Oversigt

Colgate - Zendium - markedsføring

Dom afsagt 25. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Udsagnet "Colgate anbefalet af flest tandlæger verden over" var ikke en sammenlignende reklame i forhold til konkurrenten Zendium. Et mindretal fandt derimod, at udsagnet var vildledende i forhold til det danske marked.

Agentkontrakt

Dom afsagt 18. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

En mellem parterne indgået agentkontrakt var ikke ophørt efter parternes fælles forståelse.

Konkursbo - lønkrav og bonus

Dom afsagt 15. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere ansat i nu konkursramt selskab havde ikke krav på betaling af bonus. Derimod havde han krav på betaling af en aftalt godtgørelse i forbindelse med sin fratræden. Kravet fandtes imidlertid ikke søgt gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Forpligtelse i K/S

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Deltager D4 i investeringsprojekt, finansieret af pengeinstituttet A, var i henhold til sin hæftelse forpligtet til at betale til tre øvrige deltagere, D1-3, som havde indfriet A´s tilgodehavende og ifølge aftale med A var subrogeret i A´s krav mod D.

Net2 Maleren - krænkelse af "netto-hund"

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes logo Net2 Maleren, opbygget af diverse malergrej, lignede Dansk Supermarkeds "Netto-hund" og var derfor en krænkelse af Dansk Supermarked A/S´ varemærkerettigheder.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren har været ansat i  det sagsøgte selskab før konkurs og opgørelsen af det eventuelle krav, herunder feriepenge.

Udlevering af smykker fra ægtefælles konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger kunne kræve en række smykker udleveret af sin ægtefælles konkursbo. Det fandtes godtgjort, at sagsøger ikke havde været i stand til for egne midler at erhverve fire ud af fem smykker inden ægteskabet. Værdifulde smykker fandtes ikke at være omfattet af retsvirkningslovens § 2. Det fandtes ikke godtgjort, at en række gaver var sædvanlige og derfor gyldige uden oprettelse af ægtepagt. Endelig fandtes det godtgjort, at en herrering tilhørte konkursboet.

Varemærkeret ikke krænket - Lyngholm

Dom afsagt 16. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

DBE Lyngholms anvendelse af Lyngholm som del af sit selskabsnavn og forretningskendetegn og brug af farverne gul, rød og sort på sine biler og markedsføringsmateriale udgjorde ikke en krænkelse af Lyngholm Kloakservice, Lyngholm Kloak-Renovering eller Lyngholm TV-Inspektions varemærkeret eller forretningskendetegn.

Krav i konkursbo § 95

Dom afsagt 22. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ansat i konkursramt selskab havde krav på løntillæg for arbejde udført som pladsformand. Kravet forfaldt tidligere end 6 måneder før fristdagen og fandtes ikke gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Regreskrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren var ikke berettiget til at anmelde de af hende afholdte udgifter på de to ejendomme, som hun ejede i sameje med Steen Bryde, nu under konkurs, som massekrav i medfør af konkurslovens § 93, stk. 3. Sagsøgeren havde ved afholdelsen af udgifterne opnået et regreskrav, men kunne alene anmelde den del af regreskravet som hidrørte fra forpligtigelser opstået forud for konkursdekretets afsigelse i medfør af konkurslovens § 97.

Sagsomkostninger

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sag anlagt af Novo Nordisk mod If Skadeförsäkring og dettes danske filial vedrørende størrelsen af sagsomkostninger, der var afholdt i USA, henvist til retten i Glostrup, da fagkundskab til internationale erhvervsforhold ikke fandtes at være af væsentlig betydning.

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af "nue" og "nuecph"

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af, at en modebutik kalder sig "nué" og driver internetbutik under domænenavnet "nuecph".

Rettigheder til varemærke krænket

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket (navnet anonymiseret) krænket ved at anvende mærket som søgeord på søgetjenesten Google.

Aftale - personlig hæftelse

Dom afsagt 12. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Personlig hæftelse for leverencer.

Fortsat søgsmålskompetence mod debitor

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstillelse.

Sikkerhed afvist

Dom afsagt 28. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Påstand om forhøjelse af sikkerhed fastsat af fogedretten under forbudssag afvist af Sø- og Handelsretten

Ansættelsessret - Konsulent

Dom afsagt 16. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

En konsulent, der var blevet opsat, havde krav på honorar for udført arbejde, selvom det var tilsigtet, at konsulenten skulle indgå i et partnerskab, som var under etablering, og det var tilsigtet, at en del af partnernes arbejde skulle honoreres med ejerandele i partnerskabet.

indkøbskurve - vremærkerettigheder

Dom afsagt 13. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Salg af indkøbskurve mv. importeret fra Kina stred mod et tysk selskabs registrerede design og varemærkerettigheder og var i strid med markedsføringsloven. En uvarslet fogedforretning efter retsplejelovens § 653 til bevissikring af oplysninger i sagen blev stadfæstet.

Retsafgift ikke tilbagebetalt

Dom afsagt 6. september 2010 ved Østre Landsret

Sagsøgeren forhøjede dagen før hovedforhandlingen påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ved at indlevere et supplerende påstandsdokument. De sagsøgte protesterede, og retten tillod ikke en udvidelse af påstanden, da betingelserne i dagældende retsplejelovs § 363, stk. 1 ikke var opfyldt. Sagsøgerens efterfølgende anmodning om tilbagebetaling af retsafgiften på 84.000 kr. blev ikke taget til følge, da der ikke fandtes hjemmel hertil.

Opshavsret, designret og markedsføringsret - møbelgreb

Dom afsagt 27. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Betingelserne for beskyttelse af et møbelgreb efter ophavsrets-, design- og markedsføringsloven mod efterligning var ikke opfyldt. En henvendelse til aftagerne af modpartens greb vedrørende den påståede krænkelse var ikke utilbørlig.

Konkursbo berettiget til at regulere opsigelsesvarsel - IT Factory A/S under konkurs

Dom afsagt 6. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo var berettiget til at konkursregulere et opsigelsesvarsel på 9 måneder for en overordnet medarbejder, som var udstationeret, til funktionærlovens sædvanlige varsel på 3 måneder. En aftalt fratrædelsesgodtgørelse kunne også konkursreguleres.

Bottega - Gucci - overtrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 12. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Bottega VenetasIntercciato fandtes ikke beskyttet efter varemærkeloven, men et af produkterne Veneta tasken fandtes at have særpræg. Gussaci fandtes ikke forvekslelig med Gucci. Det af Gussacci anvendte G og blomstermønster fandtes ikke forvekslelig med Guccis registrerede G'er og Guccis diamantmønster. Gucci havde udvist passivitet over for Handelsselskabets benyttelse af henholdsvis bidsel og grøn-rød-grøn webbing, men ikke over for kombinationen af disse, hvorfor nogle sko fandtes at være en krænkelse af markedsføringsloven.

Pilgrim - Dansk Smykkekunst - herresmykke

Dom afsagt 17. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Et herresmykke fandtes ikke omfattet af ophavsretsloven, men fandtes at have særpræg efter markedsføringsloven. Det fandtes ikke godtgjort, at sagsøger havde markedsført smykket i Danmark.

Medarbejderaktier omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 25. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Medarbejderaktieordning i et pengeinstitut omfattet af funktionærloven § 17a og ikke af aktieoptionsloven.

Krav om udlevering af aktiver fra konkursbo

Dom afsagt 23. juli 2010 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren kan kræve en række nærmere opregnede aktiver udleveret fra et konkursbo, jf. konkurslovens § 82. Skifteretten fandt ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret sit seperatistkrav med den fornødne grad af sikkerhed, og sagsøgeren kunne derfor ikke kræve aktiverne udleveret.

Manglende oplysninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber om vilkårene for en lejekontrakt i den pantsatte ejendom udgjorde ikke en mangel, som berettigede køber til at hæve handlen.

Bortvisning ikke berettiget

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ikke bortvisning som følge af, at arbejdtageren ikke havde indsendt lægeerklæring med en beskrivelse af sine konkrete funktionsbegrænsninger.

Usaglig opsigelse

Dom afsagt 22. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af F var usaglig, og F blev tilkendt en godtgørelse svarende til 1 ½ måneds løn. Opsigelsen fandtes ikke at være i strid med hverken ligebehandlings- eller ligelønsloven. F blev desuden tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. som følge af manglende indkaldelse til lønsamtale under barselsorlov.

rejsekoncept - Happydays - DTF

Dom afsagt 18. juni 2010 ved Sø- og Handelsretten

Happydays A/S krænkede ikke DTF travel A/S´læserrejsekoncept, men havde i et mindre omfang end påstået af DTF handlet illoyalt i forhold til DTF ved at indgå i et samarbejde med DTF´s eksisterende/potentielle samarbejdspartnere.

Salt - Zalt - varemærkeret

Dom afsagt 26. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes anvendelse af kendetegnene Klub Salt og Klub Zalt og hertil svarende selskabs- og domænenavne for en natklub var en krænkelse af sagsøgerens eneret til varemærket SALT for bar- og restaurationsvirksomhed. Forbud, påbud om afregistrering. Vederlag og erstatning fastsat til 300.000 kr.

Patent

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Transportør af stykgods til lastrum i fly betegnet Ramp Snake krænkede ikke et dansk patent, der indehaves af Power Stow A/S

Ikke privilegeret lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 21. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

En i det konkursramte selskab registreret direktør ansås ikke for lønmodtager, og hendes lønkrav var som følge heraf ikke privilegeret efter konkurslovens § 95

TIVOLI - Thomas Tivoli - sag om varemærke i kl. 41

Dom afsagt 12. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

Det velkendte mærke TIVOLI, der er registreret som både ord- og figurmærke, var ikke til hinder for registrering af varemærket THOMAS TIVOLI i klasse 41 for 'forlystelsespark mv'.

Ordmærket BørneIntra

Dom afsagt 10. maj 2010 ved Sø- og Handelsretten

UNI-C havde ved ibrugtagning stiftet varemærkeret til ordmærket BørneIntra for et IT-produkt forud for Assemble A/S´ registrering af samme varemærke for et tilsvarende IT-produkt og registrering af domænenavnet www.børneintra.dk . Ordmærket og domænenavnet skulle overdrages til UNI-C.

Ansat tilkendt godtgørelse og erstatning

Dom afsagt 29. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

X Kommune overtrådte i forbindelse med opsigelsen af AT forvaltningslovens § 19 om partshøring, men en politianmeldelse, der senere af politiet blev opgivet, medførte ikke krav på tortgodtgørelse. Endvidere havde Kommunen udleveret mangelfuldt ansættelsesbevis. Kommunen fandtes derimod ikke at have overtrådt forvaltningslovens § 24 om urigtig begrundelse for opsigelsen. For manglende partshøring og mangelfuldt ansættelsesbevis blev AT tilkendt godtgørelse og erstatning på 25.000 kr.

Fragtfører ikke ansvarlig for skade på gods

Dom afsagt 26. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Fragtføreren var ikke ansvarlig for skade på temperaturfølsomt gods, da det ikke var godtgjort, at der forelå grov uagtsomhed i henhold til CMR-lovens § 37.

Krænkelse af retsforlig

Dom afsagt 26. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Krænkelse af et retsforlig, der ikke indeholdt en erkendelse af overtrædelse af markedsføringsloven, var en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, hvorfor sagsøgte ikke blev pålagt informationspålæg i medfør af retsplejelovens § 306.

Krænkelse af rettigheder og varemærke - Bestseller

Dom afsagt 15. april 2010 ved Sø- og Handelsretten

Bestseller A/S´ salg og markedsføring af skomodellerne JJ Slick og JJ Stan krænkede New Balance Athletic Shoe Inc.´s rettigheder til skomodellerne Grounder Hi og Number 5. Bestseller A/S´ brug af New Balance Athletic Shoe inc.´s varemærke PF Flyers på en hjemmeside og i et magasin var endvidere retsstridig. Vederlag og erstatning i alt 2,5 mio kr.

tv-rettigheder til boksestævne

Dom afsagt 31. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sauerland frifindes for International Entertainment ApS krav om erstatning i forlængelse af en kontrakt om et boksestævne, der bl.a. indeholdt bestemmelser om tv-rettighederne. ARD frifindes for et krav om erstatning for ikke at have afbrudt signalet til de danske kabeloperatører.  

Erstatning til Puma efter Faktas markedsføring af sko

Dom afsagt 26. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Udmåling af erstatning og vederlag på 250.000 kr. efter Faktas markedsføring af sko, der var påført en applikation, der krænkede Pumas ’formstrip’.

Frk. Anna - varemærke ikke krænket

Dom afsagt 19. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ikke en krænkelse af Søstrene Grenes varemærke at markedsføre marmelade i detailhandlen under navnet ´Frk. Anna´ og med en silhuet af en pige på etiketten.

Varemærkelighed ELITE

Dom afsagt 19. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes brug af figurvaremærket ELITE NEW YORK var ikke i strid med sagsøgerens rettigheder til en række varemærker, der alle havde ordet ELITE som en bestanddel af mærkerne.

Krænkelse af Arne Jacobsens Munkegård-lampe.

Dom afsagt 17. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Loftsarmatur A51-R var en krænkelse af ophavsretten til Arne Jacobsens Munkegård-lampe.

Forsikring frifundet for erstatning for bortkommet gods

Dom afsagt 17. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Forsikringsselskab var ikke erstatningspligtig for bortkommet gods, idet forsendelsen af godset var sket "Ex Works", og forsikringstageren dermed ikke havde forsikringsrådigheden over godset på tidspunktet for bortkomsten. Transportør og lageropbevarer var ansvarlig for udlevering af gods i strid med en aftalt udleveringsprocedure.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 2. marts 2010 ved Sø- og Handelsretten

Idet sagsøgte solgte alle aktiverne i et anpartsselskab, som sagsøger var medejer af, til et selskab, som sagsøgte få dage efter blev ansat som direktør i, havde sagsøgte handlet ansvarspådragende efter artikel 754 i den schweiziske Code des Obligation, under forudsætning af, at sagsøger senere godtgør, at overdragelsen af aktiverne skete til en pris, som lå under markedsprisen.

Krav på tilbagebetaling

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde krav på tilbagebetaling af købesummen for to partier jeans, idet varerne blev anset for mangelfulde, eftersom de ikke svarede til sagsøgers berettigede forventninger, og idet sagsøgte ikke havde bevist, at anden del af leveringen, var udleveret til sagsøger. Den advokat, der havde modtaget betalingen fra sagsøger pva. sælgerne blev ikke anset for at have modtaget beløbet "in trust". Endvidere blev en betaling vedrørende vareprøver anset for et depositum, som sagsøger var berettiget til at få retur efter vareprøvernes returnering.

Konsignationsansvar

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Under Merlins betalingsstandsning gav tilsynet samtykke til, at de konsignationsvarer, som Merlin var i besiddelse af, kunne sælges under et afholdt udsalg. Merlin gik efterfølgende konkurs, og som følge af det af tilsynet givne samtykke skulle konkursboet anerkende en konsignationshavers krav på godtgørelse for konkursboets manglende tilbagelevering af usolgte konsignationsvarer som privilegeret krav i medfør af konkurslovens § 94, nr. 2.

Ophavsrettigheder til elkontraktserie

Dom afsagt 26. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

El-kontaktserien L-control krænkede ikke ophavsrettighederne eller rettighederne i henhold til markedsføringsloven til elkontaktserien LK FUGA. Rettighederne var heller ikke krænket for så vidt angår de enkelte produktenheder.

PATRAFEE var forveksleligt med PATRADE

Dom afsagt 23. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

PATRAFEE var forveksleligt med PATRADE A/S.

Ordregiver hæftede for omkostninger

Dom afsagt 17. februar 2010 ved Sø- og Handelsretten

Ordregiveren/fragtbestilleren hæftede for omkostninger i anledning af, at tre kølecontainere blev tilbageholdt af de russiske toldmyndigheder, fordi modtageren ikke afhentede godset

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af