Oversigt

Berettiget tilbageholdelsesret

Dom afsagt 12. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt, at sagsøgte (et værft) var berettiget til at udøve tilbageholdelsesret i et skib, som skulle ombygges på værftet, til trods for at sagsøger (skibets ejer) med rette havde opsagt ombygningskontrakten. Sagsøgte havde krav på betaling for udført ekstra arbejder, tilbageholdelsesudgifter og bugsering. Sagsøger havde krav på erstatning for sagsøgers manglende vedligehold af skibets motor.

Varemærket TEMPO ikke krænket af JP Politikens Hus

Dom afsagt 10. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

JP Politikens Hus A/S fandtes ikke ved at udgive magasinet Tempo, der indeholder bådannoncer, at krænke Tempo Bådsalg A/S' registrerede varemærke TEMPO.

ABBA - varemærket

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren var berettiget til at opsige en vederlagsfri licensaftale med rimeligt varsel. De sagsøgtes fortsatte brug af titlerne ABBA The Show og ABBA The Music udgjorde en krænkelse af ABBA-varemærket.

STEVE stolen krænker ikke TRIPP TRAPP stolen

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Østre Landsret

STEVE stolen fandtes ikke at krænke de ophavsretlige og varemærkeretlige rettigheder, der er knyttet til TRIPP TRAPP stolen.

DAN stolen krænker ikke TRIPP TRAPP stolen

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

DAN stolen fandtes ikke at krænke de ophavsretlige og varemærkeretlige rettigheder, der er knyttet til TRIPP TRAPP stolen.

Opsigelse af erhvervslejemål

Dom afsagt 30. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Det sædvanlige opsigelsesvarsel til et erhvervslejemål fandtes ikke at være længere end 6 måneder, hvorfor konkursboet blev frifundet for udlejers krav. Konkursboet blev endvidere frifundet for erstatningskrav efter konkurslovens § 61, stk. 3, for tab ved, at opsigelsen af lejemålet var sket med forkortet varsel.

Vildledende reklame - Rockwool

Dom afsagt 27. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angik, om sagsøgte ved omtalen af isoleringsmaterialer af skumplast, som bl.a. sagsøgerne producerer, i to artikler i et nyhedsbrev udsendt og offentliggjort i februar 2011 havde overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5. Retten fandt, at nyhedsbrevet, selv om det havde til formål at udgøre investorinformation, efter en samlet vurdering også havde til formål direkte eller indirekte at påvirke afsætningen af sagsøgtes egne isoleringsprodukter af stenuld. Nyhedsbrevet udgjorde derfor tillige markedsføring. De omtvistede artikler i nyhedsbrevet indeholdt udsagn og billeder, der måtte anses for at være vildledende og utilbørlige og også for at udgøre sammenlignende reklame. Sagsøgte blev derfor pålagt at offentliggøre en berigtigende meddelelse af resultatet af dommen på sagsøgtes hjemmeside, samme sted som nyhedsbrevet blev gjort tilgængeligt, men blev frifundet for påstande om betaling af erstatning/vederlag og idømmelse af bødestraf.

Honorarkrav mod konkursbo

Dom afsagt 24. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at sagsøgeren ikke havde et honorarkrav mod konkursboet efter konkurslovens § 93, nr. 2.

Krænkelse af LEGO - COBI minifigur

Dom afsagt 17. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes markedsføring og salg af COBI minifiguren er en krænkelse af LEGOs rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens § 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt varemærkeforordningens artikel 9, idet de væsentligste træk ved LEGO minifiguren ikke kan anses for at svare til en teknisk funktion.

Parfumeprodukter - varemærkerettigheder

Dom afsagt 8. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt ikke tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at fastslå, at to parfumeprodukters første markedsføringssted havde været uden for EØS-området. Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgte ved at sælge de to produkter havde krænket sagsøgers varemærkerettigheder.

Krav på pension

Dom afsagt 25. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Pension og Fritvalgs Lønkonto efter Landsoverenskomst for kontor og lager 2007 §§ 4.2 og 5 var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Eleven tilkendt godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Designret - "Herstal Herb Grinder"

Dom afsagt 23. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde krænket sagsøgers designret til et skæreblad, der var en synlig del af et sammensat produkt. Erstatning og vederlag fastsættes skønsmæssig til 30.000 kr.

varemærkerettigheder GIPO

Dom afsagt 10. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Varemærkerettigheder var omfattet af konkursmassen og var derfor omfattet af sagsøgers køb af boets aktiver.

Forsikringsaftale

En kontraherende transportør var i forhold til varemodtageren ansvarlig efter CMR-lovens regler for bortkomst af gods, som skete under den del af den internationale landevejstransport, hvor godset var i en søtransportørs varetægt. Forsikringsselskabet kunne i den situation ikke alene under henvisning til NSAB 2000 § 23 begrænse forsikringsdækningen over for transportøren til sølovens ansvarsbegrænsningsregel, men måtte dække transportørens tab fuldt ud.

Ophævelse af agenturaftale - tøjmærke

Dom afsagt 18. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Tessilform Scandinavia var berettiget til at ophæve en agenturaftale med OTB Holding AS, om salg af tøjmærket Patrizia Pepe i Norge, idet et af OTB Holding AS´ datterselskaber havde solgt varemærkeforfalskede vare

Varemærke - Trævarefabrikkernes Udsalg

Dom afsagt 22. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Trævarefabrikkernes Udsalg v/Hans-Christian Christensen var ikke ved køb af en forretning drevet under navnet Trævarefabrikkernes Udsalg blevet indehaver af Træ Design A/S' ord- og figurmærker. Efter at samarbejdet mellem parterne var ophørt, udgjorde Hans-Christian Christensens fortsatte brug af varemærkerne en krænkelse af Træ Design A/S' varemærkerettigheder.

Simple konkurskrav

Dom afsagt 22. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

En kreditoraftale, der indeholdt henvisning til konkurslovens § 87, blev efter sit indhold og formål anset for ophørt og ikke bortfaldet ved konkursen, således at konkursboet blev tilpligtet at anerkende, at marginalpanthaver havde anmeldelsesret i medfør af konkurslovens § 97 for nettoindeståendet på administrationskontoen vedrørende den pågældende ejendom pr. konkursdagen.

Agenturaftale - tøjmærket Patrizia Pepe i Norge

Dom afsagt 18. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

Tessilform Scandinavia var berettiget til at ophæve en agenturaftale med OTB Holding AS, om salg af tøjmærket Patrizia Pepe i Norge, idet et af OTB Holding AS´ datterselskaber havde solgt varemærkeforfalskede varer.

Varemærket OPUS DEI

Dom afsagt 15. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

EF-varemærket OPUS DEI havde fornødent særpræg, og den skete registrering var derfor ikke ugyldig. Registreringen blev dog begrænset i visse vareklasser som følge af indehaverens manglende brug. Varemærket kunne ikke anses for velkendt i Danmark. Varemærket OPUS-DEI: Existence After Religion blev ikke anset for forveksleligt med det ældre EF-varemærke på grund af manglende varelighed.

Varemærkeret, markedsføringsret

Dom afsagt 7. marts 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte har overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3, ved at have markedsført en række udsagn i et nyhedsbrev og på deres hjemmeside, og sagsøgte skal derfor offentliggøre dommens konklusion på deres hjemmeside i 14 dage. Sagsøgte har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 1, ved at have brugt sagsøgers varemærke som Google AdWords. Sagsøgte skal betale 50.000 kr. i bøde.

Forretningskendetegn - Active Heads

Dom afsagt 27. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af Active Heads som kendetegn, varemærke og domænenavn var ikke en krænkelse af rettigheder, som tilkommer Active Search 1998 A/S.

Direktør ikke berettiget til bonus

Dom afsagt 13. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

En tidligere ejer og administrerende direktør i en virksomhed var ikke berettiget til bonus efter ansættelsens ophør, da han ved at have givet kunder indtryk af, at han videreførte virksomheden i nyt regi, havde handlet i strid med den loyalitetsforpligtelse, som påhvilede ham som tidligere direktør og ejer. Det sagsøgende selskab, som havde fået overdraget bonuskravet, fik derfor ikke medhold i sit krav mod sagsøgte. Direktøren ikke solidarisk ansvarlig med sagsøgeren for de sagsomkostninger, som sagsøgeren blev pålagt at betale til sagsøgte

Designkoncept til butiksindretning

Dom afsagt 8. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Forhandler for Singapore fandtes hverken at have krænket noget designkoncept til butiksindretning eller varemærkerettigheder ved samtidig med ophævelsen af sin kontrakt med dansk kosmetikproducent T at omlægge en butik i Singapore, som hidtil alene havde solgt produkter fra T, til tillige at sælge produkter fra andre ("multibrandstore"), herunder F, som producerer hudplejetabletter.
F havde ikke pådraget sig ansvar ved at overlade det til forhandleren selv at tilrettelægge sin markedsføringsstrategi for Singapore.
T og dennes direktører og medejere, M og H, fandtes ikke at have overtrådt markedsføringsloven ved for at søge at få disse til at gribe ind, at have truet sælgeren og den berigtigende advokat af en virksomhedshandel vedrørende F med at rette henvendelse om sagen til køberen og ved senere at have udtalt sig til BØRSEN om deres påstande og anbringender under retssagen.

Rejsegarantifonden

Dom afsagt 6. februar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Rejsegarantifonden var berettiget til at trække en garanti stillet af en rejseudbyder der overdrog sine aktiviteter til en rejsevirksomhed som senere gik konkurs.

Forbrugerombudsmanden - Europark

Dom afsagt 31. januar 2013 ved Sø- og Handelsretten

Europark A/S var ikke berettiget til at pålægge rykkergebyr i 1. rykkerbrev efter pålæggelse af parkeringsafgift ved placering af et girokort i forruden. Europark A/S pålagt at tilbagebetale rykkergebyret.

Poul Stig Briller

Dom afsagt 14. januar 2013 ved

I forbindelse med et holdingselskabs salg i 2005 af hele aktiekapitalen i Poul Stig Briller A/S var der ikke sket nogen indskrænkninger i det solgte selskabs rettigheder til ordmærkerne POUL STIG og POUL STIG BRILLER for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv., og de til ordmærkerne svarende dk-domæner tilkom ubestridt ligeledes det solgte selskab. Holdingselskabets senere registrering af et figurmærke med teksten Poul Stig fandtes at krænke det solgte selskabs ordmærke POUL STIG, og holdingselskabet dømtes til at indskrænke registreringen, så den ikke omfatter briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv. På tilsvarende måde dømtes holdingselskabet til at overføre sit senere registrerede domænenavn www.poulstig.com til det solgte selskab.

Aftaler - Roprofa B.V. mod Øko-Tech Energi A/S

Dom afsagt 21. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

En virksomhed var ved sin handlemåde i det hele bundet af tre aftaler om køb af bio-olie, uanset at der ikke forelå underskrevne kontrakter herom. Virksomheden ikke godtgjort, at det leverede led af hævebegrundende mangler, og var derfor ikke berettiget til at nægte at modtage yderligere leveringer. Ved erstatningsopgørelsen blev den pris, som sælger havde opnået ved dækningssalg, lagt til grund.

Erhvervsret - Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S mod bl.a. GlaxoSmithKline Pharma A/S

Dom afsagt 19. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte, som var henholdsvis dansk distributør, indehaver af markedsføringstilladelsen og producenter af lægemidlerne Avandamet og Avandia, var ikke ansvarlige for det tab, som en paralleldistributør, havde lidt ved, at markedsføringstilladelsen til produkterne blev trukket tilbage.

Varemærke m.v. - Active Heads som forretningskendetegn

Dom afsagt 27. november 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af Active Heads som kendetegn, varemærke og domænenavn var ikke en krænkelse af rettigheder, som tilkommer Active Search 1998 A/S.

Forveksling - varemærket SMILEY

Dom afsagt 3. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket SMIL, som er registreret for "små chokoladestykker med karamelfyld" i klasse 30, var ikke til hinder for endlig registrering af varemærket SMILEY i klasse

Forretningskendetegn - Isolerings-Gruppen Odense A/S

Dom afsagt 4. december 2012 ved Sø- og Handelsretten

Isolerings-Gruppen Odense A/S havde ved vedvarende brug af indarbejdelse af kendetegnene ISOLERINGS-GRUPPEN A/S opnået beskyttelse heraf som varemærke. F.I.G. Gruppen Danmark S.M.B.A.s brug af selskabsbetegnelser, hvori ordene Isolerings Gruppen indgik, var i strid med Isolerings-Gruppen Odense A/S´ varemærkeret. Vederlag og erstatning

Varemærke og forretningskendetegn

Dom afsagt 24. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

En virksomheds brug af en samhandelspartners varemærke og forretningskendetegn som AdWord på søgetjenesten Google var i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Selskabsnavn - Linatex A/ S mod Linatech A/S

Dom afsagt 30. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Selskabsnavnet "Linatech" ikke anset for forveksleligt med selskabsnavnet og varemærket "Linatex".

Forsikring af godstransport

Dom afsagt 31. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Ikke ført bevis for, at tyveritækkeligt gods var bortkommet ved tyveri begået undertransportørens ansatte, og transportøren havde ikke handlet groft uagtsomt ved at henstille en uaflåst trailer på en videoovervåget og aflåst plads.

kendetegnene BECKMANN

Dom afsagt 13. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagerne, der behandles sammen, drejer sig om retten til at bruge kendetegnene BECKMANN i forbindelse med salg af maling og tapet mv.

Ansættelsesret - kompensation for kundeklausul

Dom afsagt 12. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere medarbejder havde påbegyndt selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb og havde derved afskåret sig fra at kræve kompensation for kundeklausul, der var et aftalevilkår i hans ansættelseskontrakt hos den tidligere arbejdsgiver.

Aftaler - krav om erstatning

Dom afsagt 12. oktober 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ikke godtgjort at være berettiget til sit påståede krav på produktionsmodningsomkostninger, manglende opfyldelse af bestillinger samt påstanden om betaling for varelager i forbindelse med sagsøgtes ophævelse og afvikling af samarbejdet omkring sagsøgerens ombygning af sagsøgtes biler til gulpladebiler. Samarbejdet ikke opsagt med rimeligt varsel, hvorfor sagsøgeren tilkendtes en erstatning på 300.000 kr. for sit tab. Da sagsøgte havde fremsat et ubestridt modkrav til kompensation, som oversteg den tilkendte erstatning, frifandtes sagsøgte.

Patentret - tryk på affaldssække

Dom afsagt 19. september 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger har fået meddelt patent på trykning af information om det højst tilladelige fyldningsniveau i form af en fyldelinje påtrykt på papiraffaldssækkes inderside. Den indvendige fyldningslinje skulle afhjælpe et eksisterende overfyldningsproblem. Sagsøgte har bestridt gyldigheden af dette patent. Når hidtidige løsningsmodeller, almindelig erfaring og viden tages i betragtning, må denne foranstaltning anses for at være så umiddelbar fagmandsmæssigt nærliggende, at betingelserne for at meddele patent efter patentlovens § 2, stk. 1, ikke anses for opfyldt. (Dissens).

Sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten

Dom afsagt 27. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

En sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten af Forbrugerombudsmanden, da betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 var opfyldt.

Ansættelses- og arbejdsret - ikke funktionærstatus

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Kaptajn, styrmand, kabinechef (cabin Chief) og stewardesse (cabin attendant) har ikke funktionærstatus ex lege, og er således ikke berettiget til minimalerstatning efter funktionærlovens § 3.

Brugsret til varemærke - Trygg-Hansa

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag skulle anerkende, at varemærkeregistrering VR 1993 03993 TRYGG HANSA skulle begrænses til "Forsikringsvirksomhed, nemlig forsikring af fritidshuse beliggende i Sverige".

Varemærket VIF - sponsorkontrakt

Dom afsagt 17. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

En eksklusiv sponsorkontrakt kunne ikke fortolkes imod sin ordlyd. Den sponserede var ikke indehaver af varemærkeretten og kunne ikke meddele sponsor eneret til brug af varemærket, hvorfor sponsors ophævelse af aftalen var berettiget.

Copydan - krav i konkursbo

Dom afsagt 15. august 2012 ved Sø- og Handelsretten

Copydans krav på blankbåndsvederlag i henhold til ophavsretslovens § 39 anset for stiftet på tidspunktet hvor den pligtmæssige indberetning skulle have fundet sted og dermed inden konkursdekretets afsigelse. Kravet var stiftet i 4. kvartal 2005 og således omfattet af 5-årig forældelse, jf. den nye forældelseslovs overgangsregler. Copydans krav anset anmeldt rettidigt, idet Copydans brev af 3. september 2010 til kurator ansås for at opfylde kravene til anmeldelse.

Konkursregulering af arbejdsvederlag

Dom afsagt 18. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Konkursregulering af arbejdsvederlag, godtgørelse m.v. godkendt uanset, at ansættelse var ophørt næsten halvanden år før konkurs.

Figurmærke - Converse

Dom afsagt 21. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes figurmærke indeholdende en fem-takket stjerne omkranset af en cirkel, lignede sagsøgerens velkendte figurmærker, som dermed var til hinder for endlig registrering af sagsøgtes figurmærke for fodtøj i klasse 25.

Håndpant tilsidesat

Dom afsagt 21. juni 2012 ved Østre Landsret

Banks håndpant i fire ejerpantebreve, stillet for et andet selskabs gæld, fundet i strid med aktieselskabslovens §§ 61 og 63 og tilsidesat, da banken ved pantets stiftelse var bekendt med, at pantsætningen kunne udgøre en utilbørlig fordel for hovedaktionærerne i selskaberne og undlod at sikre sig, at minoritetsaktionærerne havde godkendt pantsætningen.

Brugsret til forretningskendetegnet "Havemøbelland"

Dom afsagt 2. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Damborg Havemøbelland ApS havde udover en mundtlig aftale om brugsret til forretningskendetegnet "Havemøbelland" tillige gennem mere end 20 års brug erhvervet en selvstændig ret til at gøre brug af registrerede domænenavne "have-moebelland.dk" og "have-møbelland.dk".

Erstatningskrav - medicin

Dom afsagt 2. juli 2012 ved Sø- og Handelsretten

Krav på erstatning, der grundedes på, at AstraZenca havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for lægemidler, anset for forældet.

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 20. juni 2012: Tecan Nordic AB mod Statens Serum Institut

Dom afsagt 20. juni 2012 ved Klagenævnet for Udbud

Statens Serum Instituts beslutning af 6. oktober 2011 om at indgå kontrakt med Hamilton Robotics ApS annulleres.

Patent - protein

Dom afsagt 15. juni 2012 ved Sø- og Handelsretten

Et europæisk patent på anvendelse af proteinet HNL/NGAL som diagnostisk markør for humane sygdomme var delvist ugyldigt som følge af manglende opfindelseshøjde. Et diagnostisk kitsæt, som anvendte proteinet til at diagnosticere akut nyreskade, krænkede ikke patentet i den udstrækning, som det blev opretholdt.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af