Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Resumé

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet og var i mangel heraf prækluderet i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2.

Dom i sagen H-20-06


Klaus Riskær Pedersen
(advokat Arvid Andersen)

mod

1) Esplanaden Holding A/S
2) Advent International Ltd
3) Lehman Brothers Comm. Fund
4) John Helmsøe-Zinck
5) John Bernstein
6) Murat Erkurt
7) John McEvoy
8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti
9) Gunnar Rydning (alle advokat Morten Ulrich)
10) Advokat Kurt Skovlund (advokat Morten Samuelsson)
11) Statsautoriseret revisor Klaus Honoré (advokat Oluf Engell v/ advokat Julie Arnth Jørgensen)

Indledning og påstande

Under denne sag har Klaus Riskær Pedersen rejst krav om, at de sagsøgte skal betale 19.832.800 kr., idet han har gjort gældende, at de sagsøgte har handlet erstatningspådragende som følge af, at hans aktietegningsretter blev annulleret i
forbindelse med likvidationen af CyberCity Holding A/S (herefter CyberCity Holding).

Spørgsmålet om, hvorvidt Klaus Riskær Pedersens eventuelle krav er prækluderet i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2, er udskilt til særskilt behandling i medfør af retsplejelovens § 253.

Klaus Riskær Pedersen har nedlagt påstand om, at sagen fremmes til fortsat behandling.

Sagsøgte 1-10 Esplanaden Holding A/S, Advent International Ltd, Lehman Brothers Comm. Fund, John Helmsøe-Zinck, John Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning, advokat Kurt Skovlund har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte 11 statsautoriseret revisor Klaus Honoré har nedlagt påstand om afvisning, alternativt frifindelse.

Sagens omstændigheder

1. Sagens parter

Klaus Riskær Pedersen var i 1995 med til at etablere CyberCity ApS, som driver virksomhed i form af udvikling og salg af internettjenester, bredbånds- og net-værksbaserede løsninger til såvel privatmarkedet som til erhvervskunder. Selskabet er senere omdannet til et aktieselskab og vil derfor i det følgende blive benævnt CyberCity A/S. Klaus Riskær Pedersen var direktør for selskabet indtil 2000, hvor det blev solgt til CyberCity Holding, der var ejet af en gruppe danske og udenlandske institutionelle investorer. Ved salget fratrådte Klaus Riskær Pedersen som direktør og blev i stedet antaget som konsulent. Den 2. februar 2003 trådte CyberCity Holding i likvidation. Selskabet skiftede samtidig navn til Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S, men vil i det følgende blive benævnt CyberCity Holding.

Ved kapitaludvidelser i CyberCity A/S ultimo 2002 og primo 2003 blev sagsøgte 1, Esplanaden Holding A/S, medejer af selskabet med en ejerandel på 13 %.

Den 9. december 2003 købte Esplanaden Holding A/S de resterende aktier i CyberCity A/S af CyberCity Holding.

Sagsøgte 2, Advent International Ltd, der rettelig er et public limited company (herefter benævnt Advent), er et selskab, der administrerer midler for en række internationale fonde og investorer. Selskabet var medejer af CyberCity Holding og er tillige medejer af Esplanaden Holding.

Sagsøgte 3, Lehman Brothers Communications Fund, (herefter benævnt Lehman Bros.) er på samme måde som Advent betegnelsen for en række internationale private equity fonde og investorer. Lehman Bros. var ikke medejer af CyberCity Holding, men havde ydet selskabet et konvertibelt obligationslån. Lehman Bros. er medejere af Esplanaden Holding.

Sagsøgte 4, John Helmsøe-Zinck, er bestyrelsesformand i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S. Han var tillige bestyrelsesformand i CyberCity Holding.

Sagsøgte 5, John Bernstein, sagsøgte 8, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, og sagsøgte 9, Gunnar Rydning, er bestyrelsesmedlem-mer i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S og var endvidere bestyrelsesmedlemmer i CyberCity Holding.

Sagsøgte 6, Murat Erkurt, er bestyrelsesmedlem i såvel CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S.

Sagsøgte 7, John McEvoy, er bestyrelsesmedlem i CyberCity A/S og var medlem af CyberCity Holdings bestyrelse.

Sagsøgte 10, advokat Kurt Skovlund, i det følgende benævnt likvidator, var likvidator i CyberCity Holding.

Sagsøgte 11, statsautoriseret revisor Klaus Honoré, i det følgende benævnt revisor, var revisor for såvel CyberCity Holding, CyberCity A/S som Esplanaden Holding A/S.

2. Salget af CyberCity A/S til Advent/CyberCity Holding i 2000

Den 15. marts 2000 blev der mellem CyberCity Holding som køber, Advent som medejer af CyberCity Holding og Fonden af 1. december 1997 (Riskærfonden), ApS KBUS 17, nr. 1199 (KBUS) og Baltic Internet Group B.V. (BIG) som sælgere m.fl. indgået en Share sale and purchase/share subscription and redemption agreement vedrørende CyberCity Holdings køb af CyberCity A/S.

Købesummen for CyberCity A/S var 60 mio. USD, heraf skulle 20 mio. USD "be effected and settled by way of the capital increase and redemption as set out in Sections ...", 15 mio. USD skulle betales den 31. marts 2001, mens resten, den såkaldte 3. tranche, 25 mio. USD, skulle betales "at the time Advent exits its investment in CyberCity [A/S]. In this context exit shall be defined as (i) a trade
sale of all or part of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] or (ii) a sale of shares in [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] following a listing of [CyberCity A/S] or [CyberCity Holding] from which the net cash proceeds in both the cases (i) and (ii) are greater than USD 68,750,000. If the net cash proceeds are less than USD 68,750,000 but greater than USD 43,750,000 any amount exceeding USD 43,750,000 up to an amount of USD 68,750,000 shall be paid to BIG. Any amount exceeding USD 68,750,000 shall be for the benefit of Advent.
"

Hvis Advent ikke foretog exit som nævnt, skulle den 3. tranche forrentes fra 31. december 2003 med 15 % med tillæg af inflationsraten.

3. Klaus Riskær Pedersens tegningsretter

I forbindelse med aktieoverdragelsesaftalen blev der mellem CyberCity A/S og Klaus Riskær Pedersen indgået en konsulent-aftale, hvorefter han skulle "provide CyberCity and CyberCity's new management team and new owners with ongoing advisory and consulting services..". Honoraret blev fastsat til 150.000 kr. pr. måned. Som et led i honoreringen var Klaus Riskær Pedersen omfattet af et aktietegningsprogram.

Tegningsprogrammet fulgte af beslutning truffet den 24. marts 2000 af generalforsamlingen for CyberCity Holding om at udstede tegningsretter (warrants) for indtil nom. kr. 237.668 aktier til medarbejdere i og visse nøglepersoner i forhold
til CyberCity Holding og/eller dets datterselskab. Klaus Riskær Pedersen tegnede ca. ¾ heraf, eller nom. kr. 182.231.

Af bilag 1 til vedtægterne for CyberCity Holding fremgik bl.a., at hver tegningsret gav ret til at tegne en aktie i CyberCity Holding à nominelt DKK 1 til DKK 222,35 pr. aktie svarende til aktiens markedskurs på tegningsretternes udstedelsestidspunkt, og at tegningsretterne kunne udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 24. juni 2003 til 15. juli 2003. Endvidere fremgik følgende:

"5. Retsstilling ved fusion, spaltning, likvidation, aktieombytning og salg af selskabet

5.1. Såfremt Selskabets generalforsamling eller bestyrelse beslutter · at likvidere Selskabet
· ...

har Tegnerne på Selskabets forlangende eller på forlangende af en person udpeget af selskabet pligt til efter Selskabets eller den udpegede persons valg at:

·
sælge tegningsretterne eller aktier tegnet i henhold til nuværende tegningsretter til Selskabet eller til en person udpeget af Selskabet til markedskursen,
·
...

Såfremt tegningsretterne ikke sælges eller udnyttes på Selskabets forlangende eller på forlangende af en person udpeget af Selskabet inden 14 dage, bortfalder tegningsretterne.
...

Tegningsretternes eller aktiernes markedskurs i forbindelse med en sådan transaktion skal fastsættes af Selskabets revisor eller anden sagkyndig udpeget af Selskabets bestyrelse. ..."

Af Klaus Riskær Pedersens tegningsretsaftale fremgik, at han erklærede at acceptere de vilkår, der var nævnt i bilag 1 til CyberCity Holdings vedtægter.

Klaus Riskær Pedersen blev på tildelingstidspunktet beskattet af værdien af tegningsretterne sat til ca. 4,5 mio. kr.

Samme dag, den 24. marts 2000, blev der mellem Klaus Riskær Pedersen og CyberCity A/S indgået en aftale, hvorefter CyberCity A/S på nærmere bestemte vilkår kunne tilbagekøbe op til en tredjedel af de tildelte tegningsretter. Retten blev senere udnyttet, idet selskabet i april/maj 2001 tilbagekøbte 1/6 af tegningsretterne, således at Klaus Riskær Pedersens beholdning herefter udgjorde 151.859 tegningsretter.

4. Konvertible obligationslån

CyberCity Holding optog flere konvertible obligationslån, bl.a. med Lehman Bros. som långiver. Lånene androg i alt 441 mio. kr. Ifølge bilag 3 til vedtægterne for CyberCity Holding blev de konvertible obligationslån udstedt på vilkår bl.a., at de ikke kunne indløses af selskabet eller långiver før 2. januar 2100, idet selskabets likvidation dog ville udgøre forfaldsgrund, og at obligationen blev tilskrevet rente med 5 % årligt, idet rente fra udstedelsen til 31. december 2006 dog først forfaldt til betaling 31. december 2006.

5. Likvidationen af CyberCity Holding

Den 3. februar 2003 besluttede generalforsamlingen at lade CyberCity Holding træde i likvidation. Advokat Kurt Skovlund blev valgt til likvidator.

I en e-mail af 10. marts 2003 til likvidator protesterede Klaus Riskær Pedersen mod likvidationen, ligesom han tog forbehold om at rejse krav som kreditor i selskabet samt erstatningskrav over for likvidator, idet han mente, at likvidationen medførte tab for ham, navnlig i det tilfælde, hvor CyberCity A/S blev solgt under markedsprisen. I en e-mail af 7. april 2003 til likvidator meddelte Klaus Riskær Pedersen, at han rejste krav, og at han i øvrigt snarest ville indlede retslige skridt.

I et brev af 22. april 2003 besvarede likvidator Klaus Riskær Pedersens e-mail. I brevet afviste likvidator at Klaus Riskær Pedersen havde grundlag for noget krav mod CyberCity Holding: "hvorfor jeg under henvisning til aktieselskabslovens § 123, stk. 2, skal meddele Dem, at jeg ikke kan anerkende, at De har krav mod [CyberCity Holding] i likvidation. Såfremt De ønsker at anfægte min afgørelse, må De indbringe spørgsmålet for Skifteretten senest 3 måneder fra afsendelse af denne skrivelse. For den gode ordens skyld citerer jeg aktieselskabslovens § 123, stk. 2, der er sålydende: ..."

Samme dag, den 22. april 2003, afgav likvidator påkrav til Klaus Riskær Pedersen om at overdrage tegningsretterne til boet:

"As liquidator in the above company I hereby with reference to the Articles of Association, schedule 1, article 5.1., first "dot", request on behalf of the company that you sell and transfer your warrants.. at the price defined in article 5.1. (4). Said price has been calculated by the auditor of the company in the enclosed letter dated 16 April 2003 to nil."

Af statsautoriseret revisor Klaus Honorés vurderingsrapport af 16. april 2003 fremgik, at værdien af CyberCity Holding blev opgjort til forskellen mellem værdien af aktiverne og passiverne. Aktiverne, der bestod i 87 % af aktiekapitalen i CyberCity A/S, blev opgjort til mellem 87 og 233 mio. kr. Passiverne blev, incl. selskabets konvertible obligationslån på 441 mio. kr., opgjort til 445 mio. kr. Værdien af aktierne i CyberCity Holding blev herefter opgjort til mellem -212 og -358 mio. kr., eller pr. aktie mellem -202 og -342 kr. Værdien af tegningsretterne blev herefter - ved anvendelse af Black-Scholes-modellen - vurderet til 0 kr.

I en e-mail af samme dag protesterede Klaus Riskær Pedersen imod overdragelsen af tegningsretterne. Klaus Riskær Pedersen gentog, at han ville tage skridt til at anlægge sag, at han ville rejse krav mod likvidator, ligesom han advarede imod at lægge vægt på revisors vurderingsrapport, som han beskrev som fejlbehæftet. Den efterfølgende korrespondance mellem likvidator og Klaus Riskær Pedersen resulterede i, at likvidator den 7. maj 2003 meddelte Klaus Riskær Pedersen, at tegningsretterne var bortfaldet.

I en e-mail af 14. maj 2003 varslede Klaus Riskær Pedersen på ny sagsanlæg "inden proklamafristens udløb". Klaus Riskær Pedersen indbragte imidlertid ikke likvidators afgørelse for skifteretten. Fristen i aktieselskabslovens § 123, stk. 2, udløb den 22. juli 2003. Den 17. juni 2005 blev denne sag anlagt.

For de ansatte i CyberCity A/S, der havde haft tegningsretter i CyberCity Holding, blev der oprettet et nyt tegningsprogram, således at de blev tildelt tegningsretter i Esplanaden Holdning med tilsvarende andele, som de havde haft i CyberCity Holding. Klaus Riskær Pedersen var ikke omfattet af det nye program.

6, Købstilbud på aktierne i CyberCity A/S

I en e-mail af 6. maj 2003 fremsatte Klaus Riskær Pedersen på vegne af en række unavngivne potentielle købere et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S for 68.750.000 USD. I en e-mail af 8. maj 2003 oplyste likvidator, at tilbuddet ville blive forelagt aktionærerne. Likvidator anmodede samtidig om skriftlig dokumentation for, at de pågældende købere var i stand til at opfylde tilbuddet.

Den 10. juli 2003 fremsatte selskabet Techno Tree Limited et betinget tilbud om at købe CyberCity Holdings aktier i CyberCity A/S. Tilbuddet var ligeledes på 68.750.000 USD. Klaus Riskær Pedersen var tilknyttet Techno Tree Limited som rådgiver i forbindelse med tilbuddet. I et brev af 22. juli 2003 anmodede likvidator Techno Tree Limited om yderligere oplysninger, herunder om Klaus Riskær Pedersens rolle.

På ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2003 besluttede aktionærerne at afslå salg af aktierne til Techno Tree Limited og at godkende salg til Esplanaden Holding. Aktionærer og bestyrelsesmedlemmer i Esplanaden Holding var i de væsentlige de samme som i CyberCity Holding.

Det var et led i salget til Esplanaden Holding, at Esplanaden Holdning påtog sig en betinget betalingsforpligtelse på 12,5 mio. kr. over for Riskærfonden med henblik på at frigøre CyberCity Holding for sine forpligtelser i medfør af den oprindelige aktieoverdragelsesaftale vedrørende betaling af den 3. tranche. Esplanaden Holding betalte 234 mio. kr. for aktierne i CyberCity A/S. Beløbet blev brugt til at indfri en del af CyberCity Holdings konvertible obligationsgæld, mens resten, ca. 207 mio. kr. blev eftergivet. Forud for likvidationen havde CyberCity Holdings egenkapital været negativ med ca. 210 mio. kr. Gældseftergivelsen
medførte, at likvidationen resulterede i et overskud på 1.000 kr.

CyberCity A/S blev i foråret 2005 solgt til Sonofon for 1,385 mia. kr. Likvidationen af CyberCity Holding blev afsluttet pr. 30. december 2003, og selskabet blev opløst samme dag.

Procedure

Klaus Riskær Pedersen har anført, at de sagsøgte har handlet erstatningspådragende over for ham ved at gennemføre likvidationen af CyberCity Holding.

Likvidationen blev gennemført, uden at der blev taget hensyn til Klaus Riskær Pedersens interesser.

Der er et betydeligt personsammenfald mellem bestyrelsen i CyberCity Holding og bestyrelsen af køberselskabet, Esplanaden Holding. I stor udstrækning er der endvidere tale om samme ejerkreds på begge sider af handlen.

Likvidationen og salget af CyberCity A/S var til fordel for Advent. De to første rater af købesummen på 60 mio. USD var blevet betalt, men den tredje del skulle først betales, hvis Advent foretog "exit". Advent havde således et incitament til at undgå "exit".

Der forelå tilbud om køb fra tredjepart på 68.750.000 USD, uden at det blev undersøgt nærmere. Dette skal ses i forhold til, at likvidationen resulterede i en udlodning på 1.000 kr.

Under disse omstændigheder blev Klaus Riskær Pedersen stillet over for krav om at tilbagesælge sine tegningsretter. Han havde langt de fleste tegningsretter, men blev ikke, som det skete for medarbejderne i CyberCity A/S, tildelt tegningsretter i det nye selskab. Ved likvidationen ramte man reelt kun én, Klaus Riskær Pedersen.

Når der er tale om, at man reelt sælger til sig selv, må det kræves, at man handler omsorgsfuldt og loyalt over for Klaus Riskær Pedersen. Likvidation er ikke en almindelig driftsmæssig disposition. De, der har truffet beslutning om likvidationen, har grebet ind i en kontraktrelation for så vidt angår Klaus Riskær Pedersens rettigheder.

Det konvertible lån kunne blive stående i mere end 100 år. Der var ingen grund til at træde i likvidation og dermed fremkalde en situation, hvor man skulle indfri forpligtelsen, medmindre formålet var at hægte Klaus Riskær Pedersen af. Kurt Skovlunds svar til Techno Tree giver fornemmelsen af, at man var meget interesseret i Klaus Riskær Pedersens rolle.

Man kunne have forhandlet sig frem til en løsning med Riskærfonden uden at træde i likvidation.

I marts 2000 gav Advent 60 mio. USD for CyberCity A/S. Black Scholesmodellen ville på daværende tidspunkt have ført til en værdi af aktierne på 0 kr., så den model siger ikke noget om tegningsretternes reelle værdi. I 2003 gav man ikke noget, da man solgte til sig selv, men i foråret 2005 solgte man selskabet for over 1,3 mia. kr. Likvidationen hindrede Klaus Riskær Pedersen i at blive aktionær. Det er det, der førte til tabet.

Aktionærerne og bestyrelsesmedlemmerne bærer et direkte ansvar for den trufne beslutning. Der er også et ansvar for likvidator og revisor. Der er ikke tale om et subsidiært eller afledet ansvar. Dispositionen er foretaget af aktørerne og har ikke noget med CyberCity Holding at gøre. Det direkte ansvar er ikke omfattet af aktieselskabslovens § 123, stk. 2, der alene prækluderer krav, der påhviler selskabet. Ansvaret for de sagsøgte følger af aktieselskabslovens §§ 140-142. De sagsøgte 1-9 er ansvarlige ved at gå ind på Advents plan om at søge at undgå at betale 3. tranche. Likvidator er ansvarlig ved ikke at indhente alternative tilbud.

Revisor er ansvarlig ved ukritisk at lægge til grund, at man uden videre indfrier et lån.

De sagsøgte er derfor ikke frigjort fra deres mulige erstatningsansvar allerede som følge af likvidationen eller som følge af, at Klaus Riskær Pedersen ikke anlagde sag i henhold til aktieselskabslovens § 123, stk. 2.

Der kan ikke blive tale om afvisning, da det ikke er et formalitetsspørgsmål, der er til afgørelse.

Sagsøgte 1-9 har anført, at Klaus Riskær Pedersens krav opstår som følge af likvidationens gennemførelse. Kravet skulle derfor have været rejst mod boet. Da dette ikke er sket, er kravet prækluderet. Et prækluderet krav kan ikke genopstå over for tredjemand.

Aktieselskabslovens § 140 m.fl. forudsætter et selvstændigt ansvarsgrundlag. Beslutningen om likvidation kan imidlertid ikke være ansvarspådragende for bestyrelsen m.fl. Det er fuldstændigt lovligt at træffe beslutning om likvidation. Det kan heller ikke udgøre et tab, at man får markedskursen, for det er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Af bilag 1 til vedtægterne for CyberCity Holding fremgår således, at tegneren i visse tilfælde på selskabets forlangende skulle sælge tegningsretterne til markedskursen. Klaus Riskær Pedersen har ved tegningen skrevet under på, at han accepterede de pågældende vilkår. Der er
således ingen økonomisk skadesvirkning for Klaus Riskær Pedersen.

Der er uenighed om, hvad markedskursen var i 2003. Kursen kunne imidlertid have været fastlagt under en sag mod boet, ligesom man kunne have inddraget forudsigelser om fremtidige værdistigninger.

Det bestrides, at likvidationen alene blev gennemført for at komme af med Klaus Riskær Pedersen. Situationen var den, at egenkapitalen var negativ med 210 mio. kr., og man kunne ikke få den konvertible långiver til at være aktionær, så længe der var et uafklaret forhold til Riskærfonden. Man kunne derfor ikke gennemføre en rekonstruktion uden at likvidere CyberCity Holding. Likvidationen var nødvendig.

Det konvertible obligationslån skulle ikke nødvendigvis stå frem til år 2100. Der var væsentlige undtagelser hertil.

Techno Tree Limited besvarede aldrig likvidators berettigede spørgsmål.

Ved ikke at anlægge sag mod likvidationsboet har Klaus Riskær Pedersen afskåret sig fra at få prøvet sit krav og dermed selv fremkaldt den evt. tabsforvoldende situation. Klaus Riskær Pedersen kan ikke først frigøre hovedskyldneren og derefter søge et evt. krav indtalt overfor tredjemænd, hvis hæftelse er subsidiær.

Sagsøgte 1-9 har i øvrigt tilsluttet sig det af de øvrige sagsøgte anførte.

Likvidator har anført, at Klaus Riskær Pedersens aftale om tegningsretterne var indrettet sådan, at han kunne unddrages sin mulige aktionærstatus på forlangende af selskabet, idet selskabet kunne kræve tegningsretterne tilbageoverdraget til markedskursen i tilfælde af likvidation. Hvis han har lidt et tab på grundlag af en forkert værdiansættelse, kunne han have rejst kravet mod selskabet for at få fastslået den rette ansættelse.

Likvidators hæftelse er subsidiær i forhold til selskabets hæftelse. Ved at undlade at anlægge sag mod selskabet har Klaus Riskær Pedersen forhindret likvidator i at opnå friholdelse hos selskabet. Hvis likvidator bliver dømt, har han ingen mu-
lighed for at søge regres over for selskabet.

Klaus Riskær Pedersens undladelse af at anlægge sag ved skifteretten, sådan som han havde varslet at ville gøre, udgør endvidere en retsfortabende passivitet, der også har virkning over for andre, som kravet måtte blive rejst imod. Undladelsen medfører endvidere, at likvidator bliver frataget muligheden for at placere tabet dér, hvor det hører hjemme. Hvis man giver én solidarisk ansvarlig saldokvittering, så fanger det også de andre skyldnere. Når Klaus Riskær Pedersen oversidder proklama-fristen bevidst og med vilje, kan han ikke rejse krav
over for likvidator.

Likvidator har ikke deltaget i beslutningen om at likvidere CyberCity Holding. Likvidator har gennemført likvidationen efter aktieselskabslovens regler og efter de foreliggende aftaler. Og efter de foreliggende aftaler måtte likvidator holde sig til den vurdering, der var foretaget af revisor.

Af revisors vurdering fremgår, at der ikke var noget krav mod selskabet. Klaus Riskær Pedersen har således ikke lidt noget tab.

Likvidator har i øvrigt tilsluttet sig det af de øvrige sagsøgte anførte. 
Revisor har anført, at det krav, Klaus Riskær Pedersen har indtalt under denne sag, er det samme krav, som han varslede over for selskabet i 2003. Klaus Riskær Pedersen har ved ikke at anfægte likvidators afgørelse i realiteten accepteret, at tegnings-rettighederne bortfaldt. Da han forsømte at anlægge sag, accepterede han også at fortabe sit krav mod revisor.

De indsigelser, Klaus Riskær Pedersen har anført i forhold til revisors erklæring om værdien af tegningsretterne, angår hans forhold til CyberCity Holding. Erklæringen etablerer ikke noget retsforhold mellem revisor og Klaus Riskær Pedersen. Det var selskabet, som støttede ret på erklæringen, og det hæfter revisor ikke for.

Da der er tale om oversiddelse af en søgsmålsfrist, er retsvirkningen afvisning. Alternativt påstås frifindelse.

Revisor har i øvrigt tilsluttet sig det af de øvrige sagsøgte anførte.

Rettens begrundelse og resultat

Efter aktieselskabslovens § 116 træffes beslutning om et selskabs opløsning af generalforsamlingen, medmindre andet er be-stemt i lovgivningen. Beslutningen om likvidation kan en lovligt indkaldt generalforsamling træffe på et hvilket som helst tids-
punkt. Det kan derfor ikke tillægges betydning, om en likvidation blev iværksat på et for CyberCity Holding muligt gunstigt tids-punkt eller et for Klaus Riskær Pedersen muligt ugunstigt tidspunkt.

Ved tildelingen af tegningsretter i CyberCity Holding accepterede Klaus Riskær Pedersen, at tildelingen skete på vilkår blandt andre, at selskabet i tilfælde af likvidation kunne forlange tegningsretterne solgt til selskabet til markedskursen, og at markedskursen skulle fastsættes af selskabets revisor.

Det erstatningskrav, som Klaus Riskær Pedersen har rejst under denne sag, udspringer af hans kontraktretlige krav på tegnings-retter i CyberCity Holding, hvilket krav påhviler selskabet og ikke dets aktionærer, bestyrelse, selskabets likvi-
dator eller revisor.

Kravet er navnlig støttet på et anbringende om, at den af revisor fastsatte markedsværdi for selskabet var for lav, hvorved tegningsretterne var uden værdi. Uenigheden mellem likvidator og Klaus Riskær Pedersen baserede sig på størrelse af Klaus Riskær Pedersens krav, idet han havde indsigelser imod værdiansættelsen af tegningsretterne. En tvist om et anmeldt kravs størrelse skulle være rejst under en sag mod likvidationsboet. Idet kravet er prækluderet i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2, i forhold til boet, og idet der ikke er godtgjort andet selvstændigt grundlag end beslutningen om likvidation for at rejse krav over for aktionærer og bestyrelse, frifindes sagsøgte 1 ­ 9.

Da der ikke er godtgjort, at likvidator og revisor har handlet ansvarspådragende i forbindelse med deres hverv i forbindelse med likvidationen, vil disse sagsøgte også være at frifinde.

Sagsomkostninger fastsættes i forhold til sagens værdi på knap 20 mio. kr. til i alt 600.000 kr., som Klaus Riskær Pedersen skal betale til de sagsøgte. Heraf betales til de sagsøgte 1-9, som har været repræsenteret af samme advokat 300.000 kr., mens 150.000 kr. betales til likvidator og 150.000 kr. til revisor.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Esplanaden Holding A/S, Advent International Ltd, Lehman Brothers Comm. Fund, John Helmsøe-Zinck, John Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti, Gunnar Rydning, Advokat Kurt Skovlund og Statsautoriseret revisor Klaus Honoré frifindes.

I sagsomkostninger betaler Klaus Riskær Pedersen 300.000 kr. til Esplanaden Holding A/S, Advent International Ltd, Lehman Brothers Comm. Fund, John Helmsøe-Zinck, John Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og Gunnar Rydning, 150.000 kr. til advokat Kurt Skovlund og 150.000 kr. til Klaus Honoré.

Mette Christensen

Hans Jørgen Nielsen Preben Sunke

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»