Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

Resumé

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun suspenderes i opsigelsesmåneden og derefter fritstilles i 3 måneder frem til fratrædelsen, samtidig med at arbejdsgiveren varsler hovedferien afviklet i opsigelsesperioden uden nærmere angivelse af tidspunkt for ferieafvikling.

Dom i sagen F-31-04 


Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for S
(Advokat Finn William Lænkholm ved advokat Kim Schioldann)
mod
Dansk Industri som mandatar for Sony Nordic A/S
(Advokat Lars Bruhn)


Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om en arbejdsgiver skal afregne feriepenge i et tilfælde
hvor en ansat opsiges, således at hun suspenderes i opsigelsesmåneden og der-
efter fritstilles i 3 måneder frem til fratrædelsen, samtidig med at arbejdsgiveren
varsler hovedferien afviklet i opsigelsesperioden uden nærmere angivelse af
tidspunkt for ferieafvikling. Spørgsmålet besvares benægtende.

Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for S (S) har nedlagt påstand om
at Sony Nordic A/S skal betale 40.516,10 kr. til S med procesrente fra 10. juli
2004. Beløbet svarer til feriepenge for 3 ugers ferie.

Dansk Industri som mandatar for Sony Nordic A/S (Sony) har nedlagt påstand
om frifindelse.


- 2 -


Sagens omstændigheder
S blev ansat som Media Sector Manager hos Sony den 1. oktober 2002. Gagen
var ved tiltrædelsen aftalt til 41.000 kr. pr. måned.

Den 2. marts 2004 blev S opsagt samtidigt med 19 andre medarbejdere. Opsi-
gelsen blev meddelt hende på et møde hvor hun også fik udleveret opsigelsen
skriftligt:

"OPSIGELSE

Med henvisning til vores møde må vi meddele dig, at vi har besluttet os for at
opsige dit ansættelsesforhold hos Sony Nordic A/S pr. dags dato.

Vi beder dig stå til rådighed, for overdragelse samt telefonisk ved spørgsmål,
indtil 31. marts 2004.
I den resterende del af opsigelsesperioden vil du blive fritstillet og skal derfor
ikke stå til rådighed overfor Sony Nordic a/s.
Fritstillelsen er gældende fra den 31. marts 2004.

Ifølge din ansættelseskontrakt har du 3 måneders opsigelse. Din sidste ansæt-
telsesdag hos Sony Nordic a/s vil således blive den 30. juni 2004.

Vi varsler hermed dine resterende feriefridage for 2004 til afholdelse i opsigel-
sesperioden.
Endvidere bedes du afholde dine nye feriefridage gældende pr. 1. maj 2004.
Feriepenge optjent i kalenderåret 2004 vil blive afregnet på ét af Feriekontos
feriekort ved endelig fratrædelse.
..."

I overensstemmelse med rådighedsforpligtelsen fortsatte S med at komme hos
Sony i dagene efter opsigelsen, men der er uenighed mellem parterne om i hvor
lang tid dette stod på.

På et møde med Sonys daværende HR-administrator Malene Brammer den 4.
marts 2004 fik S udleveret følgende brev:

"Under henvisning til opsigelse dateret d. 3. marts 2004 [rettelig den 2. marts
2004], ser ferieafviklingen ud således:


- 3 -

Vi varsler hermed al din optjente hovedferie og restferie fra 2003 samt dine re-
sterende feriefridage for 2004 til afholdelse i opsigelsesperioden.
Endvidere bedes du afholde dine nye feriefridage gældende pr. 1. maj 2004.
Feriepenge optjent i kalenderåret 2004 vil blive afregnet på ét af Feriekontos
feriekort ved endelig fratrædelse."

Den 9. marts 2004 sendte Malene Brammer en ny opsigelse med afleveringsat-
test til S. Opsigelsen var uændret i forhold til den første opsigelse, herunder for
så vidt angår dateringen, dog var ferievarslingen af 4. marts 2004 indføjet.

Forklaringer
S har forklaret at hun som Media Sector Manager havde ansvaret for salg af So-
nys broadcastudstyr til professionelle, herunder DR, TV2 m.fl. Hun havde én
medarbejder, Jens, under sig. Hun og Jens delte kunderne mellem sig, men ko-
ordinerede indbyrdes indsatsen, herunder kundebesøg mv. S foretog løbende
afrapportering over for sin chef, Henrik Damgaard.

Ferie blev koordineret mellem hende og Jens og også med resten af afdelingen.
Ferieafholdelse skulle godkendes af Henrik. Hun kunne godt tage enkelte fridage,
men det var altid noget hun meddelte på forhånd. Engang havde hun varslet en
uges ferie, men blev få dage inden afholdelsen bedt om ikke at afholde den.

Hun fik opsigelsen på et møde den 2. marts 2004 hvor Henrik Damgaard og Ma-
lene Brammer også var til stede. S nægtede ikke at skrive under på at hun hav-
de modtaget opsigelsen, men ville gerne præsentere den for Ingeniørforeningen
inden hun skrev under.

Efter opsigelsen fortsatte S med at komme på arbejde med henblik på at afvikle
sine sager. Hun modtog ferievarslingen den 4. marts 2004 på et møde med Ma-
lene Brammer i forbindelse med at hun alligevel var på arbejde. Hun fik at vide
at varslingen skulle ligestille hende med de andre der også var blevet opsagt, og
at den manglende varsling var en fejl i opsigelsen. Hun blev endvidere bedt om
at afvikle sine sager hurtigst muligt.

S kan ikke huske at der blev afholdt et nyt møde den 5. marts 2004 mellem
hende og Malene Brammer, men hun kan huske at hun har talt med vistnok Ma-
lene Brammer om hvad der skulle ske med hendes arbejdsgiverbetalte ADSL-
forbindelse og mobiltelefon. Det er muligt at det har været på et møde, men det
kan også være at man bare mødtes på gangen. Hun husker ikke hvornår hun
drøftede disse forhold med Malene Brammer.


- 4 -


S mødte på arbejde også efter den 5. marts 2004. Dette ved hun fordi hun sta-
dig havde sager at afvikle. Hun husker ikke præcist hvornår hun stoppede helt.
Det kan have været omkring den 9. marts. Hun kom også senere for at aflevere
effekter der tilhørte Sony. Hun afviklede 5 feriefridage i forbindelse med påsken
2004 der lå i starten af april måned. Hun kan ikke huske om det var ferie eller
feriefridage. Hun holdt bare fri.

S startede nyt job den 10. maj 2004 som global produktchef i GN Store Nord.
Denne stilling har hun fortsat.

Malene Brammer, tidligere HR-administrator for Sony, har forklaret at hun i dag
er HR-manager i firmaet Sonion i Roskilde. Hun havde arbejdet 5½ år for Sony
der gav meget frie forhold med hensyn til ferie. Sony pålagde normalt ikke de
ansatte at holde ferie på bestemte tidspunkter, men ferier skulle naturligvis ko-
ordineres.

S var leder af sin afdeling og tilrettelagde selv sin arbejdsdag. S og Jens afstem-
te deres ferier indbyrdes. S har aldrig fået at vide at hun skulle afholde ferie på
bestemte datoer. Hun kender ikke til den af S nævnte, aflyste ferie.

Opsigelsen af S var et led i en masseafskedigelsesrunde i Sony. Medarbejderne
fik selvfølgelig sædvanlig fratrædelsesgodtgørelse og fik derudover ekstraordi-
nært en halv månedsløn pr. hele år den pågældende havde været ansat. Opsi-
gelserne fandt sted den 2. marts 2004 som led i en koordination på nordisk plan.

Malene Brammer var ikke med til mødet den 2. marts 2004 hvor S blev opsagt.
S var den eneste af de 20 der ikke skrev under på at have modtaget opsigelsen.

Sony havde behov for nogle af de opsagte medarbejdere i en periode, bl.a. med
henblik på at afvikle sager eller sætte de tilbageværende medarbejdere ind i
sagerne. Disse medarbejdere blev derfor bedt om at stå til rådighed. Da man
ønskede at gøre opsigelserne ens for alle, valgte man derfor at pålægge alle en
rådighedsforpligtelse indtil den 31. marts 2004. I Ss tilfælde var situationen
imidlertid den, at Jens som forblev i Sony, allerede havde kendskab til sagerne.
Under opsigelsesmødet den 2. marts 2004 blev det derfor aftalt mellem S og
Henrik at hun reelt blev fritstillet i hele opsigelsesperioden.

Det ferievarsel der blev givet S, blev fastsat efter drøftelse med Dansk Industri.


- 5 -

Malene Brammer havde et møde med S fredag den 5. marts 2004. S fik her at
vide at hun var fritstillet. Det havde hun i princippet været allerede fra den 2.
marts 2004. Det blev også drøftet på mødet hvordan der skulle forholdes med
den firmabetalte ADSL-forbindelse.

S kom ikke på arbejde efter den 5. marts 2004. S kan ikke have været i tvivl om
at hun blev fritstillet i forbindelse med mødet den 5. marts 2004.

S kom ikke med indsigelse mod ferievarslingen, og hun har ikke bedt om konkret
at få fastlagt datoer. Malene Brammer ved ikke noget om hvorvidt S har holdt
sommerferie. Det var vist først i juni måned at hun hørte fra Ingeniørforeningen.

Det var Malene Brammer der stod for tilsendelsen af den nye opsigelse med af-
leveringsattest. Baggrunden herfor var at S ikke som lovet havde returneret sin
første opsigelse med underskrift på at hun havde modtaget den, og fordi Malene
Brammer ville have orden i sagen. Det var en fejl i forbindelse med den nye op-
sigelse at der ikke stod at S var fritstillet i hele opsigelsesperioden.

Procedure
S har anført at det følger af hovedreglen i ferielovens § 15, stk. 1, at en ferie-
varsling skal indeholde en konkret angivelse af fra hvilken dato til hvilken dato
lønmodtageren skal holde ferie, og at samme hovedregel må anvendes i en situ-
ation hvor lønmodtageren er opsagt, men fortsat skal stå til rådighed for ar-
bejdsgiveren. Ferieloven har karakter af at være en ufravigelig lønmodtagerbe-
skyttelseslov. Det er derfor Sonys ansvar og risiko at ferien i Ss tilfælde ikke
blev varslet med specifik angivelse af start- og slutdato.

S blev præsenteret for sin opsigelse den 2. marts 2004. Ferielovens § 16, stk. 2,
indebærer at restferien på 2 uger skal kunne rummes inden for fritstillingsperio-
den, det kan hovedferievarslet (3 måneder) og hovedferien (3 uger) imidlertid
ikke, eftersom fritstillingsperioden kun er på 3 måneder. Baggrunden for ferielo-
vens § 16, stk. 2, er, at lønmodtageren frit skal kunne disponere over sin egen
tid når han eller hun er fritstillet, herunder for så vidt angår ferieafholdelse. I
suspensionsperioden skulle S imidlertid fortsat stå til rådighed for Sony. Hun
kunne derfor ikke vælge at tage ferie i denne periode, for det ville ikke være
foreneligt med rådighedsforpligtelsen.

Arbejdsgiveren bærer bevisbyrden for at der er sket fritstilling tidligere end det i
opsigelsen anførte. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Den nye opsigelse der skulle
være fremkommet efter den påståede fritstillelse, indeholdt samme angivelse


- 6 -

som den oprindelige opsigelse, og S anfører selv at hun ikke blev fritstillet den 2.
eller 5. marts.

S har bl.a. henvist til Arbejdsmarkedsnævnets Ankenævns afgørelse af 28. no-
vember 2005. I sagen var der blevet afgivet et feriepålæg uden angivelse af
start- og sluttidspunkt. Ankenævnet udtalte at ferie ikke kunne afvikles i opsigel-
sesperioden da lønmodtageren ikke var fritstillet. Der er ikke som hævdet af So-
ny nogen uoverensstemmelse mellem direktoratets og Ankenævnets begrundel-
se i sagen.

Også for så vidt angår reklamation er ferieloven en ufravigelig lønmodtagerbe-
skyttelseslov. Der er ikke grund til at tage hensyn til virksomheden for så vidt
angår hvordan man varsler ferie til afholdelse. Der er ikke krav om at lønmodta-
geren skulle gøre virksomheden opmærksom på det hvis der var varslet forkert.

Sony har anført at det ikke er en gyldighedsbetingelse for varsling af ferie at
varslet indeholder en konkret angivelse af dato for feriens påbegyndelse og af-
slutning. Der er ikke i ferieloven anført formkrav til varslingen. Det hedder alene
i § 15, stk. 2, at arbejdsgiveren så tidligt som muligt skal fortælle hvornår ferien
skal holdes.

Hvis man selv bestemmer hvornår man holder ferie, så må man også gøre det,
jf. bl.a. UfR 1964.233 H. Arbejdsdirektoratets afgørelse af 10. august 1988 er i
tråd hermed. Der er heller ikke holdepunkter i litteraturen for at arbejdsgiveren
skal angive start- og slutdato for lønmodtagerens ferieafholdelse i tilfælde hvor
lønmodtageren i øvrigt selv tilrettelægger sin ferie.

De to administrative afgørelser fra 1994 og 2005 som S påberåber sig, taler ikke
imod Sonys standpunkt. De to afgørelser vedrørte tilfælde hvor lønmodtageren
var suspenderet, ikke fritstillet således som S var det i mindst 3 måneder. I Ar-
bejdsministeriets afgørelse fra 1994 forelå der til videre forskel fra nærværende
sag en kontraopsigelse fra lønmodtagerens side.

Lønmodtagere har en interesse i selv at tilrettelægge deres ferie. Dette sker da
også i praksis. Det må derfor være til ugunst for lønmodtagere hvis ferieloven
skal fortolkes sådan at det er arbejdsgiveren der placerer ferien.

S er ikke på noget tidspunkt under sit ansættelsesforhold blev varslet om at af-
holde ferie i en bestemt periode. Sony skulle i givet fald også varsle andre ansat-
te. S var fritstillet i mindst 3 måneder. Det var hendes eget valg at tage andet


- 7 -

job. Det bør ikke komme Sony til skade at S valgte at prioritere et nyt arbejde
frem for at holde ferie.

S har ikke rettidigt protesteret imod at der ikke var fastsat bestemte datoer. Det
ville have været rimeligt hvis S havde vendt spørgsmålet med Sony. Man kan
ikke bare læne sig tilbage og lade som ingenting.


Rettens begrundelse og resultat
S blev ifølge sin opsigelse fritstillet pr. 1. april 2004. Sony har ikke godtgjort at S
blev fritstillet fra et tidligere tidspunkt. Hun var således fritstillet i 3 måneder.

Da 3-måneders varslet i ferielovens § 15, stk. 2, og hovedferien samlet udgør en
længere periode end fritstillingsperioden, kan Ss hovedferie ikke anses for af-
holdt i medfør af formodningsreglen i ferielovens § 16, stk. 2, men denne regel
finder ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde hvor arbejdsgiveren har fastsat
at ferien skal afholdes i fritstillingsperioden.

Den 4. marts 2004 varslede Sony hovedferien til afholdelse i opsigelsesperioden.
3-måneders varslet udløb den 4. juni 2004. Hovedferien kunne således have
været placeret inden for opsigelsesperioden.

Efter ferielovens § 15, stk. 1, 1. pkt., fastsætter arbejdsgiveren efter forhandling
med lønmodtageren hvornår ferien skal afholdes. Bestemmelsen kan efter sit
formål ikke forstås således at arbejdsgiveren i et pålæg om at afvikle ferie i en
fritstillingsperiode skal angive bestemte dage for afholdelse af denne ferie. En
modsat antagelse ville ikke tjene den ansattes interesse i at disponere over frit-
stillingsperioden og ville være i strid med fritstillingens indhold.

Som følge af det anførte tager retten Sonys frifindelsespåstand til følge.

I sagsomkostninger skal S betale 10.000 kr. til Sony.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Sony Nordic A/S frifindes.

Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for S betaler sagens omkostninger
med 10.000 kr. til Dansk Industri som mandatar for Sony Nordic A/S inden 14
dage.


- 8 -
John Tyrrestrup Jens Feilberg Lars Kristiansen(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


lse for varsling af ferie at
varslet indeholder en konkret angivelse af dato for feriens påbegyndelse og af-
slutning. Der er ikke i ferieloven anført formkrav til varslingen. Det hedder alene
i § 15, stk. 2, at arbejdsgiveren så tidligt som muligt skal fortælle hvornår ferien
skal holdes.

Hvis man selv bestemmer hvornår man holder ferie, så må man også

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»