Oversigt

Opsigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016(2. afdeling)Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S(advokat Merete Preisler)modFinansforbundet som mandatar for B(advokat Peter Breum)I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 12....»

Forkortet varsel i opsigelse berettiget

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 44/2017(1. afdeling)HK/Danmark som mandatar for B(advokat Mette Østergård)modTandlæge A(advokat Morten Ulrich)I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Svendborg den 10. december 2015 og af ØstreLandsrets 23....»

Forskelsbehandling - opsigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 22. november 2017 ved Højesteret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016(2. afdeling)HK/Danmark som mandatar for A(advokat Peter Breum)modFinanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S(advokat Merete Preisler) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 19....»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

Dom afsagt 26. januar 2018 ved Højesteret

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger Fabian-Jessing)modVriesoord B.V.(advokat Jes Anker Mikkelsen) og Sag 41/2017Tryg Forsikring A/S(advokat Jesper Windahl)modVriesoord B.V.(advokat Jes Anker Mikkelsen)I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 6....»

Højesteret - godtgørelse for overskridelse af 48-timers reglen

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016(1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 23....»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod  Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19....»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ApS (tidligere Dako Denmark A/S) (advokat Morten Langer) mod Pharmadanmark som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 27....»

Ikke ret til erstatningsferie ved sygdom opstået under ferie

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2017 Sag 42/2016 (1. afdeling) CO-industri som mandatar for A (advokat X) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 9. februar 2016.  I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski og Jan Schans Christensen....»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Ejendomsselskabet af 1. maj 2002 A/S (advokat Mikkel Fisker) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 24. marts 2014 og af Vestre Landsrets 10....»

Højesteret - Ej pligt til automatisk regulering af sømænds nettoløn

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. november 2016 Sag 251/2015 (2. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A og B (advokat Poul Hvilsted) mod Danmarks Rederiforening som mandatar for DFDS A/S (advokat Morten Ulrich) Biintervenient til støtte for Søfartens Ledere: Fagligt Fælles Forbund (advokat Rune Asmussen)   I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8....»

Højesteret - ikke omplaceringspligt af opsagt gravid medarbejder

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016 Sag 259/2014 (1. afdeling) Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) Biintervenient til støtte for Professionshøjskolen University College Nordjylland: Moderniseringsstyrelsen (advokat Lene Damkjær Christensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 20....»

Sø- og Handelsretten - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 15. oktober 2014, omhandler, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond har været berettiget til ikke at udbetale værdien af fem feriefridage til A med den begrundelse, at feriefridagene skal anses for afholdt i As fritstillingsperiode....»

Højesteret - Lønmodtagernes Garantifond, udbetaling af ikke-afholdte feriefridage

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 12/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (Kammeradvokaten ved advokat Boris Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Landsretten - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

D O M Afsagt den 8. december 2015 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jacob Schall Holberg (kst.)). 21. afd. nr. B-1195-14: HK Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) og 21....»

Højesteret - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. september 2016 Sag 277/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A, B og C (advokat Michael Møllegaard Jessen for alle) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21....»

Højesteret dom - Virksomheds opsigelse af uddannelsesaftale forud for praktikophold

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016(1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A(advokat Jakob Bjerre)modDansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret ApS (advokat Lars Bruhn) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 21....»

Højesteret dom - Ansats udtalelser om sin arbejdsgiver var straffrie efter straffelovens § 267

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016   Sag 242/2015 (1. afdeling) FOA – Fag og Arbejde som mandatar for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som mandatar for A(advokat Jacob Goldschmidt) mod B(advokat Søren Locher, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10....»

Bortvisning af sygeplejerske

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M  Anonymiseret med hensyn til enkeltpersoners rent private forhold, jf. retsplejelovens § 41e, stk. 4.  Afsagt den 29. marts 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling  (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Lone Kerrn-Jespersen og Anders Martin Jensen (kst....»

Tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet i vikarloven

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2016 Sag 90/2015 HK Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for LabVikar ApS (advokat Tine Benedikte Skyum) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 27....»

Dom fra Højesteret: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 16. august 2016 Sag 256/2015(2. afdeling) A (advokat Sophie Becher, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus 7. afdeling den 10....»

Vilkår i overenskomst var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2016 Sag 154/2015 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) som mandatar for Circle K Danmark A/S (tidligere Statoil Fuel & Retail A/S) (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18....»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER (erhvervslejemål) Københavns Byrets dom af 7. april 2015 (BS 7C-270/2014) er anket af Udlejer, med påstand om frifindelse, subsidiært stadfæstelse....»

Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse

D O M: Bortvisning af medarbejder - lydighedsnægtelse Afsagt den 9. oktober 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Sanne Kolmos og Gerd Sinding (kst.)). 2. afd. nr. B-3450-14: Dansk Skuespillerforbund som mandatar for Arbejdstageren (advokat Kim Hansen) mod  Arbejdsgiveren (advokat Mike Steen Hansen) Helsingør Rets dom af 9....»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B–0452–14 Lejer mod Udlejer Retten i Aalborg har som boligret den 11. februar 2014 afsagt dom i 1....»

Bortvisning - Anvendelse af arbejdsmobil - Landsrettens dom

LANDSRETTENS D O M Afsagt den 5. november 2014 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Jan Uffe Rasmussen og Dorte Nørby (kst.)).  1. afd. nr. B-2478-13:               Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) mod A (advokat Khuram Ahmed (prøve)) Retten i Glostrups dom af 12....»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Næstved den 24. februar 2015 og af Østre Landsrets 13....»

Ikke aldersdiskrimination ved afskedigelse af to ældre medarbejdere

  HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015   Sag 28/2015   (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A og B (advokat Peter Breum for begge) mod Moderniseringsstyrelsen(Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 10....»

Kommune frifundet for forskelsbehandling

HØJESTERETS DOM   afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 98/2015 (1. afdeling) Ikast-Brande Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) mod Ingeniørforeningen IDA som mandatar for A (advokat Kim Schioldann)   Biintervenient til støtte for Ikast-Brande Kommune: Kommunernes Landsforening (advokat Yvonne Frederiksen)   I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 29....»

Bortvisning - anvendelse af arbejdsmobil

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2016 Sag 110/2015 (2. afdeling) A (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 12....»

Provisionslønnet medarbejder - løn under ferie

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. marts 2016 Sag 66/2015 (1. afdeling) Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Selskabet DGS af 2011 A/S under konkurs (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsrettens Skifteret den 4....»

Hvornår er der uenighed om erstatningen, jf. erhvervslejelovens § 67, stk. 2

Dom afsagt 3. februar 2016 ved Højesteret

Højesterets kendelse agsagt den 1. februar 2016 Saf 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten på Frederiksberg den 27. oktober 2014 og dom af Østre Landsrets 13....»

Fremlæggelse (edition) af lejekontrakt for et nabolejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 28. oktober 2015 Sag 163/2015 P/f SMS (advokat Ingi Højgaard) mod Sp/f Norðlon (advokat Djóni Thomassen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Færøerne den 16. april 2014 og kendelse af Østre Landsrets 5....»

Påkrav og ophævelse kommet frem til lejer

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 A (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 15. maj 2014 og af Vestre Landsrets 4. afdeling den 11. juli 2014....»

Opsigelse af handicappet medarbejder

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe)mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5....»

Leverandør hæftede for producentens konstruktionsfejl

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 240/2013(2. afdeling) Tryg Forsikring A/S(advokat Allan Kvist-Kristensen)modHaaning A/S(advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 2. november 2009 og af Vestre Landsrets 9....»

Lejen i et erhvervslejemål kunne ikke forhøjes til markedslejen

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 218/2013 (1. afdeling) K/S af 1. august 2010 (advokat Anne Louise Husen) mod Mercedes-Benz CPH A/S (advokat Frank Bøggild) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 13. april 2012 og af Østre Landsrets 12....»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS DOM afsagt d. 18. juni 2015 i sag Sag 280/2013 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International Corporation, 3) Lehman Brothers Communication Funds, 4) John Helmsøe-Zinck, 5) John Bernstein, 6) Murat Erkurt, 7) John McEvoy, 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og 9) Gunnar Rydning (advokat Morten Ulrich for alle) samt 10) advokat Kurt Skovlund (advokat Frank Bøggild) og 11) statsautoriseret revisor Klaus Honoré (advokat Jakob Anker Lentz) DOM I tidligere instans har Sø- og Handelsretten afsagt kendelse om afvisningspåstanden den 5....»

Kombinationsregulering af erhvervsleje

Dom afsagt 18. december 2013 ved Højesteret

Sagen vedrører leje af erhvervslokale. Oprindelig blev lejeaftalen indgået ved en lejekontrakt fra 1981. Spørgsmål om lejestigninger

Frisørdommen

Dom afsagt 10. november 2014 ved Østre Landsret

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod ligestillingsloven

Højesteretsdom - ansættelsesforhold, pensionsordning, ansættelsesbevis

Dom afsagt 3. november 2014 ved Højesteret

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Højesteretsdom - FOA mod Y kommune

Dom afsagt 8. oktober 2014 ved Byretten


Afslag på anmodning om yderligere orlov i anledning af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Højesteretsdom - Jensens Bøfhus

Dom afsagt 19. september 2014 ved Højesteret

Forbud mod at drive restaurationsvirksomhed under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”

Jensen’s Bøfhus A/S har siden 1990 drevet en række restauranter under navnet Jensen’s Bøfhus, og har på nuværende tidspunkt ca. 48 restauranter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Danske Familierestauranter A/S er moderselskab og ejer rettighederne til navne og figurmærker.

Sæby Fiskehal ApS, der ejes af Jacob Jensen, begyndte i 2001 at drive virksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant. I 2005 åbnede Sæby Fiskehal en restaurant i Skagen, i 2011 en restaurant i Kerteminde og i 2012 en restaurant i Fåborg. I dag driver Sæby Fiskehal alene restaurant i Sæby.

 

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Dom afsagt 9. september 2014 ved Højesteret

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Dom afsagt 2. september 2014 ved Højesteret

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens gård som en del af lejeforholdet

Højesterets dom - Efterbetaling af medarbejders pensionsbidrag

Dom afsagt 20. august 2014 ved Højesteret

Tvistighedsnævnets kompetence var ikke begrænset i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 stk. 1. Medarbejder var berettiget til efterbetaling af eget pensionsbidrag, selv om beløbet var udbetalt som løn

Fravigelse af ferieloven

Dom afsagt 4. april 2014 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, kunne indgås i forbindelse med indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ferielovens § 21, stk. 2.

Distributøraftale

Dom afsagt 11. april 2014 ved

Distributøraftale kunne opsiges af distributøren, med et varsel på tre måneder. Sagsøger havde ikke under sagen bevist at have lidt et tab i opsigelsesperioden.

Højesteretsdom - Udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Dom afsagt 17. december 2010 ved Højesteret

Principper for udmåling af godtgørelse efter ændringen i 2007 af ansættelsesbevisloven. Et manglende ansættelsesbevis udløste i den konkrete sag en godtgørelse på 10.000 kr.

A var ansat hos C i godt et halvt år og modtog aldrig et ansættelsesbevis. Han fik ved sin fagforenings mellemkomst bragt klarhed over sine rettigheder og gjort dem gældende. Det manglende ansættelsesbevis nåede dog at skabe usikkerhed hos ham vedrørende hans opsigelsesvarsel, ligesom der opstod uoverensstemmelser om overarbejdsbetaling og om betaling af pensionsbidrag for de første tre måneder af hans ansættelse. A var ikke den eneste medarbejder, C havde undladt at udstede et ansættelsesbevis til, og selskabet rettede ikke for sig, selv om A i hvert fald én gang bad om at få udstedt et ansættelsesbevis.

Også for Højesteret var spørgsmålet, hvilken betydning lovændringen havde for godtgørelsesniveauet.

Højesteret anførte indledningsvis de generelle principper, som udmåling af godtgørelse efter lovændringen bør ske efter. Højesteret udtalte om den konkrete sag, at der ikke forelå skærpende omstændigheder og fastsatte efter en samlet vurdering godtgørelsen til 10.000 kr.

Landsretten havde også tillagt A 10.000 kr. i godtgørelse

Højesteretsdom - Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 6. marts 2014 ved Højesteret

Tilkendelse af minimalerstatning efter funktionærloven afskar ikke elev fra yderligere kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

A’s uddannelsesaftale var blevet ophævet uberettiget, og Tvistighedsnævnet havde tilkendt A, der var omfattet af funktionærloven, minimalerstatning efter lovens § 3. Sagen angik, om A havde krav på yderligere 30.000 kr. svarende til, hvad nævnet tilkender elever, der ikke er omfattet af funktionærloven, og som derfor ikke har krav på minimalerstatning. 

Minimalerstatningen efter funktionærlovens § 3 dækker alene mistet lønindtægt. Beløbet på 30.000 kr. dækker efter Tvistighedsnævnets praksis mere end mistet lønindtægt og udgør således en kompensation, der ikke er identisk med minimalerstatningen. En elev, der er tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven, kan derfor ikke af den grund afskæres fra at få tilkendt yderligere kompensation, men ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet skal der tages hensyn til, at eleven er tilkendt minimalerstatning. Højesteret fastslog herefter, at A i den foreliggende sag havde krav på yderligere kompensation, som passende kunne fastsættes til 15.000 kr. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Agenturaftale Bodum

Dom afsagt 6. februar 2014 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent havde ikke misligholdt agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter eller illoyalitet og havde krav på godtgørelse i anledning af agenturgivers opsigelse af aftalen.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»