Oversigt

Regler for registrering af domænenavn

Dom afsagt 15. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovespørgsmål er om DIFO i henhold til regelsættet "Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel domænet .dk" - der blev indført  i 2000 - har været berettiget til med henvisning til "almenhedens interesse" at træffe beslutning om at inddrage domæneadressen co.dk, som Digital Marketing Support ApS fik registreret til ibrugtagning i 1997

Krænkelse af ophavsret - Arne Jacobsen

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Vola A/S har ophavsret til nogle indbygningsarmaturer, som er designet af Arne Jacobsen, og om Børma A/S i givet fald har krænket denne ret.

Lønprivilegium konkurslovens §95

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om en chefredaktør er omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95

Misligeholdelse af aftale - erstatning til Vinodan

Dom afsagt 24. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om Librandi s.n.c. skal betale erstatning til Vinodan A/S fordi Librandi nægtede at levere vin i henhold til en aftale mellem parterne.

Toyota Danmark - Opsigelse af forhandleraftale

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om opsigelse af en forhandleraftale med forkortet varsel - Toyota Danmark.

Fratrædelsesgodtgørelse

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres i henhold til ansættelsesvilkår på opsigelsestidspunktet eller på fratrædelsestidspunktet samt om mangler ved et ansættelsesbevis

Erhversvshemmeligheder

Dom afsagt 8. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt de sagsøgte ubeføjet har benyttet erhvervshemmeligheder fra sagsøger i forbindelse med konsulent, optimerings- og ændringsarbejder på damptørringsanlæg, der tidligere er solgt af sagsøger, samt i forbindelse med salgsvirksomhed vedrørende nye damptørringsanlæg. Endvidere om de sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1.

Forbud mod brug af figurmærke - BoligXperten - Totalkredit

Dom afsagt 9. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Boligexperten Administration A/S kan forbyde Toltalkredit A/S at bruge sit registrerede figurmærke "BoligXperten".

Krænkelse af ret til varemærke

Dom afsagt 16. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Imagine Films Entertainment Inc. har stiftet varemærkeret til IMAGINE i Danmark ved ibrugtagning og i givet fald, om Imagine ApS har krænket denne ret.

Krænkelse af varemærkelovens § 4 - Føtex - Puma

Dom afsagt 22. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Føtex A/S har krænket Puma AG Rudolf Dassler Sports varemærkerettigheder og/eller har overtrådt markedsføringsloven ved i foråret 2002 at have udbudt og solgt partier af to forskellige slags sko.

Krænkelse af rettigheder til ordmærke - figurmærke

Dom afsagt 17. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Din Bank A/S har krænket Deutsche Bank AGs mulige rettigheder til ord- og figurmærke, hvori betegnelsen Bank 24 indgår som en væsentlig bestanddel.

Krav på godtgørelse efter deltidsloven

Dom afsagt 19. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om krav på godtgørelse efter deltidslovens § 4a, stk. 3, når en lønmodtager afskediges fordi lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, samt om krav på godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, når lønmodtageren en gang har fået en sådan godtgørelse, og når lønmodtageren ikke på noget tidspunkt har modtaget et ansættelsesbevis.

Direktørs lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 27. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Administrerende direktørs lønkrav omfattet af konkurslovens § 95, idet direktøren som ansat i selskabet ikke reelt indtog en stilling svarende til den formelle titel.

Ansvar for forurening med jord

Dom afsagt 31. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om ansvaret for forurening med jord af et læs granitskærver til brug for betonstøbning. Forureningen medførte, at 31 m3 støbt beton på en byggeplads måtte udvaskes. De anvendte granitskærver hidrørte fra et stenbrud i Stenungsund i Sverige og blev i henhold til aftale leveret af NCC Danmark A/S til 4K-Beton A/S. Modtagelse og oplagring af skærverne i Danmark fandt sted hos Sydhavnens Sten & Grus A/S. Transporten fra Sydhavnens Sten & Grus A/S til 4K-Beton A/S blev foretaget af vognmænd antaget af 4K-Beton A/S.

Fortolkning af aftale ved virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 7. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhedsoverdragelse. Om fortolkning af aftalen, herunder dens bestemmelser om overdragelse af lager, kontrakter og faste ejendomme.

Erstatning varemærkeforfalskning

Dom afsagt 9. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Dantunnel S.m.b.a. (i det følgende: Dantunnel) skal betale erstatning og vederlag til The North Face Inc. (i det følgende: North Face) for import af varemærkeforfalskede varer fra Kina til Danmark

Regulering af købesum

Dom afsagt 28. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om der skal  ske regulering af købesummen i henhold til to reguleringsklausuler, indeholdt i to garantierklæringer i en købsaftale vedrørende overdragelse af anpartskapitalen i et restaurationsanpartsselskab, eller om der kun skal ske regulering i henhold til den ene af klausulerne. Der er endvidere spørgsmål om eventuel erstatning for mangler ved diverse inventar i den af anpartsselskabet ejede restaurationsvirksomhed.

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4 stk. 2

Dom afsagt 1. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4, stk. 2, herunder navnlig om bestemmelsen indebærer en pligt til at udlevere oplysninger og materialer vedrørende garantigenstanden.

Ophævelse af eneforhandleraftale

Dom afsagt 8. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Pharma-Vincis ophævelse af en eneforhandlingsaftale indgået med POA Consulting Scandinavia AB (POA) var uberettiget, og om POA som følge heraf er berettiget til erstatning. Endvidere om for hvilken periode og på hvilket grundlag erstatningen skal udmåles.

Samhandelsaftale

Dom afsagt 13. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om fortolkning af en bestemmelse i en samhandelsaftale om aftaleperiodens længde, om udløb og opsigelse af aftalen og om det økonomiske opgør, hvis aftalen er opsagt med rette

Overtrædelse af konkurrenceloven - erstatning til Ekko A/S

Dom afsagt 15. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de sagsøgte hvidevareleverandører i strid med konkurrencelovens § 6 har deltaget i en samordnet praksis omkring et omkostningstillæg for fragt og om en overtrædelse kan danne grundlag for et civilretligt erstatningsansvar overfor sagsøger.

Anerkendelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 19. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærket ECOPHONE, der er registreret som EF-varemærke, er til hinder for en registrering af varemærket EUROPHONE, som følge af risiko for forveksling mellem mærkerne

Stop for salg af fire barnevognsmodeller

Dom afsagt 27. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om gyldigheden af Sikkerhedsstyrelsens påbud af 30. januar 2004 om at standse salget af fire barnevognsmodeller

Markedsføring af meldekort til bridge

Dom afsagt 28. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Danmarks Bridgeforbunds markedsføring af meldekort til bridge var i strid med Aktiebolaget Svenska Bridgeförlagets rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Ophævelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 2. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærkeregistrering af Penetron i Danmark er sket med urette og skal ophæves som følge af tidligere rettigheder til det identiske varemærke i USA, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Efterligning af reolsystem i strid med markedsføringsloven

Dom afsagt 12. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Tony Bak Interior Design i strid med markedsføringslovens § 1 har efterlignet Scan Studio ApS' butiksreolsystem

Særpræg på varemærke

Dom afsagt 19. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt varemærket "Aalborg" har fornødent særpræg til at blive registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen

Markedsføring af kikseprodukterne "Digestive"

Dom afsagt 2. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de emballager som sagsøgte, KelsenBisca A/S, benyttede i forbindelse med salg af kikseprodukterne "Digestive" i perioden september/oktober 2003 til 14. maj 2004 0g "Salted Crackers" i perioden september/oktober 2003 til 14. juni 2004, udgjorde overtrædelser af markedsføringsloven i forhold til de emballager, som sagsøgeren, LU Nordic A/S, benyttede i markedsføringen af lignende kikseprodukter, henholdsvis "Digestive" og "TUC".

Krav iht. konkurslovens § 98 og § 43

Dom afsagt 10. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår to spørgsmål:- hvorvidt ansvarlig lånekapital, der er efterstillet de i konkurslovens § 98 anførte krav, er omfattet af modregningsforbuddet i konkurslovens § 43- opgørelse af en række bankmellemværender

Handelsagent - overtrædels e af markedsføringslovens § 1 og 10

Dom afsagt 13. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte, Peder Riis, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 har markedsført en møbelplejeserie, der er en efterligning af en møbelplejeserie fra sagsøgte, Reinholts Kemiske Fabrikker, hvor sagsøgte tidligere har været ansat i 16 år som agent

Krænkelse af ophavsret - Contrast - Merkur

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Børma A/S har ophavsret til to armaturer i sin A3 Contrast-armaturserie, og om Damixa A/S med to armaturer i sin Merkur-armaturserie har krænket Børmas ophavsret eller handlet i strid med god markedsføringsskik.

Vejledende fragtpris

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte, der for sagsøger havde påtaget sig at udføre transporter af træ fra Danmark til Japan, var berettiget til at hæve prisen, idet sagsøgte gjorde gældende, at den oplyste fragtpris var vejledende, og der var taget et forbehold, der berettigede sagsøgte til at hæve prisen.

Ophævelse af aftale i forsikringsmæglervirksomhed

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om parternes opgørelse af mellemværendet mellem dem efter ophævelse af aftale om drift af forsikringsmæglervirksomhed.

Bortvisning - fritstilling af fodboldtræner

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

TN var fritstillet fra en stilling som assistenttræner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i Superligaen. I forbindelse med at TN påbegyndte en ulønnet stilling som træner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i 1. division, blev han bortvist fra den førstnævnte stilling. Sagen behandler spørgsmålet om, hvorvidt retten til bortvisning var fortabt ved passivitet

Krænkelse af varemærkerettigheder

Dom afsagt 21. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Paranova Pack A/S, som har ompakket og solgt lægemidler til det koncernforbundne selskab Paranova A/S, har krænket sagsøgers varemærkerettigheder, og i givet fald om sagsøgers krav er bortfaldet på grund af passivitet og forældelse

Co-branding - Pfizer ApS - Orifarm A/S

Dom afsagt 7. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Orifarm A/S og Handelsselskabet af 5/1 2002 A/S frifundet for ulovlig co-branding ved anvendelse af stribedesign på emballager af lægemidler ved siden af producentens, Pfizer ApS, varemærke. Ophævelse af nedlagt fogedforbud som ulovligt gjort.

Forveksling af mærkevarer - Meridiana - Méridien

Dom afsagt 29. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Om Meridiana er forveksleligt med Méridien

Forveksling af ordmærke og figurmærke - Minimal - Minimax

Dom afsagt 7. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

På grund af risiko for forveksling mellem figurmærket minimal og ordmærket minimax skulle Ankenævnte for Patenter og Varemærker slette varemærket minimal fra varemærkeregistret

Markedsføringsloven ikke overtrådt

Dom afsagt 29. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføring en gros af bælter med forside af læder og bagside af bonded læder indebar ikke nogen overtrædelse af markedsføringslovens §§1 og 3 (tidligere § 2).

Regulering af krav iht. konkurslovens § 61, stk. 1

Dom afsagt 17. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet, om anmelders krav kan reguleres i henhold til konkurslovens § 61, stk. 1.

AutoMedia - Aller Business - forretningskendetegn

Dom afsagt 18. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

AutoMedia Bilreklamer ApS´ benyttelse af AutoMedia som forretningskendetegn og varemærke er i strid med Aller Business rettigheder som indehaver af det registrerede binavn Forlaget Dansk Auto Media A/S.

Ompakkede produkter

Dom afsagt 21. februar 2008 ved Sø- og Handelsretten

Parallelimportør dømt til at betale vederlag efter sædvanlig praksis til varemærkeimportørens indsigelser imod prøveemballagen til ompakkede produkter

Parellelimport af lægemidler

Dom afsagt 24. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om berettigelsen af ompakning, herunder bundtning, ommærkning og co-branding i forbindelse med parellelimport af lægemidler.

Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Dom afsagt 25. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i egenskab af advokat for selskabet eller med rekonstruktion for øje, hvorfor kravet ikke kunne henføres under konkurslovens § 94, nr. 1.

Fortolkning af samarbejdsaftale

Dom afsagt 28. januar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Fortolkning af en samarbejdsaftale om varetagelse af en sekretariatsfunktion i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelsen af en udstilling. Om sagsøgers ydelse har været kontraktmæssig, eller om ydelsen har været så mangelfuld, at sagsøgte har krav på kompensation.

Ansvar for skader - DSB

Dom afsagt 4. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om ansvar for skader på køreledninger, master, banelegeme mv. opstået i forbindelse med passage af et godstog fra DSB, som bl.a. omfattede en godsbanevogn med 4 tomme flatracks

Varemærkerne OXEOL og BAMBEC

Dom afsagt 11. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om parellelimport og lægemidler, herunder om ompakning og ommærkning af parellelimporterede produkter

varemærkeret / ompakning

Dom afsagt 14. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvornå der er sket en krænkelse af sagsøgers varemærkeret i forbindelse med ompakning af sagsøgers varer.

Opsigelse af kørselskontrakt

Dom afsagt 24. februar 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren, vognmandsvirksomheden Steen Gjelstrup Transport A/S (herefter SGT), indgik i foråret 1999 en 4-årig "kørselskontrakt" med DSB Stykgods, en division under DSB. Pr. 1. august 2000 blev DSB Stykgods solgt af DSB til det af sagsøgte 2, Danske Fragtmænd A.m.b.a., stiftede selskab, sagsøgte 1, DF Logistik A/S (herefter DF Logistik), som opsagde kørselskontrakten med SGT til ophør den 28. februar 2001. Sagens spørgsmål er, om SGT har krav på erstatning i anledning af DF Logistiks opsigelse af SGT, der fandt sted med 6 måneders varsel under henvisning til en kontraktbestemmelse (§ 19, stk. 5), som efter SGT's opfattelse ikke kunne påberåbes af DF Logistik.

Forkøbsret til spillemaskiner

Dom afsagt 1. marts 2005 ved Sø- og Handelsretten

Under sagen tages der stilling til, om Kampfeldt Automatic A/S kan kræve erstatning af Thomas Pedersen under anbringende af, at han uberettiget har annulleret en aftale om leje af gevinst- og morskabsautomater til Jokeren Spilleland, Frederikssund, og af City Ff ApS under anbringende af, at City FF ApS har købt Jokeren Spilleland, Frederikssund, i strid med Kampfeldts forkøbsret.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af