Oversigt

Konkursbegæring

Dom afsagt 4. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Skifteretten fandt, at skyldneren ikke var insolvent, men at rekvirenten ikke havde handlet ansvarspådragende efter konkurslovens § 28, stk. 1, ved at have indgivet en konkursbegæring. Ved vurderingen af ansvaret skulle kreditor identificeres med sine juridiske rådgivere.

Ophavsret og markedsføringsret - Zebra

Dom afsagt 4. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Zebra A/S krænkede Koziol GmbHs ophavsret og markedsføringsret til hundeskåle, opvaskebørster og skohorn

Sag om domænenavn "co.dk"

Dom afsagt 27. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgerens påstande overvejende afvist pga. påstandenes uklarhed og bestemthed samt sagsøgerens manglende retlige interesse i at få påstandene påkendt.

Krav iht. varemærkeloven - Haribo

Dom afsagt 17. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Spiritusproducent blev straffet med bøde på 50.000 kr. og skulle betale 150.000 kr. i rimeligt vederlag/erstatning og godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43 til Haribo for fremstilling af markedsføring af spiritusprodukt med lakridssmag under navnet LOS PIRATAS.

Ret til medarbejderaktier i Sparekassen Faaborg

Dom afsagt 19. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om fratrådte bankfunktionærers ret til favøraktier / gratisaktier / medarbejderobligationer.

Ulovlig co-branding

Dom afsagt 20. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør havde foretaget ulovlig co-branding ved at anbringe sine egne forretningskendetegn i form af trekantdesign, men ikke ved anvendelse af et senere stribedesign, sammen med varemærkeindehavers varemærke og kendetegn, ligesom parallelimportøren havde anført ukorrekt ompakker, hvorfor parallelimportøren skulle betale vederlag for krænkelserne.

Erstatning jf. konkursloven

Dom afsagt 10. juni 2008 ved Sø- og Handelsretten

Erstatningsansvar i medfør af konkurslovens § 28 og de alm. erstatningsregler pålagt som følge af uberettiget indgivelse af konkursbegæring.

BUDWEIS og BUDWEISER - Produktbetegnelser

Dom afsagt 23. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Bryggeri i Ceske Budějovice ikke berettiget til at anvende betegnelser som BUDWEIS og BUDWEISER for deres produkter

Reisenthel Accessoires - design

Dom afsagt 22. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sammenfoldelige kurve, som blev solgt i såkaldte Tiger-butikker, krænkede Reisenthels designret til kurven "Reisenthel". Salget var endvidere en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Vederlag og erstatning skønsmæssigt fastsat til i alt 125.000 kr.

Dansk Svineproduktion - genafgifter

Dom afsagt 21. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte ved at underskrive en erklæring var blevet forpligtet til at betale genafgifter.

Dansk Supermarked overtrædelse af markedsføringsloven - Ferrari modelbiler

Dom afsagt 20. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

En af Dansk Supermarked importeret og beslaglagt legetøjsmodelbil udgjorde ikke en krænkelse af Ferrari´s ophavsret eller varemærkeret, men derimod en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 som følge af bilens helhedsindtryk med hensyn til farve samt placering af logoer og reklamer. Idet varen blev beslaglagt i tolden fandtes der ikke grundlag for erstatning for afsætningstab eller andet tab, men alene for udgifter til destruktion. 

Betalt ferie under barselsorlov

Dom afsagt 19. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Bankfunktionær optjente i medfør af ferielovens § 7, stk. 2, nr. 2, ret til betalt ferie på grundlag af arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under den del af funktionærens barselsorlov, hvor funktionæren ikke i øvrigt oppebar løn, men modtog barselsdagpenge, idet pensionsbidraget blev anset for en lønandel.

Markedsføringslovens § 18

Dom afsagt 2. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt, at en virksomhedsbetegnelse ikke var taget i brug som varemærke forinden registrering af varemærke for sagsøgte, og at der ikke forelå risiko for forveksling efter markedsføringslovens § 18.

Markedsføringsloven, markedsforstyrrelse - Søbogaard - Thorrisgaard

Dom afsagt 16. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der er producent af økologiske varer, som sagsøgeren efter aftale med sagsøgte distribuerede til en række cafeer, havde fremsat en række udsagn om sagsøgeren i en telefax, der blev sendt til cafeerne i forbindelse med ophør af parternes samarbejde. Retten fandt ét af disse udsagn i strid med markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a., men frifandt i øvrigt sagsøgte for markedsforstyrrelse. Retten fandt ikke, at sagsøgte havde opnået særpræg i kraft af den flaske, som begge parter anvender til deres saftprodukter, "Søbogaard" og "Thorrisgaard", ligesom der ikke foreligger forvekslelighed mellem produkterne.

Aftale om bookinggebyr

Dom afsagt 22. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Rejsebureau kunne ikke kræve forhøjelse af flyselskabs bookinggebyr for kunders bestillinger direkte hos flyselskabet via internettet

Ansættelse hos konkurrent

Dom afsagt 21. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ikke erstatningsansvar for 5 ansatte, der havde opsagt deres stillinger og taget ansættelse hos konkurrent

Markedsføring af termokander

Dom afsagt 16. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring af kander krænkede ophavsret til Alfi-kander. Registrering af design ophævet. 

Aftale om generalrepræsentation

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om generalrepræsentation var ikke ophævet med rette. Sagsøgte fik ikke tilkendt erstatning, idet sagsøgtes tab var en følge af sagsøgtes egne dispositioner. 

Harley-Davidson - varemærke

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger, der er indehaver af varemærket HARLEY-DAVIDSON, kunne forbyde sagsøgte at anvende ordet HARLEY-DAVIDSON i sagsøgtes varemærke og forretningskendetegn ved detailhandel med bl.a. motorcykler, motorcykeldele og -tilbehør samt beklædning og beklædningsgenstande. sagsøgte skulle betale vederlag og erstatning med 50.000 kr

Varemærket ALWAYS

Dom afsagt 8. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Procter & Gambles varemærke ALWAYS ikke til hinder for anvendelse af ALWAYS i forbindelse med serviceydelser for reklame- og annoncevirksomhed.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Anmeldere, der ikke gav møde ved fordringsprøvelse, men som havde meddelt boet, at de fastholdt deres krav trods boets indstilling om afvisning, var ikke afskåret fra at anlægge sag imf. Konkurslovens § 133. Uanset at anmelderne havde modtaget løn og et mindre beløb i fratrædelsesgodtgørelse, var det ikke hermed godtgjort, at de selv havde opsagt deres stillinger og de havde krav på løn i opsigelsesperioden jf. funktionærloven. Kravet var priviligeret iht. Konkurslovens § 95. 

Ordmærket NICE PRICE

Dom afsagt 10. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

NICE PRICE for billigere Cd´er havde ikke fornødent særpræg til at skabe varemærkeret.

I strid med god markedsføringsskik

Dom afsagt 17. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Dominerende angivelse af referencekunstner på pladeomslag vildledende og i strid med god markedsføringsskik.

Birk Sko i god tro

Dom afsagt 21. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

skoforhandler var i god tro ved køb af et parti varemærkeforfalskede støvler. Erstatning for avancetab og markedsforstyrrelse fastsat til 10.000 kr. 

Aftale om returret

Dom afsagt 23. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leverandør af leaset kopimaskine handlede ikke som financiers fuldmægtig. Aftale om returret var ikke bevist.

Paranova krænker varemærkerettigheder

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Fastsættelse af vederlag for krænkelse af varemærkerettigheder ved ompakning og genanbringelse af varemærke i forbindelse med parallelimport af lægemidler.

Reklamation ikke rettidig

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et parti leveret fisk var af den bestilte art. Reklamation over fiskenes fangsttidspunkt var ikke fremsat rettidigt. 

Aktieoptioner var løn

Dom afsagt 1. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Aktieoptioner var løn i både funktionær- og ferielovens forstand. 

Tyveri fra presseningtrailer

Dom afsagt 5. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Skade på gods i form af tyveri fra presseningtrailer parkeret på en virksomheds område var ikke forvoldt ved grov uagtsomhed. 

Samarbejdsaftale Hartz & Hartz - Jysk Biogas

Dom afsagt 9. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Agentens vederlag var iht. parternes aftale optjent ved underskrift af kontrakt med 3. mand og bortfaldt ikke p.g.a. senere ophævelse af samarbejdet. Agentens aftale med en underleverandør var ikke misligholdelse af agentaftalen.

Ophævelse af varemærket ADVENTURE i kl. 39

Dom afsagt 10. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Albatros Travel A/S´s registrerede varemærke, ADVENTURE, var degeneret og kunne ophæves, jf. varemærkelovens § 28 stk. 2 nr. 2, da det var anvendt som almindelig betegnelse for oplevelsesrejser og kun i mindre omfang som varemærke.

Leasingforpligtelse med Telia Finans Danmark

Dom afsagt 15. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager kunne ikke ophæve eller træde tilbage fra leasingaftale på grund af manglende opfyldelse af vilkår om indfrielse af eksisterende leasingforpligtelse.

Skade på dækslast

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Transportør havde ikke fraskrevet sig ansvar for skade på en dækslast. Surring og understøtning var utilstrækkelig. 

Direktørers lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at tillægge direktørers lønkrav privilegium efter konkurslovens § 95.

Julegratiale - ansættelsesbevis

Dom afsagt 20. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Funktionærer berettiget til forholdsmæssig andel af julegratiale, der udbetaltes sædvanemæssigt, ved fratræden i løbet af året. Gratialet skulle oplyses i ansættelsesbevis.

Varemærkebeskyttelse - bynet.dk

Dom afsagt 21. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Bynet.dk til hinder for domænenavnet bynet-slagelse.dk

Uberettiget anvendelse af varemærke - Merck - Pharma

Dom afsagt 28. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag og erstatning for uberettiget anvendelse af varemærke i forbindelse med ompakning af parallelimporterede lægemidler fastsat til 200.000 kr. 

Markedsføringsloven - Fagbladet Kørelæreren

Dom afsagt 1. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Anmeldelse af konkurrentens CD-rom med teoriprøver var efter sit indhold i strid med markedsføringsloven

Sygdom var ikke arbejdsbetinget

Dom afsagt 1. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Kommunalt ansat funktionærs sygdom var ikke arbejdsbetinget, og opsigelse på grund af sygefravær var derfor ikke uberettiget.

Krænkelse af varemærkerettigheder

Dom afsagt 4. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Én-til-én ompakning med genanbringelse af varemærke ved parellelimport af lægemidler udgjorde en krænkelse af varemærkerettigheder. krav ikke bortfaldet ved passivitet.

Registrering af varemærke

Dom afsagt 18. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket Uno Danmark registreret for blandt andet beklædningsgenstande til hinder for navnet Butik Uno for en tøjforretning

Varemærkeregistrering Sommerhusbørsen

Dom afsagt 20. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

BØRSEN til hinder for registrering af figurmærket Sommerhusbørsen for varer og tjenesteydelser omfattende aviser, tidsskrifter, bøger, tryksager samt annnonce- og reklamevirksomhed. Sommerhusbørsen i forbindelse med formidling af sommerhuse beskrivende og uden særpræg.

Warrant program - tab ikke godtgjort

Dom afsagt 20. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Selskab havde misligholdt forpligtelse til i henhold til en fratrædelsesaftale at arbejde for den fratrædende direktørs ret til at deltage i selskabets warrant-program. Tab ikke godtgjort. 

Mellemværende efter agentforholds ophør

Dom afsagt 22. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Agents modkrav i forbindelse med opgørelse af økonomisk mellemværende mellem parter efter gensidigt agentforholds ophør ikke godtgjort. 

Sag om plakatreklame

Dom afsagt 22. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Forholdsmæssigt afslag ved forkert opsætning af udendørs reklameplakater. 

Seperatiststatus afvist

Dom afsagt 9. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere ægtefælles krav på seperatiststatus vedrørende en fast ejendom afvist p.g.a. manglende tinglyst adkomst

Intel Denmark betaler erstatning for aktieoptioner

Dom afsagt 3. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere funktionær der under sin ansættelse løbende havde fået tidelt aktieoptioner, og som uberettiget var frataget rådigheden over disse, kunne med bindende virkning afgive fiktiv meddelelse om udnyttelse. Ikke passivitet. 

Ulovlig co-branding - Merck - Paranova

Dom afsagt 31. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør havde foretaget ulovlig co-branding ved at anbringe sine egne forretningskendetegn sammen med varemærkeindehavers varemærke og kendetegn, ligesom parallelimportøren havde anført ukorrekt ompakker, hvorfor parallelimportøren skulle betale vederlag for krænkelserne.

Markedsføringslovens § 7

Dom afsagt 8. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer som om forståelsen af bestemmelsen i markedsføringslovens §7, stk. 1, der lyder således: "En detailvirksomhed må ikke fastlægge noget loft for, hvor stort et antal enheder en kunde må købe af en vare. Der må endvidere ikke nægtes salg til bestemte aftagere." 

Navnet Prismet ikke forveksleligt

Dom afsagt 9. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Navnet "Prismet", der var taget i brug for udlejning af erhvervslokaler, var ikke forveksleligt med det registrerede varemærke "PRISME ARKITEKTER MAA" for arkitektrådgivning. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af