Oversigt

Dækningssalg berettiget

Dom afsagt 20. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sælgeren af et parti motorcykler var berettiget til at hæve handlen og foretage dækningssalg på grund af købers betalingsmisligeholdelse, da sælgeren ikke havde udvist svig ved aftalens indgåelse, og da motorcyklerne var kontraktmæssige og uden mangler.

Coop Danmark - krænkelse af rettigheder til design

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

COOP Danmark A/S havde krænket Bestseller A/S´rettigheder til to T-shirts med designs, som var beskyttet i medfør af Rådets forordning om EF-design

Bo Bedre - registrering i strid med varemærkeloven

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers tilladelse af registrering af BO BEDRE var i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, hvorefter ældre velkendte varemærker beskyttes mod utilbørlig eller skadelig brug af identiske eller lignende mærker.

Særskilt aftale om betaling

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

ORIONS havde indgået særskilt aftale med Danish Energy Systems´og ORIONS´fælles kunde om betaling til ORIONS af beløb, som tilkom Danish Energy Systems og var ansvarlig for Danish Energy Systems´tab som følge heraf.

TEAM DANMARK - varemærkeloven

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

TEAM DANMARK var et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og var derfor til hinder for JOBTEAMDANMARK for arbejdsformidling og vikarservice.

Varemærkesærpræg - Glucosamin

Dom afsagt 30. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma anset for at have fornødent særpræg i varemærkeretlig henseende. Varemærkerne dog kun anset for beskyttede mod identiske eller næsten identiske mærker. Markedsføring af produkter under betegnelsen Glucosamin Pharma Nord ikke i strid hermed, jf. varemærkelovens § 5.

PASTA BASTA - registreriing af varemærke

Dom afsagt 3. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

PASTA BASTA mærket ikke anset som velkendt, men mærket var til hinder for, at mærket PASTA PASTA kunne registreres i klasse 30.

Selskabsnavnet Broadcom som varemærke krænket

Dom afsagt 8. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Registreringen af BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS som selskabsnavne og anvendelsen af BROADCOM som varemærke i klasse 38, forretningskendetegn og domænenavn for data-, internet- og teletjenester krænkede Broadcom Corporations rettigheder til varemærket BROADCOM, registreret i klasse 9, 16 og 42, dog uden at der var grundlag for at tilkende Broadcom Corporation erstatning. 

Bonusaftale

Dom afsagt 9. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Labs2danmark A/S' norske moderselskabs handlinger ved indgåelse og salg af kontrakter om nummerportabilitet var ikke erstatningspådragende i forhold til en bonusaftale. Bonusaftalens vilkår var alene delvist opfyldt.

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

Dom afsagt 14. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun suspenderes i opsigelsesmåneden og derefter fritstilles i 3 måneder frem til fratrædelsen, samtidig med at arbejdsgiveren varsler hovedferien afviklet i opsigelsesperioden uden nærmere angivelse af tidspunkt for ferieafvikling.

Boligtjeneste- - Home - Ofir

Dom afsagt 24. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Oprettelsen og driften af en boligtjeneste på internettet var ikke i strid med ophavsretslovens § 71, stk. 1, jf. databasedirektivets art. 7, stk. 1. Dybe link fra samme boligtjeneste direkte til ejendomsannoncesiden på en ejendomsmæglerkædes hjemmeside var ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Samlet set var eksistensen af boligtjenesten ikke i strid med markedsføringslovens § 1.

Konkursbo erstatningsansvarlig

Dom afsagt 8. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo erstatningsansvarlig overfor anmelder af separatistkrav på aktier for kurstab som følge af at konkursboet først efter Østre Landsrets dom udleverede aktierne.

Aktieoptioner - ret til forholdsmæssig udnyttelse

Dom afsagt 8. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et vilkår om, at tildelte aktieoptioner bortfald ved ophør af ansættelsesforholdet før udnyttelsestidspunktet, var ugyldigt, idet optionerne skulle sidestilles med ydelser omfattet af funktionærlovens § 17 a, og medarbejderne havde herefter ret til forholdsmæssig udnyttelse af optionerne.

Bortvisning i konkursramt selskab begrundet

Dom afsagt 17. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Boets bortvisning af en søn til ejerne i et konkursramt selskab begrundet i hærværk på edb-systemet var berettiget. Sønnen blev anset som medejer og hans lønkrav som simpelt. Boets fordring på uberettiget overtidsbetaling kunne modregnes. Ikke condictio indebiti.

Uberettiget bortvisning - tørklædesag

Dom afsagt 28. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

COOP Danmark var uberettiget til at bortvise F, der var ansat som kassedame i Kvickly, og som om en kollega, men henvendt til en anden kollega, under overværelse af en kunde ved kassen havde benyttet udtrykket "hættemåge" med henvisning til kollegaens hovedtørklæde, som den pågældende bar af religiøse eller kulturelle årsager.

Aftale om overdragelse - modregning

Dom afsagt 17. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om overdragelse af fordring indeholdt tilsikring mod modregning. 

Kontraktmæssig levering

Dom afsagt 20. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Efter bedømmelse af købers annullering, reklamationer, korrespondance og aftaler med sælger var der sket kontraktmæssig levering af folie bortset fra en dobbeltleverance.

Misligholdelse af agentaftale

Dom afsagt 27. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Papirproducent kunne opsige en agentaftale med nedsat varsel som følge af agentens misligholdelse af sin loyalitetsforpligtelse.

Nyt design var ikke en krænkelse af registreret design

Dom afsagt 28. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Slikproduktet Twin Pop udformet som et timeglas var ikke en krænkelse af slikproduktet Pop Timer udformet som et timeglas, og som var et registreret design, da Twin Pop havde et andet helhedsindtryk.

Skoda - virksomhedsnavn

Dom afsagt 4. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte, der tidligere havde været autoriseret forhandlere af Skoda-biler, havde efter ophør af forhandlerforholdet ikke længere ret til at gøre brug af virksomhedsnavnet Skoda-House.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 2

Dom afsagt 6. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Negativ omtale af konkurrent med samtidig fremsættelse af tilbud over for konkurrentens kunder indebar overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk 2, jf. stk. 1. Overtrædelsen straffet med bøde på 10.000 kr.

Lidl - registrering af varemærke indeholdende kongekrone nægtet

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et varemærke var udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, da det indeholdt en krone, som kunne skabe association til et statsligt symbol - kongekronen.

Professionelt rådgivningsansvar for arrangører af timandsinteressentskaber

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sag om udbyderansvar i timandsinteressentskaber henvist til Østre Landsret.

Revisor ikke pålagt erstatningsansvar

Dom afsagt 18. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs revisorer ikke pålagt erstatningsansvar over for en professionel investor, der gennem forskellige selskaber havde tegnet obligationer med tilhørende warrants i selskabet, der senere gik konkurs.

Krav på aktieoptioner

Dom afsagt 20. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Krav på tildeling af aktieoptioner var ikke bortfaldet på grund af passivitet.

Markedsføring - Biva Møbler

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Hvilestol fra Biva Møbler Odense A/S med timeglasformet understel var i strid med god markedsføringsskik, da det var en efterligning, som kunne forveksles med Ekornes ASA's hvilestol "Stressless".

Design - efterligning

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Kommodeserie var i vid udstrækning udtryk for anvendelse af basale designelementer, som det måtte stå den enkelte producent frit for at benytte, og fremtrådte i ikke uvæsentlig grad forskelligt fra anden kommodeserie, som derfor ikke ansås for at være efterlignet

Leasingkontrakt

Dom afsagt 27. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager dømt til at betale erstatning til leasinggiver i overensstemmelse med parternes aftale (Leasingkontrakt).

Ophævelse af eneforhandleraftale gav erstatning

Dom afsagt 28. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

En ophævelse af en eneforhandleraftale anset for uberettiget og udløste en erstatning på 7,8 mio. kr. til eneforhandleren.

Chanel - Louis Vuitton - oertrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 4. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Adressat på forsendelse fra Filippinerne indeholdende varemærkeforfalskede tasker, punge mv. af mærket Chanel og Louis Vuitton anset for at have overtrådt varemærkeloven og designloven og idømt erstatning.

Formidler havde krav på provision

Dom afsagt 8. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Formidler af kontakter for en dansk import- og salgsvirksomhed til tjekkiske producenter havde krav på betaling af provision, da formidleren ikke have tilsidesat sin forpligtelse til produktionskontrol, hvorfor der ikke kunne ske modregning vedrørende mangelfulde produkter. 

Lønmodtager fik ikke erstatning for aktieoptioner

Dom afsagt 16. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fratrådt lønmodtager fik ikke erstatning for, at arbejdsgiveren havde forhindret en eventuel udnyttelse af aktieoptioner på modningstidspunktet, da et tab ikke kunne påvises.

Ansat ved virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 18. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Om virksomhedsoverdragelse hvor den ansatte fik ansættelse i et selskab der leverede serviceydelser til køberen af virksomheden.

BUGLES - Markedsføring af figurmærke

Dom afsagt 19. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

OK Snacks A/S´s markedsføring og salg af snackproduktet Corn Snack i den foreviste form og emballage var i strid med Frito-Lay Trading Company´s varemærke (figurmærke) - markedsført som snackproduktet BUGLES

Agentaftale - godtgørelse efter aftaleophør

Dom afsagt 9. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agent for damebeklædning ikke tillagt godtgørelse efter agentaftalens ophør.

Funktionærer havde krav på optioner

Dom afsagt 20. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Funktionærerne havde krav på forholdsmæssig fordeling af optioner som ikke blev tildelt på grund af opsigelse, samt at værdien af optionerne udgjorde en ferieberettiget andel af lønnen, men værdien af optionerne på tildelingstidspunktet blev anset for at være 0 (dissens).

Feriegodtgørelse -arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonus

Dom afsagt 24. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb ud fra et optjeningsprincip, idet en del af lønmodtagerens krav dog var forældet.

Feriegodtgørelse af bonusbeløb

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Arbejdsgiver skulle betale feriegodtgørelse af bonusbeløb udbetalt som belønning for udførelse af arbejde, idet der dog skulle ske reduktion for afholdte feriedage.

Fortolkning af samarbejdsaftale

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fortolkning af parternes samarbejdsaftale førte til, at formidleren af salg af ferielejligheder alene var berettiget til reduceret betaling for salg til kunder henvist af projektudbyder

ISS skulle ikke betale ferieløn

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

ISS ikke forpligtet til at refundere Darenkos udgifter til ferieløn, efter at Darenko havde overtaget en rengøringsopgave, der tidligere havde været udliciteret til ISS.

Parallelimport medførte betaling af vederlag

Dom afsagt 22. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Retsstridig co-branding på pakninger med parellelimporteret medicin medførte pligt for parellelimportøren til at betale vederlag til rettighedshaveren til de originale varemærker. Vederlagskravet reduceret som følge af passivitet.

Ophævelse af kredit var uberettiget

Dom afsagt 23. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leverandørs ophævelse af sin forhandlers kredit uberettiget

Aktieoptioner iht aktioptionslovens § 5

Dom afsagt 26. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtageren havde krav på tildeling af aktietegningsoptioner i opsigelsesperioden, men havde bl.a. efter optionsordningens karakter ikke også krav på optioner i henhold til aktieoptionslovens § 5, stk. 1, 2. pkt. efter ansættelsesforholdets ophør.

Opsigelse af kontrakt før udløb

Dom afsagt 28. juni 2006 ved Sø- og Handelsretten

Dansk Retursystem A/S var ikke berettiget til at opsige en etårig kontrakt om levering af pantetiketter før kontraktens udløb

Lovvalg og forældelse

Dom afsagt 13. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ikke grundlag for at udskille spørgsmål om lovvalg og forældelse til særskilt behandling.

Tilbagesalg af aktier

Dom afsagt 14. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klausul hvorefter funktionær i forbindelse med sin fratræden skulle tilbagesælge aktier til selskabet til samme pris, som han havde købt dem for, ikke tilsidesat efter aftalelovens § 36. Aktierne ikke omfattet af funktionærlovens § 17a.

Overførsel af domænenavn

Dom afsagt 17. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Klagenævet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifundet i en sag om overførsel af www.advokat.dk til Advokatsamfundet. 

Forhandlerkontrakt

Dom afsagt 27. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Producent havde ikke handlet svigagtigt i forbindelse med indgåelse af forhandlerkontrakt og havde heller ikke efterfølgende handlet ansvarspådragende.

Ansættelse i strid med ansættelsesforbud

Dom afsagt 28. juli 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ansættelse af IT-konsulenter var i strid med et mellem to virksomheder aftalt ansættelsesforbud. 

Rekonstruktionsarbejde var ikke omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

Dom afsagt 18. august 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt en advokats bistand i forbindelse med en påtænkt aktieemission har karakter af rekonstruktionsarbejde, der er omfattet af konkurslovens § 94, nr. 1.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked er ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )