nielsen blev det aftalt, at INFO:REVISION A/S skulle fo-
retage en gennemgang af de hos Amagerbanken pantsatte
gældsbreve.

Af et perioderegnskab, 1. oktober 1994 ­ 30 juni 1995
vedr. V.B.E. Finans ApS fremgik det af revisionsfirmaet,
INFO:REVISION's revisorerklæring, at selskabets modersel-
skab efter revisionsfirmaets opfattelse var insolvent, og
at selskabets sikkerhedsstillelse for en af moderselska-
bets aktionærers personlige engagement med selskabets
pengeinstitut er i strid med bestemmelserne i anpartssel-
skabsloven. Af regnskabet fremgik, at selskabets egenka-
pital pr. 30. juni 1995 var opgjort til ­ 958.600 kr.

Også statsaut. revisor F. Adolph har udarbejdet et perio-
deregnskab. Af revisorpåtegningen fremgår bl.a.:

"...
1. Direktør Jørgen Christensen og hustru har bedt mig
medvirke ved udarbejdelsen af V.B.E. Finans ApS pe-
rioderegnskab 1/10 1994 ­ 30/6 1995.
..."

Det fremgår af regnskabet, at selskabets egenkapital pr.
30. juni 1995 var opgjort til + 8.936.796 kr.

Af en udskrift af skiftprotokollen vedr. et retsmøde den
5. september 1995 til behandling af Amagerbankens kon-
kursbegæring af 15. marts 1995 fremgår det bl.a., at
Jytte Christensen, der mødte med sin beskikkede advokat
Jørgen B. Elmer, bestred, at konkursbetingelserne var
opfyldt... Jytte Christensen erklærede, at hun "alene
(kunne) anerkende at skylde ca. 610.000,- kr., hvilket


- 13 -

beløb vil kunne tilvejebringes via en omprioritering af
ejendommen Furesøbakken 6, Birkerød, via belåning i
skyldnerens halvdel af sommerhus beliggende Udsholt
Strandvej 134, Græsted, samt ved salg af indbo..."

Efter procedure den 2. november 1995, hvorunder Jytte
Christensen fortsat var repræsenteret ved advokat Jørgen
B. Elmer som beskikket advokat, optog skifteretten sagen
og afsagde den 3. november 1995 kendelse om, at bankens
konkursbegæring skulle nægtes fremme. Af kendelsen frem-
går bl.a.:

"...
Det lægges ved sagens afgørelse til grund, at skyld-
neren og Jørgen Christensen havde et engagement hos
Den Danske Bank A/S i form af en kassekreditkontrakt
på kr. 35.000,00, hvilken kredit var sikret ved ejer-
pantebrev stort oprindelig kr. 1.200.000,00 med pant
i den Jørgen Christensen tilhørende ejendom belig-
gende Furesøbakken 6.

Det lægges videre til grund, at dette engagement blev
overtaget af fordringshaveren i forbindelse med, at
fordringshaveren overtog engagementerne for selska-
berne V.B.E. Finans ApS og V.B.E. Holding A/S, og at
Jørgen Christensen har stillet ejerpantebrevet til
sikkerhed for selskabernes engagementer med for-
dringshaveren, og at ejerpantebrevet ikke har den
fornødne værdi til at dække disse engagementer.
...
Det er ikke overfor skifteretten af fordringshaveren
dokumenteret, at Jørgen Christensen var berettiget
til uden skyldnerens medvirken at råde over den op-
rindelige kredit. Skifteretten finder derfor ikke, at
fordringshaverens krav for så vidt angår beløb, der
er anvendt til betaling af driftsudgifter vedrørende
Jørgen Christensens ejendom, hvilket ubestridt er op-
gjort til kr. 768.267,37 excl. renteregulering, har
en sådan klarhed, at dette kan danne grundlag for af-
sigelse af konkursdekret, også selv om det ikke af
skyldneren er dokumenteret, at der er reklameret.
...
Fordringshaverens krav fratrukket udgifter vedrørende
driften af ejendommen udgør herefter kr. 175.687,88.
...
Driftsudgifterne vedrørende ejendommen, der er op-
gjort over en periode på 5 år, er som nævnt opgjort
uden renteregulering. Da skifteretten ikke kan af-
vise, at en sådan skal finde sted, og da denne må an-
tages at udgøre et betydeligt beløb, finder skifte-
retten, at der består en sådan usikkerhed med hensyn
til opgørelsen af fordringshaverens krav, at dette
ikke har den fornødne klarhed til at kunne danne
grundlag for afsigelse af konkursdekret..."


- 14 -

Amagerbanken kærede kendelsen til Østre Landsret.

I skrivelse af 3. november 2003 på brevpapir "V.B.E. ­
Jytte Christensen, stats.aut ejendomsmægler, m.d.e."
fremsatte Jytte Christensen overfor Amagerbankens advo-
katforbindelse krav om betaling af erstatning på kr.
100.000,00 for tab og godtgørelse for tort i henhold til
konkurslovens § 28. Jytte Christensen henviste til
støtte for sit krav bl.a. til "miskreditering af mig som
stats.aut ejendomsmægler med kendt og agtet firma navn
gennem 25 år i lille lokalsamfund med deraf følgende
tab, såvel økonomisk som en uoverskuelig tort"

Vedr. Jytte Christensens forhold som ejendomsmægler er
der fremlagt skrivelse af 21. januar 1994 fra Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen til Jytte Christensen, hvorefter
styrelsen "i dag (har) optaget og samtidig slettet Dem i
Ejendomsmæglerregistret". Det præciseres i skrivelsen,
at Jytte Christensen ikke er optaget i registret, da hun
ikke opfylder betingelsen i lov om omsætning af fast
ejendom om at stille sikkerhed. Der er endvidere frem-
lagt en skrivelse af 16. november 1995 fra Dansk Ejen-
domsmæglerforening til advokat Frantz Palludan, hvoref-
ter Jytte Christensen ikke er medlem af foreningen,
hvorfor hun ikke er berettiget til at anvende betegnel-
sen MDE.

Den 8. februar 1996 besvarede advokat Frantz Palludan en
forespørgsel fra advokat Jørgen B. Elmer, hvorefter Ama-
gerbanken ville være indstillet på at tilbagekalde kon-
kursbegæringen mod Jytte Christensen, mod at Jytte Chri-
stensen standsede sine betalinger, og at advokat Jørgen
B. Elmer beskikkedes som tilsyn ­ alt på betingelse af,
at Jytte Christensen kunne erkende såvel at være Amager-
banken et beløb skyldig, som at Amagerbanken havde været
berettiget til at indgive konkursbegæringen mod Jytte
Christensen.

Den 13. marts 1996 indgav Jytte Christensen anmeldelse
af betalingsstandsning til Sø- og Handelsrettens skifte-
ret, der bekikkede advokat Jørgen B. Elmer som tilsyn.


- 15 -


På en skiftesamling i betalingsstandsningssagen den 20.
marts 1996 blev bl.a. følgende noteret til retsbogen:

"...
Jytte Christensen erkender at skylde Amagerbanken A/S
i hvert fald kr. 175.687,88 og Jytte Christensen fra-
falder at rejse erstatningskrav mod Amagerbanken A/S
i anledning af den indleverede konkursbegæring.

På vegne Amagerbanken A/S tilbagekaldte advokat
Frantz Palludan herefter den mod Jytte Christensen
indleverede konkursbegæring og hævede kæresagen, idet
det fortsat forbeholdes at gøre et større krav end
det ovenfor anførte gældende mod Jytte Christensen.
..."


Den 16. juli 1996 indgav Amagerbanken på ny en konkursbe-
gæring mod Jytte Christensen.

Samme dag kl. 14.00 afholdtes skifteretsmøde i betalings-
standsningssagen. Af skifteprotokollen fremgår det bl.a.,
at skifteretten tilkendegav, "at det på det foreliggende
grundlag, hvor skyldneren ikke vil medvirke til, at ejen-
dommen Udsholt Strandvej 134 sælges, ikke ville kunne
forventes, at betalingsstandsningen bliver opretholdt,
idet denne savner formål."

Dagen efter, den 17. juli 1996 kl. 09.00, oplyste Jytte
Christensen i skifteretten, at "hun nu er indforstået med
at underskrive en ubetinget og uigenkaldelig salgsfuld-
magt til advokat Jørgen B. Elmer vedrørende ejendommen
Udsholt Strandvej 134, dog således at det tilsikres, at
datteren skal have mulighed for at købe ejendommen til
den pris, der bevisligt kan opnås hos tredjemand." Beta-
lingsstandsningen blev herefter opretholdt, og advokat
Frantz Palludan tilbagekaldte Amagerbankens konkursbegæ-
ring.

Den 12. september 1996 indgav Amagerbanken en ny konkurs-
begæring mod Jytte Christensen, og den 16. september 1996
blev der afholdt møde i skifteretten til behandling af
begæringen. Det fremgår af skifteprotokollen, at advokat
Jørgen B. Elmer efter eget ønske fratrådte som tilsyn i


- 16 -

betalingsstandsningssagen bl.a. under henvisning til, at
skyldneren ikke samarbejdede loyalt, og at der ikke læn-
gere var mulighed for at opnå en samlet ordning med kre-
ditorerne. Skifteretten afsagde herefter straks kendelse
om, at en af Jytte Christensen fremsat begæring om, at
behandlingen af Amagerbankens konkursbegæring skulle ud-
sættes i medfør af konkurslovens § 24, blev nægtet
fremme. Skifteretten henviste i kendelsen til, at der
ikke fandtes at være rimelig udsigt til, at der kunne op-
nås en samlet ordning med kreditorerne.

Kendelsen blev ved tilkendegivelse til retsbogen kæret af
Jytte Christensen til Østre Landsret. Kæren blev ikke
tillagt opsættende virkning, og skifteretten afsagde der-
efter konkursdekret over Jytte Christensen. Advokat Jør-
gen B. Elmer blev udpeget som kurator.

Det fremgår af fra Østre Landsrets 11. afdelings retsbog
af 1. oktober 1996, at Jytte Christensens kære blev fra-
faldet.

Ejendommen Udsholt Strandvej 134 blev solgt i fri handel
til en pris af kr. 2.802.000.

Jytte Christensen har fremlagt en beregning af renter
vedrørende debiteringer på "husholdningskontoen" (perio-
den 7. august 1990 ­ 30. september 1995). Størrelsen af
det samlede rentebeløb, 324.549,05 kr., er ikke bestridt
af Amagerbanken.

Det fremgår af mellemregningskonto mellem Jørgen Chri-
stensen og V.B.E. koncernen for perioden 1. oktober 1991
til 30. september 1995, at der til Jørgen Christensen er
udbetalt 100.000 kr. under teksten "Husleje JC" den 31.
december 1991. Den 31. december 1992 og 31. december
1993, henholdsvis under teksten "huslejetilskud Jørgen"
og "huslejetilskud til JC", er beløbene i begge tilfælde
75.000 kr., mens beløbet den 30. september 1994 er 60.000
kr. under teksten "husleje tilskud". Det samlede beløb
udgjorde således 310.000 kr.


- 17 -

Af et bogholderibilag sammenholdt med en checkkopi frem-
går, at Jørgen Christensen den 25. juli 1995 indsatte
267.325 kr. på "husholdningskontoen", og at beløbet hid-
rørte fra en check, udstedt af Nykredit til V.B.E. Råge-
leje Ejendomskontor.

Jytte Christensen hævede under domsforhandling den 24.
november 1999 en mod Amagerbanken tidligere ­ den 7. sep-
tember 1998 - anlagt sag (H 219/98). Retten pålagde Jytte
Christensen at betale 7.000 kr. i sagsomkostninger. Det
er ubestridt, at dette beløb ikke er betalt.

En række bilag, hvorfra der er sket dokumentation under
domsforhandlingen, har været uden betydning for sagen,
som den er forelagt retten til afgørelse. Bilagene, der
bl.a. har vedrørt V.B.E. koncernens økonomiske forhold,
advokat Berg Nielsens kautionsmellemværende med Amager-
banken, advokat Berg Nielsens politianmeldelse af Amager-
banken og advokat Frantz Palludan, Amagerbankens klage
over advokat Berg Nielsen til advokatmyndighederne og
spørgsmålet om Christina Christensens overtagelse af
ejendommen Udsholt Strandvej 134, er derfor udeladt helt
eller delvist af sagsfremstillingen i dommen.


Forklaringer

Jytte Christensen har forklaret, at hun ikke erindrer at
have set nogen af Amagerbankens samleudskrifter, som hun
synes ligner noget med skat.

Hun har ganske vist selv underskrevet sin selvangivelse
for 1993, men det er hendes ægtefælle, der udfyldte den,
og hun er ikke gået dybere ind i tallene.

Hun har ikke haft arbejde under ægteskabet, men har pas-
set huset og børnene. Forretningerne overlod hun til sin
ægtefælle. Hun gav sig ikke selv af med tal. Hendes ar-
bejdskraft stod dog om nødvendigt til rådighed for sel-
skaberne i V.B.E. koncernen. Hun husker ikke, hvilke af
selskaberne hun var bestyrelsesmedlem i. Hun deltog i be-


- 18 -

styrelsesmøder en gang om året. Hun underskrev selskaber-
nes regnskaber uden at have indsigt i dem.

Hun var bestyrelsesmedlem i V.B.E. Fast Ejendom ApS, men
hun blandede sig ikke i, at selskabet skulle købe huset.
Hun ved ikke, om selskabet havde penge til at købe for.
Hun var ikke klar over, at driftsudgifterne til huset
blev trukket over "husholdningskontoen". Hun ved ikke,
hvorfor denne konto var en fælleskonto. Det eneste, hun
ved, er, at hun havde skrevet under på en aftale om
35.000 kr., og at der lå et ejerpantebrev til sikkerhed
for hendes gæld. Hun husker ikke at have underskrevet
ejerpantebrevet, men det har hun jo nok gjort. Hun vidste
ikke, at ejerpantebrevet lå til sikkerhed også for anden
gæld. Banken var ikke berettiget til at opsige kreditten
overfor hende, da det ikke var hende, der havde lavet
overtrækket. Nok underskrev hun på en ny, forhøjet kre-
ditaftale på 1.048.000 kr., men Amagerbanken vidste godt,
at hun kun stod for de 35.000 kr. Ellers havde hun ikke
underskrevet.

Hendes påstand om betaling af 100.000 kr. skal ses som en
kompensation for, at hun som værende under konkursbehand-
ling ikke kan udrette noget som helst. Efter konkursen
har hun ikke længere sin ejendomsmæglergodkendelse, og
hun kan ikke anvende sin autorisation. Advokat Berg Ni-
elsen havde ellers tilbudt hende en ejendomsmæglerforret-
ning. Hun husker ikke, om hun var ejendomsmægler i marts
1996, og hun ved ikke, om hun efterfølgende har fået sin
autorisation tilbage.

Begge konkursbegæringer var uberettigede - især den sid-
ste. Hun ved ikke, hvorfor kæren af konkurskendelsen blev
frafaldet, og hun ved ikke, om konkursbetingelserne var
opfyldt. Det var hendes ægtefælle, der stod for disse
ting.

Det er ikke rigtigt, at hun har frafaldet at rejse er-
statningskrav mod Amagerbanken, som det ellers fremgår af
retsbogen for den 20. marts 1996. Hun mener ikke, at ad-
vokat Elmer kan have anmodet om retsbogstilførslen, og


- 19 -

hun har ikke set retsbogen. Det er heller ikke korrekt,
at hun i retsmødet anerkendte at skylde Amagerbanken
mindst 175.687,88 kr.

Hun talte ikke med nogen i banken i forbindelse med op-
rettelsen af "husholdningskontoen". Hun kan ikke sige no-
get om, hvilken vejledning banken skulle have givet
hende. Det siger hende intet, at banken, som hun ellers
har gjort gældende under sagen, burde have fremsendt nye
kreditkontrakter til hende efter den 26. september 1991.
Hun kan ikke forklare eller sige noget i relation til
sine anbringender om, at banken skulle have fraskrevet
sig retten til at opsige engagementet, og at banken
skulle have orienteret hende om ændringer i sikkerheds-
stillelsen. Hun ved ikke, om Amagerbanken nægtede at
hjemtage kreditforeningslån til Furesøbakken 6, og hun
ved heller ikke, om Amagerbanken anvendte ureviderede
regnskaber.

Jørgen B. Elmer har forklaret, at han blev beskikket ad-
vokat for Jytte Christensen i forbindelse med behandlin-
gen af Amagerbankens konkursbegæring fra marts 1995. Han
skulle bistå Jytte Christensen med at komme igennem med
det synspunkt, at konkursbegæringen ikke kunne fremmes
med den begrundelse, at den savnede den fornødne klarhed.
Grundlaget for Amagerbankens konkursbegæring var en kre-
ditaftale på 1.048.000, som Amagerbanken havde opsagt.
Under behandlingen af kæren af skifterettens kendelse om,
at konkursbegæringen nægtedes fremme, var der en omfat-
tende skriftveksling. Det var imidlertid halsløs gerning,
for vidnet kunne se, at Jytte Christensen ville komme til
at hæfte for en betydelig gæld, og det blev derfor stra-
tegien, at det skulle forsøges at få en ordning med ban-
ken. Amagerbanken og Jytte Christensen indgik til brug
herfor den aftale, at Jytte Christensen skulle anerkende
at skylde et beløb til banken, frafalde et eventuelt er-
statningskrav og standse sine betalinger, hvorefter ban-
ken ville tilbagekalde sin konkursbegæring. Det vigtigste
for banken var, at Jytte Christensens aktiver blev reali-
seret, således at Jytte Christensen derefter kunne
"slippe af krogen". Realisation blev påbegyndt, bl.a. af


- 20 -

en ejendom i Rågeleje, men tingene blev i den grad modar-
bejdet af Jørgen Christensen, der selv var under konkurs,
at forsøget på at redde Jytte Christensen fra konkurs
mislykkedes.

At Jytte Christensen havde anerkendt at skylde et beløb,
betød ikke, at beløbet var endeligt opgjort. Der var
fortsat adgang til en fuldstændig prøvelse af kravet. Er-
klæringen om, at Jytte Christensen ikke ville kræve er-
statning for uberettiget indgivelse af konkursbegæring,
var et egentligt vilkår for Amagerbankens tilbagekaldelse
af konkursbegæringen. Dette vilkår var forinden drøftet
med Jytte Christensen, der har underskrevet erklæringer
herom til vidnet. Det overordnede formål var, at Jytte
Christensen blev gældfri.

Vidnet blev med Jytte Christensens accept udmeldt som ku-
rator i boet. Bobehandlingen måtte sluttes efter konkurs-
lovens § 143, og der har derfor ikke har været fordrings-
prøvelse i boet.

Jørgen Christensen har forklaret, at han var V.B.E. kon-
cernens daglige leder. Han er oprindeligt uddannet i Pri-
vatbanken og har arbejdet selvstændigt som ejendomsmægler
og typehusfabrikant.

Kreditten på 35.000 kr. blev overført fra Handelsbanken
til Amagerbanken. Han ved ikke, hvorfor han selv blev di-
spositionsberettiget til kontoen, der blot var en hus-
holdningskonto. Ejerpantebrevet på 1.200.000 kr. lå til
sikkerhed for kreditten.

Amagerbanken er aldrig blevet anmodet om at foretage træk
på kontoen; man gjorde det bare. I starten var det lige-
gyldigt, da man blot overførte pengene fra koncernen, li-
geledes uden instruks. Det blev først et problem i 1991,
da den totale kreditramme var opbrugt. Det hele fik bare
lov at sejle. Han gjorde indsigelser mod trækkene på
"husholdningskontoen" i 1991 både skriftligt og mundt-
ligt, og han forlangte at kreditengagementet skulle om-
lægges, og at overtræk skulle indfries. Det er vidnets


- 21 -

opfattelse, at banken aldrig har opfattet Jytte Christen-
sen som kontohaver på kontoen. Banken sendte alt til vid-
net. Årsopgørelserne blev af skattetekniske grunde også
sendt til Jytte Christensen. Hans ægtefælle havde ingen
indsigt i forholdene. Opgørelserne blev anvendt af ham
selv eller revisor til brug for udarbejdelse af selvan-
givelser. Jytte Christensen havde ingen indtægter og
havde ingen anden gæld.

Om Amagerbankens konkursbegæring mod Jytte Christensen
fra marts 1995 forklarede vidnet, at Jytte Christensen
aldrig har indgået noget forlig med banken om at skylde
175.687,88 kr. Advokat Elmer ønskede ikke, at vidnet del-
tog i skifterettens møder, men da han så udskriften fra
mødet, henvendte han sig til advokaten for at få en til-
føjelse til retsbogen om, at der skulle modregnes med
renter vedrørende hævningerne på kontoen.

Omkring 1990 indrettede vidnet kontor på privatadressen
på Furesøbakken. Vidnet havde ca. 80 kvm til rådighed, og
moderselskabet betalte husleje en gang om året herfor.
Det er disse beløb, der fremgår af kontoudtoget. Koden F9
står for moderselskabet. Han kan ikke huske, om der blev
indgået en lejeaftale mellem ham og selskabet.

Vidnets salg af ejendommen på Furesøbakken skete bl.a. på
vilkår, at salget kunne ske skattefrit. Købesummen er
korrekt angivet, men ikke betalt. Det var naturligt at
afhænde ejendommen, da ægtefællerne ønskede en mindre bo-
lig, idet børnene var flyttet hjemmefra. Handlen blev
først gennemført efter V.B.E. Fast Ejendoms konkurs, så
skødet er underskrevet af boets kurator, advokat Henrik
Andersen. Indtil det var afklaret, om handlen blev ende-
ligt gennemført, blev alle betalinger fortaget som før.
Om disse skal tilbageføres, ved kun kurator.

Checken på 267.325 kr., dateret 24. juli 1995, er udstedt
af hans personligt ejede virksomhed til ham og indsat på
hans egen konto. Han kan ikke sige, hvor pengene stammer
fra, da der var tale om en virksomhed med stort penge-
flow. Der har muligvis været tale om et salær.


- 22 -


V.B.E. koncernen var ikke insolvent, og der var derfor
ikke grundlag for at tage selskaberne under konkursbe-
handling. Vidnet kunne ikke kære konkursdekreterne, da
han ikke havde den fornødne retlige interesse heri.

Jørgen Mouritzen har forklaret, at han var direktør i
Amagerbanken, indtil han for 6 år siden gik på pension.

Han havde det overordnede ansvar for samarbejdet med
V.B.E. koncernen og blev konsulteret af sine medarbejdere
omkring enkelte spørgsmål, ligesom der kunne være korre-
spondance, der krævede hans underskrift.

Han deltog i det møde i december 1994, hvor opsigelsen af
engagementerne fandt sted. Der var ingen drøftelser på
mødet. Engagementet blev blot opsagt, hvilket blev fulgt
op skriftligt. Drøftelserne havde jo fundet sted siden
1992. Baggrunden for opsigelsen var, at tilliden mellem
koncernledelsen og banken ikke længere var til stede. Der
foregik ting i koncernen, som banken ikke blev orienteret
om. Banken havde aldrig fraskrevet sig retten til at op-
sige arrangementet. Spørgsmålet om advokat Berg Nielsens
kaution havde skabt de indledende problemer mellem par-
terne. Banken så sig nødsaget til at opsige kautionen.

Banken opdagede først i december 1994, at der var foreta-
get investeringer i to sommerhuse i Nordsjælland. Koncer-
nen fortalte ikke selv om sommerhusene. Det var bankens
egen research, der bragte oplysningerne for dagen.

Vidnet har ikke selv været i kontakt med Jytte Christen-
sen.

Torben Heilesen har forklaret, at han, der er prokurist i
Amagerbankens erhvervsafdeling, var V.B.E. koncernens
kontaktperson, da koncernen blev kunde i banken. Jytte
Christensen ejede ca. halvdelen af V.B.E. koncernen, men
det var primært Jørgen Christensen, som banken have kon-
takt til. Han kan ikke huske at have deltaget i møder,
hvor også Jytte Christensen har deltaget.


- 23 -


Engagementets tekniske overførsel fra Handelsbanken skete
EDB-mæssigt, og de PBS-betalingsaftaler, der var tilslut-
tet kontoen, fulgte automatisk med ved overførslen.

Banken blander sig ikke i, hvad kunderne bruger en kredit
til. Vidnet var klar over, at terminsydelserne på Furesø-
bakken blev betalt over "husholdningskontoen", men han
var ikke opmærksom på, at ejendommen ikke skulle være
ejet af Jørgen og Jytte Christensen. Han kan ikke huske
at være blevet orienteret om overdragelsen af ejendommen.
Det er altid kontohaveren selv, der skal sørge for afmel-
ding af betalingerne ­ også i tilfælde af salg af fast
ejendom. Hverken Jørgen eller Jytte Christensen har hen-
vendt sig til banken herom.

Vidnet gav ingen vejledning eller rådgivning i forbin-
delse med overførslen af "husholdningskreditten" fra Han-
delsbanken, og det gjorde han heller ikke i forbindelse
med forlængelserne af kreditaftalen.

På et tidspunkt var der tvist om et andet af koncernens
låneforhold, hvilket førte med sig, at kreditten på "hus-
holdningskontoen" ikke automatisk blev forlænget. Banken
har ikke pligt til at udstede nye kreditaftaler. Sker
dette ikke, fortsætter den eksisterende aftale blot uænd-
ret.

Da det var koncernens ejere, der var debitorer, blev
"husholdningskreditten" betragtet som et led i en samlet
kreditramme for hele koncernen, hvilket var baggrunden
for, at banken accepterede et overtræk. Der foreligger
ingen skriftlig accept med hensyn til overtrækket.

Det er EDB-mæssige forhold, der gør, at de løbende konto-
udskrifter kun blev stilet til Jørgen Christensen. Samle-
udskrifterne blev sendt til begge kontohavere. Jytte
Christensen har ikke kontaktet banken om overtrækket på
kontoen, og ingen har overfor banken rejst indsigelse.


- 24 -

Tvisten omkring advokat Berg Nielsens kautionen bevir-
kede, at flere dokumenter ikke blev underskrevet. Engage-
mentet blev forstyrret.

I perioden 1992-1994 havde banken almindelig tillid til
koncernen, men efterhånden som banken fik flere oplysnin-
ger om koncernens forhold, blev forholdet mere problema-
tisk. Banken satte spørgsmålstegn ved værdien af de pant-
satte gældsbreve, og eftertiden har jo tydeligt vist, at
gældsbrevsporteføljen var ansat for højt. Mange gælds-
breve var nødlidende.

Spørgsmålet om omprioritering af ejendommen Furesøbakken
6 blev behandlet af bankens advokat.

Vidnet var ikke involveret i opsigelsen af engagementet.

Han kender ikke noget til, at banken skulle have fraskre-
vet sig retten til at opsige engagementet.

Bente Hjort har forklaret, at hun er leder af en del af
Amagerbankens erhvervsafdeling. Hun blev først involveret
i V.B.E. koncernens engagementer i januar/februar 1995 ­
efter opsigelsen.

Hun kender intet til, at banken skulle have fraskrevet
sig retten til at opsige engagementerne. Hverken Jytte
eller Jørgen Christensen har rejst indsigelser med hensyn
til overtrækket på "husholdningskontoen". Banken blander
sig normalt ikke i, hvad beløb, der trækkes på kassekre-
ditter, bruges til. Det påses, at det er de tegningsbe-
rettigede, der foretager hævningerne.

Vidnet har kun haft kontakt med Jytte Christensen en en-
kelt gang. Det var til et møde hos advokat Frantz Pallu-
dan.

Forud for opsigelsen af engagementerne havde der været et
længere forløb, hvor banken gradvist havde mistet tilli-
den til V.B.E. koncernen. De pantsatte gældsbreve levede
ikke op til koncernens egen værdiansættelse, hvilket var


- 25 -

et stort problem, da hele engagementet støttede sig på
disse gældsbreve. Der var også det problem, at nogle time
share uger var solgt flere gange, hvilket betød, at der
var flere gældsbreve på samme uger.

Det var bankens advokat, der behandlede problemerne om-
kring omprioritering af Furesøbakken. Der var bl.a. usik-
kerhed med hensyn til, hvem der ejede ejendommen.

Jytte og Jørgen Christensen købte to sommerhuse uden at
banken havde godkendt det. Banken var blevet orienteret
om købene og havde sagt nej hertil. Dette fandt sted, før
vidnet blev involveret i sagen.

Frantz Palludan har forklaret, at han som Amagerbankens
advokat blev involveret i sagen i 1993, da advokat Berg
Nielsen fragik sin kaution. Det resulterede i et langva-
rigt forhandlingsforløb, der endte med sagsanlæg mod Berg
Nielsen ved Østre Landsret. Banken vandt sagen, og dommen
blev efterfølgende opfyldt af Berg Nielsen.

Der var også andre problemer i V.B.E. koncernen, som gav
anledning til drøftelser i 1993-94. Banken fik ikke svar
på de spørgsmål, man stillede, og på et møde i december
1994, anmodede banken V.B.E. koncernen om at finde et an-
det pengeinstitut. Dette blev fulgt op af en skriftlig
opsigelse i februar 1995 med efterfølgende inkassation af
tilgodehavenderne.

Under behandlingen for Østre Landsret af kæren over skif-
terettens nægtelse af at fremme Amagerbankens konkursbe-
gæring mod Jytte Christensen kom det frem, at der også
var sket betalinger fra koncernens holdingselskab tilsy-
neladende til Jørgen Christensen. Beløbene var 100.000
kr. 75.000 kr. 75.000 kr. og 60.000 kr. Vidnet kender
ikke noget til, at holdingselskabet skulle have et leje-
mål i ejendommen på Furesøbakken, men hvis det var til-
fældet, skulle de nævnte beløb som lejeindtægt være kre-
diteret V.B.E. Fast Ejendom ApS.


- 26 -

Holdingselskabet fungerede konteringsmæssigt som koncer-
nens bank, og det var da også holdingselskabet, der havde
det store engagement med Amagerbanken. Datterselskaberne
havde mellemregningskonti med holdningsselskabet. Hvert
selskab i koncernen havde en bogføringskode. Holdnings-
selskabets kode var "F9".

Jytte Christensens skylderklæring i skifteretten,
175.687,88 kr., skulle forstås sådan, at hun ikke havde
fraskrevet sig retten til at få skyldens størrelse prøvet
efterfølgende. Det var en betingelse for at frafalde kæ-
ren, at et eventuelt erstatningskrav fra Jytte Christen-
sen mod banken i anledning af den afviste konkursbegæring
blev frafaldet, hvilket også skete.

Checken på 267.325 kr., dateret 24. juli 1995, blev af
Jørgen Christensen indsat på "husholdningskontoen", hvor-
ved gælden blev nedbragt fra godt 1.100.000 kr. til godt
900.000 kr. Beløbet stammede fra Nykredit og hidrørte fra
handler med to kostbare sommerhuse i Rågeleje, et gult og
et rødt, mellem ægtefællerne Christensen og V.B.E. Fast
Ejendom ApS, der hver især havde ejet halvdelen af hvert
af sommerhusene. Efter handlerne ejede ægtefællerne det
røde alene og V.B.E. Fast Ejendom ApS det gule. Handlerne
havde fundet sted i forbindelse indgivelsen af konkursbe-
gæringerne.

Konkursbegæringerne, også mod Jytte Christensen, skete
for via etablering af en fristdag at få skabt mulighed
for at finde ud af, hvordan tingene hang sammen.

Med hensyn til omprioritering af Furesøbakken 6 var der
to problemer: Der kunne ikke ske omprioritering uden god-
kendelse fra håndpanthaver, der har ret til at modsætte
sig en rykning, og som endvidere selv kan bestemme, på
hvilken del af engagementet, et omprioriteringsprovenu
skal afskrives. For det andet var der tvivl om, hvem der
ejede ejendommen. Hvis ejendommen var ejet af V.B.E. Fast
Ejendom, til hvem den var solgt i henhold til det betin-
gede skøde, kunne den ikke omprioriteres med det formål
at nedbringe den private gæld med det opnåede provenu.


- 27 -

Jørgen Christensen kunne ikke redegøre for, om han ejede
ejendommen.

Vidnet er kurator i alle selskaberne i V.B.E. koncernen.
Koncernens økonomi var i al væsentlighed bundet op på en
portefølje af gældsbreve, hvis værdi var tvivlsom. De
gældsbreve, der relaterede sig til uger i vinterhalvåret,
var konstrueret således, at time share køberne kunne fri-
gøre sig. Gældsbrevene led af retlige mangler, og debito-
rerne var ikke solide. Salgene var foregået under "inte-
ressante" former. Der forventes ikke at blive udbetalt
dividende i boerne, bortset fra i V.B.E. Finans ApS, hvor
der bliver dividende til § 97-krav.


Procedure

Jytte Christensens advokats procedure var baseret på et
manuskript, som advokaten udleverede til retten. Flere
sider og afsnit i manuskriptet blev udeladt under den
mundtlige procedure. Retten har i dommen ­ i forhold til
manuskriptet i omskrevet form ­ alene gengivet en mindre
del af proceduren, der i betydelig grad havde karakter af
en fornyet forelæggelse uden tilknyttede anbringender.
Hertil kommer, at der i flere tilfælde blev henvist til
bilag og bilagsafsnit, der ikke havde været genstand for
dokumentation, samt oplysninger der ikke tidligere havde
været fremme under domsforhandlingen. Proceduren behand-
lede endvidere en række omstændigheder, der åbenlyst er
uden betydning for afgørelsen af sagen, således som den
er forelagt retten.

Jytte Christensen har bl.a. anført, at hun i ægteskabet
med Jørgen Christensen var hjemmegående husmor og passede
ægteparrets 2 børn. Nok var hun var medejer af V.B.E.
koncernen og bestred bestyrelsesposter i flere selskaber,
men hun havde ikke indsigt i koncernens økonomiske for-
hold. At hun er indblandet i denne sag skyldes alene, at
hun havde en almindelig dankortkonto, "husholdningskon-
toen", med en trækningsret op til 35.000 kr. Ejerpante-
brevet i Furesøbakken 6 lå til sikkerhed for kreditten.


- 28 -

Jytte Christensen modtog ikke kontoudskrifter, betalings-
oversigter, rykkerskrivelser eller opkrævning af over-
træksrenter før konkursbegæringen i 1995. Kreditaftalen
blev forlænget i september 1991, men Amagerbanken forlæn-
gede herefter ikke aftalen yderligere. Amagerbanken, der
blot havde sendt kreditaftalen frem til underskrift ­
stilet til Jørgen Christensen -, forsømte således sin
vejledningspligt i forbindelse med indgåelse af kreditaf-
talen, og Amagerbanken har ved passivitet fortabt sin ret
til at gøre krav gældende mod Jytte Christensen. Man kan
spørge, hvem der egentlig var kontohaver. Alle henvendel-
ser fra banken gik til Jørgen Christensen indtil bankens
opsigelse i februar 1995.

Amagerbanken har ved skrivelse af 26. oktober 1992 fra-
skrevet sig retten til at anvende kautionsproblemet, op-
stået mellem Amagerbanken og advokat Berg Nielsen, som
grundlag for opsigelse af V.B.E. koncernens engagement og
i særdeleshed privatengagementet med Jytte Christensen.

Uanset at Amagerbanken måtte anlægge sag mod Berg Nielsen
til opfyldelse af kautionstilsagnet, sendte banken udkast
til nye kreditkontrakter til V.B.E. koncernen. Det gøres
gældende, at Amagerbanken handlede i strid med god og re-
delig pengeinstitutpraksis og redelig handlemåde ved at
fremsende udkast til ny kreditkontrakt på 1.048.000 kr.
til Jytte Christensen uden begrundelse for ændring af
kreditmaksimum og den bagvedliggende sikkerhed. Det gøres
endvidere gældende, at der ikke kan lægges vægt på denne
kreditkontrakt.

Jørgen Christensen deltog i et møde med Amagerbanken den
16. december 1994, hvor Amagerbanken meddelte, at denne
ønskede at overtage ledelsen af V.B.E. koncernen, og så-
fremt Jørgen Christensen ikke accepterede dette, skulle
mødet betragtes som en opsigelse af engagementerne. Jytte
Christensen var ikke indkaldt til og deltog ikke i mødet.
Der blev ikke på mødet meddelt nogen opsigelsesgrund. Der
var tale om et fait accompli. Ved skrivelse af 8. februar
1995 blev Jytte Christensens engagement, der må betragtes
som et privatengagement, opsagt af Amagerbanken uden be-


- 29 -

grundelse, og den 17. februar 1995 fremsendtes inkasso-
skrivelse. Amagerbanken levede derved ikke op til bankens
almindelige betingelser om 4 ugers varsel, og den 15.
marts 1995 indgav Amagerbanken konkursbegæring mod Jytte
Christensen.

Sø- og Handelsrettens skifteret afsagde den 3. november
1995 kendelse om, at konkursbegæringen blev nægtet frem-
me. Det er alene denne afviste konkursbegæring nærværende
sag omhandler.

I forbindelse med at Jytte Christensens betalingsstands-
ning blev etableret, blev der til retsbogen den 20. marts
1996 tilført en skylderklæring. Ved afgivelsen af skyld-
erklæringen er der imidlertid ikke taget højde for den
renteregulering, der er omhandlet i skifterettens ken-
delse af 3. november 1995. Beløbet, der er beregningsmæs-
sigt ubestridt af Amagerbanken, og som vedrører renter af
de træk, der fandt sted på "husholdningskontoen" til dæk-
ning af driftsudgifterne vedrørende ejendommen Furesøbak-
ken 6, udgør 324.549 kr. Ved at indregne dette beløb ses
det, at Jytte Christensen ikke er Amagerbanken noget be-
løb skyldig. Jytte Christensen har forgæves opfordret
Amagerbanken til at dokumentere, at hun skal have anmodet
banken om at lade driftsudgifterne til Furesøbakken 6
trække på "husholdningskontoen". Jytte Christensen hæfter
ikke for beløb, der er anvendt til dækning af disse
driftsomkostninger, og hun kan i det hele ikke hæfte for
beløb ud over de 35.000 kr., der var kreditaftalens mak-
simum.

Det bestrides at Jytte Christensen har modtaget refusion
på 577.325 kr., og at beløbet 267.325 kr. tilhørte et
selskab i V.B.E. koncernen.

Erklæringen til skifteretsbogen om, at Jytte Christensen
frafaldt at rejse erstatningssag i anledning af konkurs-
begæringen, er ikke bindende, jf. aftalelovens § 36.

Amagerbanken burde ikke have haft indvendinger mod at
medvirke til en omprioritering af ejendommen Furesøbakken


- 30 -

6 med henblik på en nedbringelse af gælden på "hushold-
ningskontoen".

Konkurssagen har haft den konsekvens, at Jytte Christen-
sen har været indlagt på Rigshospitalet i halvanden må-
ned, og at hun efter en blodprop er blevet blind på det
ene øje.

Amagerbanken har med hensyn til Jytte Christensens på-
stand 1 anført, at det ikke er godtgjort, at Amagerban-
kens konkursbegæring af 15. marts 1995 var indgivet med
urette. Skifterettens kendelse af 3. november 1995, hvor-
efter konkursbegæringen blev nægtet fremme, blev kæret
til Østre Landsret. Kæresagen blev efterfølgende forligt,
og Jytte Christensen anmeldte betalingsstandsning. Kon-
kursbetingelserne var til stadighed opfyldt i perioden
fra begæringens indgivelse, til konkursdekret blev afsagt
i 1996.

Jytte Christensen frafaldt på en skiftesamling afholdt
den 20. marts 1996 ved erklæring til retsbogen at rejse
erstatningskrav mod Amagerbanken. Jytte Christensen var
repræsenteret ved advokat Jørgen B. Elmer, som har for-
klaret, at han nøje havde vejledt Jytte Christensen forud
for erklæringen. Jytte Christensen er derfor bundet af
sin erklæring, der ikke kan tilsidesættes efter aftalelo-
vens § 36. Dette anbringende er i øvrigt nyt og kan der-
for ikke tages under påkendelse.

Jytte Christensen har udtrykkelig alene nedlagt påstand
om erstatning. Det er helt udokumenteret, at Jytte Chri-
stensen har lidt et tab, og Amagerbankens frifindelsespå-
stand kan derfor støttes også herpå.

Med hensyn til Jytte Christensens påstand 2 gøres det
gældende, at Jytte Christensen ikke har godtgjort, at de-
biteringerne på "husholdningskontoen" skete med urette.
Amagerbanken overtog i forbindelse med engagementets
etablering også de bestående betalingsserviceaftaler ved-
rørende driften af privatboligen Furesøbakken 6. Det er
op til kontohaverne selv at sørge for afmelding af beta-


- 31 -

lingerne, hvilket ikke er sket. En bank skal ikke blande
sig i, hvilke beløb en kontohaver ønsker at trække på sin
konto, også selvom der skulle være tale om beløb, som
kontohaveren ikke er forpligtet til at betale.

Jytte Christensen erkendte i skifteretten den 20. marts
1996 at skylde Amagerbanken mindst 175.687 kr. Baggrunden
for, at advokat Jørgen B. Elmer havde forbehold med hen-
syn til beløbet, skyldes alene, at han som tilsyn - og
eventuelt senere kurator - ikke på forhånd endeligt kunne
forpligte sig til at anerkende et bestemt beløb. Men
Jytte Christensen afgav erklæringen uden forbehold og er
derfor bundet af den.

Jørgen Christensens beregning over driftsudgifter vedr.
Furesøbakken 6, trukket over "husholdningskontoen", skal
korrigeres med 310.000 kr. og 267.000 kr. De 310.000 kr.
er udbetalt til Jørgen Christensen, hvilket fremgår af
mellemregningskontoen mellem Jørgen Christensen og V.B.E.
koncernen for perioden 1. oktober 1991 til 30. september
1995. De 267.000 kr. var i følge advokat Frantz Palludans
forklaring, der kan lægges til grund, et beløb, der blev
indsat på "husholdningskontoen", men som burde være af-
regnet til V.B.E. Fast Ejendom.

Begge kontohavere hæfter for overtræk på "husholdnings-
kontoen". Det kan ikke friholde Jytte Christensen i for-
hold til Amagerbanken, at overtrækket eventuelt skyldes
hævninger, foretaget af Jørgen Christensen.

Jytte Christensen underskrev den 29. september 1994 en
forhøjelse af kreditten fra de 35.000 kr. til 1.048.000
kr. Det var omstændigheder, som intet havde med Jytte
Christensen at gøre, der bevirkede, at kreditaftalen ikke
blev effektueret. Hendes underskrivelse illustrerer, at
hun var bekendt med kredittens størrelse. Hertil kommer,
at hun årligt modtog samleudskrifter vedrørende kontoens
saldo, og beløbene fra udskrifterne blev skrevet ind i
hendes selvangivelser, som hun personligt har underskre-
vet. Ægtefællerne havde underskrevet et underskriftsblad,
hvorefter de hver for sig kunne hæve på kontoen.


- 32 -


Jytte Christensen må i det hele tåle identifikation med
Jørgen Christensen, til hvem hun havde overladt at fore-
stå alle praktiske, forretningsmæssige forhold overfor
banken samt med hensyn til driften af koncernselskaberne,
som hun i betydelig grad var medejer af, ligesom hun var
en del af ledelsen.

Jytte Christensen har ikke betalt det sagsomkostningsbe-
løb, som hun af Sø- og Handelsretten den 24. november
1999 blev tilpligtet at betale i den sag, som hun tidli-
gere havde anlagt mod banken.

Med hensyn til påstand 3 gøres det gældende, at det er
Jytte Christensens bevisbyrde, at Amagerbanken ikke har
handlet i overensstemmelse med god pengeinstitutpraksis.
Denne bevisbyrde er ikke løftet. Der foreligger ingen do-
kumentation overhovedet for påstandens rigtighed. Jytte
Christensen kunne så godt som intet forklare til de en-
kelte delelementer i påstanden.

Der er ingen oplysninger om, hvilken vejledning Jytte
Christensen eventuelt fik, da "husholdningskontoen" i sin
tid blev oprettet i Handelsbanken. Kontoen blev sammen
med andre konti overført til Amagerbanken som et er-
hvervsarrangement. Der blev ikke i den forbindelse ydet
vejledning, og der er ej heller pligt hertil.

Amagerbanken har ikke været forpligtet til at fremsende
nye kreditkontrakter. Indtil en ny kontrakt indgås, fort-
sætter den eksisterende uændret. Forklaringen på, at kon-
trakterne ikke blev forlænget, var kautionsproblemerne
med advokat Berg Nielsen. I øvrigt blev der fremsendt en
ny kontrakt i 1994, som Jytte Christensen underskrev.

Amagerbanken orienterede Jørgen Christensen om opsigelse
af samtlige engagementer på et møde i banken i december
1994. Der var store overtræk på kontoen, hvilket Jytte
Christensen var bekendt med. Den omhandlede konto var en
del af det samlede erhvervsengagement. Der er ikke efter-
følgende reklameret fra Jytte Christensens side om uret-


- 33 -

mæssig opsigelse eller manglende begrundelse. Jytte Chri-
stensen må som anført tåle identifikation med Jørgen
Christensen.

Banken har på intet tidspunkt fraskrevet sig retten til
at opsige engagementerne. Amagerbanken var under visse
forbehold villig til at fortsætte engagementet, men enga-
gementet var naturligvis fortsat undergivet bankens al-
mindelige betingelser og kunne derfor opsiges.

Jytte Christensen kunne under sin forklaring ikke rede-
gøre for påstanden om, hvorledes Amagerbanken skulle have
orienteret hende omkring ændring i sikkerhedsstillelsen.
Det henstår uafklaret, hvilken sikkerhedsstillelse der
kan være tale om.

Baggrunden for, at Amagerbanken ikke medvirkede til hjem-
tagelse af kreditforeningslån, var bl.a., at banken var i
tvivl om ejerforholdet til ejendommen Furesøbakken 6. Man
ønskede at sikre sig, at man ikke medvirkede til noget
ulovligt i forbindelse med omprioriteringen. Ejerpante-
brevet lå til sikkerhed for den samlede kredit i Amager-
banken, og banken kunne derfor som håndpanthaver anvise,
på hvilke lån et provenu skulle indsættes og i øvrigt
frit modsætte sig en omprioritering.

Det er uden betydning for Jytte Christensens gældsfor-
hold, at banken anvendte ureviderede regnskaber i forbin-
delse med kreditvurdering af V.B.E. koncernen. Anbringen-
det/udsagnet er i øvrigt først fremsat i det reviderede
påstandsdokument, der blev overbragt på domsforhandlin-
gens første dag, og det kan derfor ikke tages under på-
kendelse.

Med hensyn til sagsomkostninger skal det tages i betragt-
ning, at Jytte Christensen påstand om saldokvittering re-
elt er en frifindelsespåstand for mindst 1.400.000 kr.


Rettens afgørelse


- 34 -

Påstand 1

Jytte Christensen frafaldt ved erklæring til skifterets-
bogen den 20. marts 1996 at rejse erstatningskrav i an-
ledning af, at Amagerbankens konkursbegæring af 15. marts
1995 ved skifterettens kendelse af 3. november 1995 var
blevet nægtet fremme. Der er intet grundlag for at tilsi-
desætte denne erklæring i medfør af aftalelovens § 36.
Der er endvidere ikke fremkommet oplysninger om, at Jytte
Christensen har lidt noget tab som følge af denne kon-
kursbegæring.

Amagerbanken frifindes derfor for Jytte Christensens på-
stand om erstatning.

Påstand 2

Konto 205217-0, "husholdningskontoen", med et aftalt kre-
ditmaksimum på 35.000 kr. blev oprettet i Amagerbanken i
1990 i forbindelse med Amagerbankens overtagelse af
V.B.E. koncernens og ægtefællerne Christensens samlede
engagement i Handelsbanken. Oprettelsen skete teknisk på
den måde, at den tilsvarende konto i Handelsbanken med de
til kontoen etablerede PBS-aftaler blev overført EDB-mæs-
sigt til Amagerbanken. Berettiget til at hæve på kontoen
i Amagerbanken var ifølge kreditaftalen Jørgen Christen-
sen og Jytte Christensen, der ifølge underskriftskort,
dateret den 25. juni 1990, kunne hæve på kontoen "hver
for sig".

Det er uoplyst, hvem der oprindeligt havde tilmeldt de
enkelte PBS-aftaler til kontoen i Handelsbanken, som det
kan lægges til grund, at Jytte Christensen var kontohaver
til, mens det er uafklaret, om der også var andre
kontohavere. Det er ikke godtgjort, at hverken Jørgen el-
ler Jytte Christensen på noget tidspunkt overfor Amager-


- 35 -

banken rejste indsigelse mod eller foretog afmelding af
betalingerne på kontoen, om hvis saldo Jytte Christensen
blev underrettet direkte i form af årsudskrifter
(samleudskrifter) fra banken.

På det anførte grundlag hæfter Jytte Christensen overfor
Amagerbanken for hele kontogælden. At kontoen blev benyt-
tet til at betale driftsomkostningerne til kontohavernes
private bopæl, ejendommen Furesøbakken 6, Birkerød, også
efter at ejendommen pr. 1. juli 1990 var blevet overdra-
get betinget til V.B.E. Fast Ejendom ApS, kan ikke føre
til nogen anden vurdering.

Som følge af det anførte, og da det efter bevisførelsen
kan lægges til grund, at det beløb på 175.687,88 kr., som
Jytte Christensen under et skifteretsmøde den 20. marts
1996 anerkendte "i hvert fald at skylde Amagerbanken",
ikke var udtryk for bankens reelle tilgodehavende, der i
tilfælde af Jytte Christensens konkurs skulle undergives
sædvanlig prøvelse, samt idet det er uomtvistet, at gæl-
den på "husholdningskontoen" på tidspunktet for Jytte
Christensens konkurs udgjorde et beløb på mere end
900.000 kr., tages Amagerbankens frifindelsespåstand til
følge.

Påstand 3

Jytte Christensen har ikke eller kun i begrænset omfang
argumenteret for eller uddybet de enkelte underpunkter
til påstanden. Under hensyn hertil samt til det af Ama-
gerbanken om de enkelte punkter anførte, som Jytte Chri-
stensen ikke på nogen konkret måde har taget til genmæle
overfor, finder retten ikke, at Jytte Christensen på no-
get punkt har godtgjort rigtigheden af sin påstand.

Amagerbankens frifindelsespåstand tages derfor til følge.


- 36 -
T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, Amagerbanken A/S, frifindes for de af sagsøgeren, Jytte Christensen, nedlagte påstande.

Inden 14 dage betaler Jytte Christensen 50.000 kr. i sagsomkostninger til Amagerbanken A/S.


Claus Forum Petersen
Eigil Pedersen
Hans Jørgen NielsenSign.
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den
  

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»