Oversigt

Speach-Ware frifindes - ombytningsaftale

Dom afsagt 18. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en forhandler af et talesynteseprogram er bundet af en ombytningsaftale.

Ansat handlet illoyalt

Dom afsagt 22. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte under sin ansættelse har handlet illoyalt ved at sælge produkter fra og ved at forberede sin start hos en konkurrerende virksomhed

Uberettiget anvendelse af varemærke

Dom afsagt 23. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Arkitekt Kristian Isager, der var afskediget af selskabet S & I Arkitekter A/S, og hans selskab Isager Arkitekter ApS, var uberettigede til at give udtryk for at de videreførte dele af S & I Arkitekter A/S' virksomhed. Isager Arkitekter ApS var uberettiget til at anvende dets registrerede varemærke S & I. Kristian Isager var berettiget til i sin markedsføring at omtale de byggearbejder, han som ansat i S & I Arkitekter A/S havde været ansvarlig for

Erstatningssag - Royal Copenhagen - brug af Georg Jensens signatur

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, boet efter sølvsmed Georg Jensen, er berettiget til godtgørelse, vederlag, og erstatning som følge af sagsøgte, Royal Scandinavia A/S' kommercielle brug af afdøde sølvsmed Georg Jensens signatur.

Tidsbegrænset garanti - Hermes Kreditforsikring

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, Hermes Kreditforsikring, kan gøre en tidsbegrænset garanti gældende overfor sagsøgte, AB Traction Finans. Tidsbegrænsning kun anset som en begrænsning af forpligtelsens indhold; ikke som en frist indenfor hvilken garantien skulle gøres gældende

Aktietegningsaftale

Dom afsagt 15. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale og i givet fald om de sagsøgte har misligholdt aftalen, således at sagsøger kan ophæve aftalen og kræve erstatning. Endvidere om hvorvidt hovedaktionæren og ledelsen i avm-stream.com A/S hæfter solidarisk med sagsøgte 1 for den af sagsøger nedlagte betalingspåstand.

Bindende aftale

Dom afsagt 30. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt der mellem parterne - telefonisk - er indgået en bindende aftale om at ESMI A/S skulle købe aktiviteterne i Vagn Dujardin Telematik A/S

Ikke erstatningsansvar for skader

Dom afsagt 26. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Hverken forhandleren, importøren eller producenten af et kemisk sprøjtemiddel fandtes erstatningsansvarlige for skader opstået i forbindelse med den sagsøgende gartnerivirksomheds anvendelse af produktet

Erstatning for forsvundet gods

Dom afsagt 4. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om en fragtfører skal bære risikoen for godset efter læsning af dennes trailer i et tilfælde hvor fragtføreren overlod sin trailer til en anden fragtfører med henblik på dennes læsning af traileren, men hvor godset forsvandt inden den førstnævnte fragtførers overtagelse af den læssede trailer.

Selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen

Dom afsagt 12. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om retten til selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen og de heraf afledte varemærker uden betegnelsen A/S.

Krav om udbetaling iht. garanti

Dom afsagt 13. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Bank frifundet for krav om udbetaling i henhold til garanti, da kravet først var fremsat efter garantiens udløb.

Markedsføring - navnet "Piaf"

Dom afsagt 17. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, Piaf's Vinhandel I/S, blev i medfør af markedsføringslovens § 1, jfr. § 5 tilpligtet at ophøre med brug af navnet "Piaf" i forbindelse med restaurationsvirksomhed, herunder salg og markedsføring af mad ud af huset. Baggrunden var at sagsøger, Restaurant Piaf, i forbindelse med et ejerskifte, kun havde tilladt, at vinhandlen bar navnet Piaf, og ikke tillige, at vinhandlen under navnet Piaf kunne markedsføre sig som restaurationsvirksomhed.

Erstatning ifm. transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har krav på erstatning fra sagsøgte i forbindelse med en transport fra Mumbai til Umm Qasr, hvor kun 48 enheder af i alt 57 blev losset.

Ophævelse af samarbejdsaftale med DFDS Transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om opgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med ophævelse af en samarbejdsaftale om lagerdrift og transport

Varemærket Fishermans Friend

Dom afsagt 2. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om Nortlander A/S, ved at anvende navnet Fisherman i forbindelse med produktion og markedsføring af en vodka, krænker Lofthouse of Fleetwood Ltd.'s registrerede varemærke Fisherman's Friend (ordmærke), under hvilket Lofthouse fremstiller og sælger halspastiller. Endvidere om den af Nortlander benyttede etiket på vodkaflaskerne i forhold til Lofthouse er en overtrædelse af markedsføringsloven.

Overdragelse af forhandlerkontrakt til tredjemand

Dom afsagt 3. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Andersen Motors A/S, importør af Mazdaprodukter i Danmark, i henhold til en forhandlerkontrakt indgået med Seppo A/S kunne nægte at godkende en overdragelse af forhandlerkontrakten til tredjemand, eller om nægtelse heraf var ansvarspådragende, og om handlingen har medført et tab, da forretningen efterfølgende blev solgt til en lavere pris.

Regler for registrering af domænenavn

Dom afsagt 15. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovespørgsmål er om DIFO i henhold til regelsættet "Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel domænet .dk" - der blev indført  i 2000 - har været berettiget til med henvisning til "almenhedens interesse" at træffe beslutning om at inddrage domæneadressen co.dk, som Digital Marketing Support ApS fik registreret til ibrugtagning i 1997

Krænkelse af ophavsret - Arne Jacobsen

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Vola A/S har ophavsret til nogle indbygningsarmaturer, som er designet af Arne Jacobsen, og om Børma A/S i givet fald har krænket denne ret.

Lønprivilegium konkurslovens §95

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om en chefredaktør er omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95

Misligeholdelse af aftale - erstatning til Vinodan

Dom afsagt 24. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om Librandi s.n.c. skal betale erstatning til Vinodan A/S fordi Librandi nægtede at levere vin i henhold til en aftale mellem parterne.

Toyota Danmark - Opsigelse af forhandleraftale

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om opsigelse af en forhandleraftale med forkortet varsel - Toyota Danmark.

Fratrædelsesgodtgørelse

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres i henhold til ansættelsesvilkår på opsigelsestidspunktet eller på fratrædelsestidspunktet samt om mangler ved et ansættelsesbevis

Erhversvshemmeligheder

Dom afsagt 8. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt de sagsøgte ubeføjet har benyttet erhvervshemmeligheder fra sagsøger i forbindelse med konsulent, optimerings- og ændringsarbejder på damptørringsanlæg, der tidligere er solgt af sagsøger, samt i forbindelse med salgsvirksomhed vedrørende nye damptørringsanlæg. Endvidere om de sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1.

Forbud mod brug af figurmærke - BoligXperten - Totalkredit

Dom afsagt 9. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Boligexperten Administration A/S kan forbyde Toltalkredit A/S at bruge sit registrerede figurmærke "BoligXperten".

Krænkelse af ret til varemærke

Dom afsagt 16. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Imagine Films Entertainment Inc. har stiftet varemærkeret til IMAGINE i Danmark ved ibrugtagning og i givet fald, om Imagine ApS har krænket denne ret.

Krænkelse af varemærkelovens § 4 - Føtex - Puma

Dom afsagt 22. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Føtex A/S har krænket Puma AG Rudolf Dassler Sports varemærkerettigheder og/eller har overtrådt markedsføringsloven ved i foråret 2002 at have udbudt og solgt partier af to forskellige slags sko.

Krænkelse af rettigheder til ordmærke - figurmærke

Dom afsagt 17. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Din Bank A/S har krænket Deutsche Bank AGs mulige rettigheder til ord- og figurmærke, hvori betegnelsen Bank 24 indgår som en væsentlig bestanddel.

Krav på godtgørelse efter deltidsloven

Dom afsagt 19. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om krav på godtgørelse efter deltidslovens § 4a, stk. 3, når en lønmodtager afskediges fordi lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, samt om krav på godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, når lønmodtageren en gang har fået en sådan godtgørelse, og når lønmodtageren ikke på noget tidspunkt har modtaget et ansættelsesbevis.

Direktørs lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 27. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Administrerende direktørs lønkrav omfattet af konkurslovens § 95, idet direktøren som ansat i selskabet ikke reelt indtog en stilling svarende til den formelle titel.

Ansvar for forurening med jord

Dom afsagt 31. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om ansvaret for forurening med jord af et læs granitskærver til brug for betonstøbning. Forureningen medførte, at 31 m3 støbt beton på en byggeplads måtte udvaskes. De anvendte granitskærver hidrørte fra et stenbrud i Stenungsund i Sverige og blev i henhold til aftale leveret af NCC Danmark A/S til 4K-Beton A/S. Modtagelse og oplagring af skærverne i Danmark fandt sted hos Sydhavnens Sten & Grus A/S. Transporten fra Sydhavnens Sten & Grus A/S til 4K-Beton A/S blev foretaget af vognmænd antaget af 4K-Beton A/S.

Fortolkning af aftale ved virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 7. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhedsoverdragelse. Om fortolkning af aftalen, herunder dens bestemmelser om overdragelse af lager, kontrakter og faste ejendomme.

Erstatning varemærkeforfalskning

Dom afsagt 9. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Dantunnel S.m.b.a. (i det følgende: Dantunnel) skal betale erstatning og vederlag til The North Face Inc. (i det følgende: North Face) for import af varemærkeforfalskede varer fra Kina til Danmark

Regulering af købesum

Dom afsagt 28. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om der skal  ske regulering af købesummen i henhold til to reguleringsklausuler, indeholdt i to garantierklæringer i en købsaftale vedrørende overdragelse af anpartskapitalen i et restaurationsanpartsselskab, eller om der kun skal ske regulering i henhold til den ene af klausulerne. Der er endvidere spørgsmål om eventuel erstatning for mangler ved diverse inventar i den af anpartsselskabet ejede restaurationsvirksomhed.

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4 stk. 2

Dom afsagt 1. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4, stk. 2, herunder navnlig om bestemmelsen indebærer en pligt til at udlevere oplysninger og materialer vedrørende garantigenstanden.

Ophævelse af eneforhandleraftale

Dom afsagt 8. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Pharma-Vincis ophævelse af en eneforhandlingsaftale indgået med POA Consulting Scandinavia AB (POA) var uberettiget, og om POA som følge heraf er berettiget til erstatning. Endvidere om for hvilken periode og på hvilket grundlag erstatningen skal udmåles.

Samhandelsaftale

Dom afsagt 13. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om fortolkning af en bestemmelse i en samhandelsaftale om aftaleperiodens længde, om udløb og opsigelse af aftalen og om det økonomiske opgør, hvis aftalen er opsagt med rette

Overtrædelse af konkurrenceloven - erstatning til Ekko A/S

Dom afsagt 15. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de sagsøgte hvidevareleverandører i strid med konkurrencelovens § 6 har deltaget i en samordnet praksis omkring et omkostningstillæg for fragt og om en overtrædelse kan danne grundlag for et civilretligt erstatningsansvar overfor sagsøger.

Anerkendelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 19. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærket ECOPHONE, der er registreret som EF-varemærke, er til hinder for en registrering af varemærket EUROPHONE, som følge af risiko for forveksling mellem mærkerne

Stop for salg af fire barnevognsmodeller

Dom afsagt 27. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om gyldigheden af Sikkerhedsstyrelsens påbud af 30. januar 2004 om at standse salget af fire barnevognsmodeller

Markedsføring af meldekort til bridge

Dom afsagt 28. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om Danmarks Bridgeforbunds markedsføring af meldekort til bridge var i strid med Aktiebolaget Svenska Bridgeförlagets rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Ophævelse af varemærkeregistrering

Dom afsagt 2. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om varemærkeregistrering af Penetron i Danmark er sket med urette og skal ophæves som følge af tidligere rettigheder til det identiske varemærke i USA, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Efterligning af reolsystem i strid med markedsføringsloven

Dom afsagt 12. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Tony Bak Interior Design i strid med markedsføringslovens § 1 har efterlignet Scan Studio ApS' butiksreolsystem

Særpræg på varemærke

Dom afsagt 19. november 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt varemærket "Aalborg" har fornødent særpræg til at blive registreret af Patent- og Varemærkestyrelsen

Markedsføring af kikseprodukterne "Digestive"

Dom afsagt 2. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om de emballager som sagsøgte, KelsenBisca A/S, benyttede i forbindelse med salg af kikseprodukterne "Digestive" i perioden september/oktober 2003 til 14. maj 2004 0g "Salted Crackers" i perioden september/oktober 2003 til 14. juni 2004, udgjorde overtrædelser af markedsføringsloven i forhold til de emballager, som sagsøgeren, LU Nordic A/S, benyttede i markedsføringen af lignende kikseprodukter, henholdsvis "Digestive" og "TUC".

Krav iht. konkurslovens § 98 og § 43

Dom afsagt 10. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår to spørgsmål:- hvorvidt ansvarlig lånekapital, der er efterstillet de i konkurslovens § 98 anførte krav, er omfattet af modregningsforbuddet i konkurslovens § 43- opgørelse af en række bankmellemværender

Handelsagent - overtrædels e af markedsføringslovens § 1 og 10

Dom afsagt 13. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte, Peder Riis, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 har markedsført en møbelplejeserie, der er en efterligning af en møbelplejeserie fra sagsøgte, Reinholts Kemiske Fabrikker, hvor sagsøgte tidligere har været ansat i 16 år som agent

Krænkelse af ophavsret - Contrast - Merkur

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Børma A/S har ophavsret til to armaturer i sin A3 Contrast-armaturserie, og om Damixa A/S med to armaturer i sin Merkur-armaturserie har krænket Børmas ophavsret eller handlet i strid med god markedsføringsskik.

Vejledende fragtpris

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om sagsøgte, der for sagsøger havde påtaget sig at udføre transporter af træ fra Danmark til Japan, var berettiget til at hæve prisen, idet sagsøgte gjorde gældende, at den oplyste fragtpris var vejledende, og der var taget et forbehold, der berettigede sagsøgte til at hæve prisen.

Ophævelse af aftale i forsikringsmæglervirksomhed

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om parternes opgørelse af mellemværendet mellem dem efter ophævelse af aftale om drift af forsikringsmæglervirksomhed.

Bortvisning - fritstilling af fodboldtræner

Dom afsagt 20. december 2004 ved Sø- og Handelsretten

TN var fritstillet fra en stilling som assistenttræner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i Superligaen. I forbindelse med at TN påbegyndte en ulønnet stilling som træner for en fodboldklubs førstehold, der spillede i 1. division, blev han bortvist fra den førstnævnte stilling. Sagen behandler spørgsmålet om, hvorvidt retten til bortvisning var fortabt ved passivitet

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»