Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Aftale - Unibolt - Facil

Resumé

Ikke indgået aftale om generelle prisstigninger og aftag af minimumsmængder.

Dom i sagen H-18-09

Unibolt A/S
(Advokat Anders K. Worsøe)

mod

Facil & Cie. G.C.V.
(Advokat Frederik M.S. Barfoed)

Indledning

Under denne sag, der er anlagt den 4. marts 2009, har sagsøgeren, Unibolt A/S (Unibolt), rejst et krav mod sin tidligere samarbejdspartner, det belgiske selskab Facil & Cie. G. C. V. (Facil). Kravet relaterer sig til nogle angiveligt ikke betalte leverancer fra Unibolt til Facil for tiden før 1. maj 2008, henholdsvis tiden efter denne dato, hvor Unibolt iværksatte nogle prisstig-ninger, samt Facils påståede manglende aftagelse af aftalte minimumsmængder af Unibolts produkter.

Påstande

Unibolt har nedlagt påstand om, at Facil tilpligtes at betale Unibolt EUR 746.267,46 med procesrente fra sagens anlæg.

Facil har efter at have frafaldet nogle selvstændige påstande endeligt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb.

Sagens forløb. Indledende bemærkninger

Under forløbet af hovedforhandlingen er nogle problemstillinger, som var omfattet af sagens forelæggelse, blevet frafaldet henholdsvis ikke gjort gældende af parterne under den afsluttende procedure. En række dokumenterede bilag er dermed blevet overflødige, hvilket bl.a. gælder bilag vedrørende opstartsfasen af Unibolts produktion primo 2007, en problemstilling vedrørende transportomkostninger, en problemstilling i relation til flytning af en maskine og et synspunkt om modkrav i relation til for højt indkalkulerede stålpriser hos Unibolt.

Retten har i øvrigt beskrevet sagen i overensstemmelse med den systematik, som er benyttet for sagens forelæggelse. Nogle bilag er indgået overlappende, og nogle underpunkter er fo-relagt uden sammenhæng med denne systematik.

Sagsfremstilling

Unibolt er en produktionsvirksomhed i jern- og metalindustrien, som fremstiller kundetilpassede befæstninger, skruer, nitter, bolte mv. til blandt andet bilindustrien, landbrugsindustrien og byggesektoren.

Facil leverer logistikløsninger til mere end 1 mio. biler/lastbiler om året.

Igennem ca. 10 år leverede Unibolt til Volvo til brug for produktion af biler og lastbiler. Da Facil på et tidspunkt indtrådte som Volvos leverandør, skete leverancer af Unibolts produkter til Volvos produktion via Facil.

Aftalegrundlag

I 2006 forhandlede Unibolt og Facil om en leveringsaftale, og en sådan blev indgået mellem parterne den 21. november 2006. Af aftalen, ‛Delivery Agreement‛, der vedrører Unibolts levering af dele (‛parts‛) efter tekniske specifikationer fra Facil, fremgår bl.a.:

‛...

1. Objectives.

This agreement concerns inquiries, orders and supplies of cold forged parts, and turned parts manufactured by Unibolt, based on data, technical specifications and information given by Facil.

2. Scope.

Unibolt specifies that the following document is an integral part of this agreement:

 Appendix A which describes the package, at the time of entering this agreement (will be revised end 2006 base on 3P schedules)

 Appendix B which describes Unibolt's General Sales Conditions

3. General Purchasing Conditions

Current edition of 'Facil General Purchasing Conditions‛ dated the 13.03.2006, is an integrated part of this agreement.

...

4. Parts specifications

Parts of this agreement are specified under following terms:

<

● Parts are applied to the pricelist, at agreed prices and packaging

5. Ordering

Schedules from Facil are issued weekly, and contain instructions and responsibilities as follows:

...

This agreement is valid until 31.12.2009, unless one of the parties in writing has called for a cancellation with 6 months notice after the date that the written notice is received.

<

The agreement can be cancelled by both parties giving a 6 month written notice. If Facil cancels the agreement Facil is obliged to purchase all stock of goods produced as a result of the delivery schedules taking the 20 weeks order scheduling time into consideration.

The quantities mentioned in Appendix A (low volume items) will be produced up till full annual quantities upon receipt of scheduled order (see point 5) and Facil holds the obligation to purchase such items within 15 months of placing scheduled order.‛

Unibolt har fremlagt en liste på godt 2 sider, som Unibolt gør gældende er den i Delivery Agreement nævnte Appendix A. Listen indeholder mere end 140 Unibolt-produkter med angivelse af Unibolts produktnummer, ‛Volvo No.‛, produkttekst, ‛Facil Text‛, ‛Qty‛, ‛Pri-ces pr. 100 pcs in EUR‛ og ‛Final Price to approval‛.

Unibolts salgs- og leveringsbetingelser indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

‛...

10. Defects and complaints

Upon delivery the Buyer shall promptly perform an inspection of the products delivered with the due care of a prudent business-man. Complaints about defects and deficiencies in connection with execution of an order shall be forwarded in writing not later than eight (8) days after receipt of the product or the invoice.

‛Af et tillæg til salgs- og leveringsbetingelserne fremgår blandt andet:

‛For economic reasons the manufacturing lotsizing depends on the indicated quantities!

Smaller quantities, if necessary, must be re-negotiated.

Our prices are based on the current economic conditions and can be adapted in case of substantial changes in costs of certain elements like raw material, energy costs etc.

In case of deliver delay caused by an unexpected production disturbances or delay in delivery of parts and raw materials necessary for production, the customer is not entitled to any complaints.‛

Facils købsbetingelser indeholder blandt andet disse bestemmelser:

‛2. Commercial conditions

2.2 Price-evolution

The prices for the next year will be discussed at the end of the current year. Prices are to be upperlimited for at least one year after negotiation and at least taking into account the term of no-tice, whichever is expiring the latest. A cost-improvement is to be realised for every next year, by improving production and commercial terms. The parties will jointly endeavour to reduce production costs continuously in order to achieve competitive prices while at the same time maintaining faultless quality. In respect of prices, the contractor assures Facil of at least those terms and conditions which the contractor customarily grants to its most favoured customers under comparable circumstances and at comparable times. If the parties cannot agree on new prices, or to adhere to the prices applicable hitherto, those prices will be frozen until the contract is terminated. All technical changes may change the product package. These changes can be model changes or product-optimisation. Product-optimisations will resort under the objective for price-reduction.

A product can change and become more expensive, only if there is a cost reduction on a higher level. Cost-reductions can never be a compromise on the function of the product. Contractor and customer can introduce changes. All changes from contractor-side have to be accompanied by a cost-reduction report. If the contractor cannot accomplish the agreed objectives, due to reasons, which are not imposed by Facil, then Facil has the possibility to change contractor.

2.4. Payments

Facil will pay after acceptance of the production goods, if the following conditions are fulfilled: delivery according to the delivery schedules, quality accepted and correct prices. All invoices and payments have to be in Euro and will be remitted on bank transfer.

4. Logistical conditions

4.1 Forecast quantities

4.1.1 Non-binding forecast quantities for budgeted annual/semi-annual requirements are mentioned in preceding blanket purchase orders. The figures give no grounds for any limitation whatsoever of the Contractor's obligation to complete all orders received during the term of the contract, nor do they oblige Facil to purchase specific quantities during the time of the contract. The forecast quantities will be reviewed annually/semi-annually/quarterly by Facil and adjusted if necessary.

4.1.2 Only Facils written orders are relevant for any obligation to purchase, and for material scheduling, capacity reservation and other advance planning.

‛Unibolt opsagde ved brev af 25. april 2008 Delivery Agreement til udløb den 31. oktober 2008. I et brev samme dag varslede Unibolt prisstigninger (se nedenfor).

1) Fakturaer før prisstigninger pr. den 1. maj 2008

Af Unibolts kontoudskrift af 27. februar 2009 fremgår de 9 fakturaer, som angives som ikke betalte. De er alle fra 2007, og summen svarer til det rejste krav på 15.650,06 EUR. I en senere kontoudskrift pr. den 24. august 2009 fremgår de samme fakturaer som ikke betalte. De om-tvistede fakturanumre er: 96011 (16. marts), 96934 (22. maj), 97188 (7. juni), 97373 (22. juni), 97860 (26. juli), 98381 (4. september), 98404 (6. september), 99757 (6. december) og 99865 (13. december).

Facil har under ét samlet bilag (bilag F) fremlagt fakturaer, vognmandssedler, e-mail-korre-spondance, banknotaer mv. til illustration af sine indsigelser, reklamationer mv. imod Unibolts krav.

For så vidt angår faktura 99865 af 13. december 2007 fremgår det af e-mail af 12. juni 2008 fra Facil, at fakturaen (som én blandt fire andre) ikke er blevet betalt, ‛because we never recei-ved the parts. Please send us a credit note.‛ I en e-mail rettede Unibolt på ny henvendelse om den manglende betaling af denne faktura (blandt en række andre), og Facil svarede i en e-mail dagen efter, at fakturaen ikke var blevet betalt, ‛because we never recieved the parts.

Please send us a signed proof that we collected these parts or send us credit note <‛ I en intern e-mail til Facils ‛Logistic Department‛ forespurgte Facils regnskabsafdeling til de fakturerede varer og fik som svar, at ‛the receiving from that day‛ *13. december 2007+ var blevet undersøgt, og at ‛I can't see those parts so we probably never received them‛.

For så vidt angår faktura 99757 af 6. december 2007 fremgår en mængde håndskrevne tilfø-jelser på den fremlagte faktura, og der foreligger mailkorrespondance (11. juni 2008 og 28. august 2008), som viser, at Facil mener, at der kun er modtaget 7600 emner, og at der derfor skulle mangle levering af 2000 emner.

For så vidt angår faktura 98381 af 4. september 2007 er der i Unibolt eget registreringsbilag med håndskrift henvist til Delivery note 169179, og ‛sendt til Sabine den 6/9/07‛ og ‛Ingen reklamation‛. Ordrenummeret 169179 genfindes på ‛Vognmandsseddel‛ af 4. september 2007.

For så vidt angår faktura 98404 af 6. september 2007 har Facil henvist til en bankoverførsels-nota på betaling af 30.640,15 EUR, hvilket beløb svarer til summen af en række oplistede fak-turaer, hvorunder bl.a. faktura 98404 er nævnt. I specifikationen på overførselsnotaen er nævnt en række fakturanumre, men ikke 98404. Det er ikke bestridt, at der på notaen kun er plads til at nævne en vis mængde specifikationer, hvilket også synes at fremgå af notaen.

Om faktura 96011 af 16. marts 2007 (og 14 andre fakturaer) fremgår det af en e-mail af 26. april 2007 fra Facil, at Facil mener (‛according to us‛), at der er ‛price differences‛, og at ‛your quick response will be appreciated‛.

Der er yderligere fremlagt en række ‛Vognmandssedler‛ til dokumentation for afhentning af varer hos Unibolt med leverings-adresse hos Facil. Om leveringsbetingelser er på sedlerne an-ført ‛Ex Works‛. Der er endvidere fremlagt bankoverførselsnotaer af 8. november 2007 (35.715,71 EUR) vedr. bl.a. den omtvistede faktura 97860 af 26. juli, af 11. september 2007 (22.012,55 EUR) vedr. bl.a. den omtvistede faktura 96934 af 22. maj 2007 og af 5. oktober 2007 (10.538,05 EUR og 10.927,23 EUR) vedr. de omtvistede fakturaer 97188 af 7. juni 2007 og 97373 af 22. juni 2007.

2. Prisstigninger pr. 1. maj 2008. Unibolts fakturakrav for tiden 1. maj - 31. oktober 2008. Underpunkter.

Ved brev af 25. april 2008 til Facil opsagde Unibolt med henvisning til aftalens punkt 10 Delivery Agreement pr. 31. oktober 2008 og tilføjede, at man var nødt til i medfør af aftalens pkt. 8 at hæve priserne ‛as per attached letter‛. Det fremgik videre, at der sammen med brevet var sendt ‛new price list in two copies. We kindly ask you to sign one each and return it to the undersigned [Glenn Goltermann Lassen].‛

I det andet brev af 25. april 2008, der havde overskriften ‛Regarding: Price offer for Unibolt items for Facil‛, og som var stilet til Frank Vaes, var det bl.a. anført:

‛I hereby send you our price offer which is valid for items invoiced after 01.05.2008. The offer consists of 2 parts, 1st part is valid for the period 01.05.2008 - 31.10.2008 and 2nd part is valid for items supplied after 01.11.2008.

01.05.2008 -31.10.2008:
Prices in Appendix A to this letter will apply for goods invoiced after 01.05.2008 and until 31.10.2008.This price list supersedes all other price list and offers. Is an item not included in Appendix A, a new price will be calculated based on the qty. demand by Facil.

Delivery terms, payment terms and packaging terms are in this period unchanged.

01.11.2008 - 01.11-2009:

Prices in Appendix A to this letter will apply for goods invoiced after 01.11.2008.

This price list supersedes all other price list and offers. Is an item not included in Appendix A, a new price will be calculated based on the qty. demand by Facil.

Quantities: Prices in Appendix A is only valid by the minimum annual quantities indi-cated in Appendix A. Facil is obliged to buy stock by Unibolt / W + O should Facil not have bought this minimum annual quantity, no later than 14 months after 01.11.2008.

Raw materials: Will be calculated on a monthly basis and billed as an additional raw ma-terial fee based on the production weights in Appendix A. This fee will be valid from the month that Unibolt / W + O receive the increases from our wire suppliers. This fee will of course be audit proof.

We hope that you will find the offer interesting and we should look forward to be serving you also after 01.11.2008.‛

Til brevet var vedlagt et ‛Appendix A‛ - en produktliste med seks rubrikker, herunder tre rubrikker om produktet, én om vægt, én betegnet ‛Qty. (min. annual purchase)‛ og én be-tegnet ‛New price for invoiced items after 01.05.2008. Prices in € per 100 pcs.‛

I en e-mail af 28. april 2008 til Unibolt efterlyste Frank Vaes fra Facil en nærmere redegørelse for prisstigningerne og anførte yderligere:

‛You know that twice a year we have the opportunity to adapt the prices due to the raw mate-rial fluctuations. Therefore we kindly request you to submit us a cost breakdown of the re-quested price‛.

Unibolt [Glenn Goltermann Lassen] svarede samme dag følgende:

‛Unfortunately, I am unable to submit a cost breakdown of the prices other than the raw material evolution, however, these increases come from several sources; e.g. raw ma-terial increases, increases in energy prices (hardening/annealing), surface price in-creases, increases in labour costs, increases in packaging costs, changes in batch sizes and last but not least, the fact that these prices reflect a base price that actually covers our production costs of the parts to Facil. This is necessary if Unibolt shall be a company with the possibility to develop in the future. No company can survive on turnover alone.

I enclose the raw material evolution for the Q2 2008. A further increase in raw material prices should be expected as of 01.07.2008.‛

Facil protesterede i et brev af 9. juni 2008 mod prisstigningerne og meddelte, at man kun ville betale emnerne til den gamle pris. Facil skrev bl.a.:

‛In addition to your letters d.d. 25.04.2008 and our meeting d.d. 05.05.2008 at the office of Facil & Cie G.c.v. in Genk/Belgium we like to respond as following.

The applicable delivery agreement between FACIL and UNIBOLT was signed d.d. 21.11.2006. This agreement contains the obligation for UNIBOLT to supply all demands to FACIL on the terms and conditions as agreed upon.

Concerning the prices was clearly stated that all parts are individually priced, including the cost of process, material, packaging and handling. New prices are only set when agreed upon between both parties and only limited to the following two situations: the parts change or the volume change significantly.

Nevertheless, we've received your two letters dated on the 25th of April 2008. The first letter consists of a termination of the delivery agreement form 31.10.2008 onwards.

The second letter with the same date states a unilateral review of prices as done by UN-IBOLT, without referring to any cause due to which this increase is justifiable.

With this letter we formally protest this unilateral increase of prices and all the invoices sent or to be sent conforming this increase. This protest has already several times been made during phone calls and the meeting as referred to.

UNIBOLT has contracted to deliver the parts at the prices as agreed upon. Therefore the risk for the increase of costs has been taken by UNIBOLT without any possibility to change the prices on their own.

There hasn't been any change in the parts that need to be supplied, nor in volume.

Due to the fact that UNIBOLT can't unilaterally force any adjustments to this agreement, all the demands after 01.05.2008 are simply done conforming the agreed prices as specified in the appendix A as attached to the agreement. The prices as communicated in the letter from 25.04.2008 do not apply.

Besides, if UNIBOLT keep insisting, an adjustment concerning one of the key elements of the agreement has to be interpreted as a breach of contract with the indemnity of all damage done.

All present and future invoices will be paid according the prices as stated in the delivery agreement d.d. 21.11.2006.

‛Den 1. oktober 2008 skrev Unibolts advokat herefter følgende til Facil:

‛Section 8 of the Delivery Agreement clearly states that in general prices are to be re-viewed annually. This shall apply irrespective of whether new prices have been agreed upon due to a change in parts or volume.

Unibolt have had to increase the prices as of 1.05.2008 due to a rise in incurred costs since entering into the Delivery Agreement on 21.11.2006 and thus the price review shall be considered reasonable.

In addition Unibolt has revised the prices in accordance with section 10 of the Delivery Agreement. From section 10 follows that the price increases on raw materials shall be shared 80/20 between Unibolt and Facil and that raw materials shall be revised twice a year. Thus Unibolt has revised the prices on 1.05.2008 and 1.07.2008 respectively.

Facil svarede i brev 13. oktober 2008, at man fortsat kun ville betale efter de gamle priser og henviste specifikt med hensyn til pkt. 8 i Delivery Agreement til, at prisstigninger skal aftales mellem parterne. Af brevet fremgik yderligere bl.a.:

Art. 10 states that raw material prices will be revised twice a year. Nevertheless if raw materials fluctuate +/- 5 % no price adjustments can be demanded.

Until this day no proof nor any other calculation has been sent to FACIL from which this review proved to be necessary. <

Finally, FACIL had very clearly stated that no reviewed prices will be paid, nevertheless UNIBOLT has delivered the goods ordered under this reservation. UNIBOLT has delivered the goods with the knowledge that FACIL didn't agreed with the unilateral review of the prices. Therefore UNIBOLT has delivered the goods at the rating of the 'old' prices.

Unibolt har fremlagt en skematisk opgørelse over stigningen i Unibolts omkostninger fra 2006 til maj 2008 vedrørende 10 omkostningsposter, herunder ‛rod wire‛, ‛labour costs‛, ‛machine costs‛, ‛tools‛ og med - som post 10 - angivelse af ‛contribution margin‛ *dækningsbidrag]. Opgørelsen angår de 15 elementer, som Unibolt producerede flest af, og som tilsammen udgjorde 85 % af Unibolts produktion.

Ifølge faktura af 13. oktober 2006 købte Unibolt hos det finske firma OVAKO rå tråd (stål) med en diameter på 16 mm til en enhedspris på EUR 640 pr. ton. Unibolt bejdsede på det tidspunkt selv tråden i eget bejdseri. Ifølge faktura af 24. april 2007 købte Unibolt af Westfälische Drahtindustrie GmbH bejdset 15 mm-valsetråd til en pris af EUR 670 pr. ton. Ifølge faktura af den 3. juni 2008 købte Unibolt hos samme forhandler bejdset 16 mm-valsetråd til en pris af EUR 750 pr. ton, og ved faktura af 26. august 2008 bejdset 9 mm-valsetråd for EUR 1.010 pr. ton. At de tre sidstnævnte køb angik bejdset tråd skyldtes, at Unibolt havde nedlagt sit eget bejdseri.

Underpunkt: Priser og aftalefortolkning

I en e-mail af 8. september 2006 til Facil (Frank Vaes) - forud for parternes underskrivelse af Delivery Agreement - berørte Unibolt prisspørgsmålet. Af e-mailen fremgik bl.a., at ‛the prices we have had to Finnveden left us basically no margin at all. During 2006 we have had several meetings with Finnveden. We increased prices to Finnveden on the 1st of July 2006. The prices we have quoted you have also been quoted to Finnveden and will come into effect as from January 1st 2007. ' I en e-mail senere samme dag skrev Unibolt til Facil (Frank Vaes):

‛ We confirm that the prices have been reduced by 1.7 %. I enclose the revised price list. <

We draw your attention to the fact that the prices are valid for 2007, but can be adjusted due to fluctuations in steel prices.

With regard to ensuring supply to Volvo we need firm orders from you a.s.a.p. on all parts. We operate with 8 weeks leadtime for parts which need to be produced.

Af en e-mail af 15. november 2006 - umiddelbart forud for aftaleindgåelsen - fra Unibolt til Facil (Frank Vaes) fremgik:

First of all thank you for our constructive meeting in Genk last week. I have gone through the changes to the wording with our german MD and I enclose our final contract for signature this week. As I explained we need to order raw materials now in order to ensure deliveries beginning 2007. This is really urgent.

Basically Mr. Bamberger agrees to all points we discussed apart from the wording of point 10  we just want to ensure that we will not be left with dead stock.

‛Der er til belysning af forhandlingerne forud for indgåelsen af Delivery Agreement i november yderligere fremlagt aftaleudkast, hvoraf fremgår, at en række bestemmelser skulle udgå (markeret med rødt), mens andre bestemmelser (markeret med gult) skulle indsættes i den endelige aftale. Blandt andet udgik følgende bestemmelser:

‛When volume drops below one of following limits, new prices are to be agreed upon:

 Annual volume drops below 1.300 kg.

 Annual quantities drop below 10.000 units

 Annual value drops below 3.000 €

 The above limits do not apply for the parts already below these limits at the time of enter-ing this agreement

 The prices specified in appendix A are valid for the total package and if changes are made to the package Unibolt holds the right to change pricing for the remaining package.

Specified prices are to be reviewed annually.

Cost of material and energy can fluctuate significantly. If prices change more than 10 % within a periode of 12 consecutive months, the prices in the price list are renegotiable.‛

Ifølge forskellige ordbøger kan det engelske ord ‛review‛ bl.a. oversættes til *kritisk+ ‛undersøge‛, ‛gennemgå‛, ‛evaluere‛, [juridisk]‛underkaste fornyet prøvelse‛, og endvidere ‛se på igen‛, ‛drøfte‛, ‛gennemdrøfte‛, ‛revidere‛, ‛tage op til revision‛, ‛revurdere‛, ‛tage op til fornyet drøftelse‛.

Facil har fremlagt fakturaer fra Facils egen, nuværende stålleverandør (ikke dateret), FEGAR S.A., med henblik på at illustrere, at prisen for samme stålkvalitet kan variere efter tykkelsen af tråden.

Unibolt har fremlagt et bilag, et ‛Metal Bulletin‛, benævnt ‛International Steel Prices‛, som under underoverskriften ‛Global steel prices have doubled over the past two years‛ med en graf-illustration (4. juli 2008) illustrerer udviklingen i de internationale stålpriser i perioden januar 2006 til april 2008. For ‛EU Domestic‛ steg prisen på stål fra første kvartal 2006 fra lidt under EUR 500 pr. ton til knap EUR 1.100 pr. ton i april 2008.

3) Minimumsmængde. Erstatning

Unibolts ovenfor omtalte e-mail af 8. september 2006 til Facil, hvormed Unibolt sendte en revideret prisliste, blev besvaret af Facil i en e-mail af 14. september 2006, hvoraf bl.a. fremgik:

‛Thanks for your quotation.

I now send you a list with part nrs we were told that you also are the current supplier.

Those parts could not be found in your quotation.

Please send us your quotation for those 25 parts, for some of them we do not know the annual volume.

E-mailen blev besvaret den 19. september 2006 af Unibolt med bemærkningen: 'Please find attached prices and minimum order size pr. year'.

Til mailkorrespondancen er fremlagt en prisliste med 25 produktnumre listet op i et skema med seks kolonner, hvoraf en havde overskriften ‛Part nr.‛, en anden 'Annual Qty‛, en tredje ‛Price‛ og en fjerde (den sidste) 'Minimum order‛.

I forbindelse med fremsendelse til Facil af et underskrevet aftaleudkast til Delivery Agree-ment pr. e-mail den 27. september 2006 bemærkede Unibolt.: ‛Appendix A you allready ha-ve (Describing the package).‛

Karina Kristensen fra Unibolt skrev den 12. februar 2007 følgende e-mail til Frank Vaes:

‛After checking your prices again, I have unfortunately found two other parts that Facil is taking but the prices are not in the price list send to you. Before starting production on these parts I have to have your acceptance on the price.

I have calculated this price according to your schedules. As far as I can see you have schedules and orders in our system for a quantity of

940186: 3300 pcs in all

955544: 560 pcs in all.

This means that the new price is:

940186: 764,7 EUR/1000 pcs

955544: 4351,2 EUR/100 pcs.

Frank Vaes svarede hertil i e-mail af samme dato følgende:

‛I cannot agree with this way of working. We agreed with Mr. Pedersen to set the prices at the beginning of the year and NOT always when a schedule changes.‛

Kristina Kristiansen svarede senere samme dag bl.a.:

‛As you probably know M. Pedersen is no longer working here. The only reason why I'm contacting you concerning these articles is that I do not see any agreement in M. Pedersens paperwork on price on these two articles. If you have any other paperwork where it says otherwise between M. Pedersen and you I would appreciate if you could send it to me. ‛

Frank Vaes meddelte i en e-mail den 16. februar, at priserne ikke var i den liste, han tidligere havde modtaget af M. Pedersen, hvortil Karina Kristensen den 19. februar 2007 svarede bl.a.:

‛I agree with you that it is very unfortunate that we keep finding parts without price!!...

In order to solve the problem, I would like to ask you if you could go through the list that you got from M. Pedersen, and check if you are expecting articles from Unibolt that are not entered into the list. If you find missing articles please let me know, and I will calculate a new price and start production. ‛

Unibolts tab som følge af Facils påståede manglende aftagelse af aftalte minimumsmængder er opgjort til 340.706,28 EUR. Tabet er opgjort i sagens bilag 10, senere korrigeret i bilag 28, som omhandler 71 produktnumre for 2007 henholdsvis januar - oktober 2008. I bilagene er de produkter, hvor Facil angiveligt ikke har aftaget de aftalte minimumsmængder, angivet med rødt (35 emner - enten for begge perioder eller kun for perioden i 2008), mens de produktemner, hvor Facil har aftaget det samme antal som eller flere end de i bilagene angivne årlige minimumsmængder, er markeret med grønt. For de fleste af disse emners vedkommende har Facil aftaget flere eller endog væsentligt flere end de angivne forudsatte minimumsmængder. Den samlede forudsatte minimumsomsætning, baseret på minimumsmængderne, var i bilag 28 opgjort til 6.787.231 EUR. Facil aftog ifølge bilaget faktisk for 8.833.124 EUR i 2007, og for perioden januar - oktober 2008 for 9.178.304 EUR.

Facil har fremlagt et skema, der ifølge Facil med udgangspunkt i det ‛Appendix A‛, som er fremlagt sammen med Delivery Agreement, med afkrydsninger angiver de produktemner, hvor Facil ikke har afgivet bestillinger overhovedet. Facil har endvidere fremlagt en skematisk oversigt over afgivne ordrer 2007-2008. Tallene viser med hensyn til de samlede køb for 2007 henholds-vis 2008 afvigelser i forhold til Unibolts bilag 28, men afvigelserne er forholdsmæssigt ikke store. Unibolt har fremlagt en lager-oversigt med status pr. 25. april 2006, 30. oktober 2008, 1. november 2008 og 23. november 2009.

Forklaringer

Thomas Bamberger har forklaret, at han er CEO for Unibolt. For at kunne fremstille serier af et emne er det nødvendigt at kunne planlægge processen. Der skal laves tegninger og bestilles tråd, og værktøjer skal bestilles eller fremstilles. Leveringstiden er lang, og også Unibolts underleverandører har brug for planlægningstid.

Der kan der være op til 15 produktionstrin, før man har produceret en skrue. Tråden skal be-arbejdes, bejdses, trækkes og koldpresses i store maskiner. Der foretages også en varmebe-handling og vask, samt valsning af gevind og en mekanisk drejning. Der påføres zinklag, hvorefter produktet kontrolleres. Produktionen tager således op til flere uger.

Unibolt har siden 1990'erne leveret forskellige dele til Volvo, men i 2000 involverede Volvo Finnveden, og Unibolt leverede herefter til Finnveden. Finnveden meddelte senere Unibolt, at samarbejdet ikke ville blive forlænget, da firmaet lå i forhandlinger med Facil. For at se, hvor man stod, tog de så kontakt til Facil.

Kontraktforhandlingerne med Facil foregik for det meste telefonisk og pr. e-mail, men der var også i midten af 2006 et møde mellem parterne hos Facil. Unibolt havde fra starten påpe-get, at det var nødvendigt for Unibolt med en kontrakt. Forhandlingerne pågik i flere måneder, og der blev lavet nye aftaleudkast og ændringsforslag og rettet frem og tilbage, indtil underskriften i slutningen af november. Et væsentligt punkt var spørgsmålet om de mæng-der, der skulle aftages. Det tager op til 2 dage at omstille en produktion, så det er vigtigt for Unibolt at kende mængderne. Dette spørgsmål var genstand for drøftelse gennem ca. ½ år, så vidnet er helt sikker på, at det blev forstået rigtigt af Facil. Mindstesalg og købsmængder er altid med i deres kontrakter, fordi de danner grundlag for priskalkulation og planlægning, men ellers er Unibolts kontrakter meget forskellige. Appendix A er en del af parternes aftale. Mindstemængderne er dem, der står under ‛Qty‛.

Prisreguleringer var også en stor diskussion under forhandlingerne. Unibolt ville ikke underskrive en aftale, der ikke indeholdt en prisreguleringsklausul, fordi risikoen for at lide tab ellers var for høj. Vedrørende råstofprisstigninger gik de oprindelig efter 100 procent, men de gav sig til sidst, så fordelingen blev 80/20.

Unibolt kunne ikke blot begynde at producere, før kontrakten var underskrevet, og de kunne ikke blot begynde at producere i henhold til Facils ‛scheduled orders‛, da disse kun er leveringsplaner. ‛Scheduled orders‛ indeholder ikke faste mængde-angivelser, så det kan ikke vides, hvor meget der skal produceres, og hvad prisen bliver.

Allerede i begyndelsen af september 2006 skrev Unibolt til Facil, at de ikke kunne overholde leveringsfrister, fordi en underskrevet aftale manglede, og fordi indkøb af råvarer var indstillet. Samarbejdet var i starten meget hektisk, og nogle gange blev der overført forkerte da-ta eller slet ikke overført nogen. De forsøgte i fællesskab at forberede og sikre overførslen af data. Samtidig gjorde Unibolt alt, hvad de kunne for at sikre leverancerne ved blandt andet at arbejde over, hvilket skete i betydeligt omfang.

Fra midten af 2007 tog de spørgsmålet om prisstigninger op med Facil, og det blev drøftet meget intensivt i 2008 lige før opsigelsen. Råvarepriserne var blevet fordoblet, og de gav Fa-cil oplysninger om udviklingen i lønninger og energipriser mv., men Facil ville have, at priserne skulle reduceres. Råvarerne var hovedsageligt den ståltråd, som nitterne laves af, men også værktøjerne er lavet af stål. Facil blev ved med at kræve nye oplysninger, som de så fremkom med, men Facil accepterede ikke et eneste af deres forslag til prisændringer. Facil var deres største kunde og Volvo deres ældste kunde, og de forsøgte derfor af hensyn til partnerskabet at finde en løsning. Den sidste sætning i aftalens punkt 8 forstår han således, at priserne skal fastlægges hvert år, og at fastlæggelsen sker efter en forhandling.

Til sidst opsagde de aftalen med Facil samtidig med varsling af prisstigninger, da de ikke så anden udvej for at få bevægelse i forhandlingerne. Det var et spørgsmål om overlevelse, idet de led tab på de løbende leverancer. Det nye Appendix A, der blev fremsendt til Facil, udtrykker det samme som det oprindelige Appendix A i aftalen, det er bare en ny udgave.

Lilian Andersen har forklaret, at hun er økonomiassistent hos Unibolt og har haft med betalingerne fra Facil at gøre i bogholderiet. Der var ca. 250 fakturaer om måneden til Facil, som altid var 10-15 dage forsinket med betaling. Facils betalinger skete uden specifikation, som de selv måtte rekvirere. Facil udstedte også egne fakturaer, som de fratrak i beløbene, f.eks. for transport, men det fremgik ikke umiddelbart af fakturaerne, hvad de fratrukne beløb vedrørte.

Der er stadig ubetalte fakturaer. Det samlede ubetalte beløb fremgår af Unibolts kontoudtog af 24. august 2009 og er på EUR 405.561,18.

Karina Kristiansen har forklaret, at hun er eksport- og salgsassistent hos Unibolt med ansvar for det franske marked. Hun var ikke involveret i aftaleindgåelsen med Facil, men var fra december måned sagsbehandler i forhold til Facil, som hun havde daglige telefonmøder med fra slutningen af januar/starten af februar og indtil maj/juni 2007.

Leverancerne til Facil påbegyndtes i januar 2007, men ikke i de mængder, som Facil ønskede, da de ikke havde råvarer på lager og kapacitet hertil. Kontrakten blev først underskrevet i slutningen af november 2006, og da der er en leveringstid på råvarer på 8 uger og en produktionstid på omtrent det samme, var der ikke tid nok. De hjalp Facil, så godt de kunne, og havde daglig kommunikation om, hvilke varer der var vigtigst for at undgå ‛line stop‛ hos slutkunden, Volvo: ‛Line stop‛ er meget alvorligt, da samlebåndsproduktionen går i stå.

Bestillingen skete via et EDI-system. Facil sendte EDI-filer nogle gange om ugen, som blev læst ind i Unibolts ordrebehandlingssystem, så schedules blev lavet om til faste ordrer. Ordrerne fra Facil blev låst fast 3 uger før levering, og det var ikke muligt at ændre på en fast ordre i systemet. Hvis Facil ønskede ændringer af ordrer, måtte hun gøre det manuelt.

Facil havde ofte ændringer, hvilket betød, at de hele tiden måtte slukke brande. Det affødte en del
kaos, da mange ændringer skete efter produktionens afslutning, f.eks. dagen før levering.

Unibolt leverede ex works og skulle derfor blot stille varerne på rampen, men de oplevede ofte, at de måtte hjælpe chaufføren, som ikke kunne laste varerne alene. De brugte i det hele taget mange ressourcer på at servicere Facil, hvilket ikke var noget, Unibolt blev honoreret for.

Unibolt stod for bestilling af transporterne. De havde fået et excelark fra Facil, hvor de lagde de relevante oplysninger ind og sendte det til transportøren, Essers, dagen i forvejen. Selvom det var angivet, at der var tale om en hasteordrer, blev fredagsafhentninger nogle gange først udført mandag eller tirsdag, hvilket var frustrerende.

Facil bad flere gange Unibolt om at øge produktionskapaciteten, men det havde de ikke mulighed for at imødekomme.

‛This mess‛, som hun over for Frank Vaes i en e-mail af 19. februar 2007 undskyldte for, vedrørte emner, som ikke var prissat. Når der blev afgivet schedules, var der nogle gange ikke registreret en pris i systemet. Hun kontaktede så kunden og gav et tilbud på det pågæl-dende emne. Det skete flere gange. Hvorfor emnerne ikke var med i den oprindelige prisli-ste, ved hun ikke.

Glenn Goltermann Lassen har forklaret, at han har været salgsdirektør hos Unibolt siden slutningen af januar 2007. Han deltog ikke i kontraktforhandlingerne med Facil, men har hørt om dem.

De havde flere gange sagt til Facil, at det ville skabe produktionsproblemer, at aftalen blev underskrevet så sent. De havde standset deres indkøb af primært værktøj og stål, som der var lang leveringstid på. Verdensøkonomien boomede på det tidspunkt, og der var derfor problemer med at skaffe stål og mandskab. Alene tråden var der 2-3 måneders leveringstid på. Unibolt påbegynder ikke ekspeditionen af en ordre, før der foreligger en underskrevet kontrakt med angivelse af minimumsmængder, priser og leveringsbetingelser. Der skal foretages store indkøb, og det ville kunne knække Unibolt at tage chancer. Scheduled orders er prognoser og ikke faste ordrer og kan ikke bruges til opstart af produktion.

Forløbet fra starten af januar, hvor de begyndte at levere til Facil, var meget hektisk. De var nødt til at forcere produktionen. Efter sommeren 2007 var de ovre den værste restordresituation. I det forløbne halve års tid havde der været gentagne problemer med leverancerne. Scheduled orders blev låst til faste ordrer 3 uger før leveringen, men der kom stort set hele tiden ændringer fra Facil - både i opad- og nedadgående retning, og de måtte selv ud på ramperne for at rykke rundt på varerne, og der skulle hver gang skrives kreditnotaer. De arbejdede over, herunder i treholdsskift og i weekenderne. Det siger sig selv, at Unibolt var hårdt belastet heraf, og Facil betalte ikke ekstra.

Det var cirka midt i 2007, at de begyndte at drøfte priser. Det var en løbende proces, som fandt sted via telefon og gentagne møder. Facil ønskede prisnedsættelser, mens Unibolt ville have prisforhøjelser på grund af stigninger i råvarepriser og generelle prisstigninger. Uni-bolts forretning hang ikke sammen med de eksisterende priser, da der var et voldsomt pres på lønninger, oliepriser og gaspriser, zinkomkostninger, transportomkostninger og underleverandører mv., og Facil aftog ikke altid de mængder, der var aftalt.

I henhold til kontrakten var der mulighed for at forhøje priserne, hvis der skete ændringer i produktdele eller volumen. De drøftede det flere gange med Facil, men fik kun det ud af det, at Facil ønskede priserne sat ned. Som han forstår kontrakten, skulle der være en prisfor-handling, men der var også en ret til én gang om året at hæve priserne.

Da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, forhøjede Unibolt ensidigt priserne. De opsagde samtidig aftalen, da de ikke kom nogen vegne med forhandlingerne. De fortsatte således med at levere, men til nye priser. Det ville være en helt urimelig konsekvens, hvis Volvos transportbånd skulle stå stille. Lige efter opsigelsen holdt parterne et møde i Genk, hvor forskellige kompromismuligheder blev drøftet, men Unibolt blev mødt med de samme krav om prisnedsættelser. Også efter aftalens ophør havde parterne drøftelser om nye fælles tiltag, men det førte ikke til noget.

Det er rigtigt, at skrivelsen af 25. april 2008 fremstår som et tilbud, men det lå i kontrakten, at de kunne hæve priserne. At det Appendix A, der var vedlagt pristilbuddet, ikke er identisk med Appendix A i den oprindelige kontrakt, er blot udtryk for, at han har en anden måde at lave et sådant bilag på end den tidligere medarbejder, der lavede det oprindelige Appendix A.

I den løbende kontakt mellem parterne blev det drøftet, at priser hænger sammen med minimumsmængder. Minimumsmængderne blev brugt til produktionsplanlægningen. Omstilling af maskinerne kan tage mellem 4 timer og 2 døgn, og jo større mængde, der produceres, jo mindre er kostprisen. Hvis Facil ikke aftog minimumsmængder, betød det, at Unibolt sad tilbage med et ‛dødt lager‛ til en høj kostpris. Pressemaskinerne producerer også andre dele, blandt andet til landbrug og andre produktioner, så der sker omstillinger hele tiden.

De skulle være parate til at levere, når der kom ordrer ind, og hvis produktionen først startes 3 uger før leveringstidspunktet, kan det ikke nås. De producerede derfor også emner, som Facil ikke havde afgivet ordrer på, i forventning om, at Facil afgav ordrer i løbet i året. Det kan produktionsmæssigt være en fordel at lave flere bolte inden for samme ‛familie‛, f.eks. i flere længder, når maskinen i forvejen er i gang.

I opsigelsesperioden blev det drøftet, om Facil - til lavere priser - kunne aftage Unibolts la-gervarer. Det kunne indgå som et kompromis. Unibolts lager er relativt stort med ca. 1.2 mio. stk. Unibolt har forsøgt at afsætte det, og det er lykkedes at afsætte lidt af lageret til landbrugskunder.

De kan ikke se, hvad de kan gøre derudover.

99 % af det stål, der købes, er af kvaliteten 20 MN B4. Det er trådkvaliteten, der er afgørende for prisen, og der er ikke prisforskel på f.eks. 12 og 20 millimeter trådtykkelse. Selv i spændet mellem 6 mm og 24 mm, som er de to yderpunkter, er der ikke forskel i prisen.

Tidligere købte de ikke-bejdset tråd hos Ovako, fordi de selv havde et bejdseri. Når de fik tråden, var den som regel rusten. Den skulle derfor i en ‛suppe‛ med zinkfosfat. Nu bejdses tråden eksternt. Omkostningen til bejdsning er på EUR 30 pr. ton, og prisen til kunden ud af huset er den samme, om bejdsning foretages internt eller eksternt.

Frank Vaes har forklaret, at han er indkøbschef hos Facil og har været ansat siden begyndelsen af 2005. Facil er en ‛full-service provider‛-virksomhed til automobilindustrien. Facils to hovedkunder, Ford og Volvo, står for 90 % af Facils salg. Han var ansvarlig for aftaleindgåelsen med Unibolt.

Facil ville aldrig acceptere en aftale, hvor priserne ensidigt kunne hæves af aftaleparten. De har selv aftaler med deres kunder med vilkår om omkostningsreduktioner, og prisen er derfor det vigtigste element i forhold til Facils leverandører.

Facil overtog Finnvedens Volvo-kontrakt i sommeren 2006. De virksomheder, som hidtil havde leveret til Finnveden, tog Facil nu kontakt til - herunder Unibolt. Volvo-gruppen om-fatter blandt andet Volvo 3P, Volvo Penta, Volvo Powertrain og Volvo Construction, men Facil har kun kontrakt med Volvo 3P.

Det ‛Appendix A‛, som Martin Holm Pedersen fra Unibolt nævner i sin e-mail af 27. sep-tember 2006, har ikke noget at gøre med Appendix A til Delivery Agreement. Som det jo specifikt fremgår af aftalens pkt. 5, handler aftalens Appendix A kun om ‛low volume - parts‛. Appendix A, nævnt i e-mailen, vedrører, som det også fremgår af Martin Holm Pe-dersens e-mail af 8. september 2006, de dele, som Unibolt havde leveret til Finnveden. Da Fa-cil fik denne oversigt, begyndte Facil at ekspedere Purchase Orders til Unibolt. Facil købte alene ca. 80 af emnerne og ikke de 142, som er anført i appendixet.

Det oprindelige aftaleudkast fik de fra Unibolt. Det, der er markeret med rødt i udkastet (bilag Y), er punkter, som ikke var acceptable for Facil. Det gjaldt i særlig grad udkastets bestemmelser om antal. Der blev derfor lavet en ny aftale, som var uden de markerede afsnit.

Når de modtog leverancer indgik delene på lageret, hvor de blev inspiceret, og det blev un-dersøgt, at der var det rigtige antal. Oplysningerne blev sat ind i deres system, og når fakturaen kom, kontrollerede de, om antal og pris på fakturaen var i overensstemmelse med deres purchase order. Hvis dette var tilfældet, blev fakturaerne betalt med det samme. Hvis der var divergenser, blev leverandøren kontaktet.

Unibolts faktura 99865 angik dele til Facils franske afdeling. Den håndskrevne påtegning er lavet af den franske kollega og skal forstås således, at der den 8. september 2008 blev taget kontakt til Unibolt om, at delene ikke var modtaget. De fakturanumre, der er nævnt i beta-lingsnotaerne, er dem, som betalingerne vedrørte.

Samarbejdet med Unibolt var tungt i foråret og sommeren 2007. Fra februar til april havde de løbende telefonkonference med Unibolt. Der skulle hele tiden slukkes brande, bl.a. fordi der manglede dele. Det var svært at forstå, at en ordre tilbage fra den 15. september 2006 ikke blev ekspederet, når levering ifølge aftalens pkt. 7 skulle ske inden for 6 uger.

Problemerne betød ekstra omkostninger for Facil, herunder omkostninger til mange ekstra transporter. Afhentningstidspunkterne blev ikke altid holdt, og de måtte sende ekstra last-biler for at hente dele, så de kunne levere til deres kunder.

De prisstigninger, som Unibolt fremkom med den 25. april 2008, var helt uacceptable. Der var tale om en ekstrem prisstigning for råmaterialer, svarende til ca. 30 procent. Der var ikke forudgående forhandlinger, og de var hos Facil meget forundret over stigningen. Normalt reguleres prisen med 5-10 %. De har over for Unibolt efterlyst dokumentation i form af regninger fra fabrikanter for indkøb af tråd med den rigtige diameter, som bruges til produktionen af deres dele, og som svarer til den pågældende periode fra underskrivelsen af aftalen. De ved fra andre leverandører, at stålprisen ikke nødvendigvis er ens uanset trådens tykkelse. Derfor spurgte de om dokumentation for prisen for den rigtige tykkelse, men Unibolt har ikke til dags dato fremlagt noget, der overbeviser dem om, at oplysningerne er korrekte, og de har derfor ikke villet betale prisstigningerne. Hvis de havde modtaget rigtige oplysninger, ville de have betalt. Den generelle trend for råmaterialer er stigninger, men nogle gange går det også lidt ned. Derfor har de i kontrakten med Volvo en særlig klausul om råmaterialer.

De ville heller ikke acceptere de generelle prisstigninger, fordi de var ensidigt fastsat. Det strider mod Facils købsbetingelser, som i punkt 2.1. og 2.2. angiver, at priserne er faste, og at nye priser kræver enighed mellem parterne. Købsbetingelserne er en integreret del af kon-trakten. Der skete ikke ændringer i dele eller i volumen. Den aftagne volumen var faktisk større end forventet. Den sidste sætning i aftalens punkt 8 forstår han således, at der hvert år skal forhandles om en prisaftale.

Det Appendix A, som er vedlagt Delivery Agreement i sagen, er ikke det Appendix A, der er nævnt i selve aftalen. Ifølge aftalen skulle der udarbejdes et Appendix A, hvilket ikke er sket. Det foreliggende Appendix A viser de dele, som Unibolt leverede til Finnveden, men Facil havde kun brug for nogle af delene til Volvo 3P. Facil har kun afgivet bestilling på ca. halvdelen af de emner, der fremgår af Appendix A.

Det Appendix A, som Facil henviste til i sit indsigelsesbrev af 9. juni 2008, bilag 3, er det samme som det foreliggende Appendix A til aftalen, og dette omhandler kun priser. Facil har kun bestilt 80 af emnerne på listen.

Delivery Agreement tillader alene prisstigninger, når priserne på råvarer stiger, og når der sker ændringer med hensyn til dele og mængder. De havde store diskussioner om priser med Unibolt op til aftalens indgåelse. For Facil var det uacceptabelt, at der skulle stå noget om mindstemængder i aftalen. Det, som derimod kom ind i aftalen under pkt. 8, var, at der med hensyn til ‛new parts‛ skulle ske en prisreduktion på 3 %. Det ligger i "prices are to be reviewed annually", at der hvert år skal være en prisforhandling. "Review‛ betyder at gen-optage, og det ligger heri, at ændringer skal ske efter fælles overenskomst.

Parternes synspunkter

Unibolt har vedr. fakturakravet fra før 1. maj 2008, EUR 15.650,06, anført, at Facil har modtaget varer for dette beløb, men at Facil ikke har betalt Unibolts fakturaer. Fakturaerne er opli-stet i Unibolts kontoudskrift af 27. februar 2009 og vedrører perioden 16. marts 2007 til 13. december 2007.

Fakturaerne 98381, 99757 og 99865 angår varer, der er leveret. Det bestrides, at Facil har reklameret. Unibolts leveringsbetingelser var ex works, og risikoen for leverancerne overgik til Facil, når varerne blev afhentet hos Unibolt. Af Delivery Note nr. 169179 af 4. september 2009 fremgår bl.a. faktura 98381. Delivery Notes blev sendt elektronisk til Facil og tillige sendt sammen med varerne. Der foreligger tilsvarende Delivery Notes med hensyn til de to andre fakturaer. På Facils ‛Transport Orders‛ til vognmandsfirmaet (Essers) var angivet ‛Pick-Up‛-datoer og varernes vægt, og der er fremlagt underskrevne vognmandssedler.

Facil har under alle omstændigheder ikke reklameret rettidigt. Efter Unibolts leveringsbetingelser, pkt. 10, skal Facil som køber omgående foretage en undersøgelse af det leverede med pligt til at reklamere skriftligt inden for 8 dage. Også efter reglerne i købelovens § 26 er der reklameret for sent. Hvis køber ikke angiver, hvilke beføjelser, som påberåbes, mister køber sine beføjelser. Tillige er der efter almindelige principper i handelsforhold reklameret for sent. Facils sammenkædning af reklamationsfrist med betalingsfristen er uden betydning.

Med hensyn til faktura 98381 af 4. september 2007 gøres det gældende, at Facil ikke har reklameret ved e-mailen af den 18. oktober 2007. Det oplyses blot, at man ikke kan finde varen. Først i en e-mail den 11. juni 2008, ca. 9 måneder senere, reklamerede Facil med en angivelse af, at man ikke har modtaget varerne, som i henhold til Delivery Note er leveret i begyndelsen af september 2007. En sådan reklamation er alt for sen. Med hensyn til faktura 99757 gøres det gældende, at der i henhold til Delivery Note er leveret i starten af december 2007, men at der først er reklameret ved e-mail den 11. juni 2008, hvilket er for sent, og retten til at rejse indsigelse er fortabt ved passivitet. Dette gør sig tilsvarende gældende med hensyn til faktura 99865, hvor der blev leveret den 13. december 2007 i henhold til Delivery Note, men hvor reklamation første blev afgivet den 12. juni 2008.

Med hensyn til faktura 96011 ser det ud til, at Facil har foretaget modregning med egne tilgo-dehavender. Unibolt gør gældende, at modregningen har været uberettiget. Også de øvrige fakturaer er der uberettiget foretaget modregning i. Det er uklart, med hvilke påståede krav Facil har modregnet, men uanset om disse måtte have grundlag i prisdifferencer eller trans-portomkostninger, er modregningerne uberettigede. Unibolt leverede ex works, og Unibolt havde krav på prisstigningerne.

Unibolts bilag er udarbejdet af Unibolts regnskabsafdeling og har tilstrækkelig bevisvægt.

Med hensyn til de prisstigninger, som Unibolt fakturerede fra den 1. maj 2008, og som begrunder det i beregningsmæssig henseende ubestridte krav på EUR 389.911,12, gøres det for så vidt angår de generelle prisstigninger, EUR 307.911,12, gældende, at de i henhold til parternes Delivery Agreement, pkt. 8, var berettigede. Af sidste led i pkt. 8 fremgår udtrykkeligt, at der skulle ske årlige reguleringer. Der er ikke fastsat nogen begrænsning i adgangen til at regulere, hvilket i overensstemmelse med princippet i købelovens § 5 giver Unibolt en frihed til at regulere, når reguleringerne ikke kan anses for ubillige. Der havde ikke været prisstigninger i 2007, og der var forløbet 15 måneder siden sidste regulering. Der havde været væsentlige stigninger i Unibolts omkostninger. Oversigtsbilaget, bilag 8, der angår 85 % af Unibolts produktion, svarende til de 15 elementer, som Unibolt producerede flest af, illustrerer omkostningsstigningerne fra 2006 til 1. maj 2008 for en lang række omkostningsparametre i den komplicerede produktionsproces. Disse omkostninger var også til diskussion ved indgåelsen af aftalen, hvor det var forudsat, at der skulle være en generel reguleringsadgang ud over stigning i råvarepriserne. Stigningerne må derfor konkluderes at have været velbegrundede og tillige - i forhold til Facil - veldokumenterede.

Med hensyn til prisstigninger som følge af stigninger i råvarepriserne, EUR 82.000, henvises til Delivery Agreement pkt. 10. Bestemmelsen angår først og fremmest stål, og hjemmelen til at prisregulere må anses for indiskutabel. Det er almindeligt kendt, at stålpriserne steg markant i det relevante tidsrum. Råvarepriser er objektive størrelser. Unibolt har dokumenteret prisstigningerne fra oktober 2006 til ultimo august 2008. Prisen pr. ton var i oktober 2006 således EURO 640, den 3. juni 2008 EUR 750 og den 25. august 2008 EUR 1.010. Unibolt har dokumenteret råvareprisstigningerne overfor Facil. Det fremgik af Frank Vaes' forklaring, at Facil gerne ville betale, hvis dokumentationen forelå. Som det ses af Unibolts e-mail af 28. april 2008 til Facil, blev der til mailen vedlagt dokumentation for udviklingen i råvarepriserne. Udviklingen i stålpriserne på international basis fremgår også af den som bilag 14 fremlagte grafudskrift. Her ses meget kraftige stigninger 2007-2008 op til varslingstidspunktet.

Med hensyn til Facils synspunkt om, at der skal ske en reduktion med EUR 30 pr. ton, bemærkes, at dette beløb, som svarer til udgiften til bejdsning efter 2006, hvor Unibolt nedlagde sin egen bejdsningsafdeling, under alle omstændigheder skulle afholdes af Facil. Det er således uden betydning, hvor udgiften er placeret. Tykkelsen af ståltråden er uden betydning for prisen på stålet.

Med hensyn til Facils indsigelser imod Unibolts prisstigninger generelt bemærkes, at Facil har været vidende om begrundelsen for prisstigningerne, længe før stigningerne blev varslet den 25. april 2008, og har haft rig mulighed for at indrette sig. Facil kender særdeles godt forholdene på markedet. Facil er en større producent end Unibolt og har været underlagt samme scenarium.

Der kan ikke, som hævdet af Facil, efter aftalen kræves enighed mellem parterne om pris-stigninger, før de kan effektueres. Et sådant krav ville gøre aftalens pkt. 8 omsonst. Facil ville blot kunne nægte at medvirke, uanset at der forelå dokumentation. Og det var jo, hvad der skete i dette tilfælde, hvor Facil pure nægtede at medvirke og oven i købet krævede priserne sat ned, fordi man havde lovet sine aftagere lavere priser.

Unibolt var tvunget til selv at foretage prisstigningerne og dermed holde sig strikt til hjemmelen i aftalen, da man ikke fik noget ud af drøftelserne med Facil. Unibolt led uomtvisteligt store tab på grund af omkostningsstigninger, som man ikke havde nogen indflydelse på. Unibolt fortsatte sine leverancer af hensyn til Volvo, for hvem leveringsophør ville have alvorlige konsekvenser.

Delivery Agreement, § 4, sidste ‛bullit‛, udtrykker de priser, der var tale om ved aftalens start. I tilfælde af nye produkter på listen, skulle prisen på disse særskilt aftales.

En oversættelse af ‛reviewed‛ støtter ikke Facils synspunkt om, at der skal være enighed, før prisstigninger kan iværksættes. I ‛reviewed‛ må ligge, at der skal ske en justering, en til-pasning eller lignende, og dette skal ses i sammenhæng med aftalens øvrige indhold. Priserne stiger jo over tid, og det vil være umuligt at håndtere, hvis der i § 8 skulle indlægges en forudsætning om enighed mellem parterne. Det bestrides, at det af Unibolts brev skulle fremgå som forudsat, at de nye priser skulle forhandles.

Et leveringsstop fra Unibolts side ville savne hjemmel og være kontraktbrud. Det ville have store konsekvenser også for Facil, som skulle finde en ny leverandør. Der er tale om komplicerede produktionsprocesser. Unibolts fortsatte leverancer kan derfor ikke tages som udtryk for en stiltiende accept af, at de gamle priser fortsat skulle gælde.

Facil må ved fortsat at bestille varer uden at opsige kontrakten anses stiltiende at have accepteret prisstigningerne.

Med hensyn til spørgsmålet om aftagelse af minimumsmængder gøres det gældende, at det var en væsentlig og kendelig forudsætning for Facil, at der som minimum skulle aftages de kvanta, der fremgår af ‛Appendix A‛ til Delivery Agreement. Når der er tale om små mængder, er produktionspriserne væsentligt højere. Spørgsmålet om minimumsmængder var et væsentligt punkt i parternes forhandlinger om kontrakten. Produktionspriserne hænger nøje sammen med de mængder, der aftages. Produktionspriserne øges uforholdsmæssigt ved aftagelse af kun små mængder. Det tager op til 2 dage at omstille en maskine til ny produktion. Denne sammenhæng er Facil, der selv er den største skrueproducent i EU, utvivlsomt klar over. Når Facil bestilte et parti varer, producerede Unibolt hele minimumsmængden. Ellers kunne den aftalte pris ikke holdes.

Unibolt har 1,5 mio. nitter på lager, som Unibolt ikke har nogen reel mulighed for at afsætte, da de er produceret specielt til Facil. Unibolt har krav på erstatning, svarende til det påstå-ede beløb på EUR 340.706,28.

Kravet støttes på Delivery Agreement fra ultimo 2006. Af pkt. 2 fremgår, at Appendix A er en integreret del af aftalen. Af pkt. 5, sidste ‛bullit‛, fremgår, at der skulle ske en specifikation i Appendix A. Af pkt. 6 kan udledes, at Facil havde pligt til at aftage samtlige dele i Appendix A, det vil sige de dele, som Volvo skulle bruge. Eneste undtagelse var de dele, som Volvo ikke længere skulle bruge, og disse udgik herefter. Af pkt. 8 fremgår, at priserne er specificeret i Appendix A. Unibolts forståelse af aftalen støttes af Unibolts e-mail af 19. september 2006 til Facil, hvormed som fil blev sendt ‛prices and minimum order pr. year‛. I filen ses en kolonne om ‛Minimum order‛.

Det var helt afgørende for Unibolts muligheder for at levere i henhold til de aftalte priser, at Facil aftog de forudsatte minimumsmængder.

Det var ansvarspådragende for Facil, når Facil i strid med, hvad der var forhandlet mellem parterne, ikke aftog de forudsatte minimumsmængder. Facils ansvarspådragende adfærd har påført Unibolt et tab. Unibolt har brugt produktionstid og omkostninger på fremstilling af minimumsmængderne og afventning af bestilling på disse. Facil havde pligt til at aftage i henhold til afgivne ‛scheduled orderes‛, jf. Delivery Agreement, sidste afsnit.

Tabet er godtgjort ved de fremlagte tabsopgørelser. Der er ikke aftalt minimumsmængder for alle produktemner.

Med hensyn til sagsomkostninger må det komme Facil til skade, at man på et ganske uunderbygget og ujuridisk grundlag nedlagde påstande, som man senere frafaldt. Facil har vidt-løftiggjort processen og ved anvendelse af åbenbart uberettigede argumentationer ‛skudt med spredehagl‛. Facil bør derfor - og med henvisning til retsplejelovens § 318 - pålægges samtlige sagens omkostninger.

Facil har vedrørende de fakturaer fra før 1. maj 2008, som Facil ikke har betalt, for nogles vedkommende gjort gældende, at Facil ikke har modtaget varerne. Det er uden betydning for vurderingen af spørgsmålet, at leveringsbetingelserne var ex works. Det kan lægges til grund, at der ikke altid var overensstemmelse mellem de fakturerede beløb og de afgivne ordrer, hvilket Facil reklamerede over. Som eksempler på reklamationer ses Facils mails af 12. juni 2008 og 28. august 2008 (5 fakturaer) og tilsvarende med hensyn til en anden faktura 98381 den 18. oktober 2007, fulgt op af mail af 17. juni 2008. Også med hensyn til faktura 99865 har Facil reklameret, som det fremgår af mailkorrespondancen. Unibolt har ikke dokumenteret at have rykket for betaling. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem faktureringer og ‛Delivery Notes‛, hvilket svækker Unibolts bevis. Udskrifter fra Unibolts eget bogholderi har kun ringe bevisværdi. Et anbringende om passivitet må afvises.
Betalingsbetingelserne var løbende måned plus 90 dage. Der foreligger ikke væsentlig forsinkelse. Det må tages i betragtning, at der, som det er fremgået, var stor forvirring med hensyn til leverancer på det pågældende tidspunkt.

Særlig med hensyn til faktura 96011 gøres det gældende, at denne er betalt den 13. august 2007 ved en overførselsnota denne dag. Faktura 96934 er betalt ved overførsel den 11. september 2007.

Faktura 97188 er betalt ved overførsel den 5. oktober 2007. Faktura 97373 er betalt ved overførsel ligeledes den 5. oktober 2007. Også faktura 97860 er betalt.

Med hensyn til prisstigningerne i 2008, som Unibolt varslede i breve af 25. april 2008 til Facil, bemærkes, at disse ikke var nærmere begrundede. Begrundelserne er først fremkommet i forbindelse med sagens anlæg. Prisstigningerne, som må anses for væsentlige vilkår i parternes samhandelsforhold, var varslet kun 5 dage før ikrafttrædelsesdagen den 1. maj. Af parternes ‛Delivery Agreement‛ pkt. 4 i.f. fremgår, at priser er fastsat i enighed efter forhandling. Når parterne ikke kunne blive enige om nye priser, var Unibolt, som det også skete, nødsaget til at opsige parternes aftale samtidig med varsling af prisstigningerne, men Uni-bolts leverancer måtte så også ske til de gældende priser fra før 1. maj 2008. Facil afviste klart Unibolt prisstigninger i brevet af 9. juni 2008, hvor Facil præciserede, at de gamle priser fortsat var gældende.

Særlig med hensyn til den del af Unibolts prisstigninger, der er begrundet i stigninger i råva-repriser, gøres det gældende, at der ikke foreligger dokumentation i det omfang, som Uni-bolt hævder. Grafen (bilag 14) over den globale udvikling i stålpriser viser alene et generelt billede og illustrerer ikke Unibolts omkostninger. Fakturaen fra OVAKO til Unibolt dokumenterer Unibolts indkøbspriser, men ståltykkelsen er ikke til de dele, som Unibolt producerer. Parternes Delivery Agreement indeholder ganske rigtigt i pkt. 10 en adgang for Unibolt til at regulere sine salgspriser for prisstigninger i råmaterialer, men det er en forudsætning, at Unibolt fremlægger den fornødne dokumentation for prisstigningerne, hvilket ikke er sket. Energipriser kan ikke indgå i reguleringen af priser i henhold til pkt. 10. Der må i øvrigt ske en modregning med EUR 30 pr. ton, således at grundlaget ikke er EUR 670 pr. ton, men EUR 640 pr. ton. At man i henhold til interne beslutninger ændrer procedure, kan ikke komme Facil til skade. Der står intet om ‛bejdset stål‛ i parternes aftale.

Med hensyn til de generelle prisstigninger, som er reguleret i Delivery Agreement, pkt. 8, gøres det gældende, at pkt. 8 har to centrale formuleringer: ‛to be agreed upon‛ og ‛revie-wed annually‛. Af pkt. 8 fremgår helt klart, at hvis der sker ændringer i ‛parts‛, så er par-ternes enighed nødvendig. Af det gamle aftaleudkast, hvor det med farvelægning er illustre-ret, hvad der er udgået i den endelige aftale i forhold til det oprindelige udkast, og hvad der er kommet til i teksten i stedet herfor, fremgår, at netop denne bestemmelse om enighed ved ændringer i ‛parts‛ blev tilføjet. Som det fremgik af Thomas Bambergers forklaring, er ‛Change of parts‛ ikke en del af begrundelsen for Unibolts prisstigninger, men det er ‛chan-ge of volume‛. Og hvis parterne ikke er enige, må aftalen opsiges, hvilket også skete, hvoref-ter Unibolt efter fast praksis kun kan levere til de gamle priser. Ensidig ændring af priserne er ikke hjemlet i aftalen. Det er ikke Facils risiko, at forsøg på at tale sig til rette endte uden resultat. Formuleringen ‛reviewed annually‛ henviser også til, at der skulle finde en forhandling sted. Dette fremgik da også direkte af Thomas Bambergers forklaring. Det fremgår ingen steder, hvordan reguleringen skulle ske, hvilket også støtter, at der skulle ske forhand-ling. Prisstigninger kunne netop ikke fastsættes ensidigt. Dette fremgår også af aftalens pkt. 4. Unibolts sproglige opfattelse af ‛reviewed annually‛ forbliver et postulat med en henvis-ning til gængs sprogbrug uden nærmere dokumentation. Men bevisbyrden påhviler Unibolt. Hvis Unibolt mente sig berettiget til ensidige prisstigninger, var det ufornødent at udbede sig Facils underskrift, som Unibolt gjorde i brevet af 25. april 2008. I det andet brev af 25. april 2008 omtales Unibolts udspil som et ‛price offer‛. Dette udtryk giver ikke mening, hvis der ikke skulle ske forhandling.

Facil protesterede meget hurtigt - allerede i e-mail af 28. april 2008. Indsigelserne blev fulgt op af Facils brev af 9. juni 2008.

Unibolt fortsatte sin leverancer vel vidende, at Facil ikke kunne tiltræde Unibolts prisstigninger. Det er uden betydning for vurderingen af dette spørgsmål, at Unibolts priser ikke havde været reguleret i 15 måneder.

Med hensyn til spørgsmålet om Facils forpligtelse til at aftage minimumsmængder gøres det gældende, at det fremlagte bilag, ‛Appendix A‛ blot er en vejledende prisliste. Bilaget kan ikke anses for vedtaget mellem parterne som en del af parternes aftale, hvilket bestyrkes ved Frank Vaes' forklaring; det bemærkes hertil, at alle siderne i Delivery Agreement er paraferet af parterne for neden på siderne, mens der ikke er paraferinger på nogen af siderne på ‛Appendix A‛. Det skema, der er fremlagt til e-mailkorrespondancen mellem parterne i perioden 4. september til 19. september 2006, skal blot ses som en del af parternes aftaleforhandlinger.

Delivery Agreement var resultatet af parternes forhandlinger. Af det sidste udkast før endelig kontrakt, bilag Y, fremgår, at en passus under pkt. 8, ‛When volume drops below one of following limits, new prices are to be agreed upon‛, udgik og ikke blev medtaget i parternes aftale. Heri lå, at Unibolt opgav at få et punkt om årlige minimumsmængder med i aftalen. Der står da heller ikke noget om minimumsmængder i det fremlagte Appendix A. Tilsvarende peges der i Facils ‛General Conditions‛ pkt. 4.1 på, at Facil ikke er rede til at aftage minimumsmængder. I overensstemmelse hermed tales der i Delivery Agreement, pkt. 6, ik-ke om minimumsmængder, men om en forpligtelse til at aftage varerne hos Unibolt og ikke hos andre leverandører.

Sidste afsnit i Delivery Agreement omhandler ‛low volume items‛. Begrundelsen for, at punktet er med i aftalen, er, at det produktionsmæssigt er vanskeligt at omstille til fremstilling af nye dele. Ved bestilling af små partier af dele, som ikke aftages ofte, bliver produktionsomkostningerne derfor uforholdsmæssigt høje, og aftalepunktet regulerer derfor, at Unibolt ved bestilling af disse produktenheder straks producerer for et helt år, og at Facil så har pligt til at aftage denne produktionsmængde inden for 15 måneder. I denne sammenhæng må det være op til Unibolt at dokumentere, hvad Facil ikke har aftaget. Aftalepunktet harmonerer dårligt med, at der skulle foreligge en generel aftale om aftagelse af minimumsmængder. Det ‛Appendix A‛, som er vedhæftet aftalen, er som anført alene en vejledende prisliste og udtryk for et skønnet årligt salg. Henvisningen i pkt. 5, sidste ‛bullit‛, til Appendix A giver derfor ikke mening. Der foreligger ikke nogen minimumsaftale. Parterne nåede ikke til et forhandlingsresultat.

Som bilag til Unibolts varslingsskrivelse af 25. april 2008 om nye priser var vedlagt et ‛Appendix A‛, underskrevet af Unibolt. Dette Appendix A-bilag er nyt og helt anderledes i forhold til det bilag, Appendix A, der er fremlagt i sagen sammen med Delivery Agreement. Blandt andet er der nu en kolonne ‛Qty. (min. Annual purchase)‛. Bilaget er udtryk for noget, som man fra Unibolts side havde ønsker om at få indført.

Med udgangspunkt i Unibolts korrigerede tabsopgørelse (bilag 28) gøres det gældende, at Unibolt ikke har lidt et tab, selvom det blev antaget, at Facil havde den hævdede forpligtelse til at aftale minimumsmængder. Der er næsten lige mange grønne og røde felter, hvilket illustrerer, at Facil i rigtig mange tilfælde har aftaget større mængder end den angivne minimumsmængde, som højst kan anses at udtrykke Unibolts forventninger til Facils indkøb.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Faktureringer før 1. maj 2008

Som sagen er forelagt samt under indtryk af oplysningerne om opstartsfasen for parternes samhandel i 2007 og den løbende ordreafvikling, må det vurderes, at de første fem fakturaer i Unibolts kontoudskrift (96011, 96934, 97188, 97373 og 97860), i alt EUR 11.700,69, er omfat-tet af de betalinger, som fremgår af de fremlagte betalingsnotaer, mens de øvrige fakturaer - hvilket er ubestridt - ikke er betalt. Om disse findes det under hensyn til det anførte samt de reklamationsmæssige omstændigheder ikke at kunne antages, at der foreligger forhold, her-under manglende levering, der kan føre til, at Facil har grundlag for at undlade at betale. Som følge af det anførte tages Unibolts påstand til følge med EUR 3.949,37.

Prisstigninger

Generelle prisstigninger

Efter det fremkomne var Unibolts salgspriser i samhandelsforholdet med Facil, der startede ultimo 2006, fastsat på aftalemæssigt grundlag, og det kan efter bevisførelsen og parternes Delivery Agreement lægges til grund, at ændringer i disse priser skulle aftales mellem par-terne. Spørgsmålet om prisstigninger havde på Unibolts foranledning i en periode før 1. maj 2008 været genstand for drøftelser mellem parterne, uden at parterne nåede til nogen enighed herom. I konsekvens af den manglende enighed opsagde Unibolt ved brev af 25. april 2008 parternes Delivery Agreement med aftalemæssigt varsel til den 31. oktober 2008 og varslede samtidig som et ‛price offer‛ prisstigninger for såvel opsigelsesperioden som en ef-terfølgende periode frem til 1. november 2009. Facil afviste at indgå aftale om de varslede nye priser med Unibolt, og Facil bestred, at Unibolt ensidigt kunne hæve priserne. Facil til-kendegav samtidig, at alle nuværende og fremtidige faktureringer ville blive honoreret af Facil efter de allerede aftalte priser.

Under disse omstændigheder, og idet Unibolts henvisning til købelovens § 5 ikke findes at kunne føre til et andet resultat, kan Unibolt ikke gøre krav på prisstigninger for leverancer i opsigelsesperioden.

Råvareprisstigninger

Unibolts prisstigninger på grundlag af stigninger i råvarepriserne havde hjemmel i Delivery Agreement pkt. 10. Det lægges efter de fremkomne oplysninger til grund, at stålpriserne på verdensmarkedet var steget meget betydeligt siden aftaleindgåelsen ultimo 2006, og at dette også havde givet sig udtryk i Unibolts indkøbspriser, uden at dette havde ført til nogen regulering af Unibolts salgspriser i forhold til Facil.

Særlig med hensyn til spørgsmålet om stålprisernes sammenhæng med trådtykkelsen bemærkes, at der, hvilket tillige er stemmende med rettens sagkyndige vurdering, ikke er grundlag for at antage, at priserne varierer nævneværdigt i forhold til trådens tykkelse.

Under de anførte omstændigheder, og idet der i beregningsmæssig henseende ikke på konkretiseret måde er gjort indsigelser imod størrelsen af Unibolts prisstigninger, bortset fra spørgsmålet om bejdseomkostninger, der imidlertid ikke i sig selv findes at kunne føre til en reduktion i Unibolts krav, tages Unibolts krav på EUR 82.000 til følge.

Minimumsmængder

Der er ikke bevismæssigt grundlag for at antage, at det fremlagte bilag, som under sagen er omtalt som ‛Appendix A‛ til Delivery Agreement, og som ikke som Delivery Agreement er paraferet for neden, udgør en oversigt over produktemner, hvor Facil på aftalemæssigt grundlag har påtaget sig en forpligtelse til at aftage bestemte minimumskvanta. Der er ikke for nogen af de ca. 140 emners vedkommende anført noget om minimumsmængder, hvilket må ses i forhold til den omstændighed, at der med hensyn til de 71 emner, der var oplistet i ‛Appendix A‛ til Unibolts ‛Price offer‛ af 25. april 2008, for hvert produktemne var anført et årligt minimumskøb. Dette Appendix A udgør imidlertid ikke et aftalevilkår i parternes samhandelsforhold. Det er i Delivery Agreement pkt. 5 omtalt: ‛Low volume parts specified in appendix A (QTY on low volume parts is to be specified between the parties and minimum batch QTY is to be agreed on before end 2006)‛, men der synes ikke at være tilvejebragt en sådan specifikation som en del af parternes aftale.

Under hensyn til det anførte findes det til Delivery Agreement fremlagte Appendix A, der i overensstemmelse med oplysninger i sagen synes at være en generel prisliste, således ikke at

kunne anses for en oversigt over aftalte minimumsmængder. Da der herefter - hverken efter Appendix A eller andre oplysninger i sagen - findes at foreligge grundlag for at fastslå en forpligtelse for Facil til aftagelse af bestemte minimumsmængder, som Facil på ansvarspå-dragende måde har misligholdt, frifindes Facil for Unibolts erstatningskrav.

Som følge af det anførte tages Unibolts påstand til følge med EUR 85.949,37.

Efter en samlet vurdering på grundlag af sagens udfald og forløb skal Facil betale sagsom-kostninger til Unibolt med 115.800 kr., heraf 15.800 kr. til delvis dækning af Unibolts udgifter til retsafgift.

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage betaler Facil & Cie. G.C.V. til Unibolt A/S EUR 85.949,37 med procesrente fra den 4. marts 2009 samt i sagsomkostninger 115.800 kr., der forrentes efter rentelovens § 8a.

Leif Dircksen Claus Forum Petersen Søren Rathmann

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»