Oversigt

Ophavsret - Montana ikke krænket - ABC reoler

Dom afsagt 6. marts 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet i sag om, hvorvidt sagsøgte ved at fremstille og markedsføre reolsystemet ABC Quadrant har krænket Peter Lassens og Montana Møbler A/S' (herefter Montana) rettigheder i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven til MONTANA reolen, og om ABC-Reoler som følge heraf skal betale erstatning, og vederlag til Montana og Peter Lassen samt godtgørelse til Peter Lassen.

Ophavsret ikke krænket - Vola - Damixa

Dom afsagt 28. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Armaturet Osier fra Damixa A/S og armaturet blanco Finess fra Andersen & Nielsen A/S var ikke en krænkelse af Vola A/S´s ophavsret til armaturet VOLA KV1.

Konkursret - separatiststilling i forhold til et aktiedepot

Dom afsagt 27. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgers separatiststilling i forhold til et aktiedepot og en bankkonto, oprettet i den senere konkursramte skyldner navn. Sammenblanding af økonomi.

Højesteretsdom - dagbøder for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Højesteret

Dagbøder for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger

DR sendte den 21. maj 2006 i Magasinet Søndag en kritisk udsendelse om forholdene på omsorgscentret Fælledgården. I udsendelsen blev vist optagelser af blandt andet 4 beboere i meget intime situationer. Optagelserne var foretaget med skjult kamera af T2 under hendes 2 måneders ansættelse som vikarmedhjælper på Fælledgården samtidig med, at hun var ansat som journalistpraktikant hos et filmproduktionsselskab. T1 var medindehaver af det pågældende produktionsselskab. Optagelserne blev videregivet til DR med henblik på udsendelsen den 21. maj 2006.

Højesteret bemærkede, at T2 som ansat på Fælledgården var underlagt tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, hun fik kendskab til i forbindelse med sit arbejde, herunder om beboernes helbredsforhold. T2 handlede efter forudgående aftale med og tilskyndelse fra T1, som derfor kunne straffes for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 152 om tavshedspligt begået af T2. T1 og T2 havde videregivet filmoptagelser i ikke-sløret form til produktionsselskabet og DR, hvoraf dele i sløret form blev vist i tv. Filmoptagelserne havde indeholdt fortrolige oplysninger, herunder om de pågældende beboeres helbredsforhold.

Efter en afvejning af hensynene til de pågældende beboere på Fælledgården over for hensynet til pressens ytringsfrihed kom Højesteret frem til, at videregivelsen af de fortrolige oplysninger ikke var berettiget efter straffelovens § 152, stk. 1, jf. § 152 e, nr. 2, som bestemmelsen må fortolkes i lyset af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen blev fastsat til 10 dagbøder på hver 500 kr. til hver af de tiltalte.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Højesteretsdom - Godtgørelse til afskediget gravid kvinde

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Højesteret

Dom afsagt den 20. februar 2012

Plejeringen v/ Torben Pasgaard
mod
K

Den kvindelige medarbejder, K, blev den 1. marts 2008 ansat hos Plejeringen som social- og sundhedshjælper med 3 måneders prøvetid. I begyndelsen af april blev hun afskediget under henvisning til, at hun havde haft for meget sygefravær. Det kunne lægges til grund, at der var tale om graviditetsrelateret sygdom, men der var uenighed mellem parterne om, hvorvidt Plejeringen var klar over dette på opsigelsestidspunktet.

K påstod sig tilkendt godtgørelse svarende til 6 måneders løn under henvisning til, at afskedigelsen var sket i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Højesteret slog fast, at beskyttelsen mod afskedigelse som følge af graviditetsrelateret fravær efter bestemmelsens formål også omfatter den situation, hvor arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. En pligt for arbejdsgiveren til at betale godtgørelse må dog i denne situation være betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten. Da Plejeringen ikke havde omgjort beslutningen om afskedigelse efter at være blevet bekendt med K's graviditet, var hun berettiget til godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Højesteretsdom - Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Dom afsagt 22. februar 2012 ved Højesteret

Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Arbejdernes Landsbank ønskede at overdrage sine aktier i A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri til selskabet Basen Invest A/S. Fællesbageriet nægtede at godkende overdragelsen, idet man henviste til, at der jf. selskabets vedtægter ikke blot skulle ske en notering af overdragelsen, men at selskabets bestyrelse tillige skulle godkende aktieoverdragelsen. Bestyrelsen nægtede at godkende overdragelsen, da man ikke anså Basen Invest A/S for at være en kooperativ virksomhed, hvilket var et krav i henhold til Fællesbageriets vedtægter.

Arbejdernes Landsbank anlagde herefter sag ved domstolene med krav om, at Fællesbageriets skulle foretage notering i aktieprotokollen af overdragelsen. Fællesbageriets påstod frifindelse.

Under sagen gjorde Fællesbageriet bl.a. gældende, at bestemmelsen om notering tillige indeholdt en omsættelighedsbegrænsning, idet bestyrelsen også skulle godkende aktieoverdragelsen. En sådan godkendelse er ikke afhængig af en specifik henvisning til en vedtægtsbestemmelse, idet bestemmelsen giver bestyrelsen mulighed for at skønne over om en overdragelse er i Fællesbageriets interesse. Arbejdernes Landsbank gjorde bl.a. gældende, at vedtægtsbestemmelsen alene indeholdt hjemmel til at notere aktieoverdragelsen i de tilfælde, hvor erhververen i øvrigt opfyldte vedtægternes krav, om at denne skulle være en kooperativ virksomhed, og at dette var tilfældet for Basen Invest A/S. Dette fulgte endvidere af, at Fællesbageriet i 1985 netop havde ophævet to ordrette bestemmelser om henholdsvis samtykke og udelukkelse af aktionærer.

For Højesteret var der mellem parterne enighed om, at Basen Invest A/S opfyldte vedtægternes krav om at være en kooperativ virksomhed. Højesteret udtalte, at vedtægtens bestemmelse efter sin ordlyd angår notering af overdragelse i selskabets aktieprotokol, og at reglen var indsat i 1940 sammen med de to bestemmelser om samtykke og udelukkelse af aktionærer. Der forelå ikke nærmere oplysninger om baggrunden eller formålet med vedtægtsændringen i 1985. På denne baggrund og efter vedtægternes indhold i øvrigt var der ikke grundlag for at forstå bestemmelsen, som en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen har en almindelig kompetence til at afvise en aktieoverdragelse, f.eks. fordi bestyrelsen finder, at den ikke stemmer overens med selskabets interesser, men bestemmelsen giver bestyrelsen adgang til at påse, at erhververen opfylder vedtægternes krav til selskabsdeltagelse. Hverken oplysninger om selskabets praksis eller kooperative grundprincipper, kunne føre til et andet resultat

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Kendetegnet HARDSTYLERS

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af rejser.

Immaterialret - sæbedispenser og opvaskesæt

Dom afsagt 14. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring og salg af et opvaskesæt og en sæbedispenser udgjorde ikke en krænkelse i henhold til markedsføringslovens, designforordningen eller designlovens. Europæisk registrering af opvaskesættet kendt ugyldig

Patent - fiskelus

Dom afsagt 24. januar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Hverken anvendelse af pyrethroidforbindelser til patologist behandling af fisk for skadedyrsangreb i form af fiskelus i umodne stadier eller forebyggende behandling mod fiskelus i modne stadier var patenterbar.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 8.12.2009: Ricoh Danmark A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Dom afsagt 8. december 2009 ved Klagenævnet for Udbud


Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S 38-055690 af 23. februar 2009 udbød Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) en rammeaftale omfattende levering af printere, kopimaskiner og  multifunktionsmaskiner med tilhørende services. Rammeaftalen var opdelt i 6 delaftaler, herunder delaftale 1 vedrørende miljøvenlige  printere og multifunktionsmaskiner. Denne sag vedrører delaftale 1. Det fremgik af udbudsbetingelserne, at Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S ville vælge 4 - 8 leverandører inden for delaftalen.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 19. maj 2009: Anker Hansen & Co. A/S mod Rudersdals Kommune

Dom afsagt 19. januar 2009 ved Klagenævnet for Udbud

Den anvendte pointmodel var uegnet til at blive anvendt ved vurderingen af tilbuddene i relation til underkriteriet "tilbudspris".

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 21. april 2009; Hoffmann A/S mod A/B Hørsholm Karlebo

Dom afsagt 21. april 2009 ved Klagenævnet for Udbud

En pointmodel kunne under ekstreme forudsætninger føre til uhensigtsmæssige resultater, men havde ikke gjort det i det konkrete tilfælde, hvorfor den ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 10. juli 2008: European Land Solutions A/S mod Kystdirektoratet

Dom afsagt 10. juli 2008 ved

Udtalt at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed var overtrådt ved anvendelse af en pointmodel, der bevirkede, at forskelle i tilbudspriser havde vilkårlige konsekvenser.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 19. juli 2007: ISS Facility Services A/S mod Kystdirektoratet

Dom afsagt 19. juli 2007 ved Klagenævnet for Udbud

Ikke taget stilling til principielt spørgsmål om, hvorvidt en evalueringsmodel, som kunne føre til forkerte resultater, generelt var i strid med udbudsreglerne.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 6. september 2006: Sahva A/S mod Københavns Kommune

Dom afsagt 6. januar 2006 ved Klagenævnet for Udbud

Særligt om rammeaftaler (art. 32) Udtalt at udbyderen skal sammenligne tilbudspriserne for hver enkelt af de udbudte ydelser på grundlag af en saglig forhåndsvurdering af den forventede mængde anskaffelse af hver ydelse, og at udbyderen herefter skal foretage en egentlig beregning af, hvilket tilbud, der har den lavest samlede tilbudspris. Udbyders vurdering af et underkriterium om pris skal således ske ved en eksakt beregning i det omfang, det er muligt, og må ikke ske ved et rent skøn.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 5. september 2006: Kirudan A/S mod Kolding Kommune m.fl.

Dom afsagt 5. januar 2006 ved Klagenævnet for Udbud

Klager klagede over, at udbyder havde overtrådt gennemsigtighedsprincippet ved at undlade i udbudsbetingelserne at angive, hvorledes alternative tilbud ville blive sammenlignet med ordinære tilbud. Ikke taget til følge, da klagenævnet fandt, at dette var angivet i udbudsbetingelserne. Det skal med andre ord fremgå.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 13. marts 2006: Kirudan A/S mod Kolding Kommune m.fl.

Dom afsagt 13. marts 2006 ved Klagenævnet for Udbud

Om bevisbyrde: udtalt at udbyder ikke havde godtgjort, at tilbudsvurderingen var saglig

Transporterstatning

Dom afsagt 16. januar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, der blev anset for at være kontraherende fragtfører, ansås at have udvist grov uagtsomhed ved gennemførelsen af en transport til Rusland, der fandtes at være omfattet af CMR-loven. Sagsøgte blev pålagt at betale erstatning for erstatningstransport og følgeskader

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 2. marts 2005: Pumpex A/S mod Hedensted Kommune

Dom afsagt 2. marts 2005 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at udbyderen havde vurderet tilbud på en måde, der var uigennemskuelig for tilbudsgiverne, at den anvendte beregningsmodel førte til, at selv meget store forskelle i tilbudspriserne blev opvejet af ret små forskelle med hensyn til øvrige underkriterier, og at tilbudsgiverne ikke med rimelighed kunne forudse, at tilbuddene ville blive vurderet efter en beregningsmodel med disse egenskaber.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 30.november 2004: Finn F. Hansen mod Boligselskabet Vendersbo

Dom afsagt 30. november 2004 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at der manglede gennemsigtighed om, hvilke objektive grundlag, der ville blive anvendt ved tildelingen efter laveste pris, og at indklagede intet havde fastsat herom i udbudsbetingelserne, men blot efterfølgende ved evaluering af tilbuddene havde truffet beslutning om at tillægge 5% til den samlede tilbudssum i tilbuddene fra tilbudsgivere, som enkeltvis var lavestbydende vedrørende fagentrepriser.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 13. maj 2004: Bravida Danmark A/S mod Rødovre almennyttige Boligselskab

Dom afsagt 13. maj 2004 ved Klagenævnet for Udbud

Inddragelse af fx driftsøkonomiske forhold i vurdering af pris. Udtalt at et kriterium som tidlig færdiggørelse kan tages i betragtning, hvis det økonomisk mest fordelagtige tilbud er valgt som tildelingskriterium forudsat at det pågældende kriterium indgår som underkriterium hertil.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 27. februar 2002: Vindtek Ventilation mod Holstebro Komune

Dom afsagt 27. februar 2002 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at underkriteriet delpriser var ulovligt, idet tilbuddenes angivelse af delpriser alene var en beskrivelse af, hvorledes den samlede tilbudssum fremkom

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 14. september 1998: Det danske Handelskammer mod Danmarks Statistik

Dom afsagt 14. september 1998 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at et tildelingskriterium er lovligt, hvis det har til formål og er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at vurderingen heraf skal ske ved at sammenholde tildelingskriteriet med udbudsbetingelserne, og at tildelingskriteriet i tilfælde, hvor der er adgang til at afgive alternative tilbud skal være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud blandt de tilbud, der opfylder samtlige udbudsbetingelser og de tilbud, der alene opfylder minimumsbetingelserne.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 14. december 2000: Renoflex A/S mod I/S Vestforbrænding

Dom afsagt 14. december 2000 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at klagenævnet ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at den valgte tilbudsgiver ikke havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men fastslog, at den anvendte evalueringsmodel indebar uigennemsigtighed i bedømmelsen og indebar risiko for forskelsbehandling af de bydende.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 27.6.2000: Deponering af Problemaffald ApS mod I/S Vestforbrændingen, I/S Amagerforbrændingen og Nordvestsjællands Renovationsselskab I/S)

Dom afsagt 27. juni 2000 ved Klagenævnet for Udbud

Udtalt at evalueringsmodel ikke forekommer realistisk, allerede fordi den under visse forudsætninger kan føre til absurde resultater. Klagenævnet ej taget yderligere stiling, idet der annulleres af andre årsager.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 23.1.1996: Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune

Kendelse af 23. januar 1996 ( Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune.

Danske Bank - anfordringsgaranti

Dom afsagt 10. januar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Principalen var forpligtet til at skadesløsholde det instruerende pengeinstitut, som i forhold til garanten havde været forpligtet til at honorere sin kontragaranti, der ligesom hovedgarantien var en ubetinget anfordringsgaranti.

Figurmærket PUCH

Dom afsagt 9. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Figurmærket PUCH, som siden 1940 havde været registreret for motorcykler, cykler og visse dele og tilbehør hertil, havde i Danmark aldrig været brugt for cykler og, siden produktionen i Østrig af køretøjer på to hjul var ophørt i 1987 og restlageret solgt, heller ikke for knallerter. Små forhandleres videresalg til brug for reparationer fra gamle lagre af reservedele med figurmærket påført kunne ikke anses som en normal markedsføringsmæssig aktivitet fra mærkeindehaverens side og udgjorde således ikke reel brug af mærket. Brugen af varemærket havde derfor været ophørt uden afbrydelser i 5 år forud for begæringen om udslettelse, og figurmærket blev ophævet. At ganske mange danskere stadig forbinder kendetegnet PUCH med knallerter, kunne under de foreliggende omstændigheder ikke medføre, at kendetegnet PUCH ansås som et vitterligt kendt udenlandsk varemærke, som var til hinder for en dansk supermarkedskædes registrering og brug af ordmærket PUCH for cykler mv.

Engrosdistribution af betalings-kanaler

Dom afsagt 20. januar 2020 ved Sø- og Handelsretten

Vilkår om placering og om såkaldt minimumspenetration i distributionsaftaler, som udbyder af betalingskanaler via kabelnet indgik med antenneforeninger mv., og som i realiteten pålagde disse at placere kanaludbyderens egne kanaler i den såkaldte mellem-pakke, fandtes at have til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen på markedet for engrosdistribution af betalings-kanaler via kabelnet., jf. TEUF artikel 101 og konkurrencelovens § 6. Konkurrencerådet frifandtes derfor for kanaludbyderens på-stande om hel eller delvis ophævelse af Rådets af Konkurrencenævnet stadfæstede påbud om at ophæve disse vilkår.

Vildledende reklame

Dom afsagt 30. december 2011 ved Sø- og Handelsretten

En plastemballageproducents udsagn på sin hjemmeside og i en brochure om de miljømæssige fordele ved plastemballage frem for metalemballage udgjorde vildledende sammenlignende reklame i strid med markedsføringsloven.

Eneforhandler af sodavandsprodukt

Dom afsagt 30. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at sagsøgeren havde været eneforhandler af sagsøgtes sodavandsprodukt i Spanien. Sagsøgtes adfærd i forbindelse med ophævelse af samarbejdet samt henvendelse til sagsøgerens sælger og kunder var ikke i strid med markedsføringsloven.

Parallelimport - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 29. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ommærkning af parallelimporteret lægemiddel var ikke objektivt nødvendig og indebar krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder.

Krav på demurrage

Dom afsagt 29. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen hæftede ikke for krav på demurrage opstået som følge af modtagerens forsinkede tilbagelevering af containere.

Markedsføringsloven - erstatningsansvarsloven

Dom afsagt 22. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet, om de sagsøgte (herefter: Det Faglige Hus) har overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven ved i forbindelse med en kampagne for hvervning af medlemmer  at have  indrykket annoncer i dagbladene 24 Timer og Urban,  som  indeholdt sagsøger 1, Fagligt Fælles Forbund (herefter: 3F)'s logo og navn. Sagen vedrører tillige spørgsmålet, om anvendelsen af et manipuleret billede af 3F's forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, i samme annoncer udgør en retsstridig krænkelse

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Dom afsagt 11. november 2011 ved Højesteret

Sagen drejede sig om, hvorvidt As ret til ligebehandling var blevet krænket i for­bindelse med besættelsen af en stilling som frisørassistent og stedfortræder i frisørforretningen Shape Intercoiffure.

Højesteret bemærkede, at eftersom A var ansat tidsbegrænset som frisørassistent i et barselsvikariat og var fratrådt efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse, skulle forholdet ikke bedømmes som en afskedigelse efter ligebehandlingslovens § 9 og § 16, stk. 4. Det forhold, at A ikke blev tilbudt fortsat ansættelse, skulle i stedet bedømmes efter ligebehandlingslovens § 2 og § 16 a.

På baggrund af bevisførelsen fandt Højesteret, at det måtte lægges til grund, at Lene Hansen havde gjort sig skyldig i en krænkelse af ligebehandlingslovens § 2, og Lene Hansen skulle derfor betale godtgørelse til A efter lovens § 14. (dissens)

Under henvisning til Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2008 s. 957, og idet der ikke var grundlag for at fravige udgangs­punktet givet i dommen, fastsatte Højesteret godtgørelsens størrelse til 25.000 kr.

Landsretten havde fastsat en højere godtgørelse.

Danica Pension - modregning af omkostningsbidrag

Dom afsagt 11. november 2011 ved Højesteret

Forsikringsselskabet Danica Pension har fået medhold i, at et af selskabet pålagt omkostningsbidrag kunne modregnes i bonus til forsikringstagerne.

Forbrugerrådet havde som mandatar for fire forsikringstagere i Danica Pension anlagt i alt tre sager mod forsikringsselskabet. Sagerne angik, om og i givet fald i hvilket omfang Danica Pension fra år 2000 havde været berettiget til at foretage modregning af omkostningsbidrag i bonus til forsikringstagerne.

Vestre Landsret frifandt Danica Pension. Højesteret har nu stadfæstet landsrettens dom.

Der henvises til dommen for Højesterets begrundelse.

Transport og kommunikation

Dom afsagt 18. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen ikke ansvarlig for skade, som godset forvolder på transportmidlet under en søtransport.

Selskabsret - PricewaterhouseCoopers frifindes

Dom afsagt 15. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

En almenvelgørende fond, der ifølge fundatsen for en erhvervsdrivende fond skulle modtage provenuet ved likvidation af fonden, og som i den anledning faktisk havde modtaget et mindre beløb, kunne ikke rejse krav om erstatning mod den erhvervsdrivende fonds bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Dissens.

Ophør af samarbejdsaftale

Dom afsagt 8. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte dømt til at afholde visse udgifter til besætning, gebyrer mv. i forbindelse med en ophørt samarbejdsaftale, hvor sagsøgte skulle stille fly til rådighed for sagsøgeren som operatør på det kommercielle marked.

Kopi af Rolex GMT-Master II

Dom afsagt 8. november 2011 ved Sø- og Handelsretten

K havde i en kinesisk internetbutik til privat brug købt et ur, som han vidste, var en kopi af Rolex GMT-Master II. SKAT havde ved toldkontrol suspenderet frigivelsen af uret, idet der var mistanke om, at det var piratkopieret og varemærkeforfalsket.

Ombytning af pantesikkerhed

En banks ombytning af pantesikkerhed var ikke en utilbørlig disposition, som kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 74.

Markedsføring - varemærkeret - 'aldersrabat'

Dom afsagt 19. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Optikerkæden S havde ikke opnået varemærkeret til udsagnene "Aldersrabat" og "Få din alder i rabat", og T´s markedsføringskampagne i oktober 2010, hvor udsagnene "Aldersrabat" og "Din alder i rabat" blev benyttet, var endvidere ikke i strid med markedsføringsloven.

Direktør frifundet

Dom afsagt 20. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke årsagsmæssig sammenhæng mellem en direktørs påståede ansvarspådragende handlinger og undladelser og det af selskabet rejste krav. Rigtigheden af selskabets tab blev hertil ikke anset for godtgjort.

Ophavsret reklamefilm

Dom afsagt 18. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

De af sagsøger udviklede format til reklamefilm var ikek et værk beskyttet efter ophavsretsloven.

Handelsagentur

Dom afsagt 14. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent fandtes ikke berettiget til provision af omfattende salg fra agenturgiverens hovedkontor i Korsør til indkøbsselskab for hele Norden, som var beliggende i agentens territorium, idet han, der var af den opfattelse, at han ikke var berettiget til provision, havde kendt til salget i adskillige år, inden hans advokat rejste kravet.
Det fandtes ved dommen bevist, at agenturkontrakten var blevet ophævet ved parternes fælles forståelse i lyset af agentens misligholdelse heraf ved at oppebære salgssummer fra kunder uden at give agenturgiver oplysning herom og straks afregne til denne.
Retten så ved dommen bort fra bestemmelse i forudgående kendelse efter delforhandling, hvorefter det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at kontrakten fortsat var i kraft, idet denne del af kendelsen byggede på bevismangel, der var retsstridigt fremkaldt ved den ene parts objektivt ufuldstændige og urigtige forklaring og manglende fremlæggelse af dokumentation.

Transportforsikring

Dom afsagt 30. oktober 2011 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtfører var ansvarlig for godsets bortkomst ved to røverier i Italien, jf. CMR § 24, men havde ikke udvist grov uagtsomhed jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med bortkomsten fra 2 lukkede køletrailere, der var parkeret på henholdsvis en oplyst servicestation og en videoovervåget rasteplads.

Manglende oplsyninger til pantebrevskøber

Dom afsagt 16. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Manglende oplysninger til pantebrevskøber i pantebrevsopstilling om forurening på den pantsatte ejendom og i en anden sag om efterstående hæftelser udgjorde ikke hævebegrundende mangler, da oplysningerne konkret ikke kunne anses for at have været væsentlige for pantebrevskøber på handelstidspunktet.

Domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk

Dom afsagt 13. september 2011 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde ret til domænenavnene advokat.dk og advokaterne.dk, da en overdragelse til sagsøgeren ville stride mod god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 12, stk. 1.

Erstatning - bunkersolie

Dom afsagt 30. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at leveret bunkersolie var behæftet med en væsentlig mangel.

Konkurs

Dom afsagt 24. august 2011 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet om en fordring, som er afvist af likvidator under likvidationsbehandling af et selskab, kan gøres gældende igen i selskabets efterfølgende konkursbo.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og ...»

Køb af investeringsejendom - udlejningsejendom til beboelse

Når du har fundet en udlejningsejendom til beboelse, bør du gennemgå ejendomsprospektet og lejekontrakterne ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )