Oversigt

Separatistrettighed i en bil

Dom afsagt 15. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet om sagsøger har separatistrettighed i en bil, jf. konkurslovens § 82.

Varemærkeret - vin-tinetiketter

Dom afsagt 13. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ingen varemærkeret til vin-tinetiketter beskrivende begivenheder, aktiviteter og/eller mærkedage, idet særprægskravet ikke var opfyldt.

Godstransport af 1 palle vin

Dom afsagt 11. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtførere havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR § 37, ved under nødvendig overnatning på rasteplads i Sverige ikke at have aflåst traileren, hvori de transporterede 1 palle vin.

Moderselskab anmelder simpelt krav i datterselskab

Dom afsagt 7. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Moderselskab kunne anmelde et simpelt krav i datterselskabs konkursbo, jf. konkurslovens § 97. Ikke passivitet, tilbagetrædelse eller forældelse

Konkurrencerådets afgørelse

Dom afsagt 17. april 2009 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrencerådets afgørelse om at nægte hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed aktindsigt i interne arbejdsdokumenter stadfæstet af retten, der samtidig pålagde Konkurrencerådet at give virksomheden aktindsigt i de oplysninger om konkurrerende virksomheders omsætning og leje- og forpagtningsafgift, som Konkurrencerådet havde indhentet som grundlag for en påtænkt afgørelse efter konkurrencelovens § 11 a, men i anonymiseret form, således at det ikke fremgår, hvilken virksomhed der har givet de pågældende oplysninger.

Handicapbegrebet ved afskedigelse

Dom afsagt 2. april 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ryglidelse omfattet af handicapbegrebet. Arbejdsgiver havde ikke bevist at afskedigelse ikke skyldtes den ansattes handicap.

Simpelt krav i konkursbo

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ikke i tilstrækkelig omfang godtgjort, at denne havde et simpelt krav i konkursboet, jf. konkurslovens § 97, i form af manglende betaling af udbetalinger på 11 ejendomme. Overdragelse af anparter i et selskab var endvidere ikke omstødelig efter konkurslovens § 74.

Krænkelse af rettigeder - Nørgaard - Rebecca - t-shirt

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Rebecca Modes markedsføring af T-shirten, model ”Heart Beat Style Drop Needle”, i en periode frem til 2003 krænkede sagsøgeren, J. Nørgaard A/S’ rettigheder efter markedsføringsloven til T-shirten, model ”NØRGAARD PAA STRØGET NO. 101”. Ikke ophavsretlig beskyttelse af J. Nørgaard A/S’ T-shirt.

Markedsføringslovens territoriale anvendelsesområde

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen omfattet af markedsføringslovens territoriale anvendelsesområde. Afvisning, da sagsøger ikke havde retlig interesse i domstolenes afgørelse efter markedsføringsloven (lex specialis-betragtning), idet sagsøgers påstande allerede var påkendt efter den strengere lægemiddellovgivning af henholdsvis Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale og Lægemiddelstyrelsen.

Ophævelse af agentkontrakt

Dom afsagt 20. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent var ikke berettiget til godtgørelse og/eller erstatning på grund af Agenturgivers ophævelse af parternes agentkontrakt  som følge af agentens væsentlige misligholdelse af kontrakten i forbindelse med sygdom

Transport, afgørelse om værneting

Dom afsagt 18. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

En fuldt ud viderekontraheret transport var ikke omfattet af ordlyden i CMR-lovens § 43, hvorfor værneting skulle afgøres efter den almindelige værnetingsbestemmelse i CMR-lovens § 39, og ikke CMR-lovens § 47, stk. 2, jf. § 46.

Transport ikke groft uagtsom

Dom afsagt 13. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Transportøren havde ikke handlet groft uagtsom ved at henstille en trailer på en ubevogtet rasteplads, da han ikke var gjort bekendt med, at han kørte tyveritækkeligt gods.

Separatistkrav i konkursbo

Dom afsagt 11. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde ikke separatiststatus, da der ikke var sket deponering af købesum. Dog havde sagsøger anmeldelsesret.

Registrering i klasse 42 og 43

Dom afsagt 27. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt biintervenientens, Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), i klasse 42 registrerede EF-varemærke ORIENT-EXPRESS er til hinder for registrering af A. Møllers registrering af ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK i klasse 43: Cateringvirksomhed.

Registrering af figurmærke - Churros

Dom afsagt 27. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgers registrering af et figurmærke indholdende ordet Churros var ikke til hinder for sagsøgtes salg af et produkt, der var benævnt med dets spanske navn churros.

Kapitalindskud var ikke omfattet af konkurslovens § 97

Dom afsagt 19. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Kapitalindskud, der ikke var registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som var benyttet til ulovlig selvfinansiering i strid med anpartsselskabslovens § 49, stk. 2, var ikke omfattet af konkurslovens § 97

Krænkelse af domænet wwwjubii.dk

Dom afsagt 24. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Domænet wwwjubii.dk krænkede Jubii A/S´varemærke. Vederlag skønsmæssigt fastsat til 30.000 kr

Kendelse om værneting

Dom afsagt 13. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Engelsk undertransportør i transportkæde med dansk bestemmelsessted kunne sagsøges i Danmark.

Brudt kontrakt - BASF - Gumlink

Dom afsagt 6. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Gumlink var ikke erstatningsansvarlig for 14.368 kg F001, som BASF havde produceret, men som Gumlink ikke var forpligtet til at aftage.

Ansat i fleksjob

Dom afsagt 3. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansat i fleksjob i overenskomstdækket virksomhed ikke berettiget til feriefridage, og ansættelsesbevisloven ikke tilsidesat, selv om dette ikke fremgik.

Ansættelse af litauisk statsborger bedømt efter dansk ret

Dom afsagt 29. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansættelse af litauisk statsborger ved Lithuanian Airlines´kontor i København bedømt efter dansk ret. Ophævelse pga. manglende betaling af løn var berettiget. Arbejdsgivers tidligere tilkendegivelser om ændringer i arbejdsforholdet mv. kunne ikke sidestilles med opsigelse

Rettighed til varemærke - Klipklappere BAHIANAS - HAVAIANAS

Dom afsagt 27. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Klipklappere betegnet BAHIANAS var i strid med Alpargatas´ rettigheder til klipklappere af mærket HAVAIANAS.

Bella Center - honorering af bistand

Dom afsagt 15. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Bella Center A/S var berettiget at afholde udgifterne til honorering af Danske Markets for bistand ved salg af aktiemajoriteten.

Ferie med løn under uddannelsesaftale

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

En elev havde krav på ferie med løn jf. ferielovens § 9, stk. 1, selvom uddannelsesaftalen kun var indgået for 6 måneder.

Virksomhedsoverdragelse - Mærsk Air m.fl.

Dom afsagt 2. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ikke for tiden forelæggelse for EF-domstolen af spørgsmål om virksomhedsoverdragelsesdirektivet.

Jobklausul - ansættelsesbevis

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

En jobklausul indgået mellem to virksomheder om medarbejderne var ikke ugyldig, men var et væsentlig vilkår, som var omfattet af arbejdsgivers oplysningspligt i henhold til ansættelsesbevisloven. Arbejdstager blev tilkendt godtgørelse på 75.000 kr., men der var ikke dokumenteret et erstatningsretligt relevant tab.

Brugsmodelregistreringer ugyldige

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

Scan Products DT ApS´brugsmodelregistreringer BR 2006 00294 og BR 2006 00295 blev ophævet som ugyldige, idet de fandtes at savne nyhed i forhold til tidligere newzealandsk og nogle kinesiske patenter, som lå til grund for Unelco A/S´ produkt. Herefter, og idet Unelco A/S fandtes at have markedsført sit produkt først, blev Unelco A/S frifundet ikke blot for påstande om krænkelse af brugsmodellerne, men tillige for overtrædelse af god markedsføringsskik.

krænket Tivoli A/S´ ordmærke

Dom afsagt 12. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

TV-station, tv-produktionsselskab og deres direktør fandtes at have krænket Tivoli A/S´ ordmærke TIVOLI og figurmærke bestående af en silhuet af kendte forlystelser i Tivoli A/S bl.a. ved at bruge mærkerne i forbindelse med tv-udsendelser med pornografisk indhold og blev idømt forbud og offentliggørelse af dommen mv. TV-stationen blev endvidere dømt til at betale en bøde på 50.000 kr. og vederlag, godtgørelse og erstatning for yderligere skade på 300.000 kr. til Tivoli A/S.

Ophævelse af kontrakt - Bombardier - Bonansea

Dom afsagt 1. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde med rette hævet en kontrakt om levering af interiørdele til tog på grund af forsinkelse og foruden bod pålagt at betale erstatning på grund af udvist culpa.

Anvendelse af erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringsloven

Dom afsagt 18. november 2008 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte fandtes ikke at have været i besiddelse af, eller på anden måde at have anvendt, erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringsloven, ligesom de ikke havde handlet i strid med god markedsføringsskik ved opstart af en til sagsøger konkurrerende virksomhed, kort tid efter de sagsøgtes fratrædelse af deres stillinger hos sagsøger

Krænkelse af ophavsret - EuroForm - Jetmobile

Dom afsagt 14. november 2008 ved Sø- og Handelsretten

Uberettiget kopiering af manual hvortil andre har rettighederne og uberettiget anvendelse af det registrerede og ibrugtagne varemærke JetCAPS.

Navneret - Amager Lagerhotel

Dom afsagt 14. november 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgers brug af navnet Amagerlagerhotel.dk for virksomhed med udlejning af lagerlokaler er til hinder for sagsøgtes registrering af binavnet Amager Lagerhotel ApS for en virksomhed, der ligeledes udlejede lagerlokaler.

Salg af ejendom - rammeaftale var udløbet

Dom afsagt 7. november 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var berettiget til at sælge ejendom til anden side, efter at due dilligens perioden i rammeaftalen var udløbet.

Erstatningsansvar - luftfart-gods

Dom afsagt 6. november 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ansvar for udlevering af gods til anden end den som "consignee" betegnede

Rødovre Mejeri - Separatistkrav afvist

Dom afsagt 27. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

En fordringshaver, som gjorde gældende, at man havde et separatistkrav i boet, kunne ikke anlægge sag mod boet, før kurator havde prøvet kravet. Sagen derfor afvist.

Dom om momsbetaling til Told og Skat

Dom afsagt 24. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Told og Skats krav anerkendt som massekrav, da udbetaling af a conto skat beroede på en fejl, og Told og Skat på betalingstidspunktet havde ret til modregning i skyldig moms.

Varemærket PUMA

Dom afsagt 24. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sideapplikationen på en af Netto solgt fritidssko krænkede Pumas registrerede varemærkeret og var i strid med markedsføringsloven

Varemærket Asani

Dom afsagt 10. oktober 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte skulle betale vederlag for brugen af varemærket Asani, idet Højesteret havde afgjort, at varemærket tilhørte sagsøger, hvilken afgørelse havde retskraft for Sø- og Handelsretten. I øvrigt ikke grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse, idet der ikke havde været tale om markedssammenstød.

Advokatetiske regler - dokumentation for tab

Dom afsagt 30. september 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten havde ikke kompetence til at påkende spørgsmål om overtrædelse af de advokatetiske regler. Ikke grundlag for at pålægge advokat at betale erstatning, da der ikke var dokumenteret årsagssammenhæng og tab

Ændring og ophævelse af aftale -

Dom afsagt 18. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøger havde ændret aftalen, men at aftalen var indgået i den form, som den var fremlagt af sagsøger for retten. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at sagsøgte berettiget havde ophævet aftalen. Sagsøger havde derfor krav på provisionsbetaling. Sagsøgte blev frifundet for påstand om injurier.

Aftale om salg af anparter - kurssikring

Dom afsagt 15. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Som følge af aftale om sagsøgernes salg af anparter i Forbrugerliv ApS til de sagsøgte havde sagsøgerne ved videresalg af anparter til tredjemand krav på en andel af nettofortjenesten.

Krænkelse af eneret

Dom afsagt 15. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Adskillelse mellem førersæde og varerum var beskyttet som ikke registreret EF-design. Vederlag for udnyttelse fastsat til 5% af skønnet værdi.

Forkøbsret ved konkurs

Dom afsagt 8. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om forkøbsret til en anpart af en ejendom i forbindelse med konkurs.

Dagbladet Nyhedsavisen - varemærke

Dom afsagt 4. august 2008 ved Sø- og Handelsretten

Dagbladet Nyhedsavisen A/S og 365 Media A/S har retten til varemærket NYHEDSAVISEN og kan kræve domænenavnet www.nyhedsavisen.dk overført til sig, idet indehaveren af dette domæne ikke vil kunne bruge det til det påtænkte formål uden at krænke varemærkeretten, således at registreringen af domænenavnet var i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, jf. § 27, stk. 2. 

Ophævelse af aftale om produktion af biodiesel

Dom afsagt 21. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var uberettiget til at hæve en aftale om forarbejdning af biodiesel, idet der ikke forelå forsinkelse, og idet betingelserne i en prismekanismeklausul ikke var opfyldt.

Havarier på motorer- Seas - m.fl.

Dom afsagt 21. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte fandtes ikke ansvarlige for havarier på gasmotorer på minikraftværk tilhørerende SEAS og forsikret af Tryg.

Anpartshaveroverenskomst

Dom afsagt 18. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Voldgiftsbestemmelse i anpartshaveroverenskomst ikke til hinder for søgsmål om ansvar uden for kontrakt.

Valutahandelspositioner - Saxo Bank - Dukascopy

Dom afsagt 11. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fuldt professionel investor kunne ikke kræve sig frigjort fra valutahandelspositioner, som han havde åbnet i en banks online investeringssystem.

Tilsidesættelse af loyalitetspligt

Dom afsagt 17. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

F kunne - efter at være blevet opsagt af arbejdsgiveren af økonomiske årsager - bortvises på grund af tilsidesættelse af loyalitetspligten som følge af, at F i opsigelsesperioden drev konkurrerende virksomhed bl.a. ved at tage kontakt til arbejdsgiverens forretningsforbindelser. En konkurrence- og kundeklausul havde ikke betydning, idet ansættelsesforholdet ikke var bragt til ophør for den illoyale adfærd.

Desingforordningen - Rosemunde - Style Butler

Dom afsagt 8. juli 2008 ved Sø- og Handelsretten

Nogle toppe med blonder m.v. havde ikke en sådan nyhedsværdi og var ikke udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de var beskyttet som uregistrerede designs efter designforordningen, ligesom de ikke havde et sådant særpræg, at toppene var til hinder for sagsøgtes markedsføring af toppe, der vel lignede sagsøgerens toppe, men dog på en række punkter adskilte sig herfra.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af