Jakob -Banner 3

Ændring og ophævelse af aftale -

Resumé

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøger havde ændret aftalen, men at aftalen var indgået i den form, som den var fremlagt af sagsøger for retten. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at sagsøgte berettiget havde ophævet aftalen. Sagsøger havde derfor krav på provisionsbetaling. Sagsøgte blev frifundet for påstand om injurier.

Dom i sagerne H4705 og H4805 


H4805 
Pang Dang Scandinavia 
Kazai Denmark ApS 
v/ Mette Pedersen 
og 
(Advokat Søren Locker) 
mod 
Kazai Design v/ Heidi Khazaie Teige 
(Advokat Brian C. Werner Larsen) 

Indledning og påstande. 
Sagernes hovedspørgsmål er, hvorvidt der den 14. januar 2005 blev indgået en aftale mellem Heidi Khazaie Teige (i det følgende Heidi Teige) og Mette Pedersen med det indhold, at Kazai Denmark ApS (i det følgende Kazai Denmark) skulle afvikles, og driften fortsættes af Mette Pedersen i en af hende nystartet virksomhed Pang Dang samt om Kazai Denmark og Mette Pedersen har krav på udbetaling af yderligere provision for salg i 2004 og 2005. 

Sagerne er i medfør af retsplejelovens § 254 behandlet i forbindelse med hinanden. 

H 47/05: 
Mette Pedersen har nedlagt følgende endelige påstande: 
1. Heidi Teige skal betale 1.809.771,00 kr. til Mette Pedersen med procesrente fra sagens anlæg den 25. maj 2005, 
2. Heidi Teige straffes efter straffelovens § 267 og § 268 for at være fremkommet med påstand om, at Mette Pedersen har begået falsk i forbindelse med koncipering af kontrakten. 
3. Heidi Teige tilpligtes at betale erstatning for tort på 50.000,00 kr. eller subsidiært et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. maj 2005. 

Heidi Teige har nedlagt følgende endelige påstande: 
Påstand 1: Frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn overfor Mette Pedersens påstand 1 og 3 og frifindelse over for påstand 2. 
Påstand 2: Mette Pedersen tilpligtes in solidum med Kazai Denmark at anerkende, at den på generalforsamlingen i Kazai Denmark den 30. juni 2005 trufne beslutning om ændring i direktionens sammensætning er ugyldig, 
Påstand 3: Mette Pedersen tilpligtes in solidum med Kazai Denmark at betale at betale 2.718.866,50 kr. til Heidi Teige med procesrente fra sagens anlæg 25. maj 2005, subsidiært med tillæg af procesrente fra indgivelsen af processkrift E den 27. 
august 2007. 

Påstanden om betaling er alene nedlagt til kompensation, idet der er taget forbehold om at nedlægge påstanden med krav om betaling under en eventuel anke. 

Mette Pedersen har overfor Heidi Teiges påstande 2 og 3 påstået frifindelse. 

H 48/05:

Kazai Denmark og Mette Pedersen har nedlagt følgende endelige påstande: 

 1. Heidi Teige tilpligtes at betale 542.831,12 kr. i provision til Kazai Denmark med tillæg af årlig rente efter renteloven med tillæg af 2 % fra forfaldsdato af de enkelte ordrer, subsidiært fra den 31. juli 2004 af 62.574,12 kr. og fra den 31. januar 2005 af 480.257,00 kr. 
  2. Heidi Teige tilpligtes at betale 52.973,00 kr. til Kazai Danmark med procesrente fra den 8. juli 2005, 
  For det tilfælde, at Mette Pedersen ikke måtte få medhold i, at det blev indgået en aftale mellem Heidi Teige og Mette Pedersen om, at Mette Pedersen fra den 1. januar 2005 skulle overtage Kazai Denmarks virksomhed i Danmark, har Kazai Denmark og Mette Pedersen nedlagt påstand om, at Heidi Teige tilpligtes at betale yderligere 133.756,00 kr. til Kazai Denmark med tillæg af procesrente fra den 15. juni 2006. 
  3. Heidi Teige tilpligtes at anerkende, at der i regnskabet for Kazai Denmark for 2004 skal bogføres Mette Pedersens provisionstilgodehavende for ordrer for forår/sommer kollektion og efterår/vinter kollektion 2004 efter parternes oprindelige aftale. 
  For det tilfælde, at Mette Pedersen i H 47/05 ikke måtte få medhold i, at det blev indgået en aftale mellem parterne om, at Mette Pedersen fra den 1. januar 2005 skulle overtage Kazai Denmarks virksomhed i Danmark, har Kazai Denmark og Mette 
  Pedersen nedlagt påstand om, at Heidi Teige tilpligtes at betale yderligere 1.168.311,00 kr. til Kazai Denmark. med tillæg af årlig rente efter rentelovens med tillæg af 2 % fra sagens anlæg den 25. maj 2005. 

  Heidi Teige har nedlagt følgende endelige påstande: 
  Påstand 1: Frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn overfor Kazai Denmarks og Mette Pedersens påstand 1 og 2. 
  Påstand 2: Kazai Denmark og Mette Pedersen tilpligtes in solidum at anerkende, at den på generalforsamlingen i Kazai Denmark den 30. juni 2005 trufne beslutning om ændring i direktionens sammensætning er ugyldig, 
  Påstand 3: Mette Pedersen tilpligtes in solidum med Kazai Denmark at betale til Heidi Teige 2.718.866,50 kr. med procesrente fra sagens anlæg 25. maj 2005, subsidiært med tillæg af procesrente fra indgivelsen af processkrift E den 27. august 2007.

Påstanden om betaling er alene nedlagt til kompensation, idet der er taget forbehold om at nedlægge påstanden med krav om betaling under en eventuel anke. 

Kazai Denmark og Mette Pedersen har overfor Heidi Teiges påstande 2 og 3 påstået frifindelse. 

Heidi Teiges erstatningspåstand på 2.718.866,50 kr. fremkommer således: 
"Sagsøgtes tab: 
Sagsøgtes tab kan ­ forsigtigt, og bl.a. uden hensyn til højere markedsværdier ­ foreløbigt opgøres som følger: 
1. Tab af anpartskapital, da selskabet blev tømt for drift og reelt lukket af sagsøger Mette Pedersen (kr. 125.000:2) kr. 
62.500,00 
2. Værdi af DKNY kollektion tilhørende sagsøgte, som sagsøger Mette Pedersen trods påkrav ikke returnerede til sagsøgtes (anslået daværende værdi) kr. 95.000,00 
3. Provisionsandel tilkommende sagsøgte på salg for agenturet DKNY, der ikke blev realiseret som følge af Mette Pedersens obstruktion ift. denne agenturgiver, anslået tabt omsætning ca. EUR 100.000 kr. 80.000,00 
4. Tab på manglende indsalg af Ralph Lauren kollektion vedr. efterår 2005, som følge af obstruktion fra sagsøger Mette Pedersens side, beregnet udfra tidligere indsalgsperioders stabile omsætning på dette agentur kr. 700.000, 5 % heraf kr. 35.000,00 
5. Coccinnelle kollektion, 9.000 kr. 67.500,00 
6. Pura Lopez provisionskrav overført til Mette Pedersen, 11.972,82 kr. 89.796,15 
7. Paul & Joe, provisionskrav overført til Mette Pedersen, 35.670,36 kr. 267.527,70 
8. Provision for Dalhov Copenhagen ­ sagsøgte forbeholder sig at ændre erstatningskravet efter sagsøgernes fremlæggelse af provisionsafregninger kr. 159.827,50 
9. Provisionstilgodehavender fra agenturgiveren BluePrint, ulovligt tilegnet af sagsøger Mette Pedersen, jf. bilag BD samt sagsøgtes processkrift A af 18/5 2006 i sag H004705, s. 4f., i alt EUR 14.000 kr. 105.000,00 
10. Sagsøgtes tab af agenturerne Pura Lopez, Pedro Garcia og Paul & Joe, alle tilegnet af sagsøger Mette Pedersen ulovligt med illoyale tiltag i 2004/2005 inden ophøret af parternes samarbejde, baseret på forudgående års omsætning sat til 1 års provision, NOK 1 mio. kr. 1.756.716,00 

I alt kr. 2.718.866,50 
Eurokurs 1 = 7,50 DKK.". 

Sagsfremstilling 
Heidi Teige driver under navnet Kazai Design Scandinavia (i det følgende Kazai Norge) en personligt drevet virksomhed med skoagenturer og hermed beslægtet virksomhed. Et af Hedei Teiges største agenturer er DKNY. Heidi Teiges agenturer omfatter Norge, Sverige og Danmark. I Danmark foregik salget fra 2001 gennem Kazai Denmark. Mette Pedersen har gennem flere år drevet detailforretninger med salg af sko og tøj, herunder forretningen Kassandra. Fra 2003 var hun tillige ansat i Kazai Denmark, og fra 2005 drev hun agenturvirksomhed under navnet Pang Dang. Kazai Danmark blev stiftet den 28. maj 2001 af Heidi Teige og Rikke Wangensteen Sædder, som hver ejede halvdelen af anparterne. Rikke Wangensteen Sædder skulle varetage al forhandling i Danmark. Vedtægterne, der er underskrevet den 6. juni 2001 og indleveret til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, indeholder blandt andet følgende bestemmelser: 
"Vedtægter for Kazai Denmark ApS 
§ 1 
Selskabets navn er Kazai Denmark ApS. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 
§ 2 
Selskabets formål er at drive sko agentur samt hermed beslægtet virksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn. 
... 
§ 5 
Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indvarsles af direktionen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved rekommanderet brev til hver noteret anpartshaver. ... 
... 
§ 8 
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke Anpartsselskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet. ... 
§ 9 
Selskabet har ingen bestyrelse. 
Generalforsamlingen udnævner en direktion, bestående af to direktører til at varetage ledelsen af selskabet. 
§ 10 Selskabet tegnes af den samlede direktion. 
..." 
Kazai Denmark havde adresse og showroom på adressen Århusgade 88, 3. sal i København. 

Rikke Wangensteen Sædder formåede ikke at opnå den forventede omsætning, og Heidi Teige indledte et samarbejde med Mette Pedersen i løbet af 2002. Mette Pedersen indtrådte i direktionen den 15. august 2003. Retningslinjerne for parternes samarbejde fremgår af et dokument, underskrevet af Mette Pedersen og Heidi Teige på et ukendt tidspunkt: 
" Principper vedr. regnskabsaflæggelse for Kazai Design ApS er som følger: 

50 % af provisionsindtægten tilfalder det norske selskab som en agenturafgift og tilbageholdes af dette ved afregning af provision. 

Provisionen afregnes kvartalsvist bagud, dog senest 45 dage efter udgangen af hvert kvartal.

Det norske selskab refunderer til gengæld halvdelen af alle eksterne udgifter. Denne refusion beregnes årligt forud på grundlag af budgettet, der er godkendt af begge parter, og betales månedligt som a conto rater. 

Når årsrapporten foreligger til godkendelse beregnes den faktiske refusion. Reguleringen indarbejdes i årsrapporten og forfalder til betaling på opgørelsestidspunktet. 

Mette Pedersen aflønnes med en provision, der svarer til det resterende overskud. 

Den indregnes i årsrapporten og forfalder til betaling kvartalsvist. 

I de tilfælde af at årets udgifter overstiger indtægterne overføres underskuddet til næste år og modregnes i Mette Pedersens provision for dette år. Mette Pedersen indskyder beløbet som lån til selskabet på generalforsamlingstidspunktet." 

I 2003 begyndte der at opstå problemer i samarbejdet mellem parterne. Den 26. august 2003 kl. 14.13 sendte Mette Pedersen pr. email til Trine Andresen hos Kazai Norge listerne over salg i 1. kvartal 2003 og klagede over, at hun ikke havde modtaget provision udover 104.000,00 kr. ud af en total på 144.000,00 kr. på DKNY, og at der manglede provisionsbetaling af en ordremasse på 2.782.357,50 kr. Hun fandt det fuldstændigt uacceptabelt at skulle vente så længe, når hun samtidig var bekendt med, at flere leverandører havde betalt. 
Emailen blev besvaret kl. 14.53 af Trine Andresen med, at hun ville afslutte provisionsafregningen til Kazai Denmark, når ordrerne var lagt ind i systemet, men at hun behøvede et par dage til at gøre det. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at Kazai Norge ikke havde modtaget provisioner svarende til den optagne ordremængde, men at det kunne skyldes manglende betaling eller afbestilling eller forsinkelse af ordrerne, og at hver gang Kazai Norge modtog lister med betalte provisioner, blev de faxet de til Kazai Denmark, så listen kan sammenlignes med de provisioner, som Kazai Denmark ventede at modtage. Mette Pedersen tilkendegav i email samme dag kl. 15.02, at hun fortsat fandt det uacceptabelt ikke at modtage provision til tiden, og at det var hovedkontorets pligt at sørge for udbetaling. Trine Andresen svarede tilbage samme dag, at hun fandt kritikken uberettiget, og at Kazai Norge rykkede leverandørerne. Den 27. august 2003 skrev Mette Pedersen i en email til Heidi Teige: 
"Hej Heidi, 
Først og fremmest vil jeg blot understrege at jeg er utrolig træt af at "moneymatters" skal diskuteres på denne måde ­ både provisionsbetaling med Trine og også selskabsform med dig. Jeg synes at der bliver anvendt en kedelig tone og jeg synes også at det er ubehageligt at så snart det drejer sig om penge ­ ja så knækker kommunikationen.

Jeg åbner inderligt at I har forståelse for, at jeg ikke kan blive ved med at arbejde uden at få nogen indtægter ­ jeg har trods alt præsteret salget !!!! At I ikke kan få indkrævet pengene har jeg meget svært ved at forstå ­ du Heidi finder dig normalt ikke i at blive syltet på denne måde !!!! 
... 
I emailen nævnes tillige spørgsmålet om, hvorledes provisionen skal håndteres i forhold til Heidi Teige, og at Heidi Teige ikke har villet acceptere den måde, som provisionen er håndteret på i årsregnskabet for 2002. 
Den 6. november rykkede Mette Pedersen igen for betaling, specielt spurgte hun omprovision fra DKNY. 
Emailen blev besvaret af Trine Andresen den 10. november 2003 med, at DKNY ikke havde betalt i fredags, men at hun ville kontrollere i banken næste dag, ligesom hun ville kontrollere, om der var modtaget betaling fra 3 andre agenturer og ville vende tilbage herom dagen efter. 
Den 28. november 2003 kl. 11.29 modtog Kazai Denmark en email fra agenturgiveren Blueprint Footwear, hvori de bad om navn, adresse, toldnummer og bankkonto for at kunne foretage provisionsindbetaling. Mette Pedersen videresendte emailen til Trine Andresen og Heidi Teige for Kazai Norge samme dag kl. 11.46 og bad dem tage sig af det. 
Den 26. februar 2004 skrev Mette Pedersen til Trine Andresen vedrørende provision for 4. kvartal: 
Hi Trine, 
jeg har stadig ikke modtaget provision for 4. kvartal. På grund af den måde Heidi vil have at regnskabet for Kazai Danmark skal lavet, er der lavet en aftale som bekræfter at Heidi skal betale provision til det danske selskab senest 1 måned efter udgangen af et kvartal. Heidi har efter de sidste ganges meget sene provisions afregninger lovet mig at det skulle ske før fremover, men det lader desværre ikke til at være tilfældet ­ heller ikke denne gang. Nu er der gået 2 måneder efter udgangen af 4. kvartal og jeg har ikke set en krone. 

Vil du venligst tage dig af sagen ASAP." 

Ifølge parternes aftale skulle Kazai Norge refundere halvdelen af de afholdte omkostninger i Kazai Denmark, jf. ovenfor. Beløbene blev afregnet a conto månedligt på grundlag af et af parterne fastlagt budget, og i forbindelse med årsregnskabet blev omkostningerne endeligt opgjort. Den 15. april 2004 skrev Mette Pedersen til Kazai Norge vedrørende omkostningsrefusion:
"Hej Trine. I marts måned modtog jeg jeres indbetaling af ovennævnte den 12.03.04 ­ denne måned har jeg slet ikke modtaget noget endnu og vi har den 15.04.04. Jeg synes virkelig ikke I kan være det bekendt !!!!! 
Ser frem til en tilbagemelding ASAP." 

Emailen blev besvaret den efterfølgende dag af Trine Andresen med, at beløbet ville blive sendt, og at hun fremtidigt vil ændre procedure, så beløbet blev overført den 1. i måneden. Den 13. maj 2004 skrev Mette Pedersen vedrørende omkostningsrefusionen, denne gang til Heidi Teige, at betaling for maj ikke var modtaget, og at beløbet for april først var modtaget den 26. april. Agenturgiveren DKNY sendte den 31. maj 2004 en generel forespørgsel ud til sine agenter om market feedback fra agenternes 5 største kunder. DKNY var interesseret i indkøb af sko og accessories, og informationerne skulle sendes til DKNY ugentligt. Henvendelsen blev videresendt fra Heidi Teige til Kazai Denmark den 4. juni 2004, og den 16. juni 2004 besvarede Mette Pedersen emailen med, at de havde "forespurgt hos 3 af vores største kunder omkring dette emne og alle har svaret at det kan de desværre ikke være os behjælpelige med, da de ikke har den fornødne manpower. Vi ser os derfor desværre ikke i 
stand til at udføre opgaven." I juni måned 2004 skrev Mette Pedersen en mail (senere benævnt diadembrevet) til Heidi Teige, hvoraf fremgår bl.a.: 
"Hej Heidi. 
For at komme videre i vores dialog omkring vort samarbejde og en enighed om nogle essentielle punkter i en aftale, har jeg gjort mig nogle tanker, som jeg gerne vil delagtiggøre dig i. Jeg har tænkt meget over os 2 som individer og hvorfor vi er så godt et team ­ dette er betragtningerne: 
..... 
Det vi 2 har sammen, nemlig vores samarbejde bør være den allermest funklende diamant af dem alle, og guderne skal vide, at det har taget masser af slid og hårdt arbejde at få slebet denne diamant til, men jeg synes at det har været det hele værd. 
Dette fælles slid har medført at vi sammen har fået sat mange smukke og funklende diamanter i DIT diadem, som derved er blevet større og større og mere og mere værdifuldt med tiden. Denne værdi mener jeg at have bidraget betydeligt til. Du 
har selv ved gentagne lejligheder sagt at "nu er vi der hvor vi gerne vil være, nu har vi så mange funklende og velpolerede diamanter i diademet at vi er ved at være ved vores mål." 
Jeg har lagt en stor arbejdsindsats og meget slid i denne opgave, som jo har givet det ønskede resultat, og havde jeg været fodboldspiller var jeg steget betragteligt i værdi for klubben. Dette faktum bør give sig udslag i en bedre aflønning til mig. Vi har i for lang tid arbejdet uden nogen som helst form for aftale på skrift, og jeg vil ikke tage hul på året 2005 uden en sådan aftale. Som Frick indikerer, nemlig at vi 2 ikke har brug for en stor forkromet aftale med masser af petitesser, er jeg helt enig i. Der må findes en enkel og generel aftale for en agentur virksomhed vi kan anvende. De følgende punkter er dog for mig afgørende for at få en samarbejdsaftale på plads: 

en fast månedlig løn på kr. 30.000,00 til mig, som lægges ind i budgettet, og som derfor betales sammen med den øvrige månedlige omkostningsrefusion, første gang 01.08.04. Jeg bruger 95 % af min tid på Kazai DK og gjorde jeg ikke det måtte vi ansætte en anden person i stedet, hvilket jeg ved vi 2 er enige om aldrig vil give de samme gode resultater. Jeg har forsømt min detail virksomhed som følge af at jeg har lagt al min energi og arbejdskraft i Kazai ­ og det har jeg betalt en pris for. Hvis jeg fortsat skal bruge al min tid i Kazai skal det være med en månedlig aflønning. 

50 % af provisionsindtægterne for Kazai DK. Du har stadig din e 50 % som agenturafgift. 

20 % provisionssats på egenproduktion afregnet særskilt. Jeg ønsker at holde tingene adskilt og derfor mener jeg at den bedste løsning er at det danske selskab arbejder med en provisionsafregning på Huggers og Hearts. 

Provisionen for salget af Dalhov Copenhagen i Danmark afregnes direkte og med hele satsen til mig. Det er mig der har den fulde kontakt og alt arbejdet med planlægningen omkring salget af dette mærke. 

Mit sidste punkt på listen er, at få en andel af den værdi, den danske omsætning repræsenterer i et eventuelt salg af Kazai. Som sagt arbejder jeg hele tiden på at dit diadem bliver større og større og mere og mere værdifuldt, og jeg mener derfor at det må være rimeligt at få en del af den værdiforøgelse Kazai DK har bidraget med. 

Nu har vi i så lang tid talt om en sådan aftale, og vi er desværre ikke nået særlig meget længere, end at du ved mit sidste besøg i Norge erklærede dig indstillet på at jeg skulle have en bedre aflønning. Ovennævnte er mine ønsker til en bedre aflønning. Vi er nu atter engang i en situation, hvor vi ikke når at få tingene på plads inden en ferieperiode starter, men jeg vil ikke starte en ny sæson endsige et helt nyt indsalgsår uden en aftale på skrift. Morten og jeg er villige til at komme til Norge i ferieperioden for at tale om tingene. Vi er til rådighed i ugerne 30+31. Et møde i denne periode gør, at vi kan nå at blive enige om en aftale inden den nye sæson starter. Hvis ikke du vil bruge en dag din ferie på et møde, er det selvfølgelig en mulighed, at du skriftligt bekræfter overfor mig, at du er indforstået med mine ønsker og at de vil blive indarbejdet i en samarbejdsaftale så snart du er tilbage fra ferie. Glæder mig til en tilbagemelding fra dig" 

Ved skrivelse af 25. juni 2004 besvarede Heidi Teige brevet med bl.a. følgende: "Det er ikke kun i din interesse å få frem en skriftlig avtale mellem Kazai Design Skandinavnia og Kazai Danmark, så det er absolutt min intensjon. Jeg har lest din mail og har følgende svar til den: 
... 
Fra starten for 15 år siden har resultatet variert fra svært godt til lite godt. Som du er veldig klar over, så er resultatet til Kazai Design basert på de varene vi forhandler, og de menneskene som er i Kazai Design Skandinavia, samt konstellasjonen til Kazai Design Scandinavia, som dekker hele Skandinavia og Norden. Dersom ikke Kazai Design hadde en organisasjon som dekkende i Skandinavia, hadde vi ikke representert de fleste af de merkene vi besitter i dag. 

At du er en viktig ressurs for Kazai Design behøver du ikke markere. Det er derfor du innehar din andel av Kazai Design Danmark. At du er ressurssterk viser resultatene ... 
Men du skal også medregne at det har vært lagt ned mye ressurser i Danmark innen du entret Kazai Design Danmark. Denne innsatsen har jeg regnet med skulle gi et utbytte siden, og er omtrent der nå. Jeg regner ikke resultatet som nå kommer å være kun besert på de 2 siste år. Salgsresultaterne er basert på oppbygging gjennom tid, de relasjoner til våres leverandører og Kazai Design Skandinavia's renommé, bygd opp over 15 år, samt selvsagt i stor grad den innsats du og dine medarbeidere har gjort i Danmark. Din innsats belønnes med 50 % av resultatene i Danmark. Dette er avtalen Kazai Design Danmark er 
besert på. Selvom vi ikke har noen skriftlig avtale er det noen grunnregler som er lagt til grunn for Kazai Design Danmark. Den ene er: Kazai Desigen Skandinavia har 50 % av all provision som er opparbeidet fra salget i Danmark. Denne grunnregelen skal ikke endres. Det vil si at Sarah Dalhov provisjon skal fordeles etter grunnreglen ­ uavhengig av hvem som har den fulle eller delvise kontrakt med leverandøren. Begynner man først å endre grunnregelen, er dette noe som lette kan føres videre. Derfor er sådant fravik fra grunnregeleen uaktuellt. 

Dalhov kan utbetale provisjon til Kazai Design Danmark, men fordeligen skal så videreføres til hovedkontoret Kazai Design Skandinavia, enten i form av utbetaling, eller at den motregnes tilgodehavende provisjon til Kazai Design Danmark. Den totale provisjon til Kazai Design Skandinavia er 20 %, det vil si 10 % til Kazai Design Danmark 50 % af den totale provisjon. Per dags dato har vi ikke dekning for en provisjons sats som du antyder. 
... 
Når det gjelder å øke din andel av inntjeningen i Kazai Design Danmark i form av lønn, er dette et punkt vi kan diskutere. Dette må knyttes opp til et kostnadsbudsjett samt et inntjenings budsjett. Dette må gjennomgåes i større detalj, og John Olav vil fremstille et utkast og forslag til disse budsjettene. Vi må dog begrense kostnadene i Kazai Design Danmark i like linkje med alle budsjettene vi har i de øvrige land. Dog må det understrekes at dersom ikke Danmark har et betydelig høyere salg enn til eksempel Norge, ser jeg ingen nødvendighet av å ha mer enn 2 heltidsarbeidende i Kazai Design Danmark. Det vil si 2 lønninger i Kazai Design Danmark. 
... 
Når det gjelder ditt sistepunkt, synes jeg at vi først skal komme oss igjennom dette året med å stabilisere vårt samarbeide, sam tommsettning i firma, samt bli enige om det forestående punktet! 

Et eventuelt salg af Kazai Design er absolutt hverken sannsynelig eller tiltenkt i oberskuelig fremtid! En slik avtale vil også får eventuelle konsekvenser/presidenser blant annet med Sverige, samt også Norge da Kazai Design Skandinavia har andre høyt 
verdsatte og dyktige medarbeidere forutenom i Danmark. Dersom vi gjennomfører et langvarig og vellykket partnerskap gjennom tid (tid er nå udefinert) kan vi se hvilken model det kan være for din "goodwill! Opparbeidet i Kazai Design Danmark. Vi er ikke der enda." 

I den mellemliggende periode blev ledelsespåtegningen til årsrapporten 2003 for Kazai Danmark fremsendt til Heidi Teige til hendes godkendelse. Heidi Teige underskrev med forbehold.

Ved email den 18. juni 2004 om provisionsafregninger meddelte Mette Pedersen til Heidi Teige, at der var store mangler op til 3034 % i provisionsafregningerne helt tilbage til 3. kvartal 2002 og frem og bad om, at Trine Nygaard i Kazai Denmark fik lov at gennemgå provisionsafregningerne, og at der blev afsat et beløb hertil i budgettet. Heidi Teige bad i email den 23. juni 2004 Mette Pedersen specificere de manglende betalinger og mente, at Trine Nygaard måtte kunne lave arbejdet på 510 timer. Desuden var Trine Nygaard ikke opført på budgettet for Kazai Denmark, og en kvart stilling måtte være tilstrækkeligt. 
Den 2. juli 2004 skrev Mette Pedersen til Heidi Teige og Trine Andresen, at hun ikke havde regnet med at have DKNY med på den kommende messe i København, men gerne ville præsentere 7 navngivne mærker, herunder Dalhov Copenhagen. 
Den 13. oktober 2004 rykkede Mette Pedersen for skyldig omkostningsrefusion for tidligere år og gav udtryk for, at hun følte sig til grin ved ikke at få betaling trods tilsagn herom. Ligeledes mente hun siden påske at være lovet en kontrakt. Den 26. oktober 2004 rykkede Trine Nygaard Trine Andresen for provisionsafregning for 1. kvartal 2004 af 2047,40 EUR. 
Trine Andresen besvarede emailen dagen efter med, at agenturgiveren Janet & Janet ikke havde betalt Kazai Norge, men at Janet & Janet havde oplyst at have overført pengene for to dage siden. Den 27. oktober 2004 klagede Mette Pedersen i email til Heidi Teige over, at det trods telefonopkald, email og sms var svært at få kontakt med hende og rykkede hende for betaling af de resterende omkostninger ifølge årsregnskabet. Hun havde desuden lagt mange penge ud for Kazai og ville ikke sende kollektioner til Norge, før der var en løsning på sagen. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at hun trods tilsagn ikke havde modtaget udkast til kontrakt. 
Under emnet "møde i Oslo v/ kontrakt" skrev Mette Pedersen til Heidi Teige den 11. november 2004, at hun inden mødet gerne ville have tilsendt et udkast til kontrakt, så hun kunne forberede sine kommentarer. Kazai Norge bad den 23. november 2004 bl.a. om at få lavet et nyt budget for DKNY dame og herre for efterår/vinter 2005 på eksisterende og nye kunder inden næste dag samt budget for "Coccinelle på gamle kunder + og nye targets 3 års plan" inden førstkommende torsdag. Disse oplysninger blev ikke fremsendt til Kazai Norge. Mette Pedersen har udarbejdet et stikordsudkast til aftale, hvoraf fremgår, at der skal ske afvikling af Kazai Denmark, at Mette Pedersen etablerer eget showroom på adressen Århusgade 88, 4. sal, at hun fortsætter med at sælge nogle af mærkerne, at hun får en større provision, der afregnes direkte til hende, og at hun betaler alle omkostninger undtagen fragt. 
Heidi Teige bestrider at have modtaget dette udkast. 
Heidi Teiges norske advokat har udarbejdet et udkast til aftale, som Heidi Teige har kommenteret. Ifølge dette skulle Kazai Denmark være et rent salgsselskab. Mette Pedersen skulle være personlig ansvarlig for budgetoverskridelser, 50 % af indtægterne skulle tilfalde Heidi Teige, mens resten beholdes i Kazai Denmark, og overskuddet skulle helt tilfalde Mette Pedersen. Mette Pedersen bestrider at have set dette udkast før i forbindelse med sagen. 
Den 4. januar 2005 bad Heidi Teige Mette Pedersen om straks at maile til Kazai Norge, hvor mange kunder der var booket til DKNY i Milano, da bookingskemaer for Skandinavien skulle sendes næste dag. Samtidig meddelte Heidi Teige, at hun havde et møde med sin advokat næste dag, og at udkast til aftale ville blive sendt til Mette Pedersen. Den 5. januar 2005 fik Mette Pedersen oprettet et domæne; pangdang.com. Som postadresse var angivet Århusgade 88, 4. sal, København Ø. Til samme adresse, stilet til Pang Dang, blev der den 6. januar 2005 fremsendt en bekræftelse fra TDC vedrørende oprettelse af et telefonnummer 70 20 29 26 samt viderestilling af Kazai Denmarks telefon. Kazai Norge bad den 12. januar 2005 i email til Britt Thage hos Kazai Danmark om at få tilsendt en oversigt over de kunder, der var booket til modemessen i København af hensyn til forholdet til leverandører og muligheden for at booke norske og svenske kunder. Den 14. januar 2005 mødtes Mette Pedersen og Heidi Teige i Oslo. Mette Pedersen hævder, at mødet begyndte den 13. januar, mens Heidi gør gældende, at mødet kun fandt sted den 14. januar. Mette Pedersen har fremlagt flybillet fra København til Oslo den 13. januar 2005 med afgang kl. 9.10 og ankomst kl. 10.15 og retur med afgang fra Oslo den 14. januar 2005 kl. 16.55.

Den 14. januar 2005 underskrev Mette Pedersen og Heidi Teige en aftale om deres fremtidige samarbejde. Aftalen bestod af 3 håndskrevne sider, og begge parter har underskrevet på side 3. Mette Pedersen hævder, at aftalen havde følgende indhold: 

Heidi Teige hævder, at de to første sider har et andet indhold end det, som parterne blev enige om, at disse sider er skrevet af Mette Pedersen alene, og at hun først fik kendskab til dem, efter at Mette Pedersen havde sendt dem pr. fax til hende. Hun gør derfor gældende, at denne aftale aldrig er indgået. Heidi Teige hævder, at hun først har set disse sider i april 2005.

Agenturgiveren Blueprint Footwear betalte provision direkte til Kazai Denmark, første gang den 12. januar 2005 med 5.000 EUR, anden gang den 25. januar 2005 med 2.000 EUR og tredje gang den 14. marts 2005 igen med 2.000 EUR. Beløbene er bogført på Kazai Denmarks erhvervskonto i Danske Bank. Den 15. februar 2005 udstedte Pang Dang en faktura på provision til Blueprint vedrørende autumn/winter (AW) kollektionen 2004 på 5.000 EUR. I februar 2005 meddelte agenturgiveren Pedro Garcia deres kunder, at Kazai Norge ikke længere skulle distribuere Pedro Garcia kollektionen, men at de ville fremsende 
oplysninger, når de fandt en ny agent til forhandling af deres mærke. I mellemtiden ville de fremvise deres kollektion ved messen i Milano. De enkelte agenturgivere fremsendte kun en eller to kollektioner til deling mellem Sverige, Norge og Danmark. Disse kollektioner skulle derfor sendes frem og tilbage mellem de skandinaviske lande, og i den forbindelse bad Kazai Norge tirsdag den 8. februar 2005 Britt Thage med kopi til Mette Pedersen om at informere speditøren om, at de om mandaen skulle afhente kollektionen, der var i Kazai Denmarks showroom, så den kunne være i Oslo om tirsdagen. Heidi Teige gør gældende, at kollektionen aldrig er udleveret til hende. Til brug for udsendelse af et brev til kunderne i Skandinavien anmodede Heidi Teige pr. email den 9. februar 2005 Kazai Denmark om inden den 18. februar 2005 at fremsende en komplet kundeliste med butiksnavn, branche, kontaktperson, adresse, telefon og faxnumre, e-mailadresser, og hvilke mærker den enkelte kunde købte hos Kazai Denmark. Kundelisten blev aldrig fremsendt. Mette Pedersen mener, at Heidi Teige allerede var i besiddelse af oplysningerne. 
Trine Andresen skrev den 14. februar 2005 bl.a. følgende til Kazai Danmark: "Hej I henhold til de rester som stod på 3. kvartals provisjon (av det vi har mottatt) så ble det ikke noe beløp da vi er trukket euro 36000 fra Pedro Garcia, grunnet faktura til Kassandra. Ved siden av dette betalt jeg DKK 37117,50 til deg i Januar, som jeg egentlig ikke skulle, da per 01.01.06 ble avtalen mellem deg og Heidi forandret. Ergo de danske kroner skulle da "dekke" inn under for provisjon. 
..." 

Igen den 24. februar 2005 var der mellem Kazai Denmark og Kazai Norge email korrespondance vedrørende provisionsafregning. Udover at Mette Pedersen udtrykte meget stærk utilfredshed med fortsat at skulle rykke for provisionsudbetalingerne, fremgår følgende af emailen: 
" Hvad angår Blue Print så har jeg fået at vide at de er gået konkurs. 
... 
Hvad angår de 37.000 der er overført i januar, så har disse penge intet med provision at gøre og jeg synes faktisk at det ville klæde jer, at i for en gangs skyld betaler FØR tid og ikke ALT for sent når det gælder månedlige omkostninger. Dette beløb dækker blot ca. 2 måneders fællesomkostninger (jeres andel) og disse 2 måneder er gået nu, så dette beløb kan ikke 
modregnes i provisionerne." 

Samme dag kommenterede Trine Andresen provisionsspørgsmålet og svarede vedrørende de 37.117 kr., at Kazai Norge efter den nye aftale ikke skulle betale udgifter, da provisionssats og aftale havde forandret sig, hvorfor hun havde sagt til Trine Nygaard, at beløbet kunne være en del af provisionen. 
Den 7. marts 2005 udstedte Kazai Denmark en faktura til Alfred Lund i Svendborg på DKNY varer. DKNY har en særlig godkendelsesprocedure for deres kunder, og Alfred Lund var ikke godkendt. Salget fra DKNY er sket til Kassandra, som har viderefaktureret til Alfred Lund. Heidi Teige gør gældende, at der er sket et ulovligt videresalg, og at den pris, der er videresolgt til, er for høj, idet fakturaen fra DKNY er i USD og ikke i EUR. Dette bestrides af Mette Pedersen. 
DKNY skrev til Heidi Teige den 5. februar 2008, at Alfred Lund ikke var en godkendt kunde hos dem, og bad om oplysninger om Alfred Lund i tilfælde af, at Alfred Lund ønskede at samarbejde med dem. Onsdag den 16. marts 2005 kl. 12.56 bad Sanne Johansson fra Kazai Sverige, i en email til Kazai Denmark under emnet "Kollektioner som skall skickas till mig DKNY + Paul Joe" om at få tilsendt DKNY kollektionen, da de havde en stor kunde ­ Åhlens ­ som skulle se den mandag den 21. marts 2005. Britt Thage besvarede emailen den 17. marts 2005 kl. 10.17 med, at hun mandag og tirsdag i næste uge havde to DKNY kunder, der først nu var blevet godkendt, og som Elke skulle hjælpe, hvorfor kollektionen ikke kunne sendes. Elke er ansat i Pang Dang. Sanne Johansson besvarede kl. 14.48 dette med kopi til Trine Andresen: 
"Hej, 
Nu bliver jag förvirrad, Mette sa ju till mig, Trine & Heidi att ni nu har lagt Kazaie Design DK på is og då kan ni ju inte ha kunder på Kazai i nästa vecka, vänligast hör av er till mig." 

I forlængelse heraf modtog Kazai Denmark to emails fra Trine Andresen, begge afsendt fredag den 18. marts 2005. I den ene anmodedes Mette Pedersen om at fremsende salgsresultater pr. den 18. marts 2005 i løbet af weekenden. Den anden email er afsendt kl. 13.03 under emnet "DKNY": 
"Hei Mette 
Vedrørende DKNY Kolleksjonen: 
Du MÅ sende dem i dag til Sanna, da hun MÅ ha kolleksjonen på mandag til sin kunde Åhlens. Åhlens er en av de største kundene på et svenske budsjettet, du kan selv sammenligne dem med Neye i ditt marked. Kolleksjonen skal under ingen omstendigheter holdes tilbake. Har pratet med DKNY som forventer ordre på Åhlens. For øvrig er det Heidi som har ordnet godkjennelse av deres kunder på DKNY, men det betyr ikke at de skal prioriteres forbi en så stor kunde som Åhlens. 
..." 

Mette Pedersen besvarede denne mail kl. 14.41: 
"Hej Trine. 
Jeg beklager at måtte meddele dig at både Britt og jeg er bortrejst og at vi derfor ikke er i stand til at sende DKNY kollektionen til Sverige. Elke er ansat i PANG DANG, men hjælper selvfølgelig med at svare Kazai telefoner og mails når vi er bortrejst. Hun har desværre ingen nøgle til Kazai showroom, så hun kan heller ikke gøre noget. Da dit kontor jo lukker ned for påske nu, håber jeg at I kan løse situationen således, at du kan sende din kollektion til Sverige, da du jo ikke kan have brug for den, da kontoret jo er lukket. 

... 
Da både Britt og jeg er bortrejst, kan vi jo selvsagt ikke sende salgstal til dig i helgen. Desuden har leverandørerne jo alle ordre og dermed også salgstal. Hvis du vil, kan jeg selv sende mine tal til leverandørerne i Påsken??". 

Emailen blev besvaret kl. 15.49 således: 
"Hei Mette 
Dersom ikke DKNY kolleksjonen sendes i dag, så får du ta konsekvensene av dette. Du har visst i flere dager at kolleksjonen skulle sendes i dag, så det er ingen unnskylding at dere er bortreist: dette burde dere ha ordnet på forhånd. Hvis dere er bortreist, hvordan kan dere si til Sanna at dere har 2 kunder på DKNY da???? Vi har budsjetert en stor ordre på Åhlens, og om denne ordren ikke kan bli oppnåd pga at dere ikke sender kolleksjonen, så vil dette tapet belastes dere i rene kroner og øre. 
Vi vil også informere våre leverandør om at Mette Pedersen ikke samarbeider tilfredstillende og at dette går utover salgs resultatene våre. Faktisk er situasjonen slik at Mette Pedersen fungerer som selger for Kazai Design Scandinavia, ifølge ny avtale som er inngått. Altså er dette et så alvorlig brudd innfor enhver salgs/arbeidsavtale. Dine kommentarer til Kazai Design Scandinavia's forespørgsel etter salgs resultats raport, må jo bare betraktes som fullstending forkastelig. Din posisjon tillater ikke at du skal kunne bestemme eller ikke følge instruks mottatt fra hovedkontoret.

Din tilbagemelding til hovedkontoret som du her gir oss, når hovedkontoret ber om å få et absolutt minimumskrav fra sine selgere om salgsresultat, er så drøyt Mette, og gjør at vi anser deg og dine handlinger som totalt uegnet innenfor en organisasjon som er sammensatt av ulike personer, oppgaver, samarbeid og land. At du mener at hovedkontoret skal ringe til leverandørene for å få en salgsraport, taler vel for seg selv!!!!!!!!!!! 

Denne salgsraporten har vært krevd over lengre tid. 
Uavhengig av hva som er sagt angående provisjoner, siden du ikke oppfatter annet enn det du selv vil tro: det grunnleggende her er at det avregnes provisjon etter endte/avsluttede kvartaler, og når en total sammenstilling / avregning skal gjøres. Det har aldri vært tema å avregne provisjoner fortløpende uke for uke, mnd for mnd. Siden dette har vært rutinene fra dag 1, så er det helt ufattelig at du etter så lang tid skal komme tilbake og be oss avregne hver enkelt leverandør etter når pengene er sendt til hovedkontoret. Tilsvarende situasjon skulle være at våres leverandører skulle betale oss provisjon etter som en og en kunde betalte sin faktura. I henhold til ditt utspill, vil overførsel av din provisjon ikke overføres, da det er nå flere forhold som skal taps beregnes og trekkes fra på ditt tilgodehavende, da disse tapene er direkte og med vilje påført Kazai Design Scandinavia." 

DKNY har et specielt computersystem, som de kræver anvendt ved ordreoptagelse med videre. Nogle af sælgerne i Skandinavien havde problemer med dette system. DKNY bad i mail af 20. marts 2005 Kazai Norge oplyse, hvem der skulle deltage i et træningskursus den 4. og 5. april. Trine Andresen videresendte den 29. marts 2008 emailen til Britt Thage, som i januar havde skrevet til Trine Andresen, at hun godt kunne trænge til træning. Den 31. marts 2005 rykkede DKNY Trine Andresen for svar. Britt Thage deltog ikke i træningskurset. Den 30. marts 2005 modtog Heidi Teige en email fra DKNY, som informerede om, at de planlagde et besøg i Skandinavien den anden uge af april 2005. Kopi af mailen blev sendt til Kazai Denmark og Kazai Sverige. DKNY skrev igen til Heidi Teige, med kopi til henholdsvis Kazai Denmark og Kazai Sverige, den 7. april 2005, hvor rejseplan blev fremsendt. Det fremgår heraf, at DKNYs repræsentanter ville ankomme til Københavns Lufthavn den 11. april 2005 kl. 8.40 og i Oslo Lufthavn den 12. april 2005 kl. 17.20. Mette Pedersen besvarede emailen den 8. april 2004 kl. 
10.08 fra mailadressen: mette@pangdang.com: 
"Hi Isabelle, 
Thank you for the information. 
We have been planning the following program for Monday 11th: 

10.00 receiving you in our showroom where we can have a coffee and talk about the relevant issues. 

12.00 lunch in a nearby café. 

14.00 Britt will take you to to see Birger Christensen and Rikke Lind (unfortunately I have to leave you at this time because of my daughters birthday as I told you before) Unfortunately we will not be able to invite you for dinner, but we will of course gladly recommend some nice restaurants. 

In regards to Tuesday 12th, we have costumers in the showroom. 

I have tried to get in contact with Heidi, but I did not succeed. Did you get a reply to your schedule? Do you by any chance know if she is coming to Copenhagen?" 

Kl. 13.00 skrev Mette Pedersen fra sin mette@hktscandinavia.com adresse til Heidi Teige med kopi til Trine Andresen, om hovedkontoret havde ønsker til forberedelsen af mødet med DKNY. 
Samme eftermiddag kl. 16.26 modtog Mette Pedersen en email fra Heidi Teige, som ophævede samarbejdet: 
"Mette Pedersen 
Anser ditt virke innen Kazai Design Scandinavia som avsluttet. Vi har alt på plass med DKNY og Kazai Design Scandinavia sine øvrige leverandører. Heretter har dere ingen engasjement på vegne av Kazai Design Scandinavia. Du vil motta et brev på 
førstkommende mandag. 

Du har grovt misligholdt ditt engasjement i Kazai Design samtidig som du har formidlet at du stenger vårt kontor. I tillegg har du bygget opp konkurrerende virksomhet og tilsidesetter dine forpliktelser for Kazai Design. Dette gir selvsagt ingen 
grunnlag for videre forhold." 

Den 11. april 2005 skrev Kazai Norges advokat til Mette Pedersen følgende: "Undertegnede repræsenterer Heidi Teige Khazai. 

Min klient ber meg meddele at den samarbeidsavtale hun har fått tilsendt fra Dem, og som er datert 14.01.05, er vesentlig endret på side 1 og 2, det vil si at det var ikke den avtale hun undertegnet på. Det eneste som er igjen av den opprinnelige avtale er side 3 hvor man kun finner underskrifter. 

Jeg meddeler at min klient ikke aksepterer den tilsendte avtale og at hun for øvrig på grunn av avdekket mislighold fra Deres side rundt Kazai Design DK ikke er interessert i videre samarbeid." 

Denne skrivelse blev besvaret af Kazai Denmarks og Mette Pedersens advokat med brev af 18. april 2005, hvori det bestrides, at aftalen af 14. januar 2005 er ændret, og at aftalen, som advokaten var i besiddelse af om nødvendigt ville blive sendt til undersøgelse for fingeraftryk. Samtidig bad han om i medfør af agentlovens § 15 at få en nøje redegørelse for de afgivne ordrer, der ikke var betalt provision af i 2004 og forår/sommer 2005. Heidi Teige sendte den 25. april 2008 en skrivelse ud til sine kunder, hvori meddeltes, at der var sket et skift i organisationen i Danmark, at Alexander Fyrst var ny salgs og marketingdirektør, og at deres showroom stadig var i Århusgade 88, 3. sal. Desuden nævntes de mærker, som Kazai Norge stadig repræsenterede, samt at et nyt stort mærke ville blive introduceret på Copenhagne Fashion Fair. Kazai Norges advokat fastholdt i brev af 19. maj 2005 til Mette Pedersens advokat, ataftalen var blevet ændret, herunder at Mette Pedersen havde fjernet en passus om, at hun ikke havde adgang til at begynde salg af nye tøj og skomærker uden skriftlig godkendelse 
fra Heidi Teige, og en passus om øjeblikkelig ophævelse ved misligholdelse. I brevet omtales, at Mette Pedersen skulle have påbegyndt salg af mærker, der tidligere har været solgt af Kazai Norge, at Mette Pedersen skulle have tømt Kazai Denmarks showroom samt en række andre forhold, der under sagen er påberåbt til støtte for, at Mette Pedersen har misligholdt samarbejdet. Mette Pedersens advokat svarede i brev af 23. maj 2005, at Mette Pedersen fortsat besvarede opkald til Kazai Denmark og varetog selskabets interesser efter bedste evne. Samtidig rykkede han for provision for SpringSummer (SS) 2004, SS 2005 og AW 2005. Den 23. maj 2005 blev de foreliggende sager anlagt. Den 16. juni 2005 indkaldte Kazai Danmark til ordinær generalforsamling, der skulle afholdes den 30. juni 2005. Punkt 5 på den udsendte dagsorden var valg af medlemmer til 
bestyrelsen. Indkaldelse blev sendt med almindelig brev til Heidi Teiges hjemadresse og forretningsadresse. Generalforsam-lingen blev afholdt den 30. juni 2005 hos Kazai Denmarks revisors kontor. Heidi Teige var ikke mødt. På generalforsamlingen valgtes til direktionen Mette Pedersen og Catharina Nygaard Nielsen (Trine Nygaard) og Heidi Teige udtrådte. Referatet 
og kopi af årsrapporten 2004 blev til orientering sendt den 8. juli 2005 til Heidi Teige på adressen Gabels Gate 41, Oslo, der er Heidi Teige forretningsadresse. Samme dag blev ændringen i direktionen registreret hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen. 
Ved skrivelse af 7. september 2005 fra Heidi Teiges daværende danske advokat blev gyldigheden af generalforsamlingsbeslutningen bestridt. Heidi Teiges daværende advokat og Kazai Denmarks advokat havde i begyndelsen af september 2005 en korrespondance om adgang til lokalerne Århusgade 88, 3. sal, som Heidi Teige havde lejekontrakt på, og hvor låsene skulle være udskiftet, og om Kazai Denmarks aktiver, som Mette Pedersens oplystes at opbevare på selskabets vegne.

Heidi Teiges daværende advokat gjorde den 6. oktober 2005 indsigelse overfor Erhvervs og Selskabsstyrelsen mod generalforsamlingens gyldighed og gjorde gældende, at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt. Erhvervs og Selskabsstyrelsen meddelte i mail af 18. oktober 2005 Heidi Teiges daværende advokat, at de havde modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorfor anpartslovens § 36 ikke fandt anvendelse på forholdet. Den 31. august 2005 indgik Pang Dang agentaftale med agenturgiveren Paul & Joe. Den 23. juni 2006 indgik Kazai Denmark og Mette Pedersen følgende aftale om transport af Kazai Denmarks fordring mod Heidi Teige: 
"... 
1. Sælger overdrager til køber sin andel af fordringen, der er genstand for behandling i omtalte Sø og Handelsretssag nr. H004705. Køber indtræder i samtlige sælgers rettigheder og pligter i sagen, herunder retten til at videreføre sagen for Sø og Handelsretten 
2. I det omfang sælgers nettoandel af sagens provenu, efter fradrag af det beløb, som sælger skulle svare Mette Pedersen efter aftale mellem denne og Heidi Khazai Teige, overstiger købers omkostninger til sagens førelse, skal køber betale halvdelen af dette nettoprovenu til sælger, dog maksimalt DKK 150.000,00 
3. Som sikkerhed for købers betaling af et således eventuelt skyldigt beløb til sælger, stiller Mette Pedersen sin fordring på betaling af depositum og administrationshonorar fra sælger." 

Transporterklæringen er alene underskrevet af Mette Pedersen, dels på vegne af Kassandra, dels som direktør i Kazai Denmark, og dels ifølge fuldmagt fra meddirektør i Kazai Denmark Trine Nygaard. 
Mette Pedersen sendte den 23. juni 2006 kopi af transporterklæringen til Heidi Teige. 
Brevet blev aldrig besvaret. 
Den 26. juni 2006 afholdtes generalforsamling i Kazai Denmark, men generalforsamlingen kunne ikke gennemføres, da der ikke kunne opnås enighed om valg af dirigent. Den 4. juli 2005 sendte Kazai Denmarks advokat et af direktionen underskrevet, men ikke på generalforsamlingen godkendt årsregnskab samt referat af generalforsamlingen til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, der blev anmodet om, at selskabet opretholdes indtil retssagens afslutning. 
Den 7. juli 2006 anmeldte Heidi Teiges daværende advokat Mette Pedersen til politiet, idet han redegjorde for underskrivelsen af aftalen den 14. januar og det efterfølgende forløbog indbetalingen fra Blueprint Footwear. Han opfordrede politiet til at få foretaget teknisk undersøgelse af "aftalen af 14. januar 2005". 
Den 16. august 2006 skrev Mette Pedersens advokat til politiet og bestred, at Mette Pedersen havde begået strafbare forhold og anmeldte samtidig Heidi Teige for overtrædelse af straffelovens § 164. 
Den 13. september 2006 meddelte Københavns Politi til Mette Pedersen, at efterforskningen i sagen mod hende var indstillet, da der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Denne afgørelse blev af Heidi Teiges daværende advokat påklaget til statsadvokaten, som den 25. oktober 2006 meddelte, at han var enig i Politidirektørens afgørelse. Heidi Teige ønskede at gennemgå Kazai Denmarks regnskabsbilag, herunder ordresedler m.v. Der blev i den forbindelse foreslået to datoer i marts 2007 for besigtigelse, men Heidi Teige meddelte, at hun var forhindret disse dage. Advokaterne korresponderede herefter om forskellige datoer, indtil der opnåedes enighed om den 25. maj 2007 kl. 10.00 Den pågældende dag kl. 10.15 meddelte Heidi Teiges daværende advokat, at det ikke havde været muligt for ham at få kontakt med Heidi Teige. Herefter fremsendtes til Heidi Teige de under sagen fremlagte bilag 28 (uddrag af ordreoptag AW 2004), 29 (ordreoptag SS 2005) og 30(ordreoptag AW 2005). 

Provisionsafregninger 
Omsætningen i Kazai Denmark har været jævnt stigende fra 2002 til 2004, således at der for AW 2002 kollektionen blev faktureret salg for 2.789.824 kr. og for SS 2005 kollektionen blev faktureret for 13.097.994 kr. 

Provision 2004 
Kazai Denmark udfærdigede salgs og provisionsoversigter, baseret på ordresedler, som blev udfyldt sammen med kunden. Ordresedlerne blev efterfølgende indtastet i et regneark. Meddelelser om afbestillinger med videre blev indtastet i excelarket. For sæsonen SS 2004 så det således ud: 

Bestilt 

Provision 
Ikke 
Dk's andel i 
Afregnet 
afregnet 
ikke afegn.


Antal 
Beløb 
Beløb 
Provision 
Beløb 
Bikkemberg tøj 
803 
36.796 
3.439,80 
239,80 
119,90 
Bikkemberg sko 
167 
11,171 
0,00 
1.117,10 
558,55 
Blueprint 
327 
14.965 
0,00 
1.496,51 
748,25 
DKNY div 20 
96 
7.163 
716,33 
0,03 
0,01 
Dkny div 23 
4.884 
156.073 
13.456,55 
2.150,75 
1.075,38 
DKNY div 40+43 
12.337 
320.875 
31.996,42 
91,06 
45,53 
DKNY Trans 
671 
16.798 
0,00 
1.679,80 
839,90 
Janet & Janet 
1.006 
90.209 
6.567,32 
2.198,13 
1.099,07 
Marc 
1.175 
108.445 
8.303,29 
2.495,46 
1.247,73 
Musamia 
7.441 
134.389 
15.604,20 
0,00 
0,00 
P.F. 
321 
24.040 
1.442,37 
961,58 
480,79 
Paola Frani 
40 
3.767 
0,00 
376,70 
188,35 
Paul & Joe 
1.216 
85.678 
8.351,70 
187,70 
93,85 
Pedro Garcia 
824 
60.673 
4.967,70 
2.313,06 
1.156.,53 
Pucci 
40 
5.920 
592,00 
0,00 
0,00 
Pura Lopez 
4.302 
229.031 
19.946,04 
605,75 
302,87 
RL Kids 
1.585 
34.052 
3.325,59 
0,05 
0,02 
RL 
1.533 
56.092 
4.897,00 
712,20 
356,10 
Scrupoli 
29 
1.728 
0,00 
172,80 
86,40 38797 
1.397.863 
123.606,30 
16.798,42 
8.399,21 Provision 


Kr. 920.866,96 

Kr. 62.574,12 

For AW 2004 således: 

Bestilt 

Provision 
Ikke 
Dk's andel 
afregnet 
afregnet 
i ikke 
afegn. 

Antal 
Beløb 
Beløb 
Provision 
Beløb 
Bikkemberg sko 
920 
64.411 
910 
5.315 
2.658 
Bikkemberg tøj 
1093 
50.630 

4.658 
2.329 
Blueprint 
457 
23.013 

2.151 
1.075 
Coccinelle 
104 
7.450 
667 
78 
39 
DKNY div 20 

34.651 
$ 0,00 
$ 3.456,11 
$ 1.733 
Dkny div 23 
4.878 
193.846 
$ 2.022,96 
$ 21.748,95 
$ 10.874 
DKNY div 40+43 
17.993 
433.515 
$ 11.798,20 
$ 40.529,74 
$ 20.265 
DKNY TØJ 
203 
19.492 
$ 0,00 
$ 2.420,26 
$ 1.210 
Janet & Janet 
1.584 
109.838 

11.061 
5.531 
Janet Flash 


3.063 


Marc 
1.502 
155.278 

9.294 
4.647 
Missouri 
107 
4.416 

466 
233 
Musamia 
414 
17.014 

2.042 
1.021 
P.F. 

Paola Frani 
470 
37.970 

3.965 
1.983 
Paul & Joe 
1.552 
130.012 
7.569 
13.001 
6.501 
Pedro Garcia 
1.074 
116.286 

6.385 
3.192

Pucci 
112 
16.218 
9.917 
995 
497 
Pura Lopez 
3.626 
216.708 
930 
9.172 
4.586 
RL Kids 
746 
21.294 

1.199 
600 
RL Men 
72 
3.726 
1.198 
373 
186 
RL Women 
136 
12.992 

101 
50 
Scrupoli 
438 
34.578 

3.281 
1.641 37.481 
1.703.337 
$ 13.821,16 
$ 68.164,06 
$ 34.082,03 24.255 
73.537 
36.769 


Danske Kroner 
Kr. 480.257 

Disse to beløb svarer til Kazai Denmarks og Mette Pedersens påstand 1 i H 48/05. 

Kazai Norge udfærdigede opgørelser over provisionsafregningerne. For 4. kvartal 2004 ser opgørelsen således ud: 

Der foreligger tilsvarende opgørelser for 1., 2. og 3. kvartal 2004. Af opgørelserne fremgår, at der i 2004 er overført provision til et samlet beløb på 949.031 N.kr. Kazai Norges opgørelser er baseret på leverandørernes provisionsafregninger. Heidi Kazai har opgjort, at der ifølge Kazai Norges finansjournal er overført 693.577 N.kr. i perioden 19. januar 2004 til 26. juli 2004 og 720.295,70 N. kr. for perioden 13. september 2004 til 15. december 2004. Det fremgår ikke af disse bilag, om beløbene indeholder de månedlige beløb til dækning af udgifter ifølge budgettet. Mette Pedersen bestrider, at disse bilag kan tillægges bevisværdi. 

Provision 2005 
Mette Pedersen har opgjort tilgodehavende provision således: 

Sæson SS 05 
Sæson AW 05 
Bestilt 
Beløb 
Forventet 
Bestilt 
Beløb 
Forventet 
antal 
provision 
antal 
provision 
Bikkemberg 
1.677 
106.175 
10.618 sko 
Bikkemberg 
1522 
53.320 
5.332 tøj 
Blueprint 
754 
36.692 
3.669 Coccinelle 
167 
8.433 
843 DKNY div 
$ 0,00 
$ 51.081,00 
$ 5.108,10 

$ 82.824 
$ 8.282 
20 
Dkny div 23 
$3.624,00 
$ 139.176,00 
$ 13.917,60 
1.848 
$ 114.150 
$ 11.415 
DKNYdiv 
$21.251,00 
$ 602.270,92 
$ 60.227,09 
11.699 
$ 561.654 
$ 56.165 
40+43 
DKNY TØJ 
$367 
$ 32.259 
$ 3.225090 
97 
22.600 
2.260 
Janet & 
1.291 
84.587 
10.150 Janet 
Janet Flash 


Kenzo 
416 
49.842 
4.984 
335 
38.835 
3.884 
Marc 
1.442 
139.784 
11.183 
1.306 
168.976 
13.518 
Missouri 


Musamia 


P.F. 
334 
29.562 
2.956 Paola Frani 


Paul & Joe 
2.529 
202.012 
20.201 
526 
199.591 
19.959 
Pedro 
993 
75.469 
9.056 Garcia 
Pucci 
65 
8.279 
993 
71 
7.282 
874 
Pura Lopez 
4.207 
245.158 
24.516 RL Kids 
439 
9.826 
983 RL Men 72 
4.988 
499 
RL Women 
1.374 
63.370 
6.337 
125 
43.160 
4.316 
Scrupoli 
Total 
42.452 
1.112.509 
111.822 
16.079 
1.244.060 
121.172 


$824.787 
$82.479 

Danske Kr. 
13.236.912,38 1.327.945,34 

9.268.247,00 
902.732 

Mette Pedersen har overtaget agenturerne på Janet & Janet, Janet Flash, Pedro Garcia og Pura Lopez. Heidi Teige har opgjort den årlige omsætning på disse agenturer i 2005 til 1.756.716 kr. 
Heidi Teige bestrider at have set fakturaer på RL Woman optaget af Mette Pedersen i foråret 2005. Heidi Teige har fremlagt en række bilag til dokumentation for indbetalinger af provision i 2005, men det er ikke muligt for retten at foretage en sammenstilling med de af Mette Pedersen optagne ordrer. Heidi Teige har oplyst ikke at have modtaget et beløb på 11.972,82 EUR fra Pura Lopez, hvorfor hun har lagt til grund, at dette beløb er indbetalt til Mette Pedersen. Det samme gør sig gældende for så vidt angår et provisionsbeløb på 35.670,36 EUR fra Paul & Joe. Heidi Teiges advokat har oplyst, at såfremt Mette Pedersen 
ikke havde misligholdt parternes samarbejdsaftale, skulle der være udbetalt ca. 835.000 kr. til Kazai Denmark. De statsautoriserede revisorer Søren Deleuran og CarlJohan JuulJensen, AP Statsautoriserede revisorer, har den 17. november 2006 afgivet følgende erklæring: 

"Til anpartshaverne i Kazai Denmark ApS 

Vi har efter aftale gennemgået opgørelser over tilgodehavende provisioner vedrørende Kazai Denmark ApS´s indsalg i sæsonerne AW2004, kr. 480.257, SS2005, kr. 1.327.945 og AW2005, kr. 451.366. 

Selskabets ledelse har ansvaret for de opgjorte provisioner. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke, en konklusion om de opgjorte provisioner. 

Det udførte arbejde 
Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard, om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at oplysningerne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Arbejdet omfatter stikprøvevis kontrol af overensstemmelser mellem de opgjorte provisioner, og underliggende ordrebekræftelser eller udskrifter fra online ordrebeholdninger hos producenterne. Arbejdet omfatter endvidere en sandsynliggørelse af, at de opgjorte 
provisioner i overvejende grad er i overensstemmelse med de provisioner, som er indarbejdet i årsrapporterne for 2004 og 2005. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 

Konklusion 
Ved vor gennemgang er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at de af ledelsen opgjorte provisioner for sæsonerne AW2004, SS2005 og AW2005 er korrekt opgjort." 

Mette Pedersens advokat har beregnet, at Mette Pedersen for 1. og 2. kvartal 2004 (SS 04) fik udbetalt provision af ca. 97,5 % af de optagne ordrer. For 3. og 4. kvartal (AW 04) er der udbetalt provision af ca. 70 % af de optagne ordrer. For SS 05 er der udbetalt provision af 25 % af de optagne ordrer, og for AW 2005 er der udbetalt provision af 32 % af de optagne ordrer. 

Omkostningsrefusion 
Til brug for omkostningsrefusion blev der årligt udfærdiget et budget. For 2004 så budgettet, som dog ikke er tiltrådt, således ud: 
"... 
Husleje 215.916,00 
Telefon 50.000,00 
Alarmsystem 5.904,00 
Forsikring 5.000,00 
Fragt 25.000,00 
omk. Vedr. indsalg 10.000,00 
kontorartikler 6.000,00 
porto 4.000,00 
rengøring af toilet + vinduespudsning 4.500,00 
div. Fortæring 4.000,00 
rejseomkostninger inkl. Flyvebilletter 40.000,00 
leasing af kontormaskiner 24.000,00 
småanskaffelser ­ inventar 5.000,00 
computer 7.500,00 
tilskud ti! Trines løn 120.000,00 
Britts løn 324.000,00 
Bogføring 20.000,00 
Revision 20.000,00 
Total 890.820,00 
pr. md. 74.235,00 
Heidis andel 37.117,50 
Mettes andel 37.117,50" 

Der fremgår heraf, at Heidi Teige og Mette Pedersen hver skulle betale kr. 37.117,50 pr. måned til dækning af omkostninger. Beløbet for januar 2005 er dokumenteret overført. 

Kazai Danmarks revisor har beregnet tilgodehavendet på omkostningsrefusion ved skrivelse af 3. juli 2007 således:

"I henhold til aftale skal jeg hermed specificere tilgodehavende omkostningsrefusion hos Heidi Teige, som denne er medtaget i årsrapporterne 2004 og 2005 for ovenstående: 
DKK Primosaldo 1.1.2004  160.758 
Indbetalt NOK 100.000 91.060 
Norge andel vedr. Dalhov 30.000 
Omkostningsrefusion 2004 451.143 
Indbetalt omkostningsrefusion 437.868 
Saldo pr. 31.12.2004  52.973 
Omkostningsrefusion 2005 133.756 
Saldo pr. 31.12.2005 186.729" 

Syn og skøn 
Til belysning af om de tre ark, der af Mette Pedersen er fremlagt som værende den aftale, der blev indgået i Oslo den 14. januar 2005, har der været foretaget tekniske undersøgelser af den af Sø og Handelsretten udnævnte skønsmand José Balbuena, der er skønsmand ved Appelretten i Versailles. Han har afgivet erklæringer af henholdsvis den 24. oktober 2007 og den 2. november 2007 samt supplerende erklæring af 16. november 2007. Af disse erklæringer fremgår blandt andet: 

Erklæringen af 24. oktober 2007: 
"UNDERSØGELSE AF SKRIFTMATERIALET OG SAMMENLIGNING. 
Fremgangsmåden er som følger: 
1. Undersøgelse af håndskriften på alle de betvivlede sider. 
2. Udarbejdelse af en liste over grafiske særegenheder, der kan anvendes til at fastslå ophavsmandens identitet. Der er tale om følgende grafiske særegenheder: 

Graden af pennens tryk (nedpresning) på papiret under udarbejdelse af skrifttegnene (påvisning af trykket ved hjælp af infrarød stråling: MEPRImetoden. 

Skriftens rytme (bevægelse) 

Skriveredskabets første kontakt med papiret 
Sammenhængene mellem den måde et bogstav udformes på 
Antallet af gange, hvor pennen løftes fra papiret under udførelsen af et skrifttegn 
Forskellen mellem udformningen af samme bogstav 
Forskellen mellem to bogstaver 
Forskellen mellem to ord 
Afstand mellem håndskrevne linjer 
Hvordan to specifikke bogstaver smelter sammen 
Karakteristika for prikker og accenter over bogstaverne i, j, e 
Gentagelse af samme stavefejl 
Tilstedeværelse af betingede grafiske reflekser. 

3. Sammenligning af listen over grafiske særegenheder på de tre sider i forhold til hinanden og undersøgelse af forekomsten af grafiske overensstemmelser "V" eller uoverensstemmelser "X". 
På de efterfølgende sider vises resultaterne af dette arbejde. 
...

Når vi ser på ovenstående skema, kan vi konstatere, at det betvivlede skriftmateriale har samme generelle karakteristika. 

Sammenligning af de særlige karakteristika 
Denne type karakteristika anvendes til at identificere et skrifttegns ophavsmand 

Håndskrifterne på de tre sider har samme karakteristika: 
... 
UNDERSØGELSE AF MATERIALET 
1. UNDERSØGELSE AF DET BETVIVLEDE MATERIALE 
Da det betvivlede materiale er af god kvalitet og i god bevaringsstand, har vi haft mulighed for at udføre en grundig analyse. 
... 
Det benyttede skriveredskab (kuglepen, blå og sort blæk) var af god kvalitet og i god funktionstilstand og efterlod kun meget få klatter. 
... 
2. UNDERSØGELSE AF DE OMTVISTEDE SKRIFTTEGN 
Søgning efter tegn på forfalskninger / efterligninger 
1. Underfiltrering i det usynlige U.V.spektralområde (mellem 300 og 390 nm) Der er ingen tegn på kemisk vask eller anden håndtering af tilsvarende art. Intet unormalt er registreret. De tre ark papir reagerer på samme måde på U.V.strålerne. 
Rekleksionsangivelse P1 = 163, P2 = 164 og P3 = 164. Måling på en skala, der går fra absorption = "0" til total refleksion = "250". 
... 
Delkonklusion 
På arket "P2" er to ord overstreget. Spektralanalysen af blækken viser, at disse overstregninger er foretaget med en anden pen end den, der blev anvendt til håndskriften på de tre ark. Man kan derfor sagtens forestille sig, at disse overstregninger 
er foretaget på et andet tidspunkt end tidspunktet for udfærdigelsen af de tre siden 
... 
Delkonklusion 
Blækket, der har været anvendt til håndskriften på de tre sider, reagerer på samme måde ved spektralanalyserne (UV, dagslys, infrarødt lys og infrarød luminescens). Der er samme kolorimetriske karakteristika. Det er sandsynligt, at der er anvendt samme blæk. 
... 
STREGERNES TYKKELSE 
Vi har (fem gange) målt tykkelsen på de streger, der er udarbejdet i hånden på siderne 1, 2 og 3, og vi har opnået følgende resultater: 
Kuglepen på siderne 1 2 3 
... 
Tykkelsen af de håndskrevne streger på side 3 er mindre en på siderne 1 og 2. Denne forskel kunne skyldes et lettere tryk på skriveredskabet i forbindelse med udfærdigelsen af side 3. 

8. Stereoskopisk fremstilling under mikroskop på X 50 
· Ved vinkelret belysning (mellem 80 grader og 90 grader) konstaterer vi, at skrifttegnene er originale og viser en hurtig og spontan udførelse. Vi bekræfter, at de tre sider er originale.

· Der er ingen spor af udviskning eller udkradsning på det betvivlede materiales papiroverflade. Papirets fibre er normale. 
· Muligheden for kalkering vha. karbonpapir foreligger ikke, da der ikke kan konstateres grafit eller kulholdigt blæk. 
· Det transmitterede lys viser ingen vandmærker; de tre sider har samme karakteristika. 
... 
Overstregningerne på side 2 kan ses som gennemtryk på side 3. 
... 
Ikke desto mindre kan vi ikke se gennemtryk af teksten på side 2 på side 3. Omkring datoen "OSLO, DEN 14/1 2005 på side 3 burde vi fx kunne se gennemtryk fra side 2: 
"ENIGHED OM TAVSHEDSPLIGT OVERFORPARTER" (markeret med rødt herunder). 
... 
Vi konstaterer ligeledes, at kun de "streger", der er anvendt til at overstrege ordene "AT" og "ARBEJE" på side 2 kan ses på side 3. Her udelukkes enhver anden håndskreven angivelse. 
... 
Med baggrund i dette tryk (bagsiden af P2) burde vi kunne se gennemtryk fra side 2 på side 3, hvis vi antager, at denne side har befundet sig nedenunder. 
... 
Søgningen efter latente ridsninger viser: 

at arkene "1" og "2" er udfærdiet samtidig, da ark "2" har ridsninger svarende til håndskriften på ark "1", 
at de håndskrevne tegn på arkene "1" og "2" ikke kan ses på ark "3", 
at de håndskrevne tegn på ark "3" ikke kan ses på arkene "1" og "2". 

Delkonklusion 
Dokumenterne "1" og "2" har samme oprindelse. 
Vi kan slutte, at ark "3" ikke befandt sig under arkene "1" og "2", da disse dokumenter blev udfærdiget. 
Overstregningerne på ark 2 kan ses på ark 3, men vi har konstateret, at disse overstregninger er foretaget efter udfærdigelsen af teksten på de tre ark, eftersom der ikke er anvendt samme pen til overstregningerne som til udfærdigelse af teksten. 
... 
KONKLUSIONER 
Vi kan hermed meddele Retten resultatet af vort arbejde. 

Efter at have foretaget en sammenligning af de betvivlede dokumenter kan vi konstatere følgende: 

FOR DET FØRSTE 
Efter anmodning fra parterne vil søgning efter og sammenligning af fingeraftryk blive udført senere. 

FOR DET ANDET 
De tre sider i det betvivlede dokument er originale. Det er der absolut sikkerhed for. 

FOR DET TREDJE 
De tre sider i det betvivlede dokument har samme fysiske karakteristika (størrelse, tekstur, kvalitet af optisk blå, udseende for så vidt angår transparens og U.V.Teflektans). Der er ikke fundet objektive uoverensstemmelser mellem dem. De kunne stamme fra samme papirpakke. 

FOR DET FJERDE 
De identifikationsmæssige karakteristika for håndskrifterne på de tre sider er overensstemmende; der er tale om samme ophavsmand til de tre håndskrevne sider. 

FOR DET FEMTE 
Bedømt ud fra gennemtrykket af skriften fra side I til side 2 er det sandsynligt, at disse to sider er udfærdiget samtidig. Dokumenterne P1 og P2 har samme oprindelse. 

FOR DET SJETTE 
Side 3 viser alene: gennemtryk af visse punktstreger og overstregninger af ord. De overstregninger, der bemærkes over to af ordene (AT og ARBEJE) på arket P2 er foretaget på et andet tidspunkt end tidspunktet for dokumenternes udfærdigelse. Denne konklusion baseres på følgende observationer og analyser: Der anvendes ikke samme pen som til udfærdigelsen af de tre ark Gennemtryk af overstregningerne kan ses på arket P3 med udelukkelse af alle andre skrifttegn på arkene P 1 og P2. Vi kan angive, at arket P3 ikke befandt sig under arkene P 1 og P2 under udfærdigelsen af siderne 1 og 2. 

FOR DET SYVENDE 
Blækket fra den (eller de) kuglepen(ne), der blev anvendt til udfærdigelsen af teksten på de tre sider har samme kolorimetriske karakteristika og reagerer på samme måde ved spektralanalyserne (UV, dagslys, infrarødt lys og infrarød luminescens). Det er sandsynligt, at der er anvendt samme blæk. Blækket på overstregningerne af ord (AT og ARBEJE) har andre karakteristika. 
Bortset fra overstregningerne er skriveredskabets stregtykkelse på siderne 1 og 2 mellem 0,40 og 0,43 mm. På side 3 er tykkelsen ca. 0,34 mm. Forskellen er stor. Den mest sandsynlige hypotese er, at der er benyttet samme skriveredskab på alle tre sider, men på sidste side har der været udøvet et mindre tryk." 

Erklæringen af 16. november 2005 
"Yderligere spørgsmål 
I sit brev dateret deri 6. november 2007 har Advokat Erik ØstergaardNielsen stillet følgende spørgsmål: 

6...vurdere sandsynligheden for, at side 3 ikke er skrevet samtidigt med siderne I og 2 
Svar: Vi kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed påvise, at, tre sider er skrevet på samme tid. Til gengæld foreligger der væsentlige tegn, der gør det muligt for os at vurdere, at de første sider med temmelig stor sandsynlighed er udfærdiget på et andet tidspunkt end teksten på side 3. Vi hælder mest til den anskuelse, at teksten er udfærdiget på to forskellige tidspunkter 
(siderne 1 og 2 i forhold til side 3). Dette støtter vi på følgende: 

Ingen gennemtryk på side 3. 

Tykkelsen på stregerne på siderne 1 og 2 adskiller sig fra stregtykkelsen på side 3. 

Overstregninger af ord er foretaget på et tredje tidspunkt, hvor side 2 og 3 var udfærdiget i forvejen og lagt oven på hinanden. 

7...vurdere hvilke årsager, der kan være til, at der er udøvet et let tryk ved skrivningen af side 3 sammenlignet med siderne 1 og 2 
Svar: Der er flere hypoteser: 

Der lå andre ark papir under de to første sider. 

Der lå ingen ark papir under side 3. 

De to første sider blev skrevet langsommere end side 3. 

Side 3 blev skrevet på et andet tidspunkt end siderne 1 og 2. Ophavsmanden befandt sig i andre omgivelser og var anderledes placeret, hvilket medfører en ændret skrift. Førstnævnte (side 3) blev skrevet hurtigere, trykket på skriveinstrumentet var lettere, og derved blev skrifttegnene spinklere end på siderne 1 og 2. 

Konklusioner 
Vi kan hermed meddele retten, af vort arbejde. 
Efter at have foretaget en sammenligning af det forelagte skriftlige materiale: 

FOR DET FØRSTE 
Hovedparten af de fingeraftryk, der er fundet på de tre ark, er for ukomplette, udviskede eller overlappende til at kunne identificeres som tilhørende Heidi KAZAI TEIG eller en anden person. Vi kan heller ikke fastslå, om de stammer fra en eller flere personer. 

For det andet 
Vi har ikke fundet de 12 sammenfaldende detaljer, der er en forudsætning for at kunne bevise, at de to anvendelige aftryk på siderne 1 og 2 er identiske med Heidi KAZAI TEIGs fingeraftryk. 

FOR DET TREDJE 
Det er ikke obligatorisk at efterlade fingeraftryk i forbindelse med underskrivelsen af et dokument. 

FOR DET FJERDE 
Den metode, der er anvendt til at påvise aftrykkene, er meget følsom over for forekomst af aminosyrer fra fingrene og hånden. Syrerne fastholdes permanent i papiret og kan af den grund konstateres lang tid efter, at de er afsat. Et fingeraftryk er således enten anvendeligt eller uanvendeligt, men det ændrer sig ikke med tiden. 

SUPPLERENDE KONKLUSIONER 

FOR DET FEMTE 
Der er temmelig stor sandsynlighed for, at de to første sider er skrevet på et andet tidspunkt end side 3. Det er den mest sandsynlige hypotese i forhold til de tegn, vi har konstateret, uden at vi dog kan fastslå det med 100 procents sikkerhed. 

FOR DET SJETTE 
De mulige årsager til, at der er anvendt et let tryk ved skrivningen af side 3, når skriften sammenlignes med den, der er anvendt på siderne 1 og 2, er følgende: 

Der lå andre ark papir under de to første sider. 

Der lå ikke andre ark papir under side 3. 

De to første sider blev skrevet langsommere end side 3. 

Side 3 blev skrevet hurtigere, da skrifttegnene er spinklere end på siderne 1 og 2."

Denne erklæring gentager i det væsentligste konklusionen i erklæringen af 2. november 2007. 

Forklaringer 
Mette Pedersen har forklaret, at Kazai Norge gennem flere år havde været leverandør til nogle af hendes øvrige detailbutikker, herunder blandt andet Kassandra, og at hun derigennem kendte Heidi Teige. Som følge af den til tider lange ekspeditionstid til Norge foreslog hun på et tidspunkt Heidi Teige, at der blev oprettet et underagentur i Danmark. Hun blev spurgt, om hun var interesseret, men hun afslog, da hun på det tidspunkt havde travlt med sine øvrige detailbutikker. Hun foreslog i stedet Rikke Wangensteen. I 2002, da Rikke Wangensteen på grund af graviditet ikke længere kunne varetage Kazai Denmark, havde hun selv mere tid, hvorfor hun accepterede at overtage salget og blive anpartshaver. Hun og Rikke Wangensteen skulle sammen sælge AW 2002 kollektionen, hvorefter hun skulle tiltræde Rikke Wangensteens stilling med SS 2003 kollektionen, det vil sige fra efteråret 2002. Hun ved ikke, hvorfor der gik så lang tid, før hun blev registreret som direktør. 
Da samarbejdet blev indgået med Kazai Norge, blev hun ikke underlagt en konkurrenceklausul. Hun drøftede heller ikke med Heidi Teige, at hun ikke måtte drive sine egne detailforretninger. Kazai Norge var hendes leverandør til disse forretninger, og Heidi Teige ønskede at ansætte hende i Kazai Denmark på grund af hendes indgående kendskab til det danske marked. 
Kazai Denmark var en selvstændig agenturvirksomhed, som varetog alt salg i Danmark. Hun og Britt Thage solgte, optog ordrer og videreformidlede disse til den enkelte leverandør. Provisionen skulle i første omgang indbetales til hovedagenturet i Norge. Hun skulle have halvdelen af provisionen som løn. Kazai Norge afregnede normalt, når de havde fået provisionen fra leverandørerne, men det kunne også ske på andre måder. Kazai Denmark og Kazai Norge skulle deles om de omkostninger, som var forbundet med at drive agenturet i Danmark. Det var aftalt, at der skulle laves et budget over omkostningerne, og at Kazai Norge månedligt skulle overføre halvdelen af de budgetterede månedlige udgifter. Ved årets afslutning skulle der laves en endelig opgørelse, og en eventuel difference betales af Kazai Norge. Kazai Denmark havde eget bogholderi og fungerede som en selvstændig enhed, herunder også med eget showroom m.v. Alle lønninger blev udbetalt fra Kassandra, som så fakturerede Kazai Denmarks andel til Kazai Denmark. De fik ingen deciderede instruktioner fra Kazai Norge, om hvordan kunderne 
skulle bookes eller lignende, da det var dem, der bedst kendte det danske marked. Derimod fik hun fra Heidi Teige praktiske råd om, hvordan man drev agenturvirksomhed; hun var helt ny, og Heidi Teige havde været i branchen i mange år. 
Hun kan ikke genkende oplysningen om, at der i Danmark skulle have været et kundegrundlag på ca. 8 mio. kr. i 2001/2002. Da hun kom til, var der nærmest ikke noget eksisterende kundegrundlag. Hun byggede det næsten op fra bunden, selvom der var mange kundelister. 

Efter gennemførelsen af en salgssæson lavede Kazai Denmark salgsskemaer, som lå til grund for provisionsberegningen. I disse skemaer blev det anført navnet på kunden og deres køber samt ordrenumre etc. Disse skemaer blev sendt til Kazai Norge for at rapportere, hvordan sæsonen var gået. Selvom leverandørerne udbetalte provisionen til Kazai Norge, var det hende, som havde den daglige kontakt til leverandørerne og til kunderne. Hun fik rykkerlister fra leverandørerne, hvoraf restancerne fremgik. Hun hjalp leverandørerne med at få kunderne til at betale, og der blev stort set altid betalt. Det var også i hendes interesse, da hun ikke fik udbetalt provision, før kunderne havde betalt. Kazai Denmark havde derfor en meget lille rate af dårlige betalere, og det var derfor, hun blev så fortvivlet, når hun ikke fik sin provision fra Kazai Norge. De fik ikke oplysninger fra Kazai Norge, hvis en kunde afbestilte, men de fik nogle provisionsafregninger, men af dem kunne hun blot se nogle tal. 

I 2004 var det næsten umuligt at komme i kontakt med Heidi Teige. I det sidste halvår af 2004 var der slet ingen kontakt. Leverandørerne kunne heller ikke få kontakt med Heidi Teige, og de henvendte sig til hende for at høre, om hun vidste hvorfor. Hun forsøgte at forklare det med, at Heidi Teige havde meget travlt etc., og hun tilbød at hjælpe så meget, som hun kunne, men leverandørerne ønskede at tale med Heidi Teige, da det var hendes forpligtigelse som agenturhaver. Hun har flere gange mundtligt, aldrig skriftligt, orienteret Heidi Teige om leverandørernes utilfredshed. Det var hendes opfattelse, at Trine Andresen drev Kazai Norge i den periode, hvor Heidi Teige ikke var til at få fat i, men Trine Andresen var bogholder, og det var begrænset, hvilke beslutninger hun kunne træffe uden at få dem godkendt af Heidi Teige. Hun fik først at vide om Heidi Teiges skilsmisse, da hun på et tidspunkt "slog i bordet". Kazai mistede enkelte leverandører, som var trætte af dels ikke at kunne få kontakt, og dels af ikke at få rapporteringer m.v., som de havde krav på. 

Verdens største skomesse er i Milano i marts og september hvert år. Heidi Teige var ikke til stede på nogle af de to messer i 2004. På messen var agenturgiverne Pedro Garcia, Janet & Janet og Pura Lopez. DKNY har sit eget showroom i Milano, hvor man kunne booke kunderne til. Paul & Joe var ikke på messen, de sendte i stedet kollektionerne til Skandinavien og solgte dem fra deres egne showrooms. Messerne gav mulighed for, at man kunne få afklaret eventuelle spørgsmål til leverandørerne og opsøge nye kunder. Derudover kunne man booke de kunder, som alligevel var på messen for at se på andre mærker, men 
som til daglig havde svært ved at komme til Kazais showroom i Skandinavien for eksempel på grund af distancen. Endelig benyttede leverandørerne messerne til at præsentere deres nye kollektion, således at man fik at vide, hvad leverandøren lagde vægt på. Leverandørerne ønskede at tale med Heidi Teige, da hun var hovedagent, selvom der var repræsentanter for Kazai, Norge og Kazai, Sverige. Hun selv kunne ikke selv repræsentere Norge og Sverige, da hun ikke kendte til distributionsplanerne for de lande. Hun tog derfor alene mod ordrer og talte med kunder fra Danmark. Hun blev spurgt af leverandørerne, hvorfor Heidi Teige ikke var der, og prøvede at bortforklare det, men til sidst sagde hun, at hun ikke vidste det. 

Fra begyndelsen af samarbejdet havde hun bedt om at få en kontrakt. Den behøvede ikke være særligt "forkromet", da samarbejdet bør baseres på en gensidig tillid. Der kom imidlertid aldrig en kontrakt. I slutningen af 2004 var hun meget frustreret og træt af at blive overhørt og behandlet på den måde og af ikke at få sin løn. Hun meddelte derfor Heidi, at hvis hun ikke fik sine penge og en kontrakt, som skulle være anderledes end, hvad de oprindeligt havde forestillet sig, så ville hun ikke starte en ny sæson. De skulle på dette tidspunkt til at begynde indsalg af AW 2005 kollektionen. Hun sendte derfor et forslag til 
en kontrakt til Heidi Teige, inden hun tog til mødet i Oslo i januar, for at gøre opmærksom sine krav til deres fortsatte samarbejde. Hun har aldrig modtaget et udkast til kontrakt fra Heidi Teige eller dennes advokat. De havde aftalt at mødes den 13. januar 2005. Hun tog fly til Oslo og blev hentet af Heidi Teige ved flytoget på Skøyen station. De tog først til Kazai Norges kontor, så hun kunne hilse på de ansatte, som hun havde sin daglige kontakt med, for at få afklaret enkelte ting. Da de var færdige på kontoret, kørte de hjem til Heidi Teige. Hun kender Heidi og hendes familie rigtig godt og har fulgt børnene, fra de var små. De var sammen med børnene hele dagen, og da de var lagt i seng, begyndte de at tale om det fortsatte samarbejde. De talte det meste af natten. Hun gjorde det helt klart for Heidi Teige, at hun ikke var villig til at fortsætte samarbejdet, hvis tingene ikke blev ændret. Heidi Teige var villig til både at betale alle restancerne og til at indgå den endelige aftale. Dagen efter, da børnene var henholdsvis sendt i skole og drengen passet af aupair pigen, satte de sig igen ved spisebordet og gennemgik punkterne, som de havde drøftet om natten. Heidi var stadig i nattøj. Hun, Mette, fik udleveret papir og en kuglepen, og så formulerede de sammen punkt for punkt aftalen, som hun skrev ned. Da de var færdige, gik Heidi i bad og tog tøj på, og da hun kom ud, skrev de begge under på kontrakten. Kontrakten lagde hun i sin taske, og de kørte ind på kontoret, så de kunne kopiere den, da Heidi ikke havde en kopimaskine derhjemme. Derudover skulle den præsenteres for Trine Andresen, så hun kunne justere arbejdsgangene med de ændringer, de var blevet enige om. Der skulle ikke længere betles driftsomkost-ninger, og provisionssatsen var en anden. På kontoret blev der taget en kopi af kontrakten, og hun hentede nogle kollektionsprøver, som hun skulle have med til Danmark og blev kørt til flytoget af Heidi Teige. Hun var rigtig glad, for hun havde opnået det, som hun ville. Hun var sikker på, at der endeligt var styr på det, da hun nu selv kunne styre tingene og ville få sine penge. Hun havde ikke andre gøremål under besøget i Oslo. Efter ca. en uge blev hun ringet op og bedt om at faxe en kopi af kontrakten til Kazai Norge, da de havde forlagt den. Hun har en kvittering for modtagelsen hos Kazai Norge. 

Hendes mål med mødet i Oslo var, at hun skulle starte selvstændig agentvirksomhed med egne agenturer ved siden af Kazai Norges mærker. Hvis hun ikke havde fået den aftale med Heidi Teige, ville hun under alle omstændigheder have startet som selvstændig uden Kazaimærkerne. Derfor havde hun allerede inden mødet med Heidi Teige omkring årsskiftet 2004/2005 fået telefonnummer, emailadresse mv. til sin virksomhed Pang Dang. Hun åbnede det nye showroom i Pang Dang regi i begyndelsen af februar 2005. Hun mener, at hun indledte forhandlinger med udlejer om lejemålet til Pang Dang i slutningen af 
2004, og at lejemålet startede den 1. januar 2005. Lejemålet på 4. sal er på 185 m², hvilket er både større og dyrere end Kazai Denmarks lokaler, men da hendes detailforretning har meget små lokaler, kunne hun derved spare udgiften til leje af lager ude i byen. Derudover havde hun brug for plads til kontor. Huslejen er ca. 15.000 kr. pr. måned. Showroomet på 4. sal var operativt fra begyndelsen af 2005, og de havde meget travlt forud for modeugen, som begyndte den 9. februar 2005. Da Pang Dang startede op, havde de agentur på mærkerne "Mathilde" og "Notify", som hun, så vidt hun husker, fik kontakt med 
i december 2004 i Paris. De havde på dette tidspunkt ikke Janet & Janet, Pura Lopez eller Pedro Garcia. Pang Dang fik på et tidspunkt også en agenturkontrakt med Diane von Fürstenberg, men der blev først indledt forhandlinger herom i januar 2005 efter et besøg i London omkring den 20. januar 2005. Hun er ikke længere agent for Diane von Fürstenberg. På modeugen solgte hun "Notify", "Mathilde" og "Diane von Fürstenberg". De tre mærker var startgrundlaget for Pang Dang. Kazai Denmarks showroom blev passet ved siden af. Under Copenhagen Fashion Fair i februar 2005 var Heidi Teige i København og så 
begge showroom. Heidi Teige vidste godt, at Pang Dang var startet op, det fremgik af aftalen. Der var i Pang Dangs showroom en norsk kunde, som Heidi Teige kendte, og som skulle se på jeans. 

Pang Dang overtog agenturet "Janet og Janet" i midten af 2005 og solgte mærket for første gang under modeugen i august ­ september 2005, altså indsalg af SS 2006 kollektionen 2006. Hun har ikke i 2004 drøftelser med Janet og Janets ledelse om overgang til Pang Dang. Hun har handlet med dette skomærke i 1015 år, så da Heidi Teige havde sendt meddelelsen rundt til alle kunderne om, at deres samarbejde var ophørt, afbrød Janet og Janet samarbejdet med Heidi Teige og tog kontakt til hende. Årsagen til, at de afbrød samarbejdet med Kazai Norge, var, at Heidi Teige ikke varetog sine forpligtigelser som agentur-indehaver. Hun blev ret overrasket, da hun så den skrivelse om ophør, som Heidi Teige havde sendt til kunderne. Hun havde ikke fået en kopi fra Heidi Teige, men en af hendes kunder sendte en til hende. "Paul & Joe" er en virksomhed, som hun kendte, før hun blev involveret i Kazai. Hun havde anbefalet Paul & Joe Heidi Teige som agent for dem. De opsagde agenturaftalen med Heidi Teige på grund af den manglende kontakt og manglende hjælp til inddrivelse af gæld hos kunderne i Sverige. Paul & Joe rettede henvendelse til hende, da de havde opsagt samarbejdet med Heidi Teige.

Pedro Garcia henvendte sig til hende henover sommeren 2005. De var oprindeligt en af hendes rigtig gamle samarbejdspartnere i forretningen. Hun kender familien rigtig godt. Sønnen er designer, og datteren varetager det administrative. De henvendte sig, da de havde hørt, hvad der var sket, og spurgte, om hun ville overtage agenturet. Rossimoda er et firma, som hun har handlet med i sin detailbutik. Hun har et godt personligt forhold til indehaveren. Da han fik meddelelsen fra Heidi Teige, ringede han og spurgte, hvad der var sket. Hun har ikke tilegnet sig en DKNY kollektion. Hun var efter ophævelsen meget 
påpasselig med at sørge for, at alle kollektioner blev sendt enten retur til leverandøren eller til Kazai Norge. Hun ved ikke, hvorfor hun ikke har fremlagt en kvittering for modtagelsen eller afsendelsen i sagen. Hun bestrider at have saboteret en ordre til Åhlens ved at beholde en DKNY kollektion. Hun havde en kopi af den ordre, som Åhlens havde optaget, inden hun blev bedt om at sende kollektionen. Hun forstod derfor slet ikke anmodningen om at sende kollektionen til Sverige. Kazai har altid modtaget to kollektioner fra DKNY, og det var derfor altid let at sørge for, at de var på de rigtige steder. Vedrørende træningen i DKNYs system fik de aldrig oplyst et tidspunkt, hvorfor de ikke deltog i træningen. Da DKNY varslede deres besøg i Skandinavien, havde de kunder i showroomet om tirsdagen den 12. april 2005, og de kunne derfor ikke have DKNY der på det tidspunkt. Hun gik i øvrigt også ud fra, at Heidi Teige ville være til stede, da Heidi Teige selv plejede at tage sig af den slags. Det var alene, fordi hun ikke kunne få fat i Heidi Teige eller fik nogen respons fra Kazai Norge, at hun selv måtte arrangere et program for DKNY. Hun plejer ikke at deltage, så hun gjorde det efter bedste formåen. Hun sendte programmet til DKNY fra sin pangdang.com­adresse, men kontrakten med Heidi Teige var indgået på dette tidspunkt, hvorefter Heidi Teige vidste alt om Pang Dang, så hun gik ud fra, at Heidi Teige havde meddelt leverandørerne, at hun også forhandlede fra Pang Dang Scandinavia. Hun tænkte derfor ikke videre over det og tror i øvrigt ikke, at DKNY har tænkt over det. Hun ved ikke, hvad Heidi Teige mener med, at hun skulle have obstrueret salg af Ralph Lauren. Hun bestrider at have tilegnet sig en Coccinellekollektion, da hun som sagt var meget påpasselig.

Hun har aldrig modtaget en krone i provision fra Pura Lopez eller Paul & Joe, og firmaer, som hun samarbejder med, ville aldrig overføre provisioner, som ikke tilhører hende. Blueprint Footwear var et lille spansk firma, som havde lidt vanskelligheder. De henvendte sig til hende, da hun var deres tætteste kontakt, og spurgte, om de skulle betale provisionerne til hende. Hun videresendte emailen til Trine Andresen, så de kunne tage kontakt til Blueprint. Da Blueprint var ved at blive overtaget af en investor og skulle lukkes ned, ville de gerne tilgodese Kazai Denmark. Blueprint fik aldrig svar fra Kazai Norge, hvorfor de rettede henvendelse på ny. Hun gav dem Kazai Denmarks kontonummer, da hun mente, det var bedre at få pengene ind, inden de lukkede. Hun ved ikke, hvorfor der blev udstedt en faktura fra Pang Dang, men det må være en fejl fra bogholderiets side. Hun er bekendt med, at pengene blev sat ind på Kazai Denmarks konto. Da Heidi Teige bad om oplysninger på kunderne, var det midt i den københavnske modeuge, og de havde meget travlt. De lavede en meget stor omsætning for Kazai Denmark 
for den sæson, så hun fandt, at det var en underlig forespørgsel at komme med. Derudover havde Heidi Teige i forvejen alle de informationer, som hun bad om, da de fremgik af kundeafregningerne. Heidi Teige begrundede anmodningen med, at der skulle sendes et informationsbrev ud til alle kunder, men hun fik aldrig at vide, hvilken information der skulle sendes ud. 
DKNY har et meget kompliceret system, hvad angår kundegodkendelser. De skal have mange oplysninger om kunderne, og det tager tit lang tid, når kunderne skal godkendes i USA. Heidi Teige har altid sagt, at det er noget, som hun tager sig af, da det skal gøres gennem hovedagenten. Anmodninger om godkendelse blev udfyldt af Kazai Denmark, hvis det var en dansk kunde, hvorefter de blev videresendt til Kazai Norge, som videreformidlede dem til DKNY. Kunderne fik ikke et kundenummer, før de var endelig godkendt, og det var ikke muligt at optage ordrer i DKNYs system uden et kundenummer. Heidi Teige fortalte hende om begrebet ghostaccounts, som hun brugte i Norge. Det var et begreb, som man ikke måtte have, men som var der alligevel, da man gerne ville have ordrer optaget inden for de deadlines, som DKNY havde i deres system. Det, man gjorde, var at lægge et eksisterende DKNY kundenummer ind i systemet til brug for ordreoptaget, men ordrerne blev lagt i en slags bold. Når kunden var blevet godkendt og havde fået et kundenummer, blev hele ordreoptaget i ghostaccounten flyttet over på kunden. Det var imidlertid ikke sikkert, at kunden blev godkendt, men det er muligt at søge flere gange. Det var normalt, at Kazai Norge søgte flere gange for de enkelte kunder, og Heidi Teige kunne også trække i trådene og få dem godkendt. Heidi Teige og hun planlagde fra sæson til sæson, hvem de skulle sælge sådan til. Alfred Lund i Svendborg var ikke godkendt, og de brugte hendes butik, Kassandra, som ghostaccount. Varerne blev faktureret til Kassandra, som fakturerede dem til Alfred Lund. Hun har solgt varer til Alfred Lund flere gange, men kan ikke huske hvornår. 
Hun har altid betalt DKNY i EUR, og DKNYs priser er også angivet i EUR på deres linesheets. Det eneste, der var i dollar, var provisionsafregningerne, som blev sendt til Kazai Norge. Af meddelelsen om samarbejdets ophør, som Heidi Teige sendte ud, fremgik, at et nyt salgsteam skulle drive showroomet fra Kazai Denmarks lokaler. Hun var stadig anpartshaver i Kazai Denmark, så hun henvendte sig til sin advokat. Hun fik herefter opmagasineret inventar med videre på vegne af Kazai Denmark. 
Sara Dalhov er en af hendes gamle bekendte og en pige, som har prøvet at sætte sit eget tøjmærke op, hvilket hun har hjulpet med. Sara Dalhov lukkede desværre ned om ørene på alle, så hun fik aldrig aflønning for det arbejde, hun havde lavet, ligesom de investorer, som hun havde skaffet til Dalhov, heller ikke fik deres penge. Mærket er kun blevet solgt i Danmark, og det er hendes "barn". Hun spurgte Heidi Teige, om mærket kunne være i Kazai Denmark, så der skulle afregnes til Kazai Norge. Det var Heidi Teige indforstået med, forudsat at 50 % af provisionen tilgik Kazai Norge. 

Ifølge den aftale, som hun og Heidi Teige indgik, var det meningen, at Kazai Denmark skulle afvikles. Bestemmelsen om, at provision for SS 2005 skulle afregnes til hendes nye firma, hang sammen med, at hun jo var aflønnet således, at halvdelen af provisionen var hendes indtægt. Hun havde fået af vide af sin revisor, at den del af indtægterne, som var hendes, skulle indbetales til hendes firma. Provisioner bliver periodiseret, og alt afhængig af, hvordan revisor periodiserer provisionerne, er det vigtigt, at betalingerne bogføres det rigtige sted af hensyn til skattevæsenet. Bestemmelsen i aftalen var derfor en indbetalingsbestemmelse og ikke en bestemmelse om, hvor pengene endeligt skulle havne. 

Heidi Khazai Teige har forklaret, at hun har arbejdet som agent i 18 år, og hendes agenturer omfatter Skandinavien. Da hun efter 18 år havde fået etableret store markedsandele i både Sverige, Danmark og Norge, var det næsten et krav fra agenturgiverne, at organisationen simplificeredes, og at der kom et kontor pr. land. Hun begyndte med at etablere et kontor i Sverige med showroom. Derefter etablerede hun sig i Danmark, i begyndelsen ved at leje et showroom og tage til København for at betjene de danske kunder. Da det danske marked var stort, var det lettere at etablere et kontor, så både kundegrundlaget og omsætningen kunne vokse yderligere. Kazai havde den gang mange kunder i Danmark, blandt andet Mette Pedersen med tre butikker. I forbindelse med etableringen spurgte de kunderne, om de kendte nogen, som kunne være interesserede. Kazai Norge ønskede en person, som var i branchen, men ikke som underagent. Mette Pedersen havde ikke tid, men anbefalede sin 
veninde, Rikke Wangensteen. De valgte at bruge Mette Pedersens revisor. I 2001 fik Rikke Wangensteen en baby, og branchen var så ny for hende, at hun ikke kunne klare jobbet, hvorfor omsætningen "sank som en sten". Da Rikke Wangensteen blev gravid, spurgte Mette Pedersen, om hun skulle overtage, da hun nu havde tid. Der fandtes en kundeliste fra 2000, hvor hun betjente de danske kunder, og som hun har lavet. Den var baseret på en omsætning på 8 mio. norske kroner. Rikke Wangensteen havde ikke været agent før, og for at drive sådan en virksomhed, skal man følge de direktiver og systemer, som findes, og som hovedkontoret har lagt fast. Det samme gjaldt for Mette Pedersen, da hun tog over. Kazai Denmarks opgaver var at optage ordrer, lave kundeopfølgning i forbindelse med ordreleverancer etc. Derudover skulle de foretage indsalg, tage på messer og varetage alt, som havde med indsalg og aftersales at gøre. Dette gjorde de ud fra de kundelister, som 
der fandtes. Hun ansatte personale i Kazai Denmark. Kazai Norge havde agenturerne og var dermed ansvarlige overfor leverandørerne. I forhold til kunderne hos Kazai Denmark lå ansvaret hos salgspersonalet, som skulle kontakte og booke kunder og lave kundeopfølgning. De skulle også sende kundeinformationer til leverandørerne. Kazai Norge og Kazai Denmark bestemte i fællesskab, hvem der skulle kontaktes. Kazai Norge var afhængig af at få informationer fra det danske kontor, da det var højt profilerede mærker, og 
fordi Kazai Norge skulle vidererapportere til leverandørerne. Leverandørerne anså Kazai Norge som "Skandinavien". Hun skulle godkende, hvis der skulle bruges penge i Kazai Denmark. Samarbejdet med Mette Pedersen begyndte i efteråret 2002, hvor Rikke Wangensteen og Mette Pedersen arbejdede sammen med indsalg af SS 2003. 

I juni 2004 fik hun et brev fra Mette Pedersen om, at Mette Pedersen ikke var tilfreds med betingelserne. Mette Pedersen krævede højere provision, mere bestemmelsesret, og at provision for salg af mærket "Dalhov" skulle afregnes direkte til Kazai Denmark. Hun svarede, at selvom det var gået godt de sidste to år, var det trods alt hende, som havde bygget Kazai op over de sidste 15 år. 

De afregner provision, når de får den fra leverandørerne. Der er mange forskellige måder at gøre det på blandt leverandørerne, nogle afregner månedsvis, andre kvartalsvis. Når Kazai Norge modtog provisionsafregninger, hvoraf fremgik, hvad der var 
leveret, krediteret og betalt fra kunderne, udstedte de en faktura på provisionen. De får som udgangspunkt ikke en kopi af fakturaen til kunden, men hvis de gjorde, sendte de fakturaen videre til det relevante salgskontor. De kunne altid bede om det hos leverandørerne. De sendte altid leverandørafregningerne til salgskontoret, så det kunne kontrollere deres provision. Der går normalt 914 måneder fra ordreoptaget, til provisionen bliver betalt. Trine Andresen, som var ansvarlig for provisionsafregningen, rykkede leverandørerne, hvis provisionen ikke blev betalt. Det var Kazais ansvar at hjælpe med inddrivelsen hos kunden. Hvis leverandøren ikke afregner provisionen overfor Kazai Norge, afregner de den heller ikke overfor salgskontorerne. Hun har blandt andet rykket Paul & Joe og Pura Lopez mange gange, men fik intet svar, heller ikke på, om de havde betalt direkte til Mette Pedersen. Hendes tilgodehavende hos Pura Lopez er på ca. 11.000 Euro, og da Mette Pedersen har overtaget agenturet, og Pura Lopez ikke svarer på, hvor pengene er, må hun gå ud fra, at de er overført til Mette Pedersen. Hun har ikke forsøgt at inddrive pengene. Vedrørende Paul & Joe mener hun, at de har overført ca. 200.000 kr. til Mette Pedersen, da hun telefonisk fra Paul & Joe har fået dette oplyst. Hun ved ikke, hvad den person hun talte med hed, men 
Kazai Norge har ikke fået beløbet. 

Hun blev skilt i efteråret 2004, hvilket var en hård periode. Af den årsag orienterede hun i september salgskontorerne om, at hun måtte indstille sin rejsevirksomhed i en periode. Hun har fortalt om skilsmissen til alle, som har haft med hende at gøre. Hun var dog normalt på kontoret, men ikke i stand til at varetage den daglige drift. Hun håndterede jobbet så godt, som hun kunne, men hun foretog sig ikke noget vedrørende de opgaver, der ikke var endes, herunder provisionsafregninger, som var Trine Andresens ansvarsområde. Det er ikke korrekt, at Mette Pedersen har orienteret hende om utilfredsheden hos leverandørerne. Hvis det var tilfældet, ville hun have forklaret leverandørerne sin situation. 

Hun husker ikke, om hun deltog i forårsmessen i Milano 2004. Hun rejste meget og var på mange messer. Hun mener, at hun ikke var med på efterårsmessen 2004. Det sted, hvor de bedst foretager indsalg, er fra showroomet, hvor kunderne har mere tid. De brugte messerne til at booke kunder fra de lande eller landsdele, som ikke kunne komme til showroomene, og 
som kunne komme på messen og se varerne. Derudover var der selvfølgelig muligheden for at få nye kunder på messerne. På messen skulle de bistå leverandøren med skandinaviske kunder, hvor salgspersonalet fra Norge, det vil sige Trine Andresen, Anna, og hende selv, hvis hun var der, deltog. Fra Danmark deltog det danske salgspersonale, og fra Sverige det 
svenske salgspersonale. Det var deres ansigt udadtil. 
En agenturaftale forberedes i god tid forud for indsalg af en sæson, da leverandøren har sine idéer og spørgsmål til agenten. Derudover skal leverandøren udarbejde og tilpasse en prøvekollektion. Det er omkostningskrævende at få lavet sådan en, og de laves kun, hvis det er nødvendigt. Hvis et indsalg begyndes i januar/februar, er det hendes overbevisning, at prøve-kollektionen skal bestilles i løbet af den forudgående sommer for at få den tilpasset. Forhandlingerne må således påbegyndes senest i august/ september, da det er normalt med mange møder, drøftelser mv. 

Hun har aldrig set det oplæg til en samarbejdsaftale, som Mette Pedersen har forklaret, hun sendte frem forud for mødet i januar 2005. Hun vidste, at Mette Pedersen var utilfreds og gerne ville have ændringer i samarbejdet. Det har hele tiden været forudsætningen for deres samarbejde, at alene Kazaimærkerne var repræsenterede. I tiden frem til mødet og aftalen i Oslo den 14. januar 2005 har hun og Mette Pedersen aldrig drøftet, at Mette Pedersen skulle sælge andre mærker ved siden af. 

I tiden op til januar 2005 var hun i kontakt med sin norske advokat Christian Frick for at få ham til at udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale. Mette Pedersen havde et ønske om en skriftlig aftale. Hun mener, hun faxede udkastet til aktionæraftale med bemærkninger til Mette Pedersen i efteråret 2004. De fleste af punkterne i aftalen var noget, som de allerede arbejdede efter, men som var vigtige at få ned på papir. 

Hun og Mette Pedersen aftalte at mødes i januar, hvor Mette Pedersen skulle komme til Oslo. Hun kom fredag den 14. januar om morgenen og rejste tilbage samme dag om eftermiddagen, så de havde ikke så meget tid. Hvis Mette Pedersen har været i Oslo den 13. januar, må det have været for at besøge andre firmaer. Mette Pedersen overnattede ikke i hendes lejlighed. De kørte ind omkring kontoret, da Mette Pedersen var kommet, så hun kunne hilse på de ansatte. Derefter kørte de hjem til hende. Om eftermiddagen kl. ca. 16 eller 17 kørte hun Mette Pedersen direkte til flytoget. De nåede derfor ikke at tage kopi af aftalen, men Mette Pedersen ville sende en kopi, som hun modtog pr. fax på kontoret, men hun havde ikke tid til at se på den, da perioden efter den 14. januar 2005 og frem til ind i april 2005 var meget travl med forberedelse af og selve indsalget. Desuden vidste hun, hvad der stod i aftalen. 

I midten af februar 2005 tog hun til Danmark til Copenhagen Fashion Fair. Mette Pedersen havde meddelt, at hun ikke behøvede komme, for der var styr på det hele, men hun rejste alligevel og tog ind til showroomet på 3. sal i Århusgade. Alle kontorartikler, telefoner mv. var væk. I stedet for var lokalet fyldt med kasser og blev tydeligvis brugt som lager. Hun var ikke på noget tidspunkt blevet informeret om, at Mette Pedersen havde begyndt eget firma, så hun fik et chok. Kontoret og showroomet var adskilt af en skillevæg, og det var kontordelen, der nu var fyldt med papkasser. Det var ingen kunder i showroomet. Hun var målløs og spurgte, hvor kontoret var henne. Mette Pedersen svarede, at hun havde flyttet kontoret til 4. sal, hvor hun havde fået nyt kontor. Hun fik ingen forklaring på, hvorfor det passede bedre. På 4. sal var der et fyldt kontor med masser af plads, og der stod Pang Dang på døren. De medarbejdere, som var i Kazai Denmark, befandt sig nu i Pang 
Dangs kontor. Det eneste, der var tilbage på 3. sal, var en udstilling. Hvis kunderne ringede på Kazai Denmarks telefon, var den stillet om, så kunderne reelt ringede til Pang Dang. De havde kunder på 4. sal og meget travlt, så det var ikke muligt at diskutere det på stedet. Mette Pedersen ville ikke flytte det tilbage og udtrykte, at de havde været enige om, at Mette Pedersen kunne få sit eget mærke. Mette Pedersen havde på mødet i Oslo udtrykt et ønske om en lille jeanskollektion ved siden af. De havde ikke jeans i Kazai Norge, så hun sagde ok, hvis det kunne gøre deres samarbejde bedre. Hun ville imidlertid se kollektionen først, så hun kunne bedømme, om den levede op til hendes standarder. Det stod i aftalen. I lokalet på 4. sal var der ikke kun repræsenteret et lille jeansmærke. Jeans mærket var "Notify". Derudover var der "Diane von Fürstenberg" og "Mathilde". Hun overvejede meget, hvad hun skulle gøre. Det var vigtigt at få et godt indsalg af AW 2005, så det var det forkerte tidspunkt at lave en masse ballade, da de helst skulle fremstå positive overfor kunderne. Der var kunder i showroomet på 4. sal gennem hele modemessen, så der var ikke tid til at få løst problemet den weekend. De norske kunder, der så på Notify, var nye kunder på det mærke. Derudover sagde Mette Pedersen, at hun ikke havde tid til at mødes med hende om aftenen. Hun tog hjem inden Copenhagen Fashion Fair var færdig, da Kazai Norges indsalg begyndte, og derudover skulle hun også til Sverige. De talte om det, men hun var af den opfattelse, at hun ikke kunne forhindre Mette Pedersen i at forhandle de 3 mærker. Hun ved ikke, hvorfor det ikke fremgår af den fremlagte email korrespondance, at Mette Pedersen havde fjernet kontorinteriøret, men hun har i hvert fald sagt det telefonisk. Hun havde meget travlt i perioden derefter med indsalg i både Norge og 
Sverige. 

Hun havde fra Mette Pedersen hørt, at Blueprint var gået konkurs, og at de derfor ikke ville få provision. Hun var ikke bekendt med, at Blueprint havde betalt direkte til Kazai Denmark, ligesom der ikke var nogen aftale om, at Pang Dang kunne udstede fakturaer. På et tidspunkt fik de en email fra Blueprint, som bekræftede at have betalt provision direkte til Kazai Denmark. 

Alle kunderne fik besked om, at samarbejdet var ophørt, og i den forbindelse rettede Alfred Lund henvendelse til Kazai Norge for at optage ordrer på DKNY. De anmodede om at få kundeoplysninger, billeder etc., som skulle bruges til anmodningen om godkendelse hos DKNY. Alfred Lund var meget undrende, da han mente, at han var eksisterende kunde, og han sendte hende en kopi af en faktura fra Kazai Denmark. Det var første gang, de hørte om det. Da hun gik ind i systemet, kunne hun se, at varerne var blevet købt af Kassandra og viderefaktureret til Alfred Lund fra Kazai Denmark. Alt foregår i dollars i systemet, og 
Alfred Lund har derfor betalt 16 % mere for varerne, end de skulle. Det er i strid med agentaftalen med at sælge varer til ikke godkendte kunder og vil kunne medføre ophævelse. Alfred Lund havde aldrig søgt om godkendelse.

Begrebet ghostaccount er en registrering i computersystemet, som intet har at gøre med et salg. Oplysningerne om den kunde, der ønsker at blive godkendt, sendes til DKNY, og det tager nogen tid, før man får besked, om de er blevet godkendt. Når de er blevet godkendt, vil der gå yderligere ca. 3 dage, hvor de ikke har et kundenummer. Det var ikke muligt at optage ordrer uden et kundenummer, og i de situationer indtastedes et eksisterende kundenummer, og ordren blev flyttet over på det nye kundenummer, når det kom. Det er ikke korrekt, at alle godkendelser skulle gå igennem Kazai Norge. Mette Pedersen kunne selv ansøge for kunden, da det var DKNY, som godkendte. DKNY var en meget stor leverandør, som repræsenterede ca. 60 % af hendes omsætning, men som også holdt strengt på kontrakten, herunder at man ikke måtte distribuere til ikke godkendte kunder. Det var derfor vigtigt for Kazai Norge, og Mette Pedersen vidste, at hun ikke måtte lave denne form for aftaler. Dette viste sig, at Mette Pedersen havde solgt til flere kunder på den måde. De blev af DKNY bedt om at melde tilbage om, hvem der skulle deltage i staff training hos DKNY. Da det var de danske medarbejdere, som havde brug for det, var det naturligt at de selv meldte tilbage til DKNY, men det skete ikke. Det var normalt, at leverandørerne ind imellem besøgte deres agenter og salgskontorer. Indholdet i det program, som Mette Pedersen havde lavet til DKNYs besøg, var ikke sædvanligt, men tværtimod en fornærmelse, når den største leverandør valgte at bruge to dage på et besøg, og repræsentanten knap havde tid til at tage sig af dem. Mette Pedersen havde ikke forsøgt at få fat i hende, for hun var ikke svær at få fat i, og da hun opdagede det, tog hun over. 

I marts 2005 skulle Kazai Denmark fremsende en kollektion til Sverige, men den blev aldrig fremsendt. Norge havde selv en kollektion, og så var der en kollektion som gik i rotation mellem Danmark og Sverige, der begge er EUlande. Det er langt mere besværligt at sende fra Norge til Sverige med fortoldningspapirer. Kazai Norge endte med selv at køre kollektionen til Sverige. 

Hun ved ikke præcist, hvornår hun opdagede, at "aftalen" ikke var den, som de indgik den 14. januar 2005, men det var kort tid, inden hun ophævede samarbejdet. Hun skrev intet om det i sin ophævelsesskrivelse efter råd fra sin advokat, som havde sagt, at det skulle han nok tage sig af.

Den aftale, hun underskrev den 14. januar 2004, indeholdt blandt andet, at Kazai Denmark skulle drives videre som hidtil, at kontoret skulle være fuldt betjent og bemandet, at personalet skulle stå til ansvar overfor hovedkontoret, at hovedkontoret jævnligt skulle opdateres med al relevant information, at alle mærker skulle repræsenteres, at ændringer skulle godkendes af Kazai Norge, at øvrige egne projekter skulle udarbejdes i samarbejde med Kazai Norge, og at samarbejdet kunne ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis kravene ikke blev overholdt. Ved siden af hovedjobbet, som stadig var at drive Kazai Denmark, kunne Mette Pedersen føre et nyt jeansmærke, som først skulle godkendes af hende, ligesom øvrige mærker i Mette Pedersens eget regi under alle omstændigheder skulle forelægges Kazai Norge, som havde ret til at nægte godkendelse, hvis mærkerne ikke passede til de eksisterende. Provisionssatsen blev ændret, og Mette Pedersen skulle selv afholde alle udgifter til driften i Danmark. Hun har talt med Trine Andresen om, at de skulle overgå til et nyt system, men hun kan ikke konkret huske, hvad hun sagde. I øvrigt var aftalen blot et udkast, som skulle formaliseres af deres advokater. Hun underskrev alene som en friendly gesture. Hun tænkte ikke på den som et juridisk bindende dokument. Aftalen var på 3 sider, men der var en række underbilag til den. Hun ville ikke have brugt 12.000 EUR, hvis hun ikke var sikker på, at aftalen var forfalsket. 
Leverandører og kunder ved ikke, at Mette Pedersen har forfalsket en kontrakt, for hun har ikke fortalt det til nogen. Hun har heller ikke fortalt andre om retssagen, da det kan gå ud over salgsarbejdet. Hun har aldrig fået at vide, at der var udstedt fakturaer til Sara Dalhov fra Mette Pedersen eller fra nogen anden. Der var heller ingen aftale om, at Pang Dang kunne udstede fakturaer på provision. 

Hun modtog ingen indkaldelse til generalforsamlingen den 30. juni 2005 i Kazai Denmark. Kazai Norge var lukket fra den sidste uge af juni og hele juli, hvilket Mette Pedersen var bekendt med, da de gør det hvert år. På et tidspunkt fik hun et brev, om at der havde været afholdt generalforsamling, og at hun var udmeldt af direktionen. Det så hun i august/september 2005. 
Ledelsespåtegningen på regnskabet for 2003 underskrev hun med forbehold, fordi hun ville se regnskabsmaterialet. Hun havde bedt om det, men Mette Pedersen har aldrig sendt det.

Udover opsigelsen af enkelte agenturer har hun intet hørt om utilfredshed fra leverandørernes side. 

Mette Pedersen har aldrig returneret en kollektion fra Coccinelle, hverken til Coccinelle eller Kazai Norge. Det samme gør sig gældende for en DKNY kollektion, som heller aldrig blev returneret. Hun har efterfølgende fået en opgørelse fra Cochinelle, og DKNY har beregnet, hvad kollektionen kostede. 

For 2004 har hun overført al resterende provision til Kazai Denmark. Der er ikke overført provision for 2005. Da hun var i Danmark primo 2005 og så, hvad der foregik, bestemte hun sig for ikke at udbetale mere. Hun ved ikke, om der var en restance at udbetale for 4. kvartal 2004.  Kazai Norge har fra slutningen af 2004 mistet en række agenturer. I juni 2005 opsagde Paul & Joe agenturet begrundet i en faldende omsætning. Hun har modbevist dette, men uden held. Hun mener, at opsigelsen skyldes at Mette Pedersen har blandet sig og ønsket at få agenturet selv, og at det intet har at gøre med hendes situation i 2004. Bikkemberg mistede hun allerede under samarbejdet med Mette Pedersen. Bikkemberg valgte at skifte til anden 
agent. Cochinelle mistede hun på grund af for ringe omsætning, især i Danmark. Ralph Lauren ophørte med at sælge sko i slutningen 2006, så det agentur mistede hun ikke. Der produceres fortsat RL Kids, men dem solgte hun næsten ingen af, så hun opsagde aftalen. Hun kræver erstatning af Mette Pedersen, fordi Kazai Denmark ikke solgte mærket godt nok og dermed saboterede Ralph Lauren. Hun skrev ud til kunderne efter ophøret af samarbejdet i sin egenskab af direktør i Kazai Denmark. Hun ville forsøge at drive selskabet videre som hidtil, men Mette Pedersen havde lukket Kazai Denmark ned. Det nye salgsteam bestod af Alexander Fyrst, som hun fik kontakt til måske en uge, før hun skrev til kunderne. Hun var desperat. Hans kæreste, Janni, og den tredje havde arbejdet sammen med Alexander Fyrst før og ville gerne arbejde i Danmark. Hun kendte ham fra branchen. Det var en dårlig nødløsning. Hun skrev til de danske kunder ud fra kundelisten fra 2000 og de oplysninger, hun efterfølgende havde fundet. 

Statsautoriseret revisor Søren Deleuran har forklaret, at hans første regnskab for Kazai Denmark var for regnskabsåret 2003. Han mener, at det årsregnskab blev godkendt.

Ordreoptaget foregik således, at der blev i foråret og efteråret blev solgt nogle kollektioner. Kunderne afgav ordrerne direkte på indsalgsstederne, hvorefter de blev videresendt til leverandøren. Den enkelte ordre blev detaljeret noteret; designs, størrelser, farver mv., og de havde et særskilt system, hvor ordresedlerne blev indtastet, og akkumuleret i et regneark. Der var provisionsaftaler baseret på det enkelte salg, således at indtægten kunne estimeres på baggrund af ordreoptaget. Ved afgivelsen af revisorerklæringen har han ikke gennemgået hvert eneste bilag, men han har været i det underliggende materiale og kontrolleret, om der er indtastet korrekt i regnearket, og derudover har han foretaget en stikprøvekontrol for de tre sæsoner. Han har alene koncentreret sig beløbene, ikke antal solgte styk. Erklæringen er lavet på baggrund af parternes oprindelige aftale. Det kræver en del opfølgning at holde styr på en indtjening baseret på provision. Kazai Denmark havde systematiseret det på en fornuftig måde og foretog en fornuftig opfølgning på de enkelte betalinger. Hans erfaring fra Kazai Denmark var, at 90 % og opefter af ordrerne blev betalt. Betalingsprocenten blev estimeret i forbindelse med regnskabsføringen, og ved regnskabsårets afslutning blev den endelige betalingsprocent for året opgjort. Han mener ikke, at det er sandsynligt, at indbetalingerne skulle være faldet fra 90 til 25 %. 

Forholdet mellem Kazai Norge og Kazai Denmark var således, at halvdelen af provisionsindtægten skulle tilgå Kazai Denmark, og den anden halvdel Kazai Norge. Der var i begyndelsen af januar 2005 et tilgodehavende på omkostningsrefusioner hos Heidi Teige, i hvilket Kazai Denmark havde modregnet 30.000 kr., som Kazai Danmark havde optjent i provision hos Sara Dalhov. Provisionen udgjorde 60.000 kr., som skulle fordeles med 50 % til hver. 

Siden han tiltrådte som revisor, har udviklingen i selskabet været stigende. Der skete et fald i omsætningen med sæsonen AW 2004 i forhold til indsalget for SS 2004, hvilket muligvis hang sammen med, at der på dette tidspunkt opstod problemer i samarbejdet. Han er også revisor for Mette Pedersen personligt og for Pang Dang. Pang Dang er et sideskud til Mette Pedersens eksisterende forretning, Kassandra, under samme CVRnr. Aktiviteten begyndte i januar 2005, hvor de første finansposteringer blev foretaget. I 2004 udarbejdede han regnskaber for Kassandra og Mette Pedersen, men da var der noget Pang 
Dang. 

Han så ikke afregningerne fra leverandøren, da indbetalingerne kom fra Kazai Norge, og han kan ikke huske, om de var vedlagt provisionsafregningerne til Kazai Norge. 

Det var ikke muligt for Kazai Denmark at kontrollere, om kunderne efter ordreoptaget lavede tillægsordrer eller aflysninger, men det samarbejde, der var mellem Kazai Denmark og Kazai Norge var baseret på en tillid, og man accepterede måden, tingene fungerede på, og at provisionsgrundlaget udgjorde ca. 90 % af ordreoptagene. Kopi af fakturaen fra leverandøren til kunderne blev ikke sendt til Kazai Denmark, så de havde ingen kontrolmulighed. 

Han mener ikke, at Kazai Denmark udstedte mange fakturaer, men han var bekendt med disse fakturaer, da han skulle opgøre mellemregningen. Han vidste godt, at der var et samarbejde mellem Kazai Denmark og Sara Dalhov, men han ved ikke, om der forelå en aftale om, at Pang Dang skulle udstede fakturaer for Kazai Denmark. 

Han kan ikke huske, om lønudgifter blev ført i Kazai Denmark, eller lønnen blev udbetalt af Kassandra og refunderet. Der ville intet unormalt være heri. 

Han husker ikke, om han fik noget af vide om indbetalingerne fra Blueprint til Kazai Denmark. 

Han kan ikke huske, hvad det var for et forbehold, som Heidi Teige havde til regnskabet for 2003. 

Sara Dalhov har forklaret, at hun kendte Mette Pedersen, inden Mette Pedersen og Heidi Teige indledte deres samarbejde. Hun havde talt med Mette Pedersen om, at Kazai Denmark skulle sælge hendes kollektion, og at de skulle tale med Heidi Teige herom. De mødtes med Heidi Teige, som accepterede, at Kazai Denmark kunne forhandle kollektionen. 

Hun har betalt 60.000 kr. af Kazai Denmarks faktura på 135.000 kr. 

Jacob Pedersen har forklaret, at han er selvstændig tømrer. I januar 2005 deltog han i istandsættelsen af lejemålet i Århusgade, 4. sal. Det tog to til tre uger. Ifølge hans arbejdsseddel var de færdige i begyndelsen af februar. Mette Pedersen er hans svigerinde. 

Susanne Kjær har forklaret, at hun har handlet både hos Pang Dang og Kazai Denmark. Hun handlede hos Kazai Denmark i februar 2005 lige efter modemessen i København. Det foregik på 3. sal, hvilket hun ved, da hun altid tager billeder af kollektionerne og derfor kan se baggrunden. Derudover stod der Kazai Denmark på ordren. Showroomet virkede ikke lukket og var ikke anderledes, end det plejede at være. Hun oplevede ikke, at det var noget rod med de to virksomheder. Mette Pedersen har altid orden i tingene. Hun købte Paul & Joe 
og Marc Jacobs sko. Hun købte ikke Pedro Garcia, Janet & Janet eller Pura Lopez. 

Først flere måneder efter fik hun det indtryk, at samarbejdet var ophørt. Hun kender kun Mette Pedersen forretningsmæssigt. 

Jan Heinze har forklaret, at han administrerede ejendommen Århusgade 88 i årene 2003 2005. Pang Dangs lejemål begyndte den 15. december 2004 ifølge lejekontrakten. Kontrakten er underskrevet af Mette Pedersen den 10. januar 2005. 

Han bekræftede over for Mette Pedersen den 9. november 2004, at lejemålet på 4. sal kunne overtages på nærmere angivne vilkår. Han har intet tidligere på sagen. Det er en stor ejendom med relativ stor udskiftning, og det er meget almindeligt, at eksisterende lejere søger større eller mindre lejemål. Han kan ikke huske, hvornår den tidligere lejer i lejemålet på 4. sal fraflyttede. 

Han har ikke adgang til de enkelte lejemål og ved ikke, hvornår lejerne udskifter låse. Der kom på et tidspunkt, måske i maj 2005, en mand fra Norge, måske Fyrst, som bad ham skaffe adgang til Kazai Denmarks lejemål på 3. sal, da han ikke kunne komme ind. Han meddelte ham, at han ikke havde en nøgle og derfor ikke kunne hjælpe. 

Catharina Nygaard (Trine Nygaard) har forklaret, at hun var bogholder hos Kazai Denmark og nu er ansat i Pang Dang. 
Når en kunde afgav en ordre i Kazai Denmark, blev den ført ind i et regneark, som blev sendt til både leverandøren og Kazai Norge. Leverandøren sendte herefter en ordrebekræftelse til kunden, som de fik en kopi af. Varerne blev leveret direkte til kunden og en sjælden gang fik de kopi af fakturaerne. Provisionsafregningerne kom fra Kazai Norge. Hun kender til begrebet ghostaccount. Det vedrørte ordreoptag af DKNY, som blev optaget i Kassandras navn. Hvis en kunde var blevet godkendt efter ordreafgivelsen, blev varerne sendt direkte til kunden, og ordren blev overført til kundens konto. Hvis kunden ikke var blevet godkendt, ankom varerne til Kazai Denmarks kontor og blev videresendt. Det foregik fuldstændig åbent. Der stod både Kassandras navn, og hvem ghostaccounten var på ordresedlerne, som blev sendt til Heidi Teige. DKNY kendte til det og overførte selv ordrerne til kundens konti, når kunden var blevet godkendt. Hun havde intet haft at gøre med godkendelse af kunder hos DKNY. Det var sælgerne, som sendte kundeoplysninger af sted til DKNY. 

I 2003 fungerede betalingen fra Norge rigtig godt, men jo længere de kom ind i 2004, jo længere var der mellem provisionsafregningerne og indbetalingerne. Hun rykkede ofte for betaling og for opgørelser, så de kunne se, hvor meget de skulle have. Det var hendes opfattelse, at der skulle ske afregning af provision til Kazai Denmark, straks Kazai Norge havde modtaget provision fra leverandørerne. Hun er ikke bekendt med, at nogle af leverandørerne ikke skulle have betalt Kazai Norge. Hun fortalte Mette Pedersen, hvad der var kommet af indbetalinger, hvad de vedrørte og om eventuelle uoverensstemmelser. Mette 
Pedersen fulgte således med i, om pengene kom fra Norge og rykkede også selv. Mette Pedersen blev ikke orienteret om eller fulgte med i, hvilke fakturaer der blev udskrevet. Det var en fejl fra vidnets side, at Pang Dang udstedte fakturaerne til Sara Dalhov på provision. De skulle rettelig have været udstedt af Kazai Denmark, men hun havde misforstået den aftale, som Mette Pedersen og Heidi Teige havde lavet. Det indbetalte beløb er bogført hos Pang Dang, men halvdelen af beløbet tilkommer Kazai Norge som deres del af provisionen. De 60.000 kr. er med i Kazai denmarks regnskab for 2004. 

Blueprint Footwear indbetalte provisionen direkte til Kazai Danmark. Beløbene er bogført i Kazai Denmark og modregnet i provisionstilgodehavendet hos Kazai Norge. 

Hun har ikke set aftalen mellem Heidi Teige og Mette Pedersen. Mette Pedersen begyndte i Pang Dang i januar-februar 2005. De havde da mærkerne "Notify" og "Mathilde". De havde to showrooms i februar 2005; et på 3. sal med Kazais mærker og et på 4. sal med Pang Dangs mærker. Showroomet på 3. sal var fuldt funktionsdygtigt med inventar og telefax samt kollektioner af både tøj og sko, ligesom de havde kunder der. 

Under opstarten af Pang Dang var hun hos både Kazai Denmark og Pang Dang. Hun bogførte i begge selskaber, men tog sjældent telefonerne, så hun ved ikke, hvad der blev sagt, når telefonen blev besvaret. Hun ved heller ikke, hvornår forhandlingerne med agenturgiverne Notify, Mathilde eller Diane von Fürstenberg begyndte, da hun ikke deltog heri. 

De første fakturaer i Pang Dang til Paul & Joe og Pura Lopez var for SS 2006. Det var samme sæson, de begyndte indsalg for Pedro Garcia. Hun ved ikke, om der har været korrespondance med disse agenturgivere vedrørende AW 2005. 

Hun blev valgt ind i direktionen i Kazai Denmark ved generalforsamling den 30. juni 2005. Hun kan ikke huske, hvor den blev afholdt. Hun har set transporten af Kazai Denmarks krav til Mette Pedersen, men hun var ikke til stede ved underskrivelsen. Hun havde givet Mette Pedersen fuldmagt. 

Britt Thage har forklaret, at hun blev ansat i Kazai Danmark den 1. august 2003. Mette Pedersen ansatte hende, og hun talte ikke forinden med Heidi Teige. Hun blev ansat på fuld tid, og arbejdstiden blev aftalt med Mette Pedersen. Mette Pedersen var hendes nærmeste chef, men hun anså Heidi Teige for på et eller andet plan at være chef. Hun skulle ringe til kunder, finde potentielle kunder, lave aftaler med dem og få dem ind i showroomet. De ordrer, som hun optog, blev underskrevet og sendt til leverandøren med kopi til Kazai Norge. Ordrerne blev lagt i en bakke, så Trine Nygaard kunne lave en ordresammentælling. Hun lavede de fleste salg, og der blev ikke solgt andre mærker end Kazai Denmarks før aftalen. I 2004 begyndte det at være lidt svært at samarbejde med Kazai Norge. Årsagen var blandt andet, at de ofte ikke fik svar på det, som de spurgte om, kollektionerne kom ikke til den fastsatte tid, og på messen i Milano i foråret 2004 mødte de en masse vrede leverandører, 
der ikke kunne få kontakt med Kazai Norge. Det var Pura Lopez, Janet & Janet og Pedro Garcia. Det var meget ubehageligt, da hun selv syntes, at de gjorde deres arbejde godt. Hun kan huske, at Mette Pedersen gjorde, hvad hun kunne for at svare på leverandørernes spørgsmål. Hun ved ikke, om Mette Pedersen fortalte Heidi Teige om leverandørernes utilfredshed. 

Hun opfatter Heidi Teige som en person med store armbevægelser, men en ting var, hvad hun sagde, en anden ting var, hvad der skete. For eksempel i forhold til kollektioner, der skulle komme, og planlagte arrangementer, som aldrig blev til noget.

Hun er bekendt med, at Heidi Teige og Mette Pedersen indgik en aftale. Mette Pedersen tog til Norge og ringede om aftenen. Hun fortalte, at hun befandt sig et sted, hvor hun kunne være alene, og at Heidi havde skrevet under på, at Mette Pedersen kunne have agenturer ved siden af. Mette Pedersen viste hende aftalen, da hun kom hjem. 

Kazai Denmarks showroom på 3. sal var ikke lukket under Copenhagen Fashion Fair i februar 2005. Det var fuldt funktionsdygtigt, og de havde Kazais kollektioner, som de varetog derfra. Pang Dangs kollektioner blev solgt fra showroomet på 4. sal. Heidi Teige havde fri adgang til begge showroom, mens hun var i København. Hun husker tydeligt, at Heidi Teige kom ind i Pang Dangs showroom, mens hun havde nogle norske førstegangskunder. De kendte tydeligvis Heidi Teige og omvendt, og Heidi Teige nærmest kredsede om dem. De havde to trådløse telefoner; en til Pang Dang og en til Kazai. Det var afhængigt af, hvilken af telefonerne der ringede, hvordan de besvarede den. De flyttede ikke noget fra 3. sal showroomet til 4. sal. Der blev indkøbt ny telefax og kopimaskine til Pang Dangs showroom. Kazais kundekartotek blev også stående på 3. sal. 

Efter at Heidi Teige havde været i showroomet, blev hun kontaktet direkte af hende omkring marts 2005. Det var lidt underligt, da al kommunikation primært var mellem Mette Pedersen og Heidi Teige. Heidi Teige talte meget om fremtiden, og hvad hun ville med agenturet i Danmark og spurgte, om vidnet ville varetage det. Det er hendes opfattelse, at det var en opfordring til at overtage agenturet fra Mette Pedersen, så det afslog hun. 

Under indsalget i foråret 2005 af AW 2005kollektioner i Kazai Denmark­regi mener hun ikke, at de solgte Janet & Janet, for så vidt hun husker, kom kollektionen aldrig til showroomet, som det var aftalt, men de solgte i hvert fald DKNY. I Pang Dang solgte de under Copenhagen Fashion Fair i 2005 alene Notify og Mathilde. Diane von Fürstenberg bliver aldrig solgt under modemessen, da kollektionen først kommer senere og passer med messen i Paris, som ligger i enten marts eller april. Alting var gået gik meget stærkt, efter Mette Pedersen havde været i Oslo. Hun ved ikke, hvornår aftalerne med Mathilde og Notify blev indgået, men hun mener, at Mette Pedersen kendte agenturgiverne i forvejen. Hun havde intet at gøre med forhandlingerne. 
DKNY tillod ikke ghostaccounts, men man måtte godt gøre det for Kazai Norge. Hun blev selv instrueret i det fra Kazai Norge, da hun blev ansat, fordi det nogle gange tog lidt tid at få kunden godkendt; man kunne så på denne måde alligevel foretage salgene. Hun kan huske, at de flere gange solgte til Alfred Lund, men ikke hvornår. Hun kan heller ikke huske, om det hver gang var i forbindelse med, at der blev søgt om godkendelse af Alfred Lund. Under alle omstændigheder gik alt, der vedrørte DKNY via Kazai Norge. Hun kan ikke huske emailen vedrørende træning i DKNYs system, eller om hun svarede på mailen. Hun var ikke på et træningskursus. Det eneste besøg fra DKNY, som hun kender til, var det, der skulle foregå i april 2005. 
Hun skulle deltage på Mette Pedersens vegne, da Mette Pedersen var forhindret. Hun kan ikke huske, hvilke kunder hun havde om tirsdagen under besøget. På et tidspunkt ringede hun til DKNYs sekretær i Milano for at aftale de sidste detaljer, og der fik hun af vide, at de havde aftalt alt med Heidi Teige, at hun ikke skulle deltage. Hun vidste godt at DKNY var et stort og vigtigt agentur, men der blev ikke talt om, hvordan de skulle behandles, men var bekendt med omgangstonen over for DKNY. 
På messen i Milano i marts 2005 havde de kontakt med Janet & Janet, og hun var med Mette Pedersen ude og købe nogle af deres mærker til Kassandra. Det ville være usandsynligt, hvis hun ikke skulle have talt med de forskellige agenturgivere dernede. Paul & Joe var ikke på messen i Milano. Hun mener ikke, at hun hjalp Pura Lopez eller Pedro Garcia med ordreoptag. 
I Kazai Denmarkregi var messerne ikke særlig væsentlige. Kunderne kom, men bookede ikke aftaler, de købte ind hos de producenter, der ikke havde agenter, da de altid senere kunne komme til Kazai showrooms. 

Parternes synspunkter: 
Kazai Danmark og Mette Pedersen har gjort gældende, at sagerne grundlæggende handler om en hovedagent, som ikke har betalt sin underagent.  I løbet af 2004 holdt Heidi Teige op med at afregne provision, eller i hvert fald ikke til tiden eller med de korrekte beløb, evt. på grund af hendes personlige problemer. Det er forståeligt, men det gør det ikke berettiget. Siden slutningen af 2004 har Heidi Teige derimod på enhver tænkelig måde forsøgt at hindre, at Mette Pedersen kunne få frugterne af sit arbejde. Hun er fremkommet med beskyldninger om dokumentfalsk, har indgivet politianmeldelser og har fremsat diverse konspirationsteorier om konkurrerende virksomhed, og om at Mette Pedersen skulle have tilegnet sig provision, stjålet kollektioner m.fl. Dette er udokumenteret. Derimod har Heidi Teige væsentligt misligholdt sine forpligtigelser. 

Falsk 
Bevisbyrden for, at Mette Pedersen skulle have forfalsket kontrakten, er ikke løftet. Først skulle noget af kontrakten være bortredigeret, siden blev det forklaret, at nogle af siderne er blevet erstattet med falske sider og endelig har Heidi Teige forklaret for retten, at den blev konciperet hos hende privat på en halv dag, samme dag, som hun hentede Mette Pedersen ved flytoget, på trods af, at der er fremlagt dokumentation for, at Mette Pedersen kom til Oslo den foregående dag. Det har formodningen imod sig, at Mette Pedersen kom til Oslo en dag for tidligt for at udøve konkurrerende virksomhed, som Heidi Teige bortforklarede dette med. Dernæst har Heidi Teige for retten læst op af nogle noter, som hun selv har lavet over, hvad hun mente, der stod i kontrakten. Noterne fyldte i sig selv 2 tæt og maskinskrevne sider, som hvis de skulle have udgjort den oprindelige kontrakt, ville have medført, at den skulle have fyldt omkring otte sider. Det er imidlertid ubestridt, at underskrift af kontrakten er på side tre, og at den originale kontrakt bestod af 3 sider. Heidi Teiges forklaring kan dermed ikke lægges til grund, da den fremstår fuldstændig udokumenteret. Dertil kommer, at kontrakten fremsendtes pr. telefax til Heidi Teige omkring en uge efter underskriften, altså omkring den 21. januar 2005. Heidi Teiges forklarer, at hun ikke havde tid til at læse sin post. Det har formodningen imod sig, at man ikke læser en væsentlig kontrakt med en samarbejdspartner og ikke reagerer, såfremt man mener, at den anden part har begået falsk. Kontraktens ægthed har været undersøgt under syn og skøn. Skønsmanden konstaterede, at kontrakten ikke har været udsat for kemisk vask eller anden håndtering, at alle sider er originale og er skrevet hurtigt og spontant, at der ikke er uoverensstemmelser mellem papirarkene. Teksten er udfærdiget på 2 forskellige tidspunkter, da der ikke er gennemtryk, hvilket dog ikke i sig selv kan føre til, at kontrakten er forfalsket. Det kan logisk forklares ved, at side tre ikke lå under side to, da side to blev skrevet. Side tre har imidlertidig heller ikke ligget under nogen anden kontrakt, da der slet ingen aftryk er på den.

Sammenfattende må Mette Pedersens forklaring om kontraktens koncipering og kontraktens indhold kunne lægges til grund. 

Provision 2004 ­ Kazai Danmark 
Kazai Norge har oplyst, at der er blevet beregnet og betalt provision til og med 3. kvartal 2004. Heidi Teige har under sin forklaring yderligere forklaret, at der slet ikke er afregnet provision for 2005, men at der er fuldt afregnet for 2004. Kazai Denmarks revisor har gennemgået bogføringen og foretaget stikprøvevis kontrol af ordresedler og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Hvis Heidi Teiges forklaring lægges til grund, skulle 25 % af de ordrer, som blev optaget af Kazai Danmark, ikke være betalt af leverandørerne. Eftersom Kazai Denmark normalt modtog provision af minimum 90 % af ordrerne, hvilket er bekræftet af revisor, har det formodningen imod sig, at provisionen skulle være faldet til 25 %. 

Provision 2005 ­ Pang Dang 
Ifølge den mellem parterne indgåede aftale af 14. januar 2005 skulle der tilfalde Mette Pedersen 6,5 % i provisionen for salg af Kazaimærker, og Kazai Denmark skulle afvikles. Heidi Teige har bekræftet, at der ikke er udbetalt provision i 2005. Ifølge Kazai Norges bilag har de modtaget provision svarende til 75 % af Kazai Denmarks ordreoptag for SS 2005. For så vidt angår AW 2005 har Kazai Norge opgjort kun at have modtaget provision af 68 % af optagne ordrer. Også for dette salg synes betalingsprocenten usandsynlig lav og kan ikke lægges til grund. Heidi Teige har hverken efterkommet en anmodning om at fremsende redegørelser for provisionsgrundlaget eller om at få udpeget en revisor til at foretage granskning af hele grundlaget på trods af, at Kazai Denmark i medfør af handelsagentlovens § 15, stk. 1 og 2, havde ret hertil. Dette må komme Heidi Teige til skade. Derudover blev der efter ønske fra Heidi Teige aftalt en gennemgang af de danske regnskabsbilag, men Heidi Teige udeblev. Herefter kan det ikke komme Mette Pedersen og Kazai Denmark til skade, at der ikke er fuldstændig klarhed over det reelle provisionsgrundlag. Det dokumenterede ordreoptag i Danmark må derfor anvendes som provisionsgrundlag.

De bilag, som Heidi Teige har fremlagt til dokumentation for, at der er afregnet korrekt provision, kan ikke tillægges vægt. Dels er der ikke fremlagt et fuldstændigt underliggende materiale til dokumentation for opgørelsernes rigtighed, dels er der kun fremlagt udskrifter fra bankkonti uden dokumentation for, at udbetalingerne vedrører Danmark, dels kan det ikke med sikkerhed lægges til grund, at de har fremlagt samtlige relevante underbilag og udskrifter. 

Det er nyt i sagen, at Heidi Teige gør gældende, at det reelt er hende, som optog ordrene for Ralph Lauren for AW 2005, og at de i den anledning fremlagte ordresedler fra Kazai Denmark er forkerte. Mette Pedersen kan ikke være i besiddelse af ordresedlerne, hvis hun ikke selv på vegne af Kazai Denmark havde optaget ordrerne, ligesom det kunne have været afklaret ved en granskning af provisionsgrundlaget, hvilket Heidi Teige ikke ønskede at medvirke til. Heidi Teige forklaring derfor ikke kan lægges til grund. 

Mette Pedersens (Pang Dangs) krav på provision i opsigelsesperioden Det gøres gældende, at Mette Pedersen har krav på erstatning i opsigelsesperioden som følge af Heidi Teiges uberettigede ophævelse. Mette Pedersen opfyldte sine forpligtigelser, hvorfor aftalen rettelig burde være opsagt med 6 måneders varsel, hvilket vil sige pr. 8. oktober 2005. I den periode ville Pang Dang have varetaget indsalg af SS 2006 kollektionen, og der måtte forventes et salg svarende til minimum AW 2005, som Mette Pedersen skulle have 6,5 % i provision af. 

Søgsmålskompetence 
Kazai Denmark ejes af Mette Pedersen og Heidi Teige med hver 50 % af anparterne. På tidspunktet for stævningens indlevering var de begge i direktionen. Ifølge den oprindelige aftale mellem parterne, var Kazai Denmarks indtægt 50 % af den ved salgene optjente provision. Kazai Denmarks eksistens var således fuldstændig afhængig af, at Heidi Teige indbetalte denne provision, hvilket Heidi Teige ikke gjorde. Havde Mette Pedersen ikke ydet lån til selskabet, var det gået konkurs som følge af Heidi Teiges culpøse adfærd. Af bemærkningerne til den nugældende anpartsselskabslov § 80 F følger, at en direktør, der 
handler culpøst, kan sagsøges af selskabet og er ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Mette Pedersen har et berettiget krav efter den oprindelige aftale, og hun har dermed en retlig interesse, jf. princippet i anpartsselskabslovens § 80 E. 

Handelsagentloven 
Det er almindelig antaget i teorien, at der eksisterer underagenter i branchen, og at disse er omfattet af loven. 
En underagent står i direkte kontraktforhold til hovedagenten. Mette Pedersen i Pang Dangregi og Kazai Denmark havde alle karakteristika, der kendetegner en underagent; de havde en udstrakt selvstændighed, de opsøgte selv kunder og fik alene en indtægt gennem provision. Endelig fremgår det af Kazai Denmarks vedtægter, som blev udfærdiget før Mette Pedersen købte halvdelen af anpartskapitalen, at selskabets formål var at drive skoagentur. Det var således forudsat, at Kazai Denmark skulle være underagentur. Kazai Denmark og Mette Pedersen er derfor omfattet af handelsagentloven. 

Generalforsamlingens gyldighed 
Heidi Teige har ikke overholdt fristen i anpartsselskabslovens § 36, stk. 2, hvorefter en retssag skal anlægges senest 3 måneder efter en beslutning blev truffet på generalforsamlingen. Påstanden blev først nedlagt med indlevering af duplik; mere end 5 måneder efter. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sendt til både Heidi Teiges hjemme og firmaadresse. Den er aldrig kommet retur, og det skulle være bemærkelsesværdig, hvis ikke en af dem var kommet frem. Indkaldelsen er ikke blevet fremsendt anbefalet, som det er angivet i vedtægterne, men det kan ikke antages at være væsentligt, jf. anpartsselskabslovens § 36, stk. 3, nr. 3, da det aldrig har været praksis i selskabet, at sende indkaldelserne anbefalet, hvorfor beslutningen ikke kan anses for at være ugyldig. Transporten af Kazai Danmarks rettigheder og forpligtigelser til Kassandra blev tiltrådt af den samlede direktion, og det skete mod et vederlag, som oversteg markedsprisen betydeligt, da transporten var behæftet med en stor usikkerhed som følge af den verserende retssag. Årsagen var, at der bestod en stor risiko, for at selskabet blev taget under tvangsopløsning, hvilket kunne indebære, at retssagen ikke kunne føres, og transporten var således i Kazai Denmarks interesse.

Heidi Teiges erstatningskrav 
Heidi Teiges ophævelse af samarbejdet var uberettiget overfor både Kazai Denmark og Mette Pedersen. 
Ifølge aftalen indgået den 14. januar 2005 arbejdede Mette Pedersen ikke eksklusivt for Kazai Norge. Under modemessen i København fra den 9. ­ 13. februar 2005 konstaterede Heidi Teige selv, at Mette Pedersen drev virksomhed under navnet Pang Dang, men hun ophævede først samarbejdet i april 2005. Ifølge Heidi Teiges forklaring var hun chokeret og målløs, men det kan næppe lægges til grund, da hun intet nævnte om konkurrerende virksomhed i de 14 email, hun sendte i perioden fra modemessen til ophævelsen. Omkring lukningen af showroomet på 3. sal har Britt Thage og Susanne Kjær forklaret, at det var fuldt funktionsdygtigt under modemessen i København i februar. Den eneste, der påstår at showroomet var tømt, er Heidi Teige. Det må derfor kunne lægges til grund, at showroomet var fuldt funktionsdygtigt. 

Vedrørende de kundelister, som Heidi Teige ønskede fremsendt, så må det kunne lægge til grund, at hun selv var i besiddelse af oplysningerne. Heidi Teige fik både fakturaer og afregningsbilag. Derudover havde hun et stort kendskab til markedet og kunne hurtigt selv have opdateret kundelisterne fra år 2000. Hun sendte i hvert fald breve til alle kunderne. Begge parter har forklaret, at der er mest travlt i marts, men alligevel ønskede Heidi Teige disse informationer, hvilket må betragtes som en form for chikane. 

Angående de mistede agenturer er det fuldstændigt udokumenteret, at Mette Pedersen allerede fra midten af 2004 havde en plan om at overtage agenturerne. Det er tværtimod dokumenteret, at Mette Pedersen gang på gang har rykket for en kontrakt med henblik på at få forholdene på plads, hvilket ikke stemmer overens med et ønske om at begynde egen virksomhed med Kazai Norges agenturer. Dernæst har revisor Søren Deleuran forklaret, at den første aktivitet i Pang Dang var i januar 2005. Dette er blevet bekræftet af den tømrer, som arbejdede med istandsættelsen af lokalet i januar 2005. Sara Dalhovs virskomhed ophørte af sig selv. Provisionen blev indbetalt til det danske kontor, hvilket var i overensstemmelse med den aftale, som Heidi Teige skriftligt havde bekræftet. Bogholderen i Kazai Denmark begik en fejl og fakturerede og bogførte provisionen fra Pang Dang, men det er ikke i sig selv en væsentlig misligholdelse af kontraktforholdet. 

Provisionen fra Blueprint er bogført i Kazai Denmark og godskrevet Kazai Norge. Der kan ikke være tale om bedrageri, når Heidi Teige ejer halvdelen af anparterne i Kazai Denmark, og pengene er indsat på en konto, som hun ejer halvdelen af. 

Der er blevet afgivet forskellige forklaringer vedrørende ghostaccounts, som blev oprettet ved ordreoptag hos DKNY. Det fremstår således udokumenteret, at fremgangsmåden ikke skulle være tilladt. Vedrørende de øvrige forhold omkring DKNY, 
herunder, at Mette Pedersen skulle have chikaneret relationen til leverandøren, at Kazai Denmark skulle være udeblevet fra staff training, kan disse efter de afgivne forklaringer, heller ikke anses for at være væsentlig misligholdelse af kontraktforholdet. Hverken Kazai Denmark eller Mette Pedersen har handlet ansvarspådragende, og ophævelsen af samarbejdet var således uberettiget, hvorfor der må ske frifindelse for Heidi Teiges erstatningskrav. Heidi Teige har rejst krav om halvdelen af anpartskapitalen i Kazai Denmark. Dette krav er uden mening, så længe selskabet ikke er likvideret. 

Vedrørende kravene på de to kollektioner, som Heidi Teige gør gældende, at Mette Pedersen har tilegnet sig, er disse udokumenterede, ligesom Heidi Teige ikke har dokumenteret tabet, hvorfor der bør ske frifindelse. 

Heidi Teige har påstået, at Mette Pedersen og Kazai Denmark har saboteret salget af Ralph Lauren, men der er dokumenteret et ordreoptag i Kazai Denmark, og påstanden fremstår som udokumenteret. 

Vedrørende de manglende indbetalinger af provision fra Pura Lopez og Paul & Joel er Heidi Teiges begrundelse, at når hun ikke selv har modtaget pengene, så må det være Mette Pederesen. Dette skulle være oplyst af en unavngiven medarbejder. Forklaringen er ikke understøttet af andre forklaringer eller anden dokumentation, og bevisbyrden for, at Mette Pedersen uberettiget har modtaget provision, som rettelig tilkom Heidi Teige er ikke løftet. 

Straf for injurier og betaling af torterstatning. 
Heidi Teige har overfor offentligheden anført at Mette Pedersen har begået dokumentfalsk. Hun har endvidere indgivet politianmeldelser, som både kriminalpolitiet og statsadvokaten ikke vil gøre mere ved, men på trods heraf, har hun nu indgivet en anmodning om genoptagelse af efterforskningen. Hendes forklaring om kontraktindgåelsen og indhold er utroværdig. 
For ikke at blive straffet efter injurielovgivningen, skal Heidi Teige føre sandhedsbevis, og dette er ikke ført. Heidi Teige skal derfor straffes for overtrædelse af straffelovens §§ 267 og 268. Endvidere skal Heidi Teige betale erstatning for tort til Mette Pedersen. 

Sagsomkostninger 
Ved omkostningsfastsættelsen bør der tages hensyn til, at sagen på grund af Heidi Teiges forhold har fået et uforholdsmæssigt omfang. 

Heidi Teige har gjort gældende, at sagen H 48/05 ikke er gyldigt anlagt, da Heidi Teige og Mette Pedersen, der begge er som anpartshavere i Kazai Denmark, er inhabile i forhold til sagsanlægget. 

Generalforsamlingen den 30. juni 2005 har en stor betydning for sagen, da den ikke var lovligt indkaldt. Ifølge vedtægterne skal indkaldelsen ske ved anbefalet brev, hvilket ikke skete. Generalforsamlingen blev afholdt uden Heidi Teiges tilstedeværelse, da hun ikke havde modtaget indkaldelserne. Uanset om Heidi Teige har udvist passivitet, hvilket bestrides, følger det af praksis, at når vedtægterne har gjort op med, hvordan indkaldelsen skal ske, skal disse følges, for at beslutninger truffet af generalforsamlingen kan anses for at være gyldige. Konsekvensen må derfor være, at beslutningen om, at Heidi Teige skulle 
udtræde af direktionen, er ugyldig, hvorfor også transporten af Kazai Denmarks eventuelle krav eller forpligtigelser overfor Heidi Teige må anses for at være ugyldig. 

Kazai Denmarks og Mette Pedersens misligholdelse 
Heidi Teige har gjort gældende, at Kazai Denmark var et repræsentationskontor. Mette Pedersen var således i et ansættelsesforhold og ikke i et underagentforhold. Dette understøttes af, at alle agenturerne lå i Kazai Norge, og at Kazai Denmark ikke havde 
selvstændige agenturaftaler, og at agenturaftalen med Sara Dalhov var en klar undtagelse til dette, som alene var begrundet i Mette Pedersens personlige forhold til hende. Det  understøttes også af, at Mette Pedersen brugte 95 % af sin tid i Kazai Denmark, og af at det i aftalen fra januar 2005 fremgår, at Mette Pedersen skulle ansættes som salgsansvarlig i Kazai Design Scandinavia i Danmark. Mette Pedersen var underlagt instruktion fra hovedkontoret, med Heidi Teige som overordnet, og funktionærlovens opsigelsesvarsler må derfor ­ hvis retten må finde ophævelsen uberettiget ­ finde anvendelse. 

Derudover gøres det gældende, at de kunder, som Kazai Denmark og Mette Pedersen optog ordrer for, var et kundegrundlag, som eksisterede forud for etableringen af Kazai Denmark, skabt af Heidi Teige svarende til et omsætningsgrundlag på ca. 8. mio. kr. om året. Ordreoptaget faldt drastisk i forbindelse med Rikke Wangensteens graviditet og barsel, og Mette Pedersen havde derfor let ved at retablere det høje salg. 

Det må anses for godtgjort, at Mette Pedersen uden tilladelse begyndte konkurrerende virksomhed. Selvom ophævelsen først fandt sted den 8. april 2005, bør retten tage hensyn til at den konkurrerende virksomhed med sikkerhed begyndte i januar 2005. Det gøres gældende, at Heidi Teige ikke var bekendt hermed. Kazai Denmarks eneste formål var at varetage Kazai Norges interesser. Mette Pedersen er ikke fremkommet med oplysninger til dokumentation for, hvordan man forholdt sig i forbindelse med opstart af Pang Dang, og forklaringerne fremstår meget forskellige i forhold til det i processkrifterne anførte. Allerede den 9. november 2004 fik Mette Pedersen tilsagn om lejemålet på 4. sal. Den 6. januar 2005 blev der oprettet telefon til Pang Dang, ligesom Mette Pedersen havde ansøgt om domænenavn. Mette Pedersen har selv forklaret, at hun begyndte virksomhed under navnet Pang Dang i januar, men det har formodningen imod sig, at man starter en virksomhed op i et lejemål til 15.000 kr. pr. måned, hvis man ikke er sikker på økonomien. Mette Pedersen er en fornuftig forretningskvinde. Det må derfor kunne lægges til grund, at virksomheden Pang Dang var klar og i drift på tidspunktet for aftalen den 14. januar 2005. 

Det virker påfaldende, at agenturgiverne Pura Lopez, Janet & Janet, Pedro Garcia og Paul & Joe opsagde aftalerne med Heidi Teige, og at alle fire agenturer samtidig begynder indsalg til SS 2006 hos Pang Dang. Mette Pedersen har forklaret, at hun mødte nogle af dem på Milanomessen. Der blev ikke optaget ordrer, men det må lægges til grund, at Mette Pedersen på dette tidspunkt indgik en aftale med dem, om at hun skulle overtage agenturerne. Det må endvidere lægges kunne lægges til grund, at der er optaget ordrer hos Pang Dang for Pura Lopez, Janet & Janet og Paul & Joe for AW 2005, og at provisionen er 
tilgået Mette Pedersen uden afregning til Heidi Teige. Ingen har ønsket at medvirke til oplysning af sagen, hvilket virker fordækt. Det kan ikke komme Heidi Teige til skade, at Mette Pedersen ikke ønsker at medvirke til at oplyse sagen. 

I skrivelsen fra juni 2004 til Heidi Teige, hvor Mette Pedersen beskriver deres samarbejde som et diadem, anfører Mette Pedersen, at hun ikke vil starte et nyt indsalgsår uden en aftale. Hun starter alligevel en nyt indsalgsår, hvilket giver en fornemmelse af, at hun allerede på dette tidspunkt havde tænkt at begynde konkurrerende virksomhed. 

Diane von Fürstenberg er et amerikanske firma. Det er velkendt, at kontraktforhandlinger med amerikanere er lange og seje. Mette Pedersens forklaring om, at det skete tilfældigt, og lige efter hun havde fået lejemålet, er ikke troværdig. Disse forhold underbygger i væsentlig grad, at Mette Pedersen på mødet den 14. januar 2005 alene havde et behov for en særskilt side med Heidi Teiges underskrift. 

I øvrigt misligholdt Mette Pedersen samarbejdsforholdet ved i Pang Dangregi at udskrive fakturaer til Blueprint. Det virker ikke troværdigt, at hun ikke er bekendt med, at fakturaer udskrives, når hun som direktør har hun et overordnet ansvar for Kazai Denmark. Det er muligt, at det var en fejl, men man undlod at fortælle det til Heidi Teige, ligesom hun undlod at fortælle, at pengene var indbetalt. Det er efterfølgende konstateret, at Blueprint ikke var ved at gå konkurs. Beløbene fremgår ikke af nogen mellemregning, og det hele tyder på, at formålet var, at pengene skulle ned i Pang Dangs kasse. 

For så vidt angår Sara Dalhov, tilhører dette agentur Heidi Teige. Sara Dalhov forklarede, at Heidi Teige havde godkendt mærket. Parterne aftalte, at provisionsafregning kunne ske til Kazai Denmark, men at 50 % skulle afregnes til Kazai Norge. Kazai Norge har aldrig modtaget den afregning. Derudover er faktureringen sket fra Pang Dang. Sammenfattende illustrerer dette, at Mette Pedersen har forsøgt at tilegne sig provisionen og agenturet. 

DKNY er det det absolut største agentur hos Kazai Norge, hvilket Mette Pedersen var fuldt ud bekendt med. Al kontakt skulle derfor foregå professionelt og med stor respekt. Det var fortrinsvist Heidi Teige, som havde kontakten. Hun havde haft agenturet i ca. 15 år uden problemer. Kazai Denmark omgik reglerne hos DKNY med ghostaccounts flere gange. Det er et alvorligt brud på de regler, som Mette Pedersen var bekendt med. Kazai Denmarks oprettelse af ghostaccounts må betragtes som en væsentlig tilsidesættelse af DKNYs forskrifter.

Derudover forsøgte Mette Pedersen på at sabotere forholdet til DKNY, blandt andet ved at tilbageholde kollektionen. Mette Pedersen har forklaret, de selv skulle bruge kollektionen til kunder. De fik på et tidspunkt en reminder om, at de skal bestille en speditør, så alle var bekendt med, at den skulle sendes videre, og vigtigheden heraf, hvilket understreger, den ligegyldighed der var fra Kazai Denmarks side. Til yderligere at understrege, at Mette Pedersen forsøgte at sabotere forholdet kan nævnet, at Mette Pedersen bevidst besvarede en henvendelse fra DKNY om et besøg i Danmark fra sin pangdang.com mail, hvilket kun kan betegnes som et forsøg på sabotage. Derudover var programmet for besøget i sig selv en fornærmelse af en så stor agenturgiver. Det var tillige besynderligt, at Britt Thage, som gerne ville have været på det staff training kursus, aldrig svarede herpå, og at Kazai Denmark pr. email den 2. juli 2004 meddelte, at man ikke ønskede at repræsentere DKNY på modemessen. Disse forhold kan sammenfattende betragtes, som om man havde "lagt Kazai Denmark på is". 

DKNY kollektionen blev aldrig returneret. Tilsvarende gælder for Coccinelle kollektionen. Mette Pedersen har forklaret, at hun sendte det hele enten til Norge eller retur til agenturgiveren, men har ikke fremlagt kvitteringer herfor. Heidi Teige er derfor berettiget at få erstattet værdien af disse kollektioner. 

Vedrørende Kazai Norges oprindelige kundelister har Mette Pedersen forklaret, at hun ikke i Pang Dang regi har brugt dem, og at det var Britt Thage, som opsøgte nye kunder. Det virker påfaldende, at Heidi Teige, da hun er i København under modemessen i februar 2005, mødte nogle gamle kunder i i Pang Dangs showroom, som ikke før havde handlet i København. Det er blevet forklaret, at Pang Dang angiveligt skulle have startet fra nul kr., men det hænger ikke sammen, når man har essensen af goodwill i en agentvirksomhed: kundelisterne. At omstille telefonerne er som at sætte ulven til at vogte gæs. Man kunne på 
den måde let notere sig Kazai Denmarks kunder og måske samtidig forsøge salget af Pang Dang mærkerne. 

Heidi Teiges misligholdelse 
Vedrørende Milano messerne i 2004 forklarede Britt Thage, at de i Kazairegi ikke havde så stor betydning. Hvis man alligevel antager, at de har en form for betydning, så var Kazai Norge og de øvrige salgskontorer repræsenteret.

Trine Nygaard forklarede, at provision skulle afregnes straks, efter der var sket betaling til Kazai Norge. Heidi Teige mente, det var inden for en måned efter betaling fra leverandørerne. Det må kunne lægges til grund, at betaling skulle være sket inden for den periode. Der er dokumenteret forsinkelser fra leverandørernes side, og som følge deraf må det kunne lægges til grund, at der ikke er afregnet for sent i forhold til parternes aftale. 

Vedrørende provisionsafregningen for 2004 har Kazai Denmark og Mette Pedersen været fuldt ud bekendt med afregningsgrundlaget fra leverandørerne. Ifølge Kazai Norges afregninger sammenholdt med de fremlagte kontoudskrifter fra Kazai Norges eurokonto, fremgår det, at den samlede provision er overført. 

Vedrørende 2005 blev der i januar 2005 overført 37.000 kr. Mette Pedersen anfører i en email den 24. februar 2007, at dette beløb dækker omkostningsrefusionen, og ikke provision, dette på trods af, at der efter aftalen indgået den 14. januar 2005 ifølge Mette Pedersen ikke længere skulle ske omkostningsrefusion. 

Den af Khazai Norge udarbejdede opgørelse over afregnet provision i 2005 må lægges til grund. Det er korrekt, at der er en stor difference mellem forventet og indkommen provision fra leverandørerne, men differencen svarer nogenlunde til det, som 
agenturgiverne Pura Lopez og Paul & Joe aldrig har betalt til Kazai Norge. 

Heidi Teiges tab 
Det gøres gældende, at Mette Pedersen ved sin illoyale og uretmæssige adfærd, herunder bortfjernelse af Kazai Denmarks aktiver og bogføringsmateriale, samt overtagelse af de ansatte har pådraget sig et erstatningsansvar og som følge deraf skal erstatte de tab, som Heidi Teige derved lidt. Tabet af de fire agenturer må fastsættes ud fra, hvad omsætningen var for den 
tilsvarende sæson året før. Dette er beregnet på grundlag af den provision, som Kazai Norge indtjente fra Skandinavien denne sæson ganget med to, i alt 1.756.716 kr. 

Falsk 
Af Mette Pedersens brev fra juni 2004, det såkaldte diadembrev, fremgår, at hun ønsker fast løn, provision af eget mærke hos Kazai Denmark, og Dalhov Copenhagen som agentur hos Kazai Denmark. I november 2004 blev der udarbejdet et udkast til en aktionæraftale. Ifølge Heidi Teiges forklaring er det sendt til Mette Pedersen. Mette Pedersen bad selv i email af 
11. november 2004 om at få et udkast tilsendt. Dette understøtter Heidi Teiges forklaring, om at hun rent faktisk sendte udkastet til Mette Pedersen. 

Mette Pedersen har også udfærdiget et oplæg til deres kontrakt, som det blevet bestridt skulle være modtaget af Heidi Teige. Det virker mærkeligt, at Mette Pedersen skulle have accepteret dårligere vilkår end dem, som hun selv har anført i oplægget. Det virker derfor ikke sandsynligt, at oplægget er udarbejdet forud for mødet, men mere, at det er udarbejdet til brug for sagen. 

Det fremgår af den nye aftale, at Kazai Denmark skulle afvikles. Det blev selskabet aldrig. Næste punkt var, at Mette Pedersen skulle være salgsansvarlig for Danmark; det ville hun være også den aftale, Heidi Teiges mente at have indgået. Det tredje punkt angiver, at der skal disponeres over showroomet som hidtil, og at skal indeholde Kazaimærker. På dette punkt er der uenighed. Det er blevet forklaret, at man havde telefonerne med sig mellem de to showrooms, og der har derfor ikke hele tiden siddet personale på 3. salen, hvorfor det må lægges til grund, at det ikke har været funktionsdygtigt som hidtil. På side to i den nye aftale skulle der laves en budgetenhed pr. leverandør, hvilket aldrig er blevet lavet. Derudover skulle alle kollektioner sælges efter bedste evne, hvilket heller ikke er sket. Det fremgår endelig, at Mette Pedersen ikke skulle arbejde eksklusivt for Kazai Norge, men det virker besynderligt, at Pang Dang ikke er nævnt her, da det var i drift på dette tidspunkt. Det 
tyder på, at det ikke var det, som oprindeligt stod i aftalen. 

Først efter, at Heidi Teige var færdig med indslag, messe i Milano m.v., læste hun aftalen. Hun gjorde straks gældende at den var falsk. På dette tidspunkt ved Heidi Teige ikke, hvordan dokumentet er ændret, hvorfor der ikke kan lægges vægt på, at det indledningsvist blev anført, at en passus var fjernet, og senere at to sider var ændret. Det forekommer helt usandsynligt, at en dreven forretningskvinde som Heidi Teige skulle gå med til, at Mette Pedersen kunne drive virksomhed ved siden af. Det hele virker fordækt, og som om man alene ønskede en underskrift, så Mette Pedersen selv kunne udfylde aftalen. Det virker påfaldende, at Mette Pedersen ikke har ført Trine Andresen som vidne. Heidi Teiges opfattelse understøttes af, at Heidi Teige har brugt 12.000 EUR på syn og skøn. Skønsmanden konkluderer efter grundige analyser, at side 1 og 2 er skrevet på et andet tidspunkt end side 3. Det bekræfter Heidi Teiges forklaring. Derudover skal erklæringen ses sammen med at Heidi Teige mistede 4 agenturer til Mette Pedersen til indsalg i samme sæson. Det virker meget påfaldende. Det bestrides, at Heidi Teige har udtalt sig injurierende, og det gøres gældende, at en torterstatning maksimalt kan udgøre 10.000 kr. 

Rettens begrundelse og resultat 
Parterne indledte deres samarbejde i 2002, hvor Mette Pedersen blev anpartshaver og indmeldt i direktionen i 2003. Parterne underskrev i begyndelsen af deres samarbejde nogle retningslinjer for samarbejdet, herunder for udbetaling af provision. Det fremgik heraf, at leverandørerne indbetalte en provision på 10 % til det norske selskab, som overførte halvdelen heraf til Kazai Denmark. Dette var den eneste indtægt i Kazai Denmark. Af retningslinierne fremgik endvidere, at Kazai Norge månedligt skulle overføre et beløb svarende til 50 % af de faste udgifter i Kazai Denmark efter et mellem parterne fastlagt budget. 
Efter vedtægterne i Kazai Denmark var selskabets formål at drive agenturvirksomhed. Efter de afgivne forklaringer, skulle de ansatte selvstændigt bearbejdede markedet, finde kunder og optage ordrer. Under disse omstændigheder finder retten, at Kazai Denmark har været underagent i forhold til Heidi Teige/Kazai Norge, hvorfor forholdet er omfattet f handelsagentloven. 

Ud fra de fremlagte bilag og Mette Pedersens forklaring må det lægges til grund, at Mette Pedersen har været i Oslo i to dage. Efter forklaringerne er der enighed om, at aftalen bestod af tre sider, og Heidi Teige har ikke bestridt at have underskrevet side 3 i den af Mette Pedersen fremlagte aftale. Retten finder, at den aftale, som Heidi Teige i retten skitserede som værende den, der blev underskrevet den 14. januar, ikke ville kunne være på tre sider, når der også henses til, at aftalen var skrevet i hånden. Den skitserede aftales vilkår svarede dernæst i vilkår til de, som Mette Pedersen ønskede sig frigjort for. Retten finder derfor, at den i Oslo den 14. januar underskrevne aftale ikke kan have haft et indhold som af Heidi Teige forklaret. Skønserklæringens konklusion om, at aftalen blev nedfældet og underskrevet på to forskellige tidspunkter, stemmer overens med begge forklaringer, men det må også efter skønsmandens erklæring lægges til grund, at de tre sider stammer fra samme papirstak, hvilket tilsiger, at de er skrevet i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det kan herefter ikke anses for godtgjort, at den af Mette Pedersen fremlagte aftale ikke blev underskrevet af parterne i Oslo den 14. januar 2005. I aftalen er der ikke taget forbehold for godkendelse af deres respektive advokater, hvorfor aftalen er bindende mellem parterne. 

Ifølge aftalen havde Mette Pedersen ret til at føre egne mærker ved siden af Kazais mærker, ligesom hun skulle opbære 6,5 % i provision på salg af Kazaimærker. Retten har lagt vægt på Mette Pedersens forklaring om, at hun ville have startet selvstændig agenturvirksomhed, såfremt hun ikke havde fået en aftale som den fremlagte. Inden underskrivelsen den 14. januar 2005 havde Mette Pedersen indgået en lejeaftale samt fået oprettet et telefonnummer til Pang Dang. Det er derimod ikke godtgjort, at hun har foretaget yderligere forberedelseshandlinger, der ville kunne skade Kazai Denmark og hovedagenturgiveren. Det er ikke sandsynliggjort, at hun inden den 14. januar 2005 har rettet henvendelse til de 4 agenturgivere, som opsagde deres aftale med Heidi Teige, om at indgå aftale med hende. Herefter findes Mette Pedersen ikke inden den 14. januar 2005 have 
handlet illoyalt eller retsstridigt. 

H 47/05 
Mette Pedersens provisionstilgodehavender 
Det fremgår af aftalen af 14. januar 2005, at alle afregnede provisioner fra 1. januar 2005 skulle indbetales til Pang Dang. Dette vedrørte provisioner vedrørende sæsonerne Spring / Summer 2005 og Autumn / Winter 2005. 
Retten har lagt vægt på statsautoriseret revisor Søren Deleurans forklaring og erklæring om Kazai Denmarks registrering af ordreoptag, herunder at der efter revisors erfaring kun var en ca. 90 % betalingsprocent på grund af annulleringer og manglende betaling. 

Ifølge opgørelsen for ordreoptag for sæsonen SS 2005 havde Kazai Denmarks optaget ordrer for 13.236.912,38 kr. Med en provision på 5 % udgør dette en provison på 654.899 kr. Under hensyntagen til annulleringer og manglende betaling nedsættes den skyldige provision for sæson SS 2005 til 600.000 kr. Ifølge opgørelsen for ordreoptag for sæson AW 2005 havde Kazai Denmark optaget ordrer for 9.268.247 kr. Da ordrerne er optaget efter aftalens ikrafttræden, udgør provisionen 6,5 %, eller i alt 602.436 kr. Under hensyntagen annulleringer og manglende betaling nedsættes den skyldige provision for Autumn/Winther 2005 salget til 550.000 kr. 

Misligholdelsen 
Vedrørende agenturgiveren DKNY har retten lagt Britt Thages forklaring til grund, hvorefter hun blev oplært i brugen af ghostaccounts af en medarbejder fra Kazai Norge, hvorfor det var velkendt for hovedagenturindehaveren, at der blev solgt til kunder, der ikke var godkendt af DKNY. Til brug for forevisning for en stor kunde anmodede det svenske Kazai med kort varsel om at få tilsendt DKNY kollektionen. Uanset at det ikke er dokumenteret, at Kazai Denmark havde kunder, finder retten ikke, at den manglende afsendelse af kollektionen udgør en misligholdelse, når der henses til det tidsmæssige aspekt. Retten har ligeledes lagt Britt Thages forklaring til grund, hvorefter hun modtog træning i DKNYordresystemet pr. telefon, og at hun og det øvrige salgspersonale ville have deltaget på et stafftræningskursus, hvis DKNY havde insisteret. Vedrørende DKNY's besøg 
i København finder retten imidlertid, at Kazai Danmark og Mette Pedersen handlede på en måde, som viser en ligegyldighed, grænsende til det uforskammede, overfor en stor leverandør. Denne adfærd må betegnes som grov, men sammenlagt finder retten ikke, at håndteringen af DKNY fra Mette Pedersens side udgjorde en sådan misligholdelse, at det berettigede ophævelsen af samarbejdet. Omkring faktureringen af Sara Dalhov lægger retten bogholder Trine Nygaards forklaring til grund om, at konteringen var forkert, og at den er korrigeret. Dette forhold udgør ikke en misligholdelse. Retten har lagt Mette Pedersens forklaring til grund i relation til faktureringen og modtagelsen af provision fra Blueprint. Mette Pedersen har handlet rimeligt ved at sikre betaling af provisionen, efter at hun fik besked om, at der var problemer i selskabet, og fordi Kazai Norge ikke reagerede på Blueprints henvendelse om betaling. Beløbet er bogført på en mellemregning og dermed godskrevet Kazai Norge. Det kan betegnes som atypisk, at der ikke gives besked til Kazai Norge, men dette kan ikke i sig selv betragtes som misligholdelse. Retten finder ikke, at det er dokumenteret, at Mette Pedersen har taget initiativ til at overtage agenturerne Paul & Joe, Pura Lopez, Janet & Janet samt Pedro Garcia. Det findes heller ikke godtgjort, at agenturerne var overgået til Pang Dang før indsalget af sæson SS 2006 eller at Mette Pedersen skulle have forsøgt kontakt til Rossimoda, hvorfor Mette Pedersens adfærd ikke kan betragtes som illoyal. Retten finder det derimod godtgjort, at Mette Pedersen i perioden frem til samarbejdets ophør har solgt Ralph Lauren. Selvom der har været visse uregelmæssigheder fra Mette Pedersens side, findes disse heller ikke samlet at kunne udgøre en væsentlig misligholdelse, hvorfor Heidi Teiges ophævelse ikke var berettiget. Mette Pedersen er derfor berettiget til seks måneders opsigelse i henhold til aftalen. 

Erstatning for manglende provision i opsigelsesperioden må fastsættes ud fra samme niveau som det foregående års omsætning. Da agenturgiveren Paul & Joe forhandles af Pang Dang ved indsalg til Spring/Summer 2006, skal dette mærke udgå af beregningsgrundlaget for Autumn/Winther 2005. Provisionen var, fratrukket Paul & Joe, på baggrund af ordreoptag for denne sæson ca. 590.000 kr., hvori skal fragå provision på grund af annulleringer og manglende betalinger, hvorfor erstatningen fastsættes til 545.000 kr. Henset til den manglende afregning til Kazai Norge af provision fra Sara Dalhov skal Mette Pedersens krav nedsættes med 50.000 kr. Retten tager således Mette Pedersens påstand 1 til følge med 1.595.000 kr. 

Vedrørende Mette Pedersens påstand 2 og 3 finder retten det ikke godtgjort, at Heidi Teige forsætligt har udbredt sigtelser, hvorfor Heidi Teige frifindes herfor. 

Vedrørende Heidi Teiges påstand III: 
Pkt. 1. Heidi Teige har ikke har krav på betaling af anpartskapital, før Kazai Denmark er opløst. 
Pkt. 2. Retten finder det ikke dokumenteret, at DKNY kollektionen er blevet returneret, hvorfor Mette Pedersen er erstatningsansvarlig for dennes værdi, som fastsættes i overensstemmelse med det af Heidi Teige angivne til 95.000 kr. 
Pkt. 3 og 4. Retten finder ikke, at Heidi Teige har dokumenteret at have lidt det angivne tab. 
Pkt. 5. Retten finder ikke, at Mette Pedersen har dokumenteret, at hun har returneret den pågældende kollektion, hvorfor hun er erstatningsansvarlig for dennes værdi, som fastsættes i overensstemmelse med det af Heidi Teige angivne til 67.500 kr.
Pkt. 6 til 7. Retten finder ikke, at Heidi Teige har dokumenteret, at Mette Pedersen har oppebåret beløbene. 
Pkt. 8 og 9 er medtaget dels i opgørelsen af erstatningskravet ovenfor, dels bogført i Kazai Denmark. 
Pkt. 10. Allerede fordi Mette Pedersen ikke illoyalt har tilegnet sig disse agenturer, frifindes Mette Pedersen for denne del af påstanden. 
Heidi Teiges påstand III tages herefter til følge med 162.500 kr., som modregnes i Mette Pedersens krav på provision, således at Heidi Teige til Mette Pedersen skal betale 1.432.500 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. maj 2005. 

Heidi Teige skal betale sagens omkostninger, som under hensyntagen til sagens omfang og resultat fastsættes til 100.000 kr. i salær, som skal tillægges moms, samt 34.680 kr. til dækning af retsafgift og 27.500 kr. til dækning af øvrige omkostninger. 

H 48/05 
Da en direktør er forpligtet til at varetage selskabets interesser, og da hovedagenten ikke afregnede korrekt, finder retten, at Mette Pedersen, uanset at hovedagenten samtidig var medanpartshaver i selskabet, var berettiget til at anlægge sag. 

Derimod finder retten ikke, at der var indkaldt til generalforsamlingen den 30. juni 2005, på den måde, som det var foreskrevet i vedtægterne, hvorfor de på generalforsamlingen trufne beslutninger er ugyldige, herunder ændringerne i direktionen. 
Da transporten af Kazai Denmarks rettigheder og forpligtigelser således ikke er tiltrådt af den samlede direktion i Kazai Denmark, er den ugyldig. Retten tager således Heidi Teiges selvstændige påstand II til følge. 

Provision 2004 
Vedrørende sæson SS 2004 sæson lægges det af Kazai Denmark opgjorte provisionskrav på 62.574,12 kr. Dette beløb ligger under den margin, som må forventes i forholdet mellem ordreoptag og afregning, som følge af annulleringer og manglende betaling, hvorfor Kazai Denmark ikke er berettiget til yderligere provision.

Vedrørende AW 2004 har Kazai Denmark et provisionstilgodehavende på 480.257 kr. baseret på ordreoptag. Under hensyn til annulleringer og manglende betaling nedsættes den skyldige provision for sæson AW 2004 til 300.000 kr. 

Kazai Denmarks påstand 1 tages herefter til følge med 300.000 kr. 

Omkostningsrefusion 
I henhold til den oprindelige aftale mellem parterne, var Kazai Denmark berettiget til omkostningsrefusion. Retten har lagt statsautoriseret revisor Søren Deleurans opgørelse til grund, og Kazai Denmarks påstand 2 tages derfor til følge. 

Retten tager endvidere Kazai Denmarks påstand 3 til følge, således at Heidi Teige skal tilpligtes at anerkende, at Mette Pedersens provisionstilgodehavende for Spring/Summer og Autumn/Winther 2004 skal bogføres i Kazai Denmark. 

Heidi Teige skal herefter til Kazai Denmark betale 300.000 kr. i skyldig provision for AW 2004 sæsonen samt 52.173 kr. i skyldige refusionsomkostninger, alt med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg den 25. januar 2005. 

Heidi Teige skal betale sagsomkostninger, som under hensyntagen til sagens omfang og resultat fastsættes til 45.000 kr. i salær, som skal tillægges moms, samt 8.750 kr. til dækning af retsafgift og 27.500 kr. til dækning af øvrige omkostninger. 

Thi kendes for ret 
H 47/05 
Inden 14 dage skal Heidi Khazaie Teige til Mette Pedersen betale 1.432.500 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. maj 2005. 

Heidi Khazaie Teige frifindes for de af Mette Pedersen nedlagte påstand 2 og 3.  

Inden 14 dage skal Heidi Khazaie Teige til Mette Pedersen i sagsomkostninger betale 100.000 kr. med tillæg af moms i salær samt 62.180 kr. til dækning af retsafgift og afholdte omkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. 

H 48/05 
Inden 14 dage skal Heidi Khazaie Teige til Kazai Denmark ApS betale 352.173 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 25. maj 2005. 

Heidi Khazaie Teige tilpligtes at anerkende, at der i regnskabet for Kazai Denmark ApS for 2004 skal bogføres Mette Pedersens provisionstilgodehavende for ordrer for Spring/Summer kollektion og Autumn/Winther kollektion 2004. 

Kazai Denmark ApS og Mette Pedersen tilpligtes at anerkende, at den på generalforsamling i Kazai Denmark ApS den 30. juni 2005 trufne beslutning om ændring i direktionens sammensætning er ugyldig 

Inden 14 dage skal Heidi Khazaie Teige til Kazai Denmark ApS og Mette Pedersen i sagsomkostninger betale 45.000 kr. med tillæg af moms i salær samt 36.250 kr. til dækning af retsafgift og afholdte omkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. 


Peter Gregers Bernhoft 
Mette Christensen 
Hans Jørgen Nielsen 

(Sign.) 
___ ___ ___ 
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»