Jakob -Banner 3

Agenturaftale Bodum

Resumé

Handelsagent havde ikke misligholdt agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter eller illoyalitet og havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af aftalen.

Dom i sagen H-54-12

Carl F. Myklestad AS
(Advokat Michael H. Svendsen)

mod

Peter Bodum A/S
(Advokat Anne Skjold Qvortrup)

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 14. august 2012 og handler om, hvorvidt Carl F. Myklestad AS, der har været handelsagent i Norge for Peter Bodum A/S, har krav på provision i anledning af Peter Bodum A/S' opsigelse af parternes agenturaftale, og om Peter Bodum A/S' krav om dækning af markedsføringsudgifter kan imødekommes.

Carl F. Myklestad AS har nedlagt påstand om principalt, at Peter Bodum A/S skal tilpligtes at betale modværdien i danske kroner af NOK 4.242.250 med tillæg af procesrente fra den 14. august 2012 til Carl F. Myklestad AS, subsidiært betaling af et lavere beløb efter rettens skøn.

Peter Bodum A/S har nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af uafregnet provision for 2010 og 2011 på NOK 274.876.

Peter Bodum A/S har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at Carl F. Myklestad AS skal tilpligtes at betale NOK 3.955.967,03 med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2012.

Oplysninger i sagen

Sagens parter.

Carl F. Myklestad AS (herefter Myklestad) er en norsk handelsvirksomhed, som på det norske marked repræsenterer en række europæiske producenter af køkkenudstyr og gaveartikler, som i perioden 15. maj 2009 til 31. august 2011 har været handelsagent i Norge for Peter Bodum A/S.

Peter Bodum A/S (herefter Bodum) er en dansk designvirksomhed, som producerer og sælger en række køkken- og serveringsprodukter og i dag har handel på verdensplan.

Agenturaftalen

Parterne indgik den 21. april 2009 en agenturaftale om formidling af salg af Bodums produktsortiment i Norge med ikrafttræden den 15. maj 2009. Af aftalen fremgår blandt andet:

"…

1.8 Agenten driver virksomhed fa egne lokale og afholder alle udgifter forbundet med dennes virksomhed … Herudover afholder Agenten omkostninger til den markedsføring, Agenten foretager, jf. pkt. 8.

… 5.3 Provisionen beregnes på baggrund af de beløb, som de kunder, hvis aftale er kommet i stand ved Agentens formidling bliver faktureret for… Agenturgivers udgifter til markedsføringsbidrag, jf. pkt. 8.4, som overstiger de 5 % vil ligeledes blive fratrukket i slutafregningen for december.

5.4 Provisionen udgør 10 % procent af det af Agenturgiver til kunden fakturerede beløb fra 0 kr. til 13.000.000,- hvis dette mål opnås bliver det efterfølgende års provision 12 % og dette indtil 18.000.000,- opnår hvorefter provisionen bliver 13 % som er max % som kan opnås.

6.1 I aftaleperioden, jf pkt. 9 må Agenten ikke uden Agenturgivers skriftlige samtykke markedsføre eller formidle salg af produkter, som direkte konkurrerer med de af denne Aftale til enhver tid omhandlede produkter.

6.4 Agenten stopper samarbejdet med La Cafetiere og har solgt alt ud fra Agentens lager senest pr. 1.7.2009.

8.1 Agenten markedsfører - efter forudgående tilladelse fra Agenturgiver - produkterne i Territoriet. Denne markedsføring sker for Agentens egen regning medmindre andet skriftligt aftales fra gang til gang.

8.4 Agenturgiver afsætter max 5 % af Agentens årsomsætning til anvendelse som markedsføring … Overstiger markedsføringsomkostningerne de fastsatte 5 % betaler Agenten differencen, med mindre andet skriftligt er aftalt, Markedsføring består af bidrag til kunders markedsføring, omkostninger til messer, kataloger, posters og annoncer i dagblade, ugeblade, månedsblade, fagtidsskrifter, TV reklame etc.

9.1 Denne Aftale løber uden tidsbegrænsning, indtil den skriftligt opsiges af en af parterne til udgangen af en kalendermåned. Parterne er enige om, at opsigelsesvarslet i de første 3 kalenderår regnet fra Aftalens indgåelse er 3 måneder.

9.2 Begge parter har ret til at ophæve aftalen uden varsel, hvis den anden part i væsentlig grad har underlagt at opfylde sine forpligtelser efter Aftalen eller lovgivningen.

9.5 Ved nærværende Aftales ophør, har Agenten alene krav på en godtgørelse, i det omfang det følger af ufravigelige lovbestemmelser.

…"

Bodum sendte den 6. maj 2011 et underskrevet tillæg til agenturaftalen til Myklestad, som Myklestad imidlertid ikke ønskede at acceptere og derfor ikke underskrev. Af tillægget fremgår blandt andet:

"…

1.1 I den periode hvor Carl F. Myklestad er Agent for Bodum vil der ikke blive taget nye agentur ind hos agenten, uden Bodum skriftlige godkendelse.

1.2 Når de agenturer som Carl F. Myklestad, allerede havde da den oprindelige aftale blev underskrevet, lancere nyheder, vil disse blive fremvist for Bodum… Ingen nye nye produkter vil blive solgt på markedet før en skriftlig godkendelse fra Bodum.

…"

Opsigelsen og den efterfølgende korrespondance

Den 10. maj 2011 opsagde Bodum samarbejdet med Myklestad med 3 måneders varsel til udgangen af august 2011. Det fremgår af opsigelsen:

"…

Som tidligere nævnt er jeg af den opfattelse, at de produkter, som forhandles under mærkerne Scanpan såvel om Erik Bagger i væsentligt højere omfang end hidtil, er i direkte konkurrence med Peter Bodum A/S' produkter. Dette er ikke acceptabelt henset til konkurrenceklausulen i agentaftalen af 21. april 2009 og den almindelige loyalitetspligt, I som agenter er underlagt. Desværre har jeg måtte konstatere, at det ikke har været muligt at opnå enighed om vilkårene for jeres ophør med agenturet på disse mærker, og jeg ser mig på derfor på vegne af Peter Bodum A/S nødsaget til at opsige samarbejdet.

…"

Myklestad fremsatte den 18. maj 2011 krav om vederlag i anledning af Bodums opsigelse af agenturet, svarende til 1 års provision. Bodums advokat oplyste ved brev af den 1. juni 2011, at man ville afvente opgørelsesperiodens udløb. Ved brev af den 14. februar 2012 rejste Bodums advokat krav på 3.681.090,33 NOK mod Myklestad.

Der er enighed mellem parterne om, at Bodum allerede inden, Myklestad overtog agenturet, havde samhandel med Til Bordskæden , ejet af Peter M. Kolderup, og kæden Traktøren.

Parternes korrespondance

Rikke Rasmussen (Bodum) skrev den 5. marts 2010 en e-mail til Erik Bjørstad (Myklestad), hvoraf det blandt andet fremgår, at det på et fælles møde var aftalt, at Erik Bjørstad skulle indhente yderligere priser på tv annoncering, forinden der kunne tages endelig beslutning om markedsføring i 2010. Erik Bjørstad svarede den 10. marts 2010, at han var enig i Rikke Rasmussens referatpunkter.

Erik Bjørstad skrev den 14. april 2010 til Rikke Rasmussen, at han ville sælge el-sortimentet ind til ca. 180 butikker, og at tv kampagnen kunne ganges op med 250 pakker.

Rikke Rasmussen skrev den 20. maj 2010 til Erik Bjørstad. Af hendes mail fremgår, at Bodum kun ville på TV, hvis hele TV kampagnen kunne sælges ind til Jernia eller Til Bords-kæden.

Af Erik Bjørstads mail af 9. juni 2010 til Rikke Tøgersen, fremgår, at han ikke mente, at hverken Jernia-kæden eller Til Bords-kæden ville tage TV kampagnen, og at der derfor skulle ses bort fra tv reklamer i 2010.

Der er fremlagt e-mail korrespondance mellem Rikke Tøgersen og Roger Grønset i perioden 25. juni til 2. juli 2010 vedrørende tilbud på tv reklamer. Denne korrespondance var vedhæftet en e-mail af 6. juli 2010 som Rikke Tøgersen skrev til Erik Bjørstad. Af mailen fremgår det:

"Hej Erik

Til din information har jeg sagt Ja tak til dette…Så nu skal du/I bare sælge rigeligt ind til kunderne.

…"

Der er desuden fremlagt e-mail korrespondance mellem Christina Schiermer fra Bodum og Ina Rønning fra tv2 fra 12. april 2011. Christina Schiermer videresendte samme dag mailkorrespondancen til Erik Bjørstad til orientering.

Omsætning og omkostninger

Af en oversigt over Bodums omsætning fordelt på kunder i perioden 2002 - 2011 fremgår blandt andet, at Bodum ikke før 2011 havde haft omsætning med Kitchen-kæden. Omsætning vedrørende Christiania Glasmagasin er ikke medtaget i oversigten.

Der er fremlagt en udskrift fra Bodums kundebogholderi, der viser omsætning fordelt på kundenumre for perioden 2007-2010. Det fremgår, at den totale kundeomsætning i 2007 var 10.224.611 NOK, i 2008 8.510.469 NOK, i 2010 19.819.932 NOK og i 2011 30.714.905 NOK.

En oversigt over omsætningen for perioden, hvor Myklestad var handelsagent, viser, at Myklestad i perioden maj til december 2009 opnåede en omsætning på 16.989.190 NOK og herved optjente 1.698.919 NOK i provision, svarende til 10 %. For 2010 var omsætningen 30.625.388,46 NOK og provisionen var 3.981.300,50 NOK, svarende til 13 %. For januar til august 2011 var omsætningen 24.129.273,08 NOK hvilket udløste en provision på 3.136.805,50 NOK svarende til 13 %. Det totale salg var 71.743.851,54 NOK og den totale provision var 8.817.025 NOK.

Der er enighed om de talmæssige opgørelser i sagen.

Parternes betalingspåstande

Det fremgår af stævningen af 10. august 2012, at Myklestads betalingspåstand fremkommer således:

Provision

2009 (7 ½ måneder) 1.698.919 NOK

2010 3.981.300 NOK

2011 (8 måneder) 3.136.805 NOK

Uafregnet provision 274.876 NOK

I alt (27 ½ måneder) 9.091.900 NOK

Gennemsnit (12 måneder) 3.967.374 NOK

Vedrørende Bodums selvstændige påstand fremgår det af en opgørelse over markedsføringsomkostninger, at Bodum i 2009 afholdt omkostninger til markedsføring med 602.421,25 NOK svarende til 3,04 % af omsætningen.

I 2010 afholdt Bodum 3.359.672,94 NOK til markedsføring svarende til 10,87 % af omsætningen. Det er Bodums opfattelse, at Myklestad skal betale 1.814.961,59 NOK af disse omkostninger, svarende til den del der overstiger 5 % af omsætningen.

I 2011 afholdt Bodum 3.462.154,01 NOK til markedsføring svarende til 13,10 % af omsætningen. Det er Bodums opfattelse, at Myklestad skal betale 2.141.005,44 NOK.

Der er enighed om den talmæssige opgørelse af markedsføringsudgifterne.

Varekataloger

Af Bodums varekatalog fra 2011, der udgør ca. 200 sider, fremgår af indholdsfortegnelsen, at sortimentet er opdelt i en række hovedgrupper. "Coffee" omfatter udstyr til kaffebrygning, der blandt andet omfatter stempelkander og termokander, præsenteres på 49 sider. "Tea" omfatter udstyr til tebrygning og præsenteres på 27 sider. "Table Top", der blandt andet omfatter krus, glas, brødkurve, osteskærere, skåle, servietholdere og bestik, præsenteres på 43 sider. "Kitchen", der blandt andet omfatter køkkenudstyr, knive, pander, fade og kværne, præsenteres på 21 sider. "e-Bodum", der omfatter el-artikler til køkkenet præsenteres på 13 sider. "BBQ" omfatter grill og grill tilbehør og præsenteres på 15 sider. "Hold" omfatter bøtter og glas til opbevaring og præsenteres på 13 sider.

På 2 sider under "Coffee" præsenteres følgende termokande i en række farver:

På 2 sider under "Kitchen" præsenteres følgende knivblok i en række farver:

Af Scanpans varekatalog, der udgør ca. 60 sider, fremgår det af indholdsfortegnelsen, at der produceres gryder og pander samt tilbehør i 8 forskellige serier, der præsenteres på 36 sider, samt knive i 2 serier der præsenteres 12 sider. På 1 side under den ene knivserie præsenteres blandt andet følgende knivblok i forskellige farver:

Af Erik Baggers varekatalog, der udgør ca. 50 sider, fremgår det, at der produceres en række serier af glas, kander, stentøj, kurve, skåle og vaser. Hovedparten af produkterne er af glas eller porcelæn. I et afsnit om termokander præsenteres på 1 side følgende termokande i forskellige farver:

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Erik Bjørstad, Rikke Tøgersen, Jørgen Bodum, Bente Pedersen og Peter Buch.

Erik Bjørstad har forklaret, at Myklestad er en handelsvirksomhed, der har eksisteret siden 1936. De sidste 20 år har virksomheden solgt mærkevarer indenfor køkkentøj mv. De har et landsdækkende salgsapparat, der dækker fra det sydlige til det nordlige Norge. På grund af de store geografiske afstande er det ganske dyrt at operere i Norge. Deres omsætning er fordelt ligeligt mellem distributør- og agentvirksomhed. Deres kunder er forhandlere i Norge, det vil blandt andre sige butikker i kæderne Til Bords, Traktøren, Kitchen og Jernia, men de sælger også til selvstændige butikker udenfor kædesamarbejde. Kæderne er specielle, fordi der handles på vegne af mange butikker. Kæderne forhandler sig derfor generelt til bedre handelsbetingelser. Der er en tendens til, at flere og flere butikker tilknyttes en kæde.

Kontakten til Bodum blev etableret på en stor messe i Frankfurt i 2009. Dengang havde Bodum kun aftale med kæderne Traktøren og Til Bords og måske nogle enkeltstående butikker. Da Myklestad i maj 2009 overtog agenturet, solgte Bodum til 57 kunder på det norske marked. De fik kundelisten fra Bodum. Til Bords-kæden var én kunde, fordi de havde deres eget grossistlager. Til Bords-kæden havde vel omkring 100 butikker. Bodum havde ingen salgsorganisation i Norge. Han ved ikke, om Bodum solgte til kæderne efter en slags postordre. I 2007 havde Bodum 117 kunder, i 2008 var der 115 kunder, og i 2009 var der pr. 30. april 2009 57 kunder, der havde handlet.

Da Myklestad overtog agenturet havde de 4 sælgere ansat. I dag har de kun 3. Sælgerne kørte rundt i hele Norge og besøgte kunderne. Hver kunde havde besøg mellem hver 3. eller 9. uge, alt efter kundens størrelse og placering. De lykkedes Myklestad at etablere kundeforhold med alle de norske kæder, herunder Smart Club, Jernia og Christiania Glasmagasin. Coop er ikke en kæde, men er forhandler af dagligvarer. Han er enig i indholdet af oversigten over Bodums kunder i Norge. Da kunderne blev leveret tilbage til Bodum, var der 576 kunder. I 2009 nåede de op på 414 kunder, og i 2010 på 576 kunder. Han har ingen statistik for 2011, men de mistede ingen kunder. Alle kunderne var blivende kunder. Kæderne voksede sig endda større, og dermed kom der flere butikker som kunder på den måde. Det er vel ca. 90 % af butikkerne der er tilknyttet til en kæde og kun 10 % er enkeltstående.

Myklestad forhandler som nævnt køkkenudstyr, stentøj mv., og havde aftaler med en række mærker. I 2009 mistede de forhandlingen af Eva Solo. Før finanskrisen havde de haft en omsætning på 60 mio. kr. på Eva Solo. Der var behov for at erstatte den tabte omsætning med tilsvarende produkter, og de tog derfor kontakt til Scanpan og Zone, hvis produktsortiment svarer til Eva Solo's. De fik også kontakt til Erik Bagger gennem Bodum. En forhandling af disse mærker ville give mulighed for at erstatte den tabte omsætning. Der var en diskussion med Bodum om forhandlingen af Zoneprodukter, der førte til, at samarbejdet med Zone ophørte. Zone var et billigere mærke end Bodum.

De havde også en overvejelse om samarbejde med La Cafetiere, men de valgte samarbejdet med Bodum, der havde et større potentiale. La Cafetiere har stempelkander ligesom Bodum.

Scanpan er hovedsageligt producent af pander og gryder, men har også nogle knive i deres sortiment. Scanpan har også fået en knivblok i sortimentet.

Myklestad forhandler også Victorinox, som primært producerer knive, men som også har en knivblok i sortimentet.

Bodum havde hovedsageligt produkter indenfor kaffe og te, men har siden også fået produkter indenfor el-artikler, grill og andet. Bodum har i dag et stort spektrum af varer. Det er generelt nødvendigt med fornyelse. Hvis man ikke innoverer og fornyer sig, vil markedet stabilisere sig. Det er nødvendigt at skabe vækst. Dette er også årsagen til, at Myklestad ikke ville skrive under på tillægget til agenturaftalen af 6. maj 2009.

Inden de modtog kontraktstillægget fra Bodum, havde han haft en dialog i telefonen med Rikke Tøgersen. Jørgen Bodum mente tilsyneladende, at der var en for stærk konkurrence i forhold til knivblokken fra Scanpan og termokanden fra Erik Bagger. Myklestad var bange for, at Jørgen Bodum, via tillægget til agenturaftalen, ville kunne styre hele Myklestads virksomhed, og at udviklingen af sortimentet ville gå i stå. Derfor ville de ikke skrive under.

Termokanden fra Erik Bagger var allerede i sortimentet, da Myklestad stoppede samarbejdet med Zone. Termokanden fra Erik Bagger har en noget anden pris end Bodums termokande og derfor ikke i direkte konkurrence. Termokanden fra Erik Bagger var udtryk for en naturlig udvidelse af produktsortimentet. Han tænkte slet ikke over at kontakte Bodum om dette.

Knivblokken fra Bodum betød meget lidt i den samlede omsætning. Scanpans knivblok kom ikke på markedet, før Bodum havde opsagt agenturaftalen. Scanpan havde i øvrigt altid haft en knivblok. Den nye knivblok var blot en videreudvikling af den gamle. Havde Scanpan introduceret en stempelkande, ville han aldrig have taget den ind i sortimentet, da stempelkanden er et kerneprodukt for Bodum. Tilsvarende ville han nok ikke have taget en gryde ind fra Bodum, hvis Bodum havde introduceret gryder og pander.

Det var trist, at Bodum opsagde agenturaftalen, for det betød et stort tab af omsætning. Omsætningen var bygget op igennem kort tid via de muligheder, som samarbejdet med Bodum gav. Omsætningen blev ikke opbygget gennem illoyalt salg eller oversalg. Det er rigtigt, at et oversalg kan gøre det svært at få pengene fra køber.

Når der var kampagner fra Bodum, blev de solgt. Kampagner var en del af Bodums strategi for at komme ind på det norske marked. Myklestad er aldrig blevet kritiseret for at sælge for meget. Han regner med, at Bodum gerne ville have solgt endnu mere. Bodum har aldrig klaget over illoyalitet eller oversalg i deres samarbejdsperiode.

Det er vistnok rigtigt, at Christiania Glasmagasin blev truet med konkursbegæring, men det var først senere i forløbet. Da der blev afgivet ordre, var der ingen klager fra Bodum.

Myklestad har haft egen markedsføring, men har ikke haft tv reklamer. Hvis Myklestad skulle bruge penge på tv reklamer, ville der ikke være noget provenu tilbage. Han sagde også nej til tv reklamer i en mail til Bodum. Han mener ikke, at Bodum havde ret til at købe en stor og dyr tv-kampagne for Myklestads regning. Der var tv-reklamer for Bodum i 2010. De var rettet mod forbrugerne og ikke mod butikkerne eller de købere, som Myklestad handler med. Der var vist også tv-reklamer i sommeren og op mod jul i 2011.

Så vidt han ved, har Bodum ikke fået en ny handelsagent i Norge, men har derimod startet sit eget lokalkontor med en landechef og 3 sælgere.

Efter opsigelsen af agenturaftalen tilbød Bodum at ansætte ham som landechef i Norge, og han underskrev også en ansættelsesaftale med Bodum. Men 2 dage efter valgte han i stedet at overtage 30 % af aktierne Myklestad og sagde derfor alligevel nej til Bodums tilbud.

Rikke Tøgersen (tidl. Rasmussen) har forklaret, at hun har været ansat i Bodum i forskellige stillinger siden 1989. Hun har siden 1999 været direktør for Bodum i Skandinavien og varetager blandt andet kontakten til handelsagenterne i Skandinavien. Hun havde også ansvaret for Norge mens Myklestad var agent. Bodums sortiment består at mange forskellige dele. Varegrupperne fremgår af Bodums katalog. Det er rigtigt, at kaffe og te er meget stort, men det er kun en del af sortimentet.

Hun mødte første gang Myklestad på en messe i Frankfurt i 2009. Bodum var dengang i forhandlinger med en anden virksomhed om agenturet i Norge. Efter at havde drøftet spørgsmålet med Jørgen Bodum og efter grundige forhandlinger om vilkårene med Myklestad, blev der indgået agenturaftale med Myklestad.

Det er ikke rigtigt, at Bodum kun havde 57 kunder i 2009. Bodum havde forskelligt samarbejde med kæderne, og Myklestad har ikke skaffet særlig mange nye kunder til Bodum. Det er dog rigtigt, at Kitchen-kæden er ny kunde, og at denne kunde er Myklestads fortjeneste.

Bodums kundeliste er opbygget sådan, at kundenummeret starter med landekoden. 47 svarer derfor til Norge. Herefter får kunderne fortløbende numre. Christiania Glasmagasin er en af de gamle kunder. Alle vil gerne handle med dem, men de har økonomiske problemer, og Bodum handler derfor kun med dem mod forudbetaling. Christiania Glasmagasin er stadig kunde i dag. I 2008 og 2009 kunne Christiania Glasmagasin ikke stille bankgaranti, og derfor er der ikke handlet med dem i disse år, men der har alligevel været et kundeforhold, selv om oversigten ikke viser en omsætning. Det samme er for eksempel også gældende for Jernia-kæden. Jernia-kæden har været kunde hos Bodum før, men har i nogle år ikke forhandlet Bodum produkter. Jernia-kæden er nu igen kunde.

Erik Bjørstad er en super sælger og samarbejdet med ham var godt. Erik Bjørstad fortalte om meget store omsætningstal med Eva Solo. Det var meget fascinerende.

Erik Bjørstad og hans sælgere blev inviteret til Schweiz, hvor Bodums produkter blev gennemgået. Det var vigtigt, at Myklestads sælgere kendte Bodums brand og produkter, når de skulle sælges.

Det gik godt med at nå omsætningsmålene. Myklestad gjorde det godt. Erik Bjørstad fik også en fantastisk ordre fra Christiania Glasmagasin. Bodum måtte flyve mange af varerne ind for at kunne levere ordren. Det gik til gengæld ikke godt med betalingen, og det endte med at Bodum måtte true med konkurs. Det var den anbefaling Bodum fik fra inkassofirmaet. Det var først langt inde i 2010, at Bodum fik alle pengene fra ordren. Det var også denne ene ordre i 2009, der gjorde, at Myklestad fik en højere provision for 2010. Ordren var vistnok på 8 mio. kr.

På Frankfurt messen i 2010 kom der klager fra Til Bords-kæden, som Bodum havde samarbejdet med i mange år. De fortalte, at Erik Bjørstad havde forlangt, at Til Bords-kæden også skulle købe Erik Bagger, hvis de ønskede at købe produkter fra Bodum. Til Bords-kæden ønskede ikke at tage Erik Bagger ind. De ville derfor ikke købe Bodum, hvis der blev stillet sådanne betingelser. De klagede også over, at Christiania Glasmagasin holdt brandudsalg af Bodum produkter, hvilket pressede priserne i Norge. Straks efter messen tog hun derfor selv til Oslo og kunne der konstatere, at det var rigtigt at Bodum produkterne blev solgt meget billigt i Christiania Glasmagasin. Set i bakspejlet skulle Bodum nok ikke have kæmpet for at få alle varer hjem til den store ordre.

Bodum vidste ikke, at Myklestad også var agent for Zone, men det fandt hun ud af på Frankfurt messen. Hun holdt herefter et møde med Erik Bjørstad, hvor hun på Bodums vegne gjorde indsigelse. Der kunne ikke være tvivl om, hvordan Bodum så på konkurrerende produkter. Det var Bodum opfattelse, at Zone var for konkurrerende.

Det norske marked var generelt i vækst i 2009 og 2010. Bodum havde introduceret nye farver i samme periode. Det gik godt i Norge og i resten af Skandinavien.

Bodum har altid haft el-artikler i sortimentet i form af kaffekværne og el-kedler. Senest er vareudbuddet udvidet med et helt sortiment indenfor juicepressere, toastmaskiner med mere. Disse produkter fås også i de nye farver. Bodum grill er blevet rigtig stor i Danmark, men har ikke fået helt så godt fat i de øvrige lande.

Dækningsbidraget eller margin for Norge gik lidt op efter Myklestad blev handelsagent, men faldt herefter en del. Det skyldes, at dækningsbidraget beregnes som et gennemsnit af de solgte varer. Dækningsbidraget er højere ved normalpriser end på kampagnevarer. Dette er også en del af årsagen til, at Bodum kræver, at butikkerne har et bredt sortiment. Reserveglas og andre basisvarer er for eksempel aldrig på kampagne.

Aftaler om markedsføring med kæderne var en del af handelsagentens arbejde. Hun var derfor ikke med til sådanne forhandlinger. Initiativet til tv-reklamerne kom fra Jørgen Bodum. Reklamerne var blevet testet i Danmark med et fantastisk resultat. Erik Bjørstad havde fortalt om den store omsætning af Eva Solo, og det var nok derfor Jørgen Bodum kom med ideen.

Erik Bjørstad var med til møderne tv-kanalerne. Det blev besluttet at skifte til den norske kanal tv2. Hun kender noget til forhandlinger om tv-reklamer og herunder om begrebet TAP, der er et mål for eksponering.

Peter Buch i backoffice var involveret i at sælge tv til kunderne. Kunderne kunne komme med i en tv-pakke med deres logo. Det krævede naturligvis, at kæden købte en vis mængde, for at de kunne få vist deres logo. Typisk ville der blive vist et tema, fx et brunch tema med flere produkter. En tv-kampagne giver en dækningsgrad som en kampagne, og derfor skal kæden købe andre varer end kampagnevarerne. Det lykkedes ikke at sælge en hel tv-pakke.

Indsalget til kædernes julehandel sker på messerne i august. På den måde havde Myklestad også muligheden for at få provision af julehandlen i 2011.

Samarbejdet med Myklestad blev opsagt på grund af det knæk i tilliden, der fulgte på usikkerheden om de konkurrerende produkter fra Scanpan og Erik Bagger. Det undrede Bodum, at de ikke havde hørt noget fra Myklestad om de konkurrerende produkter. Der opstod tvivl om, om de kunne stole på hinanden. Der var en dialog inden opsigelsen, blandt andet om hvorvidt Myklestad skulle stoppe agenturet for Scanpan og Erik Bagger. Der blev også diskuteret andre løsninger. I den forbindelse kom ideen om at ansætte Erik Bjørstad som landechef for Bodum. Erik Bjørstad gav udtryk for, at det var sjovt at arbejde for Bodum. Bodum blev meget skuffet, da de modtog en mail fra Erik Bjørstad om, at han alligevel ikke ønskede ansættelse.

Scanpan kom på markedet med en kopi af Bodums knivblok. Knivblokken fås i flere farver og har et udvendigt mønster. De to knivblokke lignede meget hinanden. Bodum vidste ikke, at Myklestad havde fået agentur for Zone. Zone havde en stempelkande, der var en kopi af Bodums kendte stempelkande.

Bodum har ikke kontor i Norge i dag, men har en salgschef og en sælger ansat. Salgschefen arbejder hjemmefra. Omsætningen er gået lidt ned siden opsigelsen af Myklestad som handelsagent. Det har været hårdt arbejde for sælgeren at få butikkerne til at forstå, at de skal have et bredt Bodum sortiment. Sælgeren har blevet brugt meget tid på at bygge markedet op. Bodum har beholdt Kitchen-kæden som kunde.

Der var også tv-reklamer i 2012. Reklamerne var nok prismæssigt i samme leje som tidligere.

Af oversigten over Myklestads omsætning fremgår det, at det lykkedes Myklestad at sælge meget. Myklestad havde frem til samarbejdets afslutning mulighed for at sælge og dermed få provision.

Jørgen Bodum har forklaret, at han er hovedejer af Bodum og direktør for det schweiziske holdingselskab. Han følger med i driften både på overordnet og underordnet niveau og er i nær kontakt med hele organisationen.

Det er forskelligt fra land til land, om der anvendes handelsagenter. De fleste lande passes af landechefer. Bodum har generelt oplevet en fremgang, også under finanskrisen. I år bliver Bodums bedste år nogensinde. Fremgangen skyldes nok, at de var lidt modige med hensyn til farver og produkter. I efteråret 2008, det vil sige efter finanskrisen var begyndt, havde en chef i USA ellers sagt, at der slet ikke var grund til at afholde messe. Han besluttede dog selv at tage chancen og satse. Bodum er siden gået på markedet med en hel kollektion el-artikler, der har solgt rigtig godt.

Christiania Glasmagasin er kendt for at have store betalingsvanskeligheder. Det er derfor indskærpet, at der ikke gives kredit. Finanschef Leif Gamstrup var efter den store ordre meget nervøs for, om betalingen kom. Det endte vist med, at det kom tæt på en konkurs for Christiania Glasmagasin. Ordren fra Christiania Glasmagasin var virkeligt flot, men man skal som bekendt først glæde sig over en ordre, når pengene er kommet ind. Det lykkedes til sidst at få pengene.

Det er meget sjældent, at Bodum laver tv-reklamer, uden at handelsagenten selv tror på effekten. Der har sikkert været en aftale om, at der skulle nås en vis omsætning.

Han kræver, at handelsagenterne kontakter Bodum, når der er konkurrerende produkter i deres sortiment. Der er mange kopier i branchen. Han husker, at han var til møde med Myklestads bestyrelse om agenturet af Zone. Det blev gjort klart, at Bodum ikke kunne acceptere Zone som konkurrerende mærke.

Samarbejdet med Myklestad blev opsagt i maj 2011. Scanpan kom på markedet med en tro kopi af Bodums knivholder, som han havde fået kendskab via en importør i Australien, hvor den var blevet markedsført. Knivholderen var dog ikke en kopi i juridisk forstand.

Erik Bagger kom også på markedet med en termokande, der mindede meget om Bodums termokande. Selv om han kender Erik Baggers direktør som en god bekendt, er det ikke meningen, at Bodum skal bruges som løftestang for Erik Bagger eller andre brands. Han havde et møde med Myklestad om de konkurrerende produkter. Han tror ikke, det var Myklestad, der fortalte om produkterne. Da Myklestad var handelsagent for hele Scanpans sortiment, var det ikke den store overraskelse, at Myklestad også skulle forhandle den nye knivholder når den kom på markedet. Efter ophøret af samarbejdet med Myklestad, fløj han igen til Norge for at forhandle ansættelse af Erik Bjørstad som landechef. Dagen efter Erik Bjørstads underskrift på kontrakten meddelte Erik Bjørstad, at han ikke ønskede at tiltræde alligevel.

Bente Pedersen har forklaret, at hun er økonomichef i Bodum og har været ansat i Bodum i 27 år. Det er hende, der har udarbejdet talmaterialet til denne sag.

Bodums udvikling under finanskrisen i 2009 og 2010 var omkring index 150 i Danmark og i Sverige. I Norge var udviklingen vist omkring index 156.

Christiania Glasmagasins ordre i 2009 på 8,6 mio. kr. var kæmpe stor og man var slet ikke forberedt til den i økonomistyrings- og lagersystemet. De forsøgte at skaffe varerne hjem, og det endte med, at rigtig mange af varerne blev fløjet hjem fra Østen med store omkostninger til følge. Den store ordre, der primært bestod af julevarer, resulterede tilsyneladende i et stort lager hos Christiania Glasmagasin, som herefter havde problemer med at betale regningen. Ca. 700.000 NOK blev taget til inkasso og blev først betalt i juli 2010. Christiania Glasmagasin har været kunde hos Bodum i mange år, men har tit haft svært ved at betale, og der er derfor blevet holdt lidt igen med at sælge til dem.

Mens Myklestad var handelsagent, er der kommet nogle enkelte nye kunder, blandt andet Kitchen-kæden, men ellers ingen andre væsentlige nye kunder. Bodum har altid handlet i Norge, og de kender derfor de fleste butikker. Butikkerne har nok handlet lidt "on and off" hos Bodum. Der er ikke noget usædvanligt i, at der er pauser i samhandlen med en kunde. Det er meget normalt, at den enkelte butik skifter tilknytning til forskellige kæder. Det er blandt andet sket for en række butikker i Til Bords-kæden, som er udtrådt af kæden.

Det er rigtigt, at der var en række butikker, der ikke købte hos Bodum i 2007 og 2008, som det fremgår af kundelisten. Kunderne står på listen efter, hvornår de første gang har handlet hos Bodum. Christiania Glasmagasin, der står først på kundelisten, har været kunde i rigtig mange år. Der kommet nyt edb-system pr. den 1. januar 2010, hvor kunderne igen er blevet lagt ind i systemet.

Dækningsgraden for salget i Norge var pæn i 2009, men faldt en del i 2010 og 2011. Dækningsgraden er nu igen på vej op.

Hun har lavet opgørelsen over udgifterne til markedsføring i Norge for perioden 2009 til 2011. For 2011 er opgørelsen lavet pro rata for den del af året, hvor Myklestad var agent.

Omsætningen for 2012 er lavere end 2011 til trods for at der blev investeret 4 mio. NOK i tv- reklamer.

Peter Buch har forklaret, at han tidligere har været ansat i Bodum i 13 år, hvor han var salgsassistent i kundeservice. Siden oktober 2012 har han været ansat hos Eva Solo. Mens han var ansat i Bodum, havde han daglig kontakt pr. mail og telefon til blandt andet Myklestad, og han deltog også i messer.

Størstedelen af Myklestads salg har været indsalg af kampagnevarer. Han var med på en messe i Norge i 2010 i forbindelse med tv-reklamen. Messen blev holdt i Myklestads lokaler. Der blev presset voldsomt på for, at kæderne skulle købe kampagnevarerne fra tv-reklamen. Grundsortimentet blev der derimod ikke solgt ret meget af. Generelt er det hans opfattelse, at de norske butikker har et relativt lille grundsortiment set i forhold til danske butikker. Han kan ikke specifikt huske, at han har påtalt de små grundsortimenter.

Han var meget glad efter den store ordre fra Christiania Glasmagasin. Der blev brugt store resurser og omkostninger på at få varerne hjem. Der var problemer med at få betaling fra Christiania Glasmagasin. Det var meningen, at der skulle betales 1 mio. kr. pr. uge, men allerede i januar var Christiania Glasmagasin bagud med betalingen.

På en messe så han, at Myklestad også solgte Zone-produkter. Han var ikke bekendt med nogen konkurrenceklausul og påtalte derfor ikke sagen over for Myklestad på messen, men da han kom hjem, fortalte han om salget af Zone produkterne til Rikke Tøgersen, der herefter påtalte sagen overfor Myklestad.

Han ved ikke, hvem der bestemte, at der skulle køre tv-reklamer, eller hvordan kampagnevarerne skulle sammensættes. Det kunne både være nye og eksisterende varer.

Myklestad var rigtig god til at sælge Bodums produkter. Det blev ikke påtalt, at Myklestad i hovedsagen solgte kampagnevarer. Han har ikke kendskab til dækningsgraden for basisvarer eller kampagnevarer.

Parternes synspunkter

For Carl F. Myklestad AS er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 18. november 2013, hvoraf fremgår:

"…

Sagsøgers krav er sammensat af to poster, dels uafregnet provision for 2010 og 2011 på i alt NOK 274.876, hvilket beløb er anerkendt af sagsøgte, dels krav på godtgørelse efter § 25 i lov om handelsagenter, hvilket krav under denne retssag er opgjort til NOK 3.967.374, svarende til maksimalbeløbet, jfr. agentlovens § 26.

Sagsøgers krav om godtgørelse støtter sig på § 25 i agentloven. Bestemmelsen er beskyttelsespræceptiv.

Under sagens forberedelse har sagsøgte fremført tre indsigelser som begrundelse for sin påstand om frifindelse, nemlig for det første at der foreligger væsentlig misligholdelse; for det andet at betingelserne for godtgørelse ikke skulle være opfyldt og endelig for det tredje, at et eventuelt krav på godtgørelse kan modregnes i et større krav fra sagsøgte på refusion af udgifter til markedsføring. Alle tre indsigelser afvises af sagsøger.

Der foreligger ikke misligholdelse fra sagsøgers side.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra handelsagentens side bortfalder kravet om godtgørelse. Det gøres under denne retssag gældende, at der ikke foreligger misligholdelse, endsige væsentlig misligholdelse.

Det kan konstateres, at sagsøgte, som agenturgiver, ikke påberåbte sig væsentlig misligholdelse i forbindelse med opsigelsen af aftaleforholdet.

Det kan videre konstateres at sagsøgte ikke på noget tidspunkt forud for ønsket om at genforhandle kontraktvilkårene (sagens bilag 6) på noget tidspunkt har påtalt sagsøgers forhandling for andre agenturgivere bortset fra agenturerne for La Cafetiere og Zone. Sagsøgte ophørte med repræsentation af disse agenturer efter forhandling med sagsøgte.

Det er først efter sagens anlæg, under forberedelsen af denne retssag, at sagsøgte har fremsat det synspunkt, at sagsøger i væsentlig grad skulle have misligholdt sine forpligtelser, fordi sagsøger ikke afbrød samarbejdet med to leverandører, Scanpan A/S og Erik Bagger A/S, som efter sagsøgtes opfattelse havde introduceret varer i sine produktprogrammer, der skulle være i konkurrence med sagsøgtes produkter.

Sagsøger har ikke indflydelse på leverandørvirksomheders løbende eller fremtidige produktudvikling og har dermed ikke indflydelse på introduktionen af nye varer. Produktudvikling fra tredjemands side kan ikke sidestilles med misligholdelse fra handelsagentens side, selv om produkterne fra tredjemand eventuelt vil være konkurrerende med produkter fra sagsøgte.

Spørgsmålet om eventuel konkurrence mellem forskellige leverandører skal ses og vurderes i en større og overordnet sammenhæng. Sagsøger driver sin virksomhed som leverandør til den norske detailhandel indenfor køkkenudstyr og gaveartikler og når det gælder gaveartikler vil der være en vis konkurrence mellem de forskellige leverandører. Aktuelt har sagsøgte henvist til nogle få enkeltprodukter, som ikke falder ind under nogen af leverandørvirksomhedernes hovedproduktprogram, hvorfor det allerede af den grund afvises, at der foreligger direkte konkurrence. De få enkeltprodukter der i givet fald kan være tale om, er små og på ingen måde signifikante, sammenholdt med de egentlige hovedprodukter fra de i sagen omtalte leverandørvirksomheder. At et mindre enkeltstående produkt eventuelt har været konkurrerende er ikke tilstrækkeligt til at udgøre misligholdelse.

I øvrigt kan det af sagens bilag 6 ses, at sagsøgte, blot 4 dage forud for opsigelsen, var parat til at acceptere, at sagsøger var engageret i markedsføringen af sine dengang eksisterende agenturer.

Betingelserne for godtgørelse efter § 25 i agentloven er opfyldt.

Sagsøger har skaffet eller medvirket til at skaffe nye kunder til sagsøgte på det norske marked.

Kunderne er blivende kunder, der fortsat vil give sagsøgte betydelige fordele.

Omsætningen er øget i betydeligt omfang.

Sagsøger har med opsigelsen mistet en betydelig provisionsindtægt. Korrektion ud fra rimelighedskriteriet er en særregel i agentloven for at kunne regulere åbenbart urimelige godtgørelseskrav. Der foreligger ikke rimelighedshensyn, som kan betinge en reduktion i sagsøgers krav på godtgørelse.

Særskilt gøres det gældende, at de omkostninger, som sagsøgte har haft på tv-annoncering, ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på omsætningen på det norske marked. Sagsøger har selv overfor sagsøgte frabedt sig tv-annoncering for 2010.

Der var ingen tv-markedsføring i 2009, og julekampagnen i 2010 havde ingen indvirkning på det forudgående indsalg til detailleddet i Norge. Endelig kan det konstateres, at tv-kampagner for 2011 i det væsentlige har været gennemført efter ophøret af samarbejdet.

Sagsøgte har ikke modregningsret.

Sagsøgte har ikke krav på refusion hos sagsøger af egne markedsføringsomkostninger.

Det følger af parternes aftale, afsnit 8, at sagsøger som handelsagent afholder udgifterne til lokal markedsføring for egen regning.

Det følger videre af aftalen, at sagsøgte som agenturgiver afsætter et årligt beløb på max. 5 % af agentens årlige omsætning for at understøtte udgifterne til sagsøgers lokale markedsføring, og endelig, at sagsøger, såfremt sagsøgers omkostninger til den lokale markedsføring måtte være højere, selv skal betale differencen.

Sammenhængen mellem aftalens afsnit 1.8, afsnit 5.7 og afsnit 8.4 tilsiger, at det alene er sagsøgers egne markedsomkostninger der er tale om.

Under denne retssag har sagsøgte søgt at indfortolke en konsekvens af afsnit 8, der ikke kan udledes af aftalens ordlyd og som ligger langt ud over, hvad der sædvanligvis forekommer i aftaler om handelsagentur.

Det er noteret af sagsøger, at det først er efter aftalens ophør, og først efter det tidspunkt hvor sagsøger har rejst krav om betaling af godtgørelse, at sagsøgte har rejst krav om refusion af egne omkostninger til markedsføring.

Parterne har ikke indgået aftale om tv-reklamer. Tværtimod har sagsøger af egen drift overfor sagsøgte fremført, at tv-reklamer ikke ønskes.

Parternes aftale kan ikke tolkes derhen, at sagsøgte af egen drift har kunnet afholde egne markedsføringsudgifter i Norge for sagsøgers regning.

…"

Under hovedforhandlingen er det uddybende navnlig anført, at Scanpans og Erik Baggers produktsortiment i væsentlig grad adskiller sig fra Bodums, så man nemt kan adskille mærkerne, samt den omtvistede knivblok og termokande konkrete er enkeltstående produkter, der falder udenfor kerneområdet i produktprogrammet og desuden har en ringe fremtræden i katalogerne og en meget beskeden andel af omsætningen.

For Peter Bodum A/S er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 15. november 2013, hvoraf fremgår:

"…

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende

at Myklestad ved den fortsatte handel med de nye produkter fra Scanpan A/S og Erik Bagger A/S har handlet i strid med konkurrenceklausulen i agentaftalen,

at Myklestad trods BODUMs påbud ved den fortsatte handel med de nye produkter fra Scanpan A/S og Erik Bagger A/S har handlet i strid med den almindeligt gældende loyalitetsforpligtelse, der bestod mellem parterne i medfør af agentaftalen, at Myklestad således har væsentligt misligholdt agentaftalen,

at en handelsagent i henhold til handelsagentloven ikke er berettiget til godtgørelse ved ophør af agentaftalen, såfremt handelsagenten væsentligt har misligholdt sine forpligtelser, og

at Myklestad således ikke er berettiget til godtgørelse som følge af opsigelsen af 10. maj 2011, allerede fordi Myklestad har væsentligt misligholdt sine forpligtelser.

For fuldstændighedens skyld gøres det dog i relation til kravet på godtgørelse i henhold til handelsagentlovens § 25 gældende

at handelsagentlovens § 25 indeholder en række konkrete betingelser, der alle skal være opfyldt, før agenten har krav på godtgørelse,

at betingelsen om, at Myklestad har skaffet BODUM nye kunder eller en betydelig omsætningsforøgelse ikke er opfyldt,

idet BODUM solgte til størstedelen af de norske kunder før agentaftalens indgåelse i 2009,

idet de nye kunder var foranlediget af TV-kampagner betalt af BODUM,

idet omsætningsforøgelsen skyldtes, at BODUM udvidede markedsføringsaktiviteterne væsentligt i Norge i perioden 2009-2011, og

idet omsætningsforøgelsen derudover var baseret på et aggressivt oversalg med et økonomisk tab og beskadigelse af BODUMs brand til følge og således ikke udtryk for en reel omsætningsforøgelse,

at betingelsen om, at BODUM efter ophøret har betydelige fortsatte fordele ved de nye kunder ikke er opfyldt,

idet Myklestad i høj grad solgte kampagnevarer og ikke hele sortimenter til de norske kunder, hvorfor kun en lille andel af de norske kunder forhandlede BODUMs sortiment, og

idet dette har en væsentlig negativ effekt på den fremadrettede omsætning på disse kunder,

at betingelsen om, at betaling af godtgørelse skal være rimeligt under hensyn til samtlige omstændigheder ikke er opfyldt,

idet ophør af agentaftalen alene skete, fordi Myklestad væsentligt misligholdt sine forpligtelser ifølge aftalen,

idet Myklestad i øvrigt inden ophøret forestod et aggressivt og særdeles illoyalt oversalg med henblik på opnåelse af forøget provisionssats, og

idet retspraksis lægger vægt på agentforholdets varighed, hvor dette ikke var et længerevarende agentforhold, at der under alle omstændigheder ikke skal betales godtgørelse for den omsætning, som BODUM allerede havde oparbejdet i Norge på tidspunktet for etableringen af agentforholdet,

at Myklestad således ikke opfylder en eneste af de betingelser, der alle skal være opfyldt, for at Myklestad er berettiget til godtgørelse i medfør af handelsagentlovens § 25, og

at Myklestad således heller ikke i medfør af handelsagentlovens § 25 er berettiget til godtgørelse som følge af opsigelsen den 10. maj 2011.

Til støtte for den selvstændigt nedlagte påstand gøres det gældende

at Myklestad i henhold til agentaftalens punkt 8 skal betale markedsføringsomkostninger for egen regning,

at Bodum i henhold til pkt. 8.4. afsætter max. 5 % af årsomsætningen i Norge til bidrag til markedsføringen,

at markedsføringsomkostningerne oversteg disse 5 % af årsomsætningen i Norge i 2010 og 2011 med et samlet beløb på NOK 3.955.967,03, jf. bilag F, og

at BODUM således har et tilgodehavende stort NOK 3.955.967,03 hos Myklestad.

…"

Sø- og Handelsrettens begrundelse og afgørelse

Retten skal først tage stilling til, om Myklestad ved at have haft den omtvistede knivblok fra Scanpan og termokanden fra Erik Bagger i sit sortiment har udvist en sådan væsentlig misligholdelse af agenturaftalen, at Bodum var berettiget til at ophæve aftalen uden at betale godtgørelse til Myklestad.

Herom bemærkes, at det efter det fremkomne kan lægges til grund, at Myklestads beslutning om at forhandle Scanpans produkter, der primært omfatter gryder og pander, men også den omtvistede knivblok som en art tilbehør, var en naturlig løsning på ønsket om at finde en ny leverandør af denne type produkter, efter at Eva Solo - hvis kerneprodukter også er gryder og pander - havde afbrudt samarbejdet med Myklestad.

For så vidt angår termokanden fra Erik Bagger bemærkes, at det efter det fremkomne kan det lægges til grund, at Erik Baggers sortiment som helhed er væsensforskelligt fra Bodums sortiment, og at den omtvistede termokande desuden har en noget anden pris end Bodums lignende kande og dermed ikke er et direkte sammenligneligt og konkurrerende produkt.

Bodum findes således ikke at have været berettiget til at ophæve aftalen på denne baggrund, og Myklestad har derfor ret til godtgørelse i anledning af Bodums opsigelse.

Godtgørelsesbeløbet skal fastsættes skønsmæssigt og beregnes på grundlag af den udvidede omsætning i agenturperioden (nettoforøgelsen).

Retten finder, at det samlede beløb, Bodum skal betale til Myklestad, passende kan fastsættes til i alt 1.600.000 NOK. I dette beløb indgår det af Bodums anerkendte beløb på 274.876 NOK for uafregnet provision til Myklestad.

Ved fastsættelsen af selve godtgørelsesbeløbet har retten navnlig lagt vægt på, at der i agenturperioden skete en betydelig stigning i omsætningen fra ca. 8,5 mio. NOK i 2008 til 30,7 mio. NOK i 2010, at der i perioden 1. januar 2011 til agenturets ophør den 31. august 2011 var omsat ca. 24 mio. NOK, og at der er enighed mellem parterne om, at den samlede omsætning i agenturperioden har været ca. 71 mio. NOK.

Det er endvidere tillagt vægt, at det er ubestridt af Bodum, at i hvert fald Kitchen-kæden er kommet til som ny kunde i Myklestads tid, og at omsætningen vedrørende Kitchen-kæden alene udgjorde ca. 16 mio. NOK i agenturperioden.

Endelig er det tillagt betydning, at det kan lægges til grund, at Bodum generelt har været så tilfredse med Myklestad som agent, at man tilbød Erik Bjørstad ansættelse som landechef for Norge umiddelbart efter opsigelsen af agenturaftalen og ifølge Rikke Tøgersens forklaring beklagede meget, at Erik Bjørstad kort efter besluttede ikke at tage imod stillingen alligevel.

På den anden side har retten dog også lagt vægt på, at Bodum tidligere selv har haft handel med en stor del af kunderne, og at den øgede omsætning i 2011 også må tilskrives en massiv markedsføringsindsats fra Bodum selv, navnlig via tv-reklame. Med hensyn til Bodums selvstændige påstand om betaling for udgifterne til netop denne tv-markedsføring bemærkes, at det efter de fremkomne oplysninger og forklaringer ikke kan anses for bevist, at Myklestad har været inddraget i beslutningen om at iværksætte de meget dyre tv-reklamer, der markant oversteg de markedsføringsudgifter på 5 %, parterne havde forudsat i agenturaftalen, på en sådan måde, at Bodum kan overvælte udgifterne hertil på Myklestad.

Myklestad frifindes derfor for Bodums selvstændige påstand.

Sammenfattende tages Myklestads betalingspåstand herefter delvis til følge som nedenfor bestemt.

Efter sagens udfald og forløb samt værdien af parternes påstande skal Bodum betale delvise sagsomkostninger til Myklestad med 150.000 DKK. Beløbet omfatter dækning af udgifter til advokat samt retsafgifter svarende til det vundne beløb.

Thi kendes for ret:

Peter Bodum A/S skal inden 14 dage betale 1.600.000 NOK med tillæg af procesrente fra 14. august 2012 til Carl F. Myklestad AS samt 150.000 DKK i sagsomkostninger.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Torben Svanberg Lotte Wetterling Bo Jul Linnemann

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den 6. februar 2014

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»