Oversigt

Feriegodtgørelse af bonusbeløb

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb udbetalt som belønning for udførelse af arbejde, idet der dog skulle ske reduktion for afholdte feriedage.

Fortolkning af samarbejdsaftale

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fortolkning af parternes samarbejdsaftale førte til, at formidleren af salg af ferielejligheder alene var berettiget til reduceret betaling for salg til kunder henvist af projektudbyder

ISS skulle ikke betale ferieløn

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

ISS ikke forpligtet til at refundere Darenkos udgifter til ferieløn, efter at Darenko havde overtaget en rengøringsopgave, der tidligere havde været udliciteret til ISS.

Parallelimport medførte betaling af vederlag

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retsstridig co-branding på pakninger med parellelimporteret medicin medførte pligt for parellelimportøren til at betale vederlag til rettighedshaveren til de originale varemærker. Vederlagskravet reduceret som følge af passivitet.

Ophævelse af kredit var uberettiget

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leverandørs ophævelse af sin forhandlers kredit uberettiget

Aktieoptioner iht aktioptionslovens § 5

Dom afsagt 26. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtageren havde krav på tildeling af aktietegningsoptioner i opsigelsesperioden, men havde bl.a. efter optionsordningens karakter ikke også krav på optioner i henhold til aktieoptionslovens § 5, stk. 1, 2. pkt. efter ansættelsesforholdets ophør.

Opsigelse af kontrakt før udløb

Dom afsagt 28. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Dansk Retursystem A/S var ikke berettiget til at opsige en etårig kontrakt om levering af pantetiketter før kontraktens udløb

Lovvalg og forældelse

Dom afsagt 13. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at udskille spørgsmål om lovvalg og forældelse til særskilt behandling.

Tilbagesalg af aktier

Dom afsagt 14. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klausul hvorefter funktionær i forbindelse med sin fratræden skulle tilbagesælge aktier til selskabet til samme pris, som han havde købt dem for, ikke tilsidesat efter aftalelovens § 36. Aktierne ikke omfattet af funktionærlovens § 17a.

Overførsel af domænenavn

Dom afsagt 17. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klagenævet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifundet i en sag om overførsel af www.advokat.dk til Advokatsamfundet. 

Forhandlerkontrakt

Dom afsagt 27. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Producent havde ikke handlet svigagtigt i forbindelse med indgåelse af forhandlerkontrakt og havde heller ikke efterfølgende handlet ansvarspådragende.

Ansættelse i strid med ansættelsesforbud

Dom afsagt 28. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ansættelse af IT-konsulenter var i strid med et mellem to virksomheder aftalt ansættelsesforbud. 

Rekonstruktionsarbejde var ikke omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

Dom afsagt 18. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt en advokats bistand i forbindelse med en påtænkt aktieemission har karakter af rekonstruktionsarbejde, der er omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

Erstatning udenfor kontraktforhold

Dom afsagt 18. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agent havde ikke ført tilstrækkeligt bevis for sit krav mod rejsebureau. 

Uberettiget anvendelse af billede og navn

Dom afsagt 21. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

RedGreen var ikke berettiget til at bringe en artikel med Paul Elvstrøms navn og billede i annoncemateriale.

Garanti i aftaleforhold

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

En angivelse i en bils servicebog om at tandremmen skal udskiftes efter et vist antal år eller et vist antal kilometer er ingen garanti. 

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Dom afsagt 22. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet med mangler

Ikke grundlag for erstatning

Dom afsagt 5. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for erstatning som negativ kontraktsinteresse i et tilfælde, hvor de sagsøgte ikke var sagsøgerens kontraktparter

Aktieemission

Dom afsagt 11. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs direktør og dennes advokat havde ikke givet aktionærerne mangelfulde oplysninger i forbindelse med aktieemission

Forlængelse af agenturaftale

Dom afsagt 12. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agents undladelse af at forlænge agenturaftale var ikke misligholdelse, hvorfor agenten var berettiget til godtgørelse i medfør af handelsagentlovens § 26.

Unicef - gadekampagnemedarbejder ikke omfattet af funktionærloven

Dom afsagt 28. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Gadekampagnemedarbejder for UNICEF Danmark ikke anset for omfattet af funktionærloven. 

Ulovlig blokade

Dom afsagt 20. september 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fagforening ansvarlig for ulovlig blokade mod et skib i Århus Havn. 

Krav i konkursbo fra aflyste koncerter

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om sagsøger har et simpelt krav i det sagsøgte konkursbo hidrørende fra aflyste koncerter i Århus og København under en koncertturné, Wig Wam Tour, i august 2002. Konkursboet frifindes.

Bestyrelsesansvar

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Bestyrelsesmedlem erstatningsansvarlig for forsætligt at have overført en væsentlig del af selskabets shippingvirksomhed til sit eget selskab.

Samhandelsaftale - ændring af vilkår

Dom afsagt 3. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Erstatningsansvar for virksomheds ensidige ændring af vilkår i samhandelsaftale.

Fortolkning af aftale om omkostninger

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om fortolkning af en aftale om refusion af omkostninger og fastslår, at udgifter, der afholdes i forbindelse med en undersøgelse afholdes af køberen medmindre andet er bestemt.

Arbejdsgivers modregning i feriepenge

Dom afsagt 5. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgivers modregning i feriepenge var uberettiget, da lønmodtageren ikke havde erkendt at have begået et retsstridigt forhold

Erstatning i kontraktforhold

Dom afsagt 6. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Køber af erhvervsvirksomhed berettiget til erstatning i anledning af, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold ikke levede op til sælgers garantierklæring herom.

Markedsførte emballager til te

Dom afsagt 13. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Emballage til te beskyttet som vareudstyrsmærke og anset for krænket af senere markedsførte emballager til te.

Ugeblads offentliggørelse af billeder

Dom afsagt 17. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ugeblads offentliggørelse af stillbilleder af samlejescene fra film ikke omfattet af citatretten i ophavsretslovens § 22. Retten til eget billede ikke krænket. Ikke godtgørelse for tort

Regreskrav var ikke bortfaldet

Dom afsagt 20. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om mangler ved kompensatorer og om ansvar efter købeloven og retspraksis om produktansvar. Der forelå ingen tilsikring/garanti, hvorfor ansvar efter købeloven var forældet efter kbl. § 54. Tabet for følgeskader (produktansvar) fastsat skønsmæssigt. Rettidig reklamation medførte, at regreskrav mod producent ikke var bortfaldet. Vilkår om ansvarsfraskrivelse ansås ikke for vedtaget.

Ikke erhvervshemmelighed

Dom afsagt 24. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

En trykkeliste med instruktioner og anvisninger til tryk på tape ikke anset som erhvervshemmelighed.

Import af Rolex ure

Dom afsagt 24. oktober 2006 ved Sø- og Handelsretten

Import af to varemærkeforfalskede Rolex-ure var sket erhvervsmæssigt.

 

Overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 2

Dom afsagt 1. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Grafikers forevisning på en hjemmeside af reklamemateriale udarbejdet under tidligere ansættelse på et reklamebureau krænkede bureauets ophavsret til materialet. Sanktioner for udsendelse af misrekommanderende mails til reklamebureauets kunder.

Lotus og Fokus - forvekslelige varemærker

Dom afsagt 3. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Brændeovne ikke forvekslelige, men varemærkerne Lotus og Fokus, der begge anvendtes for brændeovne, anset for forvekslelige

Erstatning for salg af kopiprodukter

Dom afsagt 6. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Erstatning og vederlag, i alt 150.000 kr., for salg af kopiprodukter.

Tyveri fra container

Dom afsagt 9. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fragtfører var som instruktionsbeføjet ansvarlig for tyveri af en container som chauffør ansat hos anden fragtfører havde stillet på en øde beliggende godsplads.

Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Dom afsagt 15. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

Ligebehandlingsloven

Dom afsagt 20. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Godtgørelse på 25.000 kr. til kvindelig ansøger, som fik forhåndsafslag på sin ansøgning om en stilling på et lager, jf. ligebehandlingslovens § 14, jf. § 2.

Chiron Mill bearbejdningscenter var mangelfuldt

Dom afsagt 17. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et købt bearbejdningscenter med tilbehør var mangelfuldt, og køberen havde derfor krav på et forholdsmæssigt afslag.

Ferrari legetøjsbil - Krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 22. november 2006 ved Sø- og Handelsretten

En af sagsøgte importeret legetøjsbil krænkede sagsøgers rettigheder til en legetøjsbil efter markedsføringsloven, men ikke efter ophavsretsloven og designloven.

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Dom afsagt 1. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet og var i mangel heraf prækluderet i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2.

Godtgørelse for afskedigelse

Dom afsagt 13. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær fik godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b på 130.000 kr.

Ilva - krænkelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Bordben krænkede producents ret til sekstrådsben efter markedsføringsloven

Ophævelse af misligholdt aftale

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ophævelse af aftale om levering af internetforbindelse uberettiget

Levering af internetforbindelse-H-0034-04

Dom afsagt 20. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Det var ikke godtgjort, at en aftale om levering af internetforbindelse var misligholdt

BP Gas - Varemærkebeskyttelse

Dom afsagt 21. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Påfyldning og salg af gas på varemærkebeskyttede kompositflasker krænkede varemærkeindehaverens rettigheder

SAS - selskabsnavn - kendetegn

Dom afsagt 15. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Dommen vedrører uberettet erhvervsmæssig benyttelse af selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn samt overtrædelse af god markedsføringsskik. Dommen er en udblivelsesdom.

Historisk dokumentationsmateriale

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et mere end 60 år gammelt fotografi viste en likvideret person set bagfra i en positur, hvor den pågældende ikke kunne genkendes. Da der endvidere knyttede sig åbenbar almeninteresse til anvendelsen af fotografiet som historisk dokumentationsmateriale, fandtes visning heraf i bog og i tv-program om modstandsbevægelsens likvideringer under besættelsen ikke retsstridig.

Rettigheder til varemærke

Dom afsagt 22. december 2006 ved Sø- og Handelsretten

Rettighederne til varemærket EXIT var overdraget ved aftale. Krav på erstatning for krænkelse af varemærket var ikke bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Generelt I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres ...»

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Bortfald af udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje på grund af forældelse og passivitet

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2020Sag BS-32625/2019-HJR(2. afdeling)Brdr. Jardorf Ejendomme ...»

Funktionærs sygedagpenge kunne fradrages i erstatningskrav

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 11. december 2019 Sag BS‐13560/2019‐HJR(2. afdeling) Lønmodtagernes ...»

Vi er medlemmer af