Domsarkiv

Domme

Uberettiget anvendelse af billede og navn

Dom afsagt 21. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

RedGreen var ikke berettiget til at bringe en artikel med Paul Elvstrøms navn og billede i annoncemateriale.

Garanti i aftaleforhold

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

En angivelse i en bils servicebog om at tandremmen skal udskiftes efter et vist antal år eller et vist antal kilometer er ingen garanti. 

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet med mangler

Ikke grundlag for erstatning

Dom afsagt 5. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for erstatning som negativ kontraktsinteresse i et tilfælde, hvor de sagsøgte ikke var sagsøgerens kontraktparter

Aktieemission

Dom afsagt 11. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs direktør og dennes advokat havde ikke givet aktionærerne mangelfulde oplysninger i forbindelse med aktieemission

Forlængelse af agenturaftale

Dom afsagt 12. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agents undladelse af at forlænge agenturaftale var ikke misligholdelse, hvorfor agenten var berettiget til godtgørelse i medfør af handelsagentlovens § 26.

Unicef - gadekampagnemedarbejder ikke omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 28. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Gadekampagnemedarbejder for UNICEF Danmark ikke anset for omfattet af funktionærloven. 

Ulovlig blokade

Dom afsagt 20. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fagforening ansvarlig for ulovlig blokade mod et skib i Århus Havn. 

Krav i konkursbo fra aflyste koncerter

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om sagsøger har et simpelt krav i det sagsøgte konkursbo hidrørende fra aflyste koncerter i Århus og København under en koncertturné, Wig Wam Tour, i august 2002. Konkursboet frifindes.

Bestyrelsesansvar

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Bestyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for forsætligt at have overført en væsentlig del af selskabets shippingvirksomhed til sit eget selskab.

Samhandelsaftale - ændring af vilkår

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Erstatningsansvar for virksomheds ensidige ændring af vilkår i samhandelsaftale.

Fortolkning af aftale om omkostninger

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om fortolkning af en aftale om refusion af omkostninger og fastslår, at udgifter, der afholdes i forbindelse med en undersøgelse afholdes af køberen medmindre andet er bestemt.

Arbejdsgivers modregning i feriepenge

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgivers modregning i feriepenge var uberettiget, da lønmodtageren ikke havde erkendt at have begået et retsstridigt forhold

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 6. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Køber af erhvervsvirksomhed berettiget til erstatning i anledning af, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold ikke levede op til sælgers garantierklæring herom.

Markedsførte emballager til te

Dom afsagt 13. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Emballage til te beskyttet som vareudstyrsmærke og anset for krænket af senere markedsførte emballager til te.

Ugeblads offentliggørelse af billeder

Dom afsagt 17. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ugeblads offentliggørelse af stillbilleder af samlejescene fra film ikke omfattet af citatretten i ophavsretslovens § 22. Retten til eget billede ikke krænket. Ikke godtgørelse for tort

Regreskrav var ikke bortfaldet

Dom afsagt 20. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om mangler ved kompensatorer og om ansvar efter købeloven og retspraksis om produktansvar. Der forelå ingen tilsikring/garanti, hvorfor ansvar efter købeloven var forældet efter kbl. § 54. Tabet for følgeskader (produktansvar) fastsat skønsmæssigt. Rettidig reklamation medførte, at regreskrav mod producent ikke var bortfaldet. Vilkår om ansvarsfraskrivelse ansås ikke for vedtaget.

Ikke erhvervshemmelighed

Dom afsagt 24. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

En trykkeliste med instruktioner og anvisninger til tryk på tape ikke anset som erhvervshemmelighed.

Import af Rolex ure

Dom afsagt 24. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Import af to varemærkeforfalskede Rolex-ure var sket erhvervsmæssigt.

 

Overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 2

Dom afsagt 1. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Grafikers forevisning på en hjemmeside af reklamemateriale udarbejdet under tidligere ansættelse på et reklamebureau krænkede bureauets ophavsret til materialet. Sanktioner for udsendelse af misrekommanderende mails til reklamebureauets kunder.

Lotus og Fokus - forvekslelige varemærker

Dom afsagt 3. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Brændeovne ikke forvekslelige, men varemærkerne Lotus og Fokus, der begge anvendtes for brændeovne, anset for forvekslelige

Erstatning for salg af kopiprodukter

Dom afsagt 6. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning og vederlag, i alt 150.000 kr., for salg af kopiprodukter.

Tyveri fra container

Dom afsagt 9. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fragtfører var som instruktionsbeføjet ansvarlig for tyveri af en container som chauffør ansat hos anden fragtfører havde stillet på en øde beliggende godsplads.

Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Dom afsagt 15. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

Ligebehandlingsloven

Dom afsagt 20. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Godtgørelse på 25.000 kr. til kvindelig ansøger, som fik forhåndsafslag på sin ansøgning om en stilling på et lager, jf. ligebehandlingslovens § 14, jf. § 2.

Chiron Mill bearbejdningscenter var mangelfuldt

Dom afsagt 17. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et købt bearbejdningscenter med tilbehør var mangelfuldt, og køberen havde derfor krav på et forholdsmæssigt afslag.

Ferrari legetøjsbil - Krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 22. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

En af sagsøgte importeret legetøjsbil krænkede sagsøgers rettigheder til en legetøjsbil efter markedsføringsloven, men ikke efter ophavsretsloven og designloven.

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Dom afsagt 1. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet og var i mangel heraf prækluderet i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2.

Godtgørelse for afskedigelse

Dom afsagt 13. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær fik godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b på 130.000 kr.

Ilva - krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Bordben krænkede producents ret til sekstrådsben efter markedsføringsloven

Ophævelse af misligholdt aftale

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ophævelse af aftale om levering af internetforbindelse uberettiget

Levering af internetforbindelse-H-0034-04

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Det var ikke godtgjort, at en aftale om levering af internetforbindelse var misligholdt

BP Gas - Varemærkebeskyttelse

Dom afsagt 21. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Påfyldning og salg af gas på varemærkebeskyttede kompositflasker krænkede varemærkeindehaverens rettigheder

SAS - selskabsnavn - kendetegn

Dom afsagt 15. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Dommen vedrører uberettet erhvervsmæssig benyttelse af selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn samt overtrædelse af god markedsføringsskik. Dommen er en udblivelsesdom.

Historisk dokumentationsmateriale

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et mere end 60 år gammelt fotografi viste en likvideret person set bagfra i en positur, hvor den pågældende ikke kunne genkendes. Da der endvidere knyttede sig åbenbar almeninteresse til anvendelsen af fotografiet som historisk dokumentationsmateriale, fandtes visning heraf i bog og i tv-program om modstandsbevægelsens likvideringer under besættelsen ikke retsstridig.

Rettigheder til varemærke

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket EXIT var overdraget ved aftale. Krav på erstatning for krænkelse af varemærket var ikke bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.

Manglende særpræg på varemærke

Dom afsagt 4. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varemærkeret ikke stiftet til Woodfloor på grund af manglende særpræg

Mangelskrav

Dom afsagt 10. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om konkursbo uberettiget har oppebåret en del af en deponeret købesum på en fast ejendom og som følge deraf skal udbetale et nærmere angivet beløb til sagsøgerne på baggrund af deres mangelskrav fastslået ved dom. Købesummen var deponeret før konkursens indtræden.

TDC - Cybercity - aftalevilkår

Dom afsagt 11. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Aftalevilkår, hvorefter internetudbyder tidligst kunne opsige et serviceabonnement hos TDC efter udløbet af en 1-årigt bindingsperiode, var ikke i strid med tele- eller konkurrencelovgivningen

Forlænget opsigelsesvarsel

Dom afsagt 16. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet om konkursregulering i medfør af konkurslovens § 61 af opsigelsesløn, når opsigelsesvarslet er længere end funktionærlovens. Sagsøger medhold.

Rettigheder efter markedsføringsloven

Dom afsagt 19. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

En vibrationssigte krænkede sagsøgerens rettigheder efter markedsføringsloven, hvorimod salgstegninger af fem andre vibrationssigter ikke krænkede sagsøgerens rettigheder. Erstatning for afsætningstab, men ikke for markedsforstyrrelse.

Direktør frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 23. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Direktør, der havde outsourcet udsendelse af e-mails med henblik på afsætning af tjenesteydelser i henhold til samtykke fra adressaterne, frifundet for overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 1.

Frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 26. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte (tiltalte) i en privat straffesag om overtrædelse af markedsføringsloven og af straffelovens § 267, hvorunder der tillige var nedlagt påstande om erstatning mv., frifundet under henvisning til, at påstandene ikke indeholdt en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse af de forhold, for hvilke der var rejst tiltale ved stævningen

Forældet krav i konkursbo

Dom afsagt 31. januar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet for sagsøgerens påstand om konkursregulering vedrørende et lejemål

Hummel - varemærkekrænkelser

Dom afsagt 9. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Ikke forelæggelse for EF-Domstolen af spørgsmål om domskonventionens art. 6, stk. 1, ved sager om varemærkekrænkelser mod selskaber i forskellige medlemslande.

misligholdelse af forhandleraftale

Dom afsagt 15. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Indgåelse af en importøraftale med en anden køkkenproducent samt undladelse af at orientere samarbejdspartner herom var en hævebegrundende misligholdelse af forhandleraftale

Varemærkeret - Gorgonzola - Cambozola

Dom afsagt 16. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

Beskyttet geografisk betegnelse, GORGONZOLA, for ost ikke hinder for brug af varemærket CAMBOZOLA for ost.

Egmont Magasiner A/S - konkurrenceret

Dom afsagt 27. februar 2007 ved Sø- og Handelsretten

GASTROCORNER og GASTROSHOP for netsider med bl.a. annoncer for køkkenudstyr til hinder for GASTRO for mad- og livsstilsmagasin med bl.a. annoncer for køkkenrelaterede emner.

Minkpelse i Føtex

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Varehuskæden føtex havde ikke handlet ansvarspådragende overfor Isabell Kristensen, med hvem føtex havde indgået en modelaftale om markedsføring af minkpelse.

Varemærkeregistrering

Dom afsagt 9. marts 2007 ved Sø- og Handelsretten

Begrænsningen af registreringen af SMIL til alene at vedrøre "små chokoladestykker med karamelfyld" var for snæver, selv om sagsøgeren alene havde benyttet varemærket til små chokoladestykker med karamelfyld. Men da sagsøgerens påstand om at opretholde varemærkeregistreringen for "chokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsageligt bestående af chokolade" var for omfattende, blev Ankestyrelsen for Patenter og Varemærkers afgørelse om at begrænse registreringen til "små chokoladestykker med karamelfyld" stadfæstet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af