Oversigt

Erstatningskrav for mangler

Dom afsagt 29. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgerne tilkendt erstatning for dokumenterede tab som følge af mangler ved et hårfjerningsapparat. Ikke abstrakt prisdifferenceerstatning.

Investeringsselskab vs.

Dom afsagt 26. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Et investeringsselskab fik ikke medhold i, at en bank skulle indfri et lån ydet som ansvarlig lånekapital ekstraordinært, idet parterne i deres aftale havde vedtaget § 136 i lov om finansiel virksomhed om ansvarligt lånekapital som vilkår.

Forveksleligt mærke - BOX-1.dk - BOXIT

Dom afsagt 22. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Mærket "BOX-1.dk" var forveksleligt med mærket "BOXIT" for ligeartede ydelser.

Illoyal adfærd - videregivelse af erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 19. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

En tidligere ansat og den nye arbejdsgiver dømt for at have udvist illoyal adfærd ved at bruge blandt andet erhvervshemmeligheder til at fremsætte tilbud til en af den tidligere arbejdsgivers vigtigste kunder. Den tidligere ansatte samtidigt tilkendt bonus, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis og dækning af visse udgifter afholdt i det tidligere ansættelsesforhold.

BMW - design- og varemærkerettigheder krænket

Dom afsagt 15. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

East Scandic A/S fandtes at have krænket BMW's design- og varemærkerettigheder og at have overtrådt markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik ved markedsføring af efterligninger af BMW's originale fælge og blev foruden forbud pålagt pligt til destruktion af sin beholdning af efterligningerne, til at oplyse navne mv. på producenter, distributører mv. og til at betale erstatning, vederlag og sagsomkostninger til BMW.

Krav i konkursbo

Dom afsagt 22. december 2009 ved

Fortrinsberettiget krav efter konkurslovens § 94 i forbindelse med ophævelse af bilkøb.

Fortrolighedsaftale - hemmeligholdelsesaftale

Dom afsagt 7. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhed havde ikke overtrådt en fortrolighedsaftale/hemmeligholdelsesaftale ved at lade ansatte, som virksomhedens kontrahent ikke på forhånd havde godkendt, arbejde på et projekt vedrørende udvikling af IT-software.

Ansat var funktionær og ikke direktør

Dom afsagt 22. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansat var funktionær og ikke direktør og havde ikke ved at foretage forberedelse af selvstændig virksomhed misligholdt ansættelsesforholdet eller overtrådt markedsføringsloven. Arbejdsgiverens tidligere samarbejdspartnere havde ikke misligholdt forpligtelser i forhold til arbejdsgiveren ved at drive virksomhed inden for samme område som denne.

Direktør var ikke erstatningsansvarlig i anledning af bonusudbetalinger

Dom afsagt 21. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Administrerende direktør i biotek-virksomhed var ikke erstatningsansvarlig i anledning af ydede lønstigninger og bonusudbetalinger til virksomhedens medarbejdere og havde krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontrakten.

Registreret varemærke

Dom afsagt 15. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte skulle betale økonomisk kompensation for uberettiget at have anvendt sagsøgernes varemærker, idet retten ikke fandt det bevist, at sagsøgte havde sørget for at standse annoncen, efter at parterne havde indgået forlig i fogedretten.

Samarbejdsaftale med Danbolig blev ophævet uberettiget

Dom afsagt 14. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte var ikke berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen med DanBolig A/S og skulle derfor betale afgift for tiden indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Designforordningen - Belsac - Montana

Dom afsagt 14. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Inter Leathers pungmodel krænkede ikke Poul Hansen Lædervarers pungmodel i henhold til ophavsretsloven, designforordningen og markedsføringsloven.

Ingen forvekslingsrisiko - IDÉ House of Brands

Dom afsagt 1. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

IDÉ House of Brands ikke forveksleligt med id huset. Branchesammenfald.

Coop har ikke krænket Pumas figurmærke

Dom afsagt 20. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sideapplikation på en af Coop solgt fritidssko krænkede ikke Pumas registrerede figurmærke kaldet "form-strippen".

Tripp Trapp Stolen - ophavsret, varemærkeret og markedsføringsret krænket

Dom afsagt 17. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Tripp Trapp Stolens ophavsret, varemærkeret og markedsføringsret krænket af Lulu Stolen, der var en for nærgående efterligning og brugte samme slogan; "Stolen som vokser med barnet".

Michas tab erstattet af Danske Bank A/S

Dom afsagt 11. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Danske Bank A/S har handlet ansvarspådragende ved ikke at have rådgivet Micha A/S i forbindelse med udstedelsen af en remburs over for Micha A/S’ samhandelspartners bank i Hong Kong.

Bonus og nettolønsregulering

Dom afsagt 10. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Direktør kunne ikke gøre krav gældende på bonus og nettolønsregulering i henhold til den mellem parterne indgåede aftale.

Varemærkers lighed - Pradaxa - Ipraxa

Dom afsagt 4. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ordmærket PRADAXA var ikke til hinder for registrering af ordmærket IPRAXA. Begge ordmærker var registreret for farmaceutiske produkter. Sagen angår sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærkers (Ankenævnet), afgørelse af 16. oktober 2008, der stadfæstede Patent‐ og Varemærkestyrelsens registrering af ordmærket IPRAXA. Sagsøgeren, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Boehringer), har som indehaver af ordmærket PRADAXA rejst indsigelse mod afgørelsen.

Danske Bank - fratrådte medarbejdere havde krav på gratisaktier

Dom afsagt 30. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Bankfunktionærer der var fratrådt i det år der gav grundlag for tildeling af gratisaktier, var berettiget til forholdsmæssig tildeling. Sagen vedrører spørgsmålet om Danske Bank A/S' udlodninger af medarbejderaktier (gratisaktier)i 2005 og 2006 er omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens § 17 a således at fratrådtemedarbejdere har krav på aktier svarende til den tid de har været ansat i 2004 og 2005.

Afvisning af varemærke

Dom afsagt 22. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ankenævnet for Patent og Varemærker havde med rette afvist et varemærke fra registrering, da ansøgeren ved indgivelsen af sin ansøgning havde kendskab til et tilsvarende varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Blue Water - ansvarlig transportør friholdt

Dom afsagt 27. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Blue Water Shipping A/S blev anset for ansvarlig som kontraherende transportør for, at fem vindmøllevinger blev beskadiget under et kraftigt blæsevejr, mens de var oplagret på containerterminalen i Rouen i Frankrig. Blue Water blev friholdt af sin medkontrahent, det franske havneselskab.

Søgnehelligdagsbetaling

Dom afsagt 20. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag angår spørgsmålet, om søgnehelligsdagsbetaling er omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 eller er at anse for en ydelse, der er omfattet af § 56.

Varemærket GOSH - Bestseller

Dom afsagt 20. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Det af Bestseller-koncernen benyttede varemærke GOSHA BY VERO MODA krænkede ikke E. Tjellensen A/S´varemærke GOSH.

Midgaard - Cream - ingen erstatning

Dom afsagt 12. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet, om Cream A/S, nu under konkurs, (herefter Cream) har krav på erstatning for manglende levering af bestilte varer i årene 2002 – 2003 samt, såfremt distributionsretten til de af Midgard Textilvertriebs GmbH (herefter Midgard) producerede tøjmærker Freeman T. Porter og Mogul ikke er overdraget til Iben Petersen, om Cream tillige har krav på erstatning for uberettiget opsigelse af distributionsaftalen.  

Erstatningskrav - Clox sko - Crocs

Dom afsagt 2. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Dommen vedrører fire sager der blev kumuleret den 20. december 2007. Tre af sagerne (V7607, V8407 og V10307) vedrører ca. 100.000 par Clox sko der blev tilbageholdt af SKAT i juni og juli måned 2007. Den fjerde sag (V9207) vedrører salg af en plastictræsko med navnet Clox som sagsøger har fået nedlagt fogedforbud imod. Sagerne (V7607, V8407 og V10307) er afsluttet ved rettens dom af 13. februar 2009 
for så vidt angår Crocs Inc.s (Crocs') påstande mod den oprindelige sagsøgte CAP V ApS, nu under konkurs. I sagerne resterer herefter Crocs' påstande mod CAP V Sport and Licenses v/Casper Vodsgaard og Nial ApS' (Nials) påstand mod Crocs. Denne påstand vedrører et erstatningskrav rejst af den tidligere sagsøgte som er blevet overført til Nial ApS. 

Erhvervsret - aftaleret - DONG

Dom afsagt 30. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Kendelsen angår spørgsmålet om, hvorvidt et såkaldt Research Paper, som er fremlagt som sagens bilag 9, og som tillige er optaget som bilag 1 til Tillæg 2 til stævningen, skal udgå af sagen. Erklæring om tab som følge af misbrug af dominerende stilling var ensidigt indhentet til brug for retssag og blev ikke tilladt fremlagt.  

Aftale - forhandleraftale - sag om værneting

Dom afsagt 29. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde ikke værneting her i landet, da det ikke fandtes godtgjort, at der var indgået aftale om, at sagsøgte var indtrådt i en eksisterende forhandleraftale.

Patent på lægemiddel

Dom afsagt 29. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet om bestemmelsen i retsplejelovens § 642, nr. 2, hvorefter det er en betingelse for forbud at det godtgøres eller sandsynliggøres at rekvisitus vil foretage de handlinger som søges forbudt, er opfyldt i et tilfælde hvor en lægemiddelproducent i løbetiden for et patent som tilhører en anden, har ansøgt om markedsføringstilladelse for et generisk produkt der, hvis det blev markedsført, ville krænke patentindehaverens rettigheder. Ikke sandsynliggjort at Teva ville krænke Novartis´ patent hvor Teva havde søgt markedsføringstilladelse til et produkt der var omfattet af patentet.

Designret

Dom afsagt 22. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne kendelse vedrører spørgsmålet, om Sø‐ og Handelsretten i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF‐design (designforordningen) artikel 86, stk. 3, skal opfordre Ronald A/S og Bestseller A/S til at indgive begæring til OHIM om de i sagen omhandlede designregistreringers ugyldighed. Sagsøgte blev ikke pålagt, i medfør af designforordningens art 86, stk. 3, at indbringe spørgsmål om et designs ugyldighed for OHIM.

Produktansvar biler

Dom afsagt 23. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet om skader på nogle biler skyldes en defekt ved bilernes tandremme, og om der i givet fald kan rejses krav mod importøren og forhandleren af bilerne efter reglerne om produktansvar.

Markedsføringslovens § 19, stk. 2, var ikke overtrådt

Dom afsagt 11. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte havde tidligere været ansat hos sagsøgeren, et ejendomsadministrationsselskab. Efter at have skiftet arbejde benyttede de under ansættelse hos en ny arbejdsgiver, der ligeledes administrerede ejendomme, paradigmer til kontrakter, breve mv., som de havde fået kendskab til under deres tidligere ansættelse. Herved fandtes de ikke at have overtrådt markedsføringslovens § 19, stk. 2, idet de pågældende kontrakter, breve mv. var sendt "ud af huset" til den tidligere arbejdsgivers klienter, hvoraf nogle havde skiftet over til den nye arbejdsgiver. Paradigmerne kunne derfor ikke betegnes som erhvervshemmeligheder, ligesom det ikke var godtgjort, at sagsøgerens måde at administrere ejendomme på adskilte sig fra andre ejendomsadministrationsselskabers. Idet de sagsøgte var ansatte og ikke erhvervsdrivende, havde de heller ikke overtrådt markedsføringslovens § 1 og frifandtes for sagsøgerens krav om erstatning.

Overtrædelse af markedsføringsloven - Danske Spil

Dom afsagt 11. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Danske Spil A/S fandtes at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5 ved i 2007-2008 at have gennemført en imagekampagne, der ved sit speak, sammenholdt med de viste billeder, gav beskueren det indtryk, at udenlandske spiludbydere i modsætning til Danske Spil A/S snyder spillerne og anvender mafialignende metoder. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (i det følgende: Ladbrokes), der i maj – september 2008 havde gennemført en reklamekampagne under sloganet Danske spil Engelske odds, blev frifundet for herved at have overtrådt varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18, idet Danske Spil A/S ikke fandtes at have godtgjort, at tegnene DANSKE SPIL allerede i maj 2008 var således indarbejdet, at Danske Spil A/S havde opnået eneret til at anvende dette ordmærke for spil mv. I reklamekampagnen havde Ladbrokes endvidere sammenlignet sig med Danske Spil A/S og markedsført sig med at have bedre service, samme tryghed, samme spil og større gevinster. Idet ingen af disse udsagn var verificeret, og idet kampagnen fandtes at nedgøre og miskreditere Danske Spil A/S og denne konkurrents renommé, fandtes Ladbrokes herved at have overtrådt markedsføringslovens § 1, 3 og 5. Idet ingen af sagens parter havde godtgjort at have lidt større tab end den anden part, fandt retten ikke grundlag for at pålægge nogen af sagens parter, der begge havde overtrådt markedsføringsloven nogenlunde lige groft i forhold til hinanden, at betale vederlag eller erstatning til den anden part eller at foretage berigtigelse.

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Dom afsagt 27. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Vognmænd skulle ikke betale konventionalbod for overtrædelse af konkurrenceklausul.

Funktionærforhold - bonusordning

Dom afsagt 28. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår en funktionærs ret til at modtage fastholdelsesbonus. Sagsøger var berettiget til en forholdsmæssig andel af fastholdelsesbonus på trods af fratrædelse, jf. funktionærlovens § 17a.

Varemærkeret - varemærkeretligt særpræg - Cykelexperten

Dom afsagt 25. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

"Cykelexperten" havde som ordmærke ikke ved indarbejdelse opnået varemærkeretligt særpræg.

opsigelse iht. Forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 24. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

F var efter rettens opfattelse handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Sagen skulle forelægges for EF-domstolen vedr. spørgsmål om anvendelse af 120-dages reglen (FUL § 5, stk. 2) og om deltidsansættelse som foranstaltning efter forskelsbehandlingslovens § 2a. og beskæftigelsesdirektivets art 5.

Afskedigelse efter 120-dages reglen

Dom afsagt 24. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse efter 120-dages reglen i FUL, var saglig, og A blev frifundet. Spørgsmål i forhold til forskelsbehandlingsloven: F ikke anset for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Erstatningskraf teltdug - Duratex

Dom afsagt 11. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Studsgaard Frederikshavn ApS (Studsgaard) har et erstatningskrav som følge af mangler ved teltdug, som Studsgaard har købt af Duratex A/S (Duratex). Teltfabrikant tilkendt 400.000 kr. i erstatning for kosmetiske mangler ved teltdug.

Varemærke - King Cone - Kong Cool

Dom afsagt 12. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Mærket "King Cone", der anvendtes for en stor isvaffel, ikke anset for forveksleligt med det registrerede varemærke "King Cool", der anvendtes for en pop-up sodavendsis.

Varemærke - Transformax - Transformable

Dom afsagt 3. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes anvendelse af betegnelsen TRANSFORMAX var i strid med sagsøgers registrerede varemærkerettigheder til mærket TRANSFORMERS. Sagsøgtes markedsføring af produktet X-BOT TRANSFORMABLE i en emballage, der lignede sagsøgers emballage til produktet AUTOBOT, var i strid med markedsføringsloven. Immaterialret, varemærkeret, varemærkekrænkelser.

Afgørelse om værneting i Danmark

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Værneting i Danmark for købernes erstatningskrav mod italiensk producent i anledning af mangler ved apparater som var købt gennem producentens norske forhandler for Skandinavien, jf. EF – domskonventionens art. 5, nr. 3 og art. 6, nr.2. Retspleje. Afgørelsen tager stilling til om der i henhold til EF-domskonvention art. 5, nr. 3, og art. 6, nr. 2, er værneting i Danmark for krav rejst af sagsøgeren, Dan-Sun Europe ApS (Dan-Sun), mod VIP S.r.l. (VIP), Torino. Kravet angives at skyldes Dan-Suns tab i anledning af at selskabet, der købte hårfjerningsapparater gennem VIP’s forhandler for Skandinavien, det norske selskab Gaiacare AS (Gaiacare), måtte betale erstatning til danske købere af apparatet.

Murerbuk - Markedsføringslovens § 1

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er om murerbukke med tilbehør krænker rettigheder i henhold til markedsføringslovens § 1 Markedsføring af murerbuk ikke i strid med markedsføringslovens § 1. Markedsføring, efterligning    

Konkurenceklausul var ikke overtrådt

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

En fratrådt direktør havde ikke overtrådt konkurrenceklausul. Selskabsnavn ikke forveksleligt eller retsstridigt. Sagsemne(r): Ansættelses- og Arbejdsret 2. Funktionærforhold 2.6 Konkurrenceklausuler m.v. Selskabsret 1. Aktieselskaber og anpartsselskaber 1.9 Andre spørgsmål  

Varemærke - In-Hatex taske frifundet - Hermés rettigheder

Dom afsagt 7. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Hermés ophavsret og varemærkeret til tasken "Birkin" er ikke krænket af In-Hatex taske. Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt In-Hatex v/ Carl Aage Andersens (herefter In- Hatex) salg af en taske krænker Hermés International S.A.'s (herefter Hermés) rettigheder efter ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven til Birkin-tasken.

Varemærkerettigheder figurmærke - KOMMA - Comma

Dom afsagt 29. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af betegnelsen KOMMA var i strid med sagsøgrens registrerede varemærkerettigheder til comma som figur- og ordmærke.  

Tilbageholdsret i Ferrari Spider 360

Dom afsagt 29. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår navnlig spørgsmålet, om sagsøger har tilbageholdsret i en bil til sikkerhed for sit eventuelle krav mod sagsøgte

Ansvar for skade på en vindmøllevinge

Dom afsagt 17. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansvar for skade på møllevinge pålagt Stevedoring. Dommen afgør, hvem der bærer det fulde ansvar for uheld/skade på gods - møllevinge - og dets følger

CMR-lovens § 37

Dom afsagt 10. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

E.R.T. Malchin kunne som undertransportør sagsøges her i landet i medfør af CMR-lovens § 39. Malchin var ansvarlig for transportskaden, der ansås forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37.

Ikke krav på tildeling af favørkursaktier

Dom afsagt 2. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansatte i opsagte stillinger havde ikke krav på favørkursaktier, da tildelingen af favørkursaktier ikke var omfattet af funktionærlovens § 17a eller denne bestemmelses analogi.

Initialer som varemærke

Dom afsagt 29. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Om retten til at bruge egne initialer som kendetegn i forbindelse med markedsføring

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af