Oversigt

Rødovre Mejeri - Separatistkrav afvist

Dom afsagt 27. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

En fordringshaver, som gjorde gældende, at man havde et separatistkrav i boet, kunne ikke anlægge sag mod boet, før kurator havde prøvet kravet. Sagen derfor afvist.

Dom om momsbetaling til Told og Skat

Dom afsagt 24. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Told og Skats krav anerkendt som massekrav, da udbetaling af a conto skat beroede på en fejl, og Told og Skat på betalingstidspunktet havde ret til modregning i skyldig moms.

Varemærket PUMA

Dom afsagt 24. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sideapplikationen på en af Netto solgt fritidssko krænkede Pumas registrerede varemærkeret og var i strid med markedsføringsloven

Varemærket Asani

Dom afsagt 10. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte skulle betale vederlag for brugen af varemærket Asani, idet Højesteret havde afgjort, at varemærket tilhørte sagsøger, hvilken afgørelse havde retskraft for Sø- og Handelsretten. I øvrigt ikke grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse, idet der ikke havde været tale om markedssammenstød.

Advokatetiske regler - dokumentation for tab

Dom afsagt 30. september 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten havde ikke kompetence til at påkende spørgsmål om overtrædelse af de advokatetiske regler. Ikke grundlag for at pålægge advokat at betale erstatning, da der ikke var dokumenteret årsagssammenhæng og tab

Ændring og ophævelse af aftale -

Dom afsagt 18. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøger havde ændret aftalen, men at aftalen var indgået i den form, som den var fremlagt af sagsøger for retten. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at sagsøgte berettiget havde ophævet aftalen. Sagsøger havde derfor krav på provisionsbetaling. Sagsøgte blev frifundet for påstand om injurier.

Aftale om salg af anparter - kurssikring

Dom afsagt 15. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Som følge af aftale om sagsøgernes salg af anparter i Forbrugerliv ApS til de sagsøgte havde sagsøgerne ved videresalg af anparter til tredjemand krav på en andel af nettofortjenesten.

Krænkelse af eneret

Dom afsagt 15. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Adskillelse mellem førersæde og varerum var beskyttet som ikke registreret EF-design. Vederlag for udnyttelse fastsat til 5% af skønnet værdi.

Forkøbsret ved konkurs

Dom afsagt 8. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om forkøbsret til en anpart af en ejendom i forbindelse med konkurs.

Dagbladet Nyhedsavisen - varemærke

Dom afsagt 4. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Dagbladet Nyhedsavisen A/S og 365 Media A/S har retten til varemærket NYHEDSAVISEN og kan kræve domænenavnet www.nyhedsavisen.dk overført til sig, idet indehaveren af dette domæne ikke vil kunne bruge det til det påtænkte formål uden at krænke varemærkeretten, således at registreringen af domænenavnet var i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, jf. § 27, stk. 2. 

Ophævelse af aftale om produktion af biodiesel

Dom afsagt 21. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var uberettiget til at hæve en aftale om forarbejdning af biodiesel, idet der ikke forelå forsinkelse, og idet betingelserne i en prismekanismeklausul ikke var opfyldt.

Anpartshaveroverenskomst

Dom afsagt 18. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Voldgiftsbestemmelse i anpartshaveroverenskomst ikke til hinder for søgsmål om ansvar uden for kontrakt.

Havarier på motorer- Seas - m.fl.

Dom afsagt 21. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte fandtes ikke ansvarlige for havarier på gasmotorer på minikraftværk tilhørerende SEAS og forsikret af Tryg.

Valutahandelspositioner - Saxo Bank - Dukascopy

Dom afsagt 11. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fuldt professionel investor kunne ikke kræve sig frigjort fra valutahandelspositioner, som han havde åbnet i en banks online investeringssystem.

Tilsidesættelse af loyalitetspligt

Dom afsagt 17. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

F kunne - efter at være blevet opsagt af arbejdsgiveren af økonomiske årsager - bortvises på grund af tilsidesættelse af loyalitetspligten som følge af, at F i opsigelsesperioden drev konkurrerende virksomhed bl.a. ved at tage kontakt til arbejdsgiverens forretningsforbindelser. En konkurrence- og kundeklausul havde ikke betydning, idet ansættelsesforholdet ikke var bragt til ophør for den illoyale adfærd.

Desingforordningen - Rosemunde - Style Butler

Dom afsagt 8. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Nogle toppe med blonder m.v. havde ikke en sådan nyhedsværdi og var ikke udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de var beskyttet som uregistrerede designs efter designforordningen, ligesom de ikke havde et sådant særpræg, at toppene var til hinder for sagsøgtes markedsføring af toppe, der vel lignede sagsøgerens toppe, men dog på en række punkter adskilte sig herfra.

Konkursbegæring

Dom afsagt 4. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Skifteretten fandt, at skyldneren ikke var insolvent, men at rekvirenten ikke havde handlet ansvarspådragende efter konkurslovens § 28, stk. 1, ved at have indgivet en konkursbegæring. Ved vurderingen af ansvaret skulle kreditor identificeres med sine juridiske rådgivere.

Ophavsret og markedsføringsret - Zebra

Dom afsagt 4. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Zebra A/S krænkede Koziol GmbHs ophavsret og markedsføringsret til hundeskåle, opvaskebørster og skohorn

Sag om domænenavn "co.dk"

Dom afsagt 27. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgerens påstande overvejende afvist pga. påstandenes uklarhed og bestemthed samt sagsøgerens manglende retlige interesse i at få påstandene påkendt.

Krav iht. varemærkeloven - Haribo

Dom afsagt 17. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Spiritusproducent blev straffet med bøde på 50.000 kr. og skulle betale 150.000 kr. i rimeligt vederlag/erstatning og godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43 til Haribo for fremstilling af markedsføring af spiritusprodukt med lakridssmag under navnet LOS PIRATAS.

Ret til medarbejderaktier i Sparekassen Faaborg

Dom afsagt 19. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om fratrådte bankfunktionærers ret til favøraktier / gratisaktier / medarbejderobligationer.

Ulovlig co-branding

Dom afsagt 20. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør havde foretaget ulovlig co-branding ved at anbringe sine egne forretningskendetegn i form af trekantdesign, men ikke ved anvendelse af et senere stribedesign, sammen med varemærkeindehavers varemærke og kendetegn, ligesom parallelimportøren havde anført ukorrekt ompakker, hvorfor parallelimportøren skulle betale vederlag for krænkelserne.

Erstatning jf. konkursloven

Dom afsagt 10. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Erstatningsansvar i medfør af konkurslovens § 28 og de alm. erstatningsregler pålagt som følge af uberettiget indgivelse af konkursbegæring.

BUDWEIS og BUDWEISER - Produktbetegnelser

Dom afsagt 23. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Bryggeri i Ceske Budějovice ikke berettiget til at anvende betegnelser som BUDWEIS og BUDWEISER for deres produkter

Reisenthel Accessoires - design

Dom afsagt 22. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sammenfoldelige kurve, som blev solgt i såkaldte Tiger-butikker, krænkede Reisenthels designret til kurven "Reisenthel". Salget var endvidere en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Vederlag og erstatning skønsmæssigt fastsat til i alt 125.000 kr.

Dansk Supermarked overtrædelse af markedsføringsloven - Ferrari modelbiler

Dom afsagt 20. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

En af Dansk Supermarked importeret og beslaglagt legetøjsmodelbil udgjorde ikke en krænkelse af Ferrari´s ophavsret eller varemærkeret, men derimod en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 som følge af bilens helhedsindtryk med hensyn til farve samt placering af logoer og reklamer. Idet varen blev beslaglagt i tolden fandtes der ikke grundlag for erstatning for afsætningstab eller andet tab, men alene for udgifter til destruktion. 

Dansk Svineproduktion - genafgifter

Dom afsagt 21. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte ved at underskrive en erklæring var blevet forpligtet til at betale genafgifter.

Betalt ferie under barselsorlov

Dom afsagt 19. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Bankfunktionær optjente i medfør af ferielovens § 7, stk. 2, nr. 2, ret til betalt ferie på grundlag af arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under den del af funktionærens barselsorlov, hvor funktionæren ikke i øvrigt oppebar løn, men modtog barselsdagpenge, idet pensionsbidraget blev anset for en lønandel.

Markedsføringslovens § 18

Dom afsagt 2. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt, at en virksomhedsbetegnelse ikke var taget i brug som varemærke forinden registrering af varemærke for sagsøgte, og at der ikke forelå risiko for forveksling efter markedsføringslovens § 18.

Markedsføringsloven, markedsforstyrrelse - Søbogaard - Thorrisgaard

Dom afsagt 16. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der er producent af økologiske varer, som sagsøgeren efter aftale med sagsøgte distribuerede til en række cafeer, havde fremsat en række udsagn om sagsøgeren i en telefax, der blev sendt til cafeerne i forbindelse med ophør af parternes samarbejde. Retten fandt ét af disse udsagn i strid med markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a., men frifandt i øvrigt sagsøgte for markedsforstyrrelse. Retten fandt ikke, at sagsøgte havde opnået særpræg i kraft af den flaske, som begge parter anvender til deres saftprodukter, "Søbogaard" og "Thorrisgaard", ligesom der ikke foreligger forvekslelighed mellem produkterne.

Aftale om bookinggebyr

Dom afsagt 22. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Rejsebureau kunne ikke kræve forhøjelse af flyselskabs bookinggebyr for kunders bestillinger direkte hos flyselskabet via internettet

Ansættelse hos konkurrent

Dom afsagt 21. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ikke erstatningsansvar for 5 ansatte, der havde opsagt deres stillinger og taget ansættelse hos konkurrent

Markedsføring af termokander

Dom afsagt 16. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring af kander krænkede ophavsret til Alfi-kander. Registrering af design ophævet. 

Aftale om generalrepræsentation

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om generalrepræsentation var ikke ophævet med rette. Sagsøgte fik ikke tilkendt erstatning, idet sagsøgtes tab var en følge af sagsøgtes egne dispositioner. 

Harley-Davidson - varemærke

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger, der er indehaver af varemærket HARLEY-DAVIDSON, kunne forbyde sagsøgte at anvende ordet HARLEY-DAVIDSON i sagsøgtes varemærke og forretningskendetegn ved detailhandel med bl.a. motorcykler, motorcykeldele og -tilbehør samt beklædning og beklædningsgenstande. sagsøgte skulle betale vederlag og erstatning med 50.000 kr

Varemærket ALWAYS

Dom afsagt 8. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Procter & Gambles varemærke ALWAYS ikke til hinder for anvendelse af ALWAYS i forbindelse med serviceydelser for reklame- og annoncevirksomhed.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Anmeldere, der ikke gav møde ved fordringsprøvelse, men som havde meddelt boet, at de fastholdt deres krav trods boets indstilling om afvisning, var ikke afskåret fra at anlægge sag imf. Konkurslovens § 133. Uanset at anmelderne havde modtaget løn og et mindre beløb i fratrædelsesgodtgørelse, var det ikke hermed godtgjort, at de selv havde opsagt deres stillinger og de havde krav på løn i opsigelsesperioden jf. funktionærloven. Kravet var priviligeret iht. Konkurslovens § 95. 

Ordmærket NICE PRICE

Dom afsagt 10. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

NICE PRICE for billigere Cd´er havde ikke fornødent særpræg til at skabe varemærkeret.

I strid med god markedsføringsskik

Dom afsagt 17. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Dominerende angivelse af referencekunstner på pladeomslag vildledende og i strid med god markedsføringsskik.

Birk Sko i god tro

Dom afsagt 21. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

skoforhandler var i god tro ved køb af et parti varemærkeforfalskede støvler. Erstatning for avancetab og markedsforstyrrelse fastsat til 10.000 kr. 

Aftale om returret

Dom afsagt 23. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leverandør af leaset kopimaskine handlede ikke som financiers fuldmægtig. Aftale om returret var ikke bevist.

Paranova krænker varemærkerettigheder

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Fastsættelse af vederlag for krænkelse af varemærkerettigheder ved ompakning og genanbringelse af varemærke i forbindelse med parallelimport af lægemidler.

Reklamation ikke rettidig

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et parti leveret fisk var af den bestilte art. Reklamation over fiskenes fangsttidspunkt var ikke fremsat rettidigt. 

Aktieoptioner var løn

Dom afsagt 1. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Aktieoptioner var løn i både funktionær- og ferielovens forstand. 

Tyveri fra presseningtrailer

Dom afsagt 5. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Skade på gods i form af tyveri fra presseningtrailer parkeret på en virksomheds område var ikke forvoldt ved grov uagtsomhed. 

Samarbejdsaftale Hartz & Hartz - Jysk Biogas

Dom afsagt 9. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Agentens vederlag var iht. parternes aftale optjent ved underskrift af kontrakt med 3. mand og bortfaldt ikke p.g.a. senere ophævelse af samarbejdet. Agentens aftale med en underleverandør var ikke misligholdelse af agentaftalen.

Leasingforpligtelse med Telia Finans Danmark

Dom afsagt 15. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager kunne ikke ophæve eller træde tilbage fra leasingaftale på grund af manglende opfyldelse af vilkår om indfrielse af eksisterende leasingforpligtelse.

Ophævelse af varemærket ADVENTURE i kl. 39

Dom afsagt 10. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Albatros Travel A/S´s registrerede varemærke, ADVENTURE, var degeneret og kunne ophæves, jf. varemærkelovens § 28 stk. 2 nr. 2, da det var anvendt som almindelig betegnelse for oplevelsesrejser og kun i mindre omfang som varemærke.

Skade på dækslast

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Transportør havde ikke fraskrevet sig ansvar for skade på en dækslast. Surring og understøtning var utilstrækkelig. 

Direktørers lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at tillægge direktørers lønkrav privilegium efter konkurslovens § 95.

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»