Domsarkiv

Domme

Retsafgift ikke tilbagebetalt

Dom afsagt 6. september 2010 ved Østre Landsret

Sagsøgeren forhøjede dagen før hovedforhandlingen påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ved at indlevere et supplerende påstandsdokument. De sagsøgte protesterede, og retten tillod ikke en udvidelse af påstanden, da betingelserne i dagældende retsplejelovs § 363, stk. 1 ikke var opfyldt. Sagsøgerens efterfølgende anmodning om tilbagebetaling af retsafgiften på 84.000 kr. blev ikke taget til følge, da der ikke fandtes hjemmel hertil.

Konkursbo berettiget til at regulere opsigelsesvarsel - IT Factory A/S under konkurs

Dom afsagt 6. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo var berettiget til at konkursregulere et opsigelsesvarsel på 9 måneder for en overordnet medarbejder, som var udstationeret, til funktionærlovens sædvanlige varsel på 3 måneder. En aftalt fratrædelsesgodtgørelse kunne også konkursreguleres.

Bottega - Gucci - overtrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 12. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Bottega VenetasIntercciato fandtes ikke beskyttet efter varemærkeloven, men et af produkterne Veneta tasken fandtes at have særpræg. Gussaci fandtes ikke forvekslelig med Gucci. Det af Gussacci anvendte G og blomstermønster fandtes ikke forvekslelig med Guccis registrerede G'er og Guccis diamantmønster. Gucci havde udvist passivitet over for Handelsselskabets benyttelse af henholdsvis bidsel og grøn-rød-grøn webbing, men ikke over for kombinationen af disse, hvorfor nogle sko fandtes at være en krænkelse af markedsføringsloven.

Pilgrim - Dansk Smykkekunst - herresmykke

Dom afsagt 17. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Et herresmykke fandtes ikke omfattet af ophavsretsloven, men fandtes at have særpræg efter markedsføringsloven. Det fandtes ikke godtgjort, at sagsøger havde markedsført smykket i Danmark.

Medarbejderaktier omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 25. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Medarbejderaktieordning i et pengeinstitut omfattet af funktionærloven § 17a og ikke af aktieoptionsloven.

Krav om udlevering af aktiver fra konkursbo

Dom afsagt 23. juli 2010 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren kan kræve en række nærmere opregnede aktiver udleveret fra et konkursbo, jf. konkurslovens § 82. Skifteretten fandt ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret sit seperatistkrav med den fornødne grad af sikkerhed, og sagsøgeren kunne derfor ikke kræve aktiverne udleveret.

Manglende oplysninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber om vilkårene for en lejekontrakt i den pantsatte ejendom udgjorde ikke en mangel, som berettigede køber til at hæve handlen.

Bortvisning ikke berettiget

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ikke bortvisning som følge af, at arbejdtageren ikke havde indsendt lægeerklæring med en beskrivelse af sine konkrete funktionsbegrænsninger.

Usaglig opsigelse

Dom afsagt 22. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af F var usaglig, og F blev tilkendt en godtgørelse svarende til 1 ½ måneds løn. Opsigelsen fandtes ikke at være i strid med hverken ligebehandlings- eller ligelønsloven. F blev desuden tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. som følge af manglende indkaldelse til lønsamtale under barselsorlov.

rejsekoncept - Happydays - DTF

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Happydays A/S krænkede ikke DTF travel A/S´læserrejsekoncept, men havde i et mindre omfang end påstået af DTF handlet illoyalt i forhold til DTF ved at indgå i et samarbejde med DTF´s eksisterende/potentielle samarbejdspartnere.

Salt - Zalt - varemærkeret

Dom afsagt 26. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes anvendelse af kendetegnene Klub Salt og Klub Zalt og hertil svarende selskabs- og domænenavne for en natklub var en krænkelse af sagsøgerens eneret til varemærket SALT for bar- og restaurationsvirksomhed. Forbud, påbud om afregistrering. Vederlag og erstatning fastsat til 300.000 kr.

Patent

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Transportør af stykgods til lastrum i fly betegnet Ramp Snake krænkede ikke et dansk patent, der indehaves af Power Stow A/S

Ikke privilegeret lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

En i det konkursramte selskab registreret direktør ansås ikke for lønmodtager, og hendes lønkrav var som følge heraf ikke privilegeret efter konkurslovens § 95

TIVOLI - Thomas Tivoli - sag om varemærke i kl. 41

Dom afsagt 12. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Det velkendte mærke TIVOLI, der er registreret som både ord- og figurmærke, var ikke til hinder for registrering af varemærket THOMAS TIVOLI i klasse 41 for 'forlystelsespark mv'.

Ordmærket BørneIntra

Dom afsagt 10. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

UNI-C havde ved ibrugtagning stiftet varemærkeret til ordmærket BørneIntra for et IT-produkt forud for Assemble A/S´ registrering af samme varemærke for et tilsvarende IT-produkt og registrering af domænenavnet www.børneintra.dk . Ordmærket og domænenavnet skulle overdrages til UNI-C.

Ansat tilkendt godtgørelse og erstatning

Dom afsagt 29. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

X Kommune overtrådte i forbindelse med opsigelsen af AT forvaltningslovens § 19 om partshøring, men en politianmeldelse, der senere af politiet blev opgivet, medførte ikke krav på tortgodtgørelse. Endvidere havde Kommunen udleveret mangelfuldt ansættelsesbevis. Kommunen fandtes derimod ikke at have overtrådt forvaltningslovens § 24 om urigtig begrundelse for opsigelsen. For manglende partshøring og mangelfuldt ansættelsesbevis blev AT tilkendt godtgørelse og erstatning på 25.000 kr.

Fragtfører ikke ansvarlig for skade på gods

Dom afsagt 26. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Fragtføreren var ikke ansvarlig for skade på temperaturfølsomt gods, da det ikke var godtgjort, at der forelå grov uagtsomhed i henhold til CMR-lovens § 37.

Krænkelse af retsforlig

Dom afsagt 26. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Krænkelse af et retsforlig, der ikke indeholdt en erkendelse af overtrædelse af markedsføringsloven, var en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, hvorfor sagsøgte ikke blev pålagt informationspålæg i medfør af retsplejelovens § 306.

Krænkelse af rettigheder og varemærke - Bestseller

Dom afsagt 15. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Bestseller A/S´ salg og markedsføring af skomodellerne JJ Slick og JJ Stan krænkede New Balance Athletic Shoe Inc.´s rettigheder til skomodellerne Grounder Hi og Number 5. Bestseller A/S´ brug af New Balance Athletic Shoe inc.´s varemærke PF Flyers på en hjemmeside og i et magasin var endvidere retsstridig. Vederlag og erstatning i alt 2,5 mio kr.

tv-rettigheder til boksestævne

Dom afsagt 31. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sauerland frifindes for International Entertainment ApS krav om erstatning i forlængelse af en kontrakt om et boksestævne, der bl.a. indeholdt bestemmelser om tv-rettighederne. ARD frifindes for et krav om erstatning for ikke at have afbrudt signalet til de danske kabeloperatører.  

Erstatning til Puma efter Faktas markedsføring af sko

Dom afsagt 26. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Udmåling af erstatning og vederlag på 250.000 kr. efter Faktas markedsføring af sko, der var påført en applikation, der krænkede Pumas ’formstrip’.

Frk. Anna - varemærke ikke krænket

Dom afsagt 19. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ikke en krænkelse af Søstrene Grenes varemærke at markedsføre marmelade i detailhandlen under navnet ´Frk. Anna´ og med en silhuet af en pige på etiketten.

Varemærkelighed ELITE

Dom afsagt 19. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes brug af figurvaremærket ELITE NEW YORK var ikke i strid med sagsøgerens rettigheder til en række varemærker, der alle havde ordet ELITE som en bestanddel af mærkerne.

Krænkelse af Arne Jacobsens Munkegård-lampe.

Dom afsagt 17. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Loftsarmatur A51-R var en krænkelse af ophavsretten til Arne Jacobsens Munkegård-lampe.

Forsikring frifundet for erstatning for bortkommet gods

Dom afsagt 17. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Forsikringsselskab var ikke erstatningspligtig for bortkommet gods, idet forsendelsen af godset var sket "Ex Works", og forsikringstageren dermed ikke havde forsikringsrådigheden over godset på tidspunktet for bortkomsten. Transportør og lageropbevarer var ansvarlig for udlevering af gods i strid med en aftalt udleveringsprocedure.

Krav på tilbagebetaling

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde krav på tilbagebetaling af købesummen for to partier jeans, idet varerne blev anset for mangelfulde, eftersom de ikke svarede til sagsøgers berettigede forventninger, og idet sagsøgte ikke havde bevist, at anden del af leveringen, var udleveret til sagsøger. Den advokat, der havde modtaget betalingen fra sagsøger pva. sælgerne blev ikke anset for at have modtaget beløbet "in trust". Endvidere blev en betaling vedrørende vareprøver anset for et depositum, som sagsøger var berettiget til at få retur efter vareprøvernes returnering.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 2. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Idet sagsøgte solgte alle aktiverne i et anpartsselskab, som sagsøger var medejer af, til et selskab, som sagsøgte få dage efter blev ansat som direktør i, havde sagsøgte handlet ansvarspådragende efter artikel 754 i den schweiziske Code des Obligation, under forudsætning af, at sagsøger senere godtgør, at overdragelsen af aktiverne skete til en pris, som lå under markedsprisen.

Konsignationsansvar

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Under Merlins betalingsstandsning gav tilsynet samtykke til, at de konsignationsvarer, som Merlin var i besiddelse af, kunne sælges under et afholdt udsalg. Merlin gik efterfølgende konkurs, og som følge af det af tilsynet givne samtykke skulle konkursboet anerkende en konsignationshavers krav på godtgørelse for konkursboets manglende tilbagelevering af usolgte konsignationsvarer som privilegeret krav i medfør af konkurslovens § 94, nr. 2.

Ophavsrettigheder til elkontraktserie

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

El-kontaktserien L-control krænkede ikke ophavsrettighederne eller rettighederne i henhold til markedsføringsloven til elkontaktserien LK FUGA. Rettighederne var heller ikke krænket for så vidt angår de enkelte produktenheder.

PATRAFEE var forveksleligt med PATRADE

Dom afsagt 23. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

PATRAFEE var forveksleligt med PATRADE A/S.

Ordregiver hæftede for omkostninger

Dom afsagt 17. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ordregiveren/fragtbestilleren hæftede for omkostninger i anledning af, at tre kølecontainere blev tilbageholdt af de russiske toldmyndigheder, fordi modtageren ikke afhentede godset

Erstatningskrav for mangler

Dom afsagt 29. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgerne tilkendt erstatning for dokumenterede tab som følge af mangler ved et hårfjerningsapparat. Ikke abstrakt prisdifferenceerstatning.

Investeringsselskab vs.

Dom afsagt 26. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Et investeringsselskab fik ikke medhold i, at en bank skulle indfri et lån ydet som ansvarlig lånekapital ekstraordinært, idet parterne i deres aftale havde vedtaget § 136 i lov om finansiel virksomhed om ansvarligt lånekapital som vilkår.

Forveksleligt mærke - BOX-1.dk - BOXIT

Dom afsagt 22. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Mærket "BOX-1.dk" var forveksleligt med mærket "BOXIT" for ligeartede ydelser.

Illoyal adfærd - videregivelse af erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 19. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

En tidligere ansat og den nye arbejdsgiver dømt for at have udvist illoyal adfærd ved at bruge blandt andet erhvervshemmeligheder til at fremsætte tilbud til en af den tidligere arbejdsgivers vigtigste kunder. Den tidligere ansatte samtidigt tilkendt bonus, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis og dækning af visse udgifter afholdt i det tidligere ansættelsesforhold.

BMW - design- og varemærkerettigheder krænket

Dom afsagt 15. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

East Scandic A/S fandtes at have krænket BMW's design- og varemærkerettigheder og at have overtrådt markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik ved markedsføring af efterligninger af BMW's originale fælge og blev foruden forbud pålagt pligt til destruktion af sin beholdning af efterligningerne, til at oplyse navne mv. på producenter, distributører mv. og til at betale erstatning, vederlag og sagsomkostninger til BMW.

Krav i konkursbo

Dom afsagt 22. december 2009 ved

Fortrinsberettiget krav efter konkurslovens § 94 i forbindelse med ophævelse af bilkøb.

Fortrolighedsaftale - hemmeligholdelsesaftale

Dom afsagt 7. januar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhed havde ikke overtrådt en fortrolighedsaftale/hemmeligholdelsesaftale ved at lade ansatte, som virksomhedens kontrahent ikke på forhånd havde godkendt, arbejde på et projekt vedrørende udvikling af IT-software.

Ansat var funktionær og ikke direktør

Dom afsagt 22. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansat var funktionær og ikke direktør og havde ikke ved at foretage forberedelse af selvstændig virksomhed misligholdt ansættelsesforholdet eller overtrådt markedsføringsloven. Arbejdsgiverens tidligere samarbejdspartnere havde ikke misligholdt forpligtelser i forhold til arbejdsgiveren ved at drive virksomhed inden for samme område som denne.

Direktør var ikke erstatningsansvarlig i anledning af bonusudbetalinger

Dom afsagt 21. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Administrerende direktør i biotek-virksomhed var ikke erstatningsansvarlig i anledning af ydede lønstigninger og bonusudbetalinger til virksomhedens medarbejdere og havde krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til ansættelseskontrakten.

Registreret varemærke

Dom afsagt 15. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte skulle betale økonomisk kompensation for uberettiget at have anvendt sagsøgernes varemærker, idet retten ikke fandt det bevist, at sagsøgte havde sørget for at standse annoncen, efter at parterne havde indgået forlig i fogedretten.

Samarbejdsaftale med Danbolig blev ophævet uberettiget

Dom afsagt 14. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte var ikke berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen med DanBolig A/S og skulle derfor betale afgift for tiden indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Designforordningen - Belsac - Montana

Dom afsagt 14. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

Inter Leathers pungmodel krænkede ikke Poul Hansen Lædervarers pungmodel i henhold til ophavsretsloven, designforordningen og markedsføringsloven.

Ingen forvekslingsrisiko - IDÉ House of Brands

Dom afsagt 1. december 2009 ved Sø- og Handelsretten

IDÉ House of Brands ikke forveksleligt med id huset. Branchesammenfald.

Coop har ikke krænket Pumas figurmærke

Dom afsagt 20. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sideapplikation på en af Coop solgt fritidssko krænkede ikke Pumas registrerede figurmærke kaldet "form-strippen".

Tripp Trapp Stolen - ophavsret, varemærkeret og markedsføringsret krænket

Dom afsagt 17. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Tripp Trapp Stolens ophavsret, varemærkeret og markedsføringsret krænket af Lulu Stolen, der var en for nærgående efterligning og brugte samme slogan; "Stolen som vokser med barnet".

Michas tab erstattet af Danske Bank A/S

Dom afsagt 11. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Danske Bank A/S har handlet ansvarspådragende ved ikke at have rådgivet Micha A/S i forbindelse med udstedelsen af en remburs over for Micha A/S’ samhandelspartners bank i Hong Kong.

Bonus og nettolønsregulering

Dom afsagt 10. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Direktør kunne ikke gøre krav gældende på bonus og nettolønsregulering i henhold til den mellem parterne indgåede aftale.

Varemærkers lighed - Pradaxa - Ipraxa

Dom afsagt 4. november 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ordmærket PRADAXA var ikke til hinder for registrering af ordmærket IPRAXA. Begge ordmærker var registreret for farmaceutiske produkter. Sagen angår sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærkers (Ankenævnet), afgørelse af 16. oktober 2008, der stadfæstede Patent‐ og Varemærkestyrelsens registrering af ordmærket IPRAXA. Sagsøgeren, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Boehringer), har som indehaver af ordmærket PRADAXA rejst indsigelse mod afgørelsen.

Danske Bank - fratrådte medarbejdere havde krav på gratisaktier

Dom afsagt 30. oktober 2009 ved Sø- og Handelsretten

Bankfunktionærer der var fratrådt i det år der gav grundlag for tildeling af gratisaktier, var berettiget til forholdsmæssig tildeling. Sagen vedrører spørgsmålet om Danske Bank A/S' udlodninger af medarbejderaktier (gratisaktier)i 2005 og 2006 er omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens § 17 a således at fratrådtemedarbejdere har krav på aktier svarende til den tid de har været ansat i 2004 og 2005.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af