Oversigt

Frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 26. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte (tiltalte) i en privat straffesag om overtrædelse af markedsføringsloven og af straffelovens § 267, hvorunder der tillige var nedlagt påstande om erstatning mv., frifundet under henvisning til, at påstandene ikke indeholdt en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse af de forhold, for hvilke der var rejst tiltale ved stævningen

Forældet krav i konkursbo

Dom afsagt 31. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet for sagsøgerens påstand om konkursregulering vedrørende et lejemål

Hummel - varemærkekrænkelser

Dom afsagt 9. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ikke forelæggelse for EF-Domstolen af spørgsmål om domskonventionens art. 6, stk. 1, ved sager om varemærkekrænkelser mod selskaber i forskellige medlemslande.

misligholdelse af forhandleraftale

Dom afsagt 15. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Indgåelse af en importøraftale med en anden køkkenproducent samt undladelse af at orientere samarbejdspartner herom var en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftale

Varemærkeret - Gorgonzola - Cambozola

Dom afsagt 16. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beskyttet geografisk betegnelse, GORGONZOLA, for ost ikke hinder for brug af varemærket CAMBOZOLA for ost.

Egmont Magasiner A/S - konkurrenceret

Dom afsagt 27. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

GASTROCORNER og GASTROSHOP for netsider med bl.a. annoncer for køkkenudstyr til hinder for GASTRO for mad- og livsstilsmagasin med bl.a. annoncer for køkkenrelaterede emner.

Minkpelse i Føtex

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varehuskæden føtex havde ikke handlet ansvarspådragende overfor Isabell Kristensen, med hvem føtex havde indgået en modelaftale om markedsføring af minkpelse.

Varemærkeregistrering

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begrænsningen af registreringen af SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" var for snæver, selv om sagsøgeren alene havde benyttet varemærket til små chokoladestykker med karamelfyld. Men da sagsøgerens påstand om at opretholde varemærkeregistreringen for "chokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsageligt bestående af chokolade" var for omfattende, blev Ankestyrelsen for Patenter og Varemærkers afgørelse om at begrænse registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" stadfæstet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.

Standsning af salg af farlige barnevogne

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sikkerhedsstyrelsen pålagt at betale 250.000 kr. i erstatning for tab forvoldt ved fejl i forbindelse med behandling af sag om påbud om at standse salg af farlige barnevogne. Dommen om erstatning ligger i forlængelse af Sø- og Handelsrettens dom af 27. oktober 2004

Transportforsikring var ikke trådt i kraft

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Henstilling af lastbil læsset med trampoliner ved administrationsbygning beliggende 17 km. fra forsikringstagerens lager var ikke et sædvanligt eller nødvendigt led i afvikling af transport til Polen. Transporten var derfor ikke påbegyndt og transportforsikringen ikke trådt i kraft.

Sygdom under ferie

Dom afsagt 13. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtager, der var fritstillet i opsigelsesperioden, var ikke forhindret i at holde ferie på grund af sygdom.

Aftale om royalty for spillefilm

Dom afsagt 16. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Filminstruktør på biografspillefilm havde ikke foretaget "forkerte" kunstneriske valg, og hans arbejde var i det hele taget ikke af en standard, der kunne give producenten grundlag for at foretage reduktion i instruktørens aftalemæssige krav på honorar og forskudsvis royalty

COMITEL - krænkelse af varemærke

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

COMITEC krænker varemærket, selskabsnavnet og forretningskendetegnet COMITEL.

Krav på vederlag for udført arbejde

Dom afsagt 20. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøger havde krav på vederlag for udført salgs- og repræsentationsarbejde for det kinesiske marked.

Bøde for rabat

Dom afsagt 22. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Advokatfirma får bøde på 60.000 kr. for at have givet rabat ved brug af rabatkuponer i 17 tilfælde.

Ophavsretsloven, markedsføringsloven

Dom afsagt 30. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Design af skuffeindsatser var hverken beskyttede efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven

Selskabsnavn - god domænenavnsskik

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

RKI Kredit Information A/S kan forhindre RKI-Sletning i at benytte dette navn som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn

Erstatning for provision

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Provision for formidling af telefonmøder skulle beregnes på grundlag af omsætningen med den enkelte virksomhed, der havde bestilt produktet, og uden hensyn til antallet af brugere af produktet.

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Ved opgørelse af benzinselskabs erstatning til opsagt forpagter af to benzinstationer skulle der ikke beregnes driftherrevederlag for den ene af benzinstationerne, hvor den daglige ledelse var overladt til en ansat, og genvundne afskrivninger skulle alene medregnes i det omfang de ikke oversteg afskrivningerne i de seneste tre år. Der var ikke grundlag for at fradrage værdien af goodwill ved forpagterens overtagelse

Kollektiv aftale for commuter-piloter var bortfaldet ved forhandlinger

Dom afsagt 8. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere Commuter-piloter havde ikke en individuel rettighed til oprettelse af en Commuter-senioritetsliste i forbindelse med Commuters integration i SAS. Senioritetslisten anses som en del af den kollektive aftale, der var bortfaldet ved tilpasningsforhandlinger.

Link til Diesel Denmark var ikke lovligt

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Fabric Denmark var uberettiget til på hjemmesiden fabric.nu at linke til hjemmesiden diesel.com og at anvende betegnelsen "leverandører" i forbindelse med link, der førte til en oversigt med anførsel af varemærket DIESEL, samt at anvende betegnelsen "leverandører" i sammenhæng med varemærket DIESEL. Diesel Denmark tilkendtes erstatning og vederlag, jf. markedsførings- og varemærkelovene.

Varemærkeloven, kopivarer-V-0148-04

Dom afsagt 3. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Forbud mod køb og salg af Von Dutch-kopivarer og beslaglæggelse heraf opretholdtes. Der tilkendtes Von Dutch erstatning og godtgørelse for Taxi Wholesales ulovlige salg.

Afskedigelse var ikke diskriminerende

Dom afsagt 12. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse af telemarketingmedarbejder, der ikke havde dansk som modersmål, var ikke i strid med diskrimationsloven

Mangelfuldt ansættelsesbevis

Dom afsagt 17. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis efter ansættelsesbevislovens § 6, jf. § 2 stk. 2 nr. 6 og nr. 9.

Rettigheder opstået efter samarbejde

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sameje om rettigheder til et oliefilter til spildevandsrensning var ikke opstået hverken som følge af samarbejde mellem parterne eller i henhold til aftale. Sagsøgeren havde endvidere ikke krav på vederlag for formidling af kontakt mellem rettighedshaveren og en aftager af filtrene.

Rolls-Royce - varemærkeret

Dom afsagt 24. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Chokoladefirmas varemærke havde en sådan lighed med Rolls-Royce´s velkendte figurmærke, at brugen af varemærket indebar en krænkelse af Roll-Royce´s varemærke. 250.000 kr. tilkendt i vederlag.

Manglende kontrol med patent

Dom afsagt 25. april 2007 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo frifundet for 2 kreditorers krav om pantesikkerhed i royaltybetalinger, da kreditorerne ikke havde ført tilstrækkelig kontrol med patentet.

Ejendomsret tilhører designvirksomheden

Dom afsagt 3. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ejendomsret til værktøj til brug ved fremstilling af en hullære, samt om retten til at disponere over design af hullæren ved ophævelse af parternes samarbejdsaftale var gået tilbage til designvirksomhed.

Opsigelse af tandlæge med funktionærstatus

Dom afsagt 9. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Tandlæge havde funktionærstatus og havde ved opsigelse krav på fratrædelsesgodtgørelse, manglende løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse. Godtgørelsen for usaglig opsigelse fastsattes til 6 måneders løn.

Markedsføringlovens §§ 1 og 2

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte havde handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2 ved udsendelse af et brev til to af sagsøgers kunder.

Royalty for plastprodukter - markedsføringsloven

Dom afsagt 23. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Habo Danmark var ikke forpligtet til at betale royalty for plast-produkter, der kunne produceres på Zolo Groups støbeforme. Design af dørgreb, knagerække og dørstoppere var ikke beskyttet efter markedsføringsloven

Varemærkeret - Burberry paraply

Dom afsagt 30. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

En af Hemograms paraply krænkede Burberry-mærket, mens to paraplyer ikke krænkede Burberry-mærket. Burberry kunne ikke ved et ensidigt forbehold forfølge eventuelle krav vedrørende Hemograms markedsføring af trolleys i 2002 i anledning af den af Hemogram foretagne krænkelse vedrørende salg af paraplyer i 2005.

Mangel ikke bevist

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Mangel ved børnesikrede låg til medicinemballage fandtes ikke bevist.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Dom afsagt 31. maj 2007 ved Sø- og Handelsretten

Elev, hvis uddannelsesaftale med urette var ophævet, var ikke berettiget til erstatning i medfør af funktionærlovens § 3.

Reinh. van Hauen - Selskabsnavn

Dom afsagt 22. juni 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beatrice van Hauen og "Reinh. van Hauen af 1876 ApS" har ret til at overdrage varemærket, forretningskendetegnet og selskabsnavnet "Reinh. van Hauen" til tredjemand uden familiær tilknytning til slægten van Hauen.

Kontrakter - salg af flybilletter

Dom afsagt 12. juli 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om Gateways salg af flybilletter som underagent for Air Lithuania er omfattet af handelsagentloven.

Franchiseaftale

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte var forpligtet i henhold til indgået franchiseaftale. Dommen vedrører fortolkning af indgået franchiseaftale.

Kontrakter - Løbende provision

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

ABIM var berettiget til løbende provision indtil udløb for de forsikringspolicer selskabet havde tilført Købstædernes Forsikring

IF skadeforsikring

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Rederi ansvarlig for skade ved, at agterporten faldt ned over en lastbil med anhænger. Rederiet var ikke fri for ansvar efter sølovens § 276, stk. 1, nr. 1, idet rederiet ikke havde sørget for klar og fyldestgørende instruktion om, hvordan agterporten skulle betjenes for at være låst korrekt i fuldt åben stilling.

Varemærkeret - AMOKKA

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Vederlag for uberettiget brug af AMOKKA.

PRINCE - Varemærkeret

Dom afsagt 21. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

House of Princes mærke PRINCE for cigaretter var ikke til hinder for registrering af General Biscuits Belgies mærke PRINCE for kiks.

Erstatning efter videoovervågning

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Medarbejder tilkendt erstatning i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 efter retsstridig videoovervågning på arbejdsplads. Arbejdsrettens tidligere afgørelser afskar ikke medarbejderen fra erstatning.

Parallelimport - ommærkning

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

EuroPharms ommærkning af parallelimport af veterinært lægemiddel Tailan til Tylan i strid med Elancos varemærkeret.

Ophævelse af samarbejdsaftale

Dom afsagt 6. december 2007 ved Sø- og Handelsretten

Designer havde ikke været berettiget til at ophæve en samarbejdsaftale (royaltyaftale) med møbelproducent under henvisning til mangelfulde opgørelser over royaltyberegninger.

Chanel - markedsføring

Dom afsagt 28. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begravelsesservice ApS havde uretmæssigt anvendt Chanel S.A.´s varemærke til markedsføring af specialdesignede urner.

Aktieoptioner

Dom afsagt 28. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Selskab dømt til at anerkende, at tre funktionæransatte medarbejdere var berettigede til helt eller delvist at udnytte tildelte aktieoptioner i forbindelse med det  indhold, som de havde ved tildelingen, og således navnlig uden hensyn til en forkortelse af udnyttelsesperioden, som var blevet foretaget i forbindelse med, at Selskabets amerikanske moderselskab var blevet udskilt fra den koncern, hvori det på tildelingspunktet havde indgået.

Ansættelsesret

Dom afsagt 1. november 2007 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse af systemkonstruktør, der var kandidat til det forestående kommunalbestyrelsesvalg, ikke sket i strid med kommunestyrelsesloven § 16.

Lån & Spar - Varemærkeret

Dom afsagt 23. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket LÅN & SPAR  er til hinder for LÅN & FINANS for pengeudlån.

Telia - Samarbejdsaftale

Dom afsagt 30. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Mobiltjenesteydelser ikke omfattet af handelsagentlovens varebegreb, hvorfor sagsøgeren ikke fik tilkendt godtgørelse i medfør af handelsagentloven som følge af sagsøgtes opsigelse af parternes samarbejdsaftale.

Varemærkeret

Dom afsagt 3. oktober 2007 ved Sø- og Handelsretten

Om MINIMAX er til hinder for registrering af MITIZAX.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og ...»

Køb af investeringsejendom - udlejningsejendom til beboelse

Når du har fundet en udlejningsejendom til beboelse, bør du gennemgå ejendomsprospektet og lejekontrakterne ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortvisning efter lydoptagelse og kast med mus var uberettiget

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2019 SagBS‐42617/2018‐HJR (1. afdeling) A (advokat H, beskikket) mod X ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )