Oversigt

Dong - retsforlig vedr. overtrædelsese af markedsføringslovens § 1 og § 2

Dom afsagt 9. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejede sig om, hvorvidt DONG A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 2 ved at bringe en artikel i DONG Magasinet nr. 1 i 2004, hvor en af DONG A/S' sælgere udtalte sig om Naturgas Fyn A/S. Sagen blev forligt i forbindelse med domsforhandlingen.

Spørgsmål til EF-domstolen

Dom afsagt 18. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål til EF-domstolen udsat på domstolens besvarelse af spørgsmål fra Court of Appeal, England. 

Erstatning for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 23. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Hovedspørgsmålet er størrelsen af den erstatning, som Nordjyske Medier skal betale til TDC Forlag for overtrædelser af markedsføringsloven ved at have fremsat retsstridige udsagn og medvirket til, at annoncører bragte deres annonceaftaler med TDC Forlag til ophør ved brug af standardopsigelsesskrivelser.

Retten til domænenavnet lån.dk

Dom afsagt 29. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår retten til lån.dk 

Markedsføringslovens §§ 1 og 5 - kendelse

Dom afsagt 30. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Der tages i kendelsen stilling til, hvorvidt markedsføringslovens §§ 1 og 5 samt varemærkelovens §§ 3, 4 og 5 må antages at være af væsentlig betydning for afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt Hewikut Vest er berettiget til at bruge betegnelsen "Hewikut" i forbindelse med sin markedsføring på Sjælland

Kaffeproducents rettigheder krænket

Dom afsagt 2. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Supermarkedskædes markedsføring af kaffeprodukter mv. i tilbudsavis krænkede kaffeproducents rettigheder i henhold til varemærkeloven. Supermarkedskædens bekræftende tilkendegivelse herom ej tillagt selvstændig betydning.

Transportskade

Dom afsagt 15. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen af tjærebehandlede jernbanesveller kunne ikke gøres ansvarlig for lugtskader på plasticbægre, som transportøren havde lastet sammen med jernbanesvellerne fra Tyskland til Danmark.

Udnyttelse af aktieoptioner

Dom afsagt 15. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær kunne - uanset af dennes ansættelsesforhold var bragt til ophør - udnytte optioner i henhold til et optionsprogram hos den tidligere arbejdsgiver, idet optionerne måtte sidestilles med løn.

Ophør af eneforhandleraftale

Dom afsagt 20. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med ophør af en eneforhandleraftale.

Waterproof - sag om selskabsnavn

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Waterproof Engineering A/S kunne ikke i medfør af anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, forbyde Waterproof ApS at benytte dette selskabsnavn.

Ophavsret til fiskegrej

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Fiskeagn ikke anset for beskyttet i medfør af ophavsretsloven. Sagsøgtes systematiske efterligninger af sagsøgers produkter fundet i strid mod god markedsføringsskik. Sagsøger havde ikke udvist passivitet

Medarbejderkøb af aktier

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Vilkår om, at medarbejderne skal være i uopsagt stilling på tidspunktet for den årlige tildeling af medarbejderaktier var ugyldigt, idet aktierne måtte anses for løn, jf. funktionærlovens § 17 a. For så vidt angik medarbejdernes køb af aktier til favørkurs, fandtes denne ordning efter omstændighederne at ligge uden for funktionærlovens rammer.

Separatiststilling i konkursbo

Dom afsagt 27. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren i forhold til de sagsøgte kan få anerkendt separatiststilling i konkursboet til nogle løsøreeffekter og få dom for udlevering af en række af disse samt få anerkendt et erstatningskrav i form af advokatomkostninger i anledning af forgæves forhandlinger som massekrav i konkursboet. Spørgsmål om subjektiv kumulation i skiftesager. 

Galleri må gerne hedde LEGO

Dom afsagt 6. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt varemærket LEGO er til hinder for, at Louise Lego Andersen anvender LEGO som kunstnernavn og GALLERI LEGO som navn for sit galleri

Agenturgivers ophævelse af handelsagentaftale ikke berettiget

Dom afsagt 9. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agenturgivers ophævelse af handelsagentaftale ikke berettiget. Agentens krav om erstatning for provision i opsigelsesperioden imidlertid ikke taget under påkendelse, idet kravet var fremsat kort inden domsforhandlingen, jf. retsplejelovens § 363. Agenten ej heller tilkendt godtgørelse efter handelsagentloven, jf. lovens § 27, stk. 2.

Opsigelse af hovedlicensaftale

Dom afsagt 9. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Om det var berettiget at opsige en hovedlicensaftale med den konsekvens at sublicensen bortfaldt samt at undlade at tilbyde sublicenstageren at overtage hovedlicensaftalen.

Interesseforsikring - transportrisiko

Dom afsagt 17. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Interesseforsikring for Fællesskabs-eksporttilskud dækkede sælgerens mistede eksporttilskud som følge af transportskade på gods, selv om køberen havde transportrisikoen.

Brunata idømt straf for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 18. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Overtrædelse af markedsføringsloven ved fremsættelse af udtalelser om Ista Danmark A/S´ varmefordelingsmålere. Brunata A/S og Brunata A/S´ direktør idømt straf og erstatning. Påstand om at Ista Danmark A/S ikke måtte markedsføre varmefordelingsmåler som 2-føler-måler ikke taget til følge.

Dækningssalg berettiget

Dom afsagt 20. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sælgeren af et parti motorcykler var berettiget til at hæve handlen og foretage dækningssalg på grund af købers betalingsmisligeholdelse, da sælgeren ikke havde udvist svig ved aftalens indgåelse, og da motorcyklerne var kontraktmæssige og uden mangler.

Coop Danmark - krænkelse af rettigheder til design

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

COOP Danmark A/S havde krænket Bestseller A/S´rettigheder til to T-shirts med designs, som var beskyttet i medfør af Rådets forordning om EF-design

Bo Bedre - registrering i strid med varemærkeloven

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers tilladelse af registrering af BO BEDRE var i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, hvorefter ældre velkendte varemærker beskyttes mod utilbørlig eller skadelig brug af identiske eller lignende mærker.

Særskilt aftale om betaling

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

ORIONS havde indgået særskilt aftale med Danish Energy Systems´og ORIONS´fælles kunde om betaling til ORIONS af beløb, som tilkom Danish Energy Systems og var ansvarlig for Danish Energy Systems´tab som følge heraf.

TEAM DANMARK - varemærkeloven

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

TEAM DANMARK var et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og var derfor til hinder for JOBTEAMDANMARK for arbejdsformidling og vikarservice.

Varemærkesærpræg - Glucosamin

Dom afsagt 30. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma anset for at have fornødent særpræg i varemærkeretlig henseende. Varemærkerne dog kun anset for beskyttede mod identiske eller næsten identiske mærker. Markedsføring af produkter under betegnelsen Glucosamin Pharma Nord ikke i strid hermed, jf. varemærkelovens § 5.

PASTA BASTA - registreriing af varemærke

Dom afsagt 3. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

PASTA BASTA mærket ikke anset som velkendt, men mærket var til hinder for, at mærket PASTA PASTA kunne registreres i klasse 30.

Selskabsnavnet Broadcom som varemærke krænket

Dom afsagt 8. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Registreringen af BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS som selskabsnavne og anvendelsen af BROADCOM som varemærke i klasse 38, forretningskendetegn og domænenavn for data-, internet- og teletjenester krænkede Broadcom Corporations rettigheder til varemærket BROADCOM, registreret i klasse 9, 16 og 42, dog uden at der var grundlag for at tilkende Broadcom Corporation erstatning. 

Bonusaftale

Dom afsagt 9. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Labs2danmark A/S' norske moderselskabs handlinger ved indgåelse og salg af kontrakter om nummerportabilitet var ikke erstatningspådragende i forhold til en bonusaftale. Bonusaftalens vilkår var alene delvist opfyldt.

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

Dom afsagt 14. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun suspenderes i opsigelsesmåneden og derefter fritstilles i 3 måneder frem til fratrædelsen, samtidig med at arbejdsgiveren varsler hovedferien afviklet i opsigelsesperioden uden nærmere angivelse af tidspunkt for ferieafvikling.

Boligtjeneste- - Home - Ofir

Dom afsagt 24. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Oprettelsen og driften af en boligtjeneste på internettet var ikke i strid med ophavsretslovens § 71, stk. 1, jf. databasedirektivets art. 7, stk. 1. Dybe link fra samme boligtjeneste direkte til ejendomsannoncesiden på en ejendomsmæglerkædes hjemmeside var ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Samlet set var eksistensen af boligtjenesten ikke i strid med markedsføringslovens § 1.

Konkursbo erstatningsansvarlig

Dom afsagt 8. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Konkursbo erstatningsansvarlig overfor anmelder af separatistkrav på aktier for kurstab som følge af at konkursboet først efter Østre Landsrets dom udleverede aktierne.

Aktieoptioner - ret til forholdsmæssig udnyttelse

Dom afsagt 8. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et vilkår om, at tildelte aktieoptioner bortfald ved ophør af ansættelsesforholdet før udnyttelsestidspunktet, var ugyldigt, idet optionerne skulle sidestilles med ydelser omfattet af funktionærlovens § 17 a, og medarbejderne havde herefter ret til forholdsmæssig udnyttelse af optionerne.

Bortvisning i konkursramt selskab begrundet

Dom afsagt 17. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Boets bortvisning af en søn til ejerne i et konkursramt selskab begrundet i hærværk på edb-systemet var berettiget. Sønnen blev anset som medejer og hans lønkrav som simpelt. Boets fordring på uberettiget overtidsbetaling kunne modregnes. Ikke condictio indebiti.

Uberettiget bortvisning - tørklædesag

Dom afsagt 28. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

COOP Danmark var uberettiget til at bortvise F, der var ansat som kassedame i Kvickly, og som om en kollega, men henvendt til en anden kollega, under overværelse af en kunde ved kassen havde benyttet udtrykket "hættemåge" med henvisning til kollegaens hovedtørklæde, som den pågældende bar af religiøse eller kulturelle årsager.

Aftale om overdragelse - modregning

Dom afsagt 17. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om overdragelse af fordring indeholdt tilsikring mod modregning. 

Kontraktmæssig levering

Dom afsagt 20. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Efter bedømmelse af købers annullering, reklamationer, korrespondance og aftaler med sælger var der sket kontraktmæssig levering af folie bortset fra en dobbeltleverance.

Misligholdelse af agentaftale

Dom afsagt 27. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Papirproducent kunne opsige en agentaftale med nedsat varsel som følge af agentens misligholdelse af sin loyalitetsforpligtelse.

Nyt design var ikke en krænkelse af registreret design

Dom afsagt 28. marts 2006 ved Sø- og Handelsretten

Slikproduktet Twin Pop udformet som et timeglas var ikke en krænkelse af slikproduktet Pop Timer udformet som et timeglas, og som var et registreret design, da Twin Pop havde et andet helhedsindtryk.

Skoda - virksomhedsnavn

Dom afsagt 4. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte, der tidligere havde været autoriseret forhandlere af Skoda-biler, havde efter ophør af forhandlerforholdet ikke længere ret til at gøre brug af virksomhedsnavnet Skoda-House.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 2

Dom afsagt 6. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Negativ omtale af konkurrent med samtidig fremsættelse af tilbud over for konkurrentens kunder indebar overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk 2, jf. stk. 1. Overtrædelsen straffet med bøde på 10.000 kr.

Lidl - registrering af varemærke indeholdende kongekrone nægtet

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et varemærke var udelukket fra registrering, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, da det indeholdt en krone, som kunne skabe association til et statsligt symbol - kongekronen.

Professionelt rådgivningsansvar for arrangører af timandsinteressentskaber

Dom afsagt 7. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sag om udbyderansvar i timandsinteressentskaber henvist til Østre Landsret.

Revisor ikke pålagt erstatningsansvar

Dom afsagt 18. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs revisorer ikke pålagt erstatningsansvar over for en professionel investor, der gennem forskellige selskaber havde tegnet obligationer med tilhørende warrants i selskabet, der senere gik konkurs.

Krav på aktieoptioner

Dom afsagt 20. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Krav på tildeling af aktieoptioner var ikke bortfaldet på grund af passivitet.

Markedsføring - Biva Møbler

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Hvilestol fra Biva Møbler Odense A/S med timeglasformet understel var i strid med god markedsføringsskik, da det var en efterligning, som kunne forveksles med Ekornes ASA's hvilestol "Stressless".

Design - efterligning

Dom afsagt 21. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Kommodeserie var i vid udstrækning udtryk for anvendelse af basale designelementer, som det måtte stå den enkelte producent frit for at benytte, og fremtrådte i ikke uvæsentlig grad forskelligt fra anden kommodeserie, som derfor ikke ansås for at være efterlignet

Leasingkontrakt

Dom afsagt 27. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

Leasingtager dømt til at betale erstatning til leasinggiver i overensstemmelse med parternes aftale (Leasingkontrakt).

Ophævelse af eneforhandleraftale gav erstatning

Dom afsagt 28. april 2006 ved Sø- og Handelsretten

En ophævelse af en eneforhandleraftale anset for uberettiget og udløste en erstatning på 7,8 mio. kr. til eneforhandleren.

Chanel - Louis Vuitton - oertrædelse af varemærkeloven

Dom afsagt 4. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Adressat på forsendelse fra Filippinerne indeholdende varemærkeforfalskede tasker, punge mv. af mærket Chanel og Louis Vuitton anset for at have overtrådt varemærkeloven og designloven og idømt erstatning.

Formidler havde krav på provision

Dom afsagt 8. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Formidler af kontakter for en dansk import- og salgsvirksomhed til tjekkiske producenter havde krav på betaling af provision, da formidleren ikke have tilsidesat sin forpligtelse til produktionskontrol, hvorfor der ikke kunne ske modregning vedrørende mangelfulde produkter. 

Lønmodtager fik ikke erstatning for aktieoptioner

Dom afsagt 16. maj 2006 ved Sø- og Handelsretten

Fratrådt lønmodtager fik ikke erstatning for, at arbejdsgiveren havde forhindret en eventuel udnyttelse af aktieoptioner på modningstidspunktet, da et tab ikke kunne påvises.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af