Oversigt

Betalt ferie under barselsorlov

Dom afsagt 19. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Bankfunktionær optjente i medfør af ferielovens § 7, stk. 2, nr. 2, ret til betalt ferie på grundlag af arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under den del af funktionærens barselsorlov, hvor funktionæren ikke i øvrigt oppebar løn, men modtog barselsdagpenge, idet pensionsbidraget blev anset for en lønandel.

Markedsføringslovens § 18

Dom afsagt 2. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt, at en virksomhedsbetegnelse ikke var taget i brug som varemærke forinden registrering af varemærke for sagsøgte, og at der ikke forelå risiko for forveksling efter markedsføringslovens § 18.

Markedsføringsloven, markedsforstyrrelse - Søbogaard - Thorrisgaard

Dom afsagt 16. maj 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der er producent af økologiske varer, som sagsøgeren efter aftale med sagsøgte distribuerede til en række cafeer, havde fremsat en række udsagn om sagsøgeren i en telefax, der blev sendt til cafeerne i forbindelse med ophør af parternes samarbejde. Retten fandt ét af disse udsagn i strid med markedsføringslovens § 1, § 2 og § 2a., men frifandt i øvrigt sagsøgte for markedsforstyrrelse. Retten fandt ikke, at sagsøgte havde opnået særpræg i kraft af den flaske, som begge parter anvender til deres saftprodukter, "Søbogaard" og "Thorrisgaard", ligesom der ikke foreligger forvekslelighed mellem produkterne.

Aftale om bookinggebyr

Dom afsagt 22. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Rejsebureau kunne ikke kræve forhøjelse af flyselskabs bookinggebyr for kunders bestillinger direkte hos flyselskabet via internettet

Ansættelse hos konkurrent

Dom afsagt 21. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ikke erstatningsansvar for 5 ansatte, der havde opsagt deres stillinger og taget ansættelse hos konkurrent

Markedsføring af termokander

Dom afsagt 16. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring af kander krænkede ophavsret til Alfi-kander. Registrering af design ophævet. 

Aftale om generalrepræsentation

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om generalrepræsentation var ikke ophævet med rette. Sagsøgte fik ikke tilkendt erstatning, idet sagsøgtes tab var en følge af sagsøgtes egne dispositioner. 

Harley-Davidson - varemærke

Dom afsagt 15. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger, der er indehaver af varemærket HARLEY-DAVIDSON, kunne forbyde sagsøgte at anvende ordet HARLEY-DAVIDSON i sagsøgtes varemærke og forretningskendetegn ved detailhandel med bl.a. motorcykler, motorcykeldele og -tilbehør samt beklædning og beklædningsgenstande. sagsøgte skulle betale vederlag og erstatning med 50.000 kr

Varemærket ALWAYS

Dom afsagt 8. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Procter & Gambles varemærke ALWAYS ikke til hinder for anvendelse af ALWAYS i forbindelse med serviceydelser for reklame- og annoncevirksomhed.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Anmeldere, der ikke gav møde ved fordringsprøvelse, men som havde meddelt boet, at de fastholdt deres krav trods boets indstilling om afvisning, var ikke afskåret fra at anlægge sag imf. Konkurslovens § 133. Uanset at anmelderne havde modtaget løn og et mindre beløb i fratrædelsesgodtgørelse, var det ikke hermed godtgjort, at de selv havde opsagt deres stillinger og de havde krav på løn i opsigelsesperioden jf. funktionærloven. Kravet var priviligeret iht. Konkurslovens § 95. 

Ordmærket NICE PRICE

Dom afsagt 10. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

NICE PRICE for billigere Cd´er havde ikke fornødent særpræg til at skabe varemærkeret.

I strid med god markedsføringsskik

Dom afsagt 17. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Dominerende angivelse af referencekunstner på pladeomslag vildledende og i strid med god markedsføringsskik.

Birk Sko i god tro

Dom afsagt 21. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

skoforhandler var i god tro ved køb af et parti varemærkeforfalskede støvler. Erstatning for avancetab og markedsforstyrrelse fastsat til 10.000 kr. 

Aftale om returret

Dom afsagt 23. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leverandør af leaset kopimaskine handlede ikke som financiers fuldmægtig. Aftale om returret var ikke bevist.

Paranova krænker varemærkerettigheder

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Fastsættelse af vederlag for krænkelse af varemærkerettigheder ved ompakning og genanbringelse af varemærke i forbindelse med parallelimport af lægemidler.

Reklamation ikke rettidig

Dom afsagt 31. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Et parti leveret fisk var af den bestilte art. Reklamation over fiskenes fangsttidspunkt var ikke fremsat rettidigt. 

Aktieoptioner var løn

Dom afsagt 1. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Aktieoptioner var løn i både funktionær- og ferielovens forstand. 

Tyveri fra presseningtrailer

Dom afsagt 5. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Skade på gods i form af tyveri fra presseningtrailer parkeret på en virksomheds område var ikke forvoldt ved grov uagtsomhed. 

Samarbejdsaftale Hartz & Hartz - Jysk Biogas

Dom afsagt 9. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Agentens vederlag var iht. parternes aftale optjent ved underskrift af kontrakt med 3. mand og bortfaldt ikke p.g.a. senere ophævelse af samarbejdet. Agentens aftale med en underleverandør var ikke misligholdelse af agentaftalen.

Ophævelse af varemærket ADVENTURE i kl. 39

Dom afsagt 10. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Albatros Travel A/S´s registrerede varemærke, ADVENTURE, var degeneret og kunne ophæves, jf. varemærkelovens § 28 stk. 2 nr. 2, da det var anvendt som almindelig betegnelse for oplevelsesrejser og kun i mindre omfang som varemærke.

Leasingforpligtelse med Telia Finans Danmark

Dom afsagt 15. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager kunne ikke ophæve eller træde tilbage fra leasingaftale på grund af manglende opfyldelse af vilkår om indfrielse af eksisterende leasingforpligtelse.

Skade på dækslast

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Transportør havde ikke fraskrevet sig ansvar for skade på en dækslast. Surring og understøtning var utilstrækkelig. 

Direktørers lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 19. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at tillægge direktørers lønkrav privilegium efter konkurslovens § 95.

Julegratiale - ansættelsesbevis

Dom afsagt 20. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Funktionærer berettiget til forholdsmæssig andel af julegratiale, der udbetaltes sædvanemæssigt, ved fratræden i løbet af året. Gratialet skulle oplyses i ansættelsesbevis.

Varemærkebeskyttelse - bynet.dk

Dom afsagt 21. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Bynet.dk til hinder for domænenavnet bynet-slagelse.dk

Uberettiget anvendelse af varemærke - Merck - Pharma

Dom afsagt 28. februar 2002 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag og erstatning for uberettiget anvendelse af varemærke i forbindelse med ompakning af parallelimporterede lægemidler fastsat til 200.000 kr. 

Markedsføringsloven - Fagbladet Kørelæreren

Dom afsagt 1. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Anmeldelse af konkurrentens CD-rom med teoriprøver var efter sit indhold i strid med markedsføringsloven

Sygdom var ikke arbejdsbetinget

Dom afsagt 1. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Kommunalt ansat funktionærs sygdom var ikke arbejdsbetinget, og opsigelse på grund af sygefravær var derfor ikke uberettiget.

Krænkelse af varemærkerettigheder

Dom afsagt 4. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Én-til-én ompakning med genanbringelse af varemærke ved parellelimport af lægemidler udgjorde en krænkelse af varemærkerettigheder. krav ikke bortfaldet ved passivitet.

Registrering af varemærke

Dom afsagt 18. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket Uno Danmark registreret for blandt andet beklædningsgenstande til hinder for navnet Butik Uno for en tøjforretning

Varemærkeregistrering Sommerhusbørsen

Dom afsagt 20. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

BØRSEN til hinder for registrering af figurmærket Sommerhusbørsen for varer og tjenesteydelser omfattende aviser, tidsskrifter, bøger, tryksager samt annnonce- og reklamevirksomhed. Sommerhusbørsen i forbindelse med formidling af sommerhuse beskrivende og uden særpræg.

Warrant program - tab ikke godtgjort

Dom afsagt 20. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Selskab havde misligholdt forpligtelse til i henhold til en fratrædelsesaftale at arbejde for den fratrædende direktørs ret til at deltage i selskabets warrant-program. Tab ikke godtgjort. 

Mellemværende efter agentforholds ophør

Dom afsagt 22. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Agents modkrav i forbindelse med opgørelse af økonomisk mellemværende mellem parter efter gensidigt agentforholds ophør ikke godtgjort. 

Sag om plakatreklame

Dom afsagt 22. marts 2002 ved Sø- og Handelsretten

Forholdsmæssigt afslag ved forkert opsætning af udendørs reklameplakater. 

Seperatiststatus afvist

Dom afsagt 9. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere ægtefælles krav på seperatiststatus vedrørende en fast ejendom afvist p.g.a. manglende tinglyst adkomst

Intel Denmark betaler erstatning for aktieoptioner

Dom afsagt 3. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere funktionær der under sin ansættelse løbende havde fået tidelt aktieoptioner, og som uberettiget var frataget rådigheden over disse, kunne med bindende virkning afgive fiktiv meddelelse om udnyttelse. Ikke passivitet. 

Ulovlig co-branding - Merck - Paranova

Dom afsagt 31. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør havde foretaget ulovlig co-branding ved at anbringe sine egne forretningskendetegn sammen med varemærkeindehavers varemærke og kendetegn, ligesom parallelimportøren havde anført ukorrekt ompakker, hvorfor parallelimportøren skulle betale vederlag for krænkelserne.

Markedsføringslovens § 7

Dom afsagt 8. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer som om forståelsen af bestemmelsen i markedsføringslovens §7, stk. 1, der lyder således: "En detailvirksomhed må ikke fastlægge noget loft for, hvor stort et antal enheder en kunde må købe af en vare. Der må endvidere ikke nægtes salg til bestemte aftagere." 

Navnet Prismet ikke forveksleligt

Dom afsagt 9. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Navnet "Prismet", der var taget i brug for udlejning af erhvervslokaler, var ikke forveksleligt med det registrerede varemærke "PRISME ARKITEKTER MAA" for arkitektrådgivning. 

Uberettiget bortvisning af skibsansat

Dom afsagt 12. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Rederiets bortvisning af en skibsansat i hans ferie efter sømandslovens § 17 stk. 1 nr. 3, på grundlag af en urinprøve, der var testet positiv for cannabis, var uberettiget. Uanset at ansættelsesforholdet ith. overenskomst ophørte, da han afmønstrede for at gå på ferie, var der mellem rederiet og ham en fælles forståelse om genansættelse efter ferien, hvorefter alm. opsigelsesregler i sømandslovens § 5 skulle overholdes

Beskyttelse mod efterligning

Dom afsagt 11. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Viby Jern Danmark A/S´s gravskovle, med særlig udformning af drænhuller, havde særpræg og var beskyttet mod efterligning. Der var ikke godtgjort tab eller markedsforstyrrelse og dermed ikke grundlag for erstatning. 

Varemærket Carmen

Dom afsagt 16. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Der var ikke grundlag for at slette varemærket CARMEN, da indehaveren havde gjort reel brug af mærket inden for 5 år. Efter varemærkelovens § 25 var der ikke krav om, at brugen skulle være af betydeligt omfang.

Varemærkeforfalskede støvler

Dom afsagt 19. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Uanset at transportøren, Arco Air & Sea A/S, var anført som køber på fakturaer fra Kina, var det ikke godtgjort, at selskabet var rette varemodtager af to partier varemærkeforfalskede støvler, som var tilbageholdt af told & skat i lufthavnen.

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Dom afsagt 19. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Direktør med bestemmende indflydelse i et fragtselskab blev idømt bod for overtrædelse af en konkurrenceklausul, som han havde påtaget sig i forbindelse med en delvis overdragelse af selskabets aktiver. boden blev nedsat til ½ af det aftalte jf. aftalelovens § 36.

Pizza Hut - Pizza Hot - registreret varemærke

Dom afsagt 25. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Brugen af navnene Pizza Hot og Pizza American Hot var en krænkelse af det registrerede varemærke Pizza Hut. Sagsøger havde ingen rimelig tid taget skridt til at hindre brugen, og betingelserne for at navnene kunne bestå ved siden mærket var således ikke opfyldt jf. varemærkelovens § 9.

Krænkelse af varemærket BR

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af domænenavnet www.br.dk var en krænkelse af det velkendte og indarbejdede varemærke BR og skulle vederlagsfrit overdrages til rettighedshaveren.

Se og Hør - Krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Se og Hør´s brug af billeder af en kendt forboldspiller til idolplakat i bladet og intensive markedsføring heraf på forsiden var en krænkelse af spillerens rettigheder og i strid med markedsføringsloven. Erstatning skønsmæssigt fastsat til kr. 50.000.

Registrering af ordmærket CLASSIC - Vejle Margarinefabrik

Dom afsagt 30. april 2002 ved Sø- og Handelsretten

Vejle Margarinefabrik A/S´s registrering af ordmærket CLASSIC for smør og margarine kunne ikke ophæves jf. varemærkelovens § 13 stk. 2 nr. 2, da mærket ikke blev anvendt som sædvanlig betegnelse for disse varegrupper

Reolsystemet Team - Montana

Dom afsagt 17. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

I en tidligere dom var det fastslået, at Denka Møbler A/S´s reolsystem, Team, var en efterligning af Montana Møbler A/S´s reolsystem. I den efterfølgende erstatningssag lagde retten til grund, at substituion og markedsfortrængning udgjorde en ikke betydelig del af salget af Team og fastsatte erstatning til 6 mio. kr.

Ret til varemærket Eternit

Dom afsagt 21. maj 2002 ved Sø- og Handelsretten

Licensindehavers, Dansk Eternit A/S´s, eneret til de registrerede figurmærker ETERNIT var suppleret af en ordmærkeret stiftet ved ibrugtagning. Varemærkeretten var ikke degenereret, da registreringen var løbende fornyet, og brug af navnet Skanit Eternit var retsstridig.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og ...»

Køb af investeringsejendom - udlejningsejendom til beboelse

Når du har fundet en udlejningsejendom til beboelse, bør du gennemgå ejendomsprospektet og lejekontrakterne ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )