Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Agentkontrakt

Resumé

En mellem parterne indgået agentkontrakt var ikke ophørt efter parternes fælles forståelse.

Dom i sagen H-96-09


PK Trading AB
(advokat Erik Due)

mod

ScanCom International A/S
(advokat Jens Jørgen Skytte)

INDLEDNING

Denne delafgørelse vedrører spørgsmålet, om en mellem PK Trading AB og ScanCom Inter- national A/S indgået kontrakt benævnt "International Agency Contract" (herefter kontrakten) fortsat er i kraft, herunder om PK Trading AB er berettiget til provision af ScanCom International A/S' salg til kunden Swethara Import AB.

Påstand

PK Trading AB (herefter PK Trading) har nedlagt påstand om, at ScanCom International A/S (herefter ScanCom) skal anerkende, at kontrakten mellem parterne fortsat er i kraft, og at Swethara Import AB ikke er omfattet af kontraktens Annex VI § 2.

ScanCom har nedlagt påstand om frifindelse.

Spørgsmålet er i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1 udskilt til særskilt forhandling.

Oplysningerne i sagen

ScanCom, der er producent af havemøbler og tilbehør, indgik den 20. februar 2003 en kontrakt med det svenske selskab PK Trading om formidling af salget af selskabets havemøbler m.v. i Sverige. Kontrakten trådte i kraft den 1. januar 2003.

Efter artikel 3 formidler PK Trading ordrer til ScanCom, der herefter accepterer eller afviser dem. PK Trading er i medfør af artikel 4 ikke berettiget til at modtage betaling fra kunderne uden samtykke fra ScanCom.

I medfør af artikel 18 fornys kontrakten automatisk for et år ad gangen, medmindre den forinden opsiges med kontraktmæssigt varsel af parterne. Kontrakten kan i medfør artikel 20 ophæves med øjeblikkelig virkning, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse.

Både opsigelse og ophævelse skal ske skriftligt og således, at der sikres bevis for dato- en for påbuddets modtagelse.

Sagens forløb Efter formidling fra PK Trading udstedte ScanCom i perioden fra 16. april til 10. maj 2007 fakturaer til Sommarmobler AB på samlet 29.751 USD og den 30. juni 2007 en faktura til Möbeloutlet i Göteborg AB på 20.838 USD. I samme periode købte PK Trading endvidere selv varer af ScanCom for samlet 26. 721,75 USD, uden at der skete betaling heraf.

ScanCom hævder, at PK Trading i strid med kontrakten modtog betaling direkte fra Sommarmobler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB, hvilket PK Trading bestrider.

Den 4. oktober 2007 blev der afholdt et møde mellem parterne vedrørende PK Tradings betaling af mellemværendet. ScanCom hævder, at kontrakten ophørte på mødet efter parternes fælles forståelse, hvilket bestrides af PK Trading.

Efter parternes møde den 26. oktober 2007 sendte salgsdirektør Lars Rudkjøbing, ScanCom, en betalingsaftale til direktør Peter Sandwall med opgørelsen af et samlet tilgodehavende på 66.118,76 USD, hvoraf 27.280,71 USD forfaldt til betaling ultimo oktober 2007, og

 

38.838,05 USD forfaldt til betaling den 1. februar 2008. PK Trading betalte ikke beløbet på 27.280,71 USD.

Ved brev af 2. november 2007 til PK Trading beskrev salgsdirektør Lars Rudkjøbing under overskriften "BETALINGSAFTALE" betalingsvilkårene for PK Trading og dets eksisterende kunder. Accepten af betalingsvilkårene var fra ScanComs side betinget af, at PK Trading betalte det første afdrag på 27.280,71 USD. Brevet afsluttedes med bemærkningen "Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde".

Ved e-mail af 5. december 2007 til salgsdirektør Lars Rudkjøbing meddelte direktør Peter Sandwall, at der den 1. februar 2008 ville ske betaling af samlet 55.655,40 USD til dækning af parternes samlede mellemværende. PK Trading betalte imidlertid ikke beløbet.

På ScanComs fakturaer til det svenske firma Ekeby Möbelaffär af henholdsvis 19. og 23. april 2009 er PK Trading fortsat anført som agent, ligesom PK Trading har modtaget ko- pier heraf. Dette skyldes ifølge ScanCom en systemfejl.

Provision PK Trading har efter kontraktens artikel 13 eneret til det svenske marked, dog således at ScanCom kan sælge til kunder i Sverige uden om PK Trading mod afregning af provision.

Ved ScanComs salg til kunder oplistet i kontraktens Annex VI § 2 er PK Tradings pro- vision dog reduceret til 0 %, jf. følgende:

"

Special customers/Reduced commission (...)

Jysk Group 0% Coop Group 0% IKEA 0% Metro 0% Bauhaus 0% Danske Trælast/Beijer 0% Other international accounts/buying offices 0% "

Det norske selskab Thara Import AS, som ScanCom havde handlet med siden 2000, stiftede den 2. august 2002 et svensk datterselskab ved navn Swethara Import AB. Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet følgende:

"

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedrive import av företrädesvis trädgårdsartiklar, trädgårdsmöblar, grillar, stugor, hushällsartiklar, blomkrukor från hela världen till Sverige för försäljning och distribution till trädgårdscentrum i Norden, ävenssom idka därmed förenlig verksamhet. "

ScanCom hævder, at kunden Swethara Import AB er omfattet af kontraktens bestemmelse om "Other international accounts/buying offices", hvilket bestrides af PK Trading.

PK Trading har i den forbindelse blandt andet henvist til, at selskabet løbende har modtaget provision af ScanComs salg til den svenske koncern ICA AB.

Forklaringer

Peter Sandwall, direktør og eneejer af PK Trading, har blandt andet forklaret, at kontrakten blev udarbejdet af ScanCom og underskrevet i februar 2003. Han havde ved indgåelse af kontrakten hverken advokat- eller revisorbistand. Ved kontrakten fik han eneforhandlingen af ScanComs produkter i Sverige.

Kontraktens minimumssalg blev aldrig opnået. Det højeste salgstal, som selskabet opnåede, var 2,0 mio. USD. Minimumssalgstallene var urealistiske. PK Trading var på vej med nogle nye kunder, men så opstod der problemer med leveringen fra ScanCom, og selskabet mistede de pågældende kunder. Dette skete blandt andet i 2005 med en stor svensk møbel- kæde ved navn Europamobler.

Såfremt ScanCom solgte til kunder i Sverige udenom PK Trading, var PK Trading berettiget til en provision heraf. Selskabet modtog blandt andet provision vedrørende ICA, der er den største dagligvarekoncern i Sverige. ICA kontaktede oprindeligt ScanCom og blev derefter henvist til PK Trading.

Kontraktens Annex VI § 2 om kunder, hvor PK Tradings provisionsandel udgør 0 %, herunder "Other international accounts/buying offices" blev ikke gennemgået inden kontraktens underskrivelse. Det blev heller ikke drøftet, hvad "Other international accounts/- buying offices" dækkede over, eller hvordan disse skulle defineres.

Han fik i 2006 kendskab til, at ScanCom handlede med Swethara Import AB. Han fik oplysningen fra indkøberen Henric Baptist fra Swethara Import AB. I slutningen af 2007 fik han endelig vished om salget til Swethara Import AB. Han reklamerede i 2008 til ScanCom vedrørende den manglende afregning af provision på salget til Swethara Import AB. Han formodede, at ScanComs omsætning med Swethara Import AB udgjorde ca. 15 mio. SEK årligt.

Swethara Import AB er ikke omfattet af kontraktens Anneks VI § 2, da selskabet ikke specifikt fremgår af bestemmelsen, og da selskabet i henhold til dets vedtægter primært ind- køber til Sverige og derfor ikke er omfattet af bestemmelsen "Other international accounts/- buying offices". Swethara Import ABs indkøb af varer sendes direkte til Sverige og distribueres herefter videre til butikker i Sverige og Finland.

De samlede beløb på 26.721,75 USD i henhold til fakturaer af 30. april, 28. maj og 4. juni 2007 til PK Trading, på 29.751 USD i henhold til fakturaer af 16. april og 10. maj 2007 til Sommarmoblar AB og på 20.838 USD i henhold til faktura af 30. juni 2007 til Möbeloutlet i Göteborg AB er ikke blevet betalt. PK Trading har modtaget møblerne. Hverken Sommarmobler AB eller Möbeloutlet i Göteborg AB har betalt til PK Trading. Kunderne afviste møblerne, fordi de blev for sent leveret af ScanCom.

Da kunderne afviste at modtage møblerne på grund af ScanComs forsinkelse, tog PK Trading containerne med møblerne retur. Selskabet solgte efterfølgende møblerne. Han hu- sker ikke fortjenesten. Han adviserede ScanCom om, at møblerne var kommet retur, og at selskabet disponerede over dem.

Der blev den 26. oktober 2007 afholdt et møde i København, hvor ScanCom opgjorde deres krav til samlet 66.118,76 USD. Han bekræftede ikke den efter mødet fremsendte skrift- lige aftale, da han skulle kontrollere visse ting, herunder nogle reklamationer. PK Trading var på aftaletidspunktet i stand til at betale 27.280,71 USD. Han opgjorde efterfølgende det skyldige beløb til 55.655,40 USD. Beløbet fremkom efter fradrag af nogle reklamationer. Par- terne blev herefter enige om beløbet på 55.655,40 USD. Han anerkendte, at PK Trading skulle betale 55.655,40 USD til ScanCom, og at beløbet ikke er blevet betalt. Dette skyldes dels den tilgodehavende provision, og dels de manglende svar på reklamationerne.

Den sidste ordre, som selskabet formidlede til ScanCom, var kunden Bra Sommarmobler.

ScanCom har på intet tidspunkt meddelt PK Trading, at samarbejdet ophørte, hverken mundtligt eller skriftligt. Det er således ikke korrekt, at det på møderne i oktober 2007 blev oplyst, at parternes samarbejde ophørte, eller at samarbejdet ophørte, såfremt PK Trading ikke betalte det skyldige beløb.

Lars Rudkjøbing, salgsdirektør i ScanCom, har blandt andet forklaret, at ScanCom sælger havemøbler på det globale marked. Produktionen foregår i Vietnam og Indonesien. Selskabets årlige omsætning er ca. 1 mia. DKK.

Selskabets salgsorganisation tager sig af nøglekunderne, og agenterne tager sig af de mindre kunder. Agentkontrakten med PK Trading blev indgået før hans ansættelse. Han har ikke haft megen kontakt med PK Trading, der ikke er nogen stor kunde. PK Trading tog sig typisk af mindre kunder og specialistforretninger.

ICA er derimod en større kunde. ICA er ikke omfattet af kontraktens Annex VI § 2, hvilket selskabet efter hans opfattelse burde have været. ICA havde imidlertid en relation til PK Trading, idet direktør Peter Sandwall havde en personlig kontakt til ICA. Som følge deraf måtte PK Trading beholde ICA som "kunde" og dermed modtage provision af salget.

Sagen opstod i august måned 2007, hvor han blev gjort opmærksom på, at PK Trading var i restance, hvilket er usædvanligt for en agent. PK Trading er imidlertid både agent og kunde, hvorfor der var udstedt fakturaer til PK Trading.

Primo september 2007 kontaktede han og selskabets daværende direktør John Kejlhof direktør Peter Sandwall på SPOGA messen i Køln vedrørende restancen på 26.721,75 USD. Direktør Peter Sandwall forklarede, at hans likviditet var bundet i varelageret, og at der snarest muligt ville blive betalt. Der blev ikke indgået en egentlig betalingsaftale.

ScanComs bogholder Tina Andersen fortalte efter SPOGA messen, formentlig ultimo september, at hun i forbindelse med rykkerproceduren overfor kunderne, Sommarmobler AB og Möbleoutlet i Göteborg AB, havde fået oplyst, at kunderne havde betalt direkte til PK Trading. Dette var kritisk. ScanCom fakturerer således kunden, og kunden skal herefter beta- le direkte til ScanCom.

Han ringede straks til direktør Peter Sandwall og meddelte, at han var meget vred og utilfreds med, at PK Trading havde modtaget betaling fra de to kunder. Direktør Peter Sandwall forklarede på ny, at hans likviditet var bundet i varelageret.

Der blev herefter afholdt et møde den 4. oktober 2007 på PK Tradings lageradresse. I mødet deltog endvidere sælger Tina Jensen, direktør Peter Sandwall og sønnen Johan Sandwall. Ved besigtigelsen konstaterede han, at der ikke var varer af nævneværdig værdi på la- geret, som var forholdsvist tomt. Han blev atter vred og skuffet. Der var ikke længere grund- lag for et samarbejde mellem parterne, når direktør Peter Sandwalls oplysninger ikke stemte overens med virkeligheden. Det var hans opfattelse, at samarbejdet mellem parterne herefter ophørte, hvilket han meddelte til direktør Peter Sandwall. Han sendte ikke efterfølgende en skriftlig bekræftelse herpå.

Efter mødet drøftede han sagen med selskabets daværende direktør John Kejlholf, herunder spørgsmålet om inddrivelsen af restancen.

Der blev den 26. oktober 2007 igen afholdt et møde mellem parterne. Mødet blev af- holdt på foranledning af direktør Peter Sandwall, der var ked af det, og som gerne finde ville en løsning på situationen. I mødet deltog endvidere sælgeren Tina Jensen, direktør Peter Sandwall og Johan Sandwall. På mødet blev tallene drøftet, og hvorledes betaling skulle fin- de sted.

Et beløb forfaldt til betaling ultimo oktober 2007. PK Trading havde herudover et tilgodehavende hos Gia Gården, der forfaldt til betaling den 1. februar 2008. Når PK Trading modtog betaling fra Gia Gården, skulle der ske betaling af restbeløbet til ScanCom. Der var den 26. oktober 2007 ingen tvivl om, hvilke beløb der skulle betales.

Det fremtidige samarbejde blev ikke drøftet, da han fortsat anså samarbejdet som op- hørt den 4. oktober 2007. Ved brev af 26. oktober 2007 bekræftede han indholdet af mødet.

Ved brev af 2. november 2007 sendte han en betalingsaftale til direktør Peter Sandwall med betalingsvilkårene for PK Trading og dets kunder. Baggrunden var, at direktør Peter Sandwall havde ringet og fortalt, at han havde nogle ordrer, som han gerne ville lægge hos ScanCom. Efter hans opfattelse var det hidtidige samarbejde ophørt, og direktør Peter Sandwalls henvendelse var derfor starten på et eventuelt nyt samarbejde med nye betalings- vilkår. Der skulle fremover ske forudbetaling eller stilles sikkerhed for betalingerne. Endelig var det en betingelse, at PK Trading skulle betale de allerede aftalte beløb, jf. mødet den 26.

oktober 2007. Direktør Peter Sandwall var under telefonsamtalen indforstået hermed. Den afsluttende bemærkning i brevet: "Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde", benyttes af ScanCom efter fast forretningspraksis.

Forud for sin e-mail af 3. december 2007 havde han rykket direktør Peter Sandwall for betalingen af 27.280,71 USD, der forfaldt ultimo oktober 2007. Han bad derfor Peter Sandwall bekræfte, hvilket beløb der blev betalt. Han ved ikke, hvordan det af direktør Peter Sandwall opgjorte beløb på 55.655,40 USD fremkommer.

Han svarede ikke på direktør Peter Sandwalls øvrige henvendelser, da han fortsat af- ventede betalingerne, og da betingelserne for det nye samarbejde afhang heraf.

I marts 2008 sendte han en e-mail til direktør Peter Sandwall og satte inkassoforløbet i bero. Han erindrer ikke, hvornår PK Tradings sidste ordre kom. Der blev dog efter oktober 2007 leveret til en kunde, hvor der skete forudbetaling.

Siden 2000 har selskabet handlet med det norske selskab Thara Import AS, der indkøber varer til de lande, hvor Plantasjen, der er et havecenter, er repræsenteret. Swethara Import AB er et datterselskab til Thara Import AS.

Flemming Jøns, After Sales Manager hos ScanCom, har blandt andet forklaret, at han har været ansat siden juli 2001, og at han tager sig af kunderelationerne, herunder reklamationer. Der var ham bekendt ikke nogen reklamationer fra PK Tradings kunder.

På ScanComs fakturaer af 19. og 23. april 2009 til det svenske firma Ekeby Möbelaffär var PK Trading fejlagtigt angivet som agent. Det var ham, der solgte produkterne og lavede fakturaerne. Fejlen skyldtes edb-systemet, hvor PK Trading fortsat stod registreret som agent. Der er pt. ingen agent i Sverige. De svenske kunder håndteres derfor af salgskontoret i Danmark.

Tina Andersen, bogholder hos ScanCom, har blandt andet forklaret, at hun har været ansat siden 1997.

Den 30. april 2007 blev der udstedt en faktura til PK Trading, der ikke blev betalt rettidigt. PK Trading havde som agent købt ind til sit eget lager. Det er meget sjældent, at agenter også er kunder. Der blev efter aftale med sælgeren påbegyndt en rykkerprocedure i form af en skriftlig rykker. Hun fik ingen reaktion på rykkeren - som regel ringer kunden eller betaler. Der blev herefter sendt en anden rykker, men der kom fortsat ingen reaktion. Sagen blev derfor overgivet til sælgeren Tina Jensen og salgsdirektør Lars Rudkjøbing.

PK Trading får provision af salget til kunderne Sommarmoblar AB og Möbeloutlet i Göteborg AB. ScanCom sendte fakturaerne til kunderne, men de blev ikke betalt. Hun påbegyndte derfor en rykkerprocedure. Hun fik ingen tilbagemelding om reklamationer eller lignende. Kunderne oplyste imidlertid, at de havde betalt fakturaerne til PK Trading. Dette var usædvanligt. Efter betalingsbetingelserne skulle der ske betaling til ScanCom. Hun videre- gav beskeden til sælger Tina Jensen og salgsdirektør Lars Rudkjøbing.

Henrik Cederqvist, indkøbsdirektør i den norske koncern Plantasjen ASA, har blandt andet forklaret, at koncernen er ejet af kapitalfonden Apax Partners. Koncernomsætningen i Plantajsen udgjorde i 2009 3,6 mia. NOK.

Plantasjen ASA har tre datterselskaber, benævnt Plantagen Sverige AB, Plantasjen Norge AS og Plantagen Finland OY. Swethara Import AB er et datterselskab af Thara Import AS, der igen er et datterselskab af Plantasjen Norge AS.

Plantasjen har henholdsvis 37 butikker i Sverige, 58 butikker i Norge, 10 butikker i Fin- land og 2 butikker i Irland.

Plantasjen købte i 2001 det svenske selskab Växus med 9 butikker, hvilket blev starten på Plantasjen i Sverige. Swethara Import AB blev i 2002 stiftet af Thara Import AS. Thara Import AS er eneejer af Swethara Import AB. Indtil 2006 var Thara Import AS kun delvist ejet af Plantasjen med en ejerandel på 50 %. I 2006 købte Plantasjen medejerens ejerandel og blev eneejer af Thara Import AS og dermed Swethara Import AB. Thara Import AS og Swethara Import AB er indkøbsselskaber.

Thara Import AS importerer varer fra blandt andet fjernøsten og distribuerer dem videre til det norske marked. Thara Import AS' personale administrerer driften af Swethara Import AB. Desuagtet er Swethara Import AB et selvstændigt selskab. Swethara Import AB importerer varer med henblik på videredistribution til Sverige, Finland og Irland.

Thara Import AS og Swethara AB er koncernen samlede indkøbskontor til Norden med en fordelingsnøgle på henholdsvis 38 % og 62 %.

Thara Import AS og Swethara Import AB håndterer kun importvarer, der ikke direkte leveres til den enkelte butik. Thara Import AS importerer primært varerne fra Asien, men der købes også af ScanCom og PK Trading. Såfremt varerne skal distribueres til det svenske marked vil Swethara Import AB afgive ordren til ScanCom.

I hans tid som indkøbsdirektør har han handlet direkte med ScanComs internationale kontor. Han har endvidere talt med sine forgængere/kolleger, der oplyste, at de også handlede direkte med ScanCom.

Fra og med sommersæsonen 2009 har han også handlet direkte med PK Trading. Der blev i den forbindelse dog ikke handlet varer fra ScanCom. Han har aldrig fået en henvendelse fra PK Trading som agent for ScanCom.

Parternes synspunkter

PK Trading har gjort gældende, at kontrakten hverken er opsagt, ophævet eller i øvrigt bort- faldet på andet grundlag.

Af kontrakten, der automatisk fornys med et år gangen, følger, at opsigelse eller op- hævelse skal ske skriftligt, og at der skal sikres bevis herfor.

I processkrifterne har ScanCom anført, at kontrakten ophørte pr. 27. oktober 2007. Salgsdirektør Lars Rudkjøbing, ScanCom, har derimod forklaret, at kontrakten ophørte den 4. oktober 2007, og at det ikke i brevet af 2. november 2007 var nødvendigt at præcisere, at af- talen var ophævet, da dette var aftalt mundtligt mellem parterne.

Det bemærkes i den forbindelse, at brevet afsluttes med bemærkningen om et "fortsat godt samarbejde", og at direktør Peter Sandwall har forklaret, at han på intet tidspunkt blev gjort bekendt med et sådant ophør af kontrakten.

Direktør Peter Sandwall har erkendt, at PK Trading skylder 55.655,40 USD til ScanCom. Dette skyldes til dels, at PK Trading var nødsaget til at tage varer retur fra kunderne på grund af forsinkelse fra ScanComs side, og at varerne efterfølgende blev solgt af PK Trading. PK Trading har derimod ikke modtaget betaling fra Sommarmobler AB eller Möbeloutlet i Göteborg AB.

PK Trading har ikke betalt ScanComs tilgodehavende, da PK Tradings krav på provision af salget til Swethara Import AB overstiger ScanComs tilgodehavende.

PK Trading har krav på provision af ScanComs salg til Swethara Import AB. Såvel moderselskabet Thara Import AS som datterselskabet Swethara Import AB eksisterede forud for kontraktens indgåelse. På trods heraf fremgår hverken Thara Import AS eller Swethara Import AB af kontraktens Anneks VI § 2.

Swethara Import AB indkøber til Plantasjens 37 butikker i Sverige og 10 butikker i Fin- land. Der er ikke tale om et internationalt indkøbskontor, når der kun videredistribueres til Sverige og Finland samt to butikker i Irland. Det bemærkes i den forbindelse, at PK Trading løbende har fået provision af salget til ICA, der netop er en stor international virksomhed i Sverige.

Endelig må ScanCom, der har udfærdiget kontrakten, efter koncipistreglen bære risikoen for uklarheder i kontraktgrundlaget.

ScanCom har gjort gældende, at kontrakten er ophørt efter parternes fælles forståelse heraf. PK Trading har erkendt, at der skyldes penge til ScanCom for egne indkøb, og at beløbet ikke er betalt. Med hensyn til fakturaerne til kunderne Sommarmoblar AB og Möbeloutlet i Göteborg AB har PK Trading, i direkte strid med kontraktens artikel 3.5, modtaget betaling uden om ScanCom.

Peter Sandwall har forklaret, at han ikke har modtaget pengene, men han har samtidig erkendt, at PK Trading skylder 55.655,40 USD til ScanCom. Det kan endvidere konstateres, at den mellem parterne indgåede betalingsaftale ikke blev overholdt af PK Trading.

Salgsdirektør Lars Rudkjøbing har om mødet den 4. oktober 2007 forklaret, at direktør Peter Sandwall havde oplyst, at PK Tradings likviditet var bundet i varelageret. Salgsdirektør Lars Rudkjøbing konstaterede imidlertid, at der ikke var møbler af nævneværdig værdi på lageret. Det var derfor ikke muligt at fortsætte samarbejdet med PK Trading, der herefter ophørte, hvilket salgsdirektør Lars Rudkjøbing meddelte til direktør Peter Sandwall.

Salgsdirektør Lars Rudkjøbings breve af 26. oktober og 2. november 2007 skal forstås i denne sammenhæng. Det fremgår af brevene, at der er et skyldforhold mellem parterne, og at der sker en præcisering af parternes fremtidige samarbejde. Ved salgsdirektør Lars Rudkjøbings breve er der dokumenteret et klart skriftligt grundlag for ophøret af kontrakten.

Swethara Import AB er et internationalt indkøbskontor for milliardforretningen Plantasjen. ScanCom har via Thara Import AS samarbejdet med Plantajsen siden 2000. I 2002 stifter Thara Import AS datterselskabet Swethara Import AB, der distribuerer til Sverige, Finland og Irland. Swethara Import AB er dermed omfattet af kontraktens Annex VI § 2 om "Other international accounts/buying offices".

Vedrørende storkunden ICA har salgsdirektør Lars Rudkjøbing forklaret, at ICA alle- rede på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten var kunde hos PK Trading, hvorfor PK Trading naturligvis af denne grund var berettiget til provision.

Direktør Peter Sandwall har siden 2006-2007 haft viden om salget, og PK Trading har på trods heraf aldrig stillet krav om provision. Som følge heraf har PK Trading fortabt retten til at gøre et provisionskrav gældende.

Det gøres herefter samlet gældende, at PK Trading ikke er berettiget til provision af salget til Swethara Import AB.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

PK Trading og ScanCom indgik den 20. februar 2003 en kontrakt, hvorefter PK Trading fik eneret til at formidle salget af ScanComs produkter på det svenske marked. Kontrakten for- nys automatisk med ét år ad gangen, medmindre den forinden skriftligt opsiges af en af par- terne på en sådan måde, at der sikres bevis for påbuddets modtagelse.

Det lægges som ubestridt til grund, at kontrakten hverken er opsagt eller ophævet skriftligt som foreskrevet i dennes artikel 18.2 eller artikel 20.1

ScanCom har imidlertid gjort gældende, at kontrakten er ophørt efter parternes fælles forståelse.

Mod direktør Peter Sandwalls forklaring kan det ikke anses for bevist, at der på møderne den 4. og 26. oktober 2007 har været en mellem parterne fælles forståelse om ophævelse af kontrakten.

Den omstændighed, at ScanCom ved brev af 2. november 2007 fastsatte nye betalings- vilkår for PK Trading og dets kunder, kan heller ikke føre til, at kontrakten dermed kan an- ses for ophørt. Det bemærkes i den henseende, at ScanCom selv fakturerede de af PK Trading formidlede kunder, og at kunderne betalte direkte til ScanCom.

ScanCom har herefter ikke godtgjort, at kontrakten er ophørt efter parternes fælles forståelse.

PK Trading er i medfør af kontrakten berettiget til provision af ScanComs direkte salg af havemøbler mv. til kunder i Sverige, medmindre den pågældende kunde er omfattet af kontraktens artikel 13.3, jf. Annex VI § 2.

Swethara Import AB, der var stiftet på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er ikke særskilt nævnt i Annex VI § 2, og det er herefter spørgsmålet, om Swethara Import AB efter en fortolkning er omfattet af bestemmelsen om "Other international accounts/buying offices".

Efter Henrik Cederqvists forklaring lægges det til grund, at langt størstedelen af Swethara Import AB's indkøb er til det svenske marked, og at den resterende del alene vide- redistribueres til butikkerne i Finland samt to enkelte butikker i Irland.

Herefter, og da ScanCom i øvrigt som koncipist må bære risikoen for eventuelle uklar- heder i kontrakten, har ScanCom ikke godtgjort, at Swethara Import AB er omfattet af kontraktens bestemmelse om internationale indkøbskontorer.

Derfor bestemmes:

ScanCom International A/S skal anerkende, at kontrakten mellem parterne fortsat er i kraft, og at Swethara Import AB ikke er omfattet af kontraktens Annex VI § 2.

Sagen udsat på berammelse af fortsat hovedforhandling.

Jens Zimmer Christensen Henrik Rothe Carsten Vagn Jacobsen

(Sign.) ___ ___ ___ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 18. oktober 2010

 

 


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»