Oversigt

Misligholdelse af agentaftale

Dom afsagt 27. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Papirproducent kunne opsige en agentaftale med nedsat varsel som følge af agentens misligholdelse af sin loyalitetsforpligtelse.

Nyt design var ikke en krænkelse af registreret design

Dom afsagt 28. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Slikproduktet Twin Pop udformet som et timeglas var ikke en krænkelse af slikproduktet Pop Timer udformet som et timeglas, og som var et registreret design, da Twin Pop havde et andet helhedsindtryk.

Skoda - virksomhedsnavn

Dom afsagt 4. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte, der tidligere havde været autoriseret forhandlere af Skoda-biler, havde efter ophør af forhandlerforholdet ikke længere ret til at gøre brug af virksomhedsnavnet Skoda-House.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 2

Dom afsagt 6. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Negativ omtale af konkurrent med samtidig fremsættelse af tilbud over for konkurrentens kunder indebar overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk 2, jf. stk. 1. Overtrædelsen straffet med bøde på 10.000 kr.

Lidl - registrering af varemærke indeholdende kongekrone nægtet

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et varemærke var udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, da det indeholdt en krone, som kunne skabe association til et statsligt symbol - kongekronen.

Professionelt rådgivningsansvar for arrangører af timandsinteressentskaber

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sag om udbyderansvar i timandsinteressentskaber henvist til Østre Landsret.

Revisor ikke pålagt erstatningsansvar

Dom afsagt 18. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs revisorer ikke pålagt erstatningsansvar over for en professionel investor, der gennem forskellige selskaber havde tegnet obligationer med tilhørende warrants i selskabet, der senere gik konkurs.

Krav på aktieoptioner

Dom afsagt 20. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Krav på tildeling af aktieoptioner var ikke bortfaldet på grund af passivitet.

Markedsføring - Biva Møbler

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Hvilestol fra Biva Møbler Odense A/S med timeglasformet understel var i strid med god markedsføringsskik, da det var en efterligning, som kunne forveksles med Ekornes ASA's hvilestol "Stressless".

Design - efterligning

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Kommodeserie var i vid udstrækning udtryk for anvendelse af basale designelementer, som det måtte stå den enkelte producent frit for at benytte, og fremtrådte i ikke uvæsentlig grad forskelligt fra anden kommodeserie, som derfor ikke ansås for at være efterlignet

Leasingkontrakt

Dom afsagt 27. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager dømt til at betale erstatning til leasinggiver i overensstemmelse med parternes aftale (Leasingkontrakt).

Ophævelse af eneforhandleraftale gav erstatning

Dom afsagt 28. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

En ophævelse af en eneforhandleraftale anset for uberettiget og udløste en erstatning på 7,8 mio. kr. til eneforhandleren.

Chanel - Louis Vuitton - oertrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 4. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Adressat på forsendelse fra Filippinerne indeholdende varemærkeforfalskede tasker, punge mv. af mærket Chanel og Louis Vuitton anset for at have overtrådt varemærkeloven og designloven og idømt erstatning.

Formidler havde krav på provision

Dom afsagt 8. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Formidler af kontakter for en dansk import- og salgsvirksomhed til tjekkiske producenter havde krav på betaling af provision, da formidleren ikke have tilsidesat sin forpligtelse til produktionskontrol, hvorfor der ikke kunne ske modregning vedrørende mangelfulde produkter. 

Lønmodtager fik ikke erstatning for aktieoptioner

Dom afsagt 16. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fratrådt lønmodtager fik ikke erstatning for, at arbejdsgiveren havde forhindret en eventuel udnyttelse af aktieoptioner på modningstidspunktet, da et tab ikke kunne påvises.

Ansat ved virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 18. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Om virksomhedsoverdragelse hvor den ansatte fik ansættelse i et selskab der leverede serviceydelser til køberen af virksomheden.

BUGLES - Markedsføring af figurmærke

Dom afsagt 19. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

OK Snacks A/S´s markedsføring og salg af snackproduktet Corn Snack i den foreviste form og emballage var i strid med Frito-Lay Trading Company´s varemærke (figurmærke) - markedsført som snackproduktet BUGLES

Agentaftale - godtgørelse efter aftaleophør

Dom afsagt 9. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agent for damebeklædning ikke tillagt godtgørelse efter agentaftalens ophør.

Funktionærer havde krav på optioner

Dom afsagt 20. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Funktionærerne havde krav på forholdsmæssig fordeling af optioner som ikke blev tildelt på grund af opsigelse, samt at værdien af optionerne udgjorde en ferieberettiget andel af lønnen, men værdien af optionerne på tildelingstidspunktet blev anset for at være 0 (dissens).

Feriegodtgørelse -arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonus

Dom afsagt 24. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb ud fra et optjeningsprincip, idet en del af lønmodtagerens krav dog var forældet.

Feriegodtgørelse af bonusbeløb

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb udbetalt som belønning for udførelse af arbejde, idet der dog skulle ske reduktion for afholdte feriedage.

Fortolkning af samarbejdsaftale

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fortolkning af parternes samarbejdsaftale førte til, at formidleren af salg af ferielejligheder alene var berettiget til reduceret betaling for salg til kunder henvist af projektudbyder

ISS skulle ikke betale ferieløn

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

ISS ikke forpligtet til at refundere Darenkos udgifter til ferieløn, efter at Darenko havde overtaget en rengøringsopgave, der tidligere havde været udliciteret til ISS.

Parallelimport medførte betaling af vederlag

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retsstridig co-branding på pakninger med parellelimporteret medicin medførte pligt for parellelimportøren til at betale vederlag til rettighedshaveren til de originale varemærker. Vederlagskravet reduceret som følge af passivitet.

Ophævelse af kredit var uberettiget

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leverandørs ophævelse af sin forhandlers kredit uberettiget

Aktieoptioner iht aktioptionslovens § 5

Dom afsagt 26. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtageren havde krav på tildeling af aktietegningsoptioner i opsigelsesperioden, men havde bl.a. efter optionsordningens karakter ikke også krav på optioner i henhold til aktieoptionslovens § 5, stk. 1, 2. pkt. efter ansættelsesforholdets ophør.

Opsigelse af kontrakt før udløb

Dom afsagt 28. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Dansk Retursystem A/S var ikke berettiget til at opsige en etårig kontrakt om levering af pantetiketter før kontraktens udløb

Lovvalg og forældelse

Dom afsagt 13. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at udskille spørgsmål om lovvalg og forældelse til særskilt behandling.

Tilbagesalg af aktier

Dom afsagt 14. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klausul hvorefter funktionær i forbindelse med sin fratræden skulle tilbagesælge aktier til selskabet til samme pris, som han havde købt dem for, ikke tilsidesat efter aftalelovens § 36. Aktierne ikke omfattet af funktionærlovens § 17a.

Overførsel af domænenavn

Dom afsagt 17. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klagenævet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifundet i en sag om overførsel af www.advokat.dk til Advokatsamfundet. 

Forhandlerkontrakt

Dom afsagt 27. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Producent havde ikke handlet svigagtigt i forbindelse med indgåelse af forhandlerkontrakt og havde heller ikke efterfølgende handlet ansvarspådragende.

Ansættelse i strid med ansættelsesforbud

Dom afsagt 28. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ansættelse af IT-konsulenter var i strid med et mellem to virksomheder aftalt ansættelsesforbud. 

Rekonstruktionsarbejde var ikke omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

Dom afsagt 18. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt en advokats bistand i forbindelse med en påtænkt aktieemission har karakter af rekonstruktionsarbejde, der er omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

Erstatning udenfor kontraktforhold

Dom afsagt 18. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agent havde ikke ført tilstrækkeligt bevis for sit krav mod rejsebureau. 

Uberettiget anvendelse af billede og navn

Dom afsagt 21. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

RedGreen var ikke berettiget til at bringe en artikel med Paul Elvstrøms navn og billede i annoncemateriale.

Garanti i aftaleforhold

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

En angivelse i en bils servicebog om at tandremmen skal udskiftes efter et vist antal år eller et vist antal kilometer er ingen garanti. 

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet med mangler

Ikke grundlag for erstatning

Dom afsagt 5. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for erstatning som negativ kontraktsinteresse i et tilfælde, hvor de sagsøgte ikke var sagsøgerens kontraktparter

Aktieemission

Dom afsagt 11. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs direktør og dennes advokat havde ikke givet aktionærerne mangelfulde oplysninger i forbindelse med aktieemission

Forlængelse af agenturaftale

Dom afsagt 12. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agents undladelse af at forlænge agenturaftale var ikke misligholdelse, hvorfor agenten var berettiget til godtgørelse i medfør af handelsagentlovens § 26.

Unicef - gadekampagnemedarbejder ikke omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 28. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Gadekampagnemedarbejder for UNICEF Danmark ikke anset for omfattet af funktionærloven. 

Ulovlig blokade

Dom afsagt 20. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fagforening ansvarlig for ulovlig blokade mod et skib i Århus Havn. 

Krav i konkursbo fra aflyste koncerter

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om sagsøger har et simpelt krav i det sagsøgte konkursbo hidrørende fra aflyste koncerter i Århus og København under en koncertturné, Wig Wam Tour, i august 2002. Konkursboet frifindes.

Bestyrelsesansvar

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Bestyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for forsætligt at have overført en væsentlig del af selskabets shippingvirksomhed til sit eget selskab.

Samhandelsaftale - ændring af vilkår

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Erstatningsansvar for virksomheds ensidige ændring af vilkår i samhandelsaftale.

Fortolkning af aftale om omkostninger

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om fortolkning af en aftale om refusion af omkostninger og fastslår, at udgifter, der afholdes i forbindelse med en undersøgelse afholdes af køberen medmindre andet er bestemt.

Arbejdsgivers modregning i feriepenge

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgivers modregning i feriepenge var uberettiget, da lønmodtageren ikke havde erkendt at have begået et retsstridigt forhold

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 6. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Køber af erhvervsvirksomhed berettiget til erstatning i anledning af, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold ikke levede op til sælgers garantierklæring herom.

Markedsførte emballager til te

Dom afsagt 13. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Emballage til te beskyttet som vareudstyrsmærke og anset for krænket af senere markedsførte emballager til te.

Ugeblads offentliggørelse af billeder

Dom afsagt 17. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ugeblads offentliggørelse af stillbilleder af samlejescene fra film ikke omfattet af citatretten i ophavsretslovens § 22. Retten til eget billede ikke krænket. Ikke godtgørelse for tort

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»