Oversigt

Varemærkeregistrering

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begrænsningen af registreringen af SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" var for snæver, selv om sagsøgeren alene havde benyttet varemærket til små chokoladestykker med karamelfyld. Men da sagsøgerens påstand om at opretholde varemærkeregistreringen for "chokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsageligt bestående af chokolade" var for omfattende, blev Ankestyrelsen for Patenter og Varemærkers afgørelse om at begrænse registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" stadfæstet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.

Standsning af salg af farlige barnevogne

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sikkerhedsstyrelsen pålagt at betale 250.000 kr. i erstatning for tab forvoldt ved fejl i forbindelse med behandling af sag om påbud om at standse salg af farlige barnevogne. Dommen om erstatning ligger i forlængelse af Sø- og Handelsrettens dom af 27. oktober 2004

Transportforsikring var ikke trådt i kraft

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Henstilling af lastbil læsset med trampoliner ved administrationsbygning beliggende 17 km. fra forsikringstagerens lager var ikke et sædvanligt eller nødvendigt led i afvikling af transport til Polen. Transporten var derfor ikke påbegyndt og transportforsikringen ikke trådt i kraft.

Sygdom under ferie

Dom afsagt 13. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtager, der var fritstillet i opsigelsesperioden, var ikke forhindret i at holde ferie på grund af sygdom.

Aftale om royalty for spillefilm

Dom afsagt 16. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Filminstruktør på biografspillefilm havde ikke foretaget "forkerte" kunstneriske valg, og hans arbejde var i det hele taget ikke af en standard, der kunne give producenten grundlag for at foretage reduktion i instruktørens aftalemæssige krav på honorar og forskudsvis royalty

COMITEL - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

COMITEC krænker varemærket, selskabsnavnet og forretningskendetegnet COMITEL.

Krav på vederlag for udført arbejde

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøger havde krav på vederlag for udført salgs- og repræsentationsarbejde for det kinesiske marked.

Bøde for rabat

Dom afsagt 22. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Advokatfirma får bøde på 60.000 kr. for at have givet rabat ved brug af rabatkuponer i 17 tilfælde.

Ophavsretsloven, markedsføringsloven

Dom afsagt 30. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Design af skuffeindsatser var hverken beskyttede efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven

Selskabsnavn - god domænenavnsskik

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

RKI Kredit Information A/S kan forhindre RKI-Sletning i at benytte dette navn som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn

Erstatning for provision

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Provision for formidling af telefonmøder skulle beregnes på grundlag af omsætningen med den enkelte virksomhed, der havde bestilt produktet, og uden hensyn til antallet af brugere af produktet.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ved opgørelse af benzinselskabs erstatning til opsagt forpagter af to benzinstationer skulle der ikke beregnes driftherrevederlag for den ene af benzinstationerne, hvor den daglige ledelse var overladt til en ansat, og genvundne afskrivninger skulle alene medregnes i det omfang de ikke oversteg afskrivningerne i de seneste tre år. Der var ikke grundlag for at fradrage værdien af goodwill ved forpagterens overtagelse

Kollektiv aftale for commuter-piloter var bortfaldet ved forhandlinger

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere Commuter-piloter havde ikke en individuel rettighed til oprettelse af en Commuter-senioritetsliste i forbindelse med Commuters integration i SAS. Senioritetslisten anses som en del af den kollektive aftale, der var bortfaldet ved tilpasningsforhandlinger.

Link til Diesel Denmark var ikke lovligt

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Fabric Denmark var uberettiget til på hjemmesiden fabric.nu at linke til hjemmesiden diesel.com og at anvende betegnelsen "leverandører" i forbindelse med link, der førte til en oversigt med anførsel af varemærket DIESEL, samt at anvende betegnelsen "leverandører" i sammenhæng med varemærket DIESEL. Diesel Denmark tilkendtes erstatning og vederlag, jf. markedsførings- og varemærkelovene.

Varemærkeloven, kopivarer-V-0148-04

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Forbud mod køb og salg af Von Dutch-kopivarer og beslaglæggelse heraf opretholdtes. Der tilkendtes Von Dutch erstatning og godtgørelse for Taxi Wholesales ulovlige salg.

Afskedigelse var ikke diskriminerende

Dom afsagt 12. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse af telemarketingmedarbejder, der ikke havde dansk som modersmål, var ikke i strid med diskrimationsloven

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Dom afsagt 17. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis efter ansættelsesbevislovens § 6, jf. § 2 stk. 2 nr. 6 og nr. 9.

Rettigheder opstået efter samarbejde

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sameje om rettigheder til et oliefilter til spildevandsrensning var ikke opstået hverken som følge af samarbejde mellem parterne eller i henhold til aftale. Sagsøgeren havde endvidere ikke krav på vederlag for formidling af kontakt mellem rettighedshaveren og en aftager af filtrene.

Rolls-Royce - varemærkeret

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Chokoladefirmas varemærke havde en sådan lighed med Rolls-Royce´s velkendte figurmærke, at brugen af varemærket indebar en krænkelse af Roll-Royce´s varemærke. 250.000 kr. tilkendt i vederlag.

Manglende kontrol med patent

Dom afsagt 25. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo frifundet for 2 kreditorers krav om pantesikkerhed i royaltybetalinger, da kreditorerne ikke havde ført tilstrækkelig kontrol med patentet.

Ejendomsret tilhører designvirksomheden

Dom afsagt 3. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ejendomsret til værktøj til brug ved fremstilling af en hullære, samt om retten til at disponere over design af hullæren ved ophævelse af parternes samarbejdsaftale var gået tilbage til designvirksomhed.

Opsigelse af tandlæge med funktionærstatus

Dom afsagt 9. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Tandlæge havde funktionærstatus og havde ved opsigelse krav på fratrædelsesgodtgørelse, manglende løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse. Godtgørelsen for usaglig opsigelse fastsattes til 6 måneders løn.

Markedsføringlovens §§ 1 og 2

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte havde handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2 ved udsendelse af et brev til to af sagsøgers kunder.

Royalty for plastprodukter - markedsføringsloven

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Habo Danmark var ikke forpligtet til at betale royalty for plast-produkter, der kunne produceres på Zolo Groups støbeforme. Design af dørgreb, knagerække og dørstoppere var ikke beskyttet efter markedsføringsloven

Varemærkeret - Burberry paraply

Dom afsagt 30. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

En af Hemograms paraply krænkede Burberry-mærket, mens to paraplyer ikke krænkede Burberry-mærket. Burberry kunne ikke ved et ensidigt forbehold forfølge eventuelle krav vedrørende Hemograms markedsføring af trolleys i 2002 i anledning af den af Hemogram foretagne krænkelse vedrørende salg af paraplyer i 2005.

Mangel ikke bevist

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Mangel ved børnesikrede låg til medicinemballage fandtes ikke bevist.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Elev, hvis uddannelsesaftale med urette var ophævet, var ikke berettiget til erstatning i medfør af funktionærlovens § 3.

Reinh. van Hauen - Selskabsnavn

Dom afsagt 22. juni 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beatrice van Hauen og "Reinh. van Hauen af 1876 ApS" har ret til at overdrage varemærket, forretningskendetegnet og selskabsnavnet "Reinh. van Hauen" til tredjemand uden familiær tilknytning til slægten van Hauen.

Kontrakter - salg af flybilletter

Dom afsagt 12. juli 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om Gateways salg af flybilletter som underagent for Air Lithuania er omfattet af handelsagentloven.

Franchiseaftale

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var forpligtet i henhold til indgået franchiseaftale. Dommen vedrører fortolkning af indgået franchiseaftale.

Kontrakter - Løbende provision

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

ABIM var berettiget til løbende provision indtil udløb for de forsikringspolicer selskabet havde tilført Købstædernes Forsikring

IF skadeforsikring

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Rederi ansvarlig for skade ved, at agterporten faldt ned over en lastbil med anhænger. Rederiet var ikke fri for ansvar efter sølovens § 276, stk. 1, nr. 1, idet rederiet ikke havde sørget for klar og fyldestgørende instruktion om, hvordan agterporten skulle betjenes for at være låst korrekt i fuldt åben stilling.

Varemærkeret - AMOKKA

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag for uberettiget brug af AMOKKA.

PRINCE - Varemærkeret

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

House of Princes mærke PRINCE for cigaretter var ikke til hinder for registrering af General Biscuits Belgies mærke PRINCE for kiks.

Erstatning efter videoovervågning

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Medarbejder tilkendt erstatning i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 efter retsstridig videoovervågning på arbejdsplads. Arbejdsrettens tidligere afgørelser afskar ikke medarbejderen fra erstatning.

Parallelimport - ommærkning

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

EuroPharms ommærkning af parallelimport af veterinært lægemiddel Tailan til Tylan i strid med Elancos varemærkeret.

Ophævelse af samarbejdsaftale

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Designer havde ikke været berettiget til at ophæve en samarbejdsaftale (royaltyaftale) med møbelproducent under henvisning til mangelfulde opgørelser over royaltyberegninger.

Chanel - markedsføring

Dom afsagt 28. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begravelsesservice ApS havde uretmæssigt anvendt Chanel S.A.´s varemærke til markedsføring af specialdesignede urner.

Aktieoptioner

Dom afsagt 28. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Selskab dømt til at anerkende, at tre funktionæransatte medarbejdere var berettigede til helt eller delvist at udnytte tildelte aktieoptioner i forbindelse med det  indhold, som de havde ved tildelingen, og således navnlig uden hensyn til en forkortelse af udnyttelsesperioden, som var blevet foretaget i forbindelse med, at Selskabets amerikanske moderselskab var blevet udskilt fra den koncern, hvori det på tildelingspunktet havde indgået.

Ansættelsesret

Dom afsagt 1. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse af systemkonstruktør, der var kandidat til det forestående kommunalbestyrelsesvalg, ikke sket i strid med kommunestyrelsesloven § 16.

Lån & Spar - Varemærkeret

Dom afsagt 23. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket LÅN & SPAR  er til hinder for LÅN & FINANS for pengeudlån.

Telia - Samarbejdsaftale

Dom afsagt 30. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Mobiltjenesteydelser ikke omfattet af handelsagentlovens varebegreb, hvorfor sagsøgeren ikke fik tilkendt godtgørelse i medfør af handelsagentloven som følge af sagsøgtes opsigelse af parternes samarbejdsaftale.

Varemærkeret

Dom afsagt 3. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om MINIMAX er til hinder for registrering af MITIZAX.

Varemærke - Import fra Kina

Dom afsagt 26. september 2007 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet om, Claus Blom var rette varemodtager af en forsendelse af 10 Canada Goose jakker afsendt fra Kina, og i givet fald størrelsen afvederlag/erstatning til varemærkeindehaveren Metro Sportswear Ltd.

Eneforhandleraftale og agentaftale

Dom afsagt 20. august 2007 ved Sø- og Handelsretten

DanIntra El Komponent A/S havde ikke misligholdt parternes eneforhandler og agentaftale, hvorefter L.C. Relco Spa havde været uberettiget til at ophæve aftalen. Der tilkendtes DanIntra El Komponent A/S erstatning og godtgørelse.

Danske Spil A/S - varemærke

Dom afsagt 21. august 2007 ved Sø- og Handelsretten

Danske Spil A/S havde gennem indarbejdelse erhvervet varemærkeret til ordmærket LOTTO, der derfor var til hinder for registrering af figurmærket LOTTO24.

Poss Design fik ikke medhold i krav om royalty

Dom afsagt 21. august 2007 ved Sø- og Handelsretten

Poss Design v/Sten Poss fik ikke medhold i sit krav om royalty fremsat over for Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, idet parterne i fællesskab havde udviklet softwareprogrammet MediBOX, og da Poss fik sit vederlag i form af honorar for at udføre nærmere aftalte ændringer og opdateringer i programmet.

Lønkrav efter konkurslovens § 95

Dom afsagt 29. juni 2007 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Bjarne Gøtze, har et privilegeret lønkrav efter konkurslovens § 95 hos sagsøgte, VVS Ringen ApS under konkurs. Det nærmere tidspunkt for kravet opståen er omtvistet.

Tab ved køb af hårfjerningsapparat fra Dan-Sup Europe ApS

Dom afsagt 6. juli 2007 ved Sø- og Handelsretten

Dan-Sun Europe ApS ansvarlig for Anjamarie Kønig m.fl.s tab ved køb af hårfjerningsapparater, der var ude af stand til at fjerne hår ved hjælp af pulserende lys, således som lovet.

Erstatning til DLG

Dom afsagt 6. juli 2007 ved Sø- og Handelsretten

N.V. Boortmalt S.A. dømt til delvis at erstatte Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.s tab ved levering af maltbyg til Boortmalt Russia Ltd., idet salget er kommet i stand på N.V. Boortmalt S.A.s foranledning, og N.V. boortmalt S.A. havde givet Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. grund til at tro, at N.V. Boortmalt S.A. indestod for betaling af købesummen.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked er ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )