Aalborg Engineering - rettigheder til selskabsnavn

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte ved brug af Aalborg Engineering som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn og ved brug af et figurmærke hvori ordene Aalborg Engineering indgår har mærket Aalborg Industries' rettigheder til forskellige væremærker, hvori AALBORG indgår.

Dom i sagen Sag V 135/01 

Aalborg Industries A/S 
(advokat Christian L. Bardenfleth

mod 

Intrade Finans A/S (tidligere Aalborg Engineering A/S) 
(advokat Per Hemmer

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Intrade Finans A/S (tidligere Aalborg Engineering A/S) (i det følgende Intrade Finans) ved brug af Aalborg Engineering som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn og ved brug af et figurmærke, hvori ordene Aalborg Engineering indgår, har krænket AALBORG INDUSTRIES A/S' (i det følgende AALBORG INDUSTRIES) selskabsnavne og rettigheder til forskellige varemærker, hvori AALBORG indgår. 

Påstande

AALBORG INDUSTRIES har nedlagt følgende påstande:

- Intrade Finans tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet Aalborg Engineering som led i selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn for kedler (dele af maskiner) til energibrug, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kølning og tørring, udviklings- og designvirksomhed for andre, programmering af computere, subsidiært for de varer og tjenesteydelser, som retten måtte finde i strid med sagsøgerens rettigheder. 

- Intrade Finans tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik. 

- Den under VR 2001 01484 offentliggjorte varemærkeregistrering Aalborg Engineering <fig> udslettes af varemærkeregistret. 

- Intrade Finans skal til AALBORG INDUSTRIES betale vederlag og/eller erstatning på 500.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 29. november 2001, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn. 

- Fogedretten i Aalborgs fogedforbud af 16. november 2001 stadfæstes. 

Aalborg Engineering har påstået frifindelse, ophævelse af fogedforbudet af 16. november 2001 og selvstændig påstand om, at AALBORG INDUSTRIES skal betale 150.000 kr. i erstatning for uberettiget nedlagt fogedforbud med tillæg af sædvanlig procesrente fra påstandens nedlæggelse den 26. februar 2002. 

AALBORG INDUSTRIES

AALBORG INDUSTRIES er moderselskab i en international koncern med hovedsæde i Ålborg, der siden 1919 har designet og produceret marine- og industrikedler. Selskabet blev i 1987 udskilt som et selvstændigt selskab fra Aalborg Værft A/S, og i 1994 skiftede selskabet navn fra Aalborg Boilers A/S til det nuværende AALBORG INDUSTRIES A/S. AALBORG INDUSTRIES har selskaber og kontorer i det meste af verden. I september 1998 ændrede alle datterselskaber navn, således at AALBORG INDUSTRIES indgår i selskabsnavnene. I 2002 besluttede AALBORG INDUSTRIES at nedlægge forretningsaktiviteten for salg af industrikedler i Ålborg, dog at after sales service af industrikedler skulle fortsætte som hidtil. Ifølge årsrapporten for 2002 bestod kerneforretningen nu af fire produktområder, nemlig marinekedelanlæg, mindre industrielle kedelanlæg, varmevekslere og inert gas systemer, alle med tilhørende after sales service. I det tilsvarende afsnit med omtale af kerneforretningerne i årsrapporten for 2003 er mindre industrielle kedelanlæg udgået. AALBORG INDUSTRIES har ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret følgende binavne: 

AALBORG BOILER PRODUCTION A/S 
AALBORG BOILERS A/S 
AALBORG CISERV INTERNATIONAL A/S 
AALBORG KEYSTONE A/S 
AALBORG MARINE BOILERS A/S 
AALBORG SUNROD A/S 

Endvidere er AALBORG INDUSTRIES indehaver af følgende varemærkeregistreringer: 

AALBORG BOILERS <w> i Danmark for klasse 7 og 11 og i EU for klasse 9, 11 og 37. 
AALBORG INDUSTRIES <w> i EU for klasse 9, 11 og 37. 
AALBORG HEATERS <w> i EU for klasse 11. 

Følgende figurmærke i Danmark for klasse 6, 7, 9, 11, 37 og 42 (herunder ingeniørvirksomhed) og i EU for klasse 9, 11 og 37. 

Den 28. juli 2003 har AALBORG INDUSTRIES registreret AALBORG <w> i EU for klasse 7, 9, 11, 37 og 42, men Aalborg Engineering har appelleret registreringen. Ved Sø- og Handelsrettens dom af 19. november 2004 er Ankenævnet for Patenter og 
Varemærker efter påstand fra AALBORG INDUSTRIES dømt til at anerkende, at ordmærket <AALBORG> skal føres til endelig registrering for klasse 7 og 11. Dommen er af Ankenævnet indbragt for Højesteret.

Aalborg Engineering
Intrade Finans, der tidligere hed Aalborg Engineering A/S, blev stiftet den 26. oktober 2000 og ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register bl.a. med formålet: " ... handel, investering og produktion og dermed beslægtet virksomhed." Det fremgår af virksomhedens årsberetning for 1. regnskabsår 2000-2001, at selskabets hovedaktiviteter omfatter projektering og salg af 
landbaserede kedelanlæg, og at selskabets omsætning i dette regnskabsår var 3.541.697 kr. Virksomheden er startet af tidligere medarbejdere hos AALBORG INDUSTRIES, hvor de havde været beskæftiget med industrikedler. Der er under sagen fremlagt en samarbejdsaftale med datoen 27. februar 2001, hvorved Aalborg Engineering påtog sig at bidrage til aflastning af AALBORG INDUSTRIES i spidsbelastningsperioder og at løse specialopgaver for AALBORG INDUSTRIES. 
Af virksomhedens reklamemateriale fremgår bl.a. følgende: 

"Profile: 
In the city of Aalborg, Denmark, we have a long, dedicated and strong tradition of boiler expertise. From this base location, through the almost nine decades, clients all over the world have received more than 10.000 boilers. The majority of these have been individual and superior custom designed boiler plant solutions, meeting each client individual requirements. 
Located in the center of Aalborg, Aalborg Engineering A/S offers to use this unique know-how and large engineering capability to continue the proud tradition. ... Aalborg Engineering A/S is ready to work with clients who wish to benefit from the unique Aalborg expertise..." 

Aalborg Engineering fik registreret følgende figurmærke i Danmark den 29. marts 2001 for vareklasserne 7,11 og 42:

Efter begæring af AALBORG INDUSTRIES har Fogedretten i Aalborg den 9. og 16. november 2001 nedlagt forbud mod, at Intrade Finans anvender dette figurmærke. Intrade Finans har herefter ændret sit logo og anvender i dag følgende logo: 

Forklaringer

Administrerende direktør hos AALBORG INDUSTRIES, Freddy Frandsen, har forklaret, at selskabet i forbindelse med en rekonstruktion skiftede navn til Aalborg Industries A/S, og at selskabet samtidig fik et nyt logo ­ figurmærket - hvor ordet Aalborg er stærkt fremhævet. Det har bevirket, at kunderne i dag opfatter Aalborg som virksomhedens varemærke. AALBORG INDUSTRIES' kerneområde er maritime anlæg, men selskabet har dog alligevel en omsætning på 150 mio. kr. på industrielle anlæg. Man leverer ikke længere specialdesignede kraftværk-anlæg, men har stadig kraftværkkunder, idet marineanlæg også kan anvendes som industrielle anlæg. Der skal dog anvendes flere kedler, for at kedlerne kan yde det samme som i et decideret landanlæg. After sales service også på tidligere leverede kraftværkanlæg er fortsat en betydelig del af selskabets virksomhed. Det er alene ham, der kan disponere over AALBORG INDUSTRIES' immaterialrettigheder. Han har ikke set samarbejdsaftalen med Intrade Finans før denne sag og ved ikke, hvorfor, hvornår og hvordan den er indgået. 

Administrerende direktør hos Intrade Finans, Morten Steensgaard, har forklaret, at han holdt op hos AALBORG INDUSTRIES i 1997 og da blev kontaktet af tidligere kolleger herfra, som var blevet opsagt i forbindelse med selskabets rekonstruktion, og spurgt, om han ville være med til at starte en ny virksomhed med industrikedler, idet AALBORG INDUSTRIES ikke længere ville beskæftige sig hermed. Aalborg Engineering, i dag Intrade Finans, begyndte sin virksomhed i 2000 og beskæftiger ingeniører, tegnere og konstruktører, men ingen kedelsmede, idet kerneområdet er design af kedler, således at man uddelegerer alle andre opgaver end design i forbindelse med levering af anlæg. I forbindelse med etableringen af Aalborg Engineering sendte han et brev til AALBORG INDUSTRIES og meddelte, at de ville påbegynde designvirksomhed af industrikedler, 
hvilket de var hjertelig velkommen til. I samme anledning blev der holdt et møde med AALBORG INDUSTRIES, således at der kunne laves en så fornuftig overgang af medarbejdere og projekter som muligt, og mødet resulterede i samarbejdsaftalen. Aftalen blev aldrig underskrevet, men Aalborg Engineering udførte visse arbejder for AALBORG INDUSTRIES. Intrade Finans brugte ikke mange ressourcer på sit logo, men fik det registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen, der i forbindelse hermed undersøger, om det ansøgte mærke krænker andres rettigheder. 

Salgschef Bent Have Johnsen har forklaret, at han, der især havde beskæftiget sig med landbaserede anlæg, i 2001 kom til Aalborg Engineering fra AALBORG INDUSTRIES, der nedlagde den afdeling, hvori han arbejdede. I den forbindelse blev der afholdt et frokostmøde, mellem folk fra Intrade Finans og AALBORG INDUSTRIES, hvor der bl.a. blev truffet aftale om, at de to parter skulle bistå hinanden med at starte Aalborg Engineering og at lukke AALBORG INDUSTRIES' virksomhed med landbaserede anlæg. Intrade Finans tager udgangspunkt i kundens behov, når de designer kedler, i modsætning til AALBORG INDUSTRIES, der leverer standardiserede varer. 

Parternes synspunkter

AALBORG INDUSTRIES' advokat har gjort gældende, at AALBORG INDUSTRIES gennem brug og registrering af kendetegnet AALBORG INDUSTRIES som selskabsnavn, varemærke og forretningskendetegn har opnået eneret til dette inden for produktion, salg og markedsføring af kedler og dermed beslægtet virksomhed. AALBORG INDUSTRIES har tillige gennem brug og registrering opnået eneret til figurmærket og gennem registrering af ordmærkerne AALBORG HEATERS og AALBORG BOILERS opnået eneret til at bruge disse for produktion, salg og markedsføring af kedler og dermed beslægtet virksomhed. Hertil kommer, at AALBORG INDUSTRIES har ret til ordmærket AALBORG for kedler mv., jf. Sø- og Handelsrettens påankede dom af 19. november 2004 og den appellerede EU- registrering.

AALBORG INDUSTRIES og AALBORG er indarbejdede og velkendte varemærker inden for kedelbranchen såvel i Danmark som i udlandet. Varemærket AALBORG INDUSTRIES er ifølge proceserklæring af 5. maj 2003 fra Intrade Finans' advokat under sagen velkendt som varemærke her i landet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, inden for produktion og salg af marinekedler og industrikedler (landkedler) og dermed forbundet virksomhed, herunder after sales service. Dette mærke er således beskyttet i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2, hvorfor det skal tillægges en udvidet beskyttelse ikke blot i forhold til brug af mærket for andre varer og tjenesteydelser, men også ved varer og tjenesteydelser af samme art. Intrade Finans' registrering og brug af kendetegnet Aalborg Engineering som både selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn strider mod AALBORG INDUSTRIES' rettigheder. AALBORG INDUSTRIES har eneret til selskabsnavnet AALBORG INDUSTRIES A/S, jf. aktieselskabslovens § 94, jf. § 153, stk.2, og AALBORG INDUSTRIES har eneret til varemærkerne AALBORG INDUSTRIES, AALBORG HEATERS, AALBORG BOILERS og AALBORG jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, og til AALBORG INDUSTRIES jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Intrade Finans' registrering og brug er tillige i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, samt varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, litra b. 

Det fremgår af aktieselskabslovens § 153, stk. 2, markedsføringslovens § 5, varemærkedirektivets art. 9 og varemærkelovens § 4, at der både for varemærker og selskabsnavne er et fundamentalt princip om forbud mod forvekslelige varemærker og navne. Der foreligger et sådant branchesammenfald og vare- og mærkelighed, at der er risiko for forveksling, herunder at den relevante aftagerkreds kan forledes til at tro, at der er en forbindelse mellem parterne. Når både varemærkerne og selskabsnavnene stort set er identiske, kan der ikke stilles strenge krav til betingelserne om branchesammenfald og varelighed. 

AALBORG INDUSTRIES og Aalborg Engineering er både lydmæssigt og synsmæssigt forvekslelige, idet ordet "Aalborg" må anses for at være det dominerende element, og det eneste element med særpræg. Parternes varemærkeregistreringer vedrører de samme klasser, og begge selskaber beskæftiger sig med kedler. Det er i den forbindelse uden betydning, at Intrade Finans beskæftiger sig med specialfremstillede store industrikedler, idet det ikke kan udelukkes, at AALBORG INDUSTRIES på et tidspunkt vil udvide sit forretningsområde til også at omfatte en sådan produktion, og en registrering af kedler skelner ikke mellem store og små kedler. AALBORG INDUSTRIES har endvidere stadig en stor engineering afdeling med en omsætning på 60 mio. kr. Intrade Finans handler tillige i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. Intrade Finans har blandt andet gennem brochurer og via selskabets hjemmeside på grov vis snyltet på og udnyttet den betydelige goodwill, som er knyttet til AALBORG INDUSTRIES' brug af kendetegnene AALBORG INDUSTRIES og AALBORG for kedelvirksomhed. Det er en skærpende omstændighed, at Morten Steensgaard og flere medarbejdere tidligere har været ansat hos AALBORG INDUSTRIES. Intrade Finans har haft kendskab til AALBORG INDUSTRIES' rettigheder og har derfor i ond tro krænket disse rettigheder. 

Idet Intrade Finans krænker AALBORG INDUSTRIES' varemærkerettigheder, skal Intrade Finans betale vederlag for udnyttelsen af varemærkeretten jf. varemærkelovens § 43, samt betale erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen har medført. Intrade Finans er tillige erstatningsansvarlige jf. markedsføringslovens § 13, idet Intrade Finans gennem dets brug af kendetegnet Aalborg Engineering har påført AALBORG INDUSTRIES markedsforstyrrelse. 

Intrade Finans' advokat har gjort gældende, at Intrade Finans ikke har krænket AALBORG INDUSTRIES' rettigheder, hverken i henhold til varemærkelovens § 4, markedsføringslovens § 5 eller aktieselskabslovens § 153, ligesom Intrade Finans ikke har handlet i strid med god markedsføringsskik. 

Det figurmærke, som fogedretten i Ålborg har nedlagt forbud imod, bruges ikke længere. Da ingen af AALBORG INDUSTRIES' påstande retter sig mod Intrade Finans' nye logo, skal retten ikke tage stilling hertil. 

I øvrigt er der ikke forvekslelighed mellem parternes registrerede figurmærker. Helhedsindtrykket af figurmærkerne er forskelligt. Begge figurmærker bruger trekanter, men Intrade Finans' trekant er skarpt optrukket, hvorimod AALBORG INDUSTRIES' består af bobler, der ikke er skarpt optrukne. Intrade Finans har et rør i trekantens spids, hvorimod AALBORG INDUSTRIES' trekant består af en mængde bobler. 

Det bestrides, at Intrade Finans' brug af varemærket Aalborg Engineering krænker AALBORG INDUSTRIES' rettigheder. Vurderingen af, om der er mærke-lighed, påvirkes i høj grad af, hvorvidt der er lighed mellem varernes/ tjenesteydelsernes art. I løbet af 2000 nedlagde AALBORG INDUSTRIES den del af virksomheden, der beskæftigede sig med projektering og produktion af større skræddersyede kedelanlæg. Først herefter etablerede tidligere ansatte i AALBORG INDUSTRIES Aalborg Engineering. Intrade Finans er en ingeniørvirksomhed, der designer store specialfremstillede kedler til hver enkelt kundes behov, hvorimod AALBORG INDUSTRIES producerer marinekedler samt mindre standardiserede landbaserede kedler. Der er derfor ikke tale om konkurrerende virksomhed, og der er heller ikke tale om sammenfald mellem virksomhedernes varer og tjenesteydelser. Virksomhedernes varer og tjenesteydelser afsættes til forskellige kundekredse, og der er således ikke nogen kom-
merciel forvekslingsrisiko. 

Der er ikke varemærkelighed mellem AALBORG INDUSTRIES og Aalborg Engineering. Ordet Aalborg er et svagt mærkeelement, og der er da også adskillige registrerede virksomheder i Aalborg, hvori ordet Aalborg indgår. Brugen af Aalborg Engineering er ikke i strid med markedsføringslovens § 5, idet det er lovligt at gøre brug af en geografisk betegnelse, så længe der handles i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Det andet element i varemærkerne er alene udtryk for en beskrivelse af virksomhedens art. Da der hverken er sammenfald mellem udtalen, det synsmæssige indtryk eller betydningen af varemærkerne, er der ikke risiko for forveksling hos de relevante aftagere. Det skal i den forbindelse tillægges betydning, at virksomhedernes produkter ikke afsættes til forbrugere, men derimod til fagfolk. De samme betragtninger gør sig gældende for varemærkerne AALBORG BOILERS og AALBORG HEATERS. 

Brugen af varemærket Aalborg Engineering er ikke en utilbørlig udnyttelse af varemærket AALBORG INDUSTRIES. Intrade Finans har ikke på illoyal måde forsøgt at udnytte nogen goodwill, der er knyttet til AALBORG INDUSTRIES eller på anden måde handlet i strid med god markedsføringsskik. Baggrunden for varemærket Aalborg Engineering er alene, at Aalborg Engineering er en ingeniørvirksomhed hjemmehørende i Aalborg. Intrade Finans skal derfor ikke betale vederlag og erstatning, og varemærket Aalborg Engineering skal ikke slettes. 

Da fogedforbuddet af 16. november 2001 har medført et økonomisk tab for Intrade Finans, skal AALBORG INDUSTRIES betale erstatning på 150.000 kr. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at AALBORG INDUSTRIES gennem registrering har opnået eneret til varemærkerne AALBORG INDUSTRIES, AALBORG HEATERS, AALBORG BOILERS samt til figurmærket med boblerne, alt for kedler og dermed beslægtet virksomhed. 

Parterne er enige om, at AALBORG INDUSTRIES må anses for at være velkendt som varemærke i Danmark, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, inden for produktion og salg af marinekedler og industrikedler (landkedler) og dermed forbundet virksomhed, herunder after sales service. Varemærket AALBORG INDUSTRIES skal således tillægges en udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2, ikke blot i forhold til andre varer, men også i forhold til samme og lignende varer.

Mærket og navnet Aalborg Engineering ligner mærket og navnet AALBORG INDUSTRIES. Der er branchesammenfald, og virksomhederne sælger de samme varer, om end i forskellige størrelser udformninger. Aalborg Engineering er i den relevante aftagerkreds egnet til forveksling med AALBORG INDUSTRIES. Det er således nærliggende, at kunderne tror, der er en forbindelse mellem virksomhederne. AALBORG INDUSTRIES er først i tid med sit varemærke og selskabsnavn og må endog efter parternes samstemmende erklæring under sagen anses for velkendt. Intrade Finans skal derfor anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet Aalborg Engineering som påstået. 

AALBORG INDUSTRIES' figurmærke er i praksis anvendt sammen med AALBORG INDUSTRIES. Det tiltrædes, at Intrade Finans' registrerede figurmærke strider mod AALBORG INDUSTRIES' varemærkerettigheder og skal forbydes, og Fogedretten i Aalborgs forbud af 16. november 2001 stadfæstes derfor, ligesom påstanden om udslettelse af Intrade Finans' figurmærke tages til følge. 

Retten finder endvidere, at Intrade Finans har forsøgt at snylte på og udnytte den good-will, der er knyttet til varemærket AALBORG INDUSTRIES. Retten har herved lagt vægt på, at Intrade Finans i sit markedsføringsmateriale har betonet virksomhedens placering i Aalborg, har henvist til "the unique Aalborg expertise", og at Intrade Finans har henvist til, at kunder gennem næsten 9 årtier har modtaget over 10.000 kedler fra Aalborg. Det tiltrædes derfor, at Intrade Finans skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. 

Retten finder, at Intrade Finans skal betale 50.000 kr. i vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse til AALBORG INDUSTRIES, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, og markedsføringslovens § 13, stk. 2. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Intrade Finans A/S skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet Aalborg Engineering som led i selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn for kedler (dele af maskiner) til energibrug, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling og tørring, udviklings- og designvirksomhed for andre samt programmering af computere.

Varemærke nr. VR 2001 01485 AALBORG ENGINEERING <fig> skal udslettes af varemærkeregistret. 

Det forbud, som Fogedretten i Aalborg har nedlagt den 16. november 2001, stadfæstes.

Intrade Finans A/S skal til Aalborg Industries A/S betale 50.000 kr. med procesrente fra den 29. november 2001 samt i sagsomkostninger tillige for fogedsagen 50.000 kr.


Uffe Thustrup 
Ole Lundsgaard Andersen Elmer. 
Rolf Malling Petersen 
Bjarne Egedal 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»