Aktieemission

Resumé

Et selskabs direktør og dennes advokat havde ikke givet aktionærerne mangelfulde oplysninger i forbindelse med aktieemission

Dom i sagen 116/03


Lis Henriques
Susanne Henriques
Christian Königsfeldt
Jesper Grønvold
Michael Arnstedt
Løven A/S
P. Larsen Eftf.
Sundberg og Co.
Mark. E. Hartwig A/S
Humleore Invest A/S
Per Siesby
Archdream Ltd.
CC Holding
Zira Invest
Niels David Arnstedt Folting
Casper A. Folting
Eva Henriques
Carnegie Bank A/S
(Advokat Mikael Bernhoft)

mod

Direktør Stig Jørgensen
(Advokat Jesper Lundgren)
Advokat Michael Alstrøm
(Advokat Niels Fisch-Thomsen)

Indledning og påstande

I forbindelse med forhøjelse af aktiekapitalen i udviklings- og it-selskabet Forespring A/S (i det følgende: Selskabet) indskød sagsøgerne i foråret 2002 yderligere 4 mio. kr. i Selskabet, der imidlertid efter egen begæring blev erklæret konkurs den 19. august 2002. Under anbringende af, at Selskabets direktør, Stig Jørgensen, og bestyrelsesmedlem, advokat Michael Alstrøm, er erstatningsansvarlige for deres tab, har sagsøgerne nedlagt påstand om, at disse én for begge og begge for én skal betale 4 mio. kr. med tillæg af procesrente fra den 12. december 2003, som fordeles mellem sagsøgerne på nærmere angiven måde.
Direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm har i forhold til sagsøgerne nedlagt påstand om frifindelse og i forhold til hinanden selvstændig gensidig friholdelsespåstand.

Selskabets produkter mv.

Selskabets produkter var "Loyalty Simulator" og "Forespring Loyalty Intelligence", som er systemer til måling og analyse af kundeloyalitet. Selskabets produkter var udviklet i samarbejde med Core A/S (i det følgende: Core), der havde rettighederne til nogle af de algoritmer og programmer, der indgik i produkterne. Core ejes bl.a. af advokat Michael Alstrøm og dennes bror, Preben Alstrøm gennem holdingselskabet Cobrain A/S (i det følgende: Cobrain).

Selskabets ejer- og kapitalforhold frem til kapitaludvidelsen

Indtil efteråret 2000 var Selskabet ejet 100 % af House of Loyalty ApS, tidligere Birthe og Stig Jørgensen Holding ApS (i det følgende: House of Loyalty), der bl.a. ejes af direktør Stig Jørgensen. Med henblik på at skaffe kapital til udviklingen af "Forespring Loyalty Intelligence" rettede Selskabet i 2000 henvendelse til Carnegie Bank A/S (i det følgende: Carnegie), der
formidlede kontakt til 21 investorer, der i september 2000 indskød i alt 15 mio. kr. i Selskabet, hvis aktiekapital samtidig blev forhøjet fra nominelt 500.000 kr. til nominelt 714.286 kr., svarende til nominelt 214.286 kr. à kurs 70. På grundlag af en aktionæroverenskomst, som blev forhandlet på plads mellem Selskabet og Carnegie, indvalgte de 21 nye investorer direktør Laust Søndergaard og direktør Kim Winther Jensen i Selskabets bestyrelse.

I et forsøg på at få tilført Selskabet et yderligere kontantindskud på mellem 5.250.000 kr. og 6.750.000 kr. vedtog Selskabets generalforsamling den 30. maj 2001 en ny kapitalforhøjelse og udbød aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer à kurs 70. Ved tegningsfristens udløb den 4. juli 2001 var der imidlertid kun tegnet ca. 31 % af minimumskapitalen, og kapitalforhøjelsen bortfaldt derfor. I oktober 2001 fik Selskabet tilført 750.000 kr. ved, at House of Loyalty og sagsøgeren
CC Holding indskød 75.000 kr., henholdsvis 675.000 kr., svarende til en kapitalforhøjelse på nominelt 10.000 kr. à kurs 75.

Den gennemførte kapitalforhøjelse på 5 mio. kr.

Den 19. december 2001 drøftede Selskabets bestyrelse en ny kapitalforhøjelse. Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgår bl.a.:

"...

3. Redegørelse for og drøftelse af virksomhedens økonomiske situation.

... Status viser et påtrængende behov for kapitaltilførsel og i øvrigt handling i forhold til det økonomiske problem.

4. Beslutning i tilknytning til punkt ... 3

... Der indhentes kapital fra eksisterende investorer. ...

5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Det blev besluttet at indkalde til investormøde i begyndelsen af det nye år. ..."

På et investormøde den 2. januar 2002 præsenterede direktør Stig Jørgensen bestyrelsens forslag om tilførsel af 5 mio. kr. ved hjælp af en Power Point Præsentation med bl.a. følgende indhold:

"Kapitaltilførsel
-
Forsøgt tilført 6 mio. siden maj 01 ...
-
Lykkedes selv at få tilført 0.75 mio.

Kreditfaciliteter fra Nordea 1.0 mio.
-
Vækstkaution fra Vækstfonden 1.4 mio.
-
Mange positive og fortsat åbne dialoger med potentielle investorer i både ind- og udland ...
-
... men vi mangler fortsat 5 mio. hvorefter der er positivt cash flow. ...

Mio. kr.
01/02
02/03
03/04

Omsætning 11
15
21

Indtjeningsbidrag -4.7 1.5 2.5

Kapitalindskud 5.0 0 0

Neg. likv. Fra
Jan 02

Størst behov
Maj 02

Positivt cash flow fra maj 2002 ...

Værdien af Forespring vurderes til:
-
[Ernest & Young] 36-50 mio. (kurs 50-70) ...
-
Carnegie indikation 20 mio. (kurs 30) ..."

Det fremgik af en samtidig udleveret resultatoversigt for 2001/2002, at Selskabet ville omsætte for 10,5 mio. kr. i regnskabsåret 2001/2002, svarende til en allerede realiseret omsætning pr. 30. november 2001 på 3,290 mio. kr. og en forventet omsætning for december 2001 ­ juni 2002 på henholdsvis 1,004 mio. kr., 491.000 kr., 898.000 kr., 760.000 kr. 998.000 kr. 1,579 mio.
kr. og 1,48 mio. kr. I samme periode forventede Selskabet ifølge resultatoversigten og budgettet at skulle betale omkostninger med i alt 15,184 mio. kr., herunder advokatomkostninger med 450.000 kr. Det fremgik endvidere, at Selskabet med sin nuværende kapitalbeholdning havde et realiseret negativt indtjeningsbidrag pr. 30. november 2001 på 3,425 mio. kr., et for-
ventet negativt indtjeningsbidrag fra december 2001 til marts 2002 på 477.000 kr., 1,054 mio. kr., 181.000 kr. og 433.000 kr., og et forventet positivt cash-flow fra april til juni 2002 på 20.000 kr., 445.000 kr. og 421.000 kr., således at Selskabet ved regnskabsårets udgang forventedes at ville have et samlet negativt indtjeningsbidrag på 4,685 mio. kr. Endvidere fremgik det, at Selskabet pr. 30. november 2001 havde en realiseret likviditetsreserve på 1,633 mio. kr., forventede en likviditetsreserve på 1,229 mio. kr. i december 2001 og negative likviditetsreserver fra januar - juni 2002 på 2,102 mio. kr., 2,737 mio. kr., 3,336 mio. kr., 4,316 mio. kr., 4,375 mio. kr. og 3,802 mio. kr. Ifølge referatet fra investormødet udtalte sagsøgeren Michael Arnstedt, "at man nu burde påse, at der ikke blev lavet en alt for snæver kapitaltilførsel, så man kom til at stå i samme situation igen."

Den 31. januar 2002 afholdt Selskabet bestyrelsesmøde. Af referatet fremgår bl.a.:

"...

Emissionen er på plads med lidt over 4 mio. dkk. SJ Holding skyder derudover 1 mio. ind, således at den samlede kapitaltilførsel bliver på ca. 5 mio. dkk. Kursen bliver 20, hvilket svarer til en værdi af Forespring på 20 mio. kr. Stig Jørgensens andel bliver derefter ca. 56 %. ...

Status i forhold til gældende budget revideret i august: juli-dec. (incl.) 2001/2002

(1.000.000 kr)
Revideret budget
Realiseret
Omsætning 4,6
4,3
Resultat
- 6,3
- 6,0
Likv.behov 5,3
4,7
Neg. likv.
Okt 01
Dec 01
Størst behov
Feb
Apr 02

..."

Generelforsamlingen den 4. februar 2002

Efter at Stig Jørgensen og Carnegie, der forhandlede på sagsøgernes vegne, var nået til enighed om kursen på de nye aktier og indholdet af en ny aktionæroverenskomst, afholdt Selskabet den 4. februar 2002 ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

"...

Dagsorden:

1. Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af aktiekapitalen med min. nom. kr. 225.000 og max. nom. kr. 275.000 til kurs 20 for hver aktie á kr. 1,00 (kontant indbetaling på min. kr. 4,5 mio. og max. kr. 5,5 mio.)

2. Eventuelt.

..."


På generalforsamlingen afgav Selskabets bestyrelse sædvanlig § 29-stk. 2-erklæring, der var tiltrådt af Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Jørgen Tjørning. Erklæringen indeholdt bl.a. følgende:

"...
Forslaget på denne generalforsamling om tilførelse af yderligere kapital skal sikre Foresprings fortsatte udvikling på det skandinaviske marked med basis i Foresprings kontor i Hørsholm. ...

Baggrunden herfor er et likviditetsbehov i henhold til forecast på ca. 5.0 mio. Dette forecast er baseret på gældende budgetter efter nedjustering af forventningerne til omsætning for regnskabsåret 2001/2002 til kr. 10,5 mio. og efter en justering af organisationen i december 2001, hvor medarbejderstaben blev skåret ned fra 18 personer til 14 svarende til de nedjusterede forventninger til omsætning. Med den reducerede organisation og med den nedjusterede omsætning forventes positivt cash-flow fra maj 2002.

Status i forhold til budget

Omsætning har gennem første halvår af regnskabsåret udviklet sig stort set i overensstemmelse med de gældende budgetter. Nedjusteringen af årets omsætning er således ikke sket som følge af svigtende realiseret omsætning, men som følge af dæmpede forventninger til andet halvår. Med den almindelige afmatning på konsulent- og IT-markedet anses det ikke realistisk at nå den for året budgettede omsætning.

Selskabets realiserede resultat for 1. halvår af regnskabsåret 2001/2002 (1. juli 2001 til 31. december 2001) blev således:

·
Omsætning 4,3 mio. kr. (mod budget: 4,6 mio. kr.)
·
Underskud på 6,0 mio. kr. (mod budget 6,3 mio. kr.)

Estimat for hele regnskabsåret 2001/2002 viser (efter den ovenfor nævnte nedjustering og justering af organisationen):

·
Estimeret omsætning 10,5 mio. kr. (mod budget på 16,1 mio kr., en stigning på 30 % i forhold til seneste regnskabsår)
·
Estimeret underskud på 9,6 mio. kr. (mod budget på 7,0 mio. kr.) ..."

Endvidere gennemgik direktør Stig Jørgensen følgende Power Point Præsentation:

"...

Status

· Forslag om tilførsel af kr. 4.5 ­ 5.5 mio. til kurs 20
· Tilsagn givet fra eksisterende kreditorer
· Likviditetsbehov i henhold til forecast ca. 5.0 mio.
· Skandinavisk scenarie med udgangspunkt i Danmark
· Nedjustering af forventninger til omsætning fra 16 ­ 10.5 mio.
· Dog stigning på 30 % i forhold til sidste år.
· Stærkt fokus på likviditet og omkostninger
· omkostningsreduktion (medarbejderstab fra 18 - 14) 
· Stærk fokus på salg 
· Positivt cashflow fra maj 2002 
· Konkurrencesituation uændret ...

Nysalgs aktiviteter

·
ISS CarePartner Sverige ca. 2.0 mio. pr. år i 3 år
·
F Group (Fona/Fredgaard) ca. 0.5 mio.
·
Statoil ca. 0.2 mio.
·
Partnersalg ca. 1.0 mio.
·
Medicotest ca. 0.3 mio.
·
KMD ca. 0.2 mio. ..."

Den forslåede kapitalforhøjelse blev enstemmigt vedtaget. Tegningen skulle ske ved indbetaling af beløbet til Carnegie, der selv fik betaling i form af for 300.000 kr. aktier i Selskabet for at have formidlet kontakten til investorerne og for værdiansættelsen af Selskabet. Efter at tegningsfristen var blevet forlænget til den 13. februar 2002, konstaterede Carnegie ved orienterings-skrivelse til investorerne af 22. februar 2002, at den fornødne kapital var blevet indbetalt. Den 27. februar 2002 bekræftede Carnegie tegningen over Advokat Michael Alstrøms advokatfirma, Westergaard & Alstrøm, og oplyste, at indskuddet var over-
ført til Selskabet, hvorefter advokat Peter Bisgaard fra advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm den 28. februar 2002 anmeldte kapitalforhøjelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der den 4. marts registrerede forhøjelsen.

Samme dag, den 4. marts 2002, holdt Selskabets bestyrelse møde. Af referatet fremgår bl.a.:

"...

Salget går fortsat trægt, og flere større pipeline projekter er, selvom vi i princippet har vundet dem, blevet sat på stand by. Et eksempel er ISS-Care Partner i Sverige, hvor vi har fået tilsagn om et projekt til kr. 1.0 mio. kr. ...

Med baggrund i det stagnerende marked og træge udvikling i salg til nye kunder er det ikke realistisk at fastholde et budgetmål på kr. 10.5 mio. Med udgangspunkt i den foreliggende pipeline og mulighed for nysalg er det nye budg.estimat sat til kr. 8.5 mio. ...

Det manglende salg og omk., der er gået over budget, medfører, at der allerede i april/maj vil opstå et negativt cashflow. Der var enighed om, at det vil være særdeles vanskeligt at hente ny kapital så kort tid efter den sidst tilførte. ...

Med et udgangsbudget på kr. 8.5 mio. og en budgetomsætning på kr. 12. mio. i 02/03 vil situationen være helt uholdbar, hvis det ikke lykkes at få fremskaffet ny kapital. ..."

Selskabets efterfølgende "Investorinformation" af 22. april 2002 indeholdt bl.a. følgende oplysninger:

"... vi har set os nødsaget til at nedjustere vores salgsforventninger fra kr. 10.5 mio. til kr. 8.5 mio. ... Det betyder vi forventer et negativt cashflow i juli 2002 ..."

Den 29. august 2002 indgav Selskabets bestyrelse konkursbegæring, og samme dag tog Søog Handelsrettens Skifteafdeling Selskabet under konkursbehandling med advokat Troels Tuxen som kurator.

Konkursboet har efterfølgende solgt rettighederne til "Loyalty Simulator" og "Forespring Loyalty Intelligence" til Stig Jørgensen & Partners A/S for 1 mio. kr.

Betalinger fra Selskabet til advokat Michael Alstrøm og til Core

Af advokat Michaels Alstrøms interne kontoliste fremgår, at der i hans samlede debiteringer for ydelser til Selskabet fra den 17. august 2001 til den 20. december 2001 på i alt 908.750 kr. var fradraget en indbetaling fra Selskabet den 11. december 2001 på 110.000 kr. og 686,82 kr., som Selskabet havde til gode hos advokaten fra en tidligere indbetaling, således at advokat
Michael Alstrøm pr. 31. december 2001 havde et forfaldent tilgodehavende hos Selskabet på 798.063,18 kr. Heraf angik 360.000 kr., der var debiteret den 17. september 2001 og den 5. december 2001, arbejde for juni 2001 og tidligere, mens efterfølgende debiteringer på 438.750 kr. angik arbejde i perioden fra juli til december 2001.

Selskabets direktør, Klaus Brunander, skrev den 12. februar 2002 således i en mail til advokat Michael Alstrøm:

"...

... jeg korrigerer og justerer budgetter næsten dagligt og prøver at holde styr på omkostningerne, hvilket næsten er umuligt, fordi der ustandseligt sker budg. overskridelser eller dukker nye poster op. I gennemgangen af alle omk. steder og arter er der poster, der er løbet forbi de i forvejen meget høje budget er advokathonorarerne. Jeg er godt klar over, at der har været mange opgaver i den første del af vores budgetår, kapitaludvidelser, generalforsamlinger, Rambøll, etc. ­ men posten er meget stor for en virksomhed af vores størrelse. Og vi har ikke betalt dig endnu ­ eller har fået aftalt andre vilkår ­ hvilket også er en uholdbar situation. Derfor synes jeg, at vi skal afholde et møde ­ du, Stig og jeg, for at finde ud af, hvad vi gør med de fakturaer vi har modtaget og hvad vi så gør fremover.

..."

Forklaringerne belyser, hvilken reaktion direktør Klaus Brunander fik på henvendelsen. Selskabet betalte løbende royalty til Core for Selskabets brug af Cores algoritmer og programmer i "Loyalty Simulator" og "Forespring Loyalty Intelligence". Core, der i 2000 havde opkrævet i alt 534.250 kr. herfor, sendte i 2001 fakturaer herfor til Selskabet på i alt 1.085.000 kr., hvoraf Selskabet i 2001 betalte 519.500 kr., således at Selskabet ved udgangen af 2001 skyldte Core 565.500 kr. Ved brev af 6. februar 2002 accepterede Core en afdragsordning, således at Selskabets gæld, der på dette tidspunkt med renter udgjorde 581.697 kr., kunne afdrages med 198.647 kr. den 6. februar 2002, med 187.573 kr. den 23. februar 2002 og med 195.477 kr. den 27. april 2002.

Forklaringer

Sagsøger Michael Arnstedt har forklaret, at han arbejder i IT-branchen, og at han deltog i investormødet den 2. januar 2002. Her diskuterede man navnlig, hvilken kurs aktierne skulle udbydes til. Det er rigtigt, når det af referatet fremgår, at han på mødet spurgte, om den foreslåede kapitaludvidelse på 5 mio. kr. nu også var tilstrækkelig, hvilket Stig Jørgensen bekræftede.

Medejer af sagsøger Sundberg og Co. Peter Fehrn Christensen har forklaret, at han var bekendt med, at Selskabet var et udviklingsselskab, og at der var en risiko ved investeringen. Han var ikke utilfreds med informationsniveauet op til emissionen. Markedet for teknologiaktier toppede i 2001, men faldt drastisk efter den 11. september 2001. På tidspunkt for emissionen
oplevede de således en meget faldende tendens. Han deltog i investormødet den 2. januar 2002 sammen med ca. 14 andre investorer og medlemmer af bestyrelsen. Præsentation skete ved en Power Point-præsentation, de også modtog i kopi. Der var en positiv stemning, og investorerne var enige om at skyde flere penge ind i selskabet, men uenige om den kurs, som aktierne skulle udbydes til. Han gik ud fra, at 5 mio. kr. var nok, og at der var tale om et konservativt budget. På mødet drøftede man ikke størrelsen af advokat Michael Alstrøms advokatregninger. Efter mødet forhandlede Carnegie på investorernes vegne kursen og aktionæroverenskomsten med Selskabets ledelse.

Tidligere leder af Carnegies Investment Banking-afdeling Kim Bøttkjær, har forklaret, at Carnegie ikke repræsenterede investorerne ved kapitalforhøjelsen i 2002, men alligevel var involveret, idet Carnegie følte en moralsk forpligtelse til at hjælpe de investorer, som i sin tid havde skudt penge ind i Selskabet efter råd fra Carnegie. Selskabet var i begyndelsen af 2002
"på konkursens rand", men det kunne leve videre i nogle måneder, hvis det blev tilført 5 mio. kr. Der var således "i den grad" tale om en højrisiko-investering. Han blev nogle måneder efter forhøjelsen kontaktet af Laust Søndergaard fra Selskabets bestyrelse, der spurgte ham, om der var interesse for en yderligere kapitalforhøjelse, men det mente han ville være "upopulært" at foreslå så kort tid efter.

Børsmægler Jacob Schibbye, har forklaret, at han i september 2000 som ansat i Carnegie præsenterede Selskabet for de oprindelige investorer. De repræsenterede ikke investorerne ved forhøjelsen i 2000, fordi emissionen var meget lille, men han fungerede som kontaktled og deltog i mødet den 2. januar 2002. Selskabets bestyrelse foreslog, at aktierne blev tegnet til
kurs 70, hvilket var fuldstændig urealistisk, idet IT-boblen på dette tidspunkt var bristet. Investorerne modtog bestyrelsens forslag og det udleverede materiale pænt, og det var således prisen på aktierne ­ kursen ­, der var omdrejningspunktet i diskussionen. En investor spurgte, om de 5 mio. kr. "nu også var nok", hvilket Stig Jørgensen bekræftede. Investorerne ind-
betalte deres indskud til Carnegie, hvor de henstod på en separat konto, indtil det samlede beløb på 5 mio. kr. blev overført til Selskabet.

Stig Jørgensen har forklaret, at han var arbejdende bestyrelsesformand for Selskabet, der i 2000 havde brug for kapital til udvikling af "Forespring Loyalty Intelligence" til brug via Internettet. Bestyrelsen rettede henvendelse til Carnegie for at finde investorer og kapital. Fastsættelsen af kursen til 70 skete efter forhandling mellem advokat Michael Alstrøm og Carnegie. Samarbejdet med investorernes medlemmer af Selskabets bestyrelse var rigtig godt, og der var tale en aktiv bestyrelse med stort fremmøde og stort engagement.

I slutningen af 2001 kunne selskabet mærke afmatningen i IT-branchen og havde brug for en kapitaltilførsel, efter at salget var gået ned i forhold til det forventede. De besluttede derfor på bestyrelsesmødet den 19. december 2001 at foreslå de eksister-ende investorer at deltage i en ny kapitalforhøjelse. På det efterfølgende aktionærmøde præsenterede han Power Point Præsentationen, der ikke gav anledning til mange spørgsmål, ligesom der ikke blev stillet spørgsmål til det udleverede talmateriale. Han mente, at en tilførsel på 5 mio. kr. var tilstrækkelig til at opfylde det opståede likviditetsbehov. Han indskød selv 1 mio. kr. via House of Loyalty, hvilket var en betingelse for, at de øvrige investorer ville deltage.

Det var på mødet klart, at de 5 mio. kr. alene skulle gå til at dække det opståede likviditetsbehov, og at pengene ikke skulle gå til videreudvikling af Selskabet og dets produkter. Udvikling og internationalisering af Selskabet ville have krævet et indskud på i hvert fald 40 mio. kr. Han mener, at der var taget højde for betaling af advokat Michael Alstrøms salærkrav og for royaltybetalingen til Core. Han kan huske, at Selskabet var i restance til Core, og det blev derfor drøftet, om noget af gælden kunne konverteres til aktier, hvilket Cores direktør, Preben Alstrøm, afslog.

Han opfattede Klaus Brunanders mail til Advokat Michael Alstrøm som et forsøg på at få storkunderabat. Klaus Brunander betaler aldrig fuld pris for noget. Han er ikke enig i, som Klaus Brunander skriver i sin mail, at der var budgetoverskridelser den 12. februar 2002. At salgsforventningerne blev nedjusteret fra 10,5 til 8,5 mio. kr., skyldtes bl.a., at ISS Care Partner havde "skubbet" sin ordre. De valgte dog på dette tidspunkt ikke at "smide håndklædet i ringen", fordi de stadig troede på Selskabet, og fordi de helt op til Selskabets konkurs havde forhandlinger med den amerikanske IT-virksomhed Siebel om en ordre.
Han fulgte generelt meget med i Selskabets salg, og bestyrelsen fik en gang hver måned en oversigt over, hvad der var solgt. Talmateriale, som blev gennemgået på bestyrelsesmøderne, blev oftest udarbejdet lige op til disse. Han kan ikke huske, om bestyrelsen modtog materialet inden mødet den 4. marts 2002.

Advokat Michael Alstrøm har forklaret, at han både var medlem af Selskabets bestyrelse og advokat for Selskabet. Han var bl.a. med til at beslutte, at det kun var nødvendigt med en kapitaludvidelse på 5 mio. kr. Han havde ingen betænkeligheder, da han gik ind i Selskabets bestyrelse, da virksomheden var i vækst, og han troede på produktet. Der var en dygtig bestyrelse, og samarbejdet kørte godt, også med de to investorvalgte bestyrelsesmedlemmer, der havde karakter af at være "professionelle" bestyrelsesmedlemmer. Det var rutine, at de grundigt gennemgik de budgetter, de fik fra direktionen, På bestyrelsesmødet den 19. december 2001 var meldingen fra direktionen, at salget ville gå ned som følge af en generel markedsafmatning. Der var omvendt ikke truende meldinger fra omkostningssiden. De besluttede sig derfor for at foreslå en kapitalforhøjelse i begyndelsen af 2002.

Han deltog i mødet den 2. januar 2002. Han kæmpede efter mødet en kamp med Carnegie om kursen på aktierne og dermed om de fremtidige magtforhold i Selskabet. Carnegie havde talmaterialet, og Carnegie kendte hans advokatregning. På bestyrelsesmødet den 29. januar 2002 kendte man endnu ikke salgstallene for januar 2002, som man først fik udleveret
på bestyrelsesmødet den 4. marts 2002. I februar måned 2002 fik han ingen meldinger om, at Selskabet måtte nedjustere salgsforventningerne, og det var således først på bestyrelsesmødet den 4. marts 2002, at han fik at vide, at salgsforventning-erne måtte nedjusteres.

Han læste først Claus Brunanders mail af 12. februar 2002 den 18. februar 2002 efter vinterferien. Han opfattede alene denne mail som et forsøg fra Klaus Brunanders side på at få rabat. Klaus Brunander er i øvrigt én, der altid forhandler om prisen, uanset hvad. Han sidder også i bestyrelsen for Core, som hans bror, Preben Alstrøm, er direktør for, og som bl.a. ejes af Cobrain, som han og hans bror ejer. Som bestyrelsesmedlem i Core deltog han ikke i beslutninger vedrørende Selskabet, og som bestyrelsesmedlem i Selskabet deltog han ikke i beslutninger vedrørende Core eller vedrørende sit advokathonorar.

Tidligere direktør for Selskabet, Klaus Brunander, har forklaret, at han indtrådte som direktør for Selskabet, hvori han selv havde investeret 120-130.000 kr. Bestyrelsen fungerede godt, og der var altid god stemning ved møderne. Han var overbevist om, at Selskabet kunne rettes op gennem indskuddet på 5 mio. kr., og at Selskabet herefter kunne sigte mod en internationalisering, som senere ville koste ca. 40 mio. kr. På mødet den 2. januar 2002 stillede investorerne ikke mange spørgsmål. Der blev udtrykt tillid til Selskabets ledelse og dets produkt. Han er generelt meget omkostningsbevidst og så med "tættekam" efter, at budgetterne ikke blev overskredet i det daglige, og det gjorde de ikke i februar 2002. Han "gik i kødet" på alle kreditorer for at reducere Selskabets omkostninger, også advokat Michael Alstrøm. Der var budgetteret med hans honorar, men han så det gerne nedsat. Hans e-mail af 12. februar 2002 var således udtryk for "ren retorik", og advokat Michael Alstrøm ville da heller ikke give noget afslag på sit honorar. De nedjusterede salgsforventningerne den 4. marts 2002, navnlig fordi nogle store kunder, herunder ISS Care Partner, havde annulleret eller udskudt deres ordre. Lige indtil konkursen forhandlede de med den amerikanske IT-virksomhed Siebel om en ordre, der dog aldrig blev til noget.

Direktør for Core, Preben Alstrøm, har forklaret, at Cores bestyrelse drøftede, om den royalty, som Selskabet ikke havde betalt, kunne konverteres til aktier i Selskabet, men det afslog bestyrelsen. Hans bror, advokat Michael Alstrøm, sidder i Cores bestyrelse, men deltog aldrig i beslutninger vedrørende Selskabet.

Partner i Westergaard & Alstrøm, advokat Peter Bisgård, har forklaret, at Klaus Brunanders mail af 12. februar 2002 var en markering af "a new sherif in town". Han forestod det juridiske omkring kapitalforhøjelsen og havde på intet tidspunkt indtryk af, at den ikke ville være tilstrækkelig til at få selskabet rettet op.

Tidligere revisor for Selskabet, statsautoriseret revisor Jørgen Tjørning, har forklaret, at Selskabets økonomiafdeling holdt bogholderiet à jour og løbende udarbejdede budgetter, og at der var "orden i tingene".

Parternes synspunkter

Sagsøgernes advokat har gjort gældende, at det må anses for ansvarspådragende, at Stig Jørgensen og Advokat Michael Alstrøm, inden emissionen var endelig den 4. marts 2002, undlod at tage initiativ til, at den igangsatte kapitalforhøjelse blev standset, da den budgetterede omsætning på 10,5 mio. kr. viste sig ikke at holde stik, således at man måtte nedjustere budgettet på dette punkt til 8,5 mio. kr. på bestyrelsesmødet den 4. marts 2002. Det har formodningen imod sig, at i hvert fald Stig Jørgensen som arbejdende bestyrelsesformand ikke havde fået de oplysninger, der gjorde, at bestyrelsen måtte nedjustere salgsforventningerne, inden emissionen var endelig ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering den 4. marts 2002. Dette bestyrkes af, at Selskabets direktør, Klaus Brunander, allerede den 12. februar 2002 sendte advokat Michael Alstrøm en e-mail om, at der konstant skete budgetoverskridelser.

Stig Jørgensen burde endvidere som bestyrelsesformand i det mindste have taget initiativ til, at der blev stillet forslag om en yderligere kapitalforhøjelse med henblik på at sikre selskabets likviditet, jf. aktieselskabslovens § 54, stk. 3, i hvilken forbindelse det må lægges til grund, at sagsøgerne var villige til at indskyde yderligere kapital for at sikre Selskabets fort-
satte eksistens.

Det er endvidere ansvarspådragende, at Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm på investormødet den 2. januar 2002 undlod at oplyse om Advokat Michael Alstrøms fakturaer på 908.750 kr. i efteråret 2002 og om gælden til Core. Disse poster fremgik ikke af det udleverede talmateriale. Stig Jørgensen kan som arbejdende bestyrelsesformand ikke have været uvidende om disse poster, ligesom advokat Michael Alstrøm i hvert fald må have kendt til sin egen regning, da Selskabet var en væsentlig kunde for ham, og han må have haft en naturlig interesse i at sikre sig, at der i budgettet var afsat midler til dækning af hans salærkrav. Endvidere må advokat Michael Alstrøm have kendt til regningen fra Core, i hvis bestyrelse han sad, og hvoraf han indirekte var medejer.

Direktør Stig Jørgensens og advokat Michael Alstrøms advokater har gjort gældende, at sagsøgerne som professionelle investorer med bistand fra Carnegie var fuldt ud bekendt med alle de risici, som deres investering i Selskabet var forbundet med. Emissionen blev således gennemført, efter at IT-boblen var bristet i 2001 og efter den yderligere forværring af udviklingen på aktiemarkedet, især for udviklings- og IT-selskaber, efter de tragiske begivenheder den 11. september 2001. Sagsøgerne var således fuldt ud bekendt med, at deres oprindelige investering på i alt 15 mio. kr. alene skulle gå til udvikling, og at kapitalforhøjelsen på 5 mio. kr. skulle dække en likviditetsmanko.

Det må lægges til grund at informationsniveauet på investormødet den 2. januar 2002 var højt, hvilket bl.a. er bekræftet ved Peter Fehrn Christensens forklaring under sagen. Det, der gik galt, var, at salgsbudgettet ikke holdt og at man måtte nedjustere forventningerne med 2 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. til 8,5 mio. kr., hvilket hverken Stig Jørgensen eller advokat Michael Alstrøm var bekendt med på investormødet eller på generalforsamlingen den 4. februar 2002. Der kan ikke pålægges dem ansvar herfor, idet der ved emissionen var budgetteret med det, som på dette tidspunkt var det mest sandsynlige, hvilket Selskabets revisor bekræftede ved at tiltræde § 29, stk. 2-erklæringen.

Der kan ikke rettes bebrejdelser mod direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm i anledning af, at det den 4. marts 2002 var nødvendigt for bestyrelsen på sit møde at nedjustere forventningerne til salget fra 10,5 til 8,5 mio. kr. Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at Stig Jørgensen eller Michael Alstrøm skulle have haft viden herom på noget tidligere tidspunkt. Det må efter forklaringerne lægges til grund, at Klaus Brunander formulerede sin e-mail af 12. februar 2002 som han gjorde, for at opnå rabat, hvilket var typisk for ham, og således ikke var udtryk for, at budgettet var skredet allerede på dette tidspunkt.

Det er korrekt, at advokat Michael Alstrøm fakturerede Selskabet samlet 908.750 kr. i slutningen af 2001, men ifølge konto-listen vedrørte de 360.000 kr. arbejde for regnskabsåret 2000/2001, mens de 438.750 kr. vedrørte det følgende regnskabsår 2001/2002, og dette beløb kunne således rummes inden for de 450.000 kr., der også var afsat i budgettet. Betalingen af royalty til Core var endvidere indregnet i Selskabets samlede udgifter på 15,184 mio. kr. for december 2001-juni 2002.

Direktør Stig Jørgensens advokat har gjort gældende, at advokat Michael Alstrøm i givet fald skal friholde ham for erstatningen til sagsøgerne, da advokat Michael Alstrøm er nærmest til at bære et ansvar i anledning af fakturaer for Michael Alstrøms eget advokathonorar og for royalty til Core, hvoraf advokat Michael Alstrøm er bestyrelsesmedlem og indirekte medejer. Alternativt bør ansvaret lempes, jf. erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1, idet sagsøgerne var professionelle investorer, og idet advokat Michael Alstrøm i modsætning til direktør Stig Jørgensen har tegnet ansvarsforsikring for sit erstatningsansvar, jf. erstatnings-ansvarslovens § 25, stk. 2.

Advokat Michael Alstrøms advokat har endvidere gjort gældende, at advokat Michael Alstrøm i hvert fald ikke kan pålægges ansvar for royaltybetalingen til Core, idet han ikke deltog i beslutninger vedrørende Selskabet og Core i Cores, henholdsvis Selskabets bestyrelse. Direktør Stig Jørgensen må i givet fald som bestyrelsesformand og hovedaktionær være nærmest til at bære ansvaret, og han bør derfor i givet fald pålægges at friholde advokat Michael Alstrøm for at betale erstatning til sagsøgerne.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sagsøgerne, bortset fra Carnegie, som imidlertid havde bistået de andre sagsøgere med deres investering, havde tidligere indskudt et betydeligt beløb i Selskabet, som var et udviklingsselskab, som ikke havde noget færdigudviklet produkt.
På trods af, at netop IT-aktier i den mellemliggende periode var faldet kraftigt, var investorerne med henblik på at afhjælpe Selskabets likviditetsproblemer interesserede i at indskyde yderligere penge i Selskabet, hvis produkt i færdigudviklet stand ville kunne vise sig at give et godt afkast.

Kapitalforhøjelsen blev besluttet på generalforsamlingen den 4. februar 2002. Da minimumskapitalen blev tegnet inden den forlængede tegningsfrists udløb den 13. februar 2002, og da aktiekapitalen efterfølgende blev indbetalt, jf. Carnegies orien-teringsskrivelse til investorerne af 22. februar 2002, var aftalen om kapitalforhøjelse indgået, og spørgsmålet om, hvorvidt direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm har handlet ansvarspådragende som bestyrelsesmedlemmer i Selskabet, må således afgøres på grundlag af de oplysninger, som blev givet forud herfor. Grundlaget for beslutningen på generalforsamlingen og for sagsøgernes tegning af aktier var dels drøftelserne på investormødet den 2. januar 2002, herunder Power Pointpræsentationen og § 29, stk. 2-redegørelsen, dels de oplysninger, som i øvrigt blev givet på generalforsamlingen den 4. februar 2002. Power Point-præsentationen og investormødet den 2. januar 2002 byggede på budgetestimater, der skønnede, at der ville være et positivt indtjeningsbidrag fra april/maj 2002 og et positivt cashflow fra marts/april 2002.

Under møderne gik sagsøgerne ifølge de afgivne forklaringer ikke i nærmere detaljer vedrørende Selskabets økonomiske forhold. Sagsøger Michael Arnstedts spørgsmål på mødet den 2. januar 2002 om, hvorvidt de 5 mio. kr. nu også var tilstrækkelige, tydede endvidere på en vis skepsis over for estimaterne og samtidig på en åbenhed over for muligheden af større indskud, hvis det skulle være nødvendigt. § 29, stk. 2-beretningen og referatet fra generalforsamlingen den 4. februar 2002 indeholdt ikke yderligere detaljer om økonomien, og investorerne har således tegnet aktier på grundlag alene af budgetestimater, der skønnede, at der ville være et positivt indtjeningsbidrag fra april/maj 2002 og et positivt cashflow fra marts/april 2002, og de forventninger, forecasts og oplysninger, som fremgik af Power Point-præsentationen.

Efter det oplyste gik sagsøgerne endvidere under mødet den 2. januar 2002 ikke ned i enkeltposter i det udleverede talmateriale, som i vidt omfang bestod af estimater og forventninger, og som de endelige tal derfor måtte forventes at kunne afvige fra. Sagsøgerne havde endvidere i forbindelse med den forudgående aktiekapitaludvidelse gennem egen repræsentation i bestyrelsen sikret sig indseende med Selskabets forhold, ligesom Carnegie havde ydet en aktiv indsats i forbindelse med emissionen ved at formidle kontakten til investorerne og ved at værdiansætte Selskabet til 20.000.000 kr. i forbindelse med
investormødet den 2. januar 2002 mod et honorar på 6 % af kapitalforhøjelsen svarende til 300.000 kr., som blev betalt i form af aktier i Selskabet. Sagsøgerne investerede i et udviklingsselskab og var eller burde på baggrund af de anførte forhold efter rettens opfattelse være klare over, at der var risiko for, at den yderligere kapitaltilførsel, som investeringen indebar, ikke var tilstrækkelig til at sikre Selskabets likviditet og overlevelse, hvis der indtrådte ændringer i forhold til de nævnte estimater og for-
ventninger. Sagsøgerne var eller måtte herunder være klare over, at deres investering kunne komme i fare, hvis afsætningen af Selskabets produkter faldt, hvilket også skete, idet Selskabet den 4. marts 2002 måtte nedjustere salgsforventningerne i forhold til de estimater og forventninger, som havde ligget til grund for kapitalforhøjelsen.

Investorerne har gjort gældende, at de budgetter, som blev forelagt på mødet den 2. januar 2002, og som var grundlaget for deres beslutning om at investere de yderligere 4 mio. kr., ikke var retvisende, idet advokatregningerne var større end angivet i budgettet, og idet beløbene til Core også var større end angivet. Retten finder det imidlertid ikke godtgjort, at der var afvigelser fra budgettet for så vidt angår advokat Michael Alstrøms fakturaer vedrørende advokathonorar og royaltybetalingerne til Core. Alle krav på advokathonorar vedrørende tiden forud for den 22. august 2001 var således ifølge advokat Michael Alstrøms kontoliste betalt, og krav vedrørende tiden forud for juni 2001 var medtaget i 2001-regnskabet under posten kreditorer/gæld på 2.820.000 kr. Tilbage var således alene et krav på 438.000 kr. vedrørende tidsrummet fra juli 2001 til juni 2002, som kunne rummes inden for de 450.000 kr., som var afsat hertil i budgettet. På tilsvarende måde findes sagsøgerne heller ikke at have godtgjort, at de forelagte budgetter var misvisende ved, at der ikke var afsat midler til dækning af fakturaer for royaltyafgift til Core. Det bemærkes i øvrigt, at der ifølge statsautoriseret revisor Jørgen Tjørnings forklaring var styr på økonomien i Selskabet, herunder også med hensyn til bogføringen, og at mailen af 12. februar 2002 efter direktør Klaus Brunanders forklaring var "ren retorik", som skulle bidrage til at få advokathonoraret nedsat, hvilket dog ikke lykkedes.

Direktør Stig Jørgensens og advokat Michael Alstrøms frifindelsespåstande tages til følge.

Under hensyn bl.a. til varigheden af domsforhandlingen og den hermed forbundne forberedelse fastsætter retten, at sagsøgerne skal betale direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm hver 200.000 kr. i sagsomkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm frifindes.

Inden 14 dage skal Lis Henriques, Susanne Henriques, Christian Königsfeldt, Jesper Grønvold, Michael Arnstedt, Løven A/S, P. Larsen Eftf., Sundberg og Co, Mark. E. Hartwig A/S, Humleore Invest A/S, Per Siesby, Archdream Ltd., CC Holding, Zira Invest, Niels David Arnstedt Folting, Casper A. Folting, Eva Henriques og Carnegie Bank A/S én for alle og alle for én betale direktør Stig Jørgensen og advokat Michael Alstrøm hver 200.000 kr. i sagsomkostninger.

John Tyrrestrup
Michael B. Elmer
Kjelde Mors
(Retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»