Oversigt

Danisco - opsigelse af kontrakt var berettiget

Dom afsagt 2. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Agent og forhandler ikke berettiget til godtgørelse efter opsigelse af eneagent- og forhandlerkontrakt

Tivolis officielle ord- og figurmærke

Dom afsagt 26. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Bagerivirksomheds anvendelse af et fotografi af Tivolislottet og Tivoligarden samt anvendelse af ord- og figurmærket Tivoli uberettiget

Låneaftale gav ikke krav på dækning

Dom afsagt 30. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Låneaftale gav ikke krav på dækning af banks tab ved ikke at kunne genudlåne et indfriet beløb til samme rente som banken havde betalt for at låne beløbet.

Konkurrenceret - piratkopierede computermus

Dom afsagt 20. oktober 2003 ved Sø- og Handelsretten

Importør af piratkopierede computermus havde ikke handlet forsætligt eller groft uagtsomt, men skulle betale udgifterne til opbevaring og tilintetgørelse af varerne.

Godtgørelse ved fratræden uden opsigelse

Dom afsagt 25. november 2003 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær havde krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1, ved fratræden på grund af alder uden opsigelse.

Hemmeligholdeslesaftale ikke overtrådt

Dom afsagt 17. november 2003 ved Sø- og Handelsretten

Hemmeligholdelsesaftale om internetkoncept ikke overtrådt

Rettigheder til EF-varemærket AIRFIELD

Dom afsagt 5. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Tøjproducent havde krav på erstatning i anledning af tøjforhandlers krænkelse af producentens rettigheder til EF-varemærket AIRFIELD. 

Eneret til varemærket Body Balance

Dom afsagt 9. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket Body Balance til hinder for fitnesscenters anvendelse af ordet BodyBalance om træningsprogram.

Varemærkeret - Coop - Danmarks Apotekerforening

Dom afsagt 12. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Coop Danmarks benyttelse af et ligebenet grønt, græsk kors stred ikke mod Danmarks Apotekerforenings registrerede fællesmærke

Konkurrence - Carlsberg - Forbrugerombudsmanden

Dom afsagt 15. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrence med mulighed for alternativ deltagelse via telefon uden køb af varer var ikke omfattet af markedsføringslovens § 9

Købsbetinget konkurrence - Forbrugerombudsmanden

Dom afsagt 15. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrence med alternativ adgang til deltagelse uden varekøb var købsbetinget, da alternativet ikke var reelt i forhold til købsbetinget deltagelse. Konkurrencen var ikke en tilfældighedskonkurrence.

Ventepenge til transportør

Dom afsagt 16. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Transportør var uberettiget til ventepenge for den tid, hvor biler, trailere og togvogne, der var bestilt til en transport, der aldrig blev gennemført, befandt sig i Rusland.

VN Legetøj A/S frifindes for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 18. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføringsloven ikke overtrådt ved markedsføring af vandgeværer

Uberettiget benyttelse af ordmærke - BRUGSEN

Dom afsagt 19. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Brugsforeninger uberettiget til at benytte det af DFB registrerede ordmærke BRUGSEN og forkortelsen BRUGS.

Figurmærkers forveksling

Dom afsagt 5. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om to figurmærkers forvekslelighed

Retstvist mellem Novo Nordisk og Paranova Danmark

Dom afsagt 5. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes påstand om afvisning på grund af formuleringen af sagsøgers påstande - som ifølge de sagsøgte vedrørte andet end en konkret retstvist mellem parterne, blev taget under særskilt forhandling

sag vedr. arbejdsmiljøuddannelsen

Dom afsagt 6. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt der er ført bevis for at en teknisk forskrift var overtrådt, fordi der ikke fra reders side var draget omsorg for, at der altid var en ombord på skibet som havde gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Efterbetaling af løn til voksenelev

Dom afsagt 6. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Krav om efterbetaling af løn til voksenelev i henhold til den pågældendes overenskomst sammenholdt med erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, kunne påkendes af domstolene. Kravet kunne ikke gøres gældende, da det måtte anses for frafaldet af elevens faglige organisation.

Avertering strid med god markedsføringsskik - Børge Mogensen møbler

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Avertering med "eksklusivt dansk design" med henvisning til Børge Mogensens møbler og angivelse af at prisen var en fjerdedel af originalen, var i strid med god markedsføringsskik. Erstatningen blev fastsat til 200.000 kr.

Ansættelsesforhold underlagt dansk ret og ikke lettisk ret

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Martin Diamandopoulos, der var ansat i Hempel A/S' græske datterselskab i henhold til en kontrakt der var underlagt dansk ret, blev den 1. juni 2001 ansat som salgschef i Hempel A/S' filial i Letland. Denne kontrakt indeholdt ikke en lovvalgsklausul. Han blev afskediget i september 2002. Han gjorde gældende at ansættelsesforholdet, herunder berettigelsen af afskedigelsen, skulle bedømmes efter lettisk lov. Efter vurdering af en række momenter i ansættelsesforholdet fandtes dette at være underlagt dansk ret.

Misligeholdelse af aftale - biler

Dom afsagt 20. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt det har været berettiget at ophæve en forhandleraftale som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med en indkaldelseskampagne

Lovligt navn på aktieselskab - Golf

Dom afsagt 15. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Københavns Golf Klub, der af Royal Scandinavia A/S havde fået tilladelse til at benytte betegnelsen "Royal Copenhagen Golf Club" som engelsksproget undertitel, var ikke til hinder for "Royal Copenhagen Golf Center A/S". Royal Scandinavia A/S der var indehaver af betegnelsen "Royal Copenhagen" var biintervenient. Royal Scandinavias rettigheder til "Royal Copenhagen" kunne ikke føre til at der blev givet Københavns Golf Klub medhold.

Overtrædelse af markedsføringsloven - reklamer via fax

Dom afsagt 21. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Aircom Erhverv ApS skal straffes for at have overtrådt markedsføringslovens § 6 a ved uanmodet at have fremsendt reklamer via telefax.

Ordrekonossement

Dom afsagt 27. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Angivelse af modtager som "A c/o B" i ordrekonossement berettigede ikke til udlevering til B.

Amagerbanken - god pengeinstitutpraksis

Dom afsagt 29. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen har tre spørgsmål:- om Amagerbanken i medfør af konkurslovens § 28 skal betale erstatning til Jytte Christensen, fordi    skifteretten nægtede at fremme en af banken indgivet konkursbegæring - om banken skal give Jytte Christensen saldokvittering- om banken har handlet i strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig forretningsskik på forskellige nærmere angivne punkter

Ophavsret til brochure med vinduer og døre

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har ophavsret til en brochure samt tegninger af vinduer og døre heri, og hvorvidt sagsøgte har krænket denne ret og handlet i strid med markedsføringsloven.

Krænkelse af rettigheder - Burberry - Føtex

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt det tern (med bl.a. fire sorte streger i ternet) som findes på paraplyer solgt af sagsøgte, indebærer en krænkelse af sagsøgerens rettigheder til "Burberry-ternet" (med tre sorte streger i ternet).

Bonusaftale

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvilke ordrer en bonusaftale indgået mellem sagens parter omfatter.

Overtrædelse af markedsføringsloven - Buksesnedkeren - Dansk Supermarked

Dom afsagt 13. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt markedsføringslovens § 2, stk. 1, var overtrådt ved Dansk Supermarkeds udbud af bukser som efter producenten Buksesnedkerens opfattelse var en 2. sorteringsvare.

Krænkelse af billede og navn - Se og Hør - damehåndboldlandsholdet

Dom afsagt 24. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Aller Press A/S har krænket det danske damehåndboldlandsholds og Karin Mortensens ret til eget billede og navn

I strid med markedsføringslovens § 1 og 10

Dom afsagt 3. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Dom i sagen V-115-01 Edvard Jensens Eftf. A/S (Advokat Lasse Søndergaard Christensen) mod Roxy International Transport & Spedition ApS (Advokat Peder Agger) Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgte, speditionsvirksomheden Roxy International Transport & Spedition ApS (her- efter Roxy), i forbindelse med en af Maersk Logistics Solutions A/S (herefter Maersk) udbudt transportopgave for LEGO i forhold til sagsøgeren, speditionsvirksomheden Edvard Jensens Eftf....»

De Danske Konditorer og Bagermestre - overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 9. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

De Danske Konditorer og Bagermestre blev efter påstand fra Bager- og Konditormestre i Danmark dømt til at ophøre med at anvende betegnelsen De Danske Konditorer og Bagermestre. En sammenligning foretaget af De Danske Konditorer og Bagermestre mellem de to organisationers ydelser fandtes mangelfuld og misvisende, og dermed en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 2 og 2a.

O. Storm Sørensens Brocestøberi - ophavsret og markedsførinsskik

Dom afsagt 15. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt O. Storm Sørensens Broncestøberi A/S har ophavsret til forskellige skrifttyper i bronze, særligt til brug på gravsten, og i givet fald om Aalborg Broncestøberi ApS har krænket denne ret eller i strid med god markedsføringsskik efterlignet Storm Sørensens skrifttyper

Tvist om opgørelse af egenkapital

Dom afsagt 18. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

I forbindelse med køb af aktier garanterede sælger at egenkapitalen pr. 1. oktober 1998 mindst var 2 mio. kr. Spørgsmålet om opgørelsen af egenkapitalen blev udskudt til udarbejdelse af regnskab pr. 30.4. 1999. Efter parternes tilkendegivelser fandtes de at være blevet enige om opgørelsen, bortset fra varelagernedskrivning og finansielle poster. Der var ikke et udestående m.h.t. finansielle poster der kunne gøres gældende. Køberne fik medhold for så vidt angår en varelagernedskrivning.

Speach-Ware frifindes - ombytningsaftale

Dom afsagt 18. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en forhandler af et talesynteseprogram er bundet af en ombytningsaftale.

Ansat handlet illoyalt

Dom afsagt 22. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte under sin ansættelse har handlet illoyalt ved at sælge produkter fra og ved at forberede sin start hos en konkurrerende virksomhed

Uberettiget anvendelse af varemærke

Dom afsagt 23. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Arkitekt Kristian Isager, der var afskediget af selskabet S & I Arkitekter A/S, og hans selskab Isager Arkitekter ApS, var uberettigede til at give udtryk for at de videreførte dele af S & I Arkitekter A/S' virksomhed. Isager Arkitekter ApS var uberettiget til at anvende dets registrerede varemærke S & I. Kristian Isager var berettiget til i sin markedsføring at omtale de byggearbejder, han som ansat i S & I Arkitekter A/S havde været ansvarlig for

Erstatningssag - Royal Copenhagen - brug af Georg Jensens signatur

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, boet efter sølvsmed Georg Jensen, er berettiget til godtgørelse, vederlag, og erstatning som følge af sagsøgte, Royal Scandinavia A/S' kommercielle brug af afdøde sølvsmed Georg Jensens signatur.

Tidsbegrænset garanti - Hermes Kreditforsikring

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, Hermes Kreditforsikring, kan gøre en tidsbegrænset garanti gældende overfor sagsøgte, AB Traction Finans. Tidsbegrænsning kun anset som en begrænsning af forpligtelsens indhold; ikke som en frist indenfor hvilken garantien skulle gøres gældende

Aktietegningsaftale

Dom afsagt 15. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale og i givet fald om de sagsøgte har misligholdt aftalen, således at sagsøger kan ophæve aftalen og kræve erstatning. Endvidere om hvorvidt hovedaktionæren og ledelsen i avm-stream.com A/S hæfter solidarisk med sagsøgte 1 for den af sagsøger nedlagte betalingspåstand.

Bindende aftale

Dom afsagt 30. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt der mellem parterne - telefonisk - er indgået en bindende aftale om at ESMI A/S skulle købe aktiviteterne i Vagn Dujardin Telematik A/S

Ikke erstatningsansvar for skader

Dom afsagt 26. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Hverken forhandleren, importøren eller producenten af et kemisk sprøjtemiddel fandtes erstatningsansvarlige for skader opstået i forbindelse med den sagsøgende gartnerivirksomheds anvendelse af produktet

Erstatning for forsvundet gods

Dom afsagt 4. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om en fragtfører skal bære risikoen for godset efter læsning af dennes trailer i et tilfælde hvor fragtføreren overlod sin trailer til en anden fragtfører med henblik på dennes læsning af traileren, men hvor godset forsvandt inden den førstnævnte fragtførers overtagelse af den læssede trailer.

Selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen

Dom afsagt 12. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om retten til selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen og de heraf afledte varemærker uden betegnelsen A/S.

Krav om udbetaling iht. garanti

Dom afsagt 13. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Bank frifundet for krav om udbetaling i henhold til garanti, da kravet først var fremsat efter garantiens udløb.

Markedsføring - navnet "Piaf"

Dom afsagt 17. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, Piaf's Vinhandel I/S, blev i medfør af markedsføringslovens § 1, jfr. § 5 tilpligtet at ophøre med brug af navnet "Piaf" i forbindelse med restaurationsvirksomhed, herunder salg og markedsføring af mad ud af huset. Baggrunden var at sagsøger, Restaurant Piaf, i forbindelse med et ejerskifte, kun havde tilladt, at vinhandlen bar navnet Piaf, og ikke tillige, at vinhandlen under navnet Piaf kunne markedsføre sig som restaurationsvirksomhed.

Erstatning ifm. transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har krav på erstatning fra sagsøgte i forbindelse med en transport fra Mumbai til Umm Qasr, hvor kun 48 enheder af i alt 57 blev losset.

Ophævelse af samarbejdsaftale med DFDS Transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om opgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med ophævelse af en samarbejdsaftale om lagerdrift og transport

Varemærket Fishermans Friend

Dom afsagt 2. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om Nortlander A/S, ved at anvende navnet Fisherman i forbindelse med produktion og markedsføring af en vodka, krænker Lofthouse of Fleetwood Ltd.'s registrerede varemærke Fisherman's Friend (ordmærke), under hvilket Lofthouse fremstiller og sælger halspastiller. Endvidere om den af Nortlander benyttede etiket på vodkaflaskerne i forhold til Lofthouse er en overtrædelse af markedsføringsloven.

Overdragelse af forhandlerkontrakt til tredjemand

Dom afsagt 3. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Andersen Motors A/S, importør af Mazdaprodukter i Danmark, i henhold til en forhandlerkontrakt indgået med Seppo A/S kunne nægte at godkende en overdragelse af forhandlerkontrakten til tredjemand, eller om nægtelse heraf var ansvarspådragende, og om handlingen har medført et tab, da forretningen efterfølgende blev solgt til en lavere pris.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af