Oversigt

Avertering strid med god markedsføringsskik - Børge Mogensen møbler

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Avertering med "eksklusivt dansk design" med henvisning til Børge Mogensens møbler og angivelse af at prisen var en fjerdedel af originalen, var i strid med god markedsføringsskik. Erstatningen blev fastsat til 200.000 kr.

Ansættelsesforhold underlagt dansk ret og ikke lettisk ret

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Martin Diamandopoulos, der var ansat i Hempel A/S' græske datterselskab i henhold til en kontrakt der var underlagt dansk ret, blev den 1. juni 2001 ansat som salgschef i Hempel A/S' filial i Letland. Denne kontrakt indeholdt ikke en lovvalgsklausul. Han blev afskediget i september 2002. Han gjorde gældende at ansættelsesforholdet, herunder berettigelsen af afskedigelsen, skulle bedømmes efter lettisk lov. Efter vurdering af en række momenter i ansættelsesforholdet fandtes dette at være underlagt dansk ret.

Misligeholdelse af aftale - biler

Dom afsagt 20. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt det har været berettiget at ophæve en forhandleraftale som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med en indkaldelseskampagne

Lovligt navn på aktieselskab - Golf

Dom afsagt 15. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Københavns Golf Klub, der af Royal Scandinavia A/S havde fået tilladelse til at benytte betegnelsen "Royal Copenhagen Golf Club" som engelsksproget undertitel, var ikke til hinder for "Royal Copenhagen Golf Center A/S". Royal Scandinavia A/S der var indehaver af betegnelsen "Royal Copenhagen" var biintervenient. Royal Scandinavias rettigheder til "Royal Copenhagen" kunne ikke føre til at der blev givet Københavns Golf Klub medhold.

Overtrædelse af markedsføringsloven - reklamer via fax

Dom afsagt 21. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Aircom Erhverv ApS skal straffes for at have overtrådt markedsføringslovens § 6 a ved uanmodet at have fremsendt reklamer via telefax.

Ordrekonossement

Dom afsagt 27. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Angivelse af modtager som "A c/o B" i ordrekonossement berettigede ikke til udlevering til B.

Amagerbanken - god pengeinstitutpraksis

Dom afsagt 29. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen har tre spørgsmål:- om Amagerbanken i medfør af konkurslovens § 28 skal betale erstatning til Jytte Christensen, fordi    skifteretten nægtede at fremme en af banken indgivet konkursbegæring - om banken skal give Jytte Christensen saldokvittering- om banken har handlet i strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig forretningsskik på forskellige nærmere angivne punkter

Ophavsret til brochure med vinduer og døre

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har ophavsret til en brochure samt tegninger af vinduer og døre heri, og hvorvidt sagsøgte har krænket denne ret og handlet i strid med markedsføringsloven.

Krænkelse af rettigheder - Burberry - Føtex

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt det tern (med bl.a. fire sorte streger i ternet) som findes på paraplyer solgt af sagsøgte, indebærer en krænkelse af sagsøgerens rettigheder til "Burberry-ternet" (med tre sorte streger i ternet).

Bonusaftale

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvilke ordrer en bonusaftale indgået mellem sagens parter omfatter.

Overtrædelse af markedsføringsloven - Buksesnedkeren - Dansk Supermarked

Dom afsagt 13. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt markedsføringslovens § 2, stk. 1, var overtrådt ved Dansk Supermarkeds udbud af bukser som efter producenten Buksesnedkerens opfattelse var en 2. sorteringsvare.

Krænkelse af billede og navn - Se og Hør - damehåndboldlandsholdet

Dom afsagt 24. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Aller Press A/S har krænket det danske damehåndboldlandsholds og Karin Mortensens ret til eget billede og navn

I strid med markedsføringslovens § 1 og 10

Dom afsagt 3. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Dom i sagen V-115-01 Edvard Jensens Eftf. A/S (Advokat Lasse Søndergaard Christensen) mod Roxy International Transport & Spedition ApS (Advokat Peder Agger) Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgte, speditionsvirksomheden Roxy International Transport & Spedition ApS (her- efter Roxy), i forbindelse med en af Maersk Logistics Solutions A/S (herefter Maersk) udbudt transportopgave for LEGO i forhold til sagsøgeren, speditionsvirksomheden Edvard Jensens Eftf....»

De Danske Konditorer og Bagermestre - overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 9. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

De Danske Konditorer og Bagermestre blev efter påstand fra Bager- og Konditormestre i Danmark dømt til at ophøre med at anvende betegnelsen De Danske Konditorer og Bagermestre. En sammenligning foretaget af De Danske Konditorer og Bagermestre mellem de to organisationers ydelser fandtes mangelfuld og misvisende, og dermed en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 2 og 2a.

O. Storm Sørensens Brocestøberi - ophavsret og markedsførinsskik

Dom afsagt 15. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt O. Storm Sørensens Broncestøberi A/S har ophavsret til forskellige skrifttyper i bronze, særligt til brug på gravsten, og i givet fald om Aalborg Broncestøberi ApS har krænket denne ret eller i strid med god markedsføringsskik efterlignet Storm Sørensens skrifttyper

Tvist om opgørelse af egenkapital

Dom afsagt 18. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

I forbindelse med køb af aktier garanterede sælger at egenkapitalen pr. 1. oktober 1998 mindst var 2 mio. kr. Spørgsmålet om opgørelsen af egenkapitalen blev udskudt til udarbejdelse af regnskab pr. 30.4. 1999. Efter parternes tilkendegivelser fandtes de at være blevet enige om opgørelsen, bortset fra varelagernedskrivning og finansielle poster. Der var ikke et udestående m.h.t. finansielle poster der kunne gøres gældende. Køberne fik medhold for så vidt angår en varelagernedskrivning.

Speach-Ware frifindes - ombytningsaftale

Dom afsagt 18. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en forhandler af et talesynteseprogram er bundet af en ombytningsaftale.

Ansat handlet illoyalt

Dom afsagt 22. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøgte under sin ansættelse har handlet illoyalt ved at sælge produkter fra og ved at forberede sin start hos en konkurrerende virksomhed

Uberettiget anvendelse af varemærke

Dom afsagt 23. marts 2004 ved Sø- og Handelsretten

Arkitekt Kristian Isager, der var afskediget af selskabet S & I Arkitekter A/S, og hans selskab Isager Arkitekter ApS, var uberettigede til at give udtryk for at de videreførte dele af S & I Arkitekter A/S' virksomhed. Isager Arkitekter ApS var uberettiget til at anvende dets registrerede varemærke S & I. Kristian Isager var berettiget til i sin markedsføring at omtale de byggearbejder, han som ansat i S & I Arkitekter A/S havde været ansvarlig for

Erstatningssag - Royal Copenhagen - brug af Georg Jensens signatur

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, boet efter sølvsmed Georg Jensen, er berettiget til godtgørelse, vederlag, og erstatning som følge af sagsøgte, Royal Scandinavia A/S' kommercielle brug af afdøde sølvsmed Georg Jensens signatur.

Tidsbegrænset garanti - Hermes Kreditforsikring

Dom afsagt 2. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger, Hermes Kreditforsikring, kan gøre en tidsbegrænset garanti gældende overfor sagsøgte, AB Traction Finans. Tidsbegrænsning kun anset som en begrænsning af forpligtelsens indhold; ikke som en frist indenfor hvilken garantien skulle gøres gældende

Aktietegningsaftale

Dom afsagt 15. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale og i givet fald om de sagsøgte har misligholdt aftalen, således at sagsøger kan ophæve aftalen og kræve erstatning. Endvidere om hvorvidt hovedaktionæren og ledelsen i avm-stream.com A/S hæfter solidarisk med sagsøgte 1 for den af sagsøger nedlagte betalingspåstand.

Bindende aftale

Dom afsagt 30. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt der mellem parterne - telefonisk - er indgået en bindende aftale om at ESMI A/S skulle købe aktiviteterne i Vagn Dujardin Telematik A/S

Ikke erstatningsansvar for skader

Dom afsagt 26. april 2004 ved Sø- og Handelsretten

Hverken forhandleren, importøren eller producenten af et kemisk sprøjtemiddel fandtes erstatningsansvarlige for skader opstået i forbindelse med den sagsøgende gartnerivirksomheds anvendelse af produktet

Erstatning for forsvundet gods

Dom afsagt 4. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om en fragtfører skal bære risikoen for godset efter læsning af dennes trailer i et tilfælde hvor fragtføreren overlod sin trailer til en anden fragtfører med henblik på dennes læsning af traileren, men hvor godset forsvandt inden den førstnævnte fragtførers overtagelse af den læssede trailer.

Selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen

Dom afsagt 12. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om retten til selskabsnavnene In Vitro henholdsvis Invitrogen og de heraf afledte varemærker uden betegnelsen A/S.

Krav om udbetaling iht. garanti

Dom afsagt 13. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Bank frifundet for krav om udbetaling i henhold til garanti, da kravet først var fremsat efter garantiens udløb.

Markedsføring - navnet "Piaf"

Dom afsagt 17. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte, Piaf's Vinhandel I/S, blev i medfør af markedsføringslovens § 1, jfr. § 5 tilpligtet at ophøre med brug af navnet "Piaf" i forbindelse med restaurationsvirksomhed, herunder salg og markedsføring af mad ud af huset. Baggrunden var at sagsøger, Restaurant Piaf, i forbindelse med et ejerskifte, kun havde tilladt, at vinhandlen bar navnet Piaf, og ikke tillige, at vinhandlen under navnet Piaf kunne markedsføre sig som restaurationsvirksomhed.

Erstatning ifm. transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har krav på erstatning fra sagsøgte i forbindelse med en transport fra Mumbai til Umm Qasr, hvor kun 48 enheder af i alt 57 blev losset.

Ophævelse af samarbejdsaftale med DFDS Transport

Dom afsagt 19. maj 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om opgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med ophævelse af en samarbejdsaftale om lagerdrift og transport

Varemærket Fishermans Friend

Dom afsagt 2. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om Nortlander A/S, ved at anvende navnet Fisherman i forbindelse med produktion og markedsføring af en vodka, krænker Lofthouse of Fleetwood Ltd.'s registrerede varemærke Fisherman's Friend (ordmærke), under hvilket Lofthouse fremstiller og sælger halspastiller. Endvidere om den af Nortlander benyttede etiket på vodkaflaskerne i forhold til Lofthouse er en overtrædelse af markedsføringsloven.

Overdragelse af forhandlerkontrakt til tredjemand

Dom afsagt 3. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Andersen Motors A/S, importør af Mazdaprodukter i Danmark, i henhold til en forhandlerkontrakt indgået med Seppo A/S kunne nægte at godkende en overdragelse af forhandlerkontrakten til tredjemand, eller om nægtelse heraf var ansvarspådragende, og om handlingen har medført et tab, da forretningen efterfølgende blev solgt til en lavere pris.

Regler for registrering af domænenavn

Dom afsagt 15. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovespørgsmål er om DIFO i henhold til regelsættet "Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel domænet .dk" - der blev indført  i 2000 - har været berettiget til med henvisning til "almenhedens interesse" at træffe beslutning om at inddrage domæneadressen co.dk, som Digital Marketing Support ApS fik registreret til ibrugtagning i 1997

Krænkelse af ophavsret - Arne Jacobsen

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Vola A/S har ophavsret til nogle indbygningsarmaturer, som er designet af Arne Jacobsen, og om Børma A/S i givet fald har krænket denne ret.

Lønprivilegium konkurslovens §95

Dom afsagt 17. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om en chefredaktør er omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95

Misligeholdelse af aftale - erstatning til Vinodan

Dom afsagt 24. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er om Librandi s.n.c. skal betale erstatning til Vinodan A/S fordi Librandi nægtede at levere vin i henhold til en aftale mellem parterne.

Toyota Danmark - Opsigelse af forhandleraftale

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om opsigelse af en forhandleraftale med forkortet varsel - Toyota Danmark.

Fratrædelsesgodtgørelse

Dom afsagt 25. juni 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt en fratrædelsesgodtgørelse skal opgøres i henhold til ansættelsesvilkår på opsigelsestidspunktet eller på fratrædelsestidspunktet samt om mangler ved et ansættelsesbevis

Erhversvshemmeligheder

Dom afsagt 8. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt de sagsøgte ubeføjet har benyttet erhvervshemmeligheder fra sagsøger i forbindelse med konsulent, optimerings- og ændringsarbejder på damptørringsanlæg, der tidligere er solgt af sagsøger, samt i forbindelse med salgsvirksomhed vedrørende nye damptørringsanlæg. Endvidere om de sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1.

Forbud mod brug af figurmærke - BoligXperten - Totalkredit

Dom afsagt 9. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Boligexperten Administration A/S kan forbyde Toltalkredit A/S at bruge sit registrerede figurmærke "BoligXperten".

Krænkelse af ret til varemærke

Dom afsagt 16. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Imagine Films Entertainment Inc. har stiftet varemærkeret til IMAGINE i Danmark ved ibrugtagning og i givet fald, om Imagine ApS har krænket denne ret.

Krænkelse af varemærkelovens § 4 - Føtex - Puma

Dom afsagt 22. juli 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Føtex A/S har krænket Puma AG Rudolf Dassler Sports varemærkerettigheder og/eller har overtrådt markedsføringsloven ved i foråret 2002 at have udbudt og solgt partier af to forskellige slags sko.

Krænkelse af rettigheder til ordmærke - figurmærke

Dom afsagt 17. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Din Bank A/S har krænket Deutsche Bank AGs mulige rettigheder til ord- og figurmærke, hvori betegnelsen Bank 24 indgår som en væsentlig bestanddel.

Krav på godtgørelse efter deltidsloven

Dom afsagt 19. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om krav på godtgørelse efter deltidslovens § 4a, stk. 3, når en lønmodtager afskediges fordi lønmodtageren har afslået at arbejde på deltid, samt om krav på godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, når lønmodtageren en gang har fået en sådan godtgørelse, og når lønmodtageren ikke på noget tidspunkt har modtaget et ansættelsesbevis.

Direktørs lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 27. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Administrerende direktørs lønkrav omfattet af konkurslovens § 95, idet direktøren som ansat i selskabet ikke reelt indtog en stilling svarende til den formelle titel.

Ansvar for forurening med jord

Dom afsagt 31. august 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om ansvaret for forurening med jord af et læs granitskærver til brug for betonstøbning. Forureningen medførte, at 31 m3 støbt beton på en byggeplads måtte udvaskes. De anvendte granitskærver hidrørte fra et stenbrud i Stenungsund i Sverige og blev i henhold til aftale leveret af NCC Danmark A/S til 4K-Beton A/S. Modtagelse og oplagring af skærverne i Danmark fandt sted hos Sydhavnens Sten & Grus A/S. Transporten fra Sydhavnens Sten & Grus A/S til 4K-Beton A/S blev foretaget af vognmænd antaget af 4K-Beton A/S.

Fortolkning af aftale ved virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 7. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Virksomhedsoverdragelse. Om fortolkning af aftalen, herunder dens bestemmelser om overdragelse af lager, kontrakter og faste ejendomme.

Erstatning varemærkeforfalskning

Dom afsagt 9. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Dantunnel S.m.b.a. (i det følgende: Dantunnel) skal betale erstatning og vederlag til The North Face Inc. (i det følgende: North Face) for import af varemærkeforfalskede varer fra Kina til Danmark

Regulering af købesum

Dom afsagt 28. september 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagens hovedspørgsmål er, om der skal  ske regulering af købesummen i henhold til to reguleringsklausuler, indeholdt i to garantierklæringer i en købsaftale vedrørende overdragelse af anpartskapitalen i et restaurationsanpartsselskab, eller om der kun skal ske regulering i henhold til den ene af klausulerne. Der er endvidere spørgsmål om eventuel erstatning for mangler ved diverse inventar i den af anpartsselskabet ejede restaurationsvirksomhed.

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4 stk. 2

Dom afsagt 1. oktober 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om rækkevidden af markedsføringslovens § 4, stk. 2, herunder navnlig om bestemmelsen indebærer en pligt til at udlevere oplysninger og materialer vedrørende garantigenstanden.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked er ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop Danmark ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )