Oversigt

Kopi af Rolex GMT-Master II

Dom afsagt 8. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

K havde i en kinesisk internetbutik til privat brug købt et ur, som han vidste, var en kopi af Rolex GMT-Master II. SKAT havde ved toldkontrol suspenderet frigivelsen af uret, idet der var mistanke om, at det var piratkopieret og varemærkeforfalsket.

Ombytning af pantesikkerhed

En banks ombytning af pantesikkerhed var ikke en utilbørlig disposition, som kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 74.

Markedsføring - varemærkeret - 'aldersrabat'

Dom afsagt 19. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Optikerkæden S havde ikke opnået varemærkeret til udsagnene "Aldersrabat" og "Få din alder i rabat", og T´s markedsføringskampagne i oktober 2010, hvor udsagnene "Aldersrabat" og "Din alder i rabat" blev benyttet, var endvidere ikke i strid med markedsføringsloven.

Direktør frifundet

Dom afsagt 20. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser og det af selskabet rejste krav. Rigtigheden af selskabets tab blev hertil ikke anset for godtgjort.

Ophavsret reklamefilm

Dom afsagt 18. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

De af sagsøger udviklede format til reklamefilm var ikek et værk beskyttet efter ophavsretsloven.

Handelsagentur

Dom afsagt 14. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent fandtes ikke berettiget til provision af omfattende salg fra agenturgiverens hovedkontor i Korsør til indkøbsselskab for hele Norden, som var beliggende i agentens territorium, idet han, der var af den opfattelse, at han ikke var berettiget til provision, havde kendt til salget i adskillige år, inden hans advokat rejste kravet.
Det fandtes ved dommen bevist, at agenturkontrakten var blevet ophævet ved parternes fælles forståelse i lyset af agentens misligholdelse heraf ved at oppebære salgssummer fra kunder uden at give agenturgiver oplysning herom og straks afregne til denne.
Retten så ved dommen bort fra bestemmelse i forudgående kendelse efter delforhandling, hvorefter det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at kontrakten fortsat var i kraft, idet denne del af kendelsen byggede på bevismangel, der var retsstridigt fremkaldt ved den ene parts objektivt ufuldstændige og urigtige forklaring og manglende fremlæggelse af dokumentation.

Transportforsikring

Dom afsagt 30. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører var ansvarlig for godsets bortkomst ved to røverier i Italien, jf. CMR § 24, men havde ikke udvist grov uagtsomhed jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med bortkomsten fra 2 lukkede køletrailere, der var parkeret på henholdsvis en oplyst servicestation og en videoovervåget rasteplads.

Manglende oplsyninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 16. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber i pantebrevsopstilling om forurening på den pantsatte ejendom og i en anden sag om efterstående hæftelser udgjorde ikke hævebegrundende mangler, da oplysningerne konkret ikke kunne anses for at have været væsentlige for pantebrevskøber på handelstidspunktet.

Domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk

Dom afsagt 13. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde ret til domænenavnene advokat.dk og advokaterne.dk, da en overdragelse til sagsøgeren ville stride mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Erstatning - bunkersolie

Dom afsagt 30. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at leveret bunkersolie var behæftet med en væsentlig mangel.

Konkurs

Dom afsagt 24. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet om en fordring, som er afvist af likvidator under likvidationsbehandling af et selskab, kan gøres gældende igen i selskabets efterfølgende konkursbo.

Vildledende reklame på hjemmeside

Dom afsagt 19. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af en misvisende analyse om salgsavancer i vinbranchen på sin hjemmeside og i annoncer m.v. var ulovlig sammenlignende reklame.

Erstatning - eneforhandleraftale

Dom afsagt 17. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning som følge af uberettiget opsigelse af en eneforhandlingsaftale.

Erstatning for uberettiget bortvisning

Dom afsagt 16. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder, som efter 4 dages ansættelse uberettiget blev bortvist med henvisning til medarbejderens ADHD diagnose, blev efter forskelsbehandlingslovens § 7 til kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Figurmærke - poteaftryk

Dom afsagt 16. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes figurmærke på fodtøj visende et poteaftryk fra en jærv var forveksleligt med sagsøgerens registrerede figurmærke af et poteaftryk fra et ukendt/fiktivt dyr. Retten til at påberåbe sig krænkelsen var fortabt ved passivitet.

Uberettiget konkurs - erstatning

Dom afsagt 5. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning som følge af uberettiget indgivelse af konkursbegæring jf. konkurslovens § 28.

Immaterialret - fogedforbud

Dom afsagt 27. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes salg af børnetøj fandtes ikke at være en krænkelse af et indgået forlig om varemærkekrænkelse i forbindelse med en fogedforbudssag

Erstatning og godtgørelse for tort i konkurssag

Dom afsagt 21. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt S (sagsøger er anonymiseret) er berettiget til erstatning og godtgørelse for tort i medfør af konkurslovens § 28 for en indgiven konkursbegæring, som ikke blev taget til følge.

Patenteret design af skraldepose

Dom afsagt 15. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

En sidekantssvejsning på en skraldepose med snørelukke endte ikke i en bueform. Posen krænkede derfor ikke den patenterede opfindelse.

Aftaler - krav på prisidfference pga mangler

Dom afsagt 13. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Efter en mellem parterne indgået aftale havde sagsøgeren krav på at efterfakturere en prisidfference som følge af den anvendte leveringsmetode. Sagsøgte havde ikke godtgjort, at der var kvalitets- eller kvantitetsmangler ved det leverede.

Figurmærke registrering

Dom afsagt 8. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et figurmærke tilhørende sagsøgeren var ikke til hinder for, at sagsøgte kunne registrere deres figurmærke, uanset de begge indeholdt en paraply

Erstatnings- og forsikringsret

Dom afsagt 30. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En iransk sælger havde uberettiget annulleret en aftale om leverence af frosne kyllingefødder, og en dansk køber havde krav på erstatning for tabt avance ved videresalg, mens et muligt valutatab ikke ansås for en påregnelig følge af annullationen.

Opsigelse i strid med familiefraværsloven

Dom afsagt 29. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af en medarbejder var i strid med familiefraværsloven. Medarbejderens fravær skyldtes ægtefællens sygdom, der gjorde medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Godtgørelse fastsat til 4 måneders løn.

Funktionærforhold - flexjob

Dom afsagt 20. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder ansat i fleksjob på et motionscenter var under hensyn til karakteren af de udførte arbejdsopgaver ikke omfattet af funktionærlovens § 1.

Genoprettelse af patent

Dom afsagt 15. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra den klare og ufravigelige lovregel i patentlovens § 72, stk. 1, 3. pkt., hvorefter den, der begærer genoprettelse af et patent, inden for fristen for indgivelse af begæring herom ikke blot skal betale det for genoprettelse fastsatte gebyr, men tillige foretage den undladte handling, i sagen betale gebyret for det 5. gebyrår.

Ansvar for tyveri af gods

Dom afsagt 8. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med tyveri af gods fra en presenningstrailer, der var parkeret på en ubevogtet og uoplyst rasteplads i Tyskland. Alene ansvar efter CMR-lovens § 24.

Virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 31. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En aftale om virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af samtlige aktier i et fransk selskab indeholdt i artikel 4, stk. 1, en bestemmelse, som for en periode på 4 år forbød de sælgende aktionærer at konkurrere med det solgte selskab, og i artikel 4, stk. 2-3, angaves sanktioner mv. for overtrædelse heraf. En bestemmelse i artikel 4, stk. 4, hvorved køberen af selskabet gav de hidtidige aktionærer lov til at sælge produkter svarende til selskabets uden for Frankrig gennem et nærmere angivet engelsk selskab, som den tidligere hovedaktionær i det solgte selskab ejede, fremtrådte efter sin ordlyd og placering som et delelement i aftalens regulering af de hidtidige aktionærers adgang til at konkurrere med det solgte selskab og således som en undtagelse fra det tidsbegrænsede konkurrenceforbud i artikel 4, stk. 1, med hertil knyttede bestemmelser om sanktioner m.v. i stk. 2-3. Bestemmelsen i artikel 4, stk. 4, fandtes derfor ikke at kunne tillægges nogen selvstændig betydning, efter at konkurrenceforbuddet i artikel 4, stk. 1, var ophørt ved udløbet af den heri angivne periode på 4 år.

Konkurs - privilegerede krav

Dom afsagt 9. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Hvorvidt et lønkrav mod et konkursbo fra en medarbejder, betegnet som "salgsdirektør" kunne have fortrinsret efter konkurslovens § 95.

Konkurs - separatist

Dom afsagt 10. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Udgiverne af bladet Dansk Beton var ikke som separatist berettiget til at få udbetalt indeståendet på to bankkonti tilhørende konkursboet, idet det konkursramte selskab ikke havde været afskåret fra at råde over kontiene.

Misbrug af erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 11. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En fabrikant af mandskabslifte havde ikke retsstridigt eftergjort tekniske løsninger eller misbrugt erhvervshemmeligheder tilhørende en tidligere samarbejdspartner i forbindelse med montage mv. af lifte på varevogne. Der var derfor ikke grundlag for at opretholde et tidligere nedlagt fogedforbud mod salg af en mandskabslift. Fabrikantens krænkelse af et varemærke tilhørende samarbejdspartnerens amerikanske moderselskab fandtes at være af bagatelagtig karakter, og der var ikke grundlag for at pålægge fabrikanten at betale godtgørelse herfor

Varemærkekrænkelser - Louis Nielsen - Synoptik

Dom afsagt 22. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Begge parters sammenlignende reklamer udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven. Sagsøgte overtrådte tillige varemærkelovens § 4 ved at gøre brug af sagsøgerens registrerede varemærke i annoncer.

Tillidsbrud i ansættelsesforhold

Dom afsagt 24. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En salgs- og marketingdirektørs dispositioner indebar ikke en sådan væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der kunne ske bortvisning og kræves erstatning af denne. Salgs- og marketingdirektørens manglende underretning af den administrerende direktør om dispositionerne fandtes at være et tillidsbrud, og arbejdsgiveren ansås under disse omstændigheder ikke at have været uberettiget til at opsige salgs- og marketingdirektøren.

Befragtning - ansvar for gods

Dom afsagt 25. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tab af motor og beskadigelse af en anden motor, der var under søtransport fra Rotterdam til Algier, fandtes at skyldes dels manglende surring, dels fastgørelse i transportkassen, hvorfor ansvaret deltes ligeligt mellem transportøren og ladningsejeren.

Ansættelsesret, ansættelsesbevis

Dom afsagt 29. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tre lønmodtagere, der var medlem af Krifa, havde ikke krav på løn under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, selvom de var sygemeldt før og under arbejdsnedlæggelsen, og der i Krifas vedtægter var forbud mod at strejke, idet de måtte formodes at ville have deltaget, såfremt de ikke var sygemeldte.

Konkurrenceklausul

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der havde overtrådt en konkurrenceklausul i forbindelse med salg af et selskab, blev pålagt at betale konventionalbod.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab handlede svigagtigt ved at tilbageholde væsentlige oplysninger om ændringer i et certifikat udstedt af svenske myndigheder.

garanti - virksomhedsoverdralgelse

Dom afsagt 19. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sælgerne af et selskab blev frifundet, idet køberen ikke havde godtgjort, at det købte selskab på tidspunktet for overtagelsen var involveret i en aktuel eller potentiel sag, om hvilket sælgerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen havde afgivet en garanti.

Aftale - Unibolt - Facil

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke indgået aftale om generelle prisstigninger og aftag af minimumsmængder.

Kaution og garanti

Dom afsagt 15. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Under anbringende af, at den hollandske køber B af avlsorner hos sagsøgeren med rette var pålagt en bod for at have overtrådt et aftalemæssigt forbud mod videresalg af avlsorner og ornesæd, påberåbte sagsøgte sig sagsøgerens kautionsforpligtelse med hensyn til bodens betaling. Retten var ikke enig i, at det var godtgjort, at den omstændighed, at nogle besætninger, som B angiveligt havde kontakt med, aftog sæd fra ornerne fra en såkaldt KS-station, indebar, at B havde overtrådt videresalgsforbuddet. Retten fandt imidlertid, at nogle i strid med videresalgsforbuddet til en uvedkommende tredjemand solgte tuber sæd medførte en kautionsforpligtelse for sagsøgeren på 120.000 kr.

Varemærkeret - John Deere

Dom afsagt 18. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimport af traktorer mv. af mærket John Deere kunne forbydes, jf. varemærkelovens § 6, stk. 1, og John Deere blev tilkendt 350.000 kr. i økonomisk kompensation

Varemærkeret - Hvid Læske

Dom afsagt 27. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der var en krænkelse af varemærket "Kæmpe Læske", at sagsøgte solgte is under navnene "Hvid Læske", "Grøn Læske", "Forfriskende Hvid Læske" og "Forfriskende Grøn Læske".

lønmodtagerkrav i konkursbo

Dom afsagt 28. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Delafgørelse om hvorvidt en sag om et lønmodtagerkrav var anlagt for sent i forhold til konkurslovens § 133, stk. 1.

Ordmærke - varemærkeret - statisten.dk

Dom afsagt 29. april 2011 ved Sø- og Handelsretten

Der kunne ikke opnås varemærkeret til ordmærket statisten.dk på grund af manglende særpræg, og idet der ikke forelå dokumentation for indarbejdelse heraf. Ingen beskyttelse som forretningskendetegn

Transportret

Dom afsagt 3. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En lastbilchauffør udleverede et parti tøjvarer til modtageren, selvom det fremgik af et CMR-fragtbrev, at udlevering kun måtte ske efter skriftlig tilladelse fra udstederen af fragtbrevet. Modtageren af godset havde betalt for dette til sin sælger, men da kravet mod transportøren udsprang af uafklarede tvister mellem sælgeren og dennes leverandør, og da kravet således ikke vedrørte det leverede gods, samt at det ikke var aftalt med transportøren, at godset lå til sikkerhed for krav der ikke vedrørte betaling for godset, fandt retten ikke, at der var årsagsforbindelse mellem transportørens handling og det påståede tab, ligesom tabet ikke var en påregnelig følge af transportørens udlevering.

Reklamemateriale omdelt af Post Danmark

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Dommen fastslår,

at "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark A/S uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende og/eller omtale af Post Danmark A/S´virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer eller tjenesteyderlser mv. som nævnt i markedsføringslovens § 6,s tk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget, og

at reklamemateriale pakket i emballage, som er påtrykt modtagerens adresse, og som omdeles af Post Danmark A/S, ligeledes er en henvendelse med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Bundet af mundtlig aftale

Dom afsagt 6. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et rederi fandtes bundet af en mundtlig aftale med en bank om en valutaterminsforretning.

Transportforsikring

Dom afsagt 9. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En speditørs udlevering af gods under remburs i strid med luftfragtbrevets bestemmelse var groft uagtsomt, og et eventuelt erstatninsansvar var derfor ikke dækket af speditørens transportforsikring.

Immaterialret - brugsmodelregistrering

Dom afsagt 10. november 2010 ved Sø- og Handelsretten

En udslettelsesbegæring mod en brugsmodel om en stykgodstranportør ikke taget til følge, da brugsmodellen havde frembringelseshøjde.

Procesksrav

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Kreditor havde efter overdragelse af fakturaer til sin bank til sikkerhed fortsat søgsmålskompetence mod debitor. Deldommen kunne uanset debitors påståede modkrav tvangsfuldbyrdes i sin helhed uden sikkerhedsstille

Eneforhandler

Dom afsagt 29. oktober 2010 ved Sø- og Handelsretten

Om et dansk firma måtte anses som agent eller (ene)forhandler i forhold til en tysk virksomhed, og om den danske virksomhed som følge af den tyske virksomheds opsigelse af samhandelsforholdet havde krav på erstatning/godtgørelse.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af