Domsarkiv

Domme

Aftaler - krav på prisidfference pga mangler

Dom afsagt 13. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Efter en mellem parterne indgået aftale havde sagsøgeren krav på at efterfakturere en prisidfference som følge af den anvendte leveringsmetode. Sagsøgte havde ikke godtgjort, at der var kvalitets- eller kvantitetsmangler ved det leverede.

Figurmærke registrering

Dom afsagt 8. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et figurmærke tilhørende sagsøgeren var ikke til hinder for, at sagsøgte kunne registrere deres figurmærke, uanset de begge indeholdt en paraply

Erstatnings- og forsikringsret

Dom afsagt 30. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En iransk sælger havde uberettiget annulleret en aftale om leverence af frosne kyllingefødder, og en dansk køber havde krav på erstatning for tabt avance ved videresalg, mens et muligt valutatab ikke ansås for en påregnelig følge af annullationen.

Opsigelse i strid med familiefraværsloven

Dom afsagt 29. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af en medarbejder var i strid med familiefraværsloven. Medarbejderens fravær skyldtes ægtefællens sygdom, der gjorde medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Godtgørelse fastsat til 4 måneders løn.

Funktionærforhold - flexjob

Dom afsagt 20. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder ansat i fleksjob på et motionscenter var under hensyn til karakteren af de udførte arbejdsopgaver ikke omfattet af funktionærlovens § 1.

Genoprettelse af patent

Dom afsagt 15. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra den klare og ufravigelige lovregel i patentlovens § 72, stk. 1, 3. pkt., hvorefter den, der begærer genoprettelse af et patent, inden for fristen for indgivelse af begæring herom ikke blot skal betale det for genoprettelse fastsatte gebyr, men tillige foretage den undladte handling, i sagen betale gebyret for det 5. gebyrår.

Ansvar for tyveri af gods

Dom afsagt 8. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med tyveri af gods fra en presenningstrailer, der var parkeret på en ubevogtet og uoplyst rasteplads i Tyskland. Alene ansvar efter CMR-lovens § 24.

Virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 31. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En aftale om virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af samtlige aktier i et fransk selskab indeholdt i artikel 4, stk. 1, en bestemmelse, som for en periode på 4 år forbød de sælgende aktionærer at konkurrere med det solgte selskab, og i artikel 4, stk. 2-3, angaves sanktioner mv. for overtrædelse heraf. En bestemmelse i artikel 4, stk. 4, hvorved køberen af selskabet gav de hidtidige aktionærer lov til at sælge produkter svarende til selskabets uden for Frankrig gennem et nærmere angivet engelsk selskab, som den tidligere hovedaktionær i det solgte selskab ejede, fremtrådte efter sin ordlyd og placering som et delelement i aftalens regulering af de hidtidige aktionærers adgang til at konkurrere med det solgte selskab og således som en undtagelse fra det tidsbegrænsede konkurrenceforbud i artikel 4, stk. 1, med hertil knyttede bestemmelser om sanktioner m.v. i stk. 2-3. Bestemmelsen i artikel 4, stk. 4, fandtes derfor ikke at kunne tillægges nogen selvstændig betydning, efter at konkurrenceforbuddet i artikel 4, stk. 1, var ophørt ved udløbet af den heri angivne periode på 4 år.

Konkurs - privilegerede krav

Dom afsagt 9. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Hvorvidt et lønkrav mod et konkursbo fra en medarbejder, betegnet som "salgsdirektør" kunne have fortrinsret efter konkurslovens § 95.

Konkurs - separatist

Dom afsagt 10. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Udgiverne af bladet Dansk Beton var ikke som separatist berettiget til at få udbetalt indeståendet på to bankkonti tilhørende konkursboet, idet det konkursramte selskab ikke havde været afskåret fra at råde over kontiene.

Misbrug af erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 11. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En fabrikant af mandskabslifte havde ikke retsstridigt eftergjort tekniske løsninger eller misbrugt erhvervshemmeligheder tilhørende en tidligere samarbejdspartner i forbindelse med montage mv. af lifte på varevogne. Der var derfor ikke grundlag for at opretholde et tidligere nedlagt fogedforbud mod salg af en mandskabslift. Fabrikantens krænkelse af et varemærke tilhørende samarbejdspartnerens amerikanske moderselskab fandtes at være af bagatelagtig karakter, og der var ikke grundlag for at pålægge fabrikanten at betale godtgørelse herfor

Varemærkekrænkelser - Louis Nielsen - Synoptik

Dom afsagt 22. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Begge parters sammenlignende reklamer udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven. Sagsøgte overtrådte tillige varemærkelovens § 4 ved at gøre brug af sagsøgerens registrerede varemærke i annoncer.

Tillidsbrud i ansættelsesforhold

Dom afsagt 24. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En salgs- og marketingdirektørs dispositioner indebar ikke en sådan væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der kunne ske bortvisning og kræves erstatning af denne. Salgs- og marketingdirektørens manglende underretning af den administrerende direktør om dispositionerne fandtes at være et tillidsbrud, og arbejdsgiveren ansås under disse omstændigheder ikke at have været uberettiget til at opsige salgs- og marketingdirektøren.

Befragtning - ansvar for gods

Dom afsagt 25. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tab af motor og beskadigelse af en anden motor, der var under søtransport fra Rotterdam til Algier, fandtes at skyldes dels manglende surring, dels fastgørelse i transportkassen, hvorfor ansvaret deltes ligeligt mellem transportøren og ladningsejeren.

Ansættelsesret, ansættelsesbevis

Dom afsagt 29. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tre lønmodtagere, der var medlem af Krifa, havde ikke krav på løn under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, selvom de var sygemeldt før og under arbejdsnedlæggelsen, og der i Krifas vedtægter var forbud mod at strejke, idet de måtte formodes at ville have deltaget, såfremt de ikke var sygemeldte.

Konkurrenceklausul

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der havde overtrådt en konkurrenceklausul i forbindelse med salg af et selskab, blev pålagt at betale konventionalbod.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab handlede svigagtigt ved at tilbageholde væsentlige oplysninger om ændringer i et certifikat udstedt af svenske myndigheder.

garanti - virksomhedsoverdralgelse

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab blev frifundet, idet køberen ikke havde godtgjort, at det købte selskab på tidspunktet for overtagelsen var involveret i en aktuel eller potentiel sag, om hvilket sælgerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen havde afgivet en garanti.

Aftale - Unibolt - Facil

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke indgået aftale om generelle prisstigninger og aftag af minimumsmængder.

Kaution og garanti

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Under anbringende af, at den hollandske køber B af avlsorner hos sagsøgeren med rette var pålagt en bod for at have overtrådt et aftalemæssigt forbud mod videresalg af avlsorner og ornesæd, påberåbte sagsøgte sig sagsøgerens kautionsforpligtelse med hensyn til bodens betaling. Retten var ikke enig i, at det var godtgjort, at den omstændighed, at nogle besætninger, som B angiveligt havde kontakt med, aftog sæd fra ornerne fra en såkaldt KS-station, indebar, at B havde overtrådt videresalgsforbuddet. Retten fandt imidlertid, at nogle i strid med videresalgsforbuddet til en uvedkommende tredjemand solgte tuber sæd medførte en kautionsforpligtelse for sagsøgeren på 120.000 kr.

Varemærkeret - John Deere

Dom afsagt 18. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimport af traktorer mv. af mærket John Deere kunne forbydes, jf. varemærkelovens § 6, stk. 1, og John Deere blev tilkendt 350.000 kr. i økonomisk kompensation

Varemærkeret - Hvid Læske

Dom afsagt 27. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der var en krænkelse af varemærket "Kæmpe Læske", at sagsøgte solgte is under navnene "Hvid Læske", "Grøn Læske", "Forfriskende Hvid Læske" og "Forfriskende Grøn Læske".

lønmodtagerkrav i konkursbo

Dom afsagt 28. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Delafgørelse om hvorvidt en sag om et lønmodtagerkrav var anlagt for sent i forhold til konkurslovens § 133, stk. 1.

Ordmærke - varemærkeret - statisten.dk

Dom afsagt 29. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der kunne ikke opnås varemærkeret til ordmærket statisten.dk på grund af manglende særpræg, og idet der ikke forelå dokumentation for indarbejdelse heraf. Ingen beskyttelse som forretningskendetegn

Transportret

Dom afsagt 3. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En lastbilchauffør udleverede et parti tøjvarer til modtageren, selvom det fremgik af et CMR-fragtbrev, at udlevering kun måtte ske efter skriftlig tilladelse fra udstederen af fragtbrevet. Modtageren af godset havde betalt for dette til sin sælger, men da kravet mod transportøren udsprang af uafklarede tvister mellem sælgeren og dennes leverandør, og da kravet således ikke vedrørte det leverede gods, samt at det ikke var aftalt med transportøren, at godset lå til sikkerhed for krav der ikke vedrørte betaling for godset, fandt retten ikke, at der var årsagsforbindelse mellem transportørens handling og det påståede tab, ligesom tabet ikke var en påregnelig følge af transportørens udlevering.

Reklamemateriale omdelt af Post Danmark

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Dommen fastslår,

at "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark A/S uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende og/eller omtale af Post Danmark A/S´virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer eller tjenesteyderlser mv. som nævnt i markedsføringslovens § 6,s tk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget, og

at reklamemateriale pakket i emballage, som er påtrykt modtagerens adresse, og som omdeles af Post Danmark A/S, ligeledes er en henvendelse med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Bundet af mundtlig aftale

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et rederi fandtes bundet af en mundtlig aftale med en bank om en valutaterminsforretning.

Transportforsikring

Dom afsagt 9. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En speditørs udlevering af gods under remburs i strid med luftfragtbrevets bestemmelse var groft uagtsomt, og et eventuelt erstatninsansvar var derfor ikke dækket af speditørens transportforsikring.

Immaterialret - brugsmodelregistrering

Dom afsagt 10. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

En udslettelsesbegæring mod en brugsmodel om en stykgodstranportør ikke taget til følge, da brugsmodellen havde frembringelseshøjde.

Procesksrav

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstille

Eneforhandler

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Om et dansk firma måtte anses som agent eller (ene)forhandler i forhold til en tysk virksomhed, og om den danske virksomhed som følge af den tyske virksomheds opsigelse af samhandelsforholdet havde krav på erstatning/godtgørelse.

Colgate - Zendium - markedsføring

Dom afsagt 25. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Udsagnet "Colgate anbefalet af flest tandlæger verden over" var ikke en sammenlignende reklame i forhold til konkurrenten Zendium. Et mindretal fandt derimod, at udsagnet var vildledende i forhold til det danske marked.

Agentkontrakt

Dom afsagt 18. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

En mellem parterne indgået agentkontrakt var ikke ophørt efter parternes fælles forståelse.

Konkursbo - lønkrav og bonus

Dom afsagt 15. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere ansat i nu konkursramt selskab havde ikke krav på betaling af bonus. Derimod havde han krav på betaling af en aftalt godtgørelse i forbindelse med sin fratræden. Kravet fandtes imidlertid ikke søgt gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Forpligtelse i K/S

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Deltager D4 i investeringsprojekt, finansieret af pengeinstituttet A, var i henhold til sin hæftelse forpligtet til at betale til tre øvrige deltagere, D1-3, som havde indfriet A´s tilgodehavende og ifølge aftale med A var subrogeret i A´s krav mod D.

Net2 Maleren - krænkelse af "netto-hund"

Dom afsagt 12. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes logo Net2 Maleren, opbygget af diverse malergrej, lignede Dansk Supermarkeds "Netto-hund" og var derfor en krænkelse af Dansk Supermarked A/S´ varemærkerettigheder.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren har været ansat i  det sagsøgte selskab før konkurs og opgørelsen af det eventuelle krav, herunder feriepenge.

Udlevering af smykker fra ægtefælles konkursbo

Dom afsagt 11. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger kunne kræve en række smykker udleveret af sin ægtefælles konkursbo. Det fandtes godtgjort, at sagsøger ikke havde været i stand til for egne midler at erhverve fire ud af fem smykker inden ægteskabet. Værdifulde smykker fandtes ikke at være omfattet af retsvirkningslovens § 2. Det fandtes ikke godtgjort, at en række gaver var sædvanlige og derfor gyldige uden oprettelse af ægtepagt. Endelig fandtes det godtgjort, at en herrering tilhørte konkursboet.

Varemærkeret ikke krænket - Lyngholm

Dom afsagt 16. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

DBE Lyngholms anvendelse af Lyngholm som del af sit selskabsnavn og forretningskendetegn og brug af farverne gul, rød og sort på sine biler og markedsføringsmateriale udgjorde ikke en krænkelse af Lyngholm Kloakservice, Lyngholm Kloak-Renovering eller Lyngholm TV-Inspektions varemærkeret eller forretningskendetegn.

Krav i konkursbo § 95

Dom afsagt 22. februar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ansat i konkursramt selskab havde krav på løntillæg for arbejde udført som pladsformand. Kravet forfaldt tidligere end 6 måneder før fristdagen og fandtes ikke gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Regreskrav i konkursbo

Dom afsagt 3. januar 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren var ikke berettiget til at anmelde de af hende afholdte udgifter på de to ejendomme, som hun ejede i sameje med Steen Bryde, nu under konkurs, som massekrav i medfør af konkurslovens § 93, stk. 3. Sagsøgeren havde ved afholdelsen af udgifterne opnået et regreskrav, men kunne alene anmelde den del af regreskravet som hidrørte fra forpligtigelser opstået forud for konkursdekretets afsigelse i medfør af konkurslovens § 97.

Sagsomkostninger

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Sag anlagt af Novo Nordisk mod If Skadeförsäkring og dettes danske filial vedrørende størrelsen af sagsomkostninger, der var afholdt i USA, henvist til retten i Glostrup, da fagkundskab til internationale erhvervsforhold ikke fandtes at være af væsentlig betydning.

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af "nue" og "nuecph"

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket "Nü" blev ikke krænket af, at en modebutik kalder sig "nué" og driver internetbutik under domænenavnet "nuecph".

Rettigheder til varemærke krænket

Dom afsagt 17. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket (navnet anonymiseret) krænket ved at anvende mærket som søgeord på søgetjenesten Google.

Aftale - personlig hæftelse

Dom afsagt 12. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

Personlig hæftelse for leverencer.

Fortsat søgsmålskompetence mod debitor

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstillelse.

Sikkerhed afvist

Dom afsagt 28. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Påstand om forhøjelse af sikkerhed fastsat af fogedretten under forbudssag afvist af Sø- og Handelsretten

indkøbskurve - vremærkerettigheder

Dom afsagt 13. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

Salg af indkøbskurve mv. importeret fra Kina stred mod et tysk selskabs registrerede design og varemærkerettigheder og var i strid med markedsføringsloven. En uvarslet fogedforretning efter retsplejelovens § 653 til bevissikring af oplysninger i sagen blev stadfæstet.

Ansættelsessret - Konsulent

Dom afsagt 16. september 2010 ved Sø- og Handelsretten

En konsulent, der var blevet opsat, havde krav på honorar for udført arbejde, selvom det var tilsigtet, at konsulenten skulle indgå i et partnerskab, som var under etablering, og det var tilsigtet, at en del af partnernes arbejde skulle honoreres med ejerandele i partnerskabet.

Opshavsret, designret og markedsføringsret - møbelgreb

Dom afsagt 27. august 2010 ved Sø- og Handelsretten

Betingelserne for beskyttelse af et møbelgreb efter ophavsrets-, design- og markedsføringsloven mod efterligning var ikke opfyldt. En henvendelse til aftagerne af modpartens greb vedrørende den påståede krænkelse var ikke utilbørlig.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af