Agenturaftale CMS-procukter

Resumé

Sagens spørgsmål er, om Adel Beznaiguia er berettiget til godtgørelse og provision i forbindelse med Brüel & Kjær Vibro A/S' ophævelse af en agenturaftale vedrørende salg af CMS-produkter (Condition Monitoring Systems) i Libyen og Algeriet.

Dom i sagen H-28-03 

Adel Beznaiguia
(Advokat Bertil Jacobi) 

mod 

Brüel & Kjær Vibro A/S
(Advokat Frank Bøggild) 

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om Adel Beznaiguia er berettiget til godtgørelse og provision i forbindelse med Brüel & Kjær Vibro A/S' ophævelse af en agenturaftale vedrørende salg af CMS-produkter (Condition Monitoring Systems) i Libyen og Algeriet.

Adel Beznaiguia har nedlagt påstand om, at Brüel & Kjær Vibro A/S skal betale 557.614,04 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 18. marts 2003. 

Betalingspåstanden er sammensat af følgende krav: 

1. Godtgørelse for ophævelse af agenturaftale 226.937,00 kr.

2. Provision for salg 20 % af 1.383.480 kr. vedrørende ordre til Sonelgaz 276.209,60 kr. 20 % af 272.337,20 kr. vedrørende testanlæg til Sonelgaz 54.467,44 kr. I alt 557.614,04 kr. 

Brüel & Kjær Vibro A/S har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påståede. 

Sagens omstændigheder

Agenturaftalen og produkterne

Den 1. juni 1995 indgik Adel Beznaiguia og A/S Brüel & Kjær en aftale om salg af Brüel & Kjær produkter i Libyen og Algeriet. Af aftalen fremgår bl.a.: 

"10.0 Commision 
[...] 
10.2 The agent shall be entitled to a commision of 20 % for all Brüel & Kjær sales within the Territory. 

10.3 The Agent shall be entitled to commision with regard to agreements made after termination of this Agreement between B&K customer's domiciled within the Territory if the customer's order has been received by the Agent or B&K before the termination of this Agreement on the principles set out in Section 10.2. 

10.4 Commisions falls due for payment upon the customers payment of the purchase sum for delievered Products. 
[...] 

21.0 Compensation upon termination 

21.1. Upon termination of this Agreement the Agent shall be entitled to compensation if and to the extent 

a) the Agent has obtained new customers for B&K or a considerable extension of the trade with existing customers and the connection with those customers will continue to give B&K considerable advantages, and 

b) payment of compensation is reasonable taking into account all circumstances, including especially the Agent's loss of commission from agreements with such customers. 
[...] 

21.3 Compensation according to Section 21.1. shall not exceed an amount corresponding to one year's remuneration calculated on basis of the Agent's average annual renumeration during the past five years. If the agreement has operated less than five years the amount shall be calculated on basis of the average annual remuneration during that periode [...]" 

I aftalen er det bestemt, at dansk ret finder anvendelse ved tvist mellem parterne, og at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgift i Danmark.

Produkterne, som agenturaftalen gav Adel Beznaiguia ret til at sælge, opdeles teknisk i CMS produkter (Condition Monitoring Systems) og SVM produkter (Sound and Vibration Measurements) og består af software og andet teknisk udstyr, som anven-
des til kontrol af store maskinanlæg, bl.a. elværker og atomkraftværker. 

Ophævelsen af agenturet for så vidt angår CMS produkter og korrespondance om det økonomiske opgør

Den 23. oktober 1998 ophævede Brüel & Kjær CMS A/S agenturaftalen overfor Adel Beznaiguia for så vidt angik Brüel & Kjær CMS A/S' produkter. Af ophævelsen fremgår bl.a.: 

"The purpose of this letter is to inform you that Brüel & Kjær CMS A/S have decided to cancel your agency agreement with respect to Brüel & Kjær CMS A/S products. 

Your current contract dated 1. June 1995, is with "A/S Brüel & Kjær" and thus covers the products of what is now two separate legal entities: Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurements A/S, and Brüel & Kjær Conditioning Monitoring Systems A/S. This means that your current contract will continue to be valid with respect to Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurements A/S products. 

Brüel & Kjær Conditioning Monitoring Systems A/S is hereby cancelling the CMS part of your contract, applying paragraph 19; "termination for cause". With reference to paragraph 19.2.1 we thus can observe that the sales of CMS products in Algeria and Libya have been very, very low i 1997 and 1998. 

In accordance with paragraph 19.1, your agency agreement for Brüel & Kjær CMS A/S products expires thirty days from today [...]" 

I et brev af 27. oktober 1998 til Brüel & Kjær CMS A/S protesterede Adel Beznaiguia overfor ophævelsen af aftalen med hensyn til Algeriet og henviste bl.a. til en omfattende markedsbearbejdning foretaget gennem 32 måneder rettet mod det algeri-
ske statsejede selskab, Sonelgaz. Adel Beznaiguia krævede en godtgørelse for den økonomiske skade, som opsigelsen havde bevirket, herunder bl.a. for igangværende ordrer fra Sonelgaz og tab på fortjeneste af salg af 14 anlæg til Sonelgaz. 

Den 9. november 1998 skrev Adel Beznaiguia et nyt brev til Brüel & Kjær CMS A/S, hvor han tilføjede, at reglerne i agenturaftalens pkt. 21.1, litra a og b, finder anvendelse ved opsigelsen for så vidt angår CMS produkterne. 

Der pågik herefter yderligere korrespondance vedrørende opsigelsen, bl.a. fra Adel Beznaiguias advokat i Tunis, Tunesien, hvor det bl.a. anføres, at salgsmålene i henhold til kontrakten var nået. Af et brev af 13. januar 1999 fra Gunnar Halsson, Brüel & Kjær CMS A/S, fremgår: 

"I have today received your second reminder to your fax dated 09. November, 1998, in which you protest the "termination for cause" of your contract for Algeria and Libya. 

Please be aware that I withdraw this "termination for cause" on 6 January. I did this in response to a letter from your lawyer, Nourredine Ferchiou. [...]" 

I perioden januar til marts 1998 fortsatte Adel Beznaiguia og Brüel & Kjær CMS A/S skriftlige drøftelserne omkring det økonomiske opgør. Den 20. august 1999 ophævede Brüel & Kjær CMS A/S på ny agenturaftalen for så vidt angår CMS produk-
terne. Af brevet fremgår bl.a.: 

"The purpose of this letter is to inform you that Brüel & Kjær CMS A/S have decided to cancel your agency agreement with respect til Brüel & Kjær CMS A/S products. 
[...] 

Brüel & Kjær Conditioning Monitoring Systems A/S is hereby cancelling the CMS part of your contract. As agreed ­ based on paragraph 21.1 of your contract ­ you will receive compensation for termination. The compensation is based on sales in Algeria of all Brüel & Kjær CMS products, and on sales of portable Schenck Vibro products: 

· 2000 : 100 % of normal commision 
· 2001 & 2002 : 75 % of normal commision 
· 2003 : 50 % of normal commision 

The total compensation shall not exceed your average annual renumeration as specified in paragragh 21.3 of your contract. This average is eqivalent of 107.949 DKK as per Brüel & Kjær Sound & Vibration finance department records. 

In accordance with paragraph 18 of your agency agreement for Brüel & Kjær CMS A/S products expires four months from the end of August; i.e, on 31. December 1999." 

Efter den nye opsigelse sendte Adel Beznaiguia den 31. august 1999 et brev til Brüel & Kjær CMS A/S. Af brevet fremgår det, at Adel Beznaiguia ikke var enig i kompensationsbeløbet, idet det totale salg af Brüel & Kjær materiel til Algeriet og Libyen 
skulle tages i betragtning, og at der ved opgørelsen skulle tages hensyn til salg fra såvel Danmark som filialer beliggende i andre lande, herunder i Frankrig. 

Som følge af brevet korrigerede Brüel & Kjær CMS A/S i et brev af 6. oktober 1999 beløbet "average annual renumeration" til 207.449 kr. og i et nyt brev af 18. oktober 1999 samme til 226.937 kr. 

Den 8. december 1999 sendte Adel Beznaiguia et brev til Brüel & Kjær CMS A/S gennem Spectris France S.A., hvori han i henhold til ophævelsesbrevet og de senere korrigerende skrivelser bad Spectris France S.A. om halvårlig information (eller om muligt ved hver ordre) om igangværende ordrer i Algeriet. 

Ved brev af 14. juli 2000 fra Adel Beznaiguia til Brüel & Kjær CMS A/S sendte Adel Beznaiguia en faktura pålydende 226.937 kr. med henvisning til brevene af 20. august 1999 og 18. oktober 1999 fra Brüel & Kjær CMS A/S. På fakturaen henvises 
til salg af 11 anlæg til Sonelgaz. 

Hugues Delannoy hos Brüel & Kjær, Schenck CMS A/S afviste i brev af 24. august 2000 at være noget beløb skyldigt i henhold til fakturaen, fordi de 11 anlæg var leveret og faktureret i 1999 og derfor ikke omfattet af opgørelsesmetoden i brevet af 20. 
august 1999. Adel Beznaiguia protesterede herimod i brev af 26. august 2000 og henviste til, at agenturaftalen vedrørende Algeriet var gældende indtil den 31. december 1999. Den 28. august 2000 svarede Hugues Delannoy, Brüel & Kjær, 
Schenck CMS A/S, bl.a. følgende: 

"We are sorry to confirm you that we can't accept it. Your contract has been established with the compagny B&K for CMS products, and for this project, the customer has chosen data collectors from the company Schenck Vibro. These have never been included in the contract for the referenced period." 

Ordren til Sonelgaz

Sonelgaz i Algeriet er et statsejet gas- og elselskab, som bl.a. driver en række kraftværker i landet. Med reference til licitation til indkøb af specialsystemer til diagnosticering af fejl og driftsuheld sendte Adel Beznaiguia den 24. april 1996 en profor-
mafaktura til Sonelgaz lydende på 2.011.104 kr. på eventuel levering af 12 specialsystemer til diagnosticering af fejl og driftsuheld. 

Sonelgaz udsendte den 24. marts 1997 udbudsbetingelser, dateret den 26. januar 1997 for specialsystemer til diagnosticering gennem vibrationsanalyse. Med henvisning til licitationen afgav Brüel & Kjær CMS A/S den 12. maj 1997 basistilbud på 17 
systemer til en samlet pris på 2.488.400 kr. 

Den 10. juni 1997 tilbød Brüel & Kjær CMS A/S Sonelgaz et 2 dags møde i juni 1997 med henblik på en præsentation af produkterne "System Off-Line SENTINEL" og "SYSTEM Off-Line On-Line COMPASS". Sonelgaz tog imod invitationen. I et brev af 17. juni 1997 bekræftede Brüel & Kjær CMS A/S mødet og oplyste, at mødet ville omfatte præsentation af prædiktive vedligeholdelsessystemer OFF-Line og ONLINE. Den 19. juni 1997 blev fremsendt et detaljeret program for mødet den 29. og 
30. juni 1997. Mødet blev afholdt planmæssigt. 

Af en telefax af 10. december 1997 fra Sonelgaz til Brüel & Kjær CMS A/S, Tunis, Tunesien, fremgår bl.a. (i dansk oversættelse): 

"Vi vil gerne takke Dem for de tilsendte tilbud i forbindelse med licitationerne [...] vedrørende køb af specialsystemer til diagnosticering gennem analyse af vibrationer og motorstrøm. 

Vi kan således meddele Dem, at vores ledelse efter at have gennemgået og evalueret de modtagne tilbud både teknisk og økonomisk har skiftet strategien for introduktionen af disse systemer i vores produktionsenhed, idet der er blevet taget følgende beslutninger: 

1) Ikke umiddelbart at gennemføre introduktionen af specialsystemer til alle produktionsenheder (der var i begyndelsen planlagt 17 systemer). 

2) Indkøbe til en testperiode [...] 3 enheder, der betegnes som "pilotenheder", 1 system per udvalgt leverandør (3 leverandører er blevet udvalgt). 

3) Efter test- og afprøvningsperioden at gennemføre indkøbet overalt for alle produktionsenheder af de systemer, der svarer til de krævede mål for pålidelighed og teknisk kunnen. 
[...]" 

Brüel & Kjær CMS A/S fik kontrakt på levering af en pilotenhed til varmeværket i Algier havn. Af et brev af 10. januar 1998 fra Adel Beznaiguia til Brüel & Kjær CMS A/S fremgår følgende (i dansk oversættelse): 

"Som forventet af SONELGAZ vedrørende de 17 systemer vedlægger vi licitationen [...] fra værket i Algier med henblik på anskaffelse af et B&K system. 

Vi minder Dem om, at prisbetingelserne og det tekniske tilbud skal være de samme for de 17 tilbudte systemer, dersom vi vil have de resterende 13 systemer. 

Det drejer sig om en forsøgsplads for et af de 4 forskellige systemer, som SONELGAZ har besluttet at installere inden indkøbet af de resterende 13. 

Vi skal gøre vort yderste med de tekniske tegninger, installation, uddannelse, opfølgning, reparation for at få de 13 systemer." 

Ifølge rembours af 29. september 1998 fra Sonelgaz var prisen 272.337,20 kr. for pilotenheden. Af et brev af 28. december 1998 fra Brüel & Kjær CMS A/S til Sonelgaz fremgår bl.a. følgende (i dansk oversættelse): 

"I fortsættelse af Deres rembours [...], kan vi hermed meddele Dem, at pga. fusionen mellem Brüel & Kjær CMS og Schenck Vibro har vi omstruktureret vores produkter vedrørende prædiktiv vedligeholdelse af maskinerne, og derfor er vores software ADVISOR, der opererer i Windows, blevet forsinket.

Vi vil foreslå Dem følgende løsninger for at konkretisere ordren: 
[...] 

Vi beklager denne omstændighed, der er opstået prg. Force majeure, og beder Dem meddele os Deres beslutning. 
[...] 

Sonelgaz havde øjensynligt ikke bemærkninger til ændringen i leveringen. 

Efter test af pilotenhederne indkøbte Sonelgaz 11 anlæg gennem Spectris France S.A. Anlæggene blev leveret af Spectris France S.A. 

Ifølge en faktura af 29. december 1999 fra Brüel & Kjær, Schenck, Contition Monitoring Systems, udstedt af Spectris France S.A., til Sonelgaz, blev der indgået aftale om levering af bl.a. et vibrationsanalysesystem til en samlet pris på 1.213.300 FRF. 
Det angives i fakturaen, at det leverede vibrationsanalysesystem består af Vibrotest 60, Virboekspert software, læseenhed PMC CIA og Option rotationshastighed. 

Opgørelse af Adel Beznaiguias omsætning vedrørende SVM produkter, diverse faktureringer og rejseudgifter

Adel Beznaiguia har opgjort sin omsætning af Brüel & Kjær SVM A/S' produkter for Algeriet, Tunesien og Libyen til i alt 10.323.075 kr. for perioden 1996 til 2000.

Skematisk er det opstillet således i kr.: 

1996 1997 1998 1999 2000 
Algeriet Intet 
1.917.620 intet 
Intet 
1.696.725 
Tunesien 
495.270 382.633 2.348.810 
3.420.017 
Intet 
Libyen intet 
Intet 
Intet 
62.000 
Intet 
I alt 
495.270 
2.300.253 
2.348.810 
3.482.017 
1.696.725 

Adel Beznaiguia har fremlagt fakturaer vedrørende salg af forskellige produkter. Der er tale om faktura af 20. november 1996 til Algier Universitet på 135.736 kr., faktura af 30. december 1996 til ENIP, Algeriet, på FRF 34.495, faktura af 28. maj 1997 til Sonatrach, Algeriet, på 35.420 kr., faktura af 27. marts 1997 til Universitetet i Oran, Algeriet, på FRF 427.349, og faktura af 3. juni 1998 til USTO, Algeriet, på FRF 1.671.454.

Sine rejseomkostninger mv. vedrørende Sonelgaz har Adel Beznaiguia anslået til ca. 70.000 kr. 

Voldgift og sagsanlæg

Den 14. maj 2002 indgav Adel Beznaiguias advokat Bertil Jacobi klageskrift til Det Danske Voldgiftsinstitut med anmodning om nedsættelse af en voldgiftsret til afgørelse af tvisten mellem parterne. 

Ved breve af 10. oktober og 24. oktober 2002 meddelte Brüel & Kjær Vibro A/S' advokat Det Danske Voldgiftsinstitut, at man ikke ønskede at indbetale sikkerhedsstillelsen på 30.000 kr. for sagens omkostninger, fordi man anså det udsigtsløst at 
inddrive sagsomkostninger hos klager i Tunesien, hvis sagen blev vundet. 

Adel Beznaiguia udtog stævning i denne sag den 18. marts 2003. 

Forklaringer 

Adel Besnaiguia har forklaret, at han gennem de seneste 17 år har haft et tæt samarbejde med Brüel & Kjær koncernen omkring salg af vibrationsmåleudstyr, først som repræsentant i Marokko, Tunesien, Libyen og Algeriet, fra 1991 som ansvarlig for salget af produkterne i samme område, og fra 1995 som agent i området. 

Omkring 1990 oprettede A/S Brüel & Kjær et datterselskab med henblik på at opdyrke markedet i Libyen og Algeriet. Disse markeder var på daværende tidspunkt de mest lovende i Nordafrika. Da Libyen i 1992 blev ramt af den internationale embar-
go og efter borgerkrigsudbruddet i Algeriet i 1994, gik salget i de to lande helt i stå. A/S Brüel & Kjær besluttede at stoppe egne salgsaktiviteter i området, fordi salgsarbejdet var vanskeligt og meget risikabelt. Han har til tider opereret i området nærmest med livet som indsats. Han fik tilbudt for egen regning og risiko at forsøge at opdyrke markedet og indgik i den forbindelse aftalen om agenturet. Han har brugt betydelige økonomiske ressourcer på at opdyrke markedet i Algeriet, og der har været tale om en langstrakt indsats. En række af de kunder, som han har skabt kontakt til, var tidligere A/S Brüel & Kjær kunder, og det har været ganske vanskeligt at genvinde tidligere kunder. Han har haft et betydeligt tab som følge af opsigelsen af agenturet. Han har aldrig tidligere haft konflikter med Brüel & Kjær koncernen, og de har haft et positivt samarbejde. Koncernen har aldrig påtalt, at salgsmål ikke skulle være opfyldt. Han sælger fortsat SVM-produkter for Brüel & Kjærs SVM-
division. 

Da den nye agenturaftale blev underskrevet, var han klar over, at det blev en vanskelig og stor opgave at skaffe kunder i området. Da han havde begrænsede økonomiske midler, prioriterede han sin indsats mod sværindustrien, herunder Sonelgaz i Algeriet. A/S Brüel & Kjærs produktsortiment var relevant for Sonelgaz, og Sonelgaz havde tidligere været kunde hos A/S Brüel & Kjær. Fra 1995 og fremefter havde han 3-4 årlige besøg hos Sonelgaz i Algeriet af en varighed på mellem 7-10 dage, hvor der fandt drøftelser sted om produkterne, kravspecifikationer, fastlæggelse af udbudsbetingelser mv. Den langsigtede strategi for Sonelgaz var, at måleudstyret skulle ud til samtlige Sonelgazs kraftværker. Salg af tekniske produkter i området er kendetegnet ved at være en langstrakt proces. 

Det var Brüel & Kjær, Schenck CMS, der vandt licitationen på de 11 anlæg. Der deltog både amerikanske og europæiske leverandører i licitationen. Da han havde deltaget i den langstrakte proces forud for udbudsrunden og kendte de krav, som blev 
stillet, var han helt sikker på, at Brüel & Kjær, Schenck CMS, ville vinde licitationen. Ordren blev leveret gennem Spectris France S.A., som er koncernforbundet med Brüel & Kjær, Schenck CMS. Efter fakturaen er der tale om Schenck Vibro produk-
ter, men realiteten er, at der er tale om produkter leveret af koncernen. Bestillinger er stort set identisk med den, han gennem forhandlingsforløbet var nået frem til, hvilket fremgår af tilbuds- og licitationsmaterialets tilhørende tegninger, billeder og rids. Det er ham, som har fremlagt rembursen dateret den 29. september 1998 vedrørende testanlægget i Algier havn. Han har aldrig set den endelige afregning for testanlægget i Algier havn, og han har ikke modtaget provision for salget af testanlægget. 

Har han modtaget 2 opsigelser fra Brüel & Kjær koncernen. Han blev opsagt, fordi Brüel & Kjærs CMS division i 1998 fusionerede med Schenck Vibro. Fusionen skyldtes, at begge koncerner havde samme ejerkreds og ledelse. Schenck Vibro solg-
te konkurrerende produkter i Algeriet og Libyen gennem en agent i Frankrig, og det var uholdbart, at begge producenter efter en revision af deres samlede produktsortiment fortsat skulle være repræsenteret i landene. Han har hele tiden haft den forståelse, at det var Brüel & Kjær, Schenck CMS, som var det fortsættende selskab. Efter fusionen og opsigelsen fortsatte han med at videresende alle forespørgsler mv. vedrørende CMS produkter til Brüel & Kjær, Schenck CMS, også efter 2002, og en række af disse forespørgsler må være blevet til konkrete aftaler, fordi Brüel & Kjær, Schenck CMS, var eneste aktør på markedet efter fusionen.

Brevet af 27. oktober 1998 til Brüel & Kjærs CMS division i Danmark skrev han efter, at han havde modtaget den første opsigelse, som er dateret den 23. oktober 1998. Han havde ikke læst agenturaftalens bestemmelser om opsigelse nærmere, da 
han skrev brevet og estimerede sit økonomiske tab, idet han regnede med, at de kunne finde en løsning i mindelighed. Han foreslog en forligsmæssig løsning på 250.000 kr. uden nærmere at have gennemgået, hvilket krav han havde efter kontrakten. I dag vil han ikke acceptere 250.000 kr. Brüel & Kjærs CMS division i Danmark accepterede ikke forligsforslaget. I forlængelse af sit brev af 27. oktober 1998 skrev han den 9. november 1998 et nyt brev, hvor han opgjorde sit tab i henhold til kontraktens bestemmelser, som han da havde læst. Han indså, at han havde krav på en større godtgørelse og provision. Det gjorde ingen forskel, om ordrer blev leveret fra Schenck Vibro til f.eks. Algeriet, fordi selskaberne var fusioneret. Det lå i sagens natur, at der måtte foreligge interne aftaler om udredning af godtgørelser, provisioner mv. 

Han havde et møde den 2. februar 1999 i Tunesien med Preben Carøe og Mahmoud Mansour, begge fra Brüel & Kjærs SVM division, hvor det blev aftalt, at Preben Carøe og Mahmoud Mansour skulle tale hans sag overfor Brüel & Kjærs CMS division. 
Den 1. marts 1999 havde han et møde i Danmark med Brüel & Kjærs CMS division. Dette møde foregik på Gunnar Halssons kontor. På mødet fik han en aftale om, hvordan provision af salg skulle afregnes. Fra den 1. marts 1999 til den 20. august 1999 hørte han på trods af mødet intet fra Brüel & Kjærs CMS division. 

Den nye opsigelse af 20. august 1999 fik han, fordi der havde været nærmere drøftelser om strategien i Nordafrika mellem de fusionerende selskabers ledelse og det koncernforbundne selskab Spectris France S.A., som kontrollerede Schenck Vibro. 
Disse drøftelser mundede ud i den nye opsigelse. Det fremgår af opsigelsen, at den er skrevet under af både Gunnar Halsson fra Brüel & Kjær CMS division og Jean-Pierre Berrié fra Spectris France S.A. som ejer af Schenck Vibro.

Brevet af 31. august 1999 fra ham til Brüel & Kjærs CMS division og brevet af 8. december 1999 fra ham til Spectris S.A. vedrører alene den godtgørelse, som han mente, at han havde til gode. På brevet af 8. december 1999 har han med håndsskrift 
påført, at han tillige har krav på provision. Han accepterede den opgjorte maksimale godtgørelse til 226.937 kr., fordi han ikke var i stand til at fremskaffe oplysninger om omsætning mv., som kunne give ham et bedre beregningsgrundlag. Han har ikke 
modtaget betaling for salg af CMS produkter fra den 1. januar 1999 og til dato. 

Brevet af 14. juli 2000 til Brüel & Kjær, Schenck CMS, skrev han i ren frustration over, at han ikke var blevet orienteret om, at handlen med Sonelgaz var blevet gennemført. Brevet blev skrevet i hast, og ved en fejl fik han ikke skrevet, at han fortsat 
også mente sig berettiget til provision. Angivelsen af 226.937 kr. i fakturaen skal ikke forstås som et definitivt tal. Brevet blev sendt, før han så den endelige faktura vedrørende Sonelgaz. 

Den opgørelse, som han har udarbejdet over omsætningen i perioden 1996 til 2000, viser ikke omsætningen for Brüel & Kjærs CMS produkter i området. Han har ikke kunnet tilvejebringe et opgørelsesgrundlag, fordi Brüel & Kjær Vibro A/S ikke har villet give ham nærmere oplysninger om omsætningen, men han omsatte CMS produkter i perioden fra 1995 til 1998.
Hans provisionsberettigede omsætning af Brüel & Kjærs CMS produkter i perioden må stort set svare til omsætningen for Brüel & 
Kjærs SVM produkter i samme periode, hvilket han baserer på egne forventninger til salget og det salg, som antageligt er sket gennem Brüel & Kjær datterselskaber. Han formoder f.eks., at der har været et betydeligt indirekte salg foretaget gennem andre lande som f.eks. Tyskland og Frankrig. Realiteten i disse indirekte salg har været, at CMS produkter er endt i hans agenturområde, idet de har indgået i større entrepriser, hvor tilbud er afgivet fra f.eks. Tyskland og Frankrig. Han blev først klar over divisionsopdelingen i A/S Brüel & Kjær i forbindelse med opsigelsen af agenturaftalen, og han havde ikke tidligere provi-sionsmæssigt skelnet mellem SVM og CMS produkter. Han har anset sig selv som agent for salg af produkter fra Brüel & Kjær koncernen. Han førte ikke selv mere detaljerede opgørelser, fordi han stolede på, at Brüel & Kjær koncernen levede op til aftalen, og at der blev givet provision til ham af de salg, som skete til det område, hvor han havde agenturet. Fakturaerne vedrørende Algier Universitet, ENIP, Sonatrach, Universitetet i Oran, og USTO vedrører SVM produkter.

Hugues Delannoy har forklaret, at Schenck Vibro og Brüel & Kjær CMS i 1997 indledte et joint venture, og at selskaberne fusionerede i 1998. Han har arbejdet i Schenck i Frankrig siden 1986. I dag er han direktør i den franske afdeling af det 
fortsættende selskab. 

I perioden fra 1995 til 1998 var Schenck Vibro og Brüel & Kjær CMS konkurrenter i bl.a. Algeriet. Schenck Vibro havde en ganske pæn omsætning i Algeriet og havde opereret i landet i 20 år. Brüel & Kjær CMS ydede ikke reel konkurrence i Algeriet, 
da de stort set ikke solgte produkter dér. Hverken Schenck og Brüel & Kjær CMS omsatte varer i Libyen af nævneværdig betydning. 

Da fusionen var en realitet, måtte selskabet træffe afgørelse om, hvem de ville lade sig repræsentere af i bl.a. Algeriet. De valgte den agent, som solgte mest, og Adel Beznaiguia blev på den baggrund opsagt på grund af de dårlige salgsresultater for 
CMS produkterne. Det er helt usandsynligt, at Adel Beznaiguia har haft en omsætning af CMS produkter svarende til den opgjorte for SVM produkterne. Den reelle omsætning af CMS produkter må have været meget tæt på 0 kr. Han har ikke set den 
opgjorte omsætning for Adel Beznaiguias med hensyn til CMS produkter. Vurderingen bygger vidnet på den viden og det kendskab, som han har om salget af CMS produkter i området, hvilken viden han har opnået gennem sit langvarige kendskab til markedet. Han har ikke set bogholderi, fakturaer mv. for Brüel & Kjærs CMS division for perioden 1995 til 1999. 

Brevet af 20. august 1999 til Adel Beznaiguia skal ses som udtryk for en fair økonomisk løsning ved samarbejdets ophør. Beregningen af det maksimale godtgørelsesbeløb bygger på en fejlberegning, fordi omsætningen for SVM produkterne også er 
medtaget. Selskabet har aldrig overfor Adel Beznaiguia givet indtryk af, at han var berettiget til det maksimale beløb. 

Schenck Vibro vandt licitationen vedrørende ordren til Sonelgaz, og der var ikke tale om, at Brüel & Kjærs CMS division gav ordren til Schenck Vibro i forbindelse med fusionen. Der blev opstillet testanlæg, og det var opstillerne af testanlæggene, herunder Schenck Vibro og Brüel & Kjærs CMS division, som bød ved licitationen. Schenck Vibros produkter var mere moderne, og Sonelgaz gav på den baggrund ordren på de 11 anlæg til Schenck Vibro. Det fremgår direkte af fakturaen, at de leve-
rede produkter er Schenck Vibro produkter. Man havde overhovedet ikke nytte af det arbejde, som Adel Beznaiguia havde foretaget i Algeriet overfor Sonelgaz. Så vidt han ved, har Adel Beznaiguia fået provision af salget af testanlægget, som Brüel & Kjærs CMS division opstillede på elektricitetsværket i havnen i Algier. De har ikke fået henvendelse fra kunder vedrørende CMS produkter med reference til Adel Beznaiguia, som det hævdes af Adel Beznaiguia. 

Procedure

Adel Beznaiguia har gjort gældende, at Adel Beznaiguia som agent for A/S Brüel & Kjær, senere Brüel & Kjær Vibro A/S, i Tunis, Libyen og Algeriet har oparbejdet et marked og en række betydelige kunder. Der forelå ikke misligholdelse, da en del af 
agenturet blev opsagt. Opsigelsen skyldtes alene en ny struktur hos Brüel & Kjær Vibro A/S, hvorved nogle varegrupper ikke længere skulle distribueres af Brüel & Kjær Vibro A/S. Som følge af ophøret af en del af agenturet har Adel Beznaiguia 
krav på provision og godtgørelse for det delvise ophør både i medfør af agenturaftalen og handelsagentlovens §§ 9-10 og 25-26, der er ufravigelige. 

Handelsagentloven finder anvendelse, og Brüel & Kjær Vibro A/S' anbringende om, at Adel Beznaiguia er undtaget efter lovens § 1, stk. 3, er fremsat for sent, idet dette anbringende først blev fremsat under proceduren. Adel Beznaiguia ikke har haft mu-
lighed for at dokumentere, at der i Algeriet gælder ufravigelige regler om opsigelse og godtgørelse i agenturforhold, hvilket muligt er tilfældet efter Code Civil. Anbringendet bør derfor ikke tillades fremsat. 

Brüel & Kjær Vibro A/S har på baggrund af salget selv beregnet godtgørelsen til 227.937 kr. i henhold til handelsagentlovens § 26. Det bestrides, at denne beregning åbenbart skulle være en fejltagelse, og at Adel Beznaiguia skulle have kunnet indse 
dette. Opgørelsen står i rimeligt forhold til Adel Beznaiguias egne vurderinger, og Brüel & Kjær Vibro A/S har to gange efterkalkuleret og korrigeret tallet. Der er derfor ikke noget grundlag for at anvende aftalelovens § 32, stk. 1. Brüel & Kjær Vibro 
A/S har ikke tilbagekaldt beregningen eller før denne retssag meddelt, at der skulle være tale om fejlskrift eller fejlberegning, og kan derfor heller ikke af den grund gøre indsigelse om fejlskrift gældende, jf. princippet i aftalelovens §§ 3 og 4. Brüel & 
Kjær Vibro A/S har forsømt at fremlægge tal som godtgør, at der var tale om en fejlberegning, og det bør komme Brüel & Kjær Vibro A/S til skade, at selskabet ikke har fremlagt præcise opgørelser over omsætning mv. i det relevante område. Opgørelsen må derfor lægges til grund. 

Adel Beznaiguia har krav på provision af ordrer, der er indgået som følge af arbejdet udført i agenturets løbetid, jf. herved handelsagentlovens §§ 9 og 10. Det er dokumenteret, at Adel Beznaiguia har udført et ganske betydeligt arbejde vedrørende Sonelgaz, og at der som følge af dette omfattende arbejde blev indgået en ordre, der berettiger Adel Beznaiguia til en provision på 276.209,60 kr. Det forhold, at ordren ikke blev effektueret af Brüel & Kjær Vibro A/S, men af det koncernforbundne sel-
skab Spectris France S.A. har ikke nogen betydning, fordi dette er Adel Beznaiguia uvedkommende. Det fremgår i øvrigt af sagen, at der er sket omstrukturering af produktsortimentet som følge af fusionen, hvorfor der ikke kan lægges afgørende vægt på fakturaens produktbeskrivelse. Der består derfor fuldt provisionskrav vedrørende denne ordre. 

Adel Beznaiguia har ubestridt krav på provision for salg af testanlægget til Algier havn, og han har ikke modtaget betaling herfor. Det er Brüel & Kjær Vibro A/S, der har bevisbyrden for, at der er sket betaling. Der er ikke tale om noget nyt anbringende til støtte for den nedlagte erstatningspåstand, da det fremgår af stævningen med bilag, at der kræves provision for salget af testanlægget. Brüel & Kjær Vibro A/S har i øvrigt haft tilstrækkelig adgang til en stillingtagen til denne del af det rejste provisionskrav. 

Det har ikke været muligt for Adel Beznaiguia at opgøre sit krav på godtgørelse og provision mere præcist, fordi Brüel & Kjær Vibro A/S ikke har fremlagt nærmere oplysninger om salget af produkterne fordelt på de enkelte lande. Adel Beznaiguia 
har gennem samarbejdsforholdet haft tillid til afregningerne fra Brüel & Kjær Vibro A/S, og det bør ikke komme ham til skade, at han som følge heraf ikke har kunnet fremskaffe mere præcise oplysninger om omsætningen. 

Brüel & Kjær Vibro A/S' ageren i denne sag bør medføre omkostningsmæssige konsekvenser, idet man bl.a. har fragået voldgiftsaftalen, ligesom ingen af de aftaler, som er indgået efter opsigelsen, er overholdt. Der har som følge heraf været et bety-
deligt ekstra tidsforbrug samt ekstraomkostninger til oversættelser mv. 

Brüel & Kjær Vibro A/S har gjort gældende, at handelsagentloven ikke finder anvendelse, fordi Adel Beznaiguias agentur efter det foreliggende er undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 3. Der er ikke tale om noget nyt anbringende, som Adel Beznai-
guia ikke har haft tilstrækkelig lejlighed til at tage stilling til. 

Der er ikke indgået nogen aftale med parterne om betaling af godtgørelse i forbindelse med agentforholdets opsigelse, der skete med virkning fra den 31. december 1999. Beregningen af godtgørelsen skal derfor ske på baggrund af agenturaftalens pkt. 21.1. Adel Beznaiguia har ikke dokumenteret, at han som agent for Brüel & Kjær Vibro A/S i Algeriet har skaffet nye kunder i Algeriet, og han er derfor ikke berettiget til godtgørelse i anledning af opsigelsen. Måtte man komme frem til, at der mel-
lem parterne er indgået en aftale om betaling af kompensation i anledning af opsigelsen, tager en sådan aftale udgangspunkt i Adel Beznaiguias salg af Brüel & Kjærs CMS eller bærbare Schenck Vibros produkter i Algeriet, jf. opsigelsen af 20. august 
1999. Da Adel Beznaiguia ikke har solgt sådanne produkter i Algeriet, er han ikke berettiget til en godtgørelse. Beregningen af maksimumbeløbet i henhold til agenturaftalens punkt 21.3, som Adel Beznaiguia påberåber sig, er fejlagtig, da SVM produkt-erne også indgår i beregningen, hvilket han har eller burde have indset, jf. aftalelovens § 32, stk. 1. Det maksimumsbeløb, som efter en korrekt beregning måtte følge af agenturaftalens punkt 21.3, udgør ikke Adel Beznaiguias krav på en eventuel godt-gørelse, men er alene den øvre grænse for den godtgørelse, som skal beregnes, jf. kontraktens punkt 21.1. Brüel & Kjær Vibro A/S' og koncernforbundne selskabers salg af Schenck Vibro produkter i Algeriet i 1999 er uden betydning for beregningen af eventuel godtgørelse i anledning af opsigelsen, idet disse vilkår alene angår Adel Beznaiguias salg af Brüel & Kjærs CMS og Schenck Vibros produkter i Algeriet i årene 2000-2003. 

Agenturaftalen giver alene Adel Beznaiguias adgang til provision af salg af Brüel & Kjær produkter. Der er ikke solgt Brüel & Kjær CMS produkter til Sonelgaz, og der er ikke indgået aftale mellem parterne om, at sagsøger skal have hel eller delvis pro-
vision af det salg af Schenck Vibro produkter fra Spectris France S.A. til Sonelgaz i 1999. Det bestrides, at Brüel & Kjær Vibro A/S har truffet beslutning om at overføre ordren til det franske selskab Spectris France S.A. Sonelgazs køb af Schenck Vibro produk-
ter fra Spectris France S.A. skete som led i licitationen og var alene et resultat af Schenck Vibro salgsmedarbejdernes salgsar-bejde og Schenck Vibro produkternes generelt stærke markedsposition. Såfremt Adel Beznaiguia måtte mene sig berettiget til provision i anledning af salget fra Spectris France S.A. til Sonelgaz, må kravet rettes mod Spectris France S.A. Baggrunden for beregningen af sagsøgers krav på provision er i det hele udokumenteret og må derfor afvises. 

Det bestrides, at der ikke er betalt provision for testanlægget i Algier havn, og dette anbringende til støtte for erstatnings-påstanden er fremsat for sent, idet det først er fremsat ved domsforhandlingens påbegyndelse. Det fremgår ikke med tilstrækkelig tydelighed af stævningen med bilag, at det gøres gældende, at der ikke er betalt provision for salget af dette anlæg, hvorfor anbringendet er fremsat for sent. 

Brüel & Kjær Vibro A/S har ikke handlet på en måde, som kan begrunde, at det, hvis sagen tabes, skal have nogen omkost-ningsmæssig betydning. 

Rettens begrundelse og resultat

Retten finder af de af Adel Beznaiguias anførte grunde ikke, at Brüel & Kjær Vibro A/S skal have tilladelse til under proceduren at fremsætte anbringende om, Adel Beznaiguia er undtaget fra handelsagentlovens bestemmelser i medfør af § 1, stk. 3, 
hvorfor lovens præceptive bestemmelser om godtgørelse og provision finder anvendelse på parternes tvist. 

Det følger af lovens § 25, der svarer til agenturaftalens pkt. 21.1, litra a og b, at agenten ved aftalens ophør har krav på en godtgørelse, hvis agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder. 

Brüel & Kjær Vibro A/S har i ophævelsen af 20. august 1999 beregnet den maksimale godtgørelse efter agenturaftalens pkt. 21.3, der svarer til lovens § 26, til 107.949 kr., og har efter, at Adel Beznaiguia gjorde opmærksom på, at der forelå en fejlbe-
regning, korrigeret tallet 2 gange, først til 207.449 kr. og senere til 226.937 kr. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om, hvordan Brüel & Kjær Vibro A/S er kommet frem til det maksimale beløb på 226.937 kr., og henset hertil og til antallet af 
Brüel & Kjær Vibro A/S' korrektioner af beløbet, er der ikke grundlag for at tilsidesætte opgørelsen efter aftalelovens § 32, stk. 1. 

Det må formodes, at Brüel & Kjær Vibro A/S som agenturgiver er i besiddelse af Adel Beznaiguias præcise omsætningstal fordelt på lande, år og produktkategorier, og det ville have været naturligt, om Brüel & Kjær Vibro A/S havde fremlagt sådan-
ne talmæssige specifikationer. De foreliggende omsætningstal bygger på estimater fra Adel Beznaiguia og opgørelsen over det maksimale beløb efter agenturaftalens pkt. 21.3. 

Efter bevisførelsen må lægges til grund, at Adel Beznaiguia har udført et betydeligt arbejde for Brüel & Kjær Vibro A/S i Algeriet. Når der henses til de specielle forhold, der er forbundet med salg i Algeriet, produkternes art samt det ovenfor anførte, 
om den opgjorte omsætning findes det efter en samlet vurdering godtgjort, at Adel Beznaiguia er berettiget til en godtgørelse efter lovens § 25 og aftalens pkt. 21.1. Godtgørelsen fastsættes ligeledes på baggrund af det ovenfor anførte og efter et sam-
let skøn til 226.937 kr. 

Adel Beznaiguias agentur for Libyen og Algeriet blev opsagt med udløb den 31. december 1999. Spectris France S.A. indgik i 1999 aftale med Sonelgaz om levering af de 11 anlæg til kraftværkerne i Algeriet. Schenck Vibro og Brüel & Kjær CMS var 
på dette tidspunkt fusioneret og koncernforbundet med Spectris France S.A. 

Retten finder, at det havde været naturligt, om Brüel & Kjær Vibro A/S havde sørget for en ændring af agenturaftalen i forbindelse med fusionen og den delvise ophævelse af agenturforholdet, og det er Brüel & Kjær Vibro A/S' egen risiko, at man i den forbindelse ikke fik forhandlet en ændring af aftalegrundlaget. 

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at fusionen medførte visse ændringer i koncernens udbud af CMS produkter, men det er efter bevisførelsen ikke ganske klart, hvilke der var tale om, ligesom det er uklart, hvilke omstruktureringer koncernen i øvrigt undergik i forbindelse med fusionen, herunder den fremtidige produktsammensætning, navne mv. på de produkter, som skulle sælges. 

Adel Beznaiguia har udført en ganske væsentlig markedsbearbejdning af Sonelgaz vedrørende de 11 anlæg til varmeværket i Algeriet, hvilket har resulteret i en aftale om levering af testanlæg samt sikkerhedsstillelse for yderligere leverancer. Retten 
finder, at det udelukkende skyldtes Brüel & Kjær Vibro A/S interne forhold, at aftalen blev gennemført med andre produkter end forslået i Adel Beznaiguia oplæg. Under disse omstændigheder findes Adel Beznaiguia at have krav på provision for sal-
get af de 11 anlæg til Sonelgaz, jf. herved handelsagentlovens § 9, stk. 1, og aftalens pkt. 10.2, hvorfor påstanden om betaling af 276.209,60 kr. tillige tages til følge. 

Retten finder, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgår af stævningen med bilag, at det gøres gældende, at der ikke er betalt provision for testanlægget til Sonelgaz. Adel Beznaiguia er derfor ikke afskåret fra at gøre gældende, at der ikke er modtaget provision for salget af testanlægget. Ordren på testanlægget til Sonelgaz er indgået inden udløbet af agenturet, og det er mod Adel Beznaiguia forklaring ikke bevist, at der er sket betaling. På den baggrund tages påstanden om betaling af en provision på 54.467,44 kr. vedrørende testanlægget til følge. 

Sagsomkostningerne fastsættes til 80.000 kr. efter en samlet vurdering af sagsforløbet, herunder bl.a. Brüel & Kjær Vibro A/S' vægring ved at deltage i den af Adel Beznaiguia indledte voldgiftsbehandling, som var aftalt mellem parterne. 

Thi kendes for ret

Brüel & Kjær Vibro A/S betaler inden 14 dage til Adel Beznaiguia 557.614,04 kr. med procesrente fra den 18. marts 2003. 
Brüel & Kjær Vibro A/S betaler indenfor samme frist 80.000 kr. i sagsomkostninger til Adel Beznaiguia. 

Mette Christensen 
Claus Jepsen
Claus Thorsgaard Larsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»