Bogreol
Danske_Lov
Danske_Lov_Moerk
Danske_Lov_Moerk_Rav
Danske_Lov_Rav
Norske_Lov
Retssager_Reol

Aftale om returret

Resumé

Leverandør af leaset kopimaskine handlede ikke som financiers fuldmægtig. Aftale om returret var ikke bevist.

Dom i sagen

H 86/00: Telia Finans Danmark, Filial af Telia Finans AB Sverige 
(Advokat Jens Ottosen-Støtt) 
mod 
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi 
(Advokat Poul Gudbjerg) 
Adciteret: 
Sharp IT Partner ApS 
(Advokat René Knudsen) 

Sagen vedrører betaling for en lejet kopimaskine som sagsøgeren, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Hurup, fik leveret af adciterede, Sharp IT Partner ApS, Herning, med sagsøgeren, Telia Finans Danmark, Filial af Telia Finans AB Sverige, som financier (finansiel leaser). 

Telia har nedlagt påstand om at Nordvestjysk Folkecenter til Telia skal betale kr. 414.345,00 med tillæg af moms kr. 103.586,00, ialt kr. 517.931 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 13. september 2000. 

Nordvestjysk Folkecenter har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb, og har over for adciterede Sharp IT Partner nedlagt påstand om at selskabet skal friholde Nordvestjysk Folkecenter for ethvert beløb som Nordvestjysk Folkecen-
ter måtte blive pålagt at betale til Telia. Subsidiært har Nordvestjysk Folkecenter nedlagt påstand om at Sharp IT Partner til Nordvestjysk Folkecenter skal betale et mindre beløb end kr. 517.931,00 med procesrente fra sagens anlæg. 

Sharp IT Partner har nedlagt påstand om frifindelse. 

Telia har oplyst at kopimaskinen som sagen handler om befinder sig hos Telia. Den er til disposition for Nordvestjysk Folkecenter hvis der gives dom efter Telias påstand. 

Sagsfremstilling 

Ved aftale dateret den 21. januar 2000 for Nordvestjysk Folkecenter og den 24. marts 2000 for Telia lejede centret en kopimaskine Sharp AR-405 for 72 måneder begyndende den 1. april 2000. Lejeafgiften pr. måned var kr. 5.775,00. Lejen var variabel med regulering efter 3 mdr. Cibor-rente. Som leverandør var angivet Sharp IT Partner, Herning. 

Som særlige vilkår var anført: 

"Nærværende aftale afløser aftale med Leasingfyn nr. 10001216 tillæg til kontrakt af dato 21.01.2000" 

Herunder var anført som standardtekst: 

"Telia Finans, som ejer det lejede, lejer dette til den ovenfor anførte lejer på de i denne aftale angivne vilkår, herunder vedhæftede "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEJE" ... hvilke betingelser lejer ved sin underskrift nedenfor bekræfter at have modtaget og være bekendt med. Denne aftale er oprettet i et eksemplar, som lejer vil modtage en kopi af, så snart denne er underskrevet af begge parter. Aftalen med vedhæftede bilag er bindende for lejer ved dennes underskrift på nærværende aftale og for Telia Finans, når aftalen er underskrevet af denne. Aftalen gælder kun under forudsætning af, at bestilling afgivet af Telia Finans overfor leverandøren vedrørende det lejede, opfyldes. Lejer erklærer at have udført sådan undersøgelse af det lejede, som efter sædvanlig handelsbrug bør foretages ved modtagelse af gods. Lejer er særlig opmærksom på, at Telia Finans ikke bærer ansvaret for fejl eller mangler ved det lejede, skader på det lejede, forsinkelser i leveringen af det lejede, det lejedes anvendelighed og/eller egnethed m.m., jfr. ALM.BET. pkt 2, 5 og 9. Opmærksomheden henledes i øvrigt på ALM. BET. pkt 11 vedrørende maksimering af Telia Finans' 
ansvar." 

Af de almindelige betingelser fremgår 

"... 
3.1 Levering af det lejede sker direkte fra leverandøren til lejer. Den aftalte leveringsdag er den dag, hvor leverandøren i henhold til aftalen skal holde det lejede klar til afhentning. Faktisk leveringsdag er den dag, hvor leverandøren faktisk leverer det lejede på den aftalte adresse. 

... 

3.4 Såfremt den faktiske leveringsdag indtræffer senere end den aftalte leveringsdag, foreligger der forsinkelse og Telia Finans skal straks underrettes herom. 

... 

9. ANSVAR FOR FORSINKELSE, MANGLER OG PRODUKTANSVAR 

9.1 Lejer kan ikke rejse krav af nogen art overfor Telia Finans i forbindelse med forsinkelse som konstateres i medfør af pkt. 3 overfor. 

9.2 Lejer bærer risikoen for, at det lejede med hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber stedse svarer til lejers formål og har den forudsatte brugbarhed. Telia Finans er ikke ansvarlig for nogen form for mangler ved det lejede. 

... 
9.4 Såfremt det lejede er mangelfuldt eller i øvrigt ikke opfylder de af lejer forudsatte krav, er lejer berettiget eller efter Telia Finans' bestemmelse forpligtet til for egen regning at forhandle med eller om nødvendigt foretage fornødne retsskridt mod leverandøren eller producenten i denne forbindelse. Eventuelle udgifter påført Telia Finans i denne anledning afholdes af lejer. Telia Finans foretager opgørelse i henhold til pkt. 10.5, således at lejer godskrives eventuelle indkomne beløb, herunder erstatningsbeløb, såfremt købet annulleres eller hæves. Såfremt købet fastholdes, og der opnås forholdsmæssigt afslag eller er-
statning, tilkommer fordringen Telia Finans. Lejer godtgøres herefter eventuelle modtagne beløb ved en af Telia Finans nærmere fastsat regulering af fremtidige lejeafgifter i lejeperioden. 

10. OPHÆVELSE, OPHØR M.V. 

10.5 Ved aftalens ophævelse er Telia Finans berettiget til omgående betaling af de i henhold til aftalen forfaldne lejeafgifter og andre forfaldne betalinger, herunder f.eks. transportforsikring, emballage, fragt, omkostninger ved tilbagelevering af det lejede, omkostninger ved Telia Finans' kreditvurdering af lejer, udgifter afholdt af Telia Finans overfor leverandøren, til det offentlige eller tredjemand m.v. Herudover skal lejer til Telia Finans betale et beløb svarende til summen af samtlige lejeafgifter og eventuelle andre aftalte vederlag for den resterende lejeperiode samt et beløb svarende til den værdi, det lejede ville ha-
ve haft ved lejeperiodens udløb ­ alt diskonteret til værdien på dagen for ophævelsen med den af Danmarks Nationalbank på ophævelsestidspunktet fastsatte officielle diskonto. Det skal dog i forbindelse med denne opgørelse godskrives lejer det beløb, som Telia Finans' salg af det lejede til tredjemand kan indbringe, med fradrag af efter Telia Finans' skøn fastsatte rimelige salgsomkostninger og omkostninger til evt. reparation af det lejede. 

11. ERSTATNINGSANSVARETS OMFANG 

11.1 Telia Finans har ikke noget ansvar for forsinkelse, mangler eller produktansvar, jf. ovenfor pkt. 3 og 9. Pålægges Telia Finans trods bestemmelserne i nærværende aftale ansvar overfor lejer er Telia Finans kun erstatningsansvarlig for lejers direkte tab og hæfter således aldrig for drifstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos lejer. Telia Finans' erstatningsansvar i forhold til lejer kan uanset tabets årsag eller karakter maksimalt udgøre det højeste af 1) 15% af den i aftalen fastsatte værdi af det lejede eller 2) kr. 100.000. 

11.2 Telia Finans har, hvor ikke andet udtrykkeligt følger af nærværende aftale (herunder disse almindelige betingelser) krav på erstatning for sit direkte tab (herunder tabt fortjeneste på aftaler med lejer) ved lejers misligholdelse af den indgåede aftale. 

..." 

Kontraktstillægget dateret den 21. januar 2000 (sagens bilag 1A) er underskrevet af Tonni Mikkelsen, Sharp IT Partner, og stilet til Nordvestjysk Folkecenter, att. fru leder Ebba Hummelshøj. Det lyder således: 

"SHARP IT Partner vil løbende ændre Nordvestjyske Folkecente[rs] kontrakt, så de ikke kommer til at betale mere end 53.984,00 kr. pr. år. Do[g] er der forbeholdt rentestigning, pristalsregulering, uforudsete udgifter samt force majeure. 
..." 

I et tillæg til kontrakten dateret den 15. februar og underskrevet af Tonni Mikkelsen hedder det at Nordvestjysk Folkecenter har fuld konverteringsret til andet Sharp udstyr i hele lejeperioden, hvilket betyder at Nordvestjysk Folkecenter efter 2 år kan få udskiftet maskinen til anden Sharp kopimaskine, eller f.eks. få ændret deres kontrakt. Der er taget forbehold over for rentestigning, prisregulering, uforudsete udgifter samt force majeure og en endelig kreditvurdering. 

I et brev af 18. maj 2000 fra Sharp IT Partner til Telia hedder det at leveringen ved kontraktunderskrivelsen den 21. januar 2000 var aftalt til uge 6. Sharp IT Partner havde forlangt at få regnskab med henblik på en kreditvurdering. Man fik regnskabet den 25. februar 2000 efter flere rykkere. Leveringen blev udsat til den 22. marts 2000 p.g.a. de hos Nordvestjysk Folkecenter ansatte, Ebbas og Susannes, ferie. Endelig hedder det at Sharp ikke leverer maskinen med netkort, "og dette er Ebba og Susanne indforstået med, idet de gerne ville "lære" maskinen at kende inden den skulle sættes op til deres netværk". 

Levering fandt sted den 22. marts 2000. I en leverancegodkendelse underskrevet af Ebba Hummelshøj hedder det i den fortrykte tekst at lejeren har indgået lejeaftale med Telia vedrørende det lejede. "Lejer erklærer at have udført sådan undersøgelse af det lejede som efter sædvanlig handelsbrug bør foretages ved modtagelse af gods. Lejer bærer risikoen for at det lejede med hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber svarer til lejers formål og har den forudsatte brugbarhed. Telia Finans er ikke ansvarlig for nogen form for mangler ved det lejede. Undertegnede godkender leveringen, at lejeperioden kan påbegyndes, og at Telia Finans kan foretage fuld betaling til leverandøren". 

Sharp sendte herefter faktura til Telia den 24. marts 2000 vedrørende en kopimaskine AR 405 på kr. 368.126,00, med tillæg af fragt og moms, i alt kr. 464.532,50. 

Samme dag sendte Telia et brev til Nordvestjysk Folkecenter med overskriften "Velkommen hos SHARP IT Finans" og med angivelse af kontraktsbetingelserne og forsikrings- og serviceforhold. 

Nordvestjysk Folkecenter besvarede brevet af 24. marts 2000 med et brev af 7. april 2000, underskrevet af Lars Christian Christensen, hvori det hedder: "Som svar på Deres brev af 24. marts 2000, skal vi gøre Dem opmærksom på, at vi har opsagt lejeaftale DK 110394 mellem Sharp IT-Partner og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi samt hvad der måtte være af service- og forsikringsaftaler på Sharp AR-405..." 

I et brev af samme dag, den 7. april 2000, til Winkelhorn ­ IT Partner I/S skrev Nordvestjysk Folkecenter ved Lars Christian Christensen:

"Vi skal hermed gøre dem opmærksom på, at nuværende leasingaftale på ... og ... ønskes indfriet. 

Serviceaftale nr. ...vedrørende ovenstående maskiner ønskes ligeledes opsagt. 

Lejeaftale DK 110394 vedrørennde Sharp AR-405 ... opsiges hermed." 

Den 2. maj 2000 bekræftede Telia modtagelsen af brevet af 7. april 2000 og anmodede om indbetaling af kr. 519.661,25 inkl. moms. Telia fastholdt kravet i brev af 4. 
august 2000 i hvilket der bl.a. henvises til en telefonsamtale den 30. juni 2000 og et brev af 12. juli 2000. 

I brev af 18. august 2000 til Sharp IT Partner gjorde Nordvestjysk Folkecenters advokat gældende at leverancen ikke havde været kontraktsmæssig. Levering skulle have fundet sted i uge 6, og det var ikke sket. Der var endvidere indgået en mundtlig 
aftale om 14 dages returret, senest bekræftet af Tonni Mikkelsen i forbindelse med leveringen den 22. marts 2000. Da man fra Nordvestjysk Folkecenters side ikke kunne afvente de angivne forsinkelser, havde man indgået kontrakt til anden side hvilket 
man havde meddelt Sharp IT Partner. Genpart af brevet blev sendt til Telia. 

Formateret: Dansk

Forklaringer 

Preben Maegaard har forklaret at Nordvestjysk Folkecenter er en privat selvejende institution der modtager statstilskud. Omsætningen er på ca. 10 mio. kr. om året. Der er 26 ansatte. 

Nordvestjysk Folkecenter havde brugt Sharp maskiner i en årrække. Man havde behov for en maskine der kunne kobles til netværket. Sharp IT Partner der kom på salgsbesøg, anbefalede at købe nye maskiner. Der ville være problemer med at koble de eksisterende på. Han bad bogholderen, Ebba Hummelshøj, og administratoren, N.E. Kristensen, om at gå videre med sagen. Det var en betingelse at maskinen ikke var dyrere end den de allerede havde. 

Han beskæftigede sig ikke med i kontraheringen i detaljer. Han var dog klar over at levering skulle ske i uge 6.

Da maskinen ikke blev leveret i februar, spurgte han om grunden hertil, men det kunne hans medarbejdere ikke svare på. Han fik på et tidspunkt at vide at levering var blevet udsat til den 3. marts 2000, og at to af hans medarbejdere ønskede at være 
til stede ved leveringen. 

Maskinen ankom den 22. marts 2000 leveret af en fragtmand. Hans medarbejdere oplyste at Tonni Mikkelsen ville komme i løbet af tre dage for at koble den til netværket. Det skete ikke, og Lars Christian Christensen spurgte hvad de skulle gøre. 
Lars foreslog at bruge en anden leverandør. Vidnet bad ham om at finde ud af noget på samme økonomiske vilkår. 

Den 28. marts 2000 meddelte Lars at Xerox var i stand til at levere en maskine på de ønskede vilkår. Maskinen blev leveret den 30. marts 2000 og opkoblet den følgende dag. 

Han talte med Lars om at de skulle opsige aftalen med Sharp, og at Sharp måtte hente deres maskine. Sharp-maskinen blev sat til side og senere afhentet. Lars Christensen, Ebba Hummelshøj og en tredje medarbejder, Susanne Nørmølle har haft møde med Tonni Mikkelsen og har meddelt vidnet at de fik tilsagn om 14 dages returret. 

Tonni Mikkelsen har forklaret at han efter ansættelse hos Winkelhorn og Sharp blev selvstændig i 1999. Sharp IT Partner lever af at sælge kopimaskiner, skaffe finansieringsselskab og sælge serviceaftaler. Han kom i forbindelse med Nordvestjysk Fol-
kecenter i 1999. Han kunne se at der var muligheder for begrænsning af centrets store serviceomkostninger. Han drøftede spørgsmålene med Ebba Hummelshøj der stod for det økonomiske. Han havde endvidere møde med hende og nogle medarbejdere der alle var interesserede i nyt udstyr der gennem centralisering kunne medføre at man kunne spare printere. 

De havde drøftelser gennem nogen tid. Vidnet kører meget i området og stak af og til hovedet ind for at høre hvordan det gik. Ebba Hummelshøj var meget interesseret, men havde svært ved at gennemskue tallene. Vidnet opfordrede hende til at rådføre sig med N.E. Kristensen der var revisor. Han havde møde med Ebba Hummelshøj og N.E. Kristensen den 21. januar 2000. De blev enige, og vidnet gav dem kontraktsudkastet som de gennemlæste og tiltrådte. N.E. Kristensen gav udtryk for at det var mange penge, men de var givet godt ud, da købet ville føre til besparelser. 

De særlige vilkår i lejeaftalen er indsat af vidnet. Vilkårene betyder at Sharp IT Partner overtog de forpligtelser der lå hos Leasingfyn som Sharp IT Partner tidligere havde benyttet som finansieringsselskab. 

Tillægget til kontrakten skal forstås sådan at han vil holde øje med kontrakten, ligesom ved overvågning af huslån, og være behjælpelig med ændringer eller anden finansiering hvis der viser sig mulighed herfor. 

Vidnet gav hverken ved kontraheringen eller ved nogen anden lejlighed tilsagn om 14 dages returret. 

Vidnet orienterede i forbindelse med kontraktsindgåelsen om at Nordvestjysk Folkecenter ville blive kontaktet med henblik på levering, for Sharp IT Partner er ikke lagerførende. Han skulle også i forbindelse med finansieringsselskab for at få centret 
kreditgodkendt og skulle i forbindelse med Winkelhorn for at få etableret serviceaftale. 

Telia var forbeholden på grund af Nordvestjysk Folkecenters økonomi. Han fik et regnskab fra centret, men det var for gammelt. Han bad om et nyt regnskab og fik det efter en måneds tid. Telia var fortsat noget bekymret, men endte med at acceptere at finansiere. Vidnet kan ikke huske hvornår Telia godkendte at finansiere. 

På grund af ferie og ansættelse af Lars Christensen som edb-mand gik der lidt tid med at få leveret. Der var ingen forsinkelse af betydning i forhold til andre leveringer, når man taget hensyn til problemerne med at få regnskaber og afviklet ferier. 
Maskinen blev sat op den 22. marts 2000, og han fik leveringen godkendt straks. Han aftalte med Susanne og Ebba Hummelshøj at der skulle foretages netopkobling senere. Han talte også om netopkobling med Lars der gerne ville være med når Winkelhorn foretog netopkobling. 

Nils Erik Kristensen har forklaret at han har været administrator for Nordvestjysk Folkecenter gennem en årrække. Han er deltidsansat; ansættelsesforholdet er under nedtrapning. Han varetager regnskaber og kontrol af administrationen. Han har ikke nærmere erindring om sin deltagelse i forhandlingerne om anskaffelsen af den nye kopimaskine. Han bekræfter at have skrevet under på lejeaftalen i forbindelse med mødet den 21. januar. Levering blev aftalt at skulle finde sted i uge 6. 

Han er bekendt med at levering skete den 22. marts, og at opkobling skulle ske nogle dage senere, men efter aftalen den 21. januar beskæftigede han sig ikke med sagen, bortset fra at han så fakturaerne. 

Susanne Nørmølle har forklaret at hun er kontorassistent og receptionist og også arbejder i bogholderiet i Nordvestjysk Folkecenter Hun deltog ikke i forhandlingerne om anskaffelsen af den nye Sharp. Hun hørte om kontrakten og om at levering skulle 
ske i uge 6. Hun havde ferie i uge 7, og Ebba havde ferie i uge 8 og uge 9. Maskinen dukkede op den 22. marts. Vidnet var tilstede i receptionen da fragtmanden kom med maskinen. Dagen efter kom Tonni Mikkelsen for at instruere om maskinens brug. Der var flere spørgsmål Tonni ikke kunne svare på. Han måtte ringe til leverandøren for at få svar på nogle af dem. De andre spørgsmål måtte de stille til teknikeren som ville komme i løbet af 3 dage. Der kom imidlertid ikke nogen tekniker. Vidnet ved ikke om der er rykket. Tonni sagde at der var fuld returret i 14 dage efter opkobling. Vidnet er sikker på at returretten skulle gælde fra opkoblingen, som imidlertid aldrig fandt sted. 

Der kom en ny maskine fra anden leverandør den 28. marts 2000. Aftalen om denne maskine blev indgået af Lars Christian. Den nye maskine kørte efter et teknikerbesøg den 30. marts 2000. 

Ebba Hummelshøj har forklaret at hun er bogholder på Folkecenteret. Hun var til stede da lejeaftalen blev underskrevet. Indtil da var det udelukkende hende som varetog forhandlingerne. N.E. Kristensen var også tilstede ved underskrivelsen. 

Baggrunden for tillægget til kontrakten var at der var ikke penge til mere på budgettet end til betaling af ca. 54.000 kr. Tonni Mikkelsen mente nok at kunne sætte det sammen for dem, så det løb rundt. De skulle have en check på differencen mellem 
årslejen på 12 x 5.775 kr. og 53.984 kr. Det vil sige at de skulle have et tilskud på 15.000 kr. Hun fik også et stykke papir på dette.

Nogle dage efter kontraktsindgåelsen bad Tonni Mikkelsen om at få et regnskab for centret. Vidnet ville ikke udlevere et regnskab, hun har sandsynligvis henvist til banken. Hun ved at Susanne mens vidnet holdt ferie, sendte et regnskab til Tonni 
Mikkelsen. 

Da hun kom tilbage fra ferie, var de andre ved at være trætte af det. Lars Christian Christensen begyndte at forhandle med andre virksomheder. 

Hun kan ikke huske om hun rykkede for levering af maskinen før sin ferie i uge 8 og i uge 9. 

Maskinen kom den onsdag den 22. marts 2000, og vidnet underskrev leverancegodkendelsen uden at læse den igennem. Tonni Mikkelsen kom dagen efter for at instruere. Der skulle en tekniker til for at koble maskinen til nettet. Han skulle komme tre 
dage senere, men kom aldrig. På det tidspunkt havde Lars Christian overtaget sagen. Han underskrev kontrakten med Rank Xerox tirsdag den 28. marts 2000, og levering skete den 30. marts. 

N.E. Kristensen og hun indgik en mundtlig aftale med Tonni om fuld returret fordi det var en helt ny maskine. Tonni fornyede løftet senere således at der blev fuld returret efter opkobling. Maskinen blev afhentet i uge 15. 

Procedure 

Telia 
Maskinen blev udlejet på de vilkår der er angivet i aftalen, og leverancen blev godkendt uden forbehold. En indsigelse om for sen levering er fortabt ved underskrivelse af leverancegodkendelsen. Det bestrides i øvrigt at der forelå en forsinkelse som Telia skal bære ansvaret eller risikoen for. En forsinkelse fra uge 6 (7.-11. februar 2000) til den 22. marts 2000 skyldes vanskeligheder med at få regnskabsmæssige oplysninger til brug for kreditvurdering, afholdelse af ferie m.v. 

Kravet er ikke bestridt beløbsmæssigt. Der er foretaget den i aftalen fastsatte tilbagediskontering, jf. pkt. 10.5. 

Nordvestjysk Folkecenter kunne have begrænset sit tab væsentligt ved at betale, i hvilket tilfælde ejendomsretten var overgået til centret. Det beror på centrets ensidige dispositioner at man indgik aftale til anden side og blot lod Telia afhente maskinen. 

Der er ikke ført bevis for en aftale om 14 dages returret. Det ville også have formodningen imod sig af økonomiske grunde. En returret måtte i givet fald gælde fra den 22. marts. Da ophævelsen kom frem den 7. april, er returretten gjort gældende for 
sent. Tillægget til kontrakten kom først til Telias kendskab få dage før domsforhandlingen. Det kan af den grund ikke bruges mod Telia. Det kan efter sit indhold heller ikke bruges mod Telia. Det er en aftale mellem Nordvestjysk Folkecenter og Sharp IT Partner om en form for gældsovervågning som er Telia uvedkommende. 

Nordvestjysk Folkecenter 
Der er identitet mellem Sharp IT Partner og Telia. Det er Sharp IT Partner der sælger en maskine til Nordvestjysk Folkecenter og skaffer finansiering fra Telia, men det fører ikke til at Telia får bedre ret end Sharp IT Partner, jf. gældsbrevslovens § 27. 
Telia har modtaget kontrakten af 21. januar 2000 og burde ved læsning af denne blive klar over at der var et selvstændigt tillæg til denne, nemlig sagens bilag 1A som viser den besked Maegaard havde givet til sine medarbejdere - at det ikke måtte 
koste mere. Dette burde Telia have bragt på det rene, så havde de været klar over hvilke sideaftaler deres partner eller fuldmægtig, Sharp IT Partner, havde lavet. 

Hvis der ikke er identitet mellem Telia og Sharp IT Partner, må forholdet opfattes som et fuldmagtsforhold: Telia sender en fuldmægtig, og så hæfter Telia for de dispositioner som fuldmægtigen foretager. 

Der må lægges afgørende vægt på forklaringerne om 14 dages returret. Det er hvad troværdige vidner har forklaret. Fristen er aldrig begyndt at løbe fordi der ikke er leveret udstyr der kan fungere. Opsigelsen er sendt til Telia, men vedrører bl.a. lejeaftalen mellem Nordvestjysk Folkecenter og Sharp. Det kan Nordvestjysk Folkecenter ikke kritiseres for. Telia og Sharp IT Partner har selv bidraget til at skabe uklarheder om partsforholdene, se således velkomstskrivelsen af 24. marts 2000. 

Hvis retten kommer frem til at Telia skal have medhold, skal Sharp IT Partner dække tabet for Nordvestjysk Folkecenter. Det er dem der har påført folkecenteret et tab ved ikke at overholde de aftaler, tillægsaftaler og leveringsbetingelser der er aftalt. 

Sharp IT Partner 
Aftalen som kom i stand efter en længere tids forhandlinger mellem parterne indebærer en ganske normal leasing af fotokopimaskinen med levering fra Sharp IT Partner og finansiering fra Telia. 

Tillægget til kontrakten er et udtryk for at man fra Sharp IT Partners side er interesseret i at handle. Tillægsaftalen blev uden praktisk betydning fordi Nordvestjysk Folkecenter opsagde leasingaftalen kort efter levering. Der foreligger ikke forsinkel-
se som Sharp IT Partner eller Telia skal bære risikoen eller ansvaret for. Det er klart at der til brug for en finansiering skal forelægges regnskaber, og de blev forsinket til slutningen af februar. Derefter kom der ferier der sinkede leveringen. I øvrigt er Sharp IT Partner ikke på noget tidspunkt blevet gjort opmærksom på at leveringen efter Nordvestjysk Folkecenter opfattelse var forsinket. 

Leverancegodkendelsen blev underskrevet uden forbehold, og det gav grønt lys for udbetalingen af beløbet. Godkendelsen må indebære at eventuelt berettigede indsigelser om forsinkelse er gået tabt. 

Det bestrides at der er indgået en aftale om 14 dages returret. I øvrigt er der annulleret for sent i forhold til leveringen som skete den 22. marts 2000. 

Rettens afgørelse 

Forholdet mellem Telia og Nordvestjysk Folkecenter 
Nordvestjysk Folkecenter og Telia har indgået sædvanlig leasingkontrakt som blev tiltrådt af parterne hhv. den 21. januar 2000 og 24. marts 2000. Hverken på grundlag af de fremlagte dokumenter eller efter de under sagen afgivne forklaringer kan det lægges til grund at Sharp IT Partner ApS handlede som fuldmægtig for Telia. 

Under hensyn til det oplyste om fremskaffelse af oplysninger til brug for kreditgodkendelse, medarbejdernes afholdelse af ferie hos Nordvestjysk Folkecenter og manglende reklamation over forsinkelse er leveringen af kopimaskinen den 22. marts 2000
ikke sket for sent. Hertil kommer, at leverancegodkendelsen blev underskrevet uden forbehold af Nordvestjysk Folkecenter ved Tonni Mikkelsens besøg på virksomheden den 23. marts 2000. 

Efter kontraktens sædvanlige leasingbetingelser har Telia herefter krav på betaling af den resterende del af leasingydelserne. Da kravet ikke er bestridt beløbsmæssigt, giver retten Telia medhold i selskabets principale påstand. 


Forholdet mellem Nordvestjysk Folkecenter og SHARP IT Partner Nordvestjysk Folkecenter har gjort gældende, at Tonni Mikkelsen for Sharp IT Partner gav 14 dages returret på kopimaskinen. 

Der foreligger ingen skriftlig aftale om 14 dages returret, selv om andre kontraktstilføjelser blev udfærdiget skriftligt, jf. bilag 1A og Ebba Hummelshøjs forklaring om tilbagebetaling i henhold til rabatordning. Intet i det fremlagte materiale tyder på at 
en sådan aftale er indgået. Der henvises således ikke hertil i opsigelsesskrivelsen af 7. april 2000 fra Nordvestjysk Folkecenter. Efter Tonni Mikkelsens forklaring er der ikke er afgivet et sådant løfte. På baggrund heraf kan retten ikke lægge til grund at Sharp IT Partner har givet Nordvestjysk Folkecenter løfte om en 14 dages returret og så meget desto mindre en returret som først skulle løbe efter at kopimaskinen var blevet koblet til netværket. 

Kontraktens bilag 1A kan ikke anses for andet end et tilsagn om at medvirke til ny finansiering. 

Herefter er der ikke grundlag for at pålægge Sharp IT Partner ApS at friholde Nordvestjysk Folkecenter for den forpligtelse som påhviler det overfor Telia Finans Danmark. 

Herefter frifindes Sharp IT Partner ApS. 

Telia Finans Danmark har under proceduren erklæret at kopimaskinen er i deres varetægt, og at den vil blive udleveret til Nordvestjysk Folkecenter mod opfyldelse af Telia Finans Danmarks krav. Der gives derfor Telia medhold i selskabets krav,
således at betaling skal ske mod udlevering til Nordvestjysk Folkecenter af 1 stk. Sharp AR-405 med duplex, feeder, sortering og netkort. 

Thi kendes for ret: 

Nordvestjysk Folkecenter skal inden 14 dage til Telia Finans Danmark, Filial af Telia Finans AB Sverige, betale kr. 414.345,00 med tillæg af moms kr. 103.586,00, i alt kr. 517.931 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 13. september 2000, mod udlevering til Nordvestjysk Folkecenter af 1 stk. Sharp AR-405 med duplex, feeder, sortering og netkort. 

Sharp IT Partner ApS frifindes for de af Nordvestjysk Folkecenter nedlagte påstande. 

I sagsomkostninger skal Nordvestjysk Folkecenter inden 14 dage betale kr. 43.335,00 til Telia Finans Danmark, Filial af Telia Finans AB Sverige, og kr. 30.395,00 til Sharp IT Partner. 


Jens Feilberg 
Jens Fehrn-Christensen
Aksel Gybel 

(Sign.) 
___ ___ ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- og Handelsretten, den 
P.j.v. 

 

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»