Aftale om virksomhedsoverdragelse

Resumé

En aftale om virksomhedsoverdragelse kunne ikke tilsidesættes efter aftalelovens § 36 eller forudsætningslæren, da en senere omsætningsnedgang skyldtes ledelsesmæssige dispositioner.

Dom i sagen Sag: H 8/02 

Hepe
(advokat Jens Ole Korch)

mod

Rømer Grafik A/S
(advokat Keld Parsberg)


Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt en aftale mellem Hepe A/S (i det følgende: Hepe) og Rømer Grafik A/S (i det følgende: Rømer) om overdragelse af Hepes prepress-virksomhed til Rømer skal tilsidesættes delvis.

Påstande

Hepe har nedlagt påstand om betaling af 606.680,63 kr. med tillæg af rente efter en nærmere speci-
ficeret rentepåstand. Påstandsbeløbet udgøres af en restkøbesum på 500.000 kr., som Rømer ikke
har betalt, og af et beløb på 106.680,63 kr. svarende til halvdelen af det beløb, hvormed omsætnin-
gen i prepress-afdelingen i det første år efter salget oversteg 1,5 mio. kr.

Rømer har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling


- 2 -


Aftalen om virksomhedsoverdragelsen blev indgået den 10. august 2000, og overtagelsesdagen var
fastsat til den 12. august 2000. Købesummen, som delvist skulle forrentes med 6 % fra
overtagelsesdagen, var aftalt til 950.000 kr., heraf 200.000 kr. for driftsinventar og -materiel og
750.000 kr. for goodwill. Hepe garanterede en årlig minimumsomsætning på 1,5 mio. kr. Hvis
omsætningen i det første år efter overtagelsen afveg fra dette beløb, skulle købesummen forøges,
henholdsvis reduceres med halvdelen af afvigelsen.

Samtidig med aftalen om virksomhedsoverdragelse indgik Rømer aftale med Hepes ejer,
Peter Sørensen, om at denne skulle ansættes hos Rømer. Ansættelsesforholdet skulle ophøre med
udgangen af marts 2003, hvor Peter Sørensen fyldte 60 år. Ansættelseskontrakten indeholdt en kon-
kurrence- og kundeklausul.
Rømer indgik endvidere ansættelsesaftaler med Hepes medarbejdere, Jens Sørensen (søn af
Peter Sørensen) og Majbritt Frandsen om ansættelse som typoteknikere. Disse aftaler indeholdt ikke
nogen konkurrence- og kundeklausul.
Peter Sørensen fratrådte sin stilling hos Rømer den 27. juli 2001 og har siden været uden
arbejde.

Jens Sørensen og Majbritt Frandsen opsagde deres stillinger den 30. juli 2001 og fratrådte
med udgangen af august 2001. De var fra den 1. september 2001 blevet ansat hos Reklametjenesten
A/S til at udføre prepress-arbejde, og Reklametjenesten A/S ophørte herefter med at være prepress-
kunde hos Rømer. På tidspunktet for Rømers overtagelse af Hepes prepress-virksomhed og i det
første år efter overtagelsen havde omsætningen med Reklametjenesten A/S udgjort ca. 50 % af om-
sætningen i Rømers prepress-afdeling.

Forklaringer

Peter Sørensen har forklaret, at han er uddannet typotekniker. Den solgte virksomhed udførte
prepress-opgaver, d.v.s. forarbejder til trykprocesser, og ydelsen bestod primært af lønarbejde.

Han solgte virksomheden, fordi han, der var 57 år, ikke ønskede at foretage de investeringer,
som var nødvendige for at følge med udviklingen inden for branchen, og fordi hans søn, Jens
Sørensen, ikke ønskede at fortsætte virksomheden.

I 1999 havde han forgæves søgt at sælge virksomheden til et trykkeri og havde i den forbin-
delse fået bistand fra Grafisk Arbejdsgiverforening til en vurdering af virksomheden. Han blev
efterfølgende kontaktet af konsulent i Grafisk Arbejdsgiverforening, Troels Møller, som oplyste, at
Rømer muligvis var interesseret i at købe virksomheden for at etablere egen prepress-afdeling.


- 3 -


Salgsaftalen blev forhandlet på møder i 2000 med deltagelse af Rømers ejer, Poul Rømer,
Rømers revisor, Nis Bennetzen, og ham selv. Det var Rømers advokat, som udfærdigede kontrak-
ten.

Fra efteråret 2000 blev forholdene hos Rømer utilfredsstillende for ham. Der blev på hans for-
slag i efteråret 2000 ansat en kvindelig art director (en AD'er), som skulle rådgive reklame-kunder
om designarbejde. Han aftalte med Poul Rømer, at Rømers fortjeneste eller tab som følge af ansæt-
telsen skulle deles lige mellem Rømer og ham selv. Da AD'eren havde været ansat i 2 måneder,
meddelte Poul Rømer imidlertid, at han ikke ønskede at videreføre ordningen, og AD'eren blev
opsagt, selv om det på daværende tidspunkt ikke kunne konstateres, om ordningen ville blive en
succes.

Det arbejde, som prepress-afdelingen udførte for Rømers andre afdelinger, bestod bl.a. i at
kontrollere og arbejde videre med prepress-arbejde, som de andre afdelinger havde udført for
Rømers oprindelige kunder. Det ville have været hensigtsmæssigt til udførelsen af dette arbejde at
have haft nogle hurtigere computere og nogle CD-brændere. Begge dele kunne købes ret billigt,
men Poul Rømer ønskede ikke at investere heri.

Generelt var arbejdsbyrden for stor i prepress-afdelingen, og han havde derfor bedt Poul
Rømer om mere personale, men det var blevet afslået.

Lige før jul 2000 købte Rømer en ny trykkerimaskine. Den passede ikke til de formater, som
man arbejdede med i prepress-afdelingen, og det resulterede i megen spildtid i afdelingen og et
endnu større arbejdspres.

Det var kun Jens Sørensen, som var uddannet til at benytte et bestemt udskydningsprogram,
og det gav derfor problemer, når han ikke var til stede. Han foreslog Poul Rømer, at Majbritt
Frandsen fik installeret programmet, så hun kunne lære det at kende, men Poul Rømer ville ikke
købe det, selv om prisen var beskeden.

Det var vanskeligt at planlægge afdelingens arbejde, idet man ikke på forhånd kunne vide,
hvor lang tid der skulle bruges på prepress-arbejde fra Rømers øvrige afdelinger.

Rømer købte en brugt prøvetryksmaskine, så man kunne kontrollere arbejdet uden at behøve
at starte trykkerimaskinen. Det viste sig, at prøvetryksmaskinen ikke fungerede. Efter hans opfat-
telse kunne en autoriseret tekniker hurtigt have løst problemerne, men Poul Rømer bestemte, at man
først selv skulle forsøge at få maskinen til at virke, hvilket gav forsinkelser.

Der var også andre problemer, såsom at e-mailen i perioder ikke fungerede, og at der blev
sparet på opvarmning af virksomhedslokalerne.

I løbet af foråret 2001 var han blevet så ked af at arbejde under disse forhold, at han den 31.
maj 2001 sagde sin stilling op til fratræden den 27. juli 2001.


- 4 -


På et møde hos Rømer i begyndelsen af juni 2001, hvor Jens Sørensen, Majbritt Frandsen,
Poul Rømer, Søren Lund, som var sælger hos Rømer, og han selv deltog, gav Jens Sørensen og
Majbritt Frandsen udtryk for, at de ønskede, at der blev ansat en efterfølger for ham, som kunne
overtage hans opgaver. Poul Rømer sagde, at det var der ikke råd til, og han havde medbragt udfør-
ligt materiale, som skulle dokumentere dette. Poul Rømer oplyste endvidere, at det arbejde, som
afdelingen udførte for Rømers andre afdelinger, skulle gives prioritet forud for arbejdet for afdelin-
gens eksterne kunder. Det medførte, at det ville blive vanskeligt at opnå den garanterede mini-
mumsomsætning på 1,5 mio. kr.

Poul Rømer oplyste i et brev af 25. juni 2001 til Reklametjenesten A/S, at Peter Sørensen ville
gå på pension, og at Jens Sørensen og Majbritt Frandsen for fremtiden skulle varetage hans
opgaver.

I slutningen af juli 2001 fik han oplyst, at Jens Sørensen og Majbritt Frandsen havde indgået
aftale om ansættelse hos Reklametjenesten A/S. Kontakten mellem Jens Sørensen, Majbritt
Frandsen og Reklametjenesten A/S var blevet skabt via et konsulentfirma. De fik i deres nye
ansættelser samme løn og lidt mere i pension, men til gengæld ingen overarbejdsbetaling.
Baggrunden for deres ønske om at skifte stillinger var, så vidt han ved, at de ikke mente at kunne
overkomme at udføre arbejdet i prepress-afdelingen alene, og at de ikke brød sig om det arbejde,
som de udførte for de andre afdelinger hos Rømer.

Ved hans fratræden udgjorde omsætningen med Reklametjenesten A/S godt halvdelen af
afdelingens samlede omsætning. I gode tider havde Reklametjenesten A/S's andel været på ca. 25
%, men der var stor konkurrence inden for branchen, og markedet var generelt vigende.

Han tror, at Rømer i løbet af det første år efter overtagelsen har opnået en gevinst svarende til
købesummen for Hepe, idet prepress-afdelingens dækningsbidrag nok har været 600.000 kr., og idet
Rømer gennem brug af afdelingen havde sparet betydelige omkostninger til udførelse af prepress-
arbejde.

Direktør Poul Rømer har bl.a. forklaret, at han er indehaver af Rømer, som forud for købet af Hepes
virksomhed var en grafisk virksomhed alene baseret på et trykkeri. På et møde med Rømers besty-
relse og revisor og med konsulent Troels Møller, Grafisk Arbejdsgiverforening, blev det besluttet at
investere i en prepress-afdeling, som man manglede, og da man ikke havde erfaring inden for dette
område, ønskede man at købe en virksomhed i drift med faste kunder.

Under hans efterfølgende møder med Peter Sørensen pointerede han, at han ønskede en
virksomhed med faste kunder. Vedrørende maskinerne oplyste Peter Sørensen, at de var gode, og da
han var novice inden for edb, troede han, at de var tilstrækkelige til at opfylde Rømers behov til
udførelse af prepress-arbejde.


- 5 -


Fra overtagelsen og indtil jul 2000 gik det godt i den nye afdeling. Det er rigtigt, at e-mailen
fra tid til anden ikke virkede. Derimod er det ikke sandt, at der var for koldt i de lokaler, som den
nye afdeling benyttede.

Efter nytår blev Peter Sørensen mere negativ at arbejde sammen med. Peter Sørensen havde
været en del syg, og han troede derfor, at Peter Sørensens dårlige humør stammede herfra.

Da Rømer købte en ny trykkerimaskine, blev det nødvendigt at skifte afdelingens fotosatsma-
skine, og man brugte 250.000 kr. til udskiftningen og til køb af en prøvetryksmaskine. Maskinerne
havde 2-3 nedbrud efter installeringen, hvilket en servicemontør ordnede. Peter Sørensen mente
herefter, at der var noget galt med density'en, og maskinerne blev derfor repareret og justeret og har
siden fungeret uden problemer.

Det blev efterhånden vanskeligt at få prepress-afdelingen til at udføre opgaver for Rømers
andre afdelinger, og man blev derfor nødt til i ret vidt omfang at lade disse opgaver udføre hos
underleverandører. Årsagen var efter hans opfattelse primært manglende vilje og ikke tekniske pro-
blemer. Det var navnlig problematisk at komme igennem over for Peter Sørensen, medens der
aldrig var problemer i forhold til Jens Sørensen og Majbritt Frandsen.

Reklametjenesten A/S fik en ultrahøj service, men Peter Sørensen ville ikke medvirke til, at
Rømer tog en højere pris herfor.

Peter Sørensen begrundede sin opsigelse med, at han ikke kunne følge med længere. Dagen
efter opsigelsen havde han en samtale med Jens Sørensen og Majbritt Frandsen, hvorunder de begge
tilkendegav, at de var overraskede over Peter Sørensens opsigelse, men at de selv var glade for
deres arbejde og ønskede at fortsætte.

Da Jens Sørensen og Majbritt Frandsen den 30. juli 2001 sagde op, begrundede de opsigel-
serne med, at intet fungerede. De fortalte samtidig, at de havde fået ansættelse hos Reklametjene-
sten A/S, og at Peter Sørensen intet havde haft med deres beslutning at gøre.

Han havde efterfølgende et møde med Reklametjenesten A/S´ direktør, Gurli Jørgensen, som
oplyste, at Reklametjenesten A/S havde haft et headhunterfirma til at finde 2 personer, som var
egnede til at udføre prepress-opgaver for Reklametjenesten A/S, og at headhunterfirmaet havde
foreslået dem at ansætte Jens Sørensen og Majbritt Frandsen. Peter Sørensen havde intet med
ansættelserne at gøre. Gurli Jørgensen havde tilbudt at lade enten Jens Sørensen eller Majbritt
Frandsen fortsætte i 5-6 uger hos Rømer ud over det kontraktmæssige opsigelsesvarsel, hvilket han
valgte ikke at tage imod.

Efter de ansattes fratræden var det i alt væsentligt ikke længere muligt at fortsætte prepress-
afdelingens drift. Han havde ansat en DTP'er, som desværre kun nåede at arbejde sammen med
Peter Sørensen i 14 dage.


- 6 -


Prepress-afdelingen har i dag mistet de fleste af sine kunder, og den årlige omsætning er
faldet til 135.000-145.000 kr.

Efter hans opfattelse er det udviklingen inden for branchen, at virksomheder som Hepe for-
svinder, fordi de opkøbes af trykkerier, og fordi deres kunder i stigende grad udfører prepress-opga-
ver selv.

Statsautoriseret revisor Nis Bennetzen har bl.a. forklaret, at han har været revisor for Rømer igen-
nem de seneste 15 år. I begyndelsen af 2000 deltog han sammen med Rømers ledelse og ejerkreds
samt konsulent fra Grafisk Arbejdsgiverforening, Troels Møller, i strategimøder vedrørende Rømer.
Den 29. marts 2000 var han til møde med Poul Rømer og Peter Sørensen. Rømer ønskede at købe
Hepe for at spare årlige omkostninger på 500.000 kr. til udførelse af prepress-opgaver. Rømer
havde ledige lokaler, som kunne rumme Hepe, og set under ét ville der kunne opnås en lønbespa-
relse til bogholderi.

Årsomsætningen i Hepe var vist nok på 2-2,5 mio. kr. og lidt faldende. Råbalancen for de
seneste 10 måneder var på 1,6-1,7 mio. kr. Han mener, at virksomheden havde en relativt høj dæk-
ningsgrad på ca. 30 % svarende til et dækningsbidrag på ca. 1-1,2 mio. kr.

Købsprisen blev fastsat på grundlag af en vurdering af goodwill til 750.000 kr., svarende til
halvdelen af den garanterede minimumsomsætning, og en værdi af maskinerne til 200.000. Ifølge
en ét år gammel vurdering havde maskinerne en værdi på 250.000 kr., og det blev ved prisfastsæt-
telsen lagt til grund, at der var fuld afskrivning på EDB i løbet af 2 år.

Anbringender

Hepes advokat har bl.a. gjort gældende, at Rømer efter aftalen om virksomhedsoverdragelse har
pligt til at betale det påståede beløb. Det var Rømer, som rettede henvendelse til Hepe via Grafisk
Arbejdsgiverforening med henblik på erhvervelsen af virksomheden, og Poul Rømer har i forbin-
delse med kontraktindgåelsen modtaget rådgivning fra sin revisor, fra Grafisk Arbejdsgiverforening
og fra sin advokat, som også har udfærdiget det oprindelige kontraktudkast.

Det må have stået klart for Rømer, at det var forbundet med en ikke ubetydelig risiko at
erhverve Hepe, navnlig fordi omsætningen fra en enkelt kunde udgjorde mere end 50 % af den
samlede omsætning, og fordi produktionen blev varetaget af enkelte nøglemedarbejdere. Rømer
vidste, at nøglemedarbejderne kunne opsige deres stillinger med en måneds varsel, og det var alene
Peter Sørensen, der blev pålagt en konkurrence- og kundeklausul.

Rømer har selv givet anledning til, at medarbejderne opsagde deres stillinger. Medarbejderne
fik således utilfredsstillende arbejdsbetingelser, og da Peter Sørensen sagde sin stilling op, valgte


- 7 -

Poul Rømer at undlade at genbesætte den og overlod Peter Sørensens arbejde til Jens Sørensen og
Majbritt Frandsen.

Det var Poul Rømers ønske, at den meget vigtige kunde, Reklametjenesten A/S, skulle betale
mere for sine ydelser, og at Rømers oprindelige kunder skulle nedprioriteres til fordel for Rømers
egne opgaver.
Jens Sørensen, Majbritt Frandsen og Reklametjenesten A/S har i den situation haft anledning
til selv at søge at sikre sig.

Rømer må bære risikoen for, at virksomheden ikke udviklede sig som forventet, og der er
ikke grundlag for at nedsætte købesummen p.g.a. bristende forudsætninger eller efter aftalelovens §
36.

Det må i øvrigt antages, at Rømer ved købet har opnået en gevinst, som overstiger købesum-
men.

Rømers advokat har bl.a. gjort gældende, at Rømer havde væsentlige og kendelige forudsætninger
for købet af virksomheden, herunder at der med virksomheden fulgte en fast kundekreds, maskiner,
som kunne udføre prepress-arbejde, og fagligt kvalificeret personale, som kunne betjene maski-
nerne.
Forudsætningerne er bristet, idet Rømers prepress-afdeling med udgangen af august 2001
havde mistet sine 3 nøglemedarbejdere og Reklametjenesten A/S, som var langt den vigtigste
kunde, og ikke havde mulighed for at opretholde sin produktion som hidtil.

Den negative udvikling, der blev indledt med Peter Sørensens opsigelse, kan ikke bebrejdes
Rømer. Rømer har således løbende indkøbt driftsmidler til prepress-afdelingen, selv om man ved
aftalens indgåelse forventede, at virksomheden havde tilstrækkeligt udstyr til at dække Rømers
behov. Jens Sørensen og Majbritt Frandsen opsagde deres stillinger, på trods af at de kort tid forin-
den havde oplyst, at de var glade for deres job, og Rømer har ikke kontraktmæssigt haft mulighed
for at hindre opsigelserne.

Under disse omstændigheder bør risikoen for Rømers bristende forudsætninger pålægges
Hepe og Peter Sørensen.

Det er urimeligt, hvis Rømer skal betale yderligere til Hepe, idet investeringen for Rømer har
været spildt, og idet yderligere betaling alene vil være betaling for værdiløs goodwill. Rømer har
ikke haft en berigelse svarende til købesummen for virksomheden, navnlig fordi det mod forvent-
ning har været nødvendigt løbende at investere i driftsmateriel, og fordi Rømer p.g.a. Peter
Sørensens manglende vilje var nødt til i betydeligt omfang fortsat at lade underleverandører udføre
prepress-arbejde.


- 8 -

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Rømer modtog i forbindelse med købet af virksomheden bistand ikke blot fra selskabets egen
advokat, men tillige fra selskabets statsautoriserede revisor og konsulent Troels Møller fra Grafisk
Arbejdsgiverforening, der havde indgående kendskab til virksomheden.

Købesummen blev fastsat på grundlag af en vurdering af edb-udstyr og øvrige driftsmidler og
af kundekredsen. Det måtte stå klart for Rømer, at muligheden for at fastholde omsætningen var
ganske afhængig af, at selskabet evnede at fastholde både kunderne, navnlig hovedkunden
Reklame-tjenesten A/S, og de tre nøglemedarbejdere, Peter Sørensen, Jens Sørensen og Majbritt
Frandsen.

Peter Sørensen blev da også ved aftalen pålagt en konkurrence- og kundeklausul, ligesom han
skulle deltage i et eventuelt tab eller en gevinst i forhold til en garanteret minimumsomsætning i det
første år. Omsætningen i det første år oversteg den garanterede minimumsomsætning, og resultatet
var således bedre end forventet.

Direktør Poul Rømer ledede virksomheden og bestemte, at de tre ansatte skulle udføre mere
arbejde end tidligere, idet de nu tillige skulle varetage de opgaver, som Rømer tidligere havde ladet
udføre eksternt. Efter at Peter Sørensens ansættelse ophørte bestemte direktør Poul Rømer endvide-
re, at Jens Sørensen og Majbritt Frandsen skulle varetage Peter Sørensens arbejde.

Under disse omstændigheder var det naturligt, at Reklametjenesten, der selv var stærkt
afhængig af virksomhedens prepress-ydelser, overvejede situationen og sikrede sig imod følgerne af
disse omlægninger ved selv at overtage udførelsen af sine prepress-opgaver, hvilket i øvrigt var i
overensstemmelse med den almindelige udvikling inden for branchen.

Jens Sørensen og Majbritt Frandsen befandt sig i sammenhæng hermed i en arbejdsmæssigt
usikker situation og havde derfor interesse i at sikre deres fremtidige beskæftigelse i en branche, der
undergår betydelige forandringer som følge af den tekniske udvikling.

Retten finder på den baggrund, at det skyldtes direktør Poul Rømers ledelsesmæssige dispo-
sitioner, at kundekredsen blev reduceret, og at de ansatte valgte at fratræde deres stillinger. Rømer
er nærmest til at bære risikoen for, at virksomheden hverken kunne holde på kunderne eller på
medarbejderne.

Der er intet grundlag for at tilsidesætte eller ændre aftalen efter aftalelovens § 36.

Idet Rømer således fik den virksomhed, som man havde købt, men ikke var i stand til at ud-
nytte virksomhedens ressourcer, tager retten herefter i det hele Hepes påstand til følge.

T H I K E N D E S F O R R E T


- 9 -

Rømer Grafik A/S skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse til Hepe A/S betale 606.680,63 kr.
med tillæg af rente beregnet således: 6 % p.a. af 606.680,63 kr. fra den 12. august 2000 til 1.
november 2001, diskonto + 5 % af 356.680,63 kr. fra 1. november 2001 til betaling sker, 6 % af
250.000 kr. fra den 1. november 2001 til den 1. august 2002, diskonto + 5 % af 250.000 kr. fra 1.
august 2002 til betaling sker samt 50.000 kr. i sagsomkostninger.


Ole Lundsgaard Andersen
Elmer.
Per Scheel-Larsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»