Oversigt

Konkurrenceklausul

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der havde overtrådt en konkurrenceklausul i forbindelse med salg af et selskab, blev pålagt at betale konventionalbod.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab handlede svigagtigt ved at tilbageholde væsentlige oplysninger om ændringer i et certifikat udstedt af svenske myndigheder.

garanti - virksomhedsoverdralgelse

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab blev frifundet, idet køberen ikke havde godtgjort, at det købte selskab på tidspunktet for overtagelsen var involveret i en aktuel eller potentiel sag, om hvilket sælgerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen havde afgivet en garanti.

Aftale - Unibolt - Facil

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke indgået aftale om generelle prisstigninger og aftag af minimumsmængder.

Kaution og garanti

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Under anbringende af, at den hollandske køber B af avlsorner hos sagsøgeren med rette var pålagt en bod for at have overtrådt et aftalemæssigt forbud mod videresalg af avlsorner og ornesæd, påberåbte sagsøgte sig sagsøgerens kautionsforpligtelse med hensyn til bodens betaling. Retten var ikke enig i, at det var godtgjort, at den omstændighed, at nogle besætninger, som B angiveligt havde kontakt med, aftog sæd fra ornerne fra en såkaldt KS-station, indebar, at B havde overtrådt videresalgsforbuddet. Retten fandt imidlertid, at nogle i strid med videresalgsforbuddet til en uvedkommende tredjemand solgte tuber sæd medførte en kautionsforpligtelse for sagsøgeren på 120.000 kr.

Varemærkeret - John Deere

Dom afsagt 18. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimport af traktorer mv. af mærket John Deere kunne forbydes, jf. varemærkelovens § 6, stk. 1, og John Deere blev tilkendt 350.000 kr. i økonomisk kompensation

Varemærkeret - Hvid Læske

Dom afsagt 27. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der var en krænkelse af varemærket "Kæmpe Læske", at sagsøgte solgte is under navnene "Hvid Læske", "Grøn Læske", "Forfriskende Hvid Læske" og "Forfriskende Grøn Læske".

lønmodtagerkrav i konkursbo

Dom afsagt 28. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Delafgørelse om hvorvidt en sag om et lønmodtagerkrav var anlagt for sent i forhold til konkurslovens § 133, stk. 1.

Ordmærke - varemærkeret - statisten.dk

Dom afsagt 29. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der kunne ikke opnås varemærkeret til ordmærket statisten.dk på grund af manglende særpræg, og idet der ikke forelå dokumentation for indarbejdelse heraf. Ingen beskyttelse som forretningskendetegn

Transportret

Dom afsagt 3. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En lastbilchauffør udleverede et parti tøjvarer til modtageren, selvom det fremgik af et CMR-fragtbrev, at udlevering kun måtte ske efter skriftlig tilladelse fra udstederen af fragtbrevet. Modtageren af godset havde betalt for dette til sin sælger, men da kravet mod transportøren udsprang af uafklarede tvister mellem sælgeren og dennes leverandør, og da kravet således ikke vedrørte det leverede gods, samt at det ikke var aftalt med transportøren, at godset lå til sikkerhed for krav der ikke vedrørte betaling for godset, fandt retten ikke, at der var årsagsforbindelse mellem transportørens handling og det påståede tab, ligesom tabet ikke var en påregnelig følge af transportørens udlevering.

Reklamemateriale omdelt af Post Danmark

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Dommen fastslår,

at "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark A/S uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende og/eller omtale af Post Danmark A/S´virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer eller tjenesteyderlser mv. som nævnt i markedsføringslovens § 6,s tk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget, og

at reklamemateriale pakket i emballage, som er påtrykt modtagerens adresse, og som omdeles af Post Danmark A/S, ligeledes er en henvendelse med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Bundet af mundtlig aftale

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et rederi fandtes bundet af en mundtlig aftale med en bank om en valutaterminsforretning.

Transportforsikring

Dom afsagt 9. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En speditørs udlevering af gods under remburs i strid med luftfragtbrevets bestemmelse var groft uagtsomt, og et eventuelt erstatninsansvar var derfor ikke dækket af speditørens transportforsikring.

Immaterialret - brugsmodelregistrering

Dom afsagt 10. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

En udslettelsesbegæring mod en brugsmodel om en stykgodstranportør ikke taget til følge, da brugsmodellen havde frembringelseshøjde.

Procesksrav

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstille

Eneforhandler

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Om et dansk firma måtte anses som agent eller (ene)forhandler i forhold til en tysk virksomhed, og om den danske virksomhed som følge af den tyske virksomheds opsigelse af samhandelsforholdet havde krav på erstatning/godtgørelse.

Colgate - Zendium - markedsføring

Dom afsagt 25. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Udsagnet "Colgate anbefalet af flest tandlæger verden over" var ikke en sammenlignende reklame i forhold til konkurrenten Zendium. Et mindretal fandt derimod, at udsagnet var vildledende i forhold til det danske marked.

Agentkontrakt

Dom afsagt 18. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

En mellem parterne indgået agentkontrakt var ikke ophørt efter parternes fælles forståelse.

Konkursbo - lønkrav og bonus

Dom afsagt 15. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere ansat i nu konkursramt selskab havde ikke krav på betaling af bonus. Derimod havde han krav på betaling af en aftalt godtgørelse i forbindelse med sin fratræden. Kravet fandtes imidlertid ikke søgt gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Forpligtelse i K/S

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Deltager D4 i investeringsprojekt, finansieret af pengeinstituttet A, var i henhold til sin hæftelse forpligtet til at betale til tre øvrige deltagere, D1-3, som havde indfriet A´s tilgodehavende og ifølge aftale med A var subrogeret i A´s krav mod D.

Net2 Maleren - krænkelse af "netto-hund"

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes logo Net2 Maleren, opbygget af diverse malergrej, lignede Dansk Supermarkeds "Netto-hund" og var derfor en krænkelse af Dansk Supermarked A/S´ varemærkerettigheder.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren har været ansat i  det sagsøgte selskab før konkurs og opgørelsen af det eventuelle krav, herunder feriepenge.

Udlevering af smykker fra ægtefælles konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger kunne kræve en række smykker udleveret af sin ægtefælles konkursbo. Det fandtes godtgjort, at sagsøger ikke havde været i stand til for egne midler at erhverve fire ud af fem smykker inden ægteskabet. Værdifulde smykker fandtes ikke at være omfattet af retsvirkningslovens § 2. Det fandtes ikke godtgjort, at en række gaver var sædvanlige og derfor gyldige uden oprettelse af ægtepagt. Endelig fandtes det godtgjort, at en herrering tilhørte konkursboet.

Varemærkeret ikke krænket - Lyngholm

Dom afsagt 16. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

DBE Lyngholms anvendelse af Lyngholm som del af sit selskabsnavn og forretningskendetegn og brug af farverne gul, rød og sort på sine biler og markedsføringsmateriale udgjorde ikke en krænkelse af Lyngholm Kloakservice, Lyngholm Kloak-Renovering eller Lyngholm TV-Inspektions varemærkeret eller forretningskendetegn.

Krav i konkursbo § 95

Dom afsagt 22. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ansat i konkursramt selskab havde krav på løntillæg for arbejde udført som pladsformand. Kravet forfaldt tidligere end 6 måneder før fristdagen og fandtes ikke gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Regreskrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren var ikke berettiget til at anmelde de af hende afholdte udgifter på de to ejendomme, som hun ejede i sameje med Steen Bryde, nu under konkurs, som massekrav i medfør af konkurslovens § 93, stk. 3. Sagsøgeren havde ved afholdelsen af udgifterne opnået et regreskrav, men kunne alene anmelde den del af regreskravet som hidrørte fra forpligtigelser opstået forud for konkursdekretets afsigelse i medfør af konkurslovens § 97.

Sagsomkostninger

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sag anlagt af Novo Nordisk mod If Skadeförsäkring og dettes danske filial vedrørende størrelsen af sagsomkostninger, der var afholdt i USA, henvist til retten i Glostrup, da fagkundskab til internationale erhvervsforhold ikke fandtes at være af væsentlig betydning.

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af "nue" og "nuecph"

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af, at en modebutik kalder sig "nué" og driver internetbutik under domænenavnet "nuecph".

Rettigheder til varemærke krænket

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket (navnet anonymiseret) krænket ved at anvende mærket som søgeord på søgetjenesten Google.

Aftale - personlig hæftelse

Dom afsagt 12. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Personlig hæftelse for leverencer.

Fortsat søgsmålskompetence mod debitor

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstillelse.

Sikkerhed afvist

Dom afsagt 28. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Påstand om forhøjelse af sikkerhed fastsat af fogedretten under forbudssag afvist af Sø- og Handelsretten

Indkøbskurve - varemærkerettigheder

Dom afsagt 13. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Salg af indkøbskurve mv. importeret fra Kina stred mod et tysk selskabs registrerede design og varemærkerettigheder og var i strid med markedsføringsloven. En uvarslet fogedforretning efter retsplejelovens § 653 til bevissikring af oplysninger i sagen blev stadfæstet.

Ansættelsessret - Konsulent

Dom afsagt 16. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

En konsulent, der var blevet opsat, havde krav på honorar for udført arbejde, selvom det var tilsigtet, at konsulenten skulle indgå i et partnerskab, som var under etablering, og det var tilsigtet, at en del af partnernes arbejde skulle honoreres med ejerandele i partnerskabet.

Opshavsret, designret og markedsføringsret - møbelgreb

Dom afsagt 27. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Betingelserne for beskyttelse af et møbelgreb efter ophavsrets-, design- og markedsføringsloven mod efterligning var ikke opfyldt. En henvendelse til aftagerne af modpartens greb vedrørende den påståede krænkelse var ikke utilbørlig.

Retsafgift ikke tilbagebetalt

Dom afsagt 6. september 2010 ved Østre Landsret

Sagsøgeren forhøjede dagen før hovedforhandlingen påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ved at indlevere et supplerende påstandsdokument. De sagsøgte protesterede, og retten tillod ikke en udvidelse af påstanden, da betingelserne i dagældende retsplejelovs § 363, stk. 1 ikke var opfyldt. Sagsøgerens efterfølgende anmodning om tilbagebetaling af retsafgiften på 84.000 kr. blev ikke taget til følge, da der ikke fandtes hjemmel hertil.

Konkursbo berettiget til at regulere opsigelsesvarsel - IT Factory A/S under konkurs

Dom afsagt 6. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo var berettiget til at konkursregulere et opsigelsesvarsel på 9 måneder for en overordnet medarbejder, som var udstationeret, til funktionærlovens sædvanlige varsel på 3 måneder. En aftalt fratrædelsesgodtgørelse kunne også konkursreguleres.

Bottega - Gucci - overtrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 12. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Bottega VenetasIntercciato fandtes ikke beskyttet efter varemærkeloven, men et af produkterne Veneta tasken fandtes at have særpræg. Gussaci fandtes ikke forvekslelig med Gucci. Det af Gussacci anvendte G og blomstermønster fandtes ikke forvekslelig med Guccis registrerede G'er og Guccis diamantmønster. Gucci havde udvist passivitet over for Handelsselskabets benyttelse af henholdsvis bidsel og grøn-rød-grøn webbing, men ikke over for kombinationen af disse, hvorfor nogle sko fandtes at være en krænkelse af markedsføringsloven.

Pilgrim - Dansk Smykkekunst - herresmykke

Dom afsagt 17. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Et herresmykke fandtes ikke omfattet af ophavsretsloven, men fandtes at have særpræg efter markedsføringsloven. Det fandtes ikke godtgjort, at sagsøger havde markedsført smykket i Danmark.

Medarbejderaktier omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 25. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Medarbejderaktieordning i et pengeinstitut omfattet af funktionærloven § 17a og ikke af aktieoptionsloven.

Krav om udlevering af aktiver fra konkursbo

Dom afsagt 23. juli 2010 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren kan kræve en række nærmere opregnede aktiver udleveret fra et konkursbo, jf. konkurslovens § 82. Skifteretten fandt ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret sit seperatistkrav med den fornødne grad af sikkerhed, og sagsøgeren kunne derfor ikke kræve aktiverne udleveret.

Manglende oplysninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber om vilkårene for en lejekontrakt i den pantsatte ejendom udgjorde ikke en mangel, som berettigede køber til at hæve handlen.

Bortvisning ikke berettiget

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ikke bortvisning som følge af, at arbejdtageren ikke havde indsendt lægeerklæring med en beskrivelse af sine konkrete funktionsbegrænsninger.

Usaglig opsigelse

Dom afsagt 22. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af F var usaglig, og F blev tilkendt en godtgørelse svarende til 1 ½ måneds løn. Opsigelsen fandtes ikke at være i strid med hverken ligebehandlings- eller ligelønsloven. F blev desuden tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. som følge af manglende indkaldelse til lønsamtale under barselsorlov.

rejsekoncept - Happydays - DTF

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Happydays A/S krænkede ikke DTF travel A/S´læserrejsekoncept, men havde i et mindre omfang end påstået af DTF handlet illoyalt i forhold til DTF ved at indgå i et samarbejde med DTF´s eksisterende/potentielle samarbejdspartnere.

Salt - Zalt - varemærkeret

Dom afsagt 26. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes anvendelse af kendetegnene Klub Salt og Klub Zalt og hertil svarende selskabs- og domænenavne for en natklub var en krænkelse af sagsøgerens eneret til varemærket SALT for bar- og restaurationsvirksomhed. Forbud, påbud om afregistrering. Vederlag og erstatning fastsat til 300.000 kr.

Patent

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Transportør af stykgods til lastrum i fly betegnet Ramp Snake krænkede ikke et dansk patent, der indehaves af Power Stow A/S

Ikke privilegeret lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

En i det konkursramte selskab registreret direktør ansås ikke for lønmodtager, og hendes lønkrav var som følge heraf ikke privilegeret efter konkurslovens § 95

TIVOLI - Thomas Tivoli - sag om varemærke i kl. 41

Dom afsagt 12. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Det velkendte mærke TIVOLI, der er registreret som både ord- og figurmærke, var ikke til hinder for registrering af varemærket THOMAS TIVOLI i klasse 41 for 'forlystelsespark mv'.

Ordmærket BørneIntra

Dom afsagt 10. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

UNI-C havde ved ibrugtagning stiftet varemærkeret til ordmærket BørneIntra for et IT-produkt forud for Assemble A/S´ registrering af samme varemærke for et tilsvarende IT-produkt og registrering af domænenavnet www.børneintra.dk . Ordmærket og domænenavnet skulle overdrages til UNI-C.

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»