Oversigt

Agenturaftale CMS-procukter

Dom afsagt 2. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er, om Adel Beznaiguia er berettiget til godtgørelse og provision i forbindelse med Brüel & Kjær Vibro A/S' ophævelse af en agenturaftale vedrørende salg af CMS-produkter (Condition Monitoring Systems) i Libyen og Algeriet.

Ansvar for skader under transport med skib

Dom afsagt 3. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagerne vedrører ansvaret for skader opstået under en transport fra Gøteborg til Spanien med skibet Arroyofrio Dos, der ejes af Flota Suardiaz S.A. Under  transporten rev et gearhus (nacelle) til en vindmølle sig løs fra den mafi-transportvogn, hvortil nacellens transportramme var svejset. Nacellen blev beskadiget, og den forvoldte skade på 8 Ford Transit varebiler, der var anbragt på samme dæk. Vindmølleproducenten Bonus Energy A/S havde overladt transporten af nacellen til DSV, der havde indgået en aftale med C. Breinholt A/S som agent eller transportør. C. Breinholt A/S havde overdraget svejseopgaven til Hyundai Sweden Shipping Agency AB, der havde antaget Mobile Container Repair AB til at udføre svejsningen.

Udbytte - maskeret udlodning

Dom afsagt 6. februar 2008 ved Højesteret

Højesteret fastslår, at der allerede som følge af den oprindelige aftale om overskudsdeling tilførtes H1 Futures A/S meget betydelige midler, og Højesteret finder det godtgjort, at denne aftale, som blev indgået mellem to selskaber, der beherskedes af A og hendes ægtefælle, ikke var begrundet i sædvanlige forretningsmæssige hensyn. Det samme gælder allongen. Aftalerne om overskudsdeling dannede grundlag for, at de fordringer, som B havde erhvervet på i alt ca. kr. 23,7 mio., i 1993 blev nedbragt med kr. 12,1 mio. og i 1994 med yderligere kr. 10,1 mio., hvilket indebar en betydelig kursgevinst for B.

Aalborg Engineering - rettigheder til selskabsnavn

Dom afsagt 9. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte ved brug af Aalborg Engineering som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn og ved brug af et figurmærke hvori ordene Aalborg Engineering indgår har mærket Aalborg Industries' rettigheder til forskellige væremærker, hvori AALBORG indgår.

Panda - Nippon - arbejdshandske

Dom afsagt 23. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om den af Fa. Otto Schachner ApS markedsførte og solgte arbejdshandske af mærket Panda krænker Sækko Industri A/S' rettigheder til arbejdshandsken af mærket OX-ON Nippon i henhold til mønsterloven og markedsføringsloven.

Krænkelse af rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK

Dom afsagt 30. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet, om Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. krænker Novi A/S´ rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK, herunder som domænenavne, ved benyttelsen af NOVEM og NOVEM PARK, herunder som domænenavne.

Metro - MetroXpress - navneforveksling

Dom afsagt 30. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om Metro er forvekslelig med MetroXpress

Parallelimport af lægemidler

Dom afsagt 4. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs (tidligere Paranova A/S), og de adciterede, Paranova Danmark A/S (herefter Paranova Danmark) og Paranova Pack A/S (herefter Paranova Pack), i forbindelse med parallelimport af lægemidler har krænket den sagsøgerne/adcitanterne, sanofi-aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB (i det følgende: Sanofi) tilhørende ret til varemærket DEPRAKINE, og om Sanofi i den anledning har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43

Ophævelse af eneforhandleraftale

Dom afsagt 14. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har været berettiget til at ophæve en eneforhandleraftale med sagsøger.

Serviceaftale med selskab under konkurs

Dom afsagt 14. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger har indgået en serviceaftale med sagsøgte eller dettes datterselskab, som nu er under konkurs.

Varemærket APETIT - APETITO

Dom afsagt 27. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet om varemærket APETIT er forveksleligt med varemærket APETITO.

Markedsføringslovens § 14 - Novozymes

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen, der både havde markedsføringsretlige og patentretlige spørgsmål, henførte i medfør af retsplejelovens § 9, stk. 3, nr. 6, jf. markedsføringslovens § 14 under Sø- og Handelsretten, idet sagsøgeren overvejende støttede sagen på krænkelser af markedsføringsloven.

God markedsføringsskik - VVS-nummerserie

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om anvendelsen af en bestemt VVS-nummerserie ved markedsføringen af EASYCAL-koblinger var vildledende og i strid med god markedsføringsskik, om et fogedforbud herom var overtrådt, samt om ophævelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder en eneforhandleraftale, var berettiget.

Ejendomsforbehold - P-0011-04

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt nogle leverancer af EDB-udstyr var omfattet af et gyldigt ejendomsforbehold

Leasing af kopimaskine

Dom afsagt 2. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens ene hovedspørgsmål er om Telia Finans Danmark som ejer og udlejer af en kopimaskine kan gøre et krav gældende mod leasingtager på grundlag af en lejeaftale, og i givet fald med hvilket beløb. Det andet hovedspørgsmål er om GE Capital Equipment Finance kan gøre et krav gældende mod samme leasingtager på grundlag af en anden lejeaftale vedrørende samme kopimaskine, og i givet fald med hvilket beløb.

Overtrædelse af markedsføringsloven - TDC - lokal telefonbog

Dom afsagt 9. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS i forhold til TDC Forlag A/S har overtrådt markedsføringsloven ved i forbindelse med markedsføring af en ny lokaltelefonbog at have gengivet eller fremsat udtalelser om TDC Forlag A/S´ lokaltelefonbog, og ved i forbindelse med tegning af annoncer på retsstridig måde at have medvirket til at annoncører bragte deres annonceaftale med TDC Forlag A/S til ophør

Vildledende markedsføring - Stalosan

Dom afsagt 11. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om Staldren er forveksleligt med Stalosan, og om markedsføringen af Staldren var i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik, om vildledende angivelser og om at drage utilbørlig fordel af en konkurrents anseelse. Sagsøgte blev delvist frifundet.

Vildledende markedsføring - Gilette

Dom afsagt 17. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om Dailycare ApS´ markedsføring af barberskrabere og barberblade er vildledende og i strid med Gillette Danmark A/S og Gillette Company´s rettigheder.

Samarbejde om transporter

Dom afsagt 17. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om West Frakt AS har et tilgodehavende hos DFDS Transport A/S i forbindelse med parternes samarbejde om transporter mellem Danmark og Norge, herunder om kravet er forældet, eller om DFDS Transport har anerkendt at skylde West Frakt beløbet

Voldgift - forsikringsselskaber

Dom afsagt 26. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om kumulation og udpegning af én voldgiftsdommer i en sag mellem Tryg Vesta Group på den ene side om en række genforsikrer på den anden, når parterne har aftalt voldgift.

krav på løn og feriepenge i konkursbo

Dom afsagt 18. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om anmelders krav vedrørende løn og feriepenge er priviligeret efter konkurslovens § 95.

Figurmærket MOSKOVKA

Dom afsagt 15. juni 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen handler om hvorvidt figurmærket MOSKOVKA (evt. i kyrillisk) er forveksleligt med varemærket MOSKOVSKAYA.

Varemærket UPS

Dom afsagt 22. juni 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om registreringen af Internet domænet www.ups.dk udgør en krænkelse af varemærket UPS. I sagen indgår spørgsmålene, om UPS er velkendt i Danmark, om registreringen af domænet skete i god tro, om varelighed mellem varemærket og såkaldte ups-anordninger, om domænet anvendes erhvervsmæssigt m.v. Sagsøgte frifindes, men får ikke medhold i selvstændige påstande om afregistrering henholdsvis indføjelse af disclaimere for varemærket.

Erstatning

Dom afsagt 30. juni 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt en køber af en virksomhed er berettiget til erstatning på grund af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og om opgørelsen af erstatningskravet.

Mangler ved kvalitetsprodukt - køber frifindes

Dom afsagt 27. juni 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører mangler ved kvalitetsproduktet Saga Salt, som var købt i henhold til en ”Marketing and Distribution Agreement”, der blev indgået, forinden produktet var færdigudviklet, og som indeholdt nogle foreløbige kvalitetsspecifikationer. Køberen frifindes for at betale for saltet.  

Krænkelse af varemærket Bestseller

Dom afsagt 1. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om Rema 1000 Danmark A/S ved salg og markedsføring af en jakke har krænket Bestseller A/S´ rettigheder til en jakke af mærket Vera Moda i henhold til ophavsretsloven, markedsføringsloven eller designlovgivningen

Erstatningskrav for olieforureningsbekæmpelse

Dom afsagt 1. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om Forsvarskommandoens erstatningskrav for omkostninger afholdt til olieforureningsbekæmpelse på dansk søterritorium. 

Krænkelse af varemærket DIESEL

Dom afsagt 7. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt sagsøgte har krænket sagsøgers ret til det danske ordmærke DIESEL ved at lade tøj, som er syet og mærket med Diesel i Polen, og som er bestemt til det irske marked, hvor produkterne lovligt kan markedsføres, indføre til Danmark med henblik på landevejstransport videre til Irland

Varemærket Toyota

Dom afsagt 7. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, der er tidligere Toyotaforhandler, har krænket Toyotas rettigheder til varemærket TOYOTA

Mangler ved lejet fly

Dom afsagt 15. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om bevis for mangler ved fly der blev tilbageleveret efter udlejning. 

Rettigheder til varemærke SIMPLY

Dom afsagt 9. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om varemærket SIMPLE WISH krænker rettighederne til varemærket SIMPLY, som begge er registreret for blandt andet damebeklædning. Dette er ikke tilfældet. For så vidt angår dametøj i store størrelser, som udgør et særligt markedssegment, skal der foretages en skærpet bedømmelse af forvekslingsrisikoen, hvilket medfører, at der i dette markedssegment er risiko for, at det vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. 

Værneting : kinesisk handelsfirma og en dansk bank

Dom afsagt 9. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet i kendelsen er om Sø- og Handelsretten er rette værneting i en sag mellem et kinesisk handelsfirma og en dansk bank, eller om sagen skal henvises til Østre Landsret

Ansættelseskontrakt - dansk ret gældende

Dom afsagt 12. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om en ansættelseskontrakt mellem en international virksomhed og en salgschef indeholdt en bestemmelse om, at kontrakten først kunne opsiges efter to år, og om opsigelsen af salgschefen var saglig begrundet.

Misligeholdelse af ansættelsforhold for selskabs direktør

Dom afsagt 17. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt et selskab havde misligholdt ansættelsesforholdet af selskabets direktør ved ikke i 2002 at ville bekræfte, at nogle fakturaer udstedt til et koncernforbundet selskab i 1997 var sket efter instruktion af moderselskabets administrerende direktør.

Erstatning iht. markedsføringsloven til Menu A/S vedr. olielampe

Dom afsagt 30. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet er om DP Danmark A/S ved at markedsføre en kegleformet olielampe har overtrådt markedsføringsloven i forhold til Menu A/S, der markedsfører olielampen "MENU FAKKEL".

Erstatning til Nordisk Film

Dom afsagt 30. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte er pligtig at yde betaling til sagsøgeren i henhold til en garanti, stillet til sikkerhed for et lån, som Egmont Entertainment A/S, der senere fusionerede med Nordisk Film, ydede til filmproduktionsselskabet NWR ApS.

Pilgrim - efterligning af smykker

Dom afsagt 12. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Omsætning og returnering af efterlignede smykker udgjorde en krænkelse af immaterielrettigheder med erstatnings- og bødeansvar efter ophavsretsloven til følge.

Domænenavn

Dom afsagt 13. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Justifikationssager vedrørende spørgsmål om Henrik Olsens registrering, anvendelse og opretholdelse af domænenavnene taabbel.dk og taabeel.com er i strid P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S´og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S´rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven

Direktør ikke erstatningsansvarlig

Dom afsagt 13. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs direktør/bestyrelsesmedlem var ikke erstatningsansvarlig for tab opstået hos selskabets tidligere samarbejdspartner som følge af selskabets økonomiske forhold og konkurs

Sag om vildledende markedsføring

Dom afsagt 27. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Tiltale for vildledende markedsføring af telefonabonnementer og for vildledende fremgangsmåde ved tegning af telefonabonnementer.

Codan tilkendt erstatning for transportskader

Dom afsagt 27. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om ansvar for skader på lastbil og last (skinker, stuvet som "hanging meat") under færgeoverfart fra Dunkerque til Dover. 

Tele2 dømt for krænkelse efter markedsføringsloven

Dom afsagt 5. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Tele2 A/S markedsføringsrettigt har krænket TDC A/S.

Varemærket ASANI

Dom afsagt 14. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om rettighederne til varemærket ASANI.

Varemærke: lokalbank

Dom afsagt 18. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Lokalbanken i Nordsjælland A/S har ikke erhvervet eneret til ordene lokalbank og lokalbanken, og kan derfor ikke forbyde Spar Nord Bank A/S at anvende disse ord som firmanavn eller varemærke eller bestanddel heraf.

Krænkelse af registreret figurmærke

Dom afsagt 19. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Coop Danmark A/S salg af en "JFY Retro sko" var en krænkelse af Puma AG Rudolf Dassler Sports registrerede figurmærke "form-strippen" og i strid med god markedsføringsskik

Telia - udnyttelse af aktieoptioner

Dom afsagt 21. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om en funktionær ved fratrædelse har krav på en udnyttelse af de aktieoptioner, som han fik tildelt under sin ansættelse, i form af differenceafregning i medfør af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, eller aftalelovens § 36, når det i optionsaftalen fremgår, at udnyttelse forudsætter, at medarbejderen fortsat har ansættelse hos arbejdsgiveren.

Samarbejde - agentaftale

Dom afsagt 27. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Vedrørende et mellemværende mellem en dansk producent af gavepapir, Winnie Papir A/S, og en amerikansk samarbejdspartner, David A. Mostny, opstået i forbindelse med en agentaftale og ophævelse heraf.

God markedsføringsskik, efterligning

Dom afsagt 30. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik ved at efterligne en bordløfter, der er udviklet af sagsøger.

Voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst

Dom afsagt 4. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Anpartshaver kunne ikke påberåbe sig voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst, hvori hans modpart ikke var part. Tvisten, der angik spørgsmål om overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 10, faldt uden for voldgiftsklausulen.

DanCenter - Novasol - markedsføring

Dom afsagt 9. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder handlede i forbindelse med jobskifte til DanCenter A/S ikke i strid med den almindelige loyalitetspligt og videregav ikke erhvervshemmeligheder til DanCenter A/S i strid med markedsføringsloven. DanCenter A/S benyttede ikke erhvervshemmeligheder om Novasol-Dansommer utilbørligt og søgte ikke at fortrænge konkurrenten fra markedet ved indgreb i Novasol-Dansommers kontrakter. Dele af DanCenter A/S markedsføring var dog i strid med god markedsføringsskik

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af