Oversigt

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 14. september 1998: Det danske Handelskammer mod Danmarks Statistik

Dom afsagt 14. september 1998 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at et tildelingskriterium er lovligt, hvis det har til formål og er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at vurderingen heraf skal ske ved at sammenholde tildelingskriteriet med udbudsbetingelserne, og at tildelingskriteriet i tilfælde, hvor der er adgang til at afgive alternative tilbud skal være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud blandt de tilbud, der opfylder samtlige udbudsbetingelser og de tilbud, der alene opfylder minimumsbetingelserne.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 14. december 2000: Renoflex A/S mod I/S Vestforbrænding

Dom afsagt 14. december 2000 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at klagenævnet ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at den valgte tilbudsgiver ikke havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men fastslog, at den anvendte evalueringsmodel indebar uigennemsigtighed i bedømmelsen og indebar risiko for forskelsbehandling af de bydende.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 27.6.2000: Deponering af Problemaffald ApS mod I/S Vestforbrændingen, I/S Amagerforbrændingen og Nordvestsjællands Renovationsselskab I/S)

Dom afsagt 27. juni 2000 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at evalueringsmodel ikke forekommer realistisk, allerede fordi den under visse forudsætninger kan føre til absurde resultater. Klagenævnet ej taget yderligere stiling, idet der annulleres af andre årsager.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 23.1.1996: Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune

Kendelse af 23. januar 1996 ( Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune.

Danske Bank - anfordringsgaranti

Dom afsagt 10. januar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Principalen var forpligtet til at skadesløsholde det instruerende pengeinstitut, som i forhold til garanten havde været forpligtet til at honorere sin kontragaranti, der ligesom hovedgarantien var en ubetinget anfordringsgaranti.

Figurmærket PUCH

Dom afsagt 9. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Figurmærket PUCH, som siden 1940 havde været registreret for motorcykler, cykler og visse dele og tilbehør hertil, havde i Danmark aldrig været brugt for cykler og, siden produktionen i Østrig af køretøjer på to hjul var ophørt i 1987 og restlageret solgt, heller ikke for knallerter. Små forhandleres videresalg til brug for reparationer fra gamle lagre af reservedele med figurmærket påført kunne ikke anses som en normal markedsføringsmæssig aktivitet fra mærkeindehaverens side og udgjorde således ikke reel brug af mærket. Brugen af varemærket havde derfor været ophørt uden afbrydelser i 5 år forud for begæringen om udslettelse, og figurmærket blev ophævet. At ganske mange danskere stadig forbinder kendetegnet PUCH med knallerter, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke medføre, at kendetegnet PUCH ansås som et vitterligt kendt udenlandsk varemærke, som var til hinder for en dansk supermarkedskædes registrering og brug af ordmærket PUCH for cykler mv.

Engrosdistribution af betalings-kanaler

Dom afsagt 20. januar 2020 ved Sø- og Handelsretten

Vilkår om placering og om såkaldt minimumspenetration i distributionsaftaler, som udbyder af betalingskanaler via kabelnet indgik med antenneforeninger mv., og som i realiteten pålagde disse at placere kanaludbyderens egne kanaler i den såkaldte mellem-pakke, fandtes at have til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen på markedet for engrosdistribution af betalings-kanaler via kabelnet., jf. TEUF artikel 101 og konkurrencelovens § 6. Konkurrencerådet frifandtes derfor for kanaludbyderens på-stande om hel eller delvis ophævelse af Rådets af Konkurrencenævnet stadfæstede påbud om at ophæve disse vilkår.

Vildledende reklame

Dom afsagt 30. december 2011 ved Sø- og Handelsretten

En plastemballageproducents udsagn på sin hjemmeside og i en brochure om de miljømæssige fordele ved plastemballage frem for metalemballage udgjorde vildledende sammenlignende reklame i strid med markedsføringsloven.

Eneforhandler af sodavandsprodukt

Dom afsagt 30. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at sagsøgeren havde været eneforhandler af sagsøgtes sodavandsprodukt i Spanien. Sagsøgtes adfærd i forbindelse med ophævelse af samarbejdet samt henvendelse til sagsøgerens sælger og kunder var ikke i strid med markedsføringsloven.

Parallelimport - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 29. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ommærkning af parallelimporteret lægemiddel var ikke objektivt nødvendig og indebar krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder.

Krav på demurrage

Dom afsagt 29. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen hæftede ikke for krav på demurrage opstået som følge af modtagerens forsinkede tilbagelevering af containere.

Markedsføringsloven - erstatningsansvarsloven

Dom afsagt 22. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet, om de sagsøgte (herefter: Det Faglige Hus) har overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven ved i forbindelse med en kampagne for hvervning af medlemmer  at have  indrykket annoncer i dagbladene 24 Timer og Urban,  som  indeholdt sagsøger 1, Fagligt Fælles Forbund (herefter: 3F)'s logo og navn. Sagen vedrører tillige spørgsmålet, om anvendelsen af et manipuleret billede af 3F's forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, i samme annoncer udgør en retsstridig krænkelse

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Dom afsagt 11. november 2011 ved Højesteret

Sagen drejede sig om, hvorvidt As ret til ligebehandling var blevet krænket i for­bindelse med besættelsen af en stilling som frisørassistent og stedfortræder i frisørforretningen Shape Intercoiffure.

Højesteret bemærkede, at eftersom A var ansat tidsbegrænset som frisørassistent i et barselsvikariat og var fratrådt efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse, skulle forholdet ikke bedømmes som en afskedigelse efter ligebehandlingslovens § 9 og § 16, stk. 4. Det forhold, at A ikke blev tilbudt fortsat ansættelse, skulle i stedet bedømmes efter ligebehandlingslovens § 2 og § 16 a.

På baggrund af bevisførelsen fandt Højesteret, at det måtte lægges til grund, at Lene Hansen havde gjort sig skyldig i en krænkelse af ligebehandlingslovens § 2, og Lene Hansen skulle derfor betale godtgørelse til A efter lovens § 14. (dissens)

Under henvisning til Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2008 s. 957, og idet der ikke var grundlag for at fravige udgangs­punktet givet i dommen, fastsatte Højesteret godtgørelsens størrelse til 25.000 kr.

Landsretten havde fastsat en højere godtgørelse.

Danica Pension - modregning af omkostningsbidrag

Dom afsagt 11. november 2011 ved Højesteret

Forsikringsselskabet Danica Pension har fået medhold i, at et af selskabet pålagt omkostningsbidrag kunne modregnes i bonus til forsikringstagerne.

Forbrugerrådet havde som mandatar for fire forsikringstagere i Danica Pension anlagt i alt tre sager mod forsikringsselskabet. Sagerne angik, om og i givet fald i hvilket omfang Danica Pension fra år 2000 havde været berettiget til at foretage modregning af omkostningsbidrag i bonus til forsikringstagerne.

Vestre Landsret frifandt Danica Pension. Højesteret har nu stadfæstet landsrettens dom.

Der henvises til dommen for Højesterets begrundelse.

Transport og kommunikation

Dom afsagt 18. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen ikke ansvarlig for skade, som godset forvolder på transportmidlet under en søtransport.

Selskabsret - PricewaterhouseCoopers frifindes

Dom afsagt 15. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

En almenvelgørende fond, der ifølge fundatsen for en erhvervsdrivende fond skulle modtage provenuet ved likvidation af fonden, og som i den anledning faktisk havde modtaget et mindre beløb, kunne ikke rejse krav om erstatning mod den erhvervsdrivende fonds bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Dissens.

Ophør af samarbejdsaftale

Dom afsagt 8. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte dømt til at afholde visse udgifter til besætning, gebyrer mv. i forbindelse med en ophørt samarbejdsaftale, hvor sagsøgte skulle stille fly til rådighed for sagsøgeren som operatør på det kommercielle marked.

Kopi af Rolex GMT-Master II

Dom afsagt 8. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

K havde i en kinesisk internetbutik til privat brug købt et ur, som han vidste, var en kopi af Rolex GMT-Master II. SKAT havde ved toldkontrol suspenderet frigivelsen af uret, idet der var mistanke om, at det var piratkopieret og varemærkeforfalsket.

Ombytning af pantesikkerhed

En banks ombytning af pantesikkerhed var ikke en utilbørlig disposition, som kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 74.

Markedsføring - varemærkeret - 'aldersrabat'

Dom afsagt 19. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Optikerkæden S havde ikke opnået varemærkeret til udsagnene "Aldersrabat" og "Få din alder i rabat", og T´s markedsføringskampagne i oktober 2010, hvor udsagnene "Aldersrabat" og "Din alder i rabat" blev benyttet, var endvidere ikke i strid med markedsføringsloven.

Direktør frifundet

Dom afsagt 20. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser og det af selskabet rejste krav. Rigtigheden af selskabets tab blev hertil ikke anset for godtgjort.

Ophavsret reklamefilm

Dom afsagt 18. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

De af sagsøger udviklede format til reklamefilm var ikek et værk beskyttet efter ophavsretsloven.

Handelsagentur

Dom afsagt 14. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent fandtes ikke berettiget til provision af omfattende salg fra agenturgiverens hovedkontor i Korsør til indkøbsselskab for hele Norden, som var beliggende i agentens territorium, idet han, der var af den opfattelse, at han ikke var berettiget til provision, havde kendt til salget i adskillige år, inden hans advokat rejste kravet.
Det fandtes ved dommen bevist, at agenturkontrakten var blevet ophævet ved parternes fælles forståelse i lyset af agentens misligholdelse heraf ved at oppebære salgssummer fra kunder uden at give agenturgiver oplysning herom og straks afregne til denne.
Retten så ved dommen bort fra bestemmelse i forudgående kendelse efter delforhandling, hvorefter det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at kontrakten fortsat var i kraft, idet denne del af kendelsen byggede på bevismangel, der var retsstridigt fremkaldt ved den ene parts objektivt ufuldstændige og urigtige forklaring og manglende fremlæggelse af dokumentation.

Transportforsikring

Dom afsagt 30. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører var ansvarlig for godsets bortkomst ved to røverier i Italien, jf. CMR § 24, men havde ikke udvist grov uagtsomhed jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med bortkomsten fra 2 lukkede køletrailere, der var parkeret på henholdsvis en oplyst servicestation og en videoovervåget rasteplads.

Manglende oplsyninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 16. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber i pantebrevsopstilling om forurening på den pantsatte ejendom og i en anden sag om efterstående hæftelser udgjorde ikke hævebegrundende mangler, da oplysningerne konkret ikke kunne anses for at have været væsentlige for pantebrevskøber på handelstidspunktet.

Domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk

Dom afsagt 13. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde ret til domænenavnene advokat.dk og advokaterne.dk, da en overdragelse til sagsøgeren ville stride mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Erstatning - bunkersolie

Dom afsagt 30. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at leveret bunkersolie var behæftet med en væsentlig mangel.

Konkurs

Dom afsagt 24. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet om en fordring, som er afvist af likvidator under likvidationsbehandling af et selskab, kan gøres gældende igen i selskabets efterfølgende konkursbo.

Vildledende reklame på hjemmeside

Dom afsagt 19. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af en misvisende analyse om salgsavancer i vinbranchen på sin hjemmeside og i annoncer m.v. var ulovlig sammenlignende reklame.

Erstatning - eneforhandleraftale

Dom afsagt 17. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning som følge af uberettiget opsigelse af en eneforhandlingsaftale.

Erstatning for uberettiget bortvisning

Dom afsagt 16. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder, som efter 4 dages ansættelse uberettiget blev bortvist med henvisning til medarbejderens ADHD diagnose, blev efter forskelsbehandlingslovens § 7 til kendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Uberettiget konkurs - erstatning

Dom afsagt 5. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning som følge af uberettiget indgivelse af konkursbegæring jf. konkurslovens § 28.

Immaterialret - fogedforbud

Dom afsagt 27. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes salg af børnetøj fandtes ikke at være en krænkelse af et indgået forlig om varemærkekrænkelse i forbindelse med en fogedforbudssag

Erstatning og godtgørelse for tort i konkurssag

Dom afsagt 21. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt S (sagsøger er anonymiseret) er berettiget til erstatning og godtgørelse for tort i medfør af konkurslovens § 28 for en indgiven konkursbegæring, som ikke blev taget til følge.

Patenteret design af skraldepose

Dom afsagt 15. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

En sidekantssvejsning på en skraldepose med snørelukke endte ikke i en bueform. Posen krænkede derfor ikke den patenterede opfindelse.

Aftaler - krav på prisidfference pga mangler

Dom afsagt 13. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Efter en mellem parterne indgået aftale havde sagsøgeren krav på at efterfakturere en prisidfference som følge af den anvendte leveringsmetode. Sagsøgte havde ikke godtgjort, at der var kvalitets- eller kvantitetsmangler ved det leverede.

Figurmærke registrering

Dom afsagt 8. juli 2011 ved Sø- og Handelsretten

Et figurmærke tilhørende sagsøgeren var ikke til hinder for, at sagsøgte kunne registrere deres figurmærke, uanset de begge indeholdt en paraply

Erstatnings- og forsikringsret

Dom afsagt 30. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En iransk sælger havde uberettiget annulleret en aftale om leverence af frosne kyllingefødder, og en dansk køber havde krav på erstatning for tabt avance ved videresalg, mens et muligt valutatab ikke ansås for en påregnelig følge af annullationen.

Opsigelse i strid med familiefraværsloven

Dom afsagt 29. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelsen af en medarbejder var i strid med familiefraværsloven. Medarbejderens fravær skyldtes ægtefællens sygdom, der gjorde medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Godtgørelse fastsat til 4 måneders løn.

Funktionærforhold - flexjob

Dom afsagt 20. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder ansat i fleksjob på et motionscenter var under hensyn til karakteren af de udførte arbejdsopgaver ikke omfattet af funktionærlovens § 1.

Genoprettelse af patent

Dom afsagt 15. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Patentbureaus retsvildfarelse som fuldmægtig for patenthaveren kunne ikke undtage patenthaver fra den klare og ufravigelige lovregel i patentlovens § 72, stk. 1, 3. pkt., hvorefter den, der begærer genoprettelse af et patent, inden for fristen for indgivelse af begæring herom ikke blot skal betale det for genoprettelse fastsatte gebyr, men tillige foretage den undladte handling, i sagen betale gebyret for det 5. gebyrår.

Ansvar for tyveri af gods

Dom afsagt 8. juni 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med tyveri af gods fra en presenningstrailer, der var parkeret på en ubevogtet og uoplyst rasteplads i Tyskland. Alene ansvar efter CMR-lovens § 24.

Virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 31. maj 2011 ved Sø- og Handelsretten

En aftale om virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af samtlige aktier i et fransk selskab indeholdt i artikel 4, stk. 1, en bestemmelse, som for en periode på 4 år forbød de sælgende aktionærer at konkurrere med det solgte selskab, og i artikel 4, stk. 2-3, angaves sanktioner mv. for overtrædelse heraf. En bestemmelse i artikel 4, stk. 4, hvorved køberen af selskabet gav de hidtidige aktionærer lov til at sælge produkter svarende til selskabets uden for Frankrig gennem et nærmere angivet engelsk selskab, som den tidligere hovedaktionær i det solgte selskab ejede, fremtrådte efter sin ordlyd og placering som et delelement i aftalens regulering af de hidtidige aktionærers adgang til at konkurrere med det solgte selskab og således som en undtagelse fra det tidsbegrænsede konkurrenceforbud i artikel 4, stk. 1, med hertil knyttede bestemmelser om sanktioner m.v. i stk. 2-3. Bestemmelsen i artikel 4, stk. 4, fandtes derfor ikke at kunne tillægges nogen selvstændig betydning, efter at konkurrenceforbuddet i artikel 4, stk. 1, var ophørt ved udløbet af den heri angivne periode på 4 år.

Konkurs - privilegerede krav

Dom afsagt 9. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Hvorvidt et lønkrav mod et konkursbo fra en medarbejder, betegnet som "salgsdirektør" kunne have fortrinsret efter konkurslovens § 95.

Konkurs - separatist

Dom afsagt 10. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Udgiverne af bladet Dansk Beton var ikke som separatist berettiget til at få udbetalt indeståendet på to bankkonti tilhørende konkursboet, idet det konkursramte selskab ikke havde været afskåret fra at råde over kontiene.

Misbrug af erhvervshemmeligheder

Dom afsagt 11. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En fabrikant af mandskabslifte havde ikke retsstridigt eftergjort tekniske løsninger eller misbrugt erhvervshemmeligheder tilhørende en tidligere samarbejdspartner i forbindelse med montage mv. af lifte på varevogne. Der var derfor ikke grundlag for at opretholde et tidligere nedlagt fogedforbud mod salg af en mandskabslift. Fabrikantens krænkelse af et varemærke tilhørende samarbejdspartnerens amerikanske moderselskab fandtes at være af bagatelagtig karakter, og der var ikke grundlag for at pålægge fabrikanten at betale godtgørelse herfor

Varemærkekrænkelser - Louis Nielsen - Synoptik

Dom afsagt 22. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Begge parters sammenlignende reklamer udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven. Sagsøgte overtrådte tillige varemærkelovens § 4 ved at gøre brug af sagsøgerens registrerede varemærke i annoncer.

Tillidsbrud i ansættelsesforhold

Dom afsagt 24. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

En salgs- og marketingdirektørs dispositioner indebar ikke en sådan væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der kunne ske bortvisning og kræves erstatning af denne. Salgs- og marketingdirektørens manglende underretning af den administrerende direktør om dispositionerne fandtes at være et tillidsbrud, og arbejdsgiveren ansås under disse omstændigheder ikke at have været uberettiget til at opsige salgs- og marketingdirektøren.

Befragtning - ansvar for gods

Dom afsagt 25. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tab af motor og beskadigelse af en anden motor, der var under søtransport fra Rotterdam til Algier, fandtes at skyldes dels manglende surring, dels fastgørelse i transportkassen, hvorfor ansvaret deltes ligeligt mellem transportøren og ladningsejeren.

Ansættelsesret, ansættelsesbevis

Dom afsagt 29. marts 2011 ved Sø- og Handelsretten

Tre lønmodtagere, der var medlem af Krifa, havde ikke krav på løn under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, selvom de var sygemeldt før og under arbejdsnedlæggelsen, og der i Krifas vedtægter var forbud mod at strejke, idet de måtte formodes at ville have deltaget, såfremt de ikke var sygemeldte.

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»