Oversigt

Varemærkeret - Mediconnect - Medicon

Dom afsagt 18. januar 2001 ved Sø- og Handelsretten

Medicon for virksomhed med medicinsk afprøvning ikke til hinder for Mediconnect for formidling af sundhedsfaglige ydelser til kommuner. 

Markedsføringsloven - Trend Bazaar - Trip Trap Furniture

Dom afsagt 21. januar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Salg og markedsføring af trævarer der var forvekslelige med producentens, var sket i strid med dennes rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Opsigelse af salgsaftale var rimelig

Dom afsagt 21. januar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sælgers opsigelse af salgsaftale med 3 mdrs. varsel var rimelig, da det ikke var godtgjort, at der iht. aftaleudkast eller brancesædvane var bestemt uopsigelighed eller længere varsel

Tegning af medarbejderaktier

Dom afsagt 28. januar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger, der havde opsagt sin stilling, inden bestyrelsens accept af hans tegning af medarbejderaktier forelå, opfyldte ikke længere vilkårene. Forudsætninger. 

Gasgrill - "Classic" - rettigheder til registreret varemærke

Dom afsagt 3. februar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Brug af ordet "Classic" som en efterstillet modelbetegnelse for en havegrill udgjorde ikke en krænkelse af rettighederne til det dansk registrerede varemærke "Classic".

Varemærkeret til Läkerol krænket

Dom afsagt 5. februar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Der var ved brug stiftet varemærkeret til produktet "Läkerol"´s æsker og salg og markedsføring af et identisk tysk produkt, "Hustol", i lignende vareudstyr udgjorde en krænkelse. Sagsøger havde retlig interesse i at få dom over kommanditselskabet og komplementaren.

Markedsføringsloven, kommercielle interesser

Dom afsagt 14. februar 2003 ved Sø- og Handelsretten

Et advokatfirmas artikel vedrørende et ejendomsmæglerfirmas brochure om køberrådgivning tjente kommercielle interesser og var i strid med markedsføringsloven. Afvisning af uklare påstand

Ret til køb af medarbejderaktier

Dom afsagt 21. februar 2003 ved Sø- og Handelsretten

En bestemmelse med et selskabs ensidige ret til tilbagekøb af medarbejderaktier ved fratrædelse blev tilsidesat i medfør af Aftalelovens § 36.

Krav på fuld løn under gravidit

Dom afsagt 3. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Krav på fuld løn for fravær under graviditet, da fraværet var begrundet i arbejdsstedets indretning og arbejdsmiljømæssige forhold. 

Ophævelse af aktieoverdragelse

Dom afsagt 7. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Aftale om aktieoverdragelse betinget af egenkapitalens størrelse kunne ophæves. Ansættelsesforholdet med direktøren kunne ophæves p.g.a. ulovligt aktionærlån og mellemregninger med eget selskab. 

Konventionalbod og erstatning

Dom afsagt 10. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

En ingeniør og hans arbejdsgiver blev idømt konventionalbod og erstatning for fremstilling og markedsføring af et kørelys, han havde udviklet hos sin tidligere arbejdsgiver. Processuel skadevirkning.

Uberettiget brug af navn

Dom afsagt 10. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at ret til brug af navnet "Jutlandoor" var erhvervet ved aftale med indehaveren af det beskyttede varemærke "Jutlandia Døre". 

Bestseller - Design beskyttet af markedsføringsloven

Dom afsagt 11. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Et design, der bestod af en række allerede kendte elementer var p.g.a. sammensætning og helhedsindtryk beskyttet af markedsføringsloven. 

Funktionær kunne udnytte tildelte aktieoptioner

Dom afsagt 3. april 2008 ved Sø- og Handelsretten

Tidligere funktionær der under sin ansættelse løbende havde fået tidelt aktieoptioner, og som uberettiget var frataget rådigheden over disse, kunne med bindende virkning afgive fiktiv meddelelse om udnyttelse. Ikke passivitet

Codan - Udbetalt erstatning stadfæstet

Dom afsagt 17. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Et forsikringsselskabs dækningssalg af et parti beskadigede tomater i original emballage med varemærke og angivelse af 1. klasse, til konsum her i landet, var en krænkelse af varemærkeretten.

Lønkrav i konkursbo

Dom afsagt 17. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Et lønkrav til en søn, der blev anset som medejer i et konkursramt selskab var ikke priviligeret. Boets fordring på tilbagebetaling af uberettiget overarbejdsbetaling kunne modregnes. Ikke condictio indebitil

Misligholdt aftale

Dom afsagt 18. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Nogle partier mundblæste glas, bestilt af et bryggeri til at passe ind i en serie, var ikke udtryk for selvstændig skabende virksomhed. Der var ikke ved aftalen skabt en berettiget forventning hos leverandøren om, at han tillige skulle forestå den maskinfremstillede del. 

Tvist om løn - Magasin du Nord - HK

Dom afsagt 17. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Tvist om lønfastsættelse skulle behandles ved domstolene. Et stormagasins lønmæssige indplacering af en salgsassistent var, henset til hendes arbejdsopgaver, ikke i strid med kriterierne i overenskomsten

Vildledende markedsføring

Dom afsagt 19. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Et redningsselskabs henvisning i annoncer og kundebreve til et konkurrerende selskabs ydelser som "lignende" var ikke lovlig sammenlignende reklame, men urigtig og vildledende. 

ret til virksomheds navn

Dom afsagt 25. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Konkurslovens § 36 om undtagelser fra visse aktiver fra bomassen var ikke til hinder for, at boet kunne overdrage den konkursramte virksomheds navn og den forrige indehavers fortsatte brug af navnet var herefter retsstridig. 

Anmeldt krav anerkendes

Dom afsagt 25. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Bortvisning af funktionær pga. illoyalitet berettiget

Louis Poulsen - opnåelse af varemærke

Dom afsagt 28. marts 2003 ved Sø- og Handelsretten

Selskabet Louis Poulsen Lighting A/S havde gennem ibrugtagning og indarbejdelse opnået varemærkeret til navnet "OSLO" for belysningsarmaturer. 

Forsikring dækkede ikke

Dom afsagt 1. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En forsikring tegnet bl.a. i henhold til Dansk Søforsikrings Konventions art. 47 og Institute Cargo Clauses, dækkede ikke tyveri af en last, hvor transporten foregik med afvigelse fra den angivne/rette rute

Erstatning for markedsforstyrrelse

Dom afsagt 2. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En havelampe var ikke beskyttet af ophavsretsloven. Salg af en nærgående efterligning var i strid med god markedsføringsskik og medførte erstatning for markedsforstyrrelse.

Aftale om køb af anparter kunne hæves

Dom afsagt 23. april 2003 ved Østre Landsret

Uanset køber havde accepteret en betydelig risiko i forbindelse med aftalens indgåelse, kunne en handel om køb af anparterne i en virksomhed hæves, da sælgers oplysninger om omsætningsnedgang, huslejerestance, manglende betaling af skat og moms var utilstrækkelige og resultatopgørelsen for året før var misvisende.

Gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage

Dom afsagt 25. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En aftale i et funktionærforhold om et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden, var ikke i strid med funktionærlovens § 21, stk. 1, jf. § 2, stk. 5 og 6.

Aftale om virksomhedsoverdragelse

Dom afsagt 29. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En aftale om virksomhedsoverdragelse kunne ikke tilsidesættes efter aftalelovens § 36 eller forudsætningslæren, da en senere omsætningsnedgang skyldtes ledelsesmæssige dispositioner.

Aktietegningsret

Dom afsagt 29. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En tildelt aktietegningsret var ikke en ydelse, som medarbejderen havde krav på og var dermed ikke løn i ferielovens forstand. 

Bøde for ulovlig markedsføring

Dom afsagt 1. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

En erhvervsdrivende blev idømt bøde på 15.000 kr. for ulovlig markedsføring efter markedsføringslovens § 22, stk. 3, jf. § 6 og § 6a, stk. 1, på grundlag af uanmodede henvendelser til kunder via telefax og e-mail.

Ingen varemærkeregistrering - PENTASA - PERTANZA

Dom afsagt 2. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Retten tilsidesatte patentankenævnets afgørelse og fandt, at registrering af mærket "Pertanza" var en krænkelse af mærket "Pentasa" bl.a. fordi begge mærker var betegnelser for receptpligtige præparater

ingen fortjeneste, ingen erstatning

Dom afsagt 2. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Forbud mod distribution af en reklamegave, der var næsten identisk med en kapselåbner, som var beskyttet efter ophavsretslovens § 2, jf. § 1. Da krænkelsen var sket i god tro og uden fortjeneste var der ikke grundlag for erstatning eller vederlag efter ophavsretslovens § 83, stk. 2.

Frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 9. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven, da det ikke var godtgjort, at hun havde solgt apparater udviklet af sagsøger eller kopier efter ophør af parternes samarbejdsaftale. 

Omsætningsnedgang - konkurrenceklausul

Dom afsagt 3. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at omsætningsnedgangen i en overdraget forretning skyldte sælgerens mangelfulde oplysniner herom eller tilsidesættelse af en aftalt konkurrenceklausul

Varemærker - Bistro Brazil og Chambord og Bodum

Dom afsagt 4. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Tre stempelkander, der var markedsført under produktnavnene Bistro, Brazil og Chambord samt navnet Bodum kunne ikke registreres som tredimensionelle varemærker, da udformningen ikke var tegn i varemærkelovens forstand.

Uberettiget nægtelse af sundhedsbevis

Dom afsagt 11. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere havde uberettiget nægtet skibskok sundhedsbevis på grund af overvægt

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a

Dom afsagt 11. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

En bestemmelse i overenskomsten om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a skulle alene opretholdes til overenskomstens ophør jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2 og EF-direktivets art. 3. Bortfald af bestemmelsen i en ny overenskomst var ikke en væsentlig vilkårsændring som skulle sidestilles med opsigelse med tilbud om genansættelse med krav på udbetaling af godtgørelse.

Påberåbelse af tillægsaftale

Dom afsagt 18. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Lejer af fotokopieringsudstyr m.v. kunne ikke overfor udlejeren påberåbe sig en tillægsaftale indgået med leverandøren af udstyret. 

Erstatning til funktionær

Dom afsagt 19. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær, der efter virksomhedsoverdragelse ikke længere udførte arbejde omfattet af funktionærloven, var berettiget til erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 1. 

Partshøring forud for afskedigelse

Dom afsagt 18. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtager, der gennem virksomhedsoverdragelse overgik fra offentlig til privat ansættelse, havde ikke krav på partshøring forud for afskedigelse

Tvangssalg af anpart

Dom afsagt 20. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Kommanditist forpligtet til at indbetale ekstraordinær trods fiktivt tvangssalg af anpart.

Fragtfører erstatningsansvarlig for tyveri

Dom afsagt 19. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Fragtfører erstatningsansvarlig for den fulde værdi af computere stjålet fra en trailer henstillet på en ubevogtet plads uanset NSAB § 5.

Ophævelse af franchiseaftale - Bison

Dom afsagt 27. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Ophævelse af franchiseaftale var uberettiget

Markedsføringsloven ikke overtrådt - vinduer og døre

Dom afsagt 8. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Skitser af vinduer og døre havde ikke ophavsretlig værkshøjde. Markedsføringsloven ikke overtrådt.

Varemærkeret - TDC - De Gule Sider

Dom afsagt 12. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

TDC kunne forbyde anvendelse af betegnelsen De Gule Sider for et fagregister i en lokaltelefonbog.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 1 - regntøj

Dom afsagt 15. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføringslovens § 1 overtrådt ved salg af regntøj.

Aktieoptioner i dansk datterselskab

Dom afsagt 3. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Betingelse i optionsaftaler om bortfald af ikke modnede optioner ved fratrædelse og om udnyttelse af modnede optioner indenfor en vis frist tilsidesat som ugyldig. Krav vedrørende aktieoptioner i udenlandsk selskab kunne rettes mod selskabets datterselskab i Danmark.

Navnet OPERA - glas - Holmegaard - Erik Bagger

Dom afsagt 26. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fogedforbud stadfæstet over for Erik Bagger A/S for så vidt angår anvendelsen af navnet "OPERA glas" på grund af risiko for forveksling med Holmegaard A/S´glasserie "OPERA", mens fogedforbuddet i øvrigt blev ophævet. Ikke erstatning til Holmegaard A/S for tab af omsætning og goodwill eller markedsforstyrrelser, men vederlag i medfør af varemærkelovens § 43, ligesom Erik Bagger A/S fik tilkendt erstatning som følge af delvist ulovligt nedlagt fogedforbud.

Varemærke - Northlander og Strandgården

Dom afsagt 13. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Efter en sammenstilling af Nortlander A/S og Strandgården A/S´ varemærker fandt retten ikke, at sagsøgte har krænket sagsøgerens varemærke eller vareudstyr, hvorfor det nedlagte fogedforbud blev ophævet som ulovligt nedlagt og forfulgt. Nortlanders produkt er ikke beskyttet efter markedsføringsloven, da produktet ikke længere er på markedet, og der er derfor ikke noget sammenligningsgrundlag.

borsen.com, boersen.com - Dagbladet Børsen - varemærke

Dom afsagt 26. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Erhvervsmæssig brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com krænkede Dagbladet Børsen A/S´s varemærke

Sælger berettiget til goodwill

Dom afsagt 29. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sælger af konsulentvirksomhed var berettiget til betaling for goodwill. 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Graviditet udenfor livmoderen er graviditetsbetinget sygefravær, og kan ikke medtælles efter 120 sygedages reglen

Det kostede en arbejdsgiver godt en halv mio. kr. at opsige en medarbejder efter 120 sygedages reglen. ...»

Opsigelse af medarbejder på grund af arbejdsmangel var saglig trods medarbejders graviditet

Afskedigelsesnævnet har ved kendelse dateret den 10. september 2020 fastslået, at en opsigelse af en ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af