Oversigt

Bortvisning - anvendelse af arbejdsmobil

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2016 Sag 110/2015 (2. afdeling) A (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 12....»

Provisionslønnet medarbejder - løn under ferie

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. marts 2016 Sag 66/2015 (1. afdeling) Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Selskabet DGS af 2011 A/S under konkurs (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsrettens Skifteret den 4....»

Hvornår er der uenighed om erstatningen, jf. erhvervslejelovens § 67, stk. 2

Dom afsagt 3. februar 2016 ved Højesteret

Højesterets kendelse agsagt den 1. februar 2016 Saf 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten på Frederiksberg den 27. oktober 2014 og dom af Østre Landsrets 13....»

Fremlæggelse (edition) af lejekontrakt for et nabolejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 28. oktober 2015 Sag 163/2015 P/f SMS (advokat Ingi Højgaard) mod Sp/f Norðlon (advokat Djóni Thomassen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Færøerne den 16. april 2014 og kendelse af Østre Landsrets 5....»

Påkrav og ophævelse kommet frem til lejer

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 A (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 15. maj 2014 og af Vestre Landsrets 4. afdeling den 11. juli 2014....»

Opsigelse af handicappet medarbejder

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe)mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5....»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat Allan Kvist-Kristensen)modHaaning A/S(advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 2. november 2009 og af Vestre Landsrets 9....»

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling) K/S af 1. august 2010 (advokat Anne Louise Husen) mod Mercedes-Benz CPH A/S (advokat Frank Bøggild) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 13. april 2012 og af Østre Landsrets 12....»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS DOM afsagt d. 18. juni 2015 i sag Sag 280/2013 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International Corporation, 3) Lehman Brothers Communication Funds, 4) John Helmsøe-Zinck, 5) John Bernstein, 6) Murat Erkurt, 7) John McEvoy, 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og 9) Gunnar Rydning (advokat Morten Ulrich for alle) samt 10) advokat Kurt Skovlund (advokat Frank Bøggild) og 11) statsautoriseret revisor Klaus Honoré (advokat Jakob Anker Lentz) DOM I tidligere instans har Sø- og Handelsretten afsagt kendelse om afvisningspåstanden den 5....»

Kombinationsregulering af erhvervsleje

Dom afsagt 18. december 2013 ved Højesteret

Sagen vedrører leje af erhvervslokale. Oprindelig blev lejeaftalen indgået ved en lejekontrakt fra 1981. Spørgsmål om lejestigninger

Frisørdommen

Dom afsagt 10. november 2014 ved Østre Landsret

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod ligestillingsloven

Højesteretsdom - ansættelsesforhold, pensionsordning, ansættelsesbevis

Dom afsagt 3. november 2014 ved Højesteret

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Højesteretsdom - FOA mod Y kommune

Dom afsagt 8. oktober 2014 ved Byretten


Afslag på anmodning om yderligere orlov i anledning af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Højesteretsdom - Jensens Bøfhus

Dom afsagt 19. september 2014 ved Højesteret

Forbud mod at drive restaurationsvirksomhed under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”

Jensen’s Bøfhus A/S har siden 1990 drevet en række restauranter under navnet Jensen’s Bøfhus, og har på nuværende tidspunkt ca. 48 restauranter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Danske Familierestauranter A/S er moderselskab og ejer rettighederne til navne og figurmærker.

Sæby Fiskehal ApS, der ejes af Jacob Jensen, begyndte i 2001 at drive virksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant. I 2005 åbnede Sæby Fiskehal en restaurant i Skagen, i 2011 en restaurant i Kerteminde og i 2012 en restaurant i Fåborg. I dag driver Sæby Fiskehal alene restaurant i Sæby.

 

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Dom afsagt 9. september 2014 ved Højesteret

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Dom afsagt 2. september 2014 ved Højesteret

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet

Højesterets dom - Efterbetaling af medarbejders pensionsbidrag

Dom afsagt 20. august 2014 ved Højesteret

Tvistighedsnævnets kompetence var ikke begrænset i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 stk. 1. Medarbejder var berettiget til efterbetaling af eget pensionsbidrag, selv om beløbet var udbetalt som løn

Fravigelse af ferieloven

Dom afsagt 4. april 2014 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, kunne indgås i forbindelse med indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ferielovens § 21, stk. 2.

Distributøraftale

Dom afsagt 11. april 2014 ved

Distributøraftale kunne opsiges af distributøren, med et varsel på tre måneder. Sagsøger havde ikke under sagen bevist at have lidt et tab i opsigelsesperioden.

Højesteretsdom - Udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Dom afsagt 17. december 2010 ved Højesteret

Principper for udmåling af godtgørelse efter ændringen i 2007 af ansættelsesbevisloven. Et manglende ansættelsesbevis udløste i den konkrete sag en godtgørelse på 10.000 kr.

A var ansat hos C i godt et halvt år og modtog aldrig et ansættelsesbevis. Han fik ved sin fagforenings mellemkomst bragt klarhed over sine rettigheder og gjort dem gældende. Det manglende ansættelsesbevis nåede dog at skabe usikkerhed hos ham vedrørende hans opsigelsesvarsel, ligesom der opstod uoverensstemmelser om overarbejdsbetaling og om betaling af pensionsbidrag for de første tre måneder af hans ansættelse. A var ikke den eneste medarbejder, C havde undladt at udstede et ansættelsesbevis til, og selskabet rettede ikke for sig, selv om A i hvert fald én gang bad om at få udstedt et ansættelsesbevis.

Også for Højesteret var spørgsmålet, hvilken betydning lovændringen havde for godtgørelsesniveauet.

Højesteret anførte indledningsvis de generelle principper, som udmåling af godtgørelse efter lovændringen bør ske efter. Højesteret udtalte om den konkrete sag, at der ikke forelå skærpende omstændigheder og fastsatte efter en samlet vurdering godtgørelsen til 10.000 kr.

Landsretten havde også tillagt A 10.000 kr. i godtgørelse

Højesteretsdom - Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 6. marts 2014 ved Højesteret

Tilkendelse af minimalerstatning efter funktionærloven afskar ikke elev fra yderligere kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

A’s uddannelsesaftale var blevet ophævet uberettiget, og Tvistighedsnævnet havde tilkendt A, der var omfattet af funktionærloven, minimalerstatning efter lovens § 3. Sagen angik, om A havde krav på yderligere 30.000 kr. svarende til, hvad nævnet tilkender elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, og som derfor ikke har krav på minimalerstatning. 

Minimalerstatningen efter funktionærlovens § 3 dækker alene mistet lønindtægt. Beløbet på 30.000 kr. dækker efter Tvistighedsnævnets praksis mere end mistet lønindtægt og udgør således en kompensation, der ikke er identisk med minimalerstatningen. En elev, der er tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven, kan derfor ikke af den grund afskæres fra at få tilkendt yderligere kompensation, men ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet skal der tages hensyn til, at eleven er tilkendt minimalerstatning. Højesteret fastslog herefter, at A i den foreliggende sag havde krav på yderligere kompensation, som passende kunne fastsættes til 15.000 kr. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Agenturaftale Bodum

Dom afsagt 6. februar 2014 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent havde ikke misligholdt agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter eller illoyalitet og havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af aftalen.

Forskelsbehandlingsloven - 120 dages reglen

Dom afsagt 31. januar 2014 ved Sø- og Handelsretten

Opsigelse af A i medfør af 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, var i strid med forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 2

Fogedforbud - Novozymes A/S mod DuPont Nutrition Biosciences ApS (tidligere Danisco A/S)

Dom afsagt 29. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde ikke handlet culpøst ved at forfølge sin ret ved begæring og gennemførelse af et fogedforbud, der senere blev ophævet, men hæftede på et objektivt grundlag i medfør af rpl. § 639, stk. 1. Erstatningen blev fastsat til 10.000.000 kr.

Opsigelse af agentaftale - erstatningskrav

Dom afsagt 26. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af agentaftale.

Erstatningskrav - mangler ved kaffemaskiner

Dom afsagt 26. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

En bestemmelse i parternes aftale om ret til "Termination" ved "any breach" skulle forstås sådan, at enhver type mangel og ikke blot væsentlige mangler kunne begrunde ophævelse. Det fandtes bevist, at der var mangler ved de af sagsøgte leverede kaffemaskiner, såvel oprindeligt som efter opgradering af maskinerne. Sagsøger havde derfor været berettiget til at ophæve aftalen og havde endvidere krav på erstatning.

 

 


funktionæroverenskomst -i konkursbo

Dom afsagt 12. november 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at konkursboet i medfør af konkurslovens § 61, kunne konkursregulere en bestemmelse i Industriens Funktionæroverenskomst om, at feriefridage ved arbejdsgiverens opsigelse ikke kan pålægges afholdt i opsigelsesperioden. Sagsøgernes feriefridage ansås derfor for afholdt i opsigelsesperioden.

Papiruld - vildledende og utilbørlige udsagn

Dom afsagt 29. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

En række miljømæssige udsagn og anprisninger anvendt af sagsøgte i markedsføringen af dennes isoleringsmaterialer blev fundet vildledende og utilbørlige og dermed i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 3. Nogle af udsagnene udgjorde tillige sammenlignende reklame i strid med markedsføringslovens § 5. Ved et af udsagnene havde sagsøgte tillige krænket sagsøgers varemærkerettigheder. Sagsøgte fik ikke medhold i indsigelser om sagsøgers manglende retlige interesse og om passivitet.

Rammeaftale - Cowi

Dom afsagt 17. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

Aftaleparten på sælgerside i eksisterende rammeaftale var i forbindelse med overdragelse af hotel nærmest til at bære risikoen for uklarhed om hvorvidt rådgivningsarbejde var udført i henhold til tidligere gældende rammeaftale mellem sælger og rådgiver eller som del af tilbud eller arbejde udført for den nye ejer, og blev som følge heraf tilpligtet som bestiller at betale faktura for arbejder i ugerne omkring overdragelsestidspunktet.

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Dom afsagt 4. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat havde et privilegeret krav på provision i konkursboet.

Kapitalejere - virksomhedspant

Dom afsagt 2. oktober 2013 ved Sø- og Handelsretten

En række kapitalejere, der havde sikret deres indskud i et selskab ved virksomhedspant, blev alle anset for nærstående i medfør af konkurslovens § 2, nr. 4, hvorfor virksomhedspantet blev anset for uden retsvirkning, jf. tinglysningslovens § 47 e.

Jensen's Bøfhus - Jensens Fiskerestaurant - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 18. september 2013 ved Sø- og Handelsretten

Jensens Fiskerestaurant krænkede ikke Jensen's Bøfhus' varemærker, herunder, at der ikke var opnået brugsbaseret ret til navnet Jensen's.

Handelsagent berettiget til erstatning

Dom afsagt 15. august 2013 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent var berettiget til erstatning i opsigelsesperioden og til goodwillgodtgørelse som følge af, at agenturgiver havde indgået en distributøraftale med en handelsagent, som ifølge aftalen skulle påbegynde arbejdet i opsigelsesperioden

Virksomhedspant i enkeltmandsvirksomhed

Dom afsagt 13. august 2013 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhedspant i enkeltmandsvirksomhed ikke overført til interesselskab, hvorfor bankens sikkerhed i form af virksomhedspantet bortfaldt ved ophøret af enkeltmandsvirksomheden.

Oticon - opsigelse af eneforhandleraftale var berettiget

Dom afsagt 15. juli 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører opsigelse af en eneforhandleraftale med en koreansk virksomhed samt retsvirkningerne heraf. Retten fandt, at opsigelsen af aftalen var berettiget og tog sagsøgrens anerkendelsespåstand herom til følge, herunder at sagsøgte ikke længere måtte anvende sagsøgers navn og varemærke. Et betalingskrav blev også taget til følge, idet sagsøgte ikke fik medhold i et påstået modkrav. Sagsøgte havde endvidere påstået sagen afvist under henvisning til en koreansk retsafgørelse mellem parterne fra 2011. Retten afviste ikke sagen, allerede fordi det var ubestridt, at den koreanske retsafgørelse angik et foreløbigt retsmiddel svarende til en afgørelse om forbud efter dansk ret.

Afskedigelse ikke rimeligt begrundet

Dom afsagt 28. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelsen af sagsøger var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, idet hovedparten af sagsøgers arbejdsopgaver fortsat bestod på trods af omstrukturering og modernisering og overvejende skulle varetages af en afdelingsleder. Sagsøger burde have været tilbudt stillingen som afdelingsleder, idet han uden videre kunne bestride de fleste af de arbejdsopgaver, som afdelingslederen ifølge arbejdsbeskrivelsen for denne skulle varetage. Godtgørelse fastsat til 4 måneders løn bl.a. på grund af sagsøgers anciennitet i virksomheden.

Søby Værft - restbetaling

Dom afsagt 25. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte anset for forpligtet til at betale restfaktureringskrav til værftet for reparation af et skib.

Monopol - Kastrup Strandpark

Dom afsagt 19. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Den mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft ApS aftalte leje i 2004 vedrørende lejemålet Kastrup Strandpark 9 lå indenfor den økonomiske ramme, som en fornuftig privat udlejer ville indgå aftale om på daværende tidspunkt, hvorfor Tårnby Kommune ikke ved indgåelsen af lejeaftalen har ydet offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a. Herefter ophæves Konkurrenceankenævnets afgørelser af hhv. 10. februar 2011 og 13. januar 2012.

Krav i konkursbo afvist

Dom afsagt 17. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at sagsøgeren skulle have anmeldt sit krav i boet, så kurator kunne have fordringsprøvet kravet. Da der ikke var sket fordringsprøvelse af kravet, havde sagsøgeren ikke grundlag for at anlægge sag ved skifteretten, hvorfor blev sagen afvist.

Berettiget tilbageholdelsesret

Dom afsagt 12. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt, at sagsøgte (et værft) var berettiget til at udøve tilbageholdelsesret i et skib, som skulle ombygges på værftet, til trods for at sagsøger (skibets ejer) med rette havde opsagt ombygningskontrakten. Sagsøgte havde krav på betaling for udført ekstra arbejder, tilbageholdelsesudgifter og bugsering. Sagsøger havde krav på erstatning for sagsøgers manglende vedligehold af skibets motor.

Varemærket TEMPO ikke krænket af JP Politikens Hus

Dom afsagt 10. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

JP Politikens Hus A/S fandtes ikke ved at udgive magasinet Tempo, der indeholder bådannoncer, at krænke Tempo Bådsalg A/S' registrerede varemærke TEMPO.

ABBA - varemærket

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren var berettiget til at opsige en vederlagsfri licensaftale med rimeligt varsel. De sagsøgtes fortsatte brug af titlerne ABBA The Show og ABBA The Music udgjorde en krænkelse af ABBA-varemærket.

STEVE stolen krænker ikke TRIPP TRAPP stolen

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Østre Landsret

STEVE stolen fandtes ikke at krænke de ophavsretlige og varemærkeretlige rettigheder, der er knyttet til TRIPP TRAPP stolen.

DAN stolen krænker ikke TRIPP TRAPP stolen

Dom afsagt 4. juni 2013 ved Sø- og Handelsretten

DAN stolen fandtes ikke at krænke de ophavsretlige og varemærkeretlige rettigheder, der er knyttet til TRIPP TRAPP stolen.

Opsigelse af erhvervslejemål

Dom afsagt 30. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Det sædvanlige opsigelsesvarsel til et erhvervslejemål fandtes ikke at være længere end 6 måneder, hvorfor konkursboet blev frifundet for udlejers krav. Konkursboet blev endvidere frifundet for erstatningskrav efter konkurslovens § 61, stk. 3, for tab ved, at opsigelsen af lejemålet var sket med forkortet varsel.

Vildledende reklame - Rockwool

Dom afsagt 27. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angik, om sagsøgte ved omtalen af isoleringsmaterialer af skumplast, som bl.a. sagsøgerne producerer, i to artikler i et nyhedsbrev udsendt og offentliggjort i februar 2011 havde overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5. Retten fandt, at nyhedsbrevet, selv om det havde til formål at udgøre investorinformation, efter en samlet vurdering også havde til formål direkte eller indirekte at påvirke afsætningen af sagsøgtes egne isoleringsprodukter af stenuld. Nyhedsbrevet udgjorde derfor tillige markedsføring. De omtvistede artikler i nyhedsbrevet indeholdt udsagn og billeder, der måtte anses for at være vildledende og utilbørlige og også for at udgøre sammenlignende reklame. Sagsøgte blev derfor pålagt at offentliggøre en berigtigende meddelelse af resultatet af dommen på sagsøgtes hjemmeside, samme sted som nyhedsbrevet blev gjort tilgængeligt, men blev frifundet for påstande om betaling af erstatning/vederlag og idømmelse af bødestraf.

Honorarkrav mod konkursbo

Dom afsagt 24. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Antaget at sagsøgeren ikke havde et honorarkrav mod konkursboet efter konkurslovens § 93, nr. 2.

Krænkelse af LEGO - COBI minifigur

Dom afsagt 17. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes markedsføring og salg af COBI minifiguren er en krænkelse af LEGOs rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens § 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2 samt varemærkeforordningens artikel 9, idet de væsentligste træk ved LEGO minifiguren ikke kan anses for at svare til en teknisk funktion.

Parfumeprodukter - varemærkerettigheder

Dom afsagt 8. maj 2013 ved Sø- og Handelsretten

Retten fandt ikke tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at fastslå, at to parfumeprodukters første markedsføringssted havde været uden for EØS-området. Der var herefter ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgte ved at sælge de to produkter havde krænket sagsøgers varemærkerettigheder.

Krav på pension

Dom afsagt 25. april 2013 ved Sø- og Handelsretten

Pension og Fritvalgs Lønkonto efter Landsoverenskomst for kontor og lager 2007 §§ 4.2 og 5 var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Eleven tilkendt godtgørelse på 10.000 kr. efter ansættelsesbevisloven.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og ...»

Køb af investeringsejendom - udlejningsejendom til beboelse

Når du har fundet en udlejningsejendom til beboelse, bør du gennemgå ejendomsprospektet og lejekontrakterne ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )