Oversigt

Varemærket OPUS DEI

Dom afsagt 15. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

EF-varemærket OPUS DEI havde fornødent særpræg, og den skete registrering var derfor ikke ugyldig. Registreringen blev dog begrænset i visse vareklasser som følge af indehaverens manglende brug. Varemærket kunne ikke anses for velkendt i Danmark. Varemærket OPUS-DEI: Existence After Religion blev ikke anset for forveksleligt med det ældre EF-varemærke på grund af manglende varelighed.

Varemærkeret, markedsføringsret

Dom afsagt 7. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte har overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3, ved at have markedsført en række udsagn i et nyhedsbrev og på deres hjemmeside, og sagsøgte skal derfor offentliggøre dommens konklusion på deres hjemmeside i 14 dage. Sagsøgte har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 1, ved at have brugt sagsøgers varemærke som Google AdWords. Sagsøgte skal betale 50.000 kr. i bøde.

Forretningskendetegn - Active Heads

Dom afsagt 27. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af Active Heads som kendetegn, varemærke og domænenavn var ikke en krænkelse af rettigheder, som tilkommer Active Search 1998 A/S.

Direktør ikke berettiget til bonus

Dom afsagt 13. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

En tidligere ejer og administrerende direktør i en virksomhed var ikke berettiget til bonus efter ansættelsens ophør, da han ved at have givet kunder indtryk af, at han videreførte virksomheden i nyt regi, havde handlet i strid med den loyalitetsforpligtelse, som påhvilede ham som tidligere direktør og ejer. Det sagsøgende selskab, som havde fået overdraget bonuskravet, fik derfor ikke medhold i sit krav mod sagsøgte. Direktøren ikke solidarisk ansvarlig med sagsøgeren for de sagsomkostninger, som sagsøgeren blev pålagt at betale til sagsøgte

Designkoncept til butiksindretning

Dom afsagt 8. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Forhandler for Singapore fandtes hverken at have krænket noget designkoncept til butiksindretning eller varemærkerettigheder ved samtidig med ophævelsen af sin kontrakt med dansk kosmetikproducent T at omlægge en butik i Singapore, som hidtil alene havde solgt produkter fra T, til tillige at sælge produkter fra andre ("multibrandstore"), herunder F, som producerer hudplejetabletter.
F havde ikke pådraget sig ansvar ved at overlade det til forhandleren selv at tilrettelægge sin markedsføringsstrategi for Singapore.
T og dennes direktører og medejere, M og H, fandtes ikke at have overtrådt markedsføringsloven ved for at søge at få disse til at gribe ind, at have truet sælgeren og den berigtigende advokat af en virksomhedshandel vedrørende F med at rette henvendelse om sagen til køberen og ved senere at have udtalt sig til BØRSEN om deres påstande og anbringender under retssagen.

Rejsegarantifonden

Dom afsagt 6. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Rejsegarantifonden var berettiget til at trække en garanti stillet af en rejseudbyder der overdrog sine aktiviteter til en rejsevirksomhed som senere gik konkurs.

Forbrugerombudsmanden - Europark

Dom afsagt 31. januar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Europark A/S var ikke berettiget til at pålægge rykkergebyr i 1. rykkerbrev efter pålæggelse af parkeringsafgift ved placering af et girokort i forruden. Europark A/S pålagt at tilbagebetale rykkergebyret.

Poul Stig Briller

Dom afsagt 14. januar 2013 ved

I forbindelse med et holdingselskabs salg i 2005 af hele aktiekapitalen i Poul Stig Briller A/S var der ikke sket nogen indskrænkninger i det solgte selskabs rettigheder til ordmærkerne POUL STIG og POUL STIG BRILLER for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv., og de til ordmærkerne svarende dk-domæner tilkom ubestridt ligeledes det solgte selskab. Holdingselskabets senere registrering af et figurmærke med teksten Poul Stig fandtes at krænke det solgte selskabs ordmærke POUL STIG, og holdingselskabet dømtes til at indskrænke registreringen, så den ikke omfatter briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv. På tilsvarende måde dømtes holdingselskabet til at overføre sit senere registrerede domænenavn www.poulstig.com til det solgte selskab.

Aftaler - Roprofa B.V. mod Øko-Tech Energi A/S

Dom afsagt 21. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

En virksomhed var ved sin handlemåde i det hele bundet af tre aftaler om køb af bio-olie, uanset at der ikke forelå underskrevne kontrakter herom. Virksomheden ikke godtgjort, at det leverede led af hævebegrundende mangler, og var derfor ikke berettiget til at nægte at modtage yderligere leveringer. Ved erstatningsopgørelsen blev den pris, som sælger havde opnået ved dækningssalg, lagt til grund.

Erhvervsret - Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S mod bl.a. GlaxoSmithKline Pharma A/S

Dom afsagt 19. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte, som var henholdsvis dansk distributør, indehaver af markedsføringstilladelsen og producenter af lægemidlerne Avandamet og Avandia, var ikke ansvarlige for det tab, som en paralleldistributør, havde lidt ved, at markedsføringstilladelsen til produkterne blev trukket tilbage.

Varemærke m.v. - Active Heads som forretningskendetegn

Dom afsagt 27. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af Active Heads som kendetegn, varemærke og domænenavn var ikke en krænkelse af rettigheder, som tilkommer Active Search 1998 A/S.

Forveksling - varemærket SMILEY

Dom afsagt 3. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket SMIL, som er registreret for "små chokoladestykker med karamelfyld" i klasse 30, var ikke til hinder for endlig registrering af varemærket SMILEY i klasse

Forretningskendetegn - Isolerings-Gruppen Odense A/S

Dom afsagt 4. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

Isolerings-Gruppen Odense A/S havde ved vedvarende brug af indarbejdelse af kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN A/S opnået beskyttelse heraf som varemærke. F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A.s brug af selskabsbetegnelser, hvori ordene Isolerings Gruppen indgik, var i strid med Isolerings-Gruppen Odense A/S´ varemærkeret. Vederlag og erstatning

Varemærke og forretningskendetegn

Dom afsagt 24. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

En virksomheds brug af en samhandelspartners varemærke og forretningskendetegn som AdWord på søgetjenesten Google var i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Selskabsnavn - Linatex A/ S mod Linatech A/S

Dom afsagt 30. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Selskabsnavnet "Linatech" ikke anset for forveksleligt med selskabsnavnet og varemærket "Linatex".

Forsikring af godstransport

Dom afsagt 31. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Ikke ført bevis for, at tyveritækkeligt gods var bortkommet ved tyveri begået undertransportørens ansatte, og transportøren havde ikke handlet groft uagtsomt ved at henstille en uaflåst trailer på en videoovervåget og aflåst plads.

kendetegnene BECKMANN

Dom afsagt 13. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagerne, der behandles sammen, drejer sig om retten til at bruge kendetegnene BECKMANN i forbindelse med salg af maling og tapet mv.

Ansættelsesret - kompensation for kundeklausul

Dom afsagt 12. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere medarbejder havde påbegyndt selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb og havde derved afskåret sig fra at kræve kompensation for kundeklausul, der var et aftalevilkår i hans ansættelseskontrakt hos den tidligere arbejdsgiver.

Aftaler - krav om erstatning

Dom afsagt 12. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ikke godtgjort at være berettiget til sit påståede krav på produktionsmodningsomkostninger, manglende opfyldelse af bestillinger samt påstanden om betaling for varelager i forbindelse med sagsøgtes ophævelse og afvikling af samarbejdet omkring sagsøgerens ombygning af sagsøgtes biler til gulpladebiler. Samarbejdet ikke opsagt med rimeligt varsel, hvorfor sagsøgeren tilkendtes en erstatning på 300.000 kr. for sit tab. Da sagsøgte havde fremsat et ubestridt modkrav til kompensation, som oversteg den tilkendte erstatning, frifandtes sagsøgte.

Patentret - tryk på affaldssække

Dom afsagt 19. september 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger har fået meddelt patent på trykning af information om det højst tilladelige fyldningsniveau i form af en fyldelinje påtrykt på papiraffaldssækkes inderside. Den indvendige fyldningslinje skulle afhjælpe et eksisterende overfyldningsproblem. Sagsøgte har bestridt gyldigheden af dette patent. Når hidtidige løsningsmodeller, almindelig erfaring og viden tages i betragtning, må denne foranstaltning anses for at være så umiddelbar fagmandsmæssigt nærliggende, at betingelserne for at meddele patent efter patentlovens § 2, stk. 1, ikke anses for opfyldt. (Dissens).

Sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten

Dom afsagt 27. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

En sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten af Forbrugerombudsmanden, da betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 var opfyldt.

Ansættelses- og arbejdsret - ikke funktionærstatus

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Kaptajn, styrmand, kabinechef (cabin Chief) og stewardesse (cabin attendant) har ikke funktionærstatus ex lege, og er således ikke berettiget til minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.

Brugsret til varemærke - Trygg-Hansa

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag skulle anerkende, at varemærkeregistrering VR 1993 03993 TRYGG HANSA skulle begrænses til "Forsikringsvirksomhed, nemlig forsikring af fritidshuse beliggende i Sverige".

Varemærket VIF - sponsorkontrakt

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

En eksklusiv sponsorkontrakt kunne ikke fortolkes imod sin ordlyd. Den sponserede var ikke indehaver af varemærkeretten og kunne ikke meddele sponsor eneret til brug af varemærket, hvorfor sponsors ophævelse af aftalen var berettiget.

Copydan - krav i konkursbo

Dom afsagt 15. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Copydans krav på blankbåndsvederlag i henhold til ophavsretslovens § 39 anset for stiftet på tidspunktet hvor den pligtmæssige indberetning skulle have fundet sted og dermed inden konkursdekretets afsigelse. Kravet var stiftet i 4. kvartal 2005 og således omfattet af 5-årig forældelse, jf. den nye forældelseslovs overgangsregler. Copydans krav anset anmeldt rettidigt, idet Copydans brev af 3. september 2010 til kurator ansås for at opfylde kravene til anmeldelse.

Konkursregulering af arbejdsvederlag

Dom afsagt 18. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Konkursregulering af arbejdsvederlag, godtgørelse m.v. godkendt uanset, at ansættelse var ophørt næsten halvanden år før konkurs.

Figurmærke - Converse

Dom afsagt 21. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes figurmærke indeholdende en fem-takket stjerne omkranset af en cirkel, lignede sagsøgerens velkendte figurmærker, som dermed var til hinder for endlig registrering af sagsøgtes figurmærke for fodtøj i klasse 25.

Håndpant tilsidesat

Dom afsagt 21. juni 2012 ved Østre Landsret

Banks håndpant i fire ejerpantebreve, stillet for et andet selskabs gæld, fundet i strid med aktieselskabslovens §§ 61 og 63 og tilsidesat, da banken ved pantets stiftelse var bekendt med, at pantsætningen kunne udgøre en utilbørlig fordel for hovedaktionærerne i selskaberne og undlod at sikre sig, at minoritetsaktionærerne havde godkendt pantsætningen.

Brugsret til forretningskendetegnet "Havemøbelland"

Dom afsagt 2. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Damborg Havemøbelland ApS havde udover en mundtlig aftale om brugsret til forretningskendetegnet "Havemøbelland" tillige gennem mere end 20 års brug erhvervet en selvstændig ret til at gøre brug af registrerede domænenavne "have-moebelland.dk" og "have-møbelland.dk".

Erstatningskrav - medicin

Dom afsagt 2. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Krav på erstatning, der grundedes på, at AstraZenca havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for lægemidler, anset for forældet.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 20. juni 2012: Tecan Nordic AB mod Statens Serum Institut

Dom afsagt 20. juni 2012 ved Klagenævnet for Udbud

Statens Serum Instituts beslutning af 6. oktober 2011 om at indgå kontrakt med Hamilton Robotics ApS annulleres.

Patent - protein

Dom afsagt 15. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Et europæisk patent på anvendelse af proteinet HNL/NGAL som diagnostisk markør for humane sygdomme var delvist ugyldigt som følge af manglende opfindelseshøjde. Et diagnostisk kitsæt, som anvendte proteinet til at diagnosticere akut nyreskade, krænkede ikke patentet i den udstrækning, som det blev opretholdt.

Immaterialret - reklame for Body Bike

Dom afsagt 12. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Det var ikke dokumenteret, at en spinningcykel produceret af Body Bike i sig selv nød ophavsretlig beskyttelse eller beskyttelse som varemærke, og Dansk Supermarkeds anvendelse af et billede af cyklen i en reklame for spinning og motionstøj fandtes ikke at krænke Body Bikes rettigheder.

Krænkelse af Nomas rettigheder

Dom afsagt 15. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Mikkelsen Media ApS havde produceret internetannoncering for Homeenter ABs chokoladeklub, hvor der skete brug af henvisninger til Restaurant Noma. Brugen var en krænkelse af Nomas rettigheder efter markedsføringsloven og varemærkeloven.

Betaling vedrørende flyhandel

Dom afsagt 25. maj 2012 ved Sø- og Handelsretten

Salgsagent i en flyhandel var for tiden ikke berettiget til at modtage yderligere betaling, da det endnu ikke var afklaret mellem køber og sælger, om sælger var berettiget til at beholde et depositum, der var betalt af køber

Tilbagekøb af aktier

Dom afsagt 15. maj 2012 ved Sø- og Handelsretten

Beregning af købesum for aktier i forbindelse med afståelse på grund af bortvisning fra ansættelse som adm. direktør i den pågældende koncern.

Selskabsret, erhvervsrset

Dom afsagt 16. maj 2012 ved Sø- og Handelsretten

I forbindelse med salg af anparter i et selskab var aftalt, at sælgeren skulle have udbetalt løn, idet sælgeren dog i stedet kunne vælge at fremsende faktura. Det lagdes til grund, at der ikke var nogen realitet i udtrykket "løn" og anvendelsen af ansættelsesretlig terminologi som "ansat" og "fritstillet", idet der ikke var vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, men vederlag for anparterne. Idet anpartshavere i et anpartsselskab eller aktionærer i et aktieselskab heller ikke i øvrigt kan anses for at have noget "tjeneste- eller samarbejdsforhold" til deres selskaber, fandt reglen i markedsføringslovens § 19 om erhvervshemmeligheder ikke anvendelse.

God markedsføringsskik - ejendomsmæglere

Dom afsagt 3. april 2012 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om, hvorvidt en ansat ejendomsmægler havde handlet illoyalt overfor sin arbejdsgiver forud for og i forbindelse med den pågældendes opsgielse af sin stilling og opstart af egen ejendomsmæglervirksomhed, herunder om der var sket uberettiget brug af arbejdsgiverens varemærke.

Montana Møbler - Tivoli - varemærkeret krænket

Dom afsagt 8. maj 2012 ved Sø- og Handelsretten

Montanas benyttelse af kendetegnet TIVOLI, alene og som sammensat mærke, for nogle stole, designet af Verner Panton, var en krænkelse af Tivolis eneret til varemærket TIVOLI.

konkursbo - overdragelse af ejendom

Dom afsagt 27. april 2012 ved Sø- og Handelsretten

Overdragelse af en fast ejendom i forbindelse med en udstationering til et selskab, kort forinden dette blev taget under konkursbehandling, ikke anset for omstødelig efter konkurslovens §64 og § 74.

Varemærkeforfalskede armbåndsure

Dom afsagt 3. maj 2012 ved Sø- og Handelsretten

Samtidig køb og import af 5 varemærkeforfalskede armbåndsure mrk. HUBLOT fra kinesisk internetbutik skabte en stærk formodning for, at indførslen var sket med henblik på erhvervsmæssig brug, og denne formodning fandtes ikke afsvækket af de sagsøgtes forklaringer for retten. Vederlag fastsat til 500 kr. pr. ur og erstatning for udgifter til destruktion mv. ligeledes 500 kr. pr. ur. SKATs suspension af frigivelsen af urene blev stadfæstet. De sagsøgte blev pålagt at afstå urene til statskassen til destruktion og fik forbud mod at importere, sælge eller markedsføre produkter, som bærer et eller flere af HUBLOTs registrerede varemærker.

Konkurs - sekundært massekrav

Dom afsagt 16. marts 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren påstod sit krav tillagt status som sekundært massekrav. Da kravet fandtes stiftet før, fallenten var trådt i betalingsstandsning, var kravet et simpelt krav.

Ansættelses- og arbejdsret - bortvisning uberettiget

Dom afsagt 6. marts 2012 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær kunne ikke foretage "delvis" opsigelse af sin stilling. Ikke grundlag for godtgørelse efter funktionærlovens § 2b. Bortvisning uberettiget.

Ophavsret - Montana ikke krænket - ABC reoler

Dom afsagt 6. marts 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet i sag om, hvorvidt sagsøgte ved at fremstille og markedsføre reolsystemet ABC Quadrant har krænket Peter Lassens og Montana Møbler A/S' (herefter Montana) rettigheder i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven til MONTANA reolen, og om ABC-Reoler som følge heraf skal betale erstatning, og vederlag til Montana og Peter Lassen samt godtgørelse til Peter Lassen.

Ophavsret ikke krænket - Vola - Damixa

Dom afsagt 28. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Armaturet Osier fra Damixa A/S og armaturet blanco Finess fra Andersen & Nielsen A/S var ikke en krænkelse af Vola A/S´s ophavsret til armaturet VOLA KV1.

Konkursret - separatiststilling i forhold til et aktiedepot

Dom afsagt 27. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgers separatiststilling i forhold til et aktiedepot og en bankkonto, oprettet i den senere konkursramte skyldner navn. Sammenblanding af økonomi.

Højesteretsdom - dagbøder for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Højesteret

Dagbøder for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger

DR sendte den 21. maj 2006 i Magasinet Søndag en kritisk udsendelse om forholdene på omsorgscentret Fælledgården. I udsendelsen blev vist optagelser af blandt andet 4 beboere i meget intime situationer. Optagelserne var foretaget med skjult kamera af T2 under hendes 2 måneders ansættelse som vikarmedhjælper på Fælledgården samtidig med, at hun var ansat som journalistpraktikant hos et filmproduktionsselskab. T1 var medindehaver af det pågældende produktionsselskab. Optagelserne blev videregivet til DR med henblik på udsendelsen den 21. maj 2006.

Højesteret bemærkede, at T2 som ansat på Fælledgården var underlagt tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, hun fik kendskab til i forbindelse med sit arbejde, herunder om beboernes helbredsforhold. T2 handlede efter forudgående aftale med og tilskyndelse fra T1, som derfor kunne straffes for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 152 om tavshedspligt begået af T2. T1 og T2 havde videregivet filmoptagelser i ikke-sløret form til produktionsselskabet og DR, hvoraf dele i sløret form blev vist i tv. Filmoptagelserne havde indeholdt fortrolige oplysninger, herunder om de pågældende beboeres helbredsforhold.

Efter en afvejning af hensynene til de pågældende beboere på Fælledgården over for hensynet til pressens ytringsfrihed kom Højesteret frem til, at videregivelsen af de fortrolige oplysninger ikke var berettiget efter straffelovens § 152, stk. 1, jf. § 152 e, nr. 2, som bestemmelsen må fortolkes i lyset af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen blev fastsat til 10 dagbøder på hver 500 kr. til hver af de tiltalte.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Højesteretsdom - Godtgørelse til afskediget gravid kvinde

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Højesteret

Dom afsagt den 20. februar 2012

Plejeringen v/ Torben Pasgaard
mod
K

Den kvindelige medarbejder, K, blev den 1. marts 2008 ansat hos Plejeringen som social- og sundhedshjælper med 3 måneders prøvetid. I begyndelsen af april blev hun afskediget under henvisning til, at hun havde haft for meget sygefravær. Det kunne lægges til grund, at der var tale om graviditetsrelateret sygdom, men der var uenighed mellem parterne om, hvorvidt Plejeringen var klar over dette på opsigelsestidspunktet.

K påstod sig tilkendt godtgørelse svarende til 6 måneders løn under henvisning til, at afskedigelsen var sket i strid med ligebehandlingslovens § 9.

Højesteret slog fast, at beskyttelsen mod afskedigelse som følge af graviditetsrelateret fravær efter bestemmelsens formål også omfatter den situation, hvor arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten. En pligt for arbejdsgiveren til at betale godtgørelse må dog i denne situation være betinget af, at arbejdsgiveren ikke omgør sin beslutning om afskedigelse efter at være blevet bekendt med graviditeten. Da Plejeringen ikke havde omgjort beslutningen om afskedigelse efter at være blevet bekendt med K's graviditet, var hun berettiget til godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Højesteretsdom - Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Dom afsagt 22. februar 2012 ved Højesteret

Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Arbejdernes Landsbank ønskede at overdrage sine aktier i A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri til selskabet Basen Invest A/S. Fællesbageriet nægtede at godkende overdragelsen, idet man henviste til, at der jf. selskabets vedtægter ikke blot skulle ske en notering af overdragelsen, men at selskabets bestyrelse tillige skulle godkende aktieoverdragelsen. Bestyrelsen nægtede at godkende overdragelsen, da man ikke anså Basen Invest A/S for at være en kooperativ virksomhed, hvilket var et krav i henhold til Fællesbageriets vedtægter.

Arbejdernes Landsbank anlagde herefter sag ved domstolene med krav om, at Fællesbageriets skulle foretage notering i aktieprotokollen af overdragelsen. Fællesbageriets påstod frifindelse.

Under sagen gjorde Fællesbageriet bl.a. gældende, at bestemmelsen om notering tillige indeholdt en omsættelighedsbegrænsning, idet bestyrelsen også skulle godkende aktieoverdragelsen. En sådan godkendelse er ikke afhængig af en specifik henvisning til en vedtægtsbestemmelse, idet bestemmelsen giver bestyrelsen mulighed for at skønne over om en overdragelse er i Fællesbageriets interesse. Arbejdernes Landsbank gjorde bl.a. gældende, at vedtægtsbestemmelsen alene indeholdt hjemmel til at notere aktieoverdragelsen i de tilfælde, hvor erhververen i øvrigt opfyldte vedtægternes krav, om at denne skulle være en kooperativ virksomhed, og at dette var tilfældet for Basen Invest A/S. Dette fulgte endvidere af, at Fællesbageriet i 1985 netop havde ophævet to ordrette bestemmelser om henholdsvis samtykke og udelukkelse af aktionærer.

For Højesteret var der mellem parterne enighed om, at Basen Invest A/S opfyldte vedtægternes krav om at være en kooperativ virksomhed. Højesteret udtalte, at vedtægtens bestemmelse efter sin ordlyd angår notering af overdragelse i selskabets aktieprotokol, og at reglen var indsat i 1940 sammen med de to bestemmelser om samtykke og udelukkelse af aktionærer. Der forelå ikke nærmere oplysninger om baggrunden eller formålet med vedtægtsændringen i 1985. På denne baggrund og efter vedtægternes indhold i øvrigt var der ikke grundlag for at forstå bestemmelsen, som en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen har en almindelig kompetence til at afvise en aktieoverdragelse, f.eks. fordi bestyrelsen finder, at den ikke stemmer overens med selskabets interesser, men bestemmelsen giver bestyrelsen adgang til at påse, at erhververen opfylder vedtægternes krav til selskabsdeltagelse. Hverken oplysninger om selskabets praksis eller kooperative grundprincipper, kunne føre til et andet resultat

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Kendetegnet HARDSTYLERS

Dom afsagt 21. februar 2012 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag og erstatning for brug af kendetegnet HARDSTYLERS i forbindelse med arrangering af rejser.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked er ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )