Aktieoptioner var løn

Resumé

Aktieoptioner var løn i både funktionær- og ferielovens forstand. 

Dom i sagen F-0019-00 

FF 
(Advokat Peter Nisbeth, besk.) 
mod 
Tele1 Europe A/S, nu Song Networks A/S 
(Advokat Tina Reissmann) 

Sagen vedrører spørgsmålet, om der efter funktionærlovens § 17a skal gives køberet til en forholdsmæssig andel af aktier i en aktieoptionsordning ved en funktionærs fratræden i løbet af året, om der skal ydes feriegodtgørelse og feriepenge samt pension af aktieoptionernes værdi, og i givet fald tidspunktet for værdiansættelsen af aktieoptionerne. 

Påstande 

Sagsøgeren, FF, der er meddelt fri proces, har nedlagt følgende påstande over for sagsøgte, Tele1 Europe A/S, nu Song Networks A/S: 

1. Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgeren har køberet til 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktier i sagsøgte til kurs NOK 140 (nu kurs NOK 7). 

2. Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgeren har krav på feriegodtgørelse af differencen mellem optionskursen NOK 140 (nu kurs NOK 7) og de 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktiers kurs principalt på tidspunktet, hvor køberetten udnyttes (alternativt 
på stævningstidspunktet den 15. august 2000), alternativt den 1. maj 2000, alternativt den 10. april 2000, alternativt den 1. april 2000, alternativt den 31. marts 2000, alternativt den 31. december 1999, alternativt den 19. januar 2000 og 
alternativt den 3 maj 1999. 

3. Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgeren har krav på 10 procent pensionsbidrag af differencen mellem optionskursen NOK 140 (nu kurs NOK 7) og de 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktiers kurs principalt på tidspunktet, hvor køberetten udnyttes (alternativt på stævningstidspunktet), alternativt den 1. maj 2000, alternativt den 31. marts 2000, alternativt den 19. januar 2000, alternativt den 3. maj 1999 og alternativt på stævningstidspunktet. 

4. Sagsøgte skal til sagsøger betale principalt 282.442 kr. [feriepenge af differencen mellem kurs NOK 75 (nu 3,75) og de 1.000 (nu 20.000) stk. aktiers kurs den 19. juni 2000, hvor sagsøgeren købte aktierne], alternativt 292.703 kr. 
[feriepenge af differencen den 10. april 2000], alternativt 306.537 kr. [feriepenge af differencen 1. april 2000], alternativt 306.537 kr. [feriepenge af differencen 31. marts 2000], alternativt 168.731 kr. [feriepenge af differencen 19. januar 
2000], alternativt 187.342 kr. [feriepenge af differencen 31. december 1999] og alternativt 6.413 kr. [feriepenge af differencen 1. marts 1999] med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg den 17. august 2000. 

5. Sagsøgte skal til sagsøger betale principalt 225.954 kr. [pension af differencen mellem kurs NOK 75 (nu 3,75) og de 1.000 (nu 20.000) stk. aktiers kurs 19. juni 2000, hvor sagsøgeren købte aktierne], alternativt 245.229 kr. [pension af differencen 31. marts 2000], alternativt 134.985 kr. [pension af differencen 19. januar 2000] og alternativt 5.131 kr. [pension af differencen 1. marts 1999] med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg. 

De under påstand 4 og 5 nævnte beløb fremgår af udregninger foretaget af FF af værdien for aktierne på de tidspunkter, der fremgår af påstandene. Beregningerne er foretaget på grundlag af Nasdaq - kursen, og der er omregnet først til norske kroner, derefter til danske på grundlag af kursen på de enkelte dage. 

Sagsøgte, Song Networks A/S, har nedlagt følgende påstande: 

I forhold til sagsøgerens påstand 1: 

Frifindelse. 

I forhold til sagsøgerens påstand 2: 

Principalt: Frifindelse. 

Subsidiært: Frifindelse mod anerkendelse af, at sagsøgeren har krav på feriegodtgørelse af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på tildelingstidspunktet den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 aktier (nu 12.222), og i øvrigt opgjort efter ferielovens regler. 

Mest subsidiært: Frifindelse mod anerkendelse af, at sagsøgeren har krav på feriegodtgørelse af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på et efter rettens skøn fastsat senere tidspunkt end den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 aktier (nu 12.222), og i øvrigt opgjort efter ferielovens regler. 

I forhold til sagsøgerens påstand 3: 

Principalt: Frifindelse. 

Subsidiært: Frifindelse mod anerkendelse af, at sagsøgeren har krav på 10% pensionsbidrag af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på tildelingstidspunktet den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 aktier (nu 12.222). 

Mest subsidiært: Frifindelse mod anerkendelse af, at sagsøgeren har krav på 10% pensionsbidrag af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på et efter rettens skøn fastsat tidspunkt inden den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 aktier (nu 12.222). I forhold til sagsøgerens påstand 4:

Principalt: Frifindelse. 

Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb, der forrentes med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg. 

I forhold til sagsøgerens påstand 5: 

Principalt: Frifindelse. 

Subsidiært: Frifindelse mod betaling af et efter rettens skøn mindre beløb, der forrentes med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg. 

Aktierne er anført med forskellig antal og kurs, fordi der i december 1999 blev foretaget et aktiesplit i forholdet 1:20. 

Om datoerne i påstandene er oplyst: 

Den 1. marts 1999 fik FF meddelelse om, at han havde fået tildelt køberet for 1.000 aktier. 

Den 3. maj 1999 blev køberet meddelt for 2.000 aktier. 

Den 31. december 1999 var sidste dag i optjeningsåret 1999 for de 1.000 aktier, tildelt 1. marts 1999. 

Den 19. januar 2000 meddelte FF, at han ville udnytte sine køberettigheder. 

Den 31. marts 2000 ophørte ansættelsesforholdet. 

Den 1. april 2000 var efter feriebekendtgørelsens § 13, stk. 2, 2. pkt., forfaldsdagen for optjent feriegodtgørelse, idet FF fratrådte den 31. marts 2000.

Den 10. april 2000 var efter feriebekendtgørelsens § 13, stk. 2, 2. pkt., sidste rettidige betalingsdag for optjent feriegodtgørelse. 

Den 1. maj 2000 var den optjeningsdag, som Tele1 Europe fastsatte i sin tildeling den 3. maj 1999 af første tredjedel af 2.000 optionerne. 

Den 19. juni 2000 var den dag, hvor køberetten for 1.000 aktier, tildelt den 1. marts 1999, udnyttedes. 

Sagens nærmere omstændigheder 

FF underskrev den 25. juli 1998 ansættelseskontrakt med Tele1 Europe med tiltrædelse 1. september 1998 som økonomichef til en årlig løn på 522.000 kr. Af kontrakten fremgår det bl.a: 

"Det påhviler Medarbejderen selv at aftale og etablere eventuel pensionsordning, idet der ved fastsættelse af gagen er taget 
højde herfor." 

og 

"For ansættelsesforholdet gælder Funktionærloven og Ferieloven." 

Til kontrakten blev tilknyttet og samme dag underskrevet følgende: 

"Allonge til kontrakt af 22. Juli 1998 vedrørende FF ansættelse som Økonomichef i Tele1 Europe A/S. 

Der er mellem nedenstående parter aftalt, at der for FF skal gælde en bonusordning i form af en aktieoptionsplan. Planen 
består dels af Stay-on optioner og dels af Performance baserede optioner. 

Stay-on aktieoptionsplan : 

Hvert år i 3 år, dvs. 1998, 1999 og 2000, fra juni til juni (Optionsåret), får FF tildelt 1.000 optionsaktier. Kursen fastsættes som Oslo OTC kursen primo optionsåret, for 1998 dog som Oslo OTC kursen pr. 1. september 1998, og tildeles ultimo
optionsåret. 

Der er ikke knyttet performancekrav til optionerne. Eneste vilkår er, at FF ikke har opsagt sin stilling i optionsåret. 

Optionerne skal eksekveres inden for 36 måneder efter optionsåret. 

Performance baseret optionsplan : 

Hvert år i 3 år, dvs. 1999, 2000 og 2001, fra januar til januar (Optjeningsåret) får FF baseret på opnået målsætning tildelt 
op til 1.000 optionsaktier. Kursen fastsættes som Oslo OTC kursen primo optionsåret, og tildeles ultimo optjeningsåret. 

Betingelserne for tildeling aftales med nærmeste overordnede. 

Optionerne skal eksekveres inden for 36 måneder efter optjeningsåret." 

Ved brev af 12. oktober 1998 blev aktieoptionsordningen ændret: 

"Som aftalt skal vi have bragt vor aktieoptionsordning i overensstemmelse med Tele1 Europe's politik. Vedlagt følger 
derfor den ny allonge til din kontrakt." 

Allongen så herefter således ud: 

"Allonge til kontrakt af 22. Juli 1998 vedrørende FFs ansættelse som Økonomichef i Tele1 Europe A/S. 

Det er mellem nedenstående parter aftalt, at der for FF skal gælde en bonusordning i form af en aktieoptionsplan. Planen 
består dels af Stay-on optioner og dels af Performance baserede optioner. 

Stay-on aktieoptionsplan : 

For 1998/1999 fra juni til juni (Optionsåret) får FF tildelt 1.000 optionsaktier. Kursen fastsættes som Oslo OTC kursen pr. 
1. september 1998, og tildeles ultimo optionsåret. 

Der er ikke knyttet performancekrav til optionerne. Eneste vilkår er, at FF ikke har opsagt sin stilling i optionsåret. 

Optionerne skal eksekveres inden for 36 måneder efter optionsåret. 

Performance baseret optionsplan : 

Fra 1999 fra januar til januar (Optjeningsåret), får FF, baseret på opnået målsætning, tildelt op til 1.000 optionsaktier. 
Kursen fastsættes som Oslo OTC kursen primo optionsåret, og tildeles ultimo optjeningsåret.

Betingelserne for tildeling aftales med nærmeste overordnede. 

Optionerne skal eksekveres inden for 36 måneder efter optjeningsåret." 

Der blev efter FFs ansættelse indgået en pensionskontrakt mellem Tele1 Europe og Tryg- Baltica Forsikring, som omfattede funktionærer, som blev ansat 1. januar 1999 eller senere i Tele1 Europe, samt funktionærer, der inden 1. juli 1999 valgte at indtræde i ordningen. FF valgte at indtræde i ordningen. Om præmiebetaling i aftalens § 2 er bestemt: 

"Præmien udgør 15% af funktionærens årlige løn. Af præmien udgør funktionærens bidrag 5% af lønnen. 

Ved løn forstås grundløn uden tillæg. 
........." 

Ved brev af 1. marts 1999 blev FF tildelt optioner: 

"Vi har nu opgjort resultatet for 1998 og kan med glæde meddele dig, at du er blevet tildelt køberettigheder til 1000 Tele1 
Europe aktier til kurs NOK 75. 

Køberetten skal udnyttes senest 31. december 2001." 

FF blev endvidere tildelt aktieoptioner ved brev af 3. maj 1999: 

"Som led i Tele1 Europe's generelle aktieoptionsprogram her jeg hermed fornøjelsen at meddele dig, at du pr. 1 maj 1999 er 
tildelt 2.000 optionsaktier til kurs NOK 140. 

Optionerne kan vestes (er optjent) fra den 1. maj 2000 med 1/3, den 1. maj 2001 med 1/3 og den 1. maj 2002 med 1/3 på betingelse af, at du pr. disse datoer fortsat er ansat i Tele1 Europa A/S i uopsagt stilling. Optionerne skal ekserceres inden 30. april 2003, hvor de udløber. 

Såfremt du fratræder din stilling i Tele1 Europe A/S, uanset årsagen, skal vestede (optjente) optioner ekserceres (udnyttes) 
indenfor 3 måneder efter fratrædelsesdato. 
......" 

FF blev ved brev af 24. november 1999 opsagt med 4 måneders varsel til fratrædelse 31. marts 2000. Han blev fritaget for arbejde i opsigelsesperioden, men skulle holde sig disponibel med henblik på afvikling af arbejdsopgaver. 

Ved brev af 19. januar 2000 meddelte FF, at han ønskede at udnytte de tildelte aktieoptioner, både for de 1.000 optioner tildelt 1. marts 1999 og for en forholdsmæssig del af aktierne tildelt 3. maj 1999. 

Ved brev af 20. januar 2000 afvistes tildeling for så vidt angik aktieoptionerne tildelt 3. maj 1999 under henvisning til, at det i 
tildelingen udtrykkeligt var anført, at optionerne ville være tabt ved fratrædelse. 

I det følgende anvendes udtrykket optioner, selv om det er oplyst, at der er tale om warrants, idet aktierne skulle nytegnes. 

Forklaringer 

FF har forklaret, at han den 1. september 1998 blev ansat i Tele1 Europe. 

Han havde givet sit CV til et rekrutteringsbureau og blev på baggrund heraf præsenteret for Claus Jacobsen på et møde i juli 1998. Mødet førte til underskrift af ansættelsesaftalen. Han havde inden underskriften set et udkast til ansættelsesaftale og allongen om aktieoptioner. Der var en kort forhandling om lønnen. Han mener, at udgangspunktet for lønforhandlingen var kr. 43.500 om måneden, hvad lønnen også endte med at blive. Han fik at vide, at hvis lønnen skulle være højere, ville han få færre aktieoptioner. 

Fra oktober 1998 blev optionsordningen ændret, så der nu var "stay on"-optioner og "performance"-optioner. De optioner, han fik i marts 1999, troede han, var "stay on"- optioner som angivet i allongen til ansættelsesaftalen. Ordlyden i brevet af 1. marts 1999 om, at resultatet for 1998 er opgjort, kunne tyde på, at det var "performan ce" optioner. Han har måske undret sig herover, men ikke tænkt videre over det. 

Han var ikke involveret i ændringen fra den første allonge til den anden, men baggrunden for ændringen var, at optionerne skulle tilpasses Tele1 Europes politik. Han har ikke hæftet sig ved, at der i begge allonger tales om ordninger for årene 1999 og fremefter. 

Optionerne havde ingen værdi ved tildelingen, da kursen blev fastsat til markedskursen på tildelingstidspunktet. 

Efter ansættelsen i september 1998 holdt han først ferie i sommeren 1999. Ferien blev betalt af den hidtidige arbejdsgiver. Han holdt i hvert fald 14 dages ferie. Måske holdt han 3 uger. 

Han var med til at foretage undersøgelser i forbindelse med, at man ville oprette en pensionsordning for Tele1 Europe's funktionærer. Der blev ikke i forbindelse med forhandling og indhentning af tilbud fra selskaber nævnt noget om personalegoderne, herunder optioner. Han valgte at træde ind i ordningen. Pensionsbidraget blev beregnet ud fra grundløn uden tillæg, hvorved han forestillede sig den månedlige gage. Optionerne blev dog også opfattet som en del af lønpakken. 

Han blev sagt op til fratræden den 31. marts 2000. Der var kun få forespørgsler fra firmaet i opsigelsesperioden. Der blev ringet om konkrete forhold, og han sendte noget materiale til firmaet. 

Han erindrer ikke, om det blev aftalt, at han skulle afholde ferie i opsigelsesperioden, eller om han afviklede ferie i perioden. 

Han har foretaget beregningerne over værdien af optionerne efter kursen på Nasdaq, hvor Tele1 Europes aktier blev noteret 16. marts 2000. Inden da var aktierne unoteret, men blev handlet på børserne i Oslo og Stockholm. Han kunne også have taget kursen fra den svenske børs, men der bør ikke være forskelle i kurserne, hvorfor tallene fra Nasdaq kan bruges. Der er foretaget omregning fra dollars til norske kroner. 

Claus Jacobsen har forklaret, at han er vicepræsident i Tele1 Europe A/S, nu Song Networks A/S. 

Virksomheden etablerede kontor i Danmark i august 1998. Der var i begyndelsen 7 ansatte. I dag er der ca. 100 ansatte i virksomheden. Virksomheden begyndte med telefonsalg. Nu sælges der alle teleserviceydelser. 

Han ansatte FF efter en lønforhandling, hvorunder FF fik forhandlet sin løn op fra kr. 480.000 til kr. 522.000. Han kan ikke huske, at det skulle være drøftet, at FF kunne få højere løn mod at frafalde muligheden for optioner. Udover lønnen var der for ledergruppen en "pakke" med pc og telefon. De talte ikke om pensionsordning. 

Optionerne var en del af lønpakken til de ansatte, men det var svært at få alle, incl. FF, til at forstå fordelen. Formålet med 
optionsordningerne var at motivere de ansatte til at yde en ekstra indsats, således at de, der var med til at skabe en værdistigning, også fik del i den. Tele1 Europe anvendte stay-on optioner, fordi man ønskede at forpligte medarbejderne til at blive i perioden. Man overvejede ikke funktionærlovens 17 a og fik ingen rådgivning herom. 

Det var meget bevidst, at der skete en deling i performance og stay-on optioner. Det var kun ham og hans vicedirektører, der fik performanceoptioner. 

Tildelingen af optioner pr. 1. marts 1999 skete først, efter at årsresultatet forelå, men tildelingen var ikke knyttet til resultatet. Den anvendte kurs var pr. 1. august 1998. 

Optionsordningen blev ændret for at forkorte den tid, ordningen løb. En anden ændring gik ud på at slutte den gamle optionsordning pr. 31. december 1998. I det nye program optjentes fra maj til maj, så der blev ikke optjent optioner i perioden 1. januar 1999 til 1. maj 1999. Optionerne for maj 1999 til maj 2000 blev tildelt til kurs 140, som var markedskursen pr. 1. maj 1999. Der var tale om "stay on"-optioner. 

Optionerne kunne udnyttes ved, at firmaets aktionærer på en generalforsamling besluttede, at der udstedtes aktier i det omfang, medarbejderne gjorde brug af optionsretten. Der er ikke udgifter for firmaet forbundet med udnyttelse af aktieoptionsordningen. Det er aktionærerne, der betaler, idet aktiernes værdi udvandes. 

Firmaet blev den 16. marts 2000 noteret på børsen i Stockholm med parallellæsning på Nasdaq. Der bør ikke være stor forskel på kurserne på de to børser, men forskel kan skyldes valutakurser. Aktien er et meget likvidt papir på den stockholmske børs. Kursen på aktien var ved introduktionen på den svenske børs 160, men der er nu faldet til 13. 

Alle ansatte, der er omfattet af aktieoptionstilbuddet, har benyttet ordningen. Det har aldrig været tanken, at Tele1 Europe skulle belastes likvidt ved optionsordningen, da markedet er meget volatilt. 

Det følger af pensionsaftalen, at præmien skal betales af den "flade løn". Tele1 Europe betaler ikke pension af bonus m.v. 

Tele1 Europe gjorde ikke meget brug af FFs arbejdskraft i opsigelsesperioden. 

Procedure 

FF har anført, at køberetten til aktier er løn i funktionærlovens forstand, hvorfor der skal betales en forholdsmæssig del af ydelsen efter funktionærlovens § 17a ved fratrædelse. Bestemmelsen kan ikke fraviges ved aftale. 

Der foreligger en klar aftale, som beskriver, hvordan rettighederne til optioner optjenes og skal udnyttes. Optionerne blev omtalt i forbindelse med FFs lønforhandling, og optionerne var en del af lønpakken. FF har betragtet optionerne som en del af sin løn. Det var Tele1 Europe, som opsagde FF, så der er ikke noget hensyn at tage til, at firmaet ønskede at fastholde medarbejderen med ordningen. 

Kendetegnende for optioner og warrants er, at de giver medarbejderen ret til på et forudfastlagt tidspunkt at erhverve aktier. Ordningen ligner en bonusordning med den risiko, at der ikke er en gevinst. 

Lønbegrebet er ikke defineret i funktionærloven, men kan udledes af retspraksis. Løn er vederlag for arbejde, og der er et retskrav på vederlaget, som er skattepligtigt. Såfremt optionerne er vederlag for arbejde, er de omfattet af lønbegrebet på samme måde som bonusordninger. Bonus- og overskudsdelingsordninger, som skal fastholde medarbejdere i ansættelsesforholdet, reguleres også af funktionærlovens § 17a. Ordene "eller lignende" i funktionærlovens 17 viser, at også andre ordninger end de direkte nævnte er omfattet, når de samme hensyn ligger bag. På samme måde som ved begrænsninger i udbetaling af bonus vil den foreliggende ordning - et blandet performance og stay-on vederlag - hæmme fleksibiliteten og den frie opsigelsesadgang, hvis den ikke anses for omfattet af funktionærlovens § 17a. 

Der skal derfor tildeles FF køberet som påstået. 

Denne sag rejser tillige spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales feriegodtgørelse, feriepenge og pension af optionerne. Optionerne anses som løn i forhold til § 17a, hvorfor optionerne også skal behandles som løn i forhold til feriegodtgørelse, feriepenge og pension, idet lønbegrebet må afgrænses ens. 

Ferieloven er ligesom funktionærloven præceptiv. Der skal derfor betales 12,5% af optionernes værdi som feriepenge og feriegodtgørelse. 

Der er i påstandene givet flere muligheder for, hvilket tidspunkt der skal lægges til grund for beregning af aktieoptionernes værdi i forhold til beregning af feriegodtgørelse og feriepenge. 

For feriepengenes vedkommende kan disse beregnes i forhold til tidspunktet den 19. juni 2000, hvor FF købte de 1.000 aktier, tildelt den 1. marts 1999. Dette vil svare til det udbetalingstidspunkt, som anvendes for beregning vedrørende bonus og provision. 

Alternative tidspunkter er den 1. og den 10. april 2000, som efter feriebekendtgørelsens § 13, stk. 2, 2. pkt, er henholdsvis forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag for optjente feriepenge, idet FF fratrådte den 31. marts 2000. 

Værdien kan også fastsættes efter kursen den 31. marts 2000, hvor ansættelsesforholdet ophørte, eller efter kursen den 19. januar 2000, hvor FF anmodede om at udnytte sin køberet. 

Værdien kan alternativt fastsættes efter kursen den 31. december 1999, som var sidste dag i optjeningsåret 1999 for de første 1.000 aktier, eller den 1. marts 1999, hvor køberetten blev meddelt for aktierne. 

Feriegodtgørelsen kan ligeledes beregnes med en værdiansættelse af købemuligheden på det faktiske udnyttelsestidspunkt - det fremtidige tidspunkt, hvor køberetten faktisk udnyttes. Der er også mulighed for at anvende samme datoer som for feriepengene, idet tildelingstidspunktet for køberetten er 3. maj 1999, optjeningsdagen for optionen 1. maj 2000. 

Sagsøger var suspenderet, men ikke fritstillet, og skulle stadig stå til rådighed. Der blev derfor ikke automatisk holdt ferie i 
opsigelsesperioden. 

Kravene efter ferieloven er ikke forældede, da de ikke vedrører ferieåret 1998/1999. 

Spørgsmålet om pension afhænger af en aftalefortolkning, hvor det må lægges til grund, at der var en sammenkædning mellem lønnen og pensionsordningen. Om pensionsbidragets beregning gælder lignende betragtninger som for feriepenge og feriegodtgørelse. 

Song Networks A/S har anført, at den foreliggende ordning ikke er omfattet af § 17a i funktionærloven. Der er ikke tale om en ordning, som tilsigter at hæmme fleksibilitet eller den fri opsigelsesret, men en veldefineret loyalitetsbetinget ordning. Optjeningsperioden er alene et år, og på tildelingstidspunktet havde købemuligheden ikke nogen værdi, da der tilbydes aktiekøb til markedskursen. Det er kun markedet, der kan skabe værdi i optionerne. FF fik en konkurrencedygtig løn, som ikke blev forringet af optionsordningen. Ordningen var ikke en del af FFs vederlag efter aftale eller sædvane. Der er derfor ikke tale om 
tantieme eller gratiale eller en lignende ydelse i § 17a's forstand. 

De tegningsrettigheder, som allerede er udnyttet af FF udgør ikke løn i ferielovens for stand. Ferielovens formål er at sikre, at der i ferien udbetales, hvad der svarer til den sædvanlige normale løn. Flere ydelser holdes ude af ferieloven, når ydelserne ikke kan siges at være lønbeløb eller arbejdsvederlag. En positiv aktiekursudvikling har ikke karakter af løn, og tegningsrettighederne kan udnyttes i en periode på tre år. Der er derfor ikke sammenhæng mellem ferieafholdelsen og "lønnen". 

Hvis der skal betales feriepenge af værdien af tegningsrettighederne, medfører dette en utilsigtet virkning. Virksomheden har ikke kontrol over kursudviklingen, eller hvornår den ansatte udnytter tegningsretten, og feriepengene kan derfor blive af ukendt størrelse. Det vil ikke være muligt at budgettere udgifterne til feriepenge, og udgifterne vil kunne skabe en likviditetsmæssig belastning. FF ville, hvis der skulle beregnes feriepenge, ved anvendelse af tegningsrettighederne på et gunstigt tidspunkt, kunne gøre krav på feriepenge, som oversteg årslønnen. 

Problemet med feriepengeberegningen viser sig, når det relevante tidspunkt for værdiansættelsen skal findes. Der er ikke noget oplagt tidspunkt for beregningen. Hvis imidlertid et tidspunkt kan siges at være relevant, må det være tildelingstidspunktet den 1. marts og den 3. maj 1999. Feriepengene kommer ellers ikke til at virke som feriefinansiering, og den efterfølgende økonomiske gevinst ved gunstig kursudvikling kan ikke siges at være løn fra virksomheden. 

For så vidt angår feriegodtgørelse af de tegningsrettigheder, der blev tildelt 3. maj 1999, skal et eventuelt krav reduceres svarende til det antal dage, der har været afholdt ferie. FF må antages at have holdt ferie 5 uger i ferieåret 1999/2000. Der er derfor alene krav på ferietillæg, hvilket der ikke er nedlagt påstand om. 

Kravet på feriepenge ville i givet fald også være forældet, jf. ferielovens § 21. 

Påstand 3 og 5 vedrørende pensionsbidrag må afvises. Der foreligger ikke præceptiv lovgivning omkring pensionsspørgsmålet, og efter aftalen er det alene grundløn uden tillæg, der skal indbetales pensionsbidrag af. 

Rettens afgørelse 

Som anført i Sø- og Handelsrettens dom af 6. juni 2001 i sagen F 10/00 er aktieoptioner ydelser, der er omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens § 17a. Aftalen om tildeling af warrants indgik som en del af lønaftalen. Det forhold, at der var tale om både performance optioner og stay-on optioner, ændrer ikke ved, at de på samme måde i denne sag som i dommen af 6. juni 2001 omhandlede warrants er en ydelse, der er omfattet af funktionærlovens § 17a. 

FF har derfor køberet til 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktier i Song Networks A/S til kurs NOK 140 (nu kurs NOK 7). 
Retten finder, at de tildelte warrants må anses som løn i ferielovens forstand, da ydelsen udgør en del af det vederlag, som FF har krav på for sin arbejdsydelse. 

Ved tildelingen af warrants kan det ikke forudses, hvilken værdi der kan være forbundet med udnyttelsen heraf. Såfremt køberetten gives til den kurs, der er gældende på tildelingstidspunktet, vil senere værditilvækst skyldes kursstigninger som følge af markedsforhold. 

Senere værditilvækst vil derfor ikke udgøre et vederlag, som medarbejderen har et retskrav på at oppebære. Det vil derfor alene være kursforskellen på tildelingstidspunktet, som vil udgøre vederlag i ferielovens forstand. 

Det henstår i det uvisse, hvor meget ferie FF har afholdt i ferieåret 1999/2000. Retten frifinder derfor Song Networks A/S for påstand 2 mod anerkendelse af, at FF har krav på feriegodtgørelse af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på tildelingstidspunktet den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktier, og i øvrigt opgjort efter ferielovens regler. 

For så vidt angår påstand 4 findes kravet på feriepenge at være forældet efter § 21 i den dagældende ferielov, idet kravet skulle være gjort gældende inden 1. april 2000. 

Det fremgår af pensionsaftalen, at Song Networks A/S skulle indbetale 10% af FFs årlige løn som pensionsbidrag, og at der ved løn forstås grundløn uden tillæg. Retten finder ingen holdepunkter for at antage, at det herved er aftalt, at der skal betales pensionsbidrag af værdien af optionerne. 

Song Networks A/S frifindes derfor for påstand 3 og 5. 

Thi kendes for ret: 

Sagsøgte, Tele1 Europe A/S, nu Song Networks A/S, tilpligtes at anerkende, at sagsøger, FF, har køberet til 611 stk. (nu 12.222 stk.) aktier i sagsøgte til kurs NOK 140 (nu kurs NOK 7). 

Sagsøgte frifindes for sagsøgerens påstand 2 mod anerkendelse af, at sagsøgeren har krav på feriegodtgørelse af differencen mellem aktiekursen NOK 140 (nu NOK 7) og aktiekursen på tildelingstidspunktet den 3. maj 1999, for så vidt angår 611 aktier (nu 12.222), og i øvrigt opgjort efter ferielovens regler. 

Sagsøgte frifindes for sagsøgers påstande 3, 4 og 5. 

Ingen part betaler sagsomkostninger til den anden part eller statskassen. 

Mette Christensen 
Aage Jacob Jensen
Kjelde Mors 
(sign.) 

Udskriftens rigtighed 
bekræftes 

p. j. v. Sø- og Handelsretten, den 

 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»