Oversigt

Levering af internetforbindelse-H-0034-04

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Det var ikke godtgjort, at en aftale om levering af internetforbindelse var misligholdt

BP Gas - Varemærkebeskyttelse

Dom afsagt 21. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Påfyldning og salg af gas på varemærkebeskyttede kompositflasker krænkede varemærkeindehaverens rettigheder

SAS - selskabsnavn - kendetegn

Dom afsagt 15. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Dommen vedrører uberettet erhvervsmæssig benyttelse af selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn samt overtrædelse af god markedsføringsskik. Dommen er en udblivelsesdom.

Historisk dokumentationsmateriale

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et mere end 60 år gammelt fotografi viste en likvideret person set bagfra i en positur, hvor den pågældende ikke kunne genkendes. Da der endvidere knyttede sig åbenbar almeninteresse til anvendelsen af fotografiet som historisk dokumentationsmateriale, fandtes visning heraf i bog og i tv-program om modstandsbevægelsens likvideringer under besættelsen ikke retsstridig.

Rettigheder til varemærke

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket EXIT var overdraget ved aftale. Krav på erstatning for krænkelse af varemærket var ikke bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.

Manglende særpræg på varemærke

Dom afsagt 4. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varemærkeret ikke stiftet til Woodfloor på grund af manglende særpræg

Mangelskrav

Dom afsagt 10. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om konkursbo uberettiget har oppebåret en del af en deponeret købesum på en fast ejendom og som følge deraf skal udbetale et nærmere angivet beløb til sagsøgerne på baggrund af deres mangelskrav fastslået ved dom. Købesummen var deponeret før konkursens indtræden.

TDC - Cybercity - aftalevilkår

Dom afsagt 11. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Aftalevilkår, hvorefter internetudbyder tidligst kunne opsige et serviceabonnement hos TDC efter udløbet af en 1-årigt bindingsperiode, var ikke i strid med tele- eller konkurrencelovgivningen

Forlænget opsigelsesvarsel

Dom afsagt 16. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet om konkursregulering i medfør af konkurslovens § 61 af opsigelsesløn, når opsigelsesvarslet er længere end funktionærlovens. Sagsøger medhold.

Rettigheder efter markedsføringsloven

Dom afsagt 19. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

En vibrationssigte krænkede sagsøgerens rettigheder efter markedsføringsloven, hvorimod salgstegninger af fem andre vibrationssigter ikke krænkede sagsøgerens rettigheder. Erstatning for afsætningstab, men ikke for markedsforstyrrelse.

Direktør frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 23. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Direktør, der havde outsourcet udsendelse af e-mails med henblik på afsætning af tjenesteydelser i henhold til samtykke fra adressaterne, frifundet for overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 26. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte (tiltalte) i en privat straffesag om overtrædelse af markedsføringsloven og af straffelovens § 267, hvorunder der tillige var nedlagt påstande om erstatning mv., frifundet under henvisning til, at påstandene ikke indeholdt en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse af de forhold, for hvilke der var rejst tiltale ved stævningen

Forældet krav i konkursbo

Dom afsagt 31. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet for sagsøgerens påstand om konkursregulering vedrørende et lejemål

Hummel - varemærkekrænkelser

Dom afsagt 9. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ikke forelæggelse for EF-Domstolen af spørgsmål om domskonventionens art. 6, stk. 1, ved sager om varemærkekrænkelser mod selskaber i forskellige medlemslande.

misligholdelse af forhandleraftale

Dom afsagt 15. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Indgåelse af en importøraftale med en anden køkkenproducent samt undladelse af at orientere samarbejdspartner herom var en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftale

Varemærkeret - Gorgonzola - Cambozola

Dom afsagt 16. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beskyttet geografisk betegnelse, GORGONZOLA, for ost ikke hinder for brug af varemærket CAMBOZOLA for ost.

Egmont Magasiner A/S - konkurrenceret

Dom afsagt 27. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

GASTROCORNER og GASTROSHOP for netsider med bl.a. annoncer for køkkenudstyr til hinder for GASTRO for mad- og livsstilsmagasin med bl.a. annoncer for køkkenrelaterede emner.

Minkpelse i Føtex

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varehuskæden føtex havde ikke handlet ansvarspådragende overfor Isabell Kristensen, med hvem føtex havde indgået en modelaftale om markedsføring af minkpelse.

Varemærkeregistrering

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begrænsningen af registreringen af SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" var for snæver, selv om sagsøgeren alene havde benyttet varemærket til små chokoladestykker med karamelfyld. Men da sagsøgerens påstand om at opretholde varemærkeregistreringen for "chokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsageligt bestående af chokolade" var for omfattende, blev Ankestyrelsen for Patenter og Varemærkers afgørelse om at begrænse registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" stadfæstet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.

Standsning af salg af farlige barnevogne

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sikkerhedsstyrelsen pålagt at betale 250.000 kr. i erstatning for tab forvoldt ved fejl i forbindelse med behandling af sag om påbud om at standse salg af farlige barnevogne. Dommen om erstatning ligger i forlængelse af Sø- og Handelsrettens dom af 27. oktober 2004

Transportforsikring var ikke trådt i kraft

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Henstilling af lastbil læsset med trampoliner ved administrationsbygning beliggende 17 km. fra forsikringstagerens lager var ikke et sædvanligt eller nødvendigt led i afvikling af transport til Polen. Transporten var derfor ikke påbegyndt og transportforsikringen ikke trådt i kraft.

Sygdom under ferie

Dom afsagt 13. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtager, der var fritstillet i opsigelsesperioden, var ikke forhindret i at holde ferie på grund af sygdom.

Aftale om royalty for spillefilm

Dom afsagt 16. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Filminstruktør på biografspillefilm havde ikke foretaget "forkerte" kunstneriske valg, og hans arbejde var i det hele taget ikke af en standard, der kunne give producenten grundlag for at foretage reduktion i instruktørens aftalemæssige krav på honorar og forskudsvis royalty

COMITEL - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

COMITEC krænker varemærket, selskabsnavnet og forretningskendetegnet COMITEL.

Krav på vederlag for udført arbejde

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøger havde krav på vederlag for udført salgs- og repræsentationsarbejde for det kinesiske marked.

Bøde for rabat

Dom afsagt 22. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Advokatfirma får bøde på 60.000 kr. for at have givet rabat ved brug af rabatkuponer i 17 tilfælde.

Ophavsretsloven, markedsføringsloven

Dom afsagt 30. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Design af skuffeindsatser var hverken beskyttede efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven

Selskabsnavn - god domænenavnsskik

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

RKI Kredit Information A/S kan forhindre RKI-Sletning i at benytte dette navn som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn

Erstatning for provision

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Provision for formidling af telefonmøder skulle beregnes på grundlag af omsætningen med den enkelte virksomhed, der havde bestilt produktet, og uden hensyn til antallet af brugere af produktet.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ved opgørelse af benzinselskabs erstatning til opsagt forpagter af to benzinstationer skulle der ikke beregnes driftherrevederlag for den ene af benzinstationerne, hvor den daglige ledelse var overladt til en ansat, og genvundne afskrivninger skulle alene medregnes i det omfang de ikke oversteg afskrivningerne i de seneste tre år. Der var ikke grundlag for at fradrage værdien af goodwill ved forpagterens overtagelse

Kollektiv aftale for commuter-piloter var bortfaldet ved forhandlinger

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere Commuter-piloter havde ikke en individuel rettighed til oprettelse af en Commuter-senioritetsliste i forbindelse med Commuters integration i SAS. Senioritetslisten anses som en del af den kollektive aftale, der var bortfaldet ved tilpasningsforhandlinger.

Link til Diesel Denmark var ikke lovligt

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Fabric Denmark var uberettiget til på hjemmesiden fabric.nu at linke til hjemmesiden diesel.com og at anvende betegnelsen "leverandører" i forbindelse med link, der førte til en oversigt med anførsel af varemærket DIESEL, samt at anvende betegnelsen "leverandører" i sammenhæng med varemærket DIESEL. Diesel Denmark tilkendtes erstatning og vederlag, jf. markedsførings- og varemærkelovene.

Varemærkeloven, kopivarer-V-0148-04

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Forbud mod køb og salg af Von Dutch-kopivarer og beslaglæggelse heraf opretholdtes. Der tilkendtes Von Dutch erstatning og godtgørelse for Taxi Wholesales ulovlige salg.

Afskedigelse var ikke diskriminerende

Dom afsagt 12. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse af telemarketingmedarbejder, der ikke havde dansk som modersmål, var ikke i strid med diskrimationsloven

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Dom afsagt 17. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis efter ansættelsesbevislovens § 6, jf. § 2 stk. 2 nr. 6 og nr. 9.

Rettigheder opstået efter samarbejde

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sameje om rettigheder til et oliefilter til spildevandsrensning var ikke opstået hverken som følge af samarbejde mellem parterne eller i henhold til aftale. Sagsøgeren havde endvidere ikke krav på vederlag for formidling af kontakt mellem rettighedshaveren og en aftager af filtrene.

Rolls-Royce - varemærkeret

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Chokoladefirmas varemærke havde en sådan lighed med Rolls-Royce´s velkendte figurmærke, at brugen af varemærket indebar en krænkelse af Roll-Royce´s varemærke. 250.000 kr. tilkendt i vederlag.

Manglende kontrol med patent

Dom afsagt 25. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo frifundet for 2 kreditorers krav om pantesikkerhed i royaltybetalinger, da kreditorerne ikke havde ført tilstrækkelig kontrol med patentet.

Ejendomsret tilhører designvirksomheden

Dom afsagt 3. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ejendomsret til værktøj til brug ved fremstilling af en hullære, samt om retten til at disponere over design af hullæren ved ophævelse af parternes samarbejdsaftale var gået tilbage til designvirksomhed.

Opsigelse af tandlæge med funktionærstatus

Dom afsagt 9. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Tandlæge havde funktionærstatus og havde ved opsigelse krav på fratrædelsesgodtgørelse, manglende løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse. Godtgørelsen for usaglig opsigelse fastsattes til 6 måneders løn.

Markedsføringlovens §§ 1 og 2

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte havde handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2 ved udsendelse af et brev til to af sagsøgers kunder.

Royalty for plastprodukter - markedsføringsloven

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Habo Danmark var ikke forpligtet til at betale royalty for plast-produkter, der kunne produceres på Zolo Groups støbeforme. Design af dørgreb, knagerække og dørstoppere var ikke beskyttet efter markedsføringsloven

Varemærkeret - Burberry paraply

Dom afsagt 30. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

En af Hemograms paraply krænkede Burberry-mærket, mens to paraplyer ikke krænkede Burberry-mærket. Burberry kunne ikke ved et ensidigt forbehold forfølge eventuelle krav vedrørende Hemograms markedsføring af trolleys i 2002 i anledning af den af Hemogram foretagne krænkelse vedrørende salg af paraplyer i 2005.

Mangel ikke bevist

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Mangel ved børnesikrede låg til medicinemballage fandtes ikke bevist.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Elev, hvis uddannelsesaftale med urette var ophævet, var ikke berettiget til erstatning i medfør af funktionærlovens § 3.

Reinh. van Hauen - Selskabsnavn

Dom afsagt 22. juni 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beatrice van Hauen og "Reinh. van Hauen af 1876 ApS" har ret til at overdrage varemærket, forretningskendetegnet og selskabsnavnet "Reinh. van Hauen" til tredjemand uden familiær tilknytning til slægten van Hauen.

Kontrakter - salg af flybilletter

Dom afsagt 12. juli 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om Gateways salg af flybilletter som underagent for Air Lithuania er omfattet af handelsagentloven.

Franchiseaftale

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var forpligtet i henhold til indgået franchiseaftale. Dommen vedrører fortolkning af indgået franchiseaftale.

Kontrakter - Løbende provision

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

ABIM var berettiget til løbende provision indtil udløb for de forsikringspolicer selskabet havde tilført Købstædernes Forsikring

IF skadeforsikring

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Rederi ansvarlig for skade ved, at agterporten faldt ned over en lastbil med anhænger. Rederiet var ikke fri for ansvar efter sølovens § 276, stk. 1, nr. 1, idet rederiet ikke havde sørget for klar og fyldestgørende instruktion om, hvordan agterporten skulle betjenes for at være låst korrekt i fuldt åben stilling.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af