Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOM

Afsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling

7. afd. nr. B-962-15:

UDLEJER
mod
LEJER (erhvervslejemål)

Københavns Byrets dom af 7. april 2015 (BS 7C-270/2014) er anket af Udlejer, med påstand om frifindelse, subsidiært stadfæstelse.

Indstævnte, Lejer, har nedlagt påstand om, at Udlejer, til Lejer skal betale 415.399 kr. med tillæg af procesrente, som principalt beregnes af den del af den månedlige leje, der ydes afslag for, regnet fra lejens forfaldsdato, og subsidiært beregnes af 170.805 kr. fra sagens anlæg den 20. januar 2014, til betaling sker og af 244.594 kr. fra tidspunktet for indgivelse af påstandsdokumentet den 6. oktober 2014, til betaling sker.

Det beløb, som Lejer påstår sig tillagt, er for landsretten opgjort som en tredjedel af den betalte leje for perioden 1. september 2013 – 28. februar 2015.

Procedure
Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det lægges efter bevisførelsen, herunder navnlig indholdet af det optagne syn og skøn, til grund, at metrobyggeriet har medført støjgener i et omfang, der indebærer, at Lejer i perioden 1. september 2013 – 28. februar 2015 ikke fuldt ud har kunnet anvende lejemålet Jagtvej 223, København Ø, som forudsat i lejekontrakten.

Hverken Lejer eller Udlejer, havde på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse i 1999 noget kendskab til et kommende metrobyggeri. Landsretten finder imidlertid, at Udlejer er nærmere end Lejer til at bære risikoen for de med metrobyggeriet forbundne langvarige støjgener, som overstiger en almindelig tålegrænse.

Under disse omstændigheder tiltrædes det derfor, at Lejer kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, jf. erhvervslejelovens § 18, stk. 2.

Efter karakteren og omfanget af støjgenerne tiltræder landsretten endvidere, at det forholdsmæssige afslag fastsættes som anført i byrettens dom. Landsretten har herved navnlig lagt vægt på, at støjgenerne navnlig har været koncentreret om de nordvendte lokaler på de to øverste etager i lejemålet.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Der er ikke grundlag for at ændre byrettens omkostningsafgørelse. Udlejer skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger for landsretten til Lejer med 40.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Udlejer, betale 40.000 kr. til Lejer.
Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.


Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af