Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Aftale om generalrepræsentation

Resumé

Aftale om generalrepræsentation var ikke ophævet med rette. Sagsøgte fik ikke tilkendt erstatning, idet sagsøgtes tab var en følge af sagsøgtes egne dispositioner. 

Dom i sagen  H 88/05

Byggma ASA 
(Advokat Niels Christian Ellegaard) 

mod 

MSK Scandinavia A/S 
(Advokat Carsten Palsgaard) 

Indledning og påstande 

Sagen drejer sig om berettigelsen af ophævelse af en eneforhandleraftale, og om Byggma ASA (i det følgende: Byggma) har krav på betaling af fakturaer fra MSK Scandinavia A/S (i det følgende: MSK). 
Byggma har nedlagt påstand om, at MSK skal betale 

1) modværdien i DKK af 27.332,35 EUR med procesrente fra nærmere angivne datoer  

2) modværdien i DKK af NOK 1.009.678,00, subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 18. april 2006. 

MSK har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1 og påstået frifindelse over for påstand 2. MSK har endvidere nedlagt en selvstændig påstand om, at Byggma skal betale 2.069.885 DKK med procesrente fra den 20. oktober 2005, subsidiært et mindre beløb. 

Oplysningerne i sagen 

Ved brev af 11. januar 1982 er der gengivet en aftale indgået mellem norske A/S Fibofabrikken (i det følgende Fibofabrikken) og danske A/S P. Wallmann & Co. (i det følgende Wallmann), hvorefter Wallmann fik generalrepræsentation til at forhandle FiboTrespo produkterne i Danmark. Af brevet af 11. januar 1982 fremgår blandt andet: 

"I den anledning tillater vi oss å bekrefte vår avtale om at Deres firma får generalrepresentasjonen for våre produkter i Danmark. 
... 
Vi vil da sammen med Dem arbeide for at våre andre kunder i Danmark kjøper våre produkter gjennom Deres firma. 
Siden begge parter satser på at denne avtale skal være langsiktig, er man enig om at avtalen skal ha en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder." 

Aftalen indeholder ikke krav om minimumskøb. 

Fibofabrikken er senere blevet til Byggma. Med virkning fra 1. november 2004 skete der endvidere en sammenlægning i form af aktivoverdragelse fra Wallmann til MSK, hvilket Byggma blev gjort bekendt med ved MSKs email af 22. oktober 2004 vedhæftet en pressemeddelelse. Parterne er enige om, at det nu er Byggma og MSK, der er parter i aftalen, som oprindelig blev indgået mellem Fibofabrikken og Wallmann. Siden 20002001 har Byggma sendt årlige budgetter til MSK. På baggrund af 
budgetterne drøftede parterne forventningerne til det kommende års samhandel. 

Byggma og MSK aftalte et møde til afholdelse den 10. december 2004 hos MSK med henblik på drøftelse af det fremtidige samarbejde. Byggma havde hidtil solgt vinduesbundstykker, bordplader, paneler og skærmvægsystemer til Wallmann. Byggma ønskede at få en afklaring af produktsortimentet, idet Byggma ved sin email af 27. oktober 2005 udtrykte håb om at kunne fortsætte med det FiboTrespo sortiment, som allerede blev solgt til MSK. Byggma fremsatte i samme email et budget for parternes samhandel i 2005. 

Efter mødet den 10. december 2007, hvortil Byggma havde udarbejdet en dagsorden, og hvor der blev aftalt et opfølgningsmøde den 10. februar 2005, skrev MSK den 7. januar 2005 en email til Byggma, hvoraf fremgår blandt andet: 
"... 
Vi har nu efterhånden et overblik over vort fremtidige produktprogram og leverandører heraf. For FiboTrespo indbefatter dette et samarbejde omkring paneler og skærmvægge. Især paneler ser vi meget store muligheder i, ikke mindst på grund af mulighederne i vor industriafdeling. Men også et samarbejde omkring laminater og laminater oplimet på spånplader har vi en interesse i. Vi vil meget gerne have en opdatering vedr. priser og sortiment på disse som aftalt på mødet her i december. Andre speciel forarbejdninger kan også blive aktuelle. Med hensyn til vinduesplader og bordplader må vi desværre konstatere, at vi ikke kan forsvare at fortsætte med disse i forhold til de produkter som MSK får fra Tyskland. Fordelen fra Tyskland er foruden at de er billigere at de også fås i 4 m i samme laminater, hvilket vi i mange år har efterspurgt. Men som sagt er vi meget interesseret i at øge på FiboTrespos hovedprodukt, paneler samt samarbejde omkring andre laminatprodukter. 
..." 

Parterne er enige om den faktiske omsætning fordelt på varegrupperne paneler, vindues og bordplader, skærmvægge og øvrige produkter for årene 20012004 samt Wallmanns omsætning sammenlignet med budgetterne udarbejdet af Byggma: 

Faktisk omsætning fordelt pr. varegruppe pr. år: 

Panel 
Vindues og Skærmvægge 
Øvrige 
I alt 
bordplader 
produkter 
2001 (NOK 1000) 
551 
2356 
657 
474 
4038 
2002 (NOK 1000) 
714 
2439 
424 
426 
4003 
2003 (NOK 1000) 
426 
2093 
576 
67 
3162 
2004 NOK 1000) 
1105 
1469 
977 
198 
3749 
2001 (%) 
14 % 
58 % 
16 % 
12 % 
100 % 
2002 (%) 
18 % 
61 % 
11 % 
10 % 
100 % 
2003 (%) 
13 % 
66 % 
18 % 
3 % 
100 % 
2004 (%) 
29 % 
39 % 
26 % 
6 % 
100 % 


- 4 - 


Wallmanns omsætning sammenlignet med budget (alle tal i 1.000 NOK): 

2001 
2002 
2003 
2004 
Realiseret Budget 
Realiseret Budget 
Realiseret Budget 
Realiseret Budget 
Panel 
551 
639
714 1.370 424 1.046 
1.105 840 
Vindues/bordplader 
2.356 
2.282 
2.439 2.095 2.091 2.232 
1.469 2.318 
Skærmvægge 
657 
700 
424 950 577 850 
977 850 
Øvrige produkter 
474 650 426 551 71 315 
198 226 
Sum 
4.038 4.271 
4.003 4.966 3.163 4.443 
3.749 4.234 
Variation 
mellem 
budgetteret 
og 
5,5 % 
19,4 % 
28,8 % 
11,5 % 
realiseret omsætning 


Den 16. februar 2005 skrev Byggmas advokat et brev til MSK. Af brevet fremgår det, at Byggma efter MSKs email af 7. januar 2005 og forløbet af mødet mellem parterne den 10. februar 2005 i Norge anså aftaleforholdet som misligholdt, idet MSK ikke på behørig vis havde opsagt aftaleforholdet med 12 måneders varsel. Byggma henviste i den forbindelse til indholdet af emailen og det begrænsede antal ordrer efter Wallmanns sammenlægning med MSK. Byggma forbeholdt sig retten til at ophæve aftaleforholdet. Byggma meddelte samtidig, at man med øjeblikkelig virkning havde besluttet at overdrage den del af forhandlingen i Danmark, der vedrørte bord og vinduesplader, til A. Rindom A/S (i det følgende: Rindom). Byggma tilbød i den forbindelse, at MSK fortsat kunne få leveret paneler og skærmvægge på eksklusiv basis i en 12 måneders periode, såfremt dette kunne ske på grundlag af det af Byggma udmeldte salgsbudget for 2005. Ved brev af 25. februar 2005 opsagde MSK aftalen for så vidt angik vindues og bordplader med det aftalte varsel på 12 måneder. Den 8. april 2005 opsagde Byggma aftalen om generalrepræsentation. 

Forklaringer 

Per Jåtog har forklaret, at han er administrerende direktør i Byggma, hvor han har arbejdet siden 1981. 

Byggma er et børsnoteret selskab, der har 10 fabrikker og omkring 1.000 ansatte. I 2007 havde Byggma en omsætning på 2 mia. norske kroner. I perioden har Byggma til det danske marked særligt solgt højtrykslaminatprodukter, herunder bordplader og paneler. Vinduesplader er et produkt, som de kun sælger i Danmark. Byggma har to andre distributører i Danmark, én for spånplader, Rindom, som har været distributør siden 1950, og én for træfiberplader. Byggma erhvervede FiboFabrikken i år 2000. Siden 1981 har Byggma handlet med Wallmann. Han har i perioden 1985 til 2000 været kontakten mellem FiboFabrikken og Wallmann. Han deltog i mødet den 10. december 2004 og har efterfølgende været informeret om 
forløbet. På mødet blev der ikke sagt meget om fremtiden, og de rejste tilbage fra mødet med en følelse af usikkerhed. Han blev orienteret om emailen af 7. januar 2005, men han var ikke direkte involveret i det efterfølgende forløb. 

Halvor Coward Olsen har forklaret, at han er eksportchef hos Byggma, hvor han har arbejdet siden 1989. 
Generalrepræsentationsaftalen omfattede laminatprodukter. Byggma solgte blandt andet bord og vinduesplader, paneler og skærmvægssystemer til MSK. Byggmas samlede omsætning var fordelt med ca. 4060 % på vindues og bordplader, ca. 25 % på paneler og ca. 25 % på skærmvægge. Parterne havde hvert efterår drøftelser om salget, budgetter, arbejdsmål osv. 
Budgetterne var ikke udtryk for en mindstekøbsforpligtelse, ligesom de mundtlige drøftelser ikke var udtryk for en forpligtelse, men et mål. Wallmann levede ikke helt op til budgettet, idet resultaterne lå lidt under det budgetterede niveau. Afvigelsen fra salgsbudgettet på 28,8 % for 2003 påtalte han overfor Peter Ekman. Byggma har sendt skriftlige salgsbudgetter til Wallmann/MSK i hvert fald siden 2001, og forud herfor havde de mundtlige forventningsdrøftelser. I slutningen af oktober 2004 fik de besked om overdragelsen af Wallmann til MSK, herunder ved telefonopringning fra Peter Ekman og en email med kopi af pressemeddelelsen. Byggma accepterede MSK som ny aftalepart. Byggma mødtes første gang med MSK den 10. december 2004. Fra MSK deltog Per Ekman, Jan Frank og en eller to mere, mens Per Jåtog og han selv deltog i mødet på vegne af Byggma. På mødet talte de om Byggmas forslag til budget, som Byggma havde sendt i oktober måned, ligesom de talte om det hidtidige samarbejde med Wallmann. De følte ikke, at de fik hverken ja eller nej til budgettet under mødet. Der blev aftalt et nyt møde i Norge i det nye år. MSK efterspurgte priser på et produkt, som Byggma ikke dengang var vant til at producere, hvorfor Byggma ville vende tilbage med en pris. Han så emailen af 7. januar 2005 som en udmelding om, at MSK ikke længere ville sælge Byggmas vindues og bordplader samtidig med, at MSK meldte ud, at de kunne få et tilsvarende produkt billigere hos en tysk leverandør. Hovedsælgeren af disse produkter var Peter Kjær. Efter modtagelse af emailen af 7. januar 2005 havde de kontakt med MSK ved Per Ekman og Peter Kjær med henblik på mødet den 10. februar 2005. Formålet med dette møde var igen at gennemgå budgettet og at forklare, at det var vigtigt for Byggma at få porteføljen videreført. Han husker ikke, om han spurgte MSK, om deres email af 7. januar 2005 skulle forstås sådan, at de ikke længere ville købe vindues og bordplader, men der var lagt op til en drøftelse herom på mødet den 10. februar 2005. Hvis Byggma ikke længere kunne sælge vindues og bordplader til MSK, ville de opleve en samlet nedgang i omsætningen. Byggma modtog kun meget få ordrer fra MSK på vindues og bordplader i perioden fra 10. december 2004 og frem til mødet den 10. februar 2005. Byggma oplevede således en nedgang fra godt 60 % til omkring 15 % i forhold til den samlede omsætning. Han deltog i mødet den 10. februar 2005. Efter kort tid oplevede han et stemningsskift, idet deltagerne fra MSK fik et aggressivt tonefald og kom med beskyldninger om illoyalitet 
og ulovlige handlinger i forhold til konkurrence og markedsføringsloven uden at ville sige, hvad det var. Efterhånden blev det konkretiseret til, at en ansat hos Wallmann/MSK havde videregivet oplysninger til Byggma, og MSK henviste til et faxnummer, som viste sig at være hans mobiltelefon. Den ansatte var Peter Kjær. MSK ønskede at vide, hvad det var for nogle oplysninger, som Byggma havde modtaget. De antydede, at Peter Kjær skulle have givet fortrolige oplysninger om kundeforhold, men det var oplysninger, som de allerede havde i forvejen. Byggma ville gerne hjælpe med at undersøge forholdet, men da de ikke havde modtaget nogen oplysninger, kunne de ikke hjælpe nærmere. Det er rigtigt, at der var søgt sendt en fax til hans mobiltelefon, men den kunne ikke modtages. Herefter blev mødet afsluttet, da det ikke var nyttigt at fortsætte. Det var et helt usædvanligt forløb. De kom aldrig ind på emailen af 7. januar 2005. MSK udtrykte ikke på mødet, at de var interesserede i fortsat at købe skærmvægge og paneler. Han kan ikke bekræfte, at Jan Falck sagde, at MSK ville øge købene hos Byggma. For at beskytte sig selv gav Byggma herefter forhandlingen af bord og vinduesplader til Rindom, eftersom MSK ikke længere ønskede at købe pladerne. Rindom havde været distributør af deres træfiberplader siden 1950'erne. De havde ikke drøftet konkrete planer om overdragelse af disse produkter til Rindom forud for mødet den 10. februar 2005. Drøftelsen med Rindom om at overtage bord og vinduespladerne havde man først rejst officielt i et brev medio februar 2005. Peter Kjær arbejder nu hos Rindom. Hvis ikke Rindom havde overtaget forhandlingen, ville alternativet have været at fortsætte samarbejdet med MSK i opsigelsesperioden på 12 måneder, men Byggma var bange for at blive faset ud af markedet i løbet af det år. Byggma havde forinden tilbudt MSK, at MSK kunne fortsætte med resten af porteføljen i opsigelsesperioden, men de fik ingen respons herpå. Der var andre producenter i blandt andet Sverige og Tyskland, der kunne lave produkter til MSK. 
Disse produkter var muligvis ikke fuldt subsituerbare med Byggmas produkter, men hvis man designede fra grunden, kunne man tage hensyn til dimensioner m.v. Byggmas salg af vindues og bordplaner blev i 2005 kun på halvdelen af det forventede, og Byggma tabte samtidig anseelse i markedet. Byggma samarbejder stadig med Rindom. 

Peter Ekman har forklaret, at han har været revisor for Wallmann siden 1980'erne, som han købte sig ind i i 1999, først med 1/3 og siden med 3/4.. De seneste par år har han været direktør i firmaet alene, mens han tidligere var direktør sammen med Wallmann. I 2004 kom de tilfældigt i kontakt med MSK, hvorefter de to selskaber fusionerede, i hvilken forbindelse han blev købt ud. Han var med til mødet den 10. december 2004 med Byggma, hvor de talte om det fremtidige samarbejde. MSK havde forespørgsler på priser på oplimede plader, ikke vindues og bordplader. Desuden havde de forespørgsler på paneler og skærmvægge, som MSK regnede med at kunne øge omsætningen på. Der blev aftalt et opfølgningsmøde. MSK modtog aldrig nogen tilbagemelding for så vidt angår forespørgslen på de oplimede plader. De modtog budgetter fra Byggma tilbage fra 2000 eller 2001. De drøftede herefter internt, om det var realistiske omsætningstal. MSK forpligtede sig ikke til at købe i 
overensstemmelse med budgetterne. Før de begyndte at arbejde med skriftlige budgetter, talte de ikke specifikt om forventningerne. Byggma har ikke over for ham påtalt, at MSK ikke overholdt budgetterne. Han har ikke modtaget en telefonopringning fra Halvor Olsen i forbindelse med budgetafvigelsen i 2003 på ­ 28,8 % De talte alene fremadrettet. Med emailen af 7. januar 2005 ville han gøre Byggma klar på MSKs overvejelser, idet MSK tidligere havde gjort Byggma klart, at vindues og bordpladerne var for dyre. De ville udfase vindues og bordpladerne over en periode. Dette skulle dog ikke ses som en 
opsigelse, men var blot udtryk for, at MSK ikke længere ville købe pladerne i så stort et omfang som tidligere. Nogle kunder ville have pladerne fra Byggma, og ville ikke have plader fra den tyske leverandør. Da han sendte emailen var han bekendt med kontrakten og opsigelsesvarslet på 12 måneder. Han var ikke med til mødet den 10. februar 2005. MSK tog ikke imod Byggmas advokats tilbud om at fortsætte samarbejdet i opsigelsesperioden, idet de på det tidspunkt allerede var kommet for langt hen på året, og det derfor ville være svært at opfylde budgettet. Peter Kjær blev sagt op på grund af en sag og videregivelse af kundelister til Byggma, ligesom der havde været nogle leverancer direkte til en tømmerhandel i Nordjylland uden 
om MSK. Peter Kjær blev herefter ansat hos Rindom. 

Jan Falck forklarede, at han er direktør i MSK, hvor han begyndte som salgskonsulent i 1998. I forbindelse med generationsskiftet trådte han pr. 1. november 2004 ind som direktør. 

Han mødte første gang Byggma i forbindelse med mødet den 10. december 2004. De to nordmænd var tidspressede, idet de skulle nå et fly tilbage til Norge. De fik fremlagt en dagsorden for mødet, men de nåede den ikke helt igennem på grund af tidspresset. Nordmændene viste ingen interesse for MSK, og han havde allerede da en fornemmelse af, at Byggma ikke var interesserede i at fortsætte samarbejdet. 

Wallmann og MSKs lagre, der begge var fyldte, skulle flytte sammen i Kjellerup. De skulle derfor have lagrene reduceret, hvorfor de blev nødt til at købe mindre ind i en periode. Han hørte ikke noget til, at det kunne være et problem, og de havde forklaret Byggma det. Pladerne fra den tyske producent kunne ikke umiddelbart erstatte pladerne fra Byggma. 

Mødet i Norge den 10. februar 2005 havde til formål, at parterne skulle drøfte mulighederne vedrørende paneler og skærmvægge, som han havde fået at vide var Byggmas hovedprodukter. Han havde forventet at se produktionen i Norge i forbindelse med mødet, men det skete ikke, idet lokaliteten for mødet blev ændret kort før mødet. Han syntes, at det var mærkeligt. Han sagde på mødet, at MSK ønskede at drøftet fremtiden, herunder MSKs forventning om en øget samlet omsætning, særligt på skærmplader og paneler. Byggma svarede hertil, at MSK skulle forhandle alle produktgrupper og leve op til salgsbudgettet, 
ellers kunne de godt glemme et fortsat samarbejde. Han forstod det som om, at Byggma ville have MSK til at afgive en erklæring herom. Emailen af 7. januar 2005 blev ikke drøftet på mødet. Han er uforstående over for, at han eller MSK i øvrigt skulle have afgivet ordrer under mødet, idet det er noget, der går gennem medarbejderne i lagerstyringen. Han mener ikke, at der var en aggressiv stemning under mødet. 

Peter Kjær havde arbejdet hos Wallmann gennem mange år, hvor han solgte Fibos produkter som en konkurrent til MSK. Peter Kjær har ført samtaler med Byggma, hvilket to dage før mødet i Norge førte til leverancer til en kunde i Nordjylland uden om MSK. Peter Kjær har endvidere sendt telefax til Halvor Olsen med Halvor Olsens navn på. Han kan ikke genkende Halvor Olsens forklaring vedrørende drøftelsen om Peter Kjærs rolle, men det er rigtigt, at mødet gik i stå, efter de fremviste dokumentation for faxen med Halvor Olsens navn på, ligesom han havde dokumentation for en halv times telefonsamtale mellem Peter Kjær og Halvor Olsens mobiltelefon. Peter Kjær blev efterfølgende bortvist. I forbindelse med en retssag ved Retten i Kjellerup udtalte retten, at det ikke havde været korrekt at bortvise peter Kjær, men at Peter Kjær godt kunne afskediges. 

Alloc producerer ikke vinduesbundstykker eller bordplader, men var i gang med at introducere skærmvægge og paneler til levering i 2006. I 2005 købte de alene gulve hos Alloc, som Wallmann havde købt gennem mange år. De kunne ikke købe sådanne gulve hos andre leverandører. 

MSK takkede ikke ja til at fortsætte forhandlingen under opsigelsesperioden, idet de så parternes aftale som en samlet pakke for alle produkterne omfattet af aftalen. 

Parternes synspunkter 

Byggmas advokat har gjort gældende, at aftalen om generalrepræsentation ikke indeholdt nogen forpligtelse til bestemte minimumskøb. Som modstykke til MSKs eneret havde der gennem årene udviklet sig en fast praksis mellem Byggma og MSK om, at parterne én gang årligt tilkendegav og afstemte deres forventninger til aftaget af Byggmas produkter for det kommende år. Disse budgetter blev anvendt som arbejdsmål og målepunkter for den loyale opfyldelse af kontrakten. MSK har således haft en pligt til loyalt at søge at opfylde de aftalte budgetter. En hel eller delvis afbrydelse af samarbejdsforholdet i form af ophør med salg af produkter eller kategorier heraf, ville udgøre en misligholdelse af parternes aftale. Efter fusionen mellem Wallmann og MSK søgte Byggma i forbindelse med mødet den 10. december 2004 at finde ud af, hvor de havde de nye samarbejdsparter, og Byggma fremsatte ønske om, at MSK forholdt sig til budgettet. Byggma anså MSKs email af 7. januar 2005 som udtryk for en definitiv tilkendegivelse af, hvad MSK ønskede i forhold til det fremtidige samarbejde. Der blev ikke taget forbehold. Hertil kommer MSKs manglende aftag af produkter fra Byggma i øvrigt. Byggma fandt, at MSK ikke havde noget reelt ønske om at fortsætte forhandlingen af Byggmas produkter, i hvert fald ikke vindues og bordplader. Man kan ikke vælge nogle af produkterne i henhold til aftalen om generalrepræsentation ud. Der er ikke under sagen fremlagt dokumentation for Peter Kjærs telefax, men det kan lægges til grund, at forholdet omkring Peter Kjær blev drøftet på mødet den 10. februar 2005. På mødet fandt der ikke en egentlig diskussion sted vedrørende det fremtidige samarbejde. Den manglende loyale opfyldelse er udtryk for omgåelse af opsigelsesvarslet på 12 måneder. Som følge heraf har MSK foretaget en væsentlig misligholdelse af aftalen om generalrepræsentation. Byggma var således berettiget til at overgive forhandlingsretten vedrørende vinduesplader og bordplader til A. Rindom A/S ved brev af 16. februar 2005 og hæve aftalen ved breve af 8. april 2005, og overdrage forhandlingsretten vedrørende de øvrige produkter omfattet af aftalen om generalrepræsentation til A. Rindom A/S. Byggma har haft samarbejde med A. Rindom A/S siden 1950'erne og således også på tidspunktet for indgåelse af aftalen om generalrepræsentation i 1982. 

Byggma er berettiget til erstatning som følge af MSKs misligholdelse af parternes aftale om generalrepræsentation. Erstatningen kan opgøres som anført i bilag 19 med budget og resultat for salg af Fibo Trespo i Danmark i 2005. MSK har selv givet udtryk for, at man kunne præstere bedre end anført i budgettet. 

Byggma er ikke erstatningsansvarlig over for MSK. Byggmas indgåelse af aftaler med A. Rindom A/S er sket med henblik på Byggmas opfyldelse af sin tabsbegrænsningspligt og Byggmas berettigede varetagelse af sine interesser på det danske marked. MSKs erstatningskrav kan i øvrigt ikke gøres gældende, da MSK dels har meddelt, at MSK ikke ønskede at fortsætte med det sortiment, der vedrørte vinduesplader og bordplader, og dels har undladt at acceptere, endsige forholde sig til Byggmas forslag om fortsættelse af aftalen om generalrepræsentation for de resterende produkter under aftalen. Endelig er MSKs 
erstatningskrav ikke opgjort på grundlag af et realiseret tab, men udelukkende opgjort på grundlag af et budget, som MSK selv har hævdet ikke er bindende. 

MSKs advokat har gjort gældende, at det hverken udtrykkeligt eller stiltiende på noget tidspunkt har været aftalt, at MSK var forpligtet til at aftage et minimums kvantum af Byggmas produkter. Nedgang i ordreafgivelsen på bordplader og vinduesplader kan således ikke konstituere væsentlig misligholdelse af samarbejdet mellem parterne. MSKs email af 7. januar 2005 kan ikke tages som udtryk for, at MSK hæver aftalen om generalrepræsentation med dags varsel og dermed i strid med det fastsatte opsigelsesvarsel, ligesom emailen ikke kan tages til indtægt for, at MSK ikke skulle være interesserede i at aftage vindues og bordplader. Ikke alle kunder ønskede de tyske plader; nogle kunder bad direkte om at få Byggmas plader. Emailen var alene udtryk for, at MSK ønskede at udfase Byggmas produkter over en periode. Byggma burde efter modtagelse af emailen havde 
kontaktet MSK, såfremt den gav anledning til overvejelser som anført af Byggma. Indholdet af emailen blev imidlertid ikke drøftet, heller ikke på mødet mellem parterne den 10. februar 2005. Emailen er således ikke udtryk for væsentlig, hævebegrundende misligholdelse fra MSKs side. MSK ønskede ikke at indestå for et bestemt aftag af Byggmas produkter efter 
ophævelsen den 16. februar 2005, idet MSK ikke kunne være sikker på, at MSKs forventninger til årets salg ville holde. Budgetterne var alene et arbejdsmål for Byggma, og der kan ikke afledes nogle retlige sanktioner heraf. Hertil kommer, at MSKs aftag hele tiden havde været mindre end anslået i salgsbudgetterne. 

Byggmas ophævelse af samarbejdsaftalen uden varsel konstituerer derimod misligholdelse fra Byggmas side, hvorfor Byggma har pådraget sig erstatningsansvar over for MSK, der beløbsmæssigt kan opgøres i overensstemmelse med MSKs påstand, der er opgjort skønsmæssigt ud fra Byggmas eget budget. Forhandlingen blev efter ophævelsen omgående overgivet til A. Rindom A/S. MSK var på det anførte grundlag berettiget til gennemførelse af modregning. 

Sø og Handelsrettens afgørelse 

MSK har taget bekræftende til genmæle over for Byggmas påstand 1, og denne tages derfor til følge som nedenfor nærmere bestemt. 

Med hensyn til parternes erstatningspåstande bemærkes, at grundlaget for parternes samarbejde var aftalen af 11. januar 1982 mellem Wallmann og Fibofabrikken, nu MSK, henholdsvis Byggma. Denne aftale gav MSK såkaldt "generalrepræsentation" for Byggmas produkter i Danmark i form af enerepræsentation. Der angaves ikke noget om en mindstesalgsforpligtelse, men parterne erklærede, at de satsede på, at aftalen skulle være langsigtet, og at opsigelsesfristen derfor var 12 måneder. Siden 2000-2001 har Byggma sendt budgetter til MSK/Wallmann, og disse har vel dannet grundlag for drøftelser af og til, men der er på intet tidspunkt sket påtale i tilfælde, hvor budgetternes tal ikke er overholdt, og der har intet været aftalt om nogen mindstesalgsforpligtelse. 

Aftalen om "repræsentation" eller om man vil, agentur, var en samarbejdsaftale, hvor begge parter blev forpligtet til loyalt at samarbejde med henblik på at nå det fælles mål. 

Ved fusionen mellem Wallmann og MSK i oktober 2004 anmodede Byggma om hurtigt at få en afklaring af det produktsortiment, som Byggma leverede til Wallmann, og udtrykte håb om at kunne fortsætte med det Fibo Trespo sortiment, som Byggma allerede solgte, hvoraf de vigtigste produktgrupper blev opregnet, og der anførtes visse salgsbudgetforslag for Danmark for 2005, dog ikke for vinduesplader og bordplader. Det er ikke ganske klart, hvad der foregik under de mundtlige drøftelser mellem parterne i december 2004 og februar 2005. MSKs email af 7. januar 2005 lå i forlængelse af mødet i december 2004. MSK meddelte i emailen, at man ikke kunne forsvare at fortsætte med vinduesplader og bordplader, som man kunne få billigere fra Tyskland. Derimod var man meget interesseret i at samarbejde om paneler, skærmvægge og andre laminatprodukter. 

Byggma svarede ikke på MSKs email af 7. januar 2005. Hvis emailen skulle medføre virkninger som en misligholdelse af parternes aftale, måtte det kræve en omgående reklamation. Det kom der ikke. Der holdtes endog et møde den 10. februar 2005, hvor man skulle drøfte disse spørgsmål, men mødets indhold synes at være blevet overskygget af drøftelserne omkring MSKs daværende medarbejder, Peter Kjær. Heller ikke Byggmas advokats brev af 16. februar 2005 indebar nogen ophævelse af parternes samarbejdsaftale, men alene en meddelelse om, at forhandlingen af vindues og bordplader fremtidig var overladt til A. Rindom A/S. Samtidig tilbød Byggma MSK at aftage de øvrige dele i en opsigelsesperiode på vilkår, at salgsbudgettet blev overholdt, men dette accepterede MSK ikke. MSK fastholdt den 25. februar 2005, at man ikke kunne forsvare at sælge vindues og bordplader, og meddelte derfor, at MSK opsagde forhandleraftalen for så vidt angår disse to produkter med 12 måneders varsel, men i øvrigt fastholdt kontrakten. Først den 8. april 2005 ophævede Byggma aftalen under henvisning til, at MSK ikke havde taget stilling til forligstilbuddet. 

Ved bedømmelsen af, om denne ophævelse var berettiget, må der lægges vægt på, at emailen af 7. januar 2005 lå i forlængelse af Byggmas egen henvendelse af oktober 2004 om behovet for at drøfte og fastlægge parternes fremtidige produktsortiment, og at der ikke straks blev reklameret over brevets indhold for så vidt angår vindues og bordplader. På denne baggrund kan brevet ikke i sig selv tillægges virkning som misligholdelse, endsige væsentlig misligholdelse af parternes aftale. 
Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til Byggmas erstatningskrav. MSK kræver erstatning under henvisning til, at Byggmas ophævelse er uberettiget. Uanset at der foreligger en uberettiget annullation, må retten dog lægge vægt på, at MSK 
ikke er uden skyld i, at parternes samarbejdsforhold er brudt sammen, idet MSK i væsentlig grad har fremkaldt Byggmas annullation. Parterne har i et agenturforhold som det foreliggende pligt til loyalt at samarbejde med henblik på at nå det fælles mål, som er det bedst mulige salg af agenturgiverens produkter til glæde for begge parter. MSKs email af 7. januar 2005 blev af Byggma opfattet som en nægtelse af at markedsføre de produkter, som hidtil havde udgjort mere end halvdelen af 
omsætningen af Byggmas produkter i Danmark, og mødet den 10. februar 2005 blev ikke benyttet til at søge at finde en løsning på sagen, men tværtimod til at skærpe konflikten ved at inddrage forhold vedrørende Peter Kjær, som ikke i øvrigt er belyst under sagen. Hvis MSK ville have fastholdt forhandlingen af de varegrupper, som MSK fandt lukrative, burde MSK have gået ind i en positiv dialog efter modtagelsen af Byggmas advokats brev af 16. februar 2005, hvor Byggma søgte at beskytte sin markedsposition på en måde, som MSK ikke burde have noget imod. Sammenfattende findes MSK ikke at have lidt et tab, der er en følge af Byggmas handlinger, idet tabene er en følge af MSKs egne dispositioner. Begge parter frifindes herefter for hinandens erstatningspåstande. Under henvisning til sagens udfald bestemmer retten, at hver part skal bære sine egne 
omkostninger. 

T H I K E N D E S F O R R E T 

MSK Scandinavia A/S skal inden 14 dage til Byggma ASA betale modværdien i DKK af 27.332,35 EUR med tillæg af procesrente som følger: af 2.334,09 EUR fra den 5. februar 2005, af 89,33 EUR fra den 17. april 2005, af 374,00 EUR fra den 18. april 2005, af 8.219,57 EUR fra den 23. april 2005, af 993,52 EUR fra den 1. maj 2005, af 7.018,43 EUR fra den 7. maj 2005, af 
3.422,01 EUR fra den 13. maj 2005, af 719,81 EUR fra den 14. maj 2005, af 654,18 EUR fra den 15. maj 2005 og af 3.507,41 EUR fra den 4. juni 2005. 

I øvrigt frifindes begge parter for hinandens påstande. 

Hver part skal bære sine egne omkostninger. 


Carsten Vagn Jacobsen 
Michael B. Elmer 
Søren Rathmann 
(retsformand) 
(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»