Daniel - Stort mødelokale 2

Aftale - personlig hæftelse

Resumé

Personlig hæftelse for leverencer.

Dom i sagen H-42-08

1) Designers Remix Collection A/S
2) Brand Farm A/S
(Advokat Anders Valentin)

mod

1) Sidney Okudzeto
2) Finshowroom
(Advokat Karsten Duch Lynggård)

Indledning og påstande

Designers Remix Collection har

principialt nedlagt påstand om, at Sidney Okudzeto og Finshowroom tilpligtes in solidum at betale til Designers Remix Collection 251.283,53 kr. med tillæg af rente 2 % per måned af 137.534,80 kr. fra 29. september 2007, af 2.361,75 kr. fra 3. oktober 2007, af 2.030,78 kr. fra 4. oktober 2007, af 14.896,27 kr. fra 5. oktober 2007, af 654,49 kr. fra 7. oktober 2007, af 770,65 kr. fra 11. oktober 2007, af 83.929,21 kr. fra 26. oktober 2007, af 6.720,47 kr. fra 28. oktober 2007, af 356,36 kr. fra 11. november 2007, af 1.157,73 kr. fra 15. november 2007, af 311,78 kr. fra 16. november 2007 og af 559,24 kr. fra 21. december 2007,

subsidiært

Sagens omstændigheder

Parterne

Brand Farm A/S er 100 % ejet af IC Company A/S. Brand Farm solgte indtil 1. juli 2007 tøj og tilbehør af mærket Designers Remix Collection. Salget blev den 1. juli 2007 flyttet over i sel-skabet Designers Remix Collection A/S, som ligeledes da var 100 % ejet af IC Company. Sel-skabet ejes nu af IC Company med 51 % og Niels Eskildsen og dennes hustru med 49 %

Sidney Okudseto ejede Fin Ltd., der blev stiftet den 4. september 2000. Dette selskab er trådt i likvidation i 2007. Sammen med en medinvestor stiftede Sidney Okudzeto den 2. ja-nuar 2007 Finshowroom Ltd.

Parternes samhandel

Den 15. januar 2005 blev der indgået en distributionskontrakt om salg af tøj og accessories af mærket Designers Remix Collection. Af aftalen fremgår bl.a.:

"…

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR AGREEMENT

Between Brand Farm A/S

and Sidney Okudzeto

Finshowroom

27 Huxton Street

Shoreditch

London N1 6NH

United Kingdom

The present agreement replaces Exclusive Distributor Agreement dated 23.07.2004 between IC Companys A/S and Distributor.

3. Term of Agreement

This agreement shall come into force as from the date of signature of this agreement and shall re-main in force until terminated by either party to expire by the end of December or June, respective-ly, upon giving 6 months' prior notice in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registrered mail with return receipt, special courier). Orders already ac-cepted by BF before the expiration of the term of notice will be supplied to Distributor.

10. Prices, Terms of Payment

All orders including orders for sample collections will be accepted subject to prepayment covering 50 % of the total order value. Prepayment is made before shipment of goods via C & F. Payment terms for all invoices will be 21 days net.

18. No Assignment

The Distributor shall have no right to assign or transfer this agreement in whole or in part. As-signment of shares (in whole or in part) of Distributor without the prior consent of Brand Farm shall be considered a material breach of the present contract.

Signed 15/1 2005 15/1 2005

Brand Farm A/S

(underskrift) (underskrift)

Niels Eskildsen H. Eskildsen Sidney Okudzeto

…"

Brand Farms krav bygger på to fakturaer af henholdsvis 16. februar og 30. juli 2007 udstedt til:

"…

Fin Showroom

27 Hoxton Street

London N1 6NH

England

…"

"…

Invoice Address Delivery Address

Fin LTD Fin LTD

T/A Finshowroom T/A Finshowroom

51 Hoxton Square 51 Hoxton Square

…"

På bagsiden af disse fakturaer er påtrykt:

"…

Terms of Payment, Delivery, Ect. For:

DESIGNERS REMIX COLLECTIONA/S (DRC)

3. Payment terms

Payment terms are according to the order confirmation. If the customer fails to pay or due date an interest of 2 % per month will be charged and is fee for the reminder. The customer shall not de-duct any amount on the invoice due, without prior consent from DRC. If a cheque is represented as payment the customer is charged the exchange fee.

5. Quantity of goods

DRC has the right to deviate from the order quantity in terms of colours and sizes as long as the deviation is not considered substantial.

6. Claims

Upon recipes customers most investigate all goods immediately. If goods are different than agreed a claim shall be made in writing and sent to DRCs local sales representative within 7 days of re-ceipt. Claims without authorisation code will not be handled.

…"

Vedtagelsen af disse betingelser er ikke bestridt.

Niels Eskildsen ophævede i følgende brev af 30. maj 2007, der var vedhæftet en e-mail af 1. juni 2007, kontrakten:

"…

Fin LTD

Termination of Exclusive Distributor Agreement

Dear Sidney

I must unfortunately inform you that we have to terminate our Exclusive Distributor Agreement on Designers Remix Collection with immediately effect due to material breach of contact caused by delays in payments.

…"

Sidney Okudzeto e-mailede i juni måned til Niels Eskildsen om blandt andet manglende kreditnotaer og fejl i nogle fakturaer. Den 25. juli 2007 skrev Sidney Okudzeto, at alle betalinger nu var gennemført.

I august måned fortsatte e-mailkorrespondancen om manglende betalinger og fejl i fak-turaer og kreditnotaer. I september måned skrev Sidney Okudzeto om manglende varer i hans klienters ordre samt manglende kasser i leverancer.

Ved e-mail af 17. januar 2008 til Sidney Okudzeto opgjorde Niels Eskildsen Designers Remix Collections krav til 23.558,42 GBP og Brand Farms krav til 4.415,83 GBP. Den 19. janu-ar 2008 besvarede Sidney Okudzeto e-mailen og skrev blandt andet:

"…

Please note we accept the Outstanding Amount from Designersremix. Of £23,558.42, please note your sample payment to Brand Farm was cleared in Aug/September of last year 2007.

…"

Sidney Okudzeto foreslog efterfølgende en afbetalingsordning på 500 GBP pr. måned i 54 måneder.

I februar og marts måned 2008 var der på ny korrespondance vedrørende fakturaer og kreditnotaer.

Forklaringer

Niels Eskildsen har forklaret, at han blev ansat i IC Company i 2000 og er nu administrerende direktør i Designers Remix Collection. I februar 2009 købte han og hans hustru 49 % af aktiekapitalen i Designers Remix Collection. Han er ikke medejer af Brand Farm.

Samarbejdet med Sidney Okudzeto begyndte i IC Company. Kontrakten mellem Sidney Okudzeto og Brand Farm er IC Companys standardkontrakt. Kontrakterne er blevet ændret hver gang, der skete ændringer i den juridiske identitet på leverandørsiden. Der findes også en kontrakt mellem Designers Remix Collection og Sidney Okudzeto. IC Company havde en sælger i England, før samarbejdet med Sidney Okudzeto som distributør blev indledt.

Ingen af sagsøgerne har nogensinde handlet med Fin Ltd. Distributørkontrakten er indgået med Sidney Okudzeto personligt. Når der indgås samarbejde med nye selskaber, laves der altid kredittjek. Hvis deres distributører ændrer juridisk selskabsstruktur, ændres distributørkontrakterne herefter. "No Assignment"- bestemmelsen er standard i deres kontrakter.

Det er ikke korrekt, at Finshowroom Ltd. indtrådte i kontrakten i stedet for Fin Ltd., da kontrakten var med Sidney Okudzeto personligt. Han har ikke accepteret, at distributøraftalen blev ændret til at være indgået med et selskab med begrænset hæftelse. Såfremt en distributør ønsker dette, skal de først have selskabsoplysningerne til kreditvurdering.

Det er usædvanligt, at der faktureres til en juridisk enhed, når der er en kontrakt med en anden. Han ved ikke, hvorfor der i deres fakturaer står "Fin LTD", eller hvad T/A bety-der. Han ved ikke, hvem fakturaerne for samarbejdet med Sidney Okudzeto før 2005 og 2007 er stilet til. Ordrebekræftelserne er antageligt sendt til samme adresse som fakturaerne. Han kender eksistensen af "Fin Ltd".

De kunne ikke få lavet et kredittjek på Sidney Okudzeto ved samarbejdets indledning, hvorfor de krævede 50 % i forudbetaling, som det fremgår af distributørkontrakten. Han kan ikke præcist huske, hvad de undersøgte ved samarbejdets indledning. Normalt foretrækker de at åbne en konto på baggrund af en positiv kreditvurdering. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, handler de på remburs, og kun hvis dette heller ikke er muligt, kræver de forudbeta-ling.

Kunderne modtager ordrebekræftelse 3-4 måneder, før de modtager varerne, som fremsendes af flere omgange vedlagt en følgeseddel. Kunderne skal kontrollere, om varerne stemmer overens med følgesedlen. Der skal reklameres ved hver delleverance, hvis der er fejl. Samtidigt med varerne sendes en faktura.

De indsigelser, Sidney Okudzeto har fremlagt i denne sag, er alle indsigelser vedrørende leverancer, der ikke er omfattet af påstanden, bortset fra varer for omkring 500 pund. Han opfattede e-mailen af 19. juni 2008 fra Sidney Okudzeto som accept af kravet.

Han har ikke modtaget dokumentation for, at fakturaerne til Brand Farm er betalt.

Sidney Okudzeto har forklaret, at han er direktør i Finshowroom Ltd. og Arcade Fashion Ltd. Han ejer 75 % af Finshowroom Ltd.

Han har aldrig forsøgt at skjule, at han drev virksomhed i selskabsform og har aldrig før haft problemer herom med andre samarbejdspartnere.

Distributørkontrakten er indgået med Fin Ltd. Det er almindeligt kendt i modebranchen, at hans firma er et "Ltd.". At dette ikke fremgår af distributørkontrakten, er en forglemmelse. Han har aldrig sagt, at han hæftede personligt. Selskabsbetegnelsen fremgår af firmaets brevpapir, men meget korrespondance foregår via e-mail, hvor disse oplysninger ikke altid fremgår. Han har aldrig drevet virksomhed i et personligt selskab og har aldrig af-givet personlig garanti for sine selskaber. Han har altid drevet selskaber med begrænset hæftelse.

Finshowroom Ltd. blev stiftet i september 2007 og eksisterede således ikke som selskab, da distributionsaftalen blev indgået. På dette tidspunkt var navnet "Finshowroom" de-res "kunstnernavn/kaldenavn". Det er en fejl, at der ikke i kontrakten, før hans underskrift står "på vegne af" eller lignende. Det er almindeligt i England at skrive "T/A", som betyder "Trading as" foran ens "kunstnernavn".

Det var Brand Farm eller IC Company, der lavede kreditvurdering ved samarbejdets indledning. Der blev ikke foretaget fornyet kreditvurdering, da Brand Farm blev til Desig-ners Remix Collection.

Samarbejdet med IC Company begyndte i efteråret 2004. Han gav oplysninger om selskabet til brug for kredittjek og ikke oplysninger om sine personlige økonomiske forhold, som han aldrig har meddelt sagsøgerne. Sagsøgernes kundeafdeling ville alene dække et vist beløb, hvorfor han foreslog 50 % forudbetaling i distributionskontrakten.

De har modtaget mange fakturaer udstedt til Fin Ltd., og Fin Ltd. har betalt via bank-overførsler.

I 2007 skulle en stor investor indtræde i Fin Ltd., og de besluttede at stifte et nyt firma, som skulle bruges fremadrettet. Det blev Finshowroom Ltd. Det var Finshowroom Ltd., der betalte sagsøgernes fakturaer i 2007. Han har flere gange til Niels Eskildsen forklaret dette forløb, og at firmaet fortsatte under det nye navn. Dette skete blandt andet på et salgsmøde i København. Han har dog ikke forklaret alle detaljerne bag.

Der var altid problemer med leverancerne og fakturaerne fra sagsøgerne. Det var svært og tidskrævende at finde ud af, om der var leveret og faktureret korrekt. Han klagede kon-stant over disse problemer. For det meste blev der fundet en løsning, men dette tog tid og var ofte stadig uafklaret ved næste leverance. Indtil fakturering og de leverede varer stemte overens godkendte han ikke betalingen. Reklamationer blev først afgivet til Designers Remix Collections kundeservice, men senere blev de taget op med direktøren, hvis fejlene ikke blev rettet.

Han har ikke erkendt at skylde 23.000 GBP, men alene at dette var det samlede fakturerede beløb. Herfra skulle trækkes de kreditnotaer, som manglede. Han mener, at Designers Remix Collections tilgodehavende er på ca. 8.300 pund.

Parternes argumentation

Designers Remix Collection og Brand Farm har gjort gældende, at de har kontraheret med Sidney Okudzeto personligt eller et af Sidney Okudzeto personligt drevet selskab. Det er Sidney Okudzeto og Fin Showroom, der er nævnt som part i distributørkontrakten. Finshowroom Ltd. eksisterede ikke, da distributørkontrakten blev indgået, og kan derfor ik-ke være den oprindelige part. Der er ikke fremlagt bevis for andet, end at det er Sidney Okudzeto personligt, der er part i kontrakten. Det er Sidney Okudzetos navn, der er anført, og det er Sidney Okudzeto, der har skrevet under uden angivelse af noget selskabsnavn. Tegningsreglerne for Fin Ltd. er ikke fremlagt, og det er derfor ikke bevist, at Sidney Okud-zeto alene kan tegne Fin Ltd. og der kan derfor ikke efterfølgende fremsættes indsigelser imod kravet. Dernæst er indsi-gelserne mod Designers Remix Collection fremsat for sent og ikke relevante i forhold til sa-gens substans.

Sidney Okudzeto har ikke og har aldrig haft et personligt eget selskab. Sidney Okudzeto er ikke engang 100 % ejer af Fin Ltd. eller Finshowroom Ltd.

Den eneste måde, Sidney Okudzeto kunne komme til at hæfte personligt, er, hvis han har skjult selskabets eksistens. Dette er ikke tilfældet, og sagsøgerne vidste, at Sidney Okudzeto havde et selskab. Sagsøger fakturerede til selskabet. Sidney Okudzeto ville have været forpligtet til at reklamere, hvis alle fakturaerne var udstedt til den forkerte. Det er helt naturligt og almindeligt, at Sidney Okudzeto handler i selskabsform, da der er tale om internatio-nal handel af en vis størrelse og varighed.

Niels Eskildsen kunne ikke huske det indledende kredittjek i modsætning til Sidney Okudzeto, som kan huske, at der blev foretaget et indledende kredittjek af selskabet.

Der skulle i aftalen have stået, at Sidney Okudzeto hæftede personligt, for at dette kan være tilfældet. Det er sagsøgernes ansvar udtrykkeligt at sikre sig personlig hæftelse, hvis dette var sagsøgers forudsætning. Kontrakten med Designers Remix Collection er ikke frem-lagt.

Alle parterne har indrettet sig efter, at det var et selskab, der var part i kontrakten. Først nu - hvor Fin Ltd. ikke kan betale - forsøger sagsøgerne at påberåbe sig Sidney Okud-zeto personlige hæftelse.

Sidney Okudzetos erkendelse skete under forudsætning af, at de manglende kreditno-taer blev fremsendt. Sidney Okudzeto har således ikke endeligt accepteret kravene.

Rettens begrundelse og resultat

Distributionskontrakten af 15. januar 2005 er indgået mellem Brand Farm og Sidney Okudze-to, Finshowroom. Fakturaerne fra Brand Farm er udstedt og fremsendt til "Fin Showroom". Der er således ingen indikation for, at det ikke skulle være Sidney Okudzeto, der er part i kontrakten, og derfor hæfter for de fakturaer udstedt og fremsendt til Fin Ltd. Brand Farms påstand tages derfor til følge.

På dette grundlag findes Sidney Okudzeto og Finshowroom ikke at hæfte for Designers Remix Collections krav, hvorfor Sidney Okudzeto og Finshowroom frifindes.

Efter sagens udfald og omfang skal Sidney Okudzeto og Finshowroom betale 11.000 kr. til Brand Farm i sagsomkostninger, heraf 10.000 kr. til dækning af advokatomkostninger og 1.000 kr til dækning af retsafgift. Designers Remix Collection skal betale 30.000 kr. inkl. moms til Sidney Okudzeto til dækning af advokatomkostninger samt 3.941 kr. til dækning af udgiften til materialesamling.

Thi kendes for ret:

Sidney Okudzeto og Finshowroom skal betale 47.206,55 kr. til Brand Farm A/S med procesrente fra 19. juni 2008

Sidney Okudzeto og Finshowroom frifindes for Designer Remix Collection A/S' påstand.

Sidney Okudzeto og Finshowroom betaler i sagsomkostninger 11.000 kr. til Brand Farm A/S. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8.

Designers Remix Collection A/S betaler i sagsomkostninger 30.000 kr. til Sidney Okudzeto og Finshowroom. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8.

Jens Zimmer Christensen Mette Christensen John Tyrrestrup

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»