Oversigt

Ophævelse af eneforhandleraftale

Dom afsagt 8. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Pharma-Vincis ophævelse af en eneforhandlingsaftale indgået med POA Consulting Scandinavia AB (POA) var uberettiget, og om POA som følge heraf er berettiget til erstatning. Endvidere om for hvilken periode og på hvilket grundlag erstatningen skal udmåles.

Samhandelsaftale

Dom afsagt 13. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om fortolkning af en bestemmelse i en samhandelsaftale om aftaleperiodens længde, om udløb og opsigelse af aftalen og om det økonomiske opgør, hvis aftalen er opsagt med rette

Overtrædelse af konkurrenceloven - erstatning til Ekko A/S

Dom afsagt 15. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de sagsøgte hvidevareleverandører i strid med konkurrencelovens § 6 har deltaget i en samordnet praksis omkring et omkostningstillæg for fragt og om en overtrædelse kan danne grundlag for et civilretligt erstatningsansvar overfor sagsøger.

Anerkendelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 19. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærket ECOPHONE, der er registreret som EF-varemærke, er til hinder for en registrering af varemærket EUROPHONE, som følge af risiko for forveksling mellem mærkerne

Stop for salg af fire barnevognsmodeller

Dom afsagt 27. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om gyldigheden af Sikkerhedsstyrelsens påbud af 30. januar 2004 om at standse salget af fire barnevognsmodeller

Markedsføring af meldekort til bridge

Dom afsagt 28. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Danmarks Bridgeforbunds markedsføring af meldekort til bridge var i strid med Aktiebolaget Svenska Bridgeförlagets rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Ophævelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 2. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærkeregistrering af Penetron i Danmark er sket med urette og skal ophæves som følge af tidligere rettigheder til det identiske varemærke i USA, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Efterligning af reolsystem i strid med markedsføringsloven

Dom afsagt 12. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Tony Bak Interior Design i strid med markedsføringslovens § 1 har efterlignet Scan Studio ApS' butiksreolsystem

Særpræg på varemærke

Dom afsagt 19. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt varemærket "Aalborg" har fornødent særpræg til at blive registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen

Markedsføring af kikseprodukterne "Digestive"

Dom afsagt 2. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de emballager som sagsøgte, KelsenBisca A/S, benyttede i forbindelse med salg af kikseprodukterne "Digestive" i perioden september/oktober 2003 til 14. maj 2004 0g "Salted Crackers" i perioden september/oktober 2003 til 14. juni 2004, udgjorde overtrædelser af markedsføringsloven i forhold til de emballager, som sagsøgeren, LU Nordic A/S, benyttede i markedsføringen af lignende kikseprodukter, henholdsvis "Digestive" og "TUC".

Krav iht. konkurslovens § 98 og § 43

Dom afsagt 10. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår to spørgsmål:- hvorvidt ansvarlig lånekapital, der er efterstillet de i konkurslovens § 98 anførte krav, er omfattet af modregningsforbuddet i konkurslovens § 43- opgørelse af en række bankmellemværender

Handelsagent - overtrædels e af markedsføringslovens § 1 og 10

Dom afsagt 13. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte, Peder Riis, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 har markedsført en møbelplejeserie, der er en efterligning af en møbelplejeserie fra sagsøgte, Reinholts Kemiske Fabrikker, hvor sagsøgte tidligere har været ansat i 16 år som agent

Krænkelse af ophavsret - Contrast - Merkur

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Børma A/S har ophavsret til to armaturer i sin A3 Contrast-armaturserie, og om Damixa A/S med to armaturer i sin Merkur-armaturserie har krænket Børmas ophavsret eller handlet i strid med god markedsføringsskik.

Vejledende fragtpris

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte, der for sagsøger havde påtaget sig at udføre transporter af træ fra Danmark til Japan, var berettiget til at hæve prisen, idet sagsøgte gjorde gældende, at den oplyste fragtpris var vejledende, og der var taget et forbehold, der berettigede sagsøgte til at hæve prisen.

Ophævelse af aftale i forsikringsmæglervirksomhed

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om parternes opgørelse af mellemværendet mellem dem efter ophævelse af aftale om drift af forsikringsmæglervirksomhed.

Bortvisning - fritstilling af fodboldtræner

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

TN var fritstillet fra en stilling som assistenttræner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i Superligaen. I forbindelse med at TN påbegyndte en ulønnet stilling som træner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i 1. division, blev han bortvist fra den førstnævnte stilling. Sagen behandler spørgsmålet om, hvorvidt retten til bortvisning var fortabt ved passivitet

Krænkelse af varemærkerettigheder

Dom afsagt 21. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Paranova Pack A/S, som har ompakket og solgt lægemidler til det koncernforbundne selskab Paranova A/S, har krænket sagsøgers varemærkerettigheder, og i givet fald om sagsøgers krav er bortfaldet på grund af passivitet og forældelse

Co-branding - Pfizer ApS - Orifarm A/S

Dom afsagt 7. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Orifarm A/S og Handelsselskabet af 5/1 2002 A/S frifundet for ulovlig co-branding ved anvendelse af stribedesign på emballager af lægemidler ved siden af producentens, Pfizer ApS, varemærke. Ophævelse af nedlagt fogedforbud som ulovligt gjort.

Forveksling af mærkevarer - Meridiana - Méridien

Dom afsagt 29. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om Meridiana er forveksleligt med Méridien

Forveksling af ordmærke og figurmærke - Minimal - Minimax

Dom afsagt 7. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

På grund af risiko for forveksling mellem figurmærket minimal og ordmærket minimax skulle Ankenævnte for Patenter og Varemærker slette varemærket minimal fra varemærkeregistret

Markedsføringsloven ikke overtrådt

Dom afsagt 29. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring en gros af bælter med forside af læder og bagside af bonded læder indebar ikke nogen overtrædelse af markedsføringslovens §§1 og 3 (tidligere § 2).

Regulering af krav iht. konkurslovens § 61, stk. 1

Dom afsagt 17. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om anmelders krav kan reguleres i henhold til konkurslovens § 61, stk. 1.

AutoMedia - Aller Business - forretningskendetegn

Dom afsagt 18. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

AutoMedia Bilreklamer ApS´ benyttelse af AutoMedia som forretningskendetegn og varemærke er i strid med Aller Business rettigheder som indehaver af det registrerede binavn Forlaget Dansk Auto Media A/S.

Ompakkede produkter

Dom afsagt 21. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør dømt til at betale vederlag efter sædvanlig praksis til varemærkeimportørens indsigelser imod prøveemballagen til ompakkede produkter

Parellelimport af lægemidler

Dom afsagt 24. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om berettigelsen af ompakning, herunder bundtning, ommærkning og co-branding i forbindelse med parellelimport af lægemidler.

Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Dom afsagt 25. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i egenskab af advokat for selskabet eller med rekonstruktion for øje, hvorfor kravet ikke kunne henføres under konkurslovens § 94, nr. 1.

Fortolkning af samarbejdsaftale

Dom afsagt 28. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Fortolkning af en samarbejdsaftale om varetagelse af en sekretariatsfunktion i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelsen af en udstilling. Om sagsøgers ydelse har været kontraktmæssig, eller om ydelsen har været så mangelfuld, at sagsøgte har krav på kompensation.

Ansvar for skader - DSB

Dom afsagt 4. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om ansvar for skader på køreledninger, master, banelegeme mv. opstået i forbindelse med passage af et godstog fra DSB, som bl.a. omfattede en godsbanevogn med 4 tomme flatracks

Varemærkerne OXEOL og BAMBEC

Dom afsagt 11. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om parellelimport og lægemidler, herunder om ompakning og ommærkning af parellelimporterede produkter

varemærkeret / ompakning

Dom afsagt 14. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvornå der er sket en krænkelse af sagsøgers varemærkeret i forbindelse med ompakning af sagsøgers varer.

Opsigelse af kørselskontrakt

Dom afsagt 24. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren, vognmandsvirksomheden Steen Gjelstrup Transport A/S (herefter SGT), indgik i foråret 1999 en 4-årig "kørselskontrakt" med DSB Stykgods, en division under DSB. Pr. 1. august 2000 blev DSB Stykgods solgt af DSB til det af sagsøgte 2, Danske Fragtmænd A.m.b.a., stiftede selskab, sagsøgte 1, DF Logistik A/S (herefter DF Logistik), som opsagde kørselskontrakten med SGT til ophør den 28. februar 2001. Sagens spørgsmål er, om SGT har krav på erstatning i anledning af DF Logistiks opsigelse af SGT, der fandt sted med 6 måneders varsel under henvisning til en kontraktbestemmelse (§ 19, stk. 5), som efter SGT's opfattelse ikke kunne påberåbes af DF Logistik.

Forkøbsret til spillemaskiner

Dom afsagt 1. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Under sagen tages der stilling til, om Kampfeldt Automatic A/S kan kræve erstatning af Thomas Pedersen under anbringende af, at han uberettiget har annulleret en aftale om leje af gevinst- og morskabsautomater til Jokeren Spilleland, Frederikssund, og af City Ff ApS under anbringende af, at City FF ApS har købt Jokeren Spilleland, Frederikssund, i strid med Kampfeldts forkøbsret.

Agenturaftale CMS-procukter

Dom afsagt 2. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er, om Adel Beznaiguia er berettiget til godtgørelse og provision i forbindelse med Brüel & Kjær Vibro A/S' ophævelse af en agenturaftale vedrørende salg af CMS-produkter (Condition Monitoring Systems) i Libyen og Algeriet.

Ansvar for skader under transport med skib

Dom afsagt 3. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagerne vedrører ansvaret for skader opstået under en transport fra Gøteborg til Spanien med skibet Arroyofrio Dos, der ejes af Flota Suardiaz S.A. Under  transporten rev et gearhus (nacelle) til en vindmølle sig løs fra den mafi-transportvogn, hvortil nacellens transportramme var svejset. Nacellen blev beskadiget, og den forvoldte skade på 8 Ford Transit varebiler, der var anbragt på samme dæk. Vindmølleproducenten Bonus Energy A/S havde overladt transporten af nacellen til DSV, der havde indgået en aftale med C. Breinholt A/S som agent eller transportør. C. Breinholt A/S havde overdraget svejseopgaven til Hyundai Sweden Shipping Agency AB, der havde antaget Mobile Container Repair AB til at udføre svejsningen.

Udbytte - maskeret udlodning

Dom afsagt 6. februar 2008 ved Højesteret

Højesteret fastslår, at der allerede som følge af den oprindelige aftale om overskudsdeling tilførtes H1 Futures A/S meget betydelige midler, og Højesteret finder det godtgjort, at denne aftale, som blev indgået mellem to selskaber, der beherskedes af A og hendes ægtefælle, ikke var begrundet i sædvanlige forretningsmæssige hensyn. Det samme gælder allongen. Aftalerne om overskudsdeling dannede grundlag for, at de fordringer, som B havde erhvervet på i alt ca. kr. 23,7 mio., i 1993 blev nedbragt med kr. 12,1 mio. og i 1994 med yderligere kr. 10,1 mio., hvilket indebar en betydelig kursgevinst for B.

Aalborg Engineering - rettigheder til selskabsnavn

Dom afsagt 9. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte ved brug af Aalborg Engineering som selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn og ved brug af et figurmærke hvori ordene Aalborg Engineering indgår har mærket Aalborg Industries' rettigheder til forskellige væremærker, hvori AALBORG indgår.

Panda - Nippon - arbejdshandske

Dom afsagt 23. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om den af Fa. Otto Schachner ApS markedsførte og solgte arbejdshandske af mærket Panda krænker Sækko Industri A/S' rettigheder til arbejdshandsken af mærket OX-ON Nippon i henhold til mønsterloven og markedsføringsloven.

Krænkelse af rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK

Dom afsagt 30. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet, om Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. krænker Novi A/S´ rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK, herunder som domænenavne, ved benyttelsen af NOVEM og NOVEM PARK, herunder som domænenavne.

Metro - MetroXpress - navneforveksling

Dom afsagt 30. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om Metro er forvekslelig med MetroXpress

Parallelimport af lægemidler

Dom afsagt 4. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs (tidligere Paranova A/S), og de adciterede, Paranova Danmark A/S (herefter Paranova Danmark) og Paranova Pack A/S (herefter Paranova Pack), i forbindelse med parallelimport af lægemidler har krænket den sagsøgerne/adcitanterne, sanofi-aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB (i det følgende: Sanofi) tilhørende ret til varemærket DEPRAKINE, og om Sanofi i den anledning har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43

Ophævelse af eneforhandleraftale

Dom afsagt 14. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har været berettiget til at ophæve en eneforhandleraftale med sagsøger.

Serviceaftale med selskab under konkurs

Dom afsagt 14. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger har indgået en serviceaftale med sagsøgte eller dettes datterselskab, som nu er under konkurs.

Varemærket APETIT - APETITO

Dom afsagt 27. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet om varemærket APETIT er forveksleligt med varemærket APETITO.

Markedsføringslovens § 14 - Novozymes

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen, der både havde markedsføringsretlige og patentretlige spørgsmål, henførte i medfør af retsplejelovens § 9, stk. 3, nr. 6, jf. markedsføringslovens § 14 under Sø- og Handelsretten, idet sagsøgeren overvejende støttede sagen på krænkelser af markedsføringsloven.

God markedsføringsskik - VVS-nummerserie

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om anvendelsen af en bestemt VVS-nummerserie ved markedsføringen af EASYCAL-koblinger var vildledende og i strid med god markedsføringsskik, om et fogedforbud herom var overtrådt, samt om ophævelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder en eneforhandleraftale, var berettiget.

Leasing af kopimaskine

Dom afsagt 2. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens ene hovedspørgsmål er om Telia Finans Danmark som ejer og udlejer af en kopimaskine kan gøre et krav gældende mod leasingtager på grundlag af en lejeaftale, og i givet fald med hvilket beløb. Det andet hovedspørgsmål er om GE Capital Equipment Finance kan gøre et krav gældende mod samme leasingtager på grundlag af en anden lejeaftale vedrørende samme kopimaskine, og i givet fald med hvilket beløb.

Ejendomsforbehold - P-0011-04

Dom afsagt 29. april 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt nogle leverancer af EDB-udstyr var omfattet af et gyldigt ejendomsforbehold

Overtrædelse af markedsføringsloven - TDC - lokal telefonbog

Dom afsagt 9. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om Lokal Telefonbog for Lemvig-Thyborøn-Harboøre ApS i forhold til TDC Forlag A/S har overtrådt markedsføringsloven ved i forbindelse med markedsføring af en ny lokaltelefonbog at have gengivet eller fremsat udtalelser om TDC Forlag A/S´ lokaltelefonbog, og ved i forbindelse med tegning af annoncer på retsstridig måde at have medvirket til at annoncører bragte deres annonceaftale med TDC Forlag A/S til ophør

Vildledende markedsføring - Stalosan

Dom afsagt 11. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om Staldren er forveksleligt med Stalosan, og om markedsføringen af Staldren var i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik, om vildledende angivelser og om at drage utilbørlig fordel af en konkurrents anseelse. Sagsøgte blev delvist frifundet.

Vildledende markedsføring - Gilette

Dom afsagt 17. maj 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om Dailycare ApS´ markedsføring af barberskrabere og barberblade er vildledende og i strid med Gillette Danmark A/S og Gillette Company´s rettigheder.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked er ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )